Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

14] Tikko vadonis to

14] Tikko vadonis to bija izteicis, dzērves uzsāka nolaisties un nedaudz acumirkļos bija uz pakalna starp melnajiem; bet no baltajiem viņas izvairījās. Tūlīt pēc tam vadonis lika dzērvēm lidot tālāk un viņas palēcā un aizlidoja. 15] Un augstu gaisā atkal lidoja pāris milzīgi lielas lijas un sāka riņķot virs mūsu galvām. 16] Tad VADONIS baltajiem teica: “Pasauciet lidojošo pāri nu lejā!” 17] KIRENIJS vadonim teica: “Bet kālab šos nedaudz augstprātīga izskata putnus tomēr aicināt pie mums? Jo tu jau tāpat zini, ka mēs, ļoti ačgārni kļuvušie cilvēki, tādus pirmcilvēka darbus vairs neesam spējīgi veikt! Izpildi tikai tu Kunga gribu; par visu pārējo rūpēsies Kungs un pēc Viņa Mācības un iespējas arī mēs!” 18] VADONIS saka: “Vai tu domā, ka es jūs, baltos, esmu uzaicinājis novilināt lejā abas virs mums lidojošās lijas aiz sava veida sevis paaugstināšanas?! Ak, ar tādām domām par mani tu ļoti maldies. Šo aicinājumu, kas te nevienam no jums nevar kaitēt, es jums baltiem brāļiem izteicu, lai jums jo dzivīas dziļāk atgādinātu jūsu lielo ačgārnīu, par ko biegās jūs ma vai neko nevarat darīt! 19] Kā tad mums jāvar dižoties ar mūsu dabīgām īpašībām?! Jeb vai jūs kaut kad dižojaties ar jūsu redzi un jūsu dirdi? Ja mēs jebkad varētu kļūt lepni uz savām jums škietami brīnumainām īpašībām, tad mums to jau sen vairs nebūtu; bet tā kā tas pie mums ir kaut kas neiespējams, tad mums mūsu šķietami brīnumainās īpašības joprojām ir, par ko jums, baltajiem, tūlīt atkal jādabū kāds jauns pierādījums! Lejā ar jums, jūs abi gaisa iedzīvotāji!” 20] Kad vadonis to pavisam skaļi bija pateicis, abi varenie jūras ērgļi kā bultas šāvās lejup un ar visu maigumu apsēdas uz vadoņa labās rokas. 21] Tajā acumirklī lidoja garām dažas bezdelīgas, un vadonis vienai lijai pavēlēja tās neievainojot saķert un nodot viņam. Milzīgā lija kā bulta aizlidoja pakaļ ātri plivinošām bezdelīgām un nedaudz acumirkļos atgriezdamās un prom nelidodama viņas atnesa. Lija savās varenās ķetnās kliedzošās bezdalīgas gan turēja ļoti stipri, bet tomēr viņas neievainojot un viņas atbrīvoja tikai tad, kad melnais tās bija paņēmis. Pēc tam viņš šīs abas lijas noglāstīja, un tad atkal atlaida, pēc kam abi laupītāji putni ļoti ātri augstu gaisā atkal lūkoja pēc kāda trekna laupījuma. 22] Bet bezdelīgas melnais deva Kirenijam par piemiņu šim darbam, ks valsts virspavēlniekam un arī visiem citiem romiešiem likās ļoti brīnumains. 23] KIRENIJS abas bezdelīgas nodeva abām savām klātesošām meitām rūpīgai kopšanai un Man teica: “ Bet Kungs, tas viss, ko šie melnie sēj paveikt ir kaut kas pasakains — ja te slepenībā varbūt nav nedaudz spēlējusies līdz Tava slepenā griba?!” 24] ES saku: “Es tak tev iepriekš teicu, ka Es ļaušu vieņiem darboties un visu veikt pavisam vieniem! Kādēl tad tu par to nu šaubies?! Ak, pacieties tikai, Es jau viņiem likšu vēl ko darīt, ka par to te pašām pilnīgi apreibs galva!” 213. Moru kundzība pār stādiem un elmentiem 1] Pēc tam ES vēlreiz piaasaucu Kubratuvisaru un viņam teicu: “Rādiet nu, cik labi jūs pārzināt gaisu un tā spēkus; jo sākumā cilvēkam viņa tīribā ir tikusi dota godība arī pār gaisa gariem, lai tie viņam kalpotu visos gadījumos, kuros viņam būtu vajadzīgi viņu pakalpojumi! Tātad parādiet, ciktāl jūs vēl esat ar šīm pirmspējām apbruņoti!” 2] Vadonis tūlīt pasauca desmit krietnākos biedrus un prasīja, lai viņi izstiepj pret viņu savas rokas un nostājas aplī ap viņu tā, ka katrs ar savu labo kāju pavisam labi apsedz kaimiņa kreiso kāju. Tas tūlīt notika, un mūsu vadonis sāka griezties apkārt, atstāja zemes virsmu un pilnīgi lidinājās gaisā un, proti, laba vīra augstumā virs zemes. 3] Šajā stāvoklī viņš Man jautāja, vai viņam jāpaceļas vēl augstāk jeb vai liecībai tas pietiktu. 4] Un ES teicu: “Ar to pietiek, tādēļ nāc atpakaļ!” 5] Tie desmit tūlīt cits no cita atdalījās, un vadonis ātri atkal bija uz zemes, dziļi Manā priekšā paklanījās un Man jautāja, vai viņam jādara vēl kas vairāk. 6] Un ES teicu: “Kā jūs jūsu kokus izraujiet ar saknēm un pārvietojat lielas akmens masas?” 7] VADONIS teica: “Kungs, mūsu zemē gan ir spēcigu un lielu koku ievērojams trūkums, pr tiem var priecāties tikai augstākie kalni; kur augstajās ganībās, līdz kurienei nesniedzas Kamb-sim, ganās ganāmpulki, šur tur ir kāds vecs banānkoks kā parasts pērtiķu mājvieta. Šur un tur atrod arī kādu cipresi 230

un mirti, meža dateli un āžu un vistu maizi. Bet tajā jau arī pastāv mūsu zemes visu koku veģetācija. 8] Ielejās un vēju neskartās vietās labi padodas tikai cēlās dateles, vīģes, pomerance, granātāboli un vairākas krietnas krūmu sugas, kas mums piegādā būvmateriālu mūsu būdām. 9] Tās ar saknēm izvilkt, tam nolūkam patiešām nav vajadzīgs kāds sevišķs spēku sasprindzinājums, bet pie spēcīgākiem kokiem mēs savus spēkus vēl nekad neesam izmēģinājuši, kaut gan mums nav nekādu šaubu, ka līdzigi smagākiem un lielākiem klintsbluķiem arī tiem vajaga pakļauties mūsu gribai. Tur uz tā kalna gan stāv viens ļoti spēcigs koks, kura nosaukumu mēs, protams, nevaram zināt kā arī tā seviškās īpašības, bet mēs gribam pamēģināt, vai caur mūsu gribu tas ļausies ar saknēm izcelties vai nē!” 10] Vecais MARKUS saka: “Nu, visas zemes kungu pavisam paklausīgais kalp! Tas ir vismaz 500 gadus vecs ciedrs! septiņi vīri to tikko varētu aptvert, un četri ļoti spēcigi un pieredzējuši kokcirtēji šo koku tikko nogāztu divās dienās, un te atnāk seši vīri un septiņas sievas un bez zāģa un cirvja grib šo koku izraut ar visām saknēm?! Nu, tāda lieta, ja Kungs to slepeni neatbalsta ar Savu visvareno gribu, tomēr reiz varētu būt kas rets!” 11] ES saku: “Tikai pacietību, mans vecais karotāj! Es arī šoreiz ar Savu gribu pilnīgi palikšu mājās, un tas koks tomēr īsā laikā ar visām skanēm tiks izrauts no zemes!” 12] Bet kamēr ES vecajam markusam sniedzu šo atbildi, melnie pavisam viegli aplika savas rokas ap koku un, proti, tā, ka katra mora labā roka pilnīgi apsedza sava kaimiņa vai kaimiņienes kreiso. Šajā stāvoklī viņi pavisam mierīgi palika stāvam ap koku apmēram kādu pusceturtdaļstundu. Pēc šī laika koks, sākumā pavisam viegli sāka griezties un pie tam pavisam vareni brakšķēja. Te visi klātesošie sāka augstākā mērā brīnīties un neviens neprata to tikai daļēji atšifrēt. 13] Bet kad koks kopā ar tiem trīspadsmit to pavisam viegli apkampušiem moriem jau griezās pavisam gaisā. Te vairāki, seviški sievietes, sāka pilnīgi kliegt; jo viņi domāja, ka nu lejā krītošais koks vairākus morus sadragās. 14] Taču ES baltajiem teicu: “Nebīstieties; koks tiks nolikts pavisam lēni un caur savu kritienu nevienam nenodarīs pāri!” 15] Ar to visi nomierinājās, un tajā acumirklī koku apkampušie mori to atlaida, pēkšņi noleca lejā no kalna un pieskrēja pie mums. Tajā acumirklī koks gaisā sāka šurp un turp šūpoties, beidzot pēc sava dabīgā smaguma punkta sāka nosēsties un pēc dažiem acumirkļiem pavisam lēni nogūlās uz zemes. 16] kad koks tāda veidā bija ar skanēm izcelts, tad ES moriem vēl parādiju kādu klinti, kuras svars noteikti bija ap 5000 centneru, un vadonim teicu: “Aizceliet prom arī to klinti un lieciet to tajā pat bedrē, kas nu ir radusies caur koka izcelšanu!” 17] Tie paši mori ātri devās pie klints un apkampa to tādā pat veidā kā iepriekš koku. Klints lidinājās gaisā vēl drīzāk kā koks. Protams, tā lielākā apmēra dēļ tas tika ietverts no dažiem moriem vairāk kā iepriekš koks; bet katrs redzēja, ka šīs klints svara pārvarēšanai būtu bijis par maz arī ar vēl tūkstoti spēcīgāko cilvēku. 18] Kādā pavisam īsā ceturtdaļstundā klints jau kā stiprs mūris stāvēja tam nolemtā bedrē un pēc tam mori atkal piesteidzās pie mums, un vadonis Man jautāja, vai viņiem vēl kas būtu jādara. 19] Bet Es izlikos, ka Es par kaut ko pārdomātu, ko VADONIS tūlīt pamanīja, un viņš Man savas domas izteica tā: “Ak, te atkal nāks klajā kas milzīgs, jo Tu vispirms Pats Sev prasi padomu. Jo citādi mēs domājām, ka vienam Dievam jau kopš mūžības viss ir pavisam skaidrs, ko Viņš grib darīt!” 20] ES teicu: “Ak, jā gan, tas tā arī ir! Bet Es jums tikai novēlēju nedaudz atpūtas; jo tas, ko jūs Man vēl darīsiet, vienmēr ir jūsu nepatīkamākā nodarbošanās un pēc dieviem ārējiem darbiem, kas daudz nodarbināja jūsu ārējās dzīvības sfēru, jums nu vajadzēja nelielu atpūtu. Nu jūs esat atpūtušies, un tagad jums vēl jārāda, kā jūs sev izsaucat uguni, un ka jūs esat arī šī elementa kungi!” 21] Visi klātesošie mori tūlīt ap kādu lielu, bet jau pavisam nokaltušu krūmu izveidoja pusapli, starveidīgi izstiepa savas rokas un pirkstus uz nokaltušo krūmu. nedaudz acumirkļos krūms sāka kūpēt; dūmi kļuva biezāki un pēkšņi gaisā izšāvās gaišas liesmas! Bet kad viss krūms tā stāvēja augstās liesmās, visi mori noslēgtā aplī nogūlās ar sejām lejup un vienā acumirklī uguns tā nodzisa, ka visā pa pusei apdegušā krūmā vairs nevarēja sastapt arī vienu kvēlojošu dzirkstelīti. 22] Pēc tam mori atkal nāca un Man jautāja, vai viņi savu darbu esot izdarījuši lab, un Es viņiem devu labāko liecību. Viņi nu no Manis gribēja pamācošus vārdus, bet Es viņus nozīmēju vēl nedaudz pagaidīt, tā ka nu Man baltajiem vajadzētu izskaidrot viņu darbus. Ar to visi mori bija apmierināti, un mēs atkal devāmies pie saviem galdiem. 231

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Notes 4-1B rates
TechnologiCS 4 - CADmaster
4 IEmESlI - Moller auto