Views
5 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

214.

214. Cilvēka pašizziņa 1] Kad Es kopā ar Maniem mācekļiem romiešiem un grieķiem atkal apsēdos pie Mana jau parastā galda, pie Manis pienāca vadonis un lūdza Mani, vai viņš ar dažiem saviem biedriem arī nedrīkstētu piedalīties pie Maniem paskaidrojumiem. 2] ES teicu: “Bez kādas kautrēšanās; jo no šī laika jums svu dzīvību vajaga pilnīgi pazīt! Jums gan vēl pieder pirmlaiku cilvēku dzīvības spēks un kā cilvēki Mani iepriecinādami esat visas dabas pilnīgi kungi, kas viss atrodas jūsu pilnīgākā paļāvībā, jūsu nešaubīgākā ticībā un stingrākā gribā, — bet tādu savu spēku jūs pazīstat tikpat maz, kā kāds pazīst spēku, kas cilvēku locekļus liek kustībā un āderēs dzen asinis un like pulsēt sirdij, un pēc dzīvības vajadzības un pēc tās iekšējās darbības, attiecībā uz vairāk vai mazāk siltuma, kas tajā lielākoties tiek izraisīts asinīs caur miesas locekļu lielāku vai mazāku darbību, spiež plaušam ieelpot un izelpot gaisu. 3] Tātad tās tomēr ir ktra cilvēka ikdieniškas pieredzes, un tomēr neviens tāw nesaprot, tādēļ ka neviens paats sevi pilnīgi nepazīst; cik daudz mazāk tad tiek atvērtas jūsu ārkārtējās dzīvibas īpašības, kas acīmredzami guļ dziļāk kā tās, kas vairāk vai mazāk izpaužas jūsu miesas organismā! 4] Bet ja Es tās dziļi gulošās jums izskaidrotu, tad jūs tās tomēr ātrāk aptversiet, kā ja Es jums izskaidrotu miesas organismu un tā sakarību ar dvēseli. Īstenībā tas arī pavisam nav izskaidrojams, tādēļ ka dažādo orgānu neskaitāmais daudzums jums prasītu vairāk kā Metuzalema vecumu, gandrīz 1000 gadus, lai no pirmā līdz pēdējam tos tikai saskaitītu, nerunājot par to, lai tad īsti saprastu katra orgāna sevišķās īpašības un misiju un iepazīt tikai viena vienīga orgāna vispārējo saistību, mijiedarbību un tūkstotsveidīgās atšķirības. 5] Par piemēru: divi mati stāv cieši līdzās veins otram, jūs domājat, ka tiem vajadzīga vienāda apiešanās un tie augtu arī apmainīti. Pie matiem uz cilvēka ķermeņa tas neattiecas tā, kā uz zemes ir ar koku, krūmu un stādu pārstādīšanu. Viens mats ar pavisam īpašu organismu aug tikai vietā, kur tas ir sastopams, katrā citā vietā ar savas saknes organisma pavisam īpašo organismu tas neaugtu. 6] Cilvēciskā miesas organismā pastāv kāda kārtiba, labi atbilstoša izsmalcinātiba un jums tikko ticama atškirība. Lai saprastu cilvēka miesas organisko uzbūvi un zinātu katru mazāko atomu un labi pazītu viņa “Tā un ne citādi!” iemeslu, vispirms vajaga būt garā pilnīgam. 7] Ja gars un dvēsele ir kļuvuši viens, tad pilnīga un gaismas pilna dvēsele ar vienu skatu no iekšpuses ārā un cauri viņas miesai pazīst visu miesas māksliniecisko uzbūvi, atceras katra viena atsevišķa lai cik viņa miesā maza orgāna daļu un cēloni un pazīst tā vismērķtiecīgāko iekārtojumu. bet cik ilgi kāda dvēsele nav sasniegusi viņas dzīvības pilnību, viņa tūkstots un vēlreiz tūkstots gados nevar nonākt pie sava organisma pamatīgas izziņas. 8] Bet pavisam citādi ir ar kādas dvēseles tīri garīgām spējām! Vispārējās aprisēs tās var tikt apgaismotas, un tas tā arī ir nepieciešams, ka viņai tās vajaga pazīt drīzāk un vieglāk. Jo bez šīs praktiskās izpratnes dvēsele nekad nevarētu sasniegt patiesu vienību ar viņas garu, bet bez kā ir neiespējama sevis paša iekšēja un dziļāka izpratne. 9] Tādēļ labi uzmaniet, kā Es cik iespējams skaidri jūsu priekšā nu apgaismošu pirmo cilvēku pareizu, kārtibai atbilstošu pirmdzīvi. 215. Cilvēciskas dvēseles ārējās dzīvības sfēra un Saules ārējās dzīvības sfēra 1] (KUNGS:) “Tas, saku, pirmais cilvēku pāris no Manis nevarēja citādi tikt likts uz šīs zemes kā pēc pareizas dzīvības kārtības pilnīgs. Dabas dzīvībai šajā pasaulē vajadzēja uzstāties kā pilnīgi izglītotai, lai ātri nekļutu laupījums tūkstots citām naidīgām radībām un elementiem. 2] Īstena līdzība ar Manu pirmdievišķo esamību pirmā cilvēku pārī jau bija kā pabeigta, un tādēļ pilnīgi ietkemīgi varēja būt pār visu radību. Bet kā tāda iedarbība notiek? Klausieties! 3] Dabā pilnīga dvēsele personiski miesā gan arī ir sastopama pilnīga cilvēka formā; bet viņas sajūtas, jūtas un griba, līdzīgi gaismas stariem no Saules tālu un iedarbīgi iziet visos iedomājamos virzienos. Jo tuvāk dvēselei, jo intensīvāka un iedarbīgāka tad arī ir domāšanas, jūtu un gribas pastāviga izpausme. 4] Saules ārējās gaismas sfēra, kurā atrodas šī zeme, mēness un vēl daudzi citi dažāda veida pasaules 232

ķermeņi, zināmā mērā ir saules ārējās dzīvības sfēra, caur kuru viss kas atrodas tās robežās, tiek atmodināts kādai noteiktai dabas dzīvībai. Visam tad ir visu pārējo pasaules ķermeņu, kas tikai kaut kur atrodas tās gaismas staru robežās, likumdevējs un kungs. 5] Protams, par sauli nevar teikt, ka tā domātu un gribētu; bet tās gaisma tomēr ir akut kāda ļoti liela doma, un gaisma tomēr ir kāda ļoti liela doma, un gaismas siltums — kāda stipra griba, ne no saules, bet gan no Manis izejoša un darbodamās caur saules ķermeņa organisko raksturu. 6] Jo tuvāk kāds pasaules ķermenis ir saulei, jo vairāk tam vajag sevī iedarbīgi un noteicoši pamanīt saules ārējās dzīvības sfēras dzīvību ietekmējošo spēku un vajaga pakļauties visam tam, ko saules gaisma un siltums tajā un uz to grib radīt. 7] Bet tā kā saule uz pasaules ķermeņiem brīnumaini iedarbojas tikai caur tās ārējās dzīvības sfēru, tāpat arī kāda nesamaitāta un viņas pirmsākotnējā veidā nesamaitāta dvēsele, kas tad ir pilna dzīvibas, tātad pilna mīlestības un ticības un pilna stiprākās gribas! 8] Kāda tāda dvēsele ir pilnīgi gaisma un siltums un to tālu izstaro, un šis izstarojums tad tūlīt veido viņas spēcigo ārējās dzīvības sfēru. Bet kā saules ārējās dzīvības sfērā visu brīnumaini darbodamās izsaka Mana griba un tās varai nevar neviens nevar pretoties, tāpat izsakās kādas pilnīgas, nesamaitātas dvēseles griba, kas, esoša Manā kārtībā kā brīnumaini iedarbīga ir arī Mana griba. 9] Bet ja ar manu pieļāvumu saule tiktu pilnīgi izpostīta, sagrauta savā ļoti mākslinieciski un gudri radītā apkārtējā organismā un mehānismā, un visu viņas dvēseļu lielajai dabas dvēselei, pavisam bailīgai un panīkušai, beigās nekas nebūtu darāms un nebūtu, par ko rūpēties, kā savest kārtibā tās sīki sagrautā ķermeņa organismu vai ļaunākā gadījumā to pat atstāt un lielās drupas nodot pašlikvidēšanai, kā tad izskatītos ar visu atdīvinošo ārējās dzīvības sfēru? Tad saules planētu novadā iestātos lielākā nekārtība, visai veģetācijai un visai miesas dzīvībai tad drīz būtu beigas! 10] Ja cilvēki ar visāda veida krājumiem kādu laiku arī turpinātu sev palīdzēt, mūžigo nakti ar lapām un lampām kādu laiku apgaismot un dabu sasildīt ar krājumā esošo mežu malku, tad labākā gadijumā pie krājumu bagātākajiem šīs zemes cilvēkiem tas tad nožēlojami turpinātos, augstākais, desmit gadus. Bet pēc šī laika tad ar veģetāciju un visu dīvo radību uz zemes jau būtu beigas. Visi stādi vairs neaugtu un neradītu dzīvas sēklas; dzīvnieki vairs netrastu nekādu barību un viņiem vajadzētu nobeigties badā vai pārāk liela aukstuma sasalt; pati zeme izietu no tās orbītas un tad vai nu sadurtos ar kādu citu planētu vai pēc daudziem gadu tūkstošiem nonāktu neskaitāmi daudzo sauļu kādā citā gaismas novadā, tās gaismā un siltumā no jauna atkust un kādā izmainītā kārtibā kaut kur lēnām un pamazām atkal sākt atdzīvoties, bet pavisam noteikti nekad vairs nenonāktu tās tagadējā, pavisam laimīgā, labi kārtotā esamībā! 11] Tas viss būtu tā iedarbība un sekas, ja saule savā būtībā nonāktu kādā lielā vai vislielākā nekārtībā. Viņa vairs nebūtu kungs un pavēlnieks pār daudziem citiem mazākiem, viņu ietverošiem ķermeņiem. Tie, tā teikt, drīz paši nonāktu kādā briesmīgākā nekārtibā un caur viņas vareno sabrukumu tie vispirms kļūtu saulei naidīgi, ko saule nekad nevarētu aizkavēt, tādēl ka uz ārieni tai pavisam nebūtu kāds iedarbīgs ārējās dzīvibas spēks, lai planētu atbrīvoto gravitāciju vai nu aizkavētu vai, mazākais, to palēninātu. 12] Bet ka kāds, tikai uz lielās virsmas, tātad tikai uz Saules ārējākās ādas noticis, pavisam nenovērsami nepakļāvīgs un tikai īsu laiku ilgstošs vietējs satricinājums, neizdevīgi tūlīt izpaužas arī uz planētām, to pierād tie ne reti sastopamie melnie plankumi, kurus, saulei austot vai norietot, jūs šad un tad esat redējuši. Tiklīdz jūs tikai kā punktu lielu ieraugat šādu plankumu, tad jūs varat rēķināties, ka drīz arī uz zemes tāda nekŗtiba sāks izpausties vētrā un ļaunos negaisos. 13] Bet kādēl tad tas? Saule no zemes tak ir tik tālu, ka asi izšautai bultai būtu vajadzzīgi gandrīz pilni pieci gadi, lai sasniegtu sauli! Ko dzīvības spēcigai zemei tad var nodarīt tas, kas tādā attālumā notiek uz saules ķermeņa. 14] Jā, kas notiek uz saules ķermeņa tieši ar cilvēka acīm skatīts, uz zemi gan neizsauktu nekādu iedarbību; bet melnais plankums uz saules nav tik mazs kā tas no šis zemes ļaujas saskatīties! Tur realitātē tas ir no vienas līdz tūkstots reizēm lielāka platība, cik liela uz tās virsmas ir visa zeme. Tas tad uz ļoti jūtīgajiem zemes gariem panāk ievērojamu gaismas un siltuma trūkumu. Viņi tūlīt kļūst bailīgi un stājas pārmērīgā darbīgumā un kādas tikai pavisam niecīgas nekārtības pat tikai uz viena saules punkta sekas ir gaudojošas vētras, lietus, krusa un sniegs, dažkārt pati zemes karstos novados, tādēļ ka arī vietējās nekārtības pāriet arī saules ārējās dzīvības sfērā, kam plašajā dzīvības sfērā vajaga izpausties tikpat 233

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...