Views
4 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

kaitīgi, kā citādi

kaitīgi, kā citādi netraucēto saules gaismas un siltuma kārtība arī caur tās ārējās dzīvības sfēru, tikai ļoti labdabīgi izpaužas uz saulei piederošiem zemes ķermeņiem. 216. Par cilvēciska rakstura iespaidu uz mājas dzīvniekiem 1] (KUNGS:) “Nu stādieties priekšā kāda cilvēka dvēseli viņas sākotnējā nemaitātībā kā kādu patiesu sauli starp visu arī dažāda veida apgarotu un atdzivinātu radību, kas visa ir pakļāvusies cilvēka dvēselei, tādēļ ka tā no ārējās dzīvibas sfēras, ja tā, līdzīgi dvēselei, ir visā kārtībā, savas tālāk kopjošās dvēseles dzīves veģetācijai uzņem garīgas dzīvības gaismu un garīgu dzīvības siltumu un caur to kļūst maiga, pacietīga un paklausīga. Jo kā stādu, tā dzīvnieku dvēselēm ir jums, protams, vēl ļoti neuzzināts mērķis, reiz pašām kļūt par cilvēku dvēselēm. 2] Stādi un vēl vairāk dzīvnieki nav nekas cits kā pēc Manas gudrības un atziņas piemēroti pirmtrauki — jūs varat teikt — vispārejo dvēseles dzīvības spēku uzkrāšanai, pienācigai izglītošanai un sevis paša satveršanai — no kura apmācītas izcēlās arī jūsu dvēseles vai sākotnēji uz šīs zemes vai arī uz kādas citas zemes pasaules, kas gandrīz ir vienalga. Šīs dzīvnieku dvēseles sajūt kāda kārtīga cilvēka izstarojumu un no tā veidoto ārējās dzīvības siltuma izstarojumu. 3] Šajā pilnīgākā ārējās dzīvības sfērā dzīvnieki zeļ kā kāda planēta saules gaismā un siltumā un neviena dzzīvnieka dvēsele tad nespēj sacelties pret kāda pilnīga cilvēka dvēseles gribu, bet gan pieticīgi riņķo ap to kā kāda planēta ap sauli un tādā garīgā gaismā un tās siltumā pavisam lieliski izglītojas kādai tālākai pārejai augstākā pakāpē. 4] Lai to vēl praktiski pārbaudītu, aplūkosim tuvāk tikai dažus mājdzīvniekus un viņu īpašniekus! Klausieties! Dosimies pie kāda cietsirdīga un lepna īpašnieka un garā aplūkojam visus viņa mājas dzīvniekus! Viņa mājas suņi ir dusmīgāki un mežonīgāki kā meža vilki. Viņa ganāmpulki ir bailīgi, un izbailēs bieži pavisam bīstami mežonīgi. Viņa aitas un kazas bēg no katra cilvēka stāva un grūti ļaujas noķerties. Nav ieteicams iet cauri viņa cūku aplokam, kuras viņi kopj tauku dēļ, lai aiz savas pilnīgās mežonības viņas nāvējoši nemestos virsū. Vistas un citi mājputni tāpat ir bailīgi un grūti ļauj sevi noķert. Arī ar viņu ēzeļiem, zirgiem, kamieļiem un vēršiem nevar draudzigi apieties; jo tur jau ļoti maz mana no kādas dzīvnieku kultūras. Kādam noteiktam darbam viņi var tikt izmantoti tikai ar nepārtrauktiem mežonīgiem kliedzieniem un lāstiem un ar nepārtrauktiem sitieniem, grūdieniem un nūjām, un pie tam tad tur visbiežāk notiek kāda nelaime. 5] Jā, kādeļ tad pie mūsu cietsirdīgā un lepnā īpašnieka mājas dzīvnieki ir neaptēsti un mežonīgi, un tik ļoti nepakļāvīgi? — Īpašnieka dvēsele viņiem ir sevī augstākā nekārtībā esoša dzīvības saule! Viņa kalpi un kalpotāji drīz ir kā viņu kungs, tātad arī jau ne tuvu kāda dzīvības saule saviem kopšanā un vadībā nodoto dzīvnieku ledus aukstām kļuvušam dvēselēm! Te katrs uzkliedz, lādē un sit, ko viņš tikai var! Kā tāda īpašnieka dzīvnieki varētu būt tādā patīkamā stāvoklī, par kuru var teikt, ka viņi ir kārtībā?! 6] Bet nu ejam pie kāda īsti senpatriarhāli laba un gudra daudzu un lielu ganāmpulku īpašnieka un ievērojam viņa mājdzīvniekus! Kāda tikko ticama starpība! Ne liellopi, ne aitas nepamet savu labo ganu! Tikai viens vienīgs sauciens, un viņi ar visu steigu skrien pie viņa, apstāj viņu un klausās viņā ar tīru redzamu uzmanību, vai viņš tiem ko teiks! Un ja viņš to dara, tad viņi paklausa un brīnumaini pakļaujas labā gana gribai, kur dvēseles gaisma viņus ir atkal atspirdzinājusi. 7] Kamielis saprot sava labā vadītāja vieglāko mājienu, un drosmīgais zirgs nekļūst bailīgs zem sava jātnieka segliem. Isi un labi, kāda maiga un laba mājas kunga visi dzīvnieki ir lēnīgi, pakļāvīgi un klausa sava gana un sava kunga balsij un pie visiem dzīvniekiem mana kādu zināmu lēnprātību, kā pie cēliem kokiem ar pirmo skatu zina, ka tie nes cēlus augļus; jo tad stumbrs, zari un lapas ir pavisam maigi noapaļotas gludas un bez kādām asām smailēm un ērkšķiem, un teim augļiem ir patīkama garša. 8] Visa tā iemesls, kā teikts, ir viena vai vairākas nesamaitātas dvēseles, no kuru gaišās būtības uz āru izplatās dvēseliska gaismas sfēra, kas sevī satur visu to, ko dvēsele sevī ietver kā dzīvības elementus: mīlestību, ticību, izpratni, gribu un veiksmi. 217. Dvēseles pareizas izglītības priekšrocības 1] (KUNGS:) “Bet ja cilvēka dvēsele ir aprakta visādās materiālās rūpēs jeb vai viņa uzsāk tur aprak- 234

ties, tad viņa aptumšo viņas gaismas būtību un beigās kļūst pavisam tumša un drūma. Te tad vairs nav klāt nekāds varenas mīlestības krājums un tas ļoti niecīgais tikko pietiek sev, tādēļ nāk patmīlība, kas ne uz vienu citu vairs nevar pāriet. Bet kur mīlsetība kļūst tik niecīga, kur tad radīsies spēciga ticība un griba, kas arī ir gaismas visur darbojošais spēks?! 2] Ja tādi mīlestības trūcīgi cilvēki, kaut arī pavisam truli, tikai sāk pamanīt, ka viņu vājās mīlestības dēļ viņiem nekas negrib izdoties un viņu nodomi visbiežāk izjūk — pie kā viņi paši ir vainīgi, tādeļ ka tad, ja nolūkam trūkst nepieciešamā spēka, tur nekas nevar iznākt — viņiem gan vēl varētu tikt palīdzēts, bet viņi tikai kļūst dusmīgi un pilni rūgtuma par citu cilvēku veiksmēm. 3] Bet dusmas gan arī ir kāda gaisma, bet samaitājoša. Tādā elles mirgošanā viņi tad drīz arī ierauga visādus viltus līdzekļus, ar kuriem viņi varētu kļūt pārtikuši. Viņi tādus līdzekļus drīz izmēģina, bet visbiežāk tie neizdodas, jo tie ir māņu līdzekļi. Bet biežā neizdošanās viņus neizmāca, bet gan padara viņus vēl dusmīgākus un niknākus. Viņi kļūst lepni un pilni augstprātības un savu glābiņu sāk meklēt pie varmācigiem līdzekļiem un tos arī pielieto. Dažreizēja izdošanās padara viņus pārdrošus, viņi kļūst nežēlīgi un cenšas no ceļa novākt visu, kas tik vien aizkavē viņu iedomāto laimi. Tādejādi viņi ir ieguvuši ievērojamu labklājību caur tīri sliktiem līdzekļiem un kā vienīgi pareizo atzīst tikai to ceļu, pa kuru viņi paši ir uzrāpušies pie laimes. 4] Ja tāda veida cilvēkiem tad, kā parasts, ir bērni, tad tiem tomēr ir neiespējami tikt izaudzinātiem citādi kā tikai tādā pat veidā, caur kuru viņu vecāki ir uzrāpušie pasaules laimē, proti, caur visādām pasaules gudrībām. Viņi tad tādiem bērniem liek visu ko mācīt, bet visu tikai pasaulei. Te viņi pavisam neņem vērā pavisam nepieciešamo sirds izglītību, un tā arī nevar tikt ņemta vērā, jo vecākiem, skolotājiem un audzinātājiem, kuri aiz mantkārības grib būt vecākiem pakalpīgi un patīkami, pašiem nav nekāda priekšstata par kādas dvēseles dabu. 5] Tiek pielietots viss prāta ātrākai izglītībai un asināšani. Uz to bērns, cik iespējams, tiek ierosināts caur visādām dāvanām un apbalvojumiem, pie tam jau pavisam agri ar prāta izglītību tiek vingrināts patmīlīā un mantkārībā, nēsā smalkus un izgreznotus tērpus un bieži jau desmitā dzīvības gadā aiz tīras augstprātības tikko var valdīties. Bēda kādam nabaga bērnam vai citam kādam nabaga cilvēkam, kas tādam izkropļotam bērnam neprāditu vēlamo godu vai pat varbūt to izzobotu! Jo pie tāda izlutināta bērna viņš tad sev ir iemantojis paliekošu ienaidnieku. 6] Bet kur tad pie tāda cilvēka ir iedomājams Man līdzigais iekšējais dzivibas spēks?! Kur tad te ir cilvēka godība pār visu dabu un pār elementiem, no kuriem beigās sastāv un vajaga sastāvēt visam radītajam? 7] Bet ja pie cilvēka vispirms un pirmāmkārtām tiek izglītota sirds un tikai pēc tam nāk klāt kāda pavisam viegli panākama un iedarbības bagāta prāta izglītība, tad tā modināts prāts kļūs par dzivu gaismasdzīves ēteri, kas dvēseli tā apviļņo kā gaismas ēteris apviļņo sauli, un kā tad parādās visas tās brīniškās sekas, ka jūs šo zemi visur redzat atdzīvinātu. 8] Pie cilvēka dvēseles pareizas izglītības dvēsele ir un paliek iekšēj un darbīga, un tas, ko jšu dēvējat par prātu, ir dvēseles iekšējās darbības izstarojošās sekas. Prāta ārējā gaisma apgaismo dvēseles, lai vēl cik kritiskas, ārējas attiecības un dvēseles griba tad pārie šajā ārējā gaismā un brīnumaini sekmē visu apaugļošanu un zelšanu; jo tādel, ka cilvēka kārtība ir nostādīta pēc Manas kārtības, tādā veidā griba un paļāvība tieši arī ir izejoša no Manis vai no Manas visvarenās gribas, kurai tak noteikti vajaga pakļauties visai radībai. Kā tāds sakārtots cilvēks tad grib, tam vajaga notikt plašā apkārtnē, jo kāda cilvēka ārējās dzīvības sfēra īstenībā tiek caurstrāvota no Mana Gara, kam ir iespējamas visas lietas. 9] Ja tad tāds cilvēks tikai no sava gara kļūst atkalatdzimis, tad viņš ir pilnīgi līdzīgs Man un visā savas dzīvības brīvībā no sevis var gribēt to, kas Manā kārtībā, kas viņš pats ir kļuvis, vienmēr patīk un tam vajaga būt un notikt pēc viņa brīvas gribas. Tādā dzīvibas pilnīgā stāvoklī, tādel ka man pilnīgi līdzigs, cilvēks tad ir ne tikai šīs zemes radības un vietējo elementu kungs, bet gan viņa godība līdzigi manējai sniedzas pār visu radību bezgalīgajā telpā un viņa griba var rakstīt priekša likumus neskaitāmām pasaulēm un tā tiek izpildīta. Jo viņa apskaidrotā redze, līdzigi Manējai un īstenībā kopā ar Mani, caurstrāvo visu, un viņa skaidrākā izpratne visā radībā itin visur saskata nepieciešamo un pēc tam var kārtot un radīt un palīdzēt, kur un kas tas arī nebūtu; jo viņš visā ir viens ar Mani. 218. Pilnīgas dvēseles vara 235

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
TechnologiCS 4 - CADmaster
Notes 4-1B rates