Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

1] (TAS KUNGS:) “

1] (TAS KUNGS:) “ Vienīgi šo dzīvības pilnības visaugstāko pakāpi pirms Manas cilvēka tapšanas neviens gan vēl nevarēja sasniegt; un tādel Es esmu nācis uz šo zemi, lai caur jūsu gara atkalatdzimšanu jūsu dvēslelēs jūs padarītu par Maniem bērniem. Ja es runāju par kādu pilnīgu dvēseli, tad tas attiecas tikai uz dvēselei, kurā Mans Gars gan jau arī ir darbīgs, bet ar viņu vēl nav pilnīgi viens. 2] To ievērojot, tātad kāda pilnīga dvēsele iepriekš minēto iemeslu dēļ ne tikai spēj brīnumaini rīkoties kā kungs pār visu radibu, bet arī, pateicoties viņa uz acumirkli vairāk pamodināto garu, spēj redzēt parādības tīri garīgā sfērā, un var dzirdēt Dieva Gara Vārdu, kā tas bija pie visiem pareģiem un praviešiem, kuriem līdzās viņu no Mana Gara pareģošanas dāvanām un pravietojumiem vienmēr ir arī kāda zināma dabas cilvēcei saskatāma kundzība pār elementiem un visu dabu. 3] Mozus darīja brīnumus, līdzigi viņa brālis Ārons, tāpat Jošua un vēlāk Elija, un pēc viņa vēl daudzi citi pravieši un pareģi. 4] Kāds pravietis, vārdā Daniels (“dienas vai gaismas dēls”) Babilonijā no kāda nežēlīga ķēniņaa, kuram viņš izteica stingru rājienu, tika iemests lauvu bedrē, kurā kā bendes atradās divpadsmit izsalkušas lauvas, kas jau gaidme ilgi tika barotas ar visāda veida nelaimīgiem noziedzniekiem. Daniela asās brīdinājuma runas sadusmotais ķēniņš arī Danielu, kuru viņa gudrības dēļ citkārt mīlēja, bez kāds žēlastības un saudzības lika iemest drošas nāves bedrē. 5] Vienīgi Daniela pilnīgā dvēsele bija kungs arī pār izsalkušam lauvām! Kad viņš no bendēm tika iemests iekš─ lauvas viņam ne tikai neko nenodarīja, bet gan redzamā godbijībā tupēja ap viņu k’ap savu kungu un pavēlnieku. Daniels, labi zinādams, ka viņš atrodas starp lauvām, no saviem mācekļiem prasīja rakstāmos piederumus un nāves bedrē starp divpadsmit lauvām neskartstrīs dienas rakstīja pareģojumus. Kad tas tika ziņots ķēniņam, tad viņš nožēloja, ko Danielam bija nodarījis un kādā grozā lika danielau no bedres atkal izcelt un dot viņam brīvību. 6] Tajā pat laikā bija trīs jaunekļi, kuri negribēja locīt ceļus Baala priekšā. Dumjais ķēniņš par to tik ļoti sadusmojās, ka lika trīs dienas ilgi pārliecīgi kurināt kādu kaļķu cepli, kurā tie trīs jaunekļi tiktu iemesti, ja viņi ķēniņa pavēlei ilgāk pretotos. Bet dvēselēs pilnīgie jaunekļi palika pie savas pamatoti ciešās apņemšanās un neizrādija nekādas bailes kvēlojošas krāsns priekšā. Tās trīs dienas aitecēja, un pēc ķēniņa nežēlīgās pavēles tie trīs jaunekļi tika no bendēm satverti un pāri kvēlojošai malai iemesti platajā uguns rīklē. Bet neviens mats uz viņu galvām netika aizskarts, kamēr ikviens no endēm no pārāk lielās svelmes tika satverts un sadega par ogli. 7] Jā, kas tad uguns krāsnī tos jaunekļus pasargāja? Pilnīga, Manā pirmkārtībā esoša dvēsele! Un beigās vēl nāca kāds eņģelis un kā pilnīgi neskartus viņus no šausmīgās svelmes, kurai neviens cits cilvēks bez briesmām netikt pēkšņi sadedzinātam nedrīkstēja ne trīsdesmit soļus tuvoties, aizveda. 8] Tas viss nav nekas cits kā tikai piemēri par pilnīgas dvēseles diženo spēku un varu. 219. Saules gaismas iedarbība. Cilvēka acs iekārtojums. Dvēseles redze 1] (KUNGS:) “Šie mori šeit vēlreiz deva skaidru pierādijumu tam, ka tas ir tā un nav un nevar būt citādi, un saule ik dienas katrā stādā un katrā dzīvniekā tak piegādā vēl daudz rokām aptveramāku pierādījumu, kāds spēks un iedarbība ir viņas tālu plašaajā ārējās dzīvības sfērā. 2] Ačgārni audzinātam un pasaules un prāta cilvēkam tam visam vajaga likties kādai teikai, un viņš tajā neredz nekā cita kā kādas sakarsētas fantāzijas dzejojumu, kas viss viņam liekaass tīri kā kāda muļķība. Viņa izpratnei tās ir tīras muļķības, kuras viņam škiet nepiespējamas, tādēl ka viņam ko tādu izdarīt dabīgi ir neiespējams. Jo kas bez rokām gan varētu veikt kādu fizisku darbu un bez kājām iet? 3] Ja saule būtu pavisam tumša pika, kas par spīti viņas lielumam tā tikpat labi varētu būt kā melns kaļķakmenis, tad viņa pasaulē nepanāktu nekādu dabas dzīvibu. Bet viņas ārkārtējais, iekšējais jūsu prātam, protams, vēl neaptveramais organiskais iekārtojums ir tā izstrādats vai apgādāts, ka no viņas iekšienes nepārtraukti vajaga attīstīties milzīgam daudzumam smalkas gaisa gāzes. Tā dēļ ārkārtīgi lielais saules ķermenis, pirmkārt, ir spiests friezties ap savu asi, un ši griešanās tad saules lielo atmosfēru kopā ar viņā nogūlušos ēteri noved pastāvīgā berzē, caur ko otrkārt lielajā saules ķermenī dusošo neskaitāmi daudzo dabas garu darbīb vienmēr no jauna tiek rosināta. Šī darbība tad pāriet ēterī dusošās dabas garos, ka tie kā ļoti viegli satraucami tad vienā acumirklī tiek līdzsatraukti taisnā līnijā vairāk kā 20000 lauku ceļa attāluma no saules un katrā pēc tam sekojoša acumirklī to pašu attālumu tālāk un tālāk un tā katrā acumirklī (tik daudz kā viena sekunde) no saules vēl tālāk prom līdz jums neizmērojamā 236

attālumā. 4] Caur šo dabas pirmgaru līdzsatraukumu neizmērojamā radības telpā sākotnējā saules gaisma sazarojas tajā veidā, kā Es jums jau pietiekami esmu izskaidrojis, jo saules novadā ap viņu riņķojošiem zemes ķermeņiem vai planētām un planētu mazākā atmosfērā panāk līdzīgu atmosfērā jau tīrāku garu straukumu, kas jau dziļāk nolaižas, jo varenāk vajaga būt pamanāmiem un sajūtamiem, jo gari arī kļūst tīrāki. Jo ja jūs vienu pret otru berāt divus akmeņus, tad berze noteikti būs spēcigāka nekā tad, ja jūs vienu pret otru sāktu berzēt divas dūnu spalvas, kāda iemesla dēļ tad arī zemes dziļākās ielejās kļūst gaišāks un siltāks nekā uz zemes augstajām kalnu galotnēm. 5] Bet nu starp jums kāds spēcigs rēķinātājs padomā: “Jā, ja tas panāk saules un katras citas gaismas vairošanos, tad gaismai itin visur vajaga būt vienādai, un tad neiespējami saules attēlu atdalīt un sajust daudz stiprāk mirdzam nekā visu citu debesjuma gaismu. 6] Jā, Es jums saku, tas nekļūdīgi tā arī būtu, ja Es aci nebūtu tā iekārtojis, ka visa gaisma un viss apgaismotais, kas caur satrauktāko kontrastu zināmu pretspēku škērsotas līnijas noteiktā stūrī caur pavisam mazu atveri nokļūst uz ļoti jūtīgo tīkleni un no turienes uz vēl jūtīgākiem redzes nerviem. 7] Caur šo pasākumu visa tikai vienkārši satrauktā gaismas plūsma tiek atšķirota un tikai galveno kontūru stari lauzti nonāk uz ļoti jūtīgo tīkleni un no turienes uz redzes nerviem caur kuriem tad aina tikai caur piemērotiem orgāniem ainai atbilstošā veidā vai atbilstoša zīmē uzspiežas uz smadzeņu tāfelītēm un tiek dvēselei attēlota apskatei. 8] Ja acs tā nebūtu iekārtota, tad jūs kā gaismas ainu sev, protams, neredzētu atsevišķu sauli, bet gan viss būtu vienveidīga gaismas jūra, līdzīga tai, kuru vairāki aizgrābti cilvēki garīgi ir redzējuši un kuros vispārējā gaismā pat nespēja atšķirt savu Es kā būtni. 9] Kāds gudrs Ēģiptes grieķis, Platons, savos rakstos, un līdzās viņam vairāki senatnes gudrie, par to dod liecību. Viņi iemiga un atradās kādā gaismas jūrā, kurā viņi gan varēja domāt, bet neko redzēt, bet tādēļ tomēr bija svētlaimīga sajūta, it kā viņi būtu pilnīgi viens ar pirmgaismu, ko viņi dēvēja īsteno dievību. 10] Iemesls tam bija vēl ne pilnīgi sakārtotā dvēseles redzē. Un viņa tādēl nebija pilnīgi sakārtota, tāpēc ka viņu sākotnējā audzināšana, kaut arī stingra, pie tam tomēr bija aplama; jo kur sirds izglītībai pa priekšu iet prāta izglītība, tur izglītība ir ačgārna. 220. Par atkalatdzimšanu un cilvēku pareizu audzināšanu 1] (KUNGS:) “Kādus tad augļus nestu kāds koks, ja pirms augļu aizmešanas pa priekšu nebūtu visu dabu pacilājošās parādības?! Kā rudens ieņemtu pavasara vietu un pavasaris rudens vietu, kuram parasti mēdz sekot aukstā un sastingusī ziema? Vai ziemas sals nesaudzētu dabu pacilājošo ziedoni un nenonāvētu cerības pilnolapu kopā ar patieso augli, kas tikai no ziedēšanas var tikt svētīts un atdzīvināts par auglīgu esamību un rašanos. Koka stumbrs gan tad pieaugtu, bet pie tā neviens nekad neredzētu nogatavojamies kādu augli! 2] Un tieši tā ir ar cilvēku un pavisam seviški ar viņa dvēseli! Viss kļūst rupja matērija, no kuras nenāk kāds cits auglis kā tikai tas, ko beidzot nocērt un kā malku sadedzina tiesas ugunī, lai beigās no pelniem tomēr vēl iegūtu kādu labumu sliktās un liesās zemes (materiālās zemes kultūras zināšana) mēslošanai un tīrīšanai. 3] Kas tad sāk modināt un izglītot sava bērna prātu, tas lai sāak māju celt no jumta ģēveles un smeļ ūdeni caurumotā traukā. cik ilgi smēlējs tādam veltīgam darbam nodosies, slapjš tas gan būs, bet tajā nekad neuzturēsies ne piliens dzzīva ūdens, un ar dvēsles dzzīves rīnumaino izpausi gan uz visiem laikiem nekas nebūs. Te ar neizsakāmām pūlēm caurumu traukā vajadzētu rūpīgi aizbāzt, tad tas gan arī spētu ūdeni paturēt. Bet cik viegli sapūst kāda par maz labi un stingri iestiprināta spunde, un ar laiku trauks atkal kļūst pavisam dzīvības ūdens tukš! 4] Tātad tas ir tā aptverams: kāds prāta izglītots cilvēks caur lielu pašaizliedzību arī var panākt kādu iedarbīgu, vēlāku sirds izglītību; bet ja pie tam viņš nav ārkārtīgi rūpīgs un pienācigi neuzmana daudzās spundes, ar kurām viņš sava dzīvības trauka visus caurumus (laicīgās vājības) aizbāzis, un ja viņš atstāj gaisu tikai vienai vājībai vai vienam caurumam, tad viņš drīz pārliecināsies, ka sakrātais dzīvības ūdens viņam ir iztecējis, un ka pavisam nemanot viņš atkal ir kļuvis tas senais cilvēks, bez kāda iekšēja dzīvības satura. 237

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...