Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

un apgalvoja visu tautu

un apgalvoja visu tautu gudrākie vīri; tikai viņi ceļu uz to atrada tikai ar lielām pūlēm, grūti un visbiežāk nemaz. Bet nu Es kā koš mūžības visas visas dzīvības un esamības Kungs un Meistars Pats esmu atnācis pie jums un šeit uz šīs no pasaules vēl visvairāk atškirtā vietā esmu visus brīnumus ataicinājis, lai cik iespējams uzskatāmi un rokām aptverami jums acu priekšā liktu patieso dzīvības esamību, un tā ar laiku un īstu pacietību jūs to aptversit; bet tad jūsu pienākums būs no jums aptverto, cik iespējams daudz, paadarīt aptveramu arī jūsu līdzcilvēkiem. 5] Jo ja kādā zemē to saprot, aptver un no tā sev pielieto tikai viens vai divi cilvēki, tad viņiem no tā tikpat maz būs atsevišķs labums kā kādam gudram starp trakiem trako namā vai ēzeļu un vēršu stallī! Vai viņi gan gudri sapratīs, ja viņš viņiem no savas iekšējākās gudrības dziļumiem ar draudzīgākiem vārdiem izklāstīs diženākās mācības?! 6] Kāds gudrais var tikt atzīts un saprasts atkal tikai no gudriem! No dzīvnieku un īstu nelgu dzīvibām nekas nav izdarāms, jo kas no tā ir iznācis, par to jau ir gādāts caur Manu mūžīgo kārtību; bet pa pareizu patiesības, mīlestības, pacietīas un gudrības ceļu jūs no cilvēka dzīvības varat izkalt visu! 7] Un, ja jūs cilvēkus esat padarījuši par patiesiem brāļiem un draugiem, kuri dzīvības izpratnē ar laiku līdzināsies jums, tad jūs savstarpēji arī baudīsiet patiesu prieku un svētlaimi un kļūsit spēcigi visā labā, ko jūs viegli izvedīsiet! Jo simts rokas paveic vairāk, simts acis, vērstas uz visām pusēm, redz vairāk kā divas un tūkstots apvienotas ārējās dzīvības sfēras ir pavisam kuriozi spēcīgs līdzeklis visādu briesmu un ļaunumu novēršanai, no kuras puses tie arī vienmēr nevēlētos nākt un kādā vārdā tie arī sauktos. 223. Mīlestības pilnīga cilvēka spēks 1] Pie šiem dažiem mūsu moriem jūs tak redzējāt caur ārējās dzīvības sfēras apvienību kopīgas darbošanās varu! Cik daudzu parastu cilvēku spēki tam nolūkam gan būt nepieciešami, lai kādu tādu koku, kā to veco ciedru, izceltu ārā kopā ar smago zemi. Cik daudzu cilvēku dabīgie spēki to ļoti lielo un tātad ārkārtīgi smago klinti gan būtu aizgrūduši tālāk vai aizvēluši no tās iespriekšējās vietas?! Tie nedaudzie mori jūsu acu priekša ir to aizstūmuši pa gaisu vai patiesībā aiznesuši! No šī nenoliedzamā fakta jums tak tomēr vajadzētu secināt, kāda vara un spēks ir pilnīgu dabas dvēseļu apvienotā ārējās dzīvības sfērā. 2] Bet ja jau šie mori, kas neko nezināja par Mana Vārda varu un spēku, tikai caur savu pilnīgā dabas dvēseļu, ārējo dzīvības sfēru apvienošanas varu ir realizējuši tik ārkārtēju, cik daudz lielāku tad tikai vajadzētu realizēt jums, kas jūs ar jūsu apvienotu ārējās dzīvības sfēru varētu darboties caur Manu Vārdu un caur Manu mīlestības uz jums, pilnīgām dvēselēm, visvareno Garu! 3] Patiesi, patiesi, Es jums saku: ne tikai tādus kokus, bet gan jūs varētu pārvietot veselus kalnus, ja pēc jūsu gudro siržu uzskatiem tas kaut kur būtu vajadzīgs; bet kas kaut kur būtu nepieciešams, to jūs katrā acumirklī uzzinātu sevī caur Manu garu, kas caur Manu vienmēr dzīvo Vārdu jūsu dvēselēs vienmēr būtu klātesošs! 4] Vai tas nebūtu Manā Vārdā kāda pilnīga cilvēka ļoti vēlams stāvoklis, un vēl vēlamāks kādai kopienai vai pat tautai? 5] Tā iespējama īstenošana ir jūsu acu priekšā un tādēl ir ļoti nepieciešams, ka jūs visi Mani tuvākie mācekļi, šo vissvarīgāko stāvokli sevī un pie sevis nu pilnīgi pazīstat un tad pareizā veidā māciet pazīt arī pārējiem cilvēkiem. Jo kam pieder kāda gaisma, tam tā nav jāpaliek, tam tā nav jāliek zem pūra, kur tā ar saviem tumsu apgaismojošiem stariem nevienam neko nevar noderēt, bet gan lai gaismu liek uz kāda brīva galda, no kura tā var mirdzēt visiem cilvēkiem! 6] Kādu dabīgu gaismu gan ir viegli nolikt uz galda! Ar gaismu sirdij un dvēseli neteikti iet nesalīdzināmi grūtāk; bet laba un stingra griba arī to realizē un ar Manu noteiktu palīdzību tādā svarīgākā dzīvības lietā pat ar vieglākām pūlēm kā jūs to ticat. Dabīgi, katram to, ko viņš grib dot savam tuvākam vispirms pašam vajaga iegūt, citādi viņš līdzinās aklam, kas gri vest kādu citu aklo; ja viņi beidzot nonāk pie kāda grāvja, ciņi abi iekrīt iekšā! 7] Nu Es jums šo kāda pilnīga cilvēka dvēseles dzīvības spēka tāda stāvokļa lielāko svarīgumu, cerams, tomēr esmu pietiekami izskaidrojis un esmu jums arī rādījis pilnīgas pašizziņas lielo svarīgumu, kas var tikt sasniegta caur bērnu pareizu audzināšanu un pie bez viņu vainas jau reiz izkropļotiem cilvēkiem caur patiesu pazemību, pacietību un galvenokārt caur iespējami bagātīgākā mērā patiesu, darbīgu mīlestību uz Dievu un no tā uz tuvāko. Dvēseļu dzīvības spēcīgo moru darbus, kuriem jūs jāved pie pa- 240

eizas pašizziņas, Es jums esmu izskaidrojis, bet ko jūs tomēr pietiekami dzīvības dziļi neesat sapratuši; tas nu atkarīgs no jums, lietas varīguma dēļ jautāt, un caur jautājumiem pašiem paziņot kur un kas vēl trūkst! 8] Iepriekš jums to trūkstošo pašiem vajaga dzīvi sajust, citādi ar savu brīvāko gribu jūs par to nekad nevarētu raizēties; jo ja kāds ko ir pazaudējis, bet viņš par to neko nezina, — vai viņš pazaudēto tad kaut kur sāks meklēt? Tātad vispirms vajaga dzīvi sajust, ka kādam kaut kas trūkst un iekš kā tas pastāv un arī vajaga saprast trūkstošā lielo vērtību, citādi tas ar nepieciešami dzīvu dedzību netiek sākts meklēt. 224. Par izsalkumu pēc garīgās barības 1] (KUNGS:) “Parasts pasaulles cilvēks par kādu patiesu un augstāko dzivības vērtību, protams, nevar ko sapņot, jo, ja ir pienācīgi rūpējies tikai par savu vēderu, ko tad viņam rūp visas citas dzīvības vērtības?! Viņam pārpilnībā ir ko ēst un ko dzert, ja viņam slāpst, ir skaists un ērts dzīvoklis, mīksta guļas vieta, smalki tērpi un vēl daudzas citas dzīves vērtības un viņam arī netrūkst skaistas un krāšņas jaunavas un citi iepriecinājumi! Kā tādam zemes labumu uzurpatoram bēl būtu jātrūkst?! 2] Nabaga cilvēkiem, protams, vajaga patverties pie visādām gudrībām un atziņām, ko viņiem sagādā viņu vienmēr izsalkusī fantāzija, lai ar to šur un tur sev iemantotu kāda bagātnieka labvēlību, no viņa dzīvotu un par to viņam kaut ko iestāstītu; bet pie visa tā kā patiess nav pieņemams nekas cits kā izsalkušā gudrā nabadzība un viņa roku sli kums un ka tādēļ savu izsalkušo māgu viņš mīļāk bez pūlēm piebāž ar savām iedomām un fantāzijām par kādu Dievu un par cilvēka dvēseles mūžīgu dzīvību, nekā ar savu roku grūtu darbu. 3] No šīs dzivības precīzās ainas jūs redzat un atzīstat vai kādam ar dzīvības labumiem labi apgādātam cilvēkam kaut kas trūkst! Kāda viņam interese par vissvarīgāko pašizziņu, bez kā nav iedomājama Dieva izpratne?! Vai viņš to, kas viņam tomēr neoteikti augstākā mērā trūkst, jebkad sāks meklēt? Pavisam noteikti nē; jo viņš necieš nekādu izsalkumu un nekādas slāpes, kas tomēr ir šķietama svira, caur kuru laiskais nabaga cilvēks var tikt pamudināts uz gudrību un zinātni! 4] Kā tad viņš citādi varētu pamanīt, kā viņam trūkst patiesai dzīvībai?! Tikai izsalkums un slāpes — pēc labi apgādātā dzīvotāja domām — ir vienīgais motīvs kaut kādai darbībai; kam tātad nav jācieš ne izsalkums, ne slāpes, tam pavisam nav jāskatās apkārt pēc kāda darba! Īsis sakot, kam pēc viņa domām nekā netrūkst, tam arī ne pēc kā nav nekādas vēlēšanās un kas neko nav pazaudējis, kas viņam būtu jāmeklē, it kā viņš būtu ko pazaudējis?! 5] Tāpat tas ir arī ar kādu mācību, kas tiek izklāstīta. Kas iedomājas to pilnīgi saprotamu, tas to tālāk nepātīs. Paēdušais vairs neprasa kādu ēdienu; kad viņš atkal sāk sajust izsalkumu, tad viņš, protams, atkal lūkosies apkārt pēc kāda diena. Bet ko viņš darīs, ja ēdiena gatavotājs nav klāt? Vai viņš pats gan varēs pagatavot kādu ēdienu? 6] Tādēļ tagad jūs visi lūkojieties apkārt pēc kāda ēdiena, cik ilgi starp jums ir ēdiena meistars! Kad viņš atkal atgriezīsies mājās, turp, no kurienes viņš ir atnācis, tad daudzi sāks lūkoties apkārt pēc patiesa ēdiena; bet tad tas būs grūti kādu saņemt. 7] Daudzi no jums, kas jūs nu atrodieties ap Mani, laicīgi esat labi apgādāti un pārmēru bagāti visādiem laicīgiem dārgumiem un ar visu dedzību nu tiecaties pēc garīgiem, kas nevar tikt celti dienas gaismā no zemes zelta raktuvēm! Nu jūs sev tos dabūsiet pārpilnībā — tikai jums nevajga domāt, ka kāds daudzums ir pietiekams, lai visu skaidri saprastu. 8] Katru Manu jums teikto vārdu jūs gan saprotat, ciktāl kā cilvēki jūs tos varat saprast; bet visu, kas bezgalīgā pilnībā tajā ir apslēpts, jūs vēl ilgi neaptversit! Jūs arī tāpēc nejautājat, tādēļ ka nemanat, ko jūs vēl nesaprotat! Bet kāpēc jūs to nepamanat un kāpēc Kubratuvisars pie jums pamanīja, ka jūs Manu izskaidrojumu neesat pilnībā sapratuši?! Tādēļ, ka viņa iespējami pirmpilnīgākās dvēseles ārējās dzīvibas ēteris ļoti viegli sajūt jūsu vēl diezgan nepilnīgo, kā jūs pat tumšā naktī uz kāda galvas pamanīsit, vai viņam ir daudz matu vai kails pakausis, ja jūs viņa galvu aptaustāt ar savām rokām! 9] Pie jūsu vēl ļoti vājās ārējās dzīvības sfēras jūsu jušana iesākas tikai tur, kur sākas miesa, pāri par to jūsu dvēselēm vēl nav ne dzirkstelīte sajūtas1 225. Atkalatdzimušo brīnumspēks 241

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...