Views
4 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

1] (KUNGS:) “Bet šo

1] (KUNGS:) “Bet šo moru, sevišķi kādā lielākā satraukumā, jušana var sniegties daudzu ceļa stundu tālu, un tādēl viņi viegli var pamanīt, kāda gara bērni ir tie, kas viņiem tuvojas. Viņi pie tā gan nepazīst kādu dziļāku garīgu esamību, — bet dvēseles īsteno stāvokli pavisam noteikti! 2] Kad viņi šorīt šeit atnāca, viņi jau no tālienes zināmā mērā pazina Manu dvēseli un viņas gudrību un spēku; tikai Garu dvēselē viņi nevarēja pazīt, tādēļ ka Dieva Garu atkal var pazīt tikai gars no Dieva. Tam nolūkam Man caur Manu Vārdu viņu sirdīs vispirms vajadzēja likt dzirksteli, un kad tā dzirkstele kādā pilnīgā dvēselē papilnam atrazdama pavisam pareizu barību tūdaļ kļuva stiprāka, tad viņa Mani tūlīt pazina arī Manā Garā un nu jau intensīvāk kā jūs zina, ar ko viņiem Manī ir darīšana. 3] Tas viss ir kādas pilnīgas dvēseles rezultāts. Jūsu dvēseles, izņemot dažas, kā dvēseles par sevi tādu izpratni gan nekad nesasniegs, bet caur Manu ļoti lielo mīlestību uz jums, jūs tiksiet tā apgaimoti, ka jūs kļūsiet kā ļoti piemēroti pilnīgai Mana Gara uzņemšanai. Ja jūs tad, ne it kā caur jūsu nopelniem, bet gan tikai caur Manu mīlestību, žēlastību un līdzcietību kļūsiet Garā atkalatdzimuši, tad jūs darīsiet vēl vairāk nekā šie mori, — bet ne no jūsu dvēseles pilnības spēka, bet gan no Mana, jūsu par sevi tikai vājo dvēseļu caurstrāvojošā Gara spēka, caur ko tad, protams, arī jūsu dvēseles uz mūžibu kļūs vienmēr dzīvības spēcīgākas! 4] Tomēr Es jūs negribu padarīt par brīnumdariem, bet gan par patiesiem cilvēku labdariem. Kad Mans jūsos pamodinātais Gars kļūs pilnīgi darbīgs, tad jūsu prāts kļūs skaidrs un gaišs, un caur to pa pavisam dabīgu ceļu jūs noklausīsieties dabas noslēpumus un tās garus vai, respektīvi, dabas pirmsspecifiku saubstances padarīsiet sev paklausīgas; caur ko jūs sasniegsiet lielas laicīgas priekšrocības, bet kuras jums jāizlieto labdarības darbiem nabaga cilvēcei! 5] Ja jūs lielās priekšrocības, kurās ar laiku jūs vedīs Mans Gars, izlietosit pēc Manas kārtības, tad tās jums visā nesīs tūkštoškārtīgu svētību; bet ja jūs tad ar laiku tās pret Manu kārtību atkal sāksit lietot savtīgi, tad jūs cilvēkiem kļūsit par visu iedomājamu laicīgu nelaimju perēkli. 6] Tas, ko Es jums nu runāju, to Es runāju arī uz visiem, kas tūkstots un vēl tūkstots gados, pāri tā vai zem tā jums sekos. Pēc tam atkal nāks kāda cita zemes maiņa, caurrūgšanai un apstādināšanai ar un bez cilvēkiem; jo zeme ir liela un tās garu ir daudz, kas te tiesā gaida likteni. 7] Katrs atkalatdzimušais gan arī var veikt brīnumus, bet ne tā, kā šie mori bez Mana Vārda un Manas gribas pazīšanas, bet gan ar pilnīgu Mana vārda un Manas gribas un Manas nemainīgās kārtības pilnīgu pazīšanu. Jo, ja kāds gribētu kaut ko citu, tad tas nevarētu notikt, tādēļ ka Mans Gars viņā tam nolūkam neizdotu nekādu spēku; jo te dvēsele gribētu tikai pati par sevi, tādēļ ka pret Manu gribu Gars nekad kaut ko nevarētu gribēt! 8] Bet caur gara atkalatdzimšanu dvēselē dvēselei netiek atņemta viņas pašas brīvā griba un viņas ārējā izpratne lielā Visuma virknē, kas nepārtraukti izies no Manas mīlestības, no Manas gudrības, kārtības, varas un spēka. 226. Attiecības starp dvēseli un garu 1] (KUNGS:) “Dvēsele pret garu vienmēr tā attieksies kā laicīga miesa pret dvēseli. Kādas lai vēl cik pilnīgas dvēseles miesai zināmā mērā arī ir kāda sev piemītoša baudu griba, caur ko dvēsele var tikt samaitāta, ja viņa tai pievienojas. Kāda pareizi audzināta dvēsele gan nekad nepiekritīs miesas rijīgai gribai un vienmēr paliks kungs pār viņas miesu; bet pie izkropļotām dvēselēm tas ir viegli iespējams. 2] Bet starp dvēseli un garu tomēr vienmēr valda tikai tādas attiecības kā starp kādu pirmpilnīgu dvēseli un viņas miesu. Miesai par sevi var būt iekāŗes, cik daudz viņa grib un ar visiem viņas bieži ļoti asiem dzeloņiem dvēseli vilināt uz izpildīšanu un apmierināšanu, bet pilnīga dvēsele uz to tomēr vienmēr saka iedarbības bagātu “nē!”. Uz uz mata to pašu dara Mans Gars dvēselē, kurā tas ir pilnīgi pārgājis. 3] Cik ilgi dvēsele pilnīgi ieiet gara gribā, tik ilgi viss uz mata notiek pēc gara gribas, kas tad arī ir Mana griba; bet ja savas atmiņas dēļ dvēsele grib kaut ko, kas vairāk attiecas uz jutekliskām lietām, tad tādos brīžos gars atkāpjas un vienīgi dvēselei atstāj vēlēšanās izpildīšanu, no kā parasti nekas neiznāk, sevišķi, ja izpildīšanas griba kā labi sasniedzamu sevī satur ļoti maz vai parasti nekā garīga. 4] Dvēsele drīz manīdama savu savtīgo nespēku un neveiklību tad tūdaļ arī atsakās no saviem baudkāriem sapņojumiem, atkal uz ciešāko apvienojas ar garu un ļauj tam pārvaldīt savu gribu. Te tad dabīgi 242

atkal pilnībā ir kārtība un spēks un vara!” 5] Beidzot, nedaudz nedroši, tomēr atkal reiz KIRENIJS jautā: “Kungs, caur Tavām tagadējām runām un pamācibām es nu gan esmu nonācis aiz kāda bezdibeņa, kur savas izpratnes sfērā es esmu pamanījis kādu galveno trūkumu un tagad to pamanu vēl vairāk! 6] iepriekš Tu teici, ka dvēseles egoisms, ja arī caur garīgas atkalatdzimšanas aktu Tavs gars viņā viņu pilnīgi caurstrāvo un pilnīgi iekaro, tomēr nav tādā veidā pārgājis garā, ka zināmos momentos viņa no tā vairs nevarētu atšķirties, tātad viņai vēl vienmēr ir viņas egoisms un viņas substanciālā būtībā pat var domāt un gribēt pilnīgi pati par sevi kā pims gara atkalatdzimšanas. 7] Ja viņa vispirms pati var ribēt un domāt, viņai arī vajaga būt kādām brīvām, pašām par sevi pastāvošām izpratnes spējām un ar tām vajaga pazīt to neizsakāmo priekšrocību, kas viņai ieplūst no viņas gara. Bet, ja viņa nepieciešami to saskata, kā viņa jebkad pati par sevi var domāt un gribēt to, ko viņai nav iedvesis gars? Vai tad pirmām kārtām viņas karstākai un visu viņas būtni aplaimojošai vēlēšanai nevajaga mūžību būt un nemainīgi palikt pilnīgi viens ar garu?! — Paliekoša domu, gribas un izpratnes spēju egoismā es īstenībā cilvēka garīgā esamībā atrodu vēl kādu nepilnību. 8] Bet dīvaini skan arī tas, ka savā garā pāri uz otru pusi īstenībā pilnīgi jaunatdzimusī dvēsele, — kurai tad tomēr būtu jābūt daudz spēcīgākai kā kāda šī mora tīri pirmpilnīgai dvēselei, pie kura vēl ilgi nav un jo maāk arī iepriekš jebkad bija runa par kādu garīgu atkalatdzimšanu — pati par sevi spēj daudz mazāk kā kāda šada mora vienīgi pati par sevi esoša, pirmpilnīga dvēsele! Ja tādas dvēseles kaut ko grib, tas tā notiek; bet ja kāda viņas garā atkalatdzimusi dvēsele, kas tak tomēr izsaka esam vairāk kā pirmpilnīga dvēsele, no sevis kaut ko gribētu, tas nenotiek tādēļ, ka gars to negrib! 9] Šo moru dvēselēm noteikti arī viņpasaulē pimitīs tās brīnumainās spējas, saskaņā ar kurām viņas, mazākais, kā šeit būs spējīgas veikt daudz brīnumaina. Bet mūsu pāri uz otru pusi garā atkalatdzimušās dvēseles tad pašas par sevi zināmā mērā savai privātai patikai pavisam neko nespētu?! Patiesi, Kungs, tas nu man pirmo reizi ir kaut kas, ko es pavisam nespēju aptvert. Jā, es tam neatrodu nekādu pamatu, ne kādu prātam pieņemamu pieturas punktu. Tālab esi Tu žēlīgs mums baltiem šo lietu likt nedaudz gaišākā gaismā, jo tā mums ir kāda nesagemojama barība!” 227. Smadzenes un dvēsele 1] ES saku: “Es jums jau iepriekš reiz rādīju, kā caur kādu ačgārnu audzināšanu kāda dvēsele un beigās viss cilvēks zaudē visas cilvēciskās man līdzigās godības spējas! Ja tu pie kāda bērna zināmai izglītībai vispirms pakļauj prātu, un smadzenes vēl nav pa divām trešdaļām nobriedušas un tomēr tiek apgrūtinātas uz vēl ļoti mīkstām un arī vēl ūdeņainām, labākai apmācībai attīstošām smadzeņu tāfelītēm uzņemt neskaitāmu daudzumu vārdu, ainu un skaitļu, tad šīs smadzeņu tāfelītes no vienas puses var tikt par daudz norūdītas un, no otras puses, novestas pilnīgā nekārtībā, kāpēc tādi bērniņi vēlāk kā jaunekļi un vēl vēlāk kā vīri pastāvīgi tiek mocīti ar galvassāpēm, no kurām visu mūžu nekad nevar tikt pilnīgi atbrīvoti. 2] Visas smadzenes jau ilgi iepriekš tiek aizlipinātas ar visādām zīmēm un padara pavisam neuzņēmīgu smalku zīmju uzņemšanai, kurām vispirms paceļoties no sirds jāiespēižas ļoti jūtīgajās smadzeņu tāfelītēs. ja arī vēlāk dvēselei no sirds tiek izklāstīta kāda augstāka garīga patiesība, tā nav paliekoša un dvēsele to nevar aptvert, jo šī patiesība vairs nevar tikt dvēselei uzskatāmi attēlota ilgāk kā uz vienu mirkli. 3] Pie tam dvēselei priekšā kā biezs mežs vienmēr ir daudz materiālu, rupju pasaules ainu un caur tām neiespējami saskatīt pavisam maigās, mazās, bezgala daudzās tikai pavisam vāji iespiestās zīmes. Ja viņa ar pūlēm uz acumirkli saskata tās pavisam viegli uzliktās miglas ainas, kas ir pacēlušās no sirds, viņai tās parādās kā karikatūra, ko viņai neiespējami aptvert un nevar pietiekami skaidri saskatīt, tādēļ ka rupjās matērijas ainas nāk garīgo ainu priekšā un tās pa daļai aizsedz un pa daļai izposta. 4] Nu tu domāsi un teiksi: “Jā, kālab tad dvēselei vajaga skatīties tieši uz smadzeņu tāfelītēm? Lai viņa tūlīt nodarbojas tikai ar sirdi un tā ieiet tās gara gaismā!” Viss būtu pareizi, ja tikai dzīvību tūlīt neaiztiekot varētu pavisam izmainīt reiz likto kārtību! 5] Vai tad arī tas nebūtu labi, ja kādam, kas lai kāda iemesla dēļ vai jau mātes miesās vai pēc tam pasaulē ir kļuvis akls, uz zoda, pieres vai deguna tiktu liktas pāris acis? Tas būtu pavisam lai, ja tā citā vietā noliktām pāris acīm nevajadzēti arī kādu pavisam citu miesas organismu! 243

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
TechnologiCS 4 - CADmaster
Notes 4-1B rates