Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

6] Jo pie cilvēka

6] Jo pie cilvēka miesas organisma pastāv kāda stingri matemātiska kārtība, pēc kuras viss stāv savā vietā ne par matu nepārgrozāms, un bez visa miesas organisma pilnīgas pārmaiņas nevar tikt pārmainīts. To ievērojot, ir pavisam neiespējami kāda jutekļa darba rīku kādam nolikt kādā citā miesas vietā, nepārveidojot visu miesu, nedodot tai citu formu un pavisam citu iekšēju iekārtojumu. 7] Bet kā labi rāditā iemesla dēļ miesai nevar pielikt nevienu citas vietas jau pareizā vietā pieliktu jutekli, tā tas ir arī pie dvēseles! Viņa var redzēt un dzirdēt tikai caur miesas smadzenēm, bet pārējos iespaidus, kas ir truli un neskaidri, dvēsele, protams, var pamanīt arī ar citiem nerviem, bet tiem tomēr vajaga stāvēt nepārtrauktā savienībā ar smadzeņu nerviem, tā ka citādi aukslējām nav garšas un degunam — smaržas izjūtas. 228. Smadzeņu pareiza izglītošana 1] (KUNGS:) “Cik ilgi dvēsele apdzīvo miesu, smadzenes ir un paliek galvenais dvēseles dzīvības orgāns. Ja smadzenes ir pareizi izglītotas, no sirds smadzenēs iespiestās dzīvības ainas dvēsele labi un precīzi saskatīs un pēc tām arī domās, secinās un rīkosies.. Zināmos sajūsminošos momentos caur kāda ticīga un gribās pēciga roku uzlikšanu dvēsele pati par sevi var gaiši redzēt arī no pakrūtes, kā jums par to deva piemēru mūsu Corels, bet reālai dzīvai viņai tas līdz maz vai nemaz, pie kam savas miesas tumšajā miteklī viņai par to nevar palikt ne visvieglākās atmiņas. 2] Kur viņas miesas dzīvības laikā dvēselei pie kādas skatīšanās vai pamanīšanas nedarbojas līdzi galvas smadzenes, tur dvēselei nepaliek nekādas atmiņas, bet gan, augstākais, tikai tumša jausma; jo tam, ko dvēsele uzņem viņas galvas smadzenēs, viņai tikpat maz ir kāda redze kā miesai ir kāda redze, kas iekšēji varētu apskatīt to, kas viss caur acīm un ausīm ir iespiedies daudzajās smadzeņu tāfelītēs. Kas ir visa miesīgā iekšējais, to var apskatīt tikai dvēsele. 3] Bet kas tad atbilstoši paliek pielipis dvēseliskās smadzenēs, to dvēsele ar savām acīm, kas kā miesai acis ir vērstas tikai uz ārpusi, nevar saskatīt un ar savām ausīm dzirdēt, bet gan to var tikai gars viņā. Tālab arī cilvēks kaut ko tīri garīgu tikai tad var pazīt, ja gars, dvēselē pilnīgi pamodies, ir tajā pārgājis. 4] Bet kas ir iekšēji garā, to saskatu Es un no Manis tad atkal cilvēka gars, kas ir identisks ar Mani vai ar Manu Garu; jo viņš dvēselē tā ir Mans attēls, kā Saule savu pilnu attēlu liek kādā spogulī. 5] Ievērojot to, cik ilgi kāda dvēsele apdzīvo miesu, patiesai, īstai redzēšanai viņai nepieciešami vajaga miesas pareizi izglītotas smadzenes, bet kādas izkropļotas smadzenes garīgai redzēšanai pavisam neder, kā arī jums neder redzēšana caur pakrūti, tādēļ ka no tā, kas tika rādīts, neko nevarat paturēt atmiņā. Jo ja arī jūsu garīgās smadzenēs kas paliek pielipis uz mūžibu, tām tomēr nav tās acis un ausis, kas ir tikai pamodinātam garā. 6] Ja tātad smadzenes tiek pareizi izglītotas no sirds un īsti pēc Manas kārtības un smadzeņu tāfelītēs iepriekš ir iespiestas garīgas dzīvības ainas nevis materiālas, kāda pirmā dzīvības aina ir gaisma, tad pēc tam sekojošās ārēji pasaulīgās ainas tiek apgaismotas un caur to visās to daļās ļoti labi saprotamas un pēc patiesas gudrības aptveramas un satveramas. No tā izejošā gaisma tad ne tikai piepilda visu cilvēcisko organismu, bet gan garīgi gaišos staros plūst vēl tālu pāri tam un tā veido ārējo dzīvības sfēru, ar kuru tad kāds cilvēks, ja ar laiku tā nepieciešami ir kļuvusi arvien blīvāka un spēcīgāka, ārējā pasaulē var brīnumaini darboties arī bez gara atkalatdzimšanas, kā jūs to esat redzējuši pie mūsu moriem. 7] Bet ja pie cilvēka smadzenes ir izglītotas ačgārni un uz tās smadzeņu tāfelītēm ir tikai neskaidras ēnu ainas, kuru aplūkošanai dvēselei beigās vajaga izlietot visu savu dzīvības gaismu, lai tas tikai ļoti virspusēji skatītu pēc formu ārējākām kontūrām, tad dvēsele pati nekad nevar kļūt tik mirdzoša, ka no viņas pŗmērigas gaismas varētu veidoties kāda ārējās dzīvības sfēra. 8] Tikai caur patiesu pazemību, caur spēcīgāko mīlestību uz Dievu un uz tuvāko un caur sevišķu tiekšanos pēc garīgām lietām, materiālās ainas smadzenēs tiek apgaismotas un caur to apgrieztas garīgā, un caur to tiek novestas nedaudz kārtībā, — bet zemes dzīvībā tomēr nekad tādā, kā jūs to redzējāt pie šiem moriem. 9] Bet tas nav svarīgi, jo viens atkalatdzimušais no jums Man ir mīļāks nekā 99 tādas pilnīgas dvēseles, kurām vēl nekad nebija vajadzīga kāda grēku nožēlošana. Jo Maniem patiesiem bērniem vajaga kļūt spēcīgiem caur viņu vājumu! 10] Vai tu, Mans Kirenij, to visu nu esi labi sapratis, un tavi jautājumi nu ir labi atbildēti?” 244

229. Kirenijs lūdz paskaidrot mācibu par smadzenēm 1] KIRENIJS saka: “Kungs, atklāti jūtot un runājot, lai ;so tavu izskaidrojumu pavisam pareizi varētu saprast, tomēr vajadzētu būt kādām zināšanām par smadzenēm cilvēka galvā, tā ka citādi tomēr neiespējami varēt stādities priekšā tās smadzeņu tāfelītes, uz kurām vai nu pie pareizas izglītības tiek zīmētas dvēseliskas ainas, vai pie sliktas un ačgārnas izglītības — vispirms materiālās, rupjās pasaules ainas un vēl mazāk kā uz šīm tāfelītēm tās daždažādās dzīves ainas tiek zīmētas. 2] Ak Kungs, ja Tev tas nebūtu nepatīkami — tā ka Tev tomēr ir iespējamas visas lietas — mums stādīt priekšā kādu piemēru vai kādas smadzeņu tāfelītes kā galvas priekšējo, tā arī pakauša, attēlu, lai mēs tad arī iegūtu pareizu priekšstatu no tā, ko Tu ļoti esi ieteicis kā vissvarīgāko?! Jo ja pie kādas tik milzīgi svarīgas pamācibas par kādu pie tās piederošu lietu sev nevar iegūt pilnīgi pareizu priekšstatu no tā, ko Tu ļoti esi ieteicis kā vissvarīgāko?! Jo, ja pie kādas tik milzīgi svarīgas pamācibas par kādu pie tās piederošu lietu sev nevar iegūt pilnīgi pareizu priekšstatu, tad tur acīmredzami vajaga ciest arī kopumam. 3] Mūsu dvēseles vēl noteikti ir par daudz tumšām, lai mēs paši pareizi vērtētu vai pat gaišredzīgi aplūkotu galvas smadzeņu tāfelītes tiklab kā pēc to formas tā arī pēc to lietojamības, lai paši sev sagādātu pareizu priekšstatu; tālab ir nepieciešams, ka mums, baltajiem, ar vājo dvēseli, mazākais, par tiem mūsu miesas orgāniem tiek dotas kādas pareizas zināšanas, gandrīz vienīgi no kuru pareizas izglītošanas atkarīga cilvēka dzīves laime vai ļaunums. Ja, kā teikts, ak Kungs, Tev tas būtu patīkami, tad es labprāt gribētu dabūt redzēt vienu vai vairākas smadzeņu tāfelītes; bet arī ar pareiziem un nepareiziem zīmējumiem!” 4] ES saku: “Jā, Es zināju, ka Es jūs pievedīšu pie tā, kur jūs paši pie sevis pazīsiet trūkstošo un jutīsiet pareizu nepieciešamību trūkstošo sev aizpildīt ar redzi, ši tava prasība Man ir patīkamāka nekā kāda cita, saskaņā ar kuru tu pirmīt gandrīz sašuti, ka Es tev devu saprast, ka pat kāda pilnīgi atkalatdzimuša cilvēka dvēsele materiālās radības pasaulē pati par sevi nekad neveiks to brīnumaino, ko pati par sevi un no sevis realizē kāda pirmsnesamaitāta dvēsele! 5] Es tev gan teicu, ka kāds garā atkalatdzimušais spētu darīt to, ko Es Pats spēju darīt, protams, tikai Manā un caur Manu mūžigo kārtibu; bet tu ar to šķiti neesam pilnīgi apmierināts! Bet pie tam tu nepadomāji ka arī šis pirmpilnīgās dvēseles citādi arī neko nespēj kā tikai to, kas labi iespējams ir pieļaujams un derīgs Manā kārtībā. 6] Ja viss, ko viņi ar viņu ārējās dzīvības sfēras spēku jums šķietami brīnumaini veic, ir kaut kas, kas ir tikpat dabīgs, cik dabīgs ir tas, ka šī zeme ir apaugusi ar sūnu un zāli un šīs Vidusjūras ūdens lielajā bedrē paliek stāvam, pateicoties tam piemītošajam smagumam. Bet, ja tu šīs abas tev nu rādītās dabas parādības atrodi kā kārtībā un pilnīgi dabīgas, tad tu arī to, ko visu šim pirmpilnīgajām dvēselēm nepieciešami vajaga būt spējīgām viņu laicīgās dzīvības sfērai un no viņiem apdzīvotai zemei pavisam viegli atradīsi kā kārtībā un dabīgu. 7] Šiem moriem gan ir ļoti melna āda, bet par to jo gaismas pilnāka dvēsele! Viņi pa lielākai daļai pazīst arī miesas dzīvības organisma iekšējos galvenos miesas orgānus un smadzenu tāfelītes viņiem ir labi zināmas, jo viņu pirmpilnīgās dvēseles viņu miesu var aplūkot no iekšienes ārā un, ja tajā ir kas slims, tad viņi redz vietu, kur slimība sēž, kā arī to, iekš kā slimība pastāv. 8] Ar savu ārējās dzīvības sfēru, kura tādos momentos kļūst spēciga, viņi drīz arī atrod to zāli, caur kura lietošanu slimība tā vai tā drīz tiek novērsta. Tikai tad, kad pie viņeim slinka un miegaina kļūst redze un asinsvadi un asinis biezākas, viņi tic, ka tad vairs neesot nevienas zāles, kas palīdzētu vecai un aiz pavisam dabīgiem iemesliem vājai un ļoti nogurušai un laiskai kļuvušai miesai; tad jau esot labāk, ka dvēsele pati rūpējas par sevi, saņemas un atstāj turpmāk vairs nederīgo un neglītu kļūvušo miesu un no visām laicīgām saitēm brīva dodas svētlaimes zemē, kas tur uz visiem laikiem un mūžīgi esot starp sauli, mēnesi un zemi. 9] Šiem cilvēkiem tad arī nav ne niecīgākās bailes no nāves, bet viņi baidās kādu miesas slimību, tādēļ ka caur to nevajadzīgā kārtā tiktu nodarbināti dvēseles spēki un caur to pēc tam pašai dvēselei uz kādu laiku vajadzētu kļūt vājai un tātad nepilnīgai. 230. Netiklības sekas 245

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...