Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

1] (KUNGS:) “Bet kas

1] (KUNGS:) “Bet kas tad attiecas uz miesas un dzīvīas labu audzināšanu un kādu patiesu jaunavīgu šķīstību, tad uz zemes gan nav nevienas tautas, kas ši tikumam būtu vairāk uzticīgi kā tieši šie melnie un kuriem mazāk piemistu izvirtības, netiklības un nešķīstības netikumi kā tieši šiem moriem. 2] Bet tam arī ir lielākā dzīvības nozīme, jo ja baltie cilvēki no šī netikuma izvairītos un piegulēšanu izdarītu tikai tik bieži, cik bieži tas ir nepieciešams augļa atmodināšanai kādas krietnas sievas miesā, Es jums saku: starp jums nebūtu neviens, kas nebūtu, mazākais, gaišreģis. Bet tā, kā tas starp jums ir paradums, ka vīrs kā sieva caur bieži ikdienas viscēlākās un dvēselei radniecīgākās dzīvības sulas izgrūšanu izšķiež labākos spēkus un tādēļ nekad nav kāds uzkrājums, no kā beigās dvēsele varētu sev sakrāt kādu vienmēr intensīvāku gaismu. 3] Bet tādēļ viņi vienmēr kļūst vairāk un vairāk laiskas un polopveidīgās baudu meklējošās būtnes. Viņi reti ir spējīgi kādas spējīgi kādas gaišas domas un ir bailīgi, gļēvi, ļoti materiāli, untumaini un nesnosvērti, egoistiski, skaudīgi un greizsirdīgi. Viņi grūti vai ieži pat nemaz nevar aptvert ko garīgu; jo viņu fantāzija vienmēr klejo apkārt smirdošās miesas kairinājumam un nekad nespēj pacelties augšup uz kaut ko augstāku un garīgu. Un, ja starp viņiem šad un tad arī ir kādi cilvēki, kas, mazākais, no miesas kāres brīvos momentos pacēļ us augšu kādu brīvu skatu, tad tomēr kā melni mākoņi pie debesīm tūlīt nāk miesas jutekliskas domas un augstāko tādā veidā aizsedz, ka dvēsele to tīri aizmirst un tūlīt atkal gāžas miesas prieku smirdošā peļķē! 4] Pie tādiem cilvēkiem viņu ne reti pavisam labie nodomi visbiežāk līdz maz vai nemaz, viņi visbiežāk līdzinās cūkām, kas ar vienmēr atjaunotu dedzību metas vispretīgāko netīrumu peļķē un ar visu miesu tajā vārtās, un sunim, kas atkal atgriežās pie tā, ko viņš ir izspļāvis un ar kāri to atkal aprij. 6] Ja savā sirdī tu to nu uzskati par nedaudz spēcigāku, tad pamēgini kādu miesīgi juteklisku cilvēku pārveidot! Sāc viņu darīt uzmanīgu uz Dieva baušliem, saki viņam: “Lai miers ar tevi, Dieva Valstība ir pienākusi tev tuvu! Atstājies no savas netikumīgās dzīves, mīli Dievu pār visu un savu tuvāko kā sevi pašu! Savas sirds dziļumos meklē patiesību, meklē Dieva Valstību! Atsakies no pasaules, un tās tukšās matērijas un tiecies sevī modināt gara dzīvīu! Lūdz, pētī un rīkojies Dieva kārtībā!” Viņš tevi izsmies, pagriezīs tev muguru un tev teiks: “Atkāpies, tu dievbijīgais nelga, nekaitini mani ar savām muļķībām, citādi tu mani piespiedīsi tevi iepļaukāt!” 7] Saki Man, ko tu vēl tālāk uzsāktu pret tādu miesas izvirtuli, pieņemot, ka tavās rokās nebūtu nekādas valsts varas? Ja tu viņu pamāci vēl otro reizi, tad tevi sagaida kāda vēl lielāka rupjība kā ija tā pirmā! Ko pēc tam? 3] Tu viņa acu priekša veiksi kādu rīnumu! Vai tas varbūt atvērs viņam acis un ausis? Ak redzi, viņš to uzskatīs par kādu burvestību un tev teiks: “Vēl vairāk tāda veida interesantas lietas!” — bet bez zaudējuuma viņam, citādi viņš tev uzbrūk un cīnās ar tevi uz dzīvību un nāvi, un ja tu viņa locekļus novājini, tad viņš tevi apveltīs ar briesmīgākiem lāstiem1 9] Tāpēc kāds netiklis ne tikai ir juteklisks grēka āzis, bet savā satraukumā arī ļoti ļauns cilvēks; viņš ir pilns mežonīga uguns un akls un kurls visam gara labam un patiesam. Daudz drīzāk tu atgriezīsi kādu laupītāju nekā īstu izvirtuli un laulības pārkāpēju. 231. Kārtotas dzemdināšanas svētība 1] (KUNGS:) “Nu, kur starp cilvēkiem kā patiess dvēseles mēris ir ieviesusies izvirtība un miesas kāre, tur evanģēlija sprediķošanai ir beigas! Jo kā kurlām ausīm varētu runāt un aklu acu priekšā veikt brīnumus?! Bet kur netiek sprediķota un vairs nevar tikt sprediķota patiesība, kas vienīgā var dvēseli spēcināt un padarīt brīvu un viņu caur un caur apgaismot, tādēļ ka dvēsele tikai caur patiesību kļūst darbīga, pilna mīlestības un tātad arī pilna gaismas, un no kā cita, kā tieši no patiesības gaismas dvēselei tad būtu jāveido ārējā dzīvības sfēra? 2] Tātad kur kādā tautā ir ļoti iesakņojusies izvirtība un netiklība, tur cilvēki ir bez kādas ārējās dzīvības sfēras, laiski, gļēvi un nejūtīgi un ne pie kā vairs neatrod nekādu prieku par kādu skaistu formu un stāvu. Viņu lieta ir mēma, dzīvnieciska miesas dziņu bauda; visam citam viņiem ir tikai kāda ļoti niecīga vai pat nekāda nozīme! 3] Tādēļ pirmām kārtām rūpējieties, lai šis netikums nekur neiesakņojas un laulātiem ļaudīm jādara tikai tik daudz, cik tas ir nepieciešami vajadzīgs kāda cilvēka dzemdināšanai! 4] Kas savu sievu traucē viņas grūtniecībā, tas augli samaitā jau mātes miesās un tajā iestāda netiklī- 246

as garu; ja kāds gars skubina un kairina dzīves biedrus, tas pats gars tad potenciāli pāriet auglī. 5] Tāpēc pie dzemdināšanas tam arī labi un ļoti apzinīgi jātiek ievērotam, ka pirmkārt dzemdināšana nenotiek aiz rupjas miesas kāres, bet gan aiz patiesas mīlestības un dvēseliskas simpātijas, — un, otrkārt, ka reiz ieņemtā sieva vēl labas septiņas nedēlas tiek pēc viņas augļa piedzimšanas tiek atstāta netraucētā mierā. 6] Tādā veidā krietni dzemdināti un mātes miesās netraucēti nobrieduši bērni, pirmkārt, pasaulē nāks jau dvēseles pilnīgāki, tāpēc ka kādā pilnīgi izviedotā organismā dvēsele tomēr drīzāk un vieglāk var rūpēties par savu garīgo perēkli, nekā pilnīgi samaitātā, pie kura viņai vienmēr ir kas labojams un lāpāms, un, otrkārt, viņa pati ir tīrāka un gaišāka, tāpēc ka viņa netika traucēta no kaislīgiem nešķīstiem gariem, kuri caur bieži ikdienas kaislīgu piedzemdināšanu tiek iedzemdināti embrija miesā un arī dvēselē. 7] Cik viegli tāda dvēsele jau maigākā bērnībā aiz patiesi bērnišķas, visnevainīgākās mīlestības, līdzigi Samuelam, savu sirdi paceļ uz Dievu! Un kāds brīnišķīgs pirmdzīvības pamatzīmējums tādā veidā no patiesiem sirds dziļumiem, pirms katra materiāla zīmējuma tiek pavisam gaiši un skaidri uzspiests jaunajām, maigajām smadzenēm, no kādas gaismas vēlāk nākamās ainas no materiālās pasaules tad bērns izskaidros pareizā nozīmē un attiecībās, tādēļ ka šīs ainas zināmā kārtā tiek iedēstītas un paplašinātas un kā atsevišķas daļas sadalītas uz kāda gaismas pilna un dzivības patiesa pamata, un kā caur un caur uz labāko apgaismotas no dvēseles arī caur un caur tiek apskatītas un aptvertas? 8] Pie tādiem bērniem jau agri sāk veidoties kāda ārējās dzivības sfēra un tā ātri un viegli kļūst gaišredzīga, un tās gribai sāk sāk pakļauties Manā kārtībā esošais. — Kas turpretī ir jau mātes miesās samaitāti bērni? Es jums saku: tikko vairāk kā dzīvības šķietami atdzīvinātas ēnu ainas! Un kas pie tā galvenokārt ir vainīgs? Tas, ko Es jums līdz šim esmu rādījis kā miesas kāres sekas! 9] Kur vien tikai vēlākos laikos no jums tiks sprediķots Mans Vārds, šai mācībai nav jātrūkst; jo tā apstrādā dzīvības augsni un to atbrīvo no visādiem ērkšķiem un brikšņiem un dadžiem, no kuriem neviens cilvēks vēl nekad nav ievācis vīnogas un vīģes. ja augsne reiz ir iztīrīta, tad ir viegli cēlās dzīvības sēklas izkaisīt no sirds gaismas apgaismotās un no mīlestības liesmas sasildītās vagās. nenokritīs neviens graudiņš, bez kā tūlīt neuzdīgs un drīz neuzplauks bagātīgākā dzīvības augļa nešanai! bet uz mežonīgas, neattīstītas augsnes jūs varat sēt, ko jūs gribat, bet tomēr ar to nekad nepanāksiet kādu svētītu ražu! 10] Jo cilvēks, kas starp cilvēkiem iznes un izsēj Manu Vārdu, līdzinās sējējam, kas ņēma skaistāko labību un izkaisīja katrā augsnē, kur vien viņš nonāca. 11] Te daža krita uz sausām smiltīm un klintīm. kad pēc tam bija lietus, sēkliņas gan sāka dzit pavisam maigus asnus; bet lietus drīz pārstāja un nāca vējš un saules kvēlojošie stari nu drī iznīcināja visu cietās augsnes kritumu, un ar to mazie, tikko dīgt sākušie asni arī nobeidzās un nenesa nekādus augļus. 12] Bet cita daļa nokrita starp ērkšķu krūmiem un pietika mitruma un labi uzdīga un cēlās augšup; bet pārāk drīz tika no pasaulīgo tieksmju nezālēm pārmākta un nosmacēta un tātad arī nenesa nekādus augļus. 13] Bet viena daļa krita uz cilvēciskā zemiskuma ceļa, tā pat neuznīga, bet gan drīz tika daļēji samīta un daļēji no gaisa putniem apēsta! Ka arī tā nenesa nekādu augli, nav pat vajadzīgs īpaši pieminēt. 14] Tikai viena daļa krita uz labas augsnes, tā uzdīga, labi izauga un deva labu un bagātīgu ražu. 15] Bet šī līdzība lai jums kalpo tam, lai jūs saprotat, ka cūkām nav jāmet priekšā pērles! tas nozīme vispirms augsni attīrīt un mēslot un tikai pēc tam sākt ar Mana dzīvā Vārda sēklas izsēšanu, tas smagais darbs noteikti nebūs veltas pūles, jo pie katras Mana dzīvā Vārda izplatīšanas pilnīgi nepietiek vienīgi ar labu gribu; to tad vajaga vadīt pareizai un patiesai dzīves gudrībai, — citādi kāds tikai tīrs un gribā stiprs Mana Vārda izplatītājs varētu tikt salīdzināts ar pravieti Bileamu, kura ēzelis bija gudrāks nekā viņš pats. 16] redzi, tu mans draugs Kirenij, visā, ko Es līdz šim tev esmu teicis, tu gan faktiski neesi saņēmis atbildi uz tavu vēlēšanos un sirdī tev vienmēr Man tpar to atgādināt, — bet es tev saku, ka tava tūlīt izpildītā vēlēšanās tev tieši nebūtu nesusi kādu lielu labumu, ja es pa priekšu nebūtu sūtījis šo. 232. Cilvēka smadzeņu uzbūve 1] (KUNGS:) “Bet nu mēs redzēsim, vai jūsu tuvākai pamācībai mēs spēsim sev sagādāt kādu smadzeņu tāfelīti. Caur Rafaelu mēs nu gan tūlīt varētu no Romas mums likt atgādat pāris dabīgas cilvēku 247

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...