Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

vienīgi uz pakauša

vienīgi uz pakauša atbilstošās piramīdas virsmas. 13] Bet tajā pat laikā no pakauša smadzeņu piramīdu virsmām, apzīmētām ar tīrām skaņām, iet nervi uz pakrūtes nerviem un no turienes uz sirdi, kāda iemesla dēļ mūzika, ja tā ir pavisam tīra, galvenokārt iedarbojas tikai uz sirdi, satver to un nereti padara to maigu un jūtīgu. 14] Bet iziedama un paceldamās no sirds, caur mīlestības gaismu caur diviem obeliskiem kā zvaigznītes skaņa tomēr var tikt uzzīmēta uz smadzeņu tāfelītēm formās un tad dvēsele nereti ir pareiza ceļa rādītājs gara dzīvības lielajās hallēs un šī iemesla dēļ kāda pareiza un ppavisam tīra mūzika var būt dvēselei ļoti palīdzīga pilnīgai apvienošanai ar viņas garu. Tāpēc ari mācieties un māciet tīru mūziku, kā ar to reiz nodarbojās Dāvids. 15] Ka tīra mūzika to spēj, jūs varat pamanīt no tā, ka vienā vietā liekat ienaidnieku un draugu un tad viņu vidū varat likt atskaņot tīru mūziku, un ienaidnieku vietā jūs drīz ieraudzisiet tikai mīļus draugus. Bet tādu iespaidu panāk tikai tīrākā mūzika; bet kāda netīra un piedauzīga mūzika panāk tieši pretējo. 16] Tu nu redzēji, ka pat skaņa pa apkārtceļu dvēselei tomēr var tikt likta priekšā kā kas apskatāms, ja arī ne kā lietu aina, tad tomēr visādu zīmju veidā kā augstāka garīga forma, kā līdzīgu sastop arī Ēģiptes seno pieminekļu gleznojumos. Es domāju, ka līdz šim rādietais tev būs tā puslīdz skaidrs, un tā Es tālāk neko vairs nepiemetinu, kā to, kas viss notiek tikai pie no sirds krietnā sgatavotībā labi kārtotām un nesamaitātām smadzenēm, kur smadzenes caur mīlestības gaismu vispirms tiek aprakstītas ar visādām dvēseliskām un garīgām formām. 234. Jutekļu orgānu savienība ar smadzenēm 1] (KUNGS:) “Bet tā kā šo ļoti svarīgāko priekšdarbu mēs nu esam aplūkojuši un aptvēruši, tad mums, lai to lietu pilnīgi saprastu, dažus skatus pavisam īsi vajaga vērst arī uz to, kā dvēselei beigās tām pašam tāfelītēm ļauj uzspiest ainas arī no materiālās pasaules. 2] Paskatieties nu šeit, nu arī ainām, kas nāk caur acīm, jātiek uzspiestām uz smadzeņu tāfelītēm! Bet ne tikai vienpusēji un nedzīvi, bet gan vispusīgi un dzīvi! 4] Ikviena kustība, ko mē izpildām, šeit tiek kā tūkstots reiz tūkstots reizes reproducēta, un tomēr piramīdas iekšējā telpā paliek uzzīmēts viens iepriekšējais vai arī tūkstots iepriekšējie stāvokļi, dvēseles acīm vienmēr saredzami; tādēļ ka no garīgi dvēseliskās gaismas vienmēr apgaismoti; un tas panķ to, ko pa daļai dēvē par “atmiņu” un pa daļai par “atcerēšanos”, tapēc ka iekšēji to garantē smadzenu piramīdas. Bet tās pa daudzejādāko refleksiju ceļu tā daudzkāršojas, ka vienu un to pāsu lietu tad var sevī nest neskaitāmas reizes. 5] Tā katrs cilvēks sevī, sevišķi savā dvēselē un vēl neizsakāmi vairāk savā garā nes visu visumu no tā lielākām līdz mazākām daļām, tādēļ ka viņš ir ņemts no tā. 6] Ja viņš nu aplūko zvaigznes, mēnesi vai sauli, tad viņš visu to jums jau nu rādītā veidā atkal no jauna ir iezīmējis savu smadzenu orgānos, un dvēsele to apskata un pie tā viņai ir īsts prieks un caur dvēseles patiesu prieku redzētais, dabīgi, ļoti samazinātā izmērā pa iekšējās refleksijas ceļu tūlīt tiek daudzkārt iegravēts smadzeņu piramīdu iekšienē un iekšējākā no dvēseles vienmēr var tikt atkal atrasts un pilnīgi aplūkots. 7] Visi tie zīmējumi no ārējās pasaules dfēras paši par sevi gan parādās tikai kā tumšas ainas; bet aiz tām stāvošās gaismas ainas no kādas labākas dzīvības sfēras dabas ainas apgaismo un tāpēc tās pašas un visās tās daļās ir pietiekami apgaismotas, tā ka dvēsele savā iekšējā struktūrā tās var labi caurredzēt, izpētīt un aptvert. 8] Bet pie tam sevišķi priekšējās smadzenes vienmēr stāv pastāvīgā savienībā ar ožas un garšas nerviem, tāpat kā pakauša smadzenes ar vispārējiem jutekļu nerviem. Tas tad arī uz īpaši tam noteiktām smadzeņu tāfelītēm atstāj zināmas iezīmes, no kurām dvēsele tūlīt un pavisam viegli pazīst, kā, piemēram, smaržo viena vai otra puķe vai ziede , jeb vai kā garšo un atkal smaržo viens vai otrs ēdiens, auglis vai tas un tas dzēriens; jo iekārtojums ir tā sagatavots, ka katra smaržas un garšas tāfelīte caur ļoti jūtīgiem nerviem stāv stingrā savienībā ar vienas vai otras lietas tāfelīti. 9] Tiklīdz nu kāda ožas nerviem pazīstama smaržu kādu iedarbina, tā tūlīt reprezentējas arī uz kādas atbilstošaas smaržas vai garšas tāfeli un no tās tūlīt tiek pamodināta atbilstošās lietas tāfele, un caur to dvēsele ātri un viegli uzzina, kas viņai ar kādu smaržu vai garšu ir darāms. Tāpat dvēsele caur pakausi 250

eprezentē lietu arī no vispārēju sajūtu puses, caur ko vien sajūta ir tikusi satraukta, tās formā un dabā. Bet tas viss saskatāmi notiek gan tikai pie kādam, kā nu rādītām, ļoti sakārtotām smadzenēm; pie citām, nesakārtotām mēs šur un tur atradīsim tikko attālu līdzibu ar šīm sakārtotām smadzenēm, kā mēs par to tūlīt faktiski un praktiski pārliecināsimies. 10] Jūs šīs divas smadzenes to tāfeļu savienojumos un galvas un blakus kambaru nodaļu neregularitātē, jau pamanot kā visādu stereometriksu figūru maisījumu, starp tām arī ripas, lodes, spharoidus un citādas putrveidīgas pikas. Obeliski virsmu priekšā visbiežāk pavisam nav saredzami kā klātesoši; un kur tie vēl ir saredzami, tur tie ir pavisam panīkuši un reti kāda lieluma un spēka! 11] Kā kādas tādas smadzenei dvēselei var ūt noderīgas? Šīs smadzenes, kā tās nu attēlotas, parādito iemeslu dēļ jau no mātes miesām ir tā sapostītas. Bet mēs nu tūlīt redzēsim, kā tas noritēs ar parastu pasaules izglītību un kādas beigas un mērķi tas sasniegs! — Nu visu to ļoti ievērojiet!” 235. Nesagandētas un sagandētas smadzenes 1] KIRENIJS nedaudz samulsis jautā: “Kungs, vai tad šīs, nu no Tevis visvarenā un tātad brīnumainā kārtā šeit atgādātās smadzenes caur jutekliski-saldkairu pēcpiegulēšanu arī ir tikušas samaitātas, jau būdamas mātes miesās? 2] ES saku: “Bet draugs, kāds jautājums no tevis! Vai tad Es pirmīt neteicu, ka tas viss tikai tiek attēlots tā, kā tas atgadās īstenībā?! Kam tad jebkad varētu ienākt prātā, ka šīs šeit tikai pamācības dēļ mākslīgi attēlotās smadzees nopietnībā būtu tikušas samaitātas kādas mātes miesās?! Tās tikai precīzi tā izskatās, un tādēļ Es teicu: šīs smadzenes, kā tās parādās, jau no mātes miesām nāca kā sabeigtas! Tā ir kāda nedaudz noteiktāka izteiksme tikai vieglākas izpratnes dēļ, un tādēļ pati par sevi tikai atdarināta īstenība, bet ne kāda ģenitatīva, patiesa realitāte! Vai nu tu esi skaidrībā?” 3] KIRENIJS saka: “Kungs, piedod man manu lielo muļķību; jo nu es to jau saprotu!” 4] ES saku: “Es labi zināju, ka tu to sapratīsi; bet uz tavu ļoti muļķīgo jautājumu tevi pavedināja kāds sevi atgādinošs pasaules traips tavās smadzenēs, un no tā tu vari saprast, kādu gudrību, kādai pēc patiesības tvīkstošai dvēselei piedāvā vai var piedāvāt visa tā saucamā pasaules gudrība! 5] Visi pasaules gudro jautājumi jau paši par sevi ir pārmēru dumji; bet kā tad īsti izskatās ar atbildēm, kurus jautājošiem pasaules gudriem dod citi pasaules gudrie?! Ja jau viņu gaisma ir nakts un tumsa, cik ļoti nakts un tumsa tad būs viņu īstenā nakts un tumsa?! 6] Tāpēc sargieties no visas pasaules gudrības; jo Es jums saku, ka tā ir daudz tumšāka un ļaunāka kā tas, ko ļoti autoritatīvā pasaules gudrības dēvē par muļķību. Jo kādam pasaules dumjam ir viegli palīdzēt, kamēr kādam tā īsti no pamatiem pasaules gudram vairs nemaz vai tikai ļoti grūti ir līdzams. Jūs aušīgā kārtā jautājat, vai īstenai pasaule gudrības pavisam vairs nebūtu līdzams? Ar šīm otrām samaitātām smadzenēm tas tak jūsu priekšā stāv skaidrs kā diena! 3] Aplūkojjiet šīs labā pusē uzstādītās pirmkārtotās un pavisam nesamaitātās smadzenes! Kāda skaidrība tās veidojumos! Viss gaisma un gaisma un visās formās, kā pēc to ārējā ietvara, tā ari pēc to iekšējās organiskās uzbūves saskatāma augstākā skaidrība! Kādus skaidrus jēdzienus un priekšstatus tādai dvēselei vajaga saņemt par visām lietām un attiecībām! Cik gudrs un cik visā dzīvības spēcīgs tad ir tāds cilvēks! Kurš no daudzo pasaules bērnu skaita var ar viņu mēroties?! Ko visu spēj kāda pirmkārtota dvēsele, to jums pirmīt bija izdevība novērot pie melnajiem. 8] Bet nu mūsu priekšā ir kādas samiatātas smadzenes un redzēsim, kā caur novārtā pamestu, vissliktāko un ačgārnāko audzināšnu tās tiek vēl vairāk samiatātas, un no tā jūs tak vairāk kā skaidri avrēsit labi saskatīt, cik pavisam neauglīga un negudra iepretī patiesai, dieviški kārtotai gudrībai izskatās pasaules gudrība! Aplūkojiet nu šo patieso haosu no smadzenēm! Nekur nav nekādas sakārtotas kopsakarības; šur un tur tikai kāda sakropļota smadzenes piramīdiņa! Visa tā lieta drīzāk līdzinās kādai oļu kaudzei nekā kādām smadzenēm! 9] Tādu izskatu smadzenes iegūst jau mātes miesās1 Kādam turpmāk jākļūst tādam cilvēkam, kāds progress viņam ar tādām smadzenēm būs patiesā dzīvības skolā?! Jā, ja to vēl atmestu un ap desmit gadus ilgi uzsāktu rūpīgu sirds izglītību! Bet kur paliek sirds izglītība?! Par to nekad vairs netiek domāts, un tautas augstākās škirās jau pavisam nē! Bet tautas zemākā škiras par kādu dvēseles vai dzīvības izglītošanu tāpat jau vairs nezina kaut ko labāku kā mežu pirmiedzīvotāji, un viņu īpašīas pilnīgi līdzinās to mīļo meža dzīvnieku īpašibām, kas barojas un dzivo no citu maigāku dzīvnieku laupījuma un asinīm. 251

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...