Views
3 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

236. Pasaules gudro

236. Pasaules gudro raksturs un viņu viņpasaules nelaime 1] (KUNGS:) “Bet, lai cik nepieciešami slikti ir tāda veida cilvēki, tad no viņiem drīāk ir izveidojams kāds pilnīgs cilvēks nekā no kāda īsta pasaules gudrā. Pasaules gudrajiem dažā ziņā — t.i., mērķēts uz vienu punktu, visbiežāk uz egoismu — gan ir īsti ass saprāts, un tas ir uz tā pamata, ka pie katra cilvēka piramīdu tāfelītes saglabājas, mazākais, smadzeņu vidū un pa rindām, un tas panāk, ka daudzi pasaules gudrie šad un tad savstarpēji apspriežoties, bet tikai tīri laicīgiem mērķiem, kaut ko sevišku izdiban; bet viss iekšējais, dziļākais, garīgais viņiem tomēr paliek svešs. Jo starp pasaules priekšrocībām un tām mūžīgām gara un dvēseles priekšrocībām paliek nepārkāpjama aiza, pār kuru arī neviens asākais pasaules prāts mūžam nekad nevarēs atrast kādu tiltu. 2] Un redzat, tas viss jau mātes miesās ir cilvēcisko smadzenu uzbūves pamatsamaitātībā un pēc tam gandrīz vēl sliktāakā sirds un dabas audzināšanā; jo ja, mazākais, pēc piedzimšanas sekotu pareiza sirds un dabas audzināšana, tad caur to tās mātes miesās samaitātās smadzenes pa lielākai daļai atkal tiktu savestas kārtībā un turpmāk cilvēki varētu sasniegt daudz gaiša un dzīvības spēcīga, un caur turpmāku īstu pazemību un pateisu sirds laipnību, protams, pēc gadiem, pazaudēto atkal varētu pilnīgi atrast un aizvietot. 3] Jo kas te sēj uz labas augsnes, pie tā raža nevar izpalikt; bet ja tāpat jau liesā un sliktā augsne netiek mēslota un tajā netiek izsēta pilnīgas patiesības un dzīvības sēkla, kā un no kurienes tad sagaidāms kāds auglis vai bagātīga dzīvības raža?! 4] Jā, tie pasaules gudrie zemes materiālo augsni, līdzīgi cūkām un kurmjiem, visādiem augļiem gan prot ļoti labi izrakņāt un apstrādāt. Viņi iegūst ievērojamu ražu, līdz augšai piepilda savus šķūņus un apcirkņus un pēc tam kļūst lepni un augstprātīgi un tādēl jo cietsirdīgāki un nejūtīgāki pret nabaga cilvēci, kurai pasaules bagāto un tādēļ vareno mantkāriba neļauj savā īpašumā iedot ne sprīdi lielu zemi. 5] Tātad to pasaules cilveki saprot pavisam priekšzīmīgi, bet gara un mūžigas dzivias augsni viņi vienmēr atstāj atmatā un par to rūpējas maz. Vai uz tās aug ērkšķi un dadži, tas viņiem rūp maz vai nemaz, un tādēl kļūst saprotams, kādēļ šīs semes cilvēki tā vietā, lai kļūtu labāki, kļūst arvien sliktāki un nožēlojamāki. Ja viņi sev ceļ greznas pilis, guļ mīkstās gultās un savus vēderus var piepildīt ar labākiem gardumiem un savu ādu ietērpt mīkstās, ķēnišķās drānās, tad viņiem un viņi ir apmierināti; jo viņiem ir tas, ko vien savas laicīgās dzīvības īsajā laikā viņu savtīgākā miesas dzīvība var vēlēties. 6] Bet kad tad nāk stipri klibojošais sūtnis, ļaunā slimība, un tai sekojošā nāve, tad viņu sagandētā dvēsele aiz lielām bailēm pāriet vienmēr lielākās un beidzot pilnīgā izmisumā, nesamaņā un beidzot pat nāvē un tad smaidošie mantinieki sadala mirušā pasaules nelgas lielos dārgumus un pārpilnību. Un kas viņiem tad ir viņpasaulē? Nekas cits kā visādā ziņā lielākā nabadzība, lielākais posts un šai pasaulei neaprakstāma nelaime, un ne tikai uz neilgu laiku, bet gan jūsu uztverei uz neiedomājami ilgiem laikiem, ko jūs pavisam noteikti varat apzīmēt ar jēdzienu “mūžigiem”, bet kas arī ir pavisam dabīgi; jo no kurienes kāda dvēsele, kas ne par ko citu nekad nav rūpējusies un strādājusi kā tiai savai miesai, jāņem līdzekļi, lai sevi pilveidotu kādā pasaulē, kas nevar un nedrīkst pastāvēt ne iekš kā cita kā tikai tajā, kas dvēselei ir sevī, un ko tad caur viņas garīgās ārējās dzīvības gaismas ēteri pārveido kādā viņu ietverošā dzīvojamā pasaulē. 7] Tādā pasaulē viņas jaunai, mīlestības darbīgākai saimniecībai būtu jāsākas viņas pašas gara valstībā. Bet kā tam jābūt iespējamam, ja viņas daba, respektīvi, sirds, ir nocietinājusies un nejūtīga, arvien dziļāk grimst kādā sevi pašu žēlojošā īgnumā, perina dusmas un atriebību, un ja ars viņā ir pilnīgi miris, kurls, mēms un akls un tāpēc dvēsele nekad nevar smadzeņu tāfelītes aplūkot un gaiši saskatīt. 8] Un ja kāds tāds debesu gars, ja tas būtu iespējams, arī paceltos pilnīgi panīkušajā dvēselē, lai apskatītu un sajustu, kas viss dvēseles smadzenēs būtu, lai no tā viņai palīdzētu radīt kādu jaunu dzīvojamo un darbības sfēru, tad viņš dvēseles smadzenēs tomēr neatrastu neko, no kā viņai palīdzēdams, viņš pats to spētu realizēt; jo no visa tā materiālā, ko dvēsele šajā pasaulē bija uzņēmusi savās pilnīgi samaitātajās miesas smadzenēs, neiespējami kaut kam nonākt viņas pašas garīgajās smadzenēs, tāpēc ka tādu galveno dzīvības līdzekļu pārnešanai viņai pilnīgi trūtu gaismas un dzivības mīlestības liesmas uz Dievu un no tā uz tuvāko! 237. Kādu garīgi tumšu smadzeņu sekas 252

1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai cik gaišu spoguli kādā pilnīgi tumšā pagrabā, vai tas pēc tam gan atspoguļos pagarabā esošos priekšmetus? Jūs, savu pagarbu labi pārzinādami, ar savu tausti pagrabā esošos prieksmetus pēc to veida sataustīsit un nepieciešamības gadījumā pazīsit arī bez gaismas; bet kādu spoguli velti noliksit tumšā pagrabā, jo bez gaismas tas jūsu acīm nekad nedos kādas pagrabā atrodošas lietas attēlu. 2] Tā tas ir arī pie kāda cilvēka ar pasaules izglītotām, samaitātām un tumšām smadzenēm. No tām neviena atbilstoša garīga forma, sevī nesdama kādu gaismas staru no tumšam materiālām smadzenēm nepāriet dvēseliskās, tātad jau garīgās smadzenēs un dvēseles jau pilnīgi panīkušas smadzenu tāfelītes pašas sevī paliek tumšas un tukšas; ja tad arī gara gaisma spiestas uz tāfelītēm, tad tas garam un dvēselei līdzētu tikpat maz, ka ja kādā pilnīgi tukšā, tikai ar kaļķi noalsinātā telpā kāds noliktu gaismu. 3] Ko viņš tajā ieraudzīs? Neko citu kā tukšas sienas! Kādas studijas viņš gan tajās uzsāks? Noteikti neko citu kā izmisīgāko garlaicību! Un to saprotot, viņš pats sev uzsauks: “Prom no tevis un tavas gaismas un no šī tukšā kambara; jo te nekā nav! Kopā ar gaismu uz turieni, kur kaut kas ir apgaismojams. Ar gaismu jātiek kam paveiktam, — kādēļ ar to apgaismot tukšas sienas, kuras te stāv tukšas vai nu apgaismotas vai neapgaismotas?!” 4] Ja gara acu gaisma lūkojas dvēseles smadzenu tāfelītēs, un tās ir tukšas, tad gara acīs nekāda gaisma iekšā vairs neiespīežas un tur iekšā paliek vienādi tumšs jau tikpat kā uz mūžibu. Bet, ja tas nenoliedzami ir tā un ne citādi, no kurienes tad dvēselei viņpasaulē jāsaņem būvmateriāli viņas apdzīvajamās pasaules uzcelšanai? Kā viņa to uzsāks? Jūs domājat, ka Es arī kādai tādai dvēselei varētu palīdzēt? Ak jā, bet mūžam ne caur kāda veida vāju, cilvēcisku un nesavlaicīgu līdzcietīu, bet gan tikai pēc Manas mūžam nemainīgās kārtības, bet kurai, kā zināms, ir ļoti gara, iecietības un lielākās pacietības pilna roka. 5] Tikai posta augstākā kulminācijas punkta sasniegšanas dēļ dvēsele caur visa izmisuma vareno spaidu pāriet sava veida kvēlojošā mirdzēšanā un no viņas sirds lielajām bailēm, tātad no viņas nomāktās dabas kā no kādas iznīcinošas uguns skursteņa viņas smadzenēs pacelties kvēlojoša dzirkstelīte un no tās viņas smadzeņu tāfelītēs iespiedīsies viņas posta, viņas moku, viņas ciešanu, viņas sāpju, viņas nelaimju, viņas nevarības, viņas atstātibas mijkrēšļu ainas; tikai tad viņa pati atkal tiks pie dažām vājākām idejām un pēc ilgiem laikiem no tādam ļoti nožēlojamām ainām būs spējīga uzsākt sev ļoti trūcīgu dzīvojamo pasauli! 6] Tāda īpašuma dēl viņu gan noteikti neviens neapskaudīs un vēlreiz paies ļoti ilgs laiks, līdz tāda dvēsele no sevis panāks sava stāvokļa — dzīvojamās pasaules uzlabošanu. Tam nolūkam viņas dabas darbīgai atdzīvināšani no jauna būs nepieciešami tīri varas līdzekļi! Tikai pēc daudziem un daudziem nabadzīgiem stāvokļiem tāda dvēsele pati par sevi sevī sasniegs, mazākais, tikai ļoti bēdīga izskata priekšstatu kopiju un no tā uz sava pamata uzsāks sev kārtot ceļu, pa kuru viņa tik viegli vairs nevarētu nonākt vislielākā postā un izmisumā! 7] Nu, to tad jau ar pilnām tiesībām varētu dēvēt par kādu kapitālu un kādu pašas ražu; bet kāda tajā vēl ierobežotība, kāds vājums un kāda bezpalīdzība! 8] Ja kāds biezā mežā izliktu nepilngadigus bērnus, tad būtu iespējams, ka viens vai otrs mežā izdzīvotu. Pieņemam, ka kāds puisēns un meitenīte izglābtos, tādēl ka viņi būtu nosēdināti tieši zem kāda vīģes koka, kura augļi krizdami viņiem klēpī viņus sākotnēji apgādatu līdz zināmam vecumam, kurā viņi, kā pavisam mežonīgi, tad sāktu sev meklēt arī kādu citu barību. Viņi nu izaugtu, sasniegtu brieduma vecumu, dzemdētu bērnus, un pāris gadu simtos no viņiem izceltos tauta, bet kura paliktu bez kādas mācības un atklāsmes no augšas! 9] Ej pie t;adas tautas un apvaicājies par tās izglītību un tu pārliecināsies, ka cilvēku vietā tu sastapsi dzīvniekus, kas ir daudz mežonīgāki kā visi tīģeri, hiēnas, vilki un lāči! Tu starp viņiem neatradīsi nekādu valodu, bet gan tikai visādu dabas skaņu atdarinājumus, ar kuriem viņi dara zināmas viņu alkas un viņu visrupjāko gribu. Viņi svešos cilvēkus, dzivniekus un augļus aprīs jēlus un pie liela izsalkuma arī paši savējos. Viņu nodarbošanās būs pastāvīgās medībās pēc barības. 10] Tikai atkal pēc pāris gadu simtiem, ja viņi ir pārstaigājuši savas zemes lielos pirmatnējos mežus un ir uzdūrušies kādai izglītotai tautai, no kuras tiek atdzīti atpakaļ un daži no viņiem tiek sagūstīti un padoti kādai izglītībai, un, saku, pie daudzkārtatkārtotiem tādiem adijumeim un pēc dažu izmācītāko gūstā gan bijušo, bet nu ar kādu apgūtu izglītību tautiešu pārnākšanu — ar laiku visa cilts sasniegs kādu 253

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202: 15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a
 • Page 203 and 204: nobrieduši un veseli; arī pēc ta
 • Page 205 and 206: pie mums tas ir grēku nožēlošan
 • Page 207 and 208: 8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja
 • Page 209 and 210: pielūgta un augsti godāta iespēj
 • Page 211 and 212: labākās dotības. Tādēļ šeit
 • Page 213 and 214: izskatās tik līdzīgi kā dvīņu
 • Page 215 and 216: attālumā. 6] Ar manas Mācības p
 • Page 217 and 218: gums! Skeptiķis par to tik ļoti i
 • Page 219 and 220: akšanas un, kas viņi to atvēra,
 • Page 221 and 222: tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r
 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...