Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

ziglītību, bet kas,

ziglītību, bet kas, protams, būs debesu tālā attālumā no tīri garīgi cilvēciskas izglītības. 11] Bet cik ilgi pēc tam tāda tauta vēl būs aizņemta, līdz tā sasniegs, mazākais, tikai jūsu ārējo, pasaulīgo kultūru un cik ilgi jūsu tagadējo garīgo — t.i., pa tikai viņu pašu rīcībā atstāto dabas ceļu. 238. Kādas pasaulīgas kļuvušas dvēseles attīstības grūtības viņpasaulē 1] (KUNGS:) “Dabīgi, ar atklāsmi no augšas ar tādas dabas tautas izglītību drīksētu iet ātrāk. Bet uz šīs pasaules kādai tautai atklāsme var tikt vieglāk dota kā viņapasaulē kādai dvēselei, bet kura iepriekš aprakstītā veidā uz viņpasauli nav aiznesusi līdzi ne dzirkstelīti no tā, kas tikai no tālienes līdzinātos dievišķai kārtībai. 2] Ja kāda tā gluž pārmaterializējusies dvēsele caur neskaitāmiem ļoti grūtiem stāvokļiem un necilvēciskām grūtībām nonāk līdz tam, ka viņa ir sasniegusi zināmus priekšstatus un idejas, un no viņas lielākas rosības viņas substanciālajās smadzenēs nāk kāda vāja gaisma, no kuras viņa savas ļoti trūcīgās iztēles un gribas dēļ sev veido kādu nepieciešamo mānīgu dzivojamo pasauli, kurai, protams, vēl ilgi nevar būt kāds pastāvīgums, tādēļ ka vēl ir pārāk tālu no patiesības un dievišķās kārtības no tās, tikai tad ir iespējams caur sūtņiem, kuri, šķietami viņai pavisam līdzigi, viņu apciemo, pavisam piesardzīgi un cik iespējams nemanāmi apgādā un bagātina ar vairākiem un labākiem priekšstatiem. 3] Un te ieži simts zemes gadi vēl ir pārāk niecīgs laika sprīdis, lai šajā pasaulē tik ļoti samaitāto dvēseli novestu kādā pavisam trūcīgā debesu kārtībā. 4] Bet izvirzīt viņu ausgtāk kā līdz apakšējām, pirmām un tīri gudrības debesīm, ir un paliek gandrīz neiespēajmi; jo viņas smadzenes nekad nezaudē pirmo skumju iezīmes, no kā laiku pa laikam attīstās sava veida atriebības un gudrības tiesības, kas arī atkal atstāj kādu ainu vienmēr apgaismotākās smadzenēs un dvēseles dabu noskaņo uz to, ka viņa uzskata, ka viņai gan iet labi, bet tā vēl ilgi nav nekāda atlīdziba par visu to, ko viņa līdz tam laikam ir pārcietusi. 5] Viņa līdzinās kādam vecam romiešu zaldātam, kas sava vecuma un savu daudzo ievainojumu un rētu dēļ no ķeizara kā dāvanu ir saņēmis zemkopības zemi, lai caur savu roku čeklumu sev var sagādāt pavisam labu iztiku. Bet vecais karavīrs, kad viņš skatās uz savām ievainojumu rētām, tomēr kurn un saka: “Labs ir labs, tomēr daudz par maz man, kas ķeizaram, tautai un tēvzemei tik bieži esmu riskējis ar savu dzīvību! Mani kaimiņi nekad nav karojuši ar spēcigu un ļaunu ienaidnieku, viņiem ir vesels un nesaliekts ķermenis, un viņi savus laukus var viegli apstrādāt. man gan arī ir kalpi un kalpones, kas man palīdz strādāt; bet tomēr arī man pašam vajaga pielikt rokas pie darba, ja ko krietnu gribu panākt. Protams, cik ilgi es dzivoju un līdz piektajai paaudzei arī maniem bērniem, nevajag ķeizaram maksāt nodevas un nekādu desmito daļu, seviški, ja kāds no maniem dēliem nēsās kara bruņas ķeizaram un valstij. Bet tomēr arī bez nodevām šī ļoti ievērojamā alga man ir daudz par maz!” 6] Un zemāko debesu dvēseles tādā veidā tad arī nepārtraukti pukojas, seviški, ja viņas atceras, ka ir daudz pārcietušas un nu kā mirušām pašām vajaga strādat un to pie tam vēl ar lielu čaklumu, lai līdzigi kā reiz cilvēkam uz zemes sev sagādātu nepieciešamo uzturu, tikai ar to bēdīgo starpību, ka viņas tur nevar iegūt nekādun pārmērigu pārpilnību; jo tai pusei tas tā nav, tādēļ ka sabiedrības vaditājs uz rūpīgāko prot to novērst un aizkavēt. Un tā daudzas nelaiķu dvēseles tad nekas nav pilnīgi laimīgas, tādeļ, ka, pateicoties savām dabām, viņām vienmēr kaut kā pietrūkst. 7] Jā, viņām, protams, ļoti daudz kā pietrūkst; bet lielākai daļai no viņām trūstošais ir tikpat labi kā uz mūžibu nesasniedzams, jo tam viņām pilnīgi trūkst pamatelementa. Viņas arī līdzinās cilvēkiem, kuri tik ļoti labprāt vēlētos lidot līdzīgi putniem gaisā, un tādēl bieži ir pavisam bēdīgi, tādēl ka viņiem kā cilvēkiem ir liegtas tādas lieliskas īpašības, par kādām augsti pilnīgā mērā var priecāties tik daudzi nesaprātīgi dzīvnieki. 8] Bet ko cilvēkiem līdz tādas skumjas. Viņiem lidošanai trūkst pamatelementa un tā, neskatoties uz visām skumjās un visu pukošanos viņi tomēr nevar sasniegt to, kas ir putniem, proti, brīniškīgu, brīvu lidojumu. 9] Nu Es tev, mans Kirenij, un jums visiem tā pavisam skaidri esmu parādījis, kādus, caur viņas šīs pasaules pasaulīgumu, dvēselei viņpasaulē vajaga sasniegt panākumus, tādēļ ka ārpus Manas visu jau tāpat atverošās kārtības, viņai jau tāpat nekas nav palīdzams, — izņemot, ja viņas esamību vajadzētu pilnīgi izbeigt, un tā vietā likt kādu svešu, bet ar to dvēselei arī noteikti nebūtu pakalpots! 10] Katrai dvēselei reiz pašai vajaga sevi izkopt, vai nu šeit viegli vai viņpasaulē grūti, kādam nolū- 254

kam viņai ir iedēstīti līdzekļi. ja šeit viņa to nokavē, tādēļ ka viņa pārāk ļāvās savaldzināties no pasaules un tās vilinošiem dārgumiem, tad viņai to vajadzēs darīt viņpasaulē. Kādā veidā, to Es jums tikko pavisam skaidri esmu parādījis un uz jūsu sirds jautājumu esmu pietiekami atbildējis. Ja jūs uz to nu nerādāt pārāk draudzīgas sejas, tad Es jums tomēr nevaru palīdzēt un neiespējami darīt citādi kā tas ir darīts un nolikts; jo trīs reiz trīs nekad nevar būt un sastādīt septiņi, bet gan vienmēr tikai deviņi! Ābelei kā augļus vienmēr vajaga nest ābolus un vīģes kokam — vīģes. 239. Nepareizās audzināšanas iespaids uz smadzenēm 1] (KUNGS:) “Bet, lai to visu saprastu vēl gaišāk un rokām aptveramāk, tam nolūkam ar lielāko uzmanību izsekojam šīs smadzenes pie manas labās rokas tās turpmākās attīstības periodos. 2] Līdz šim tās vēl ir redzamas pavisam neizmainījušas, tā kā tas mātes miesās jau samaitātas tiek pasaulē dzemdinātas. Bet mēs nu tūlīt redzēsim, kādu izskatu un kādu krāsu tās pieņems, ja bērns it kā pēc piecu gadu vecuma saņem kādas aplamas audzināšanas pirmos soļus, kas viņa atmiņu sāk apgrūtināt ar visādu mācišanos no galvas un, cik iespējams, samulsināt. 3] Redziet, Es griu, ka nu smadzenēs tiek iespiesti piemie pasaules priekšstati! Tikai skatieties nu ļoti uzmanīgi, un jūs pamanīsit, ka vienas vai otras smadzeņu tāfelītes priekšā, pavisam neveikli un ļoti laiskām kustībām, obeliski ar ļoti tumšu substanci uz smadzeņu tāfelītēm sāk uztriept kādu ļoti neskaidru ainu! 4] Pirmie uzmetumi tikko ir uzskatāmi kā kaut kas cits, kā tīri pavisam bezjēdzīgi triepieni, tāpēc ka sākumā tāda bērna dvēsele arī ilgi nevar orientēties priekšā liktās lietas jēgā. Tā var tikt bērnam teikta priekša vai parādita simts riezes, līdz viņš sev par to var radīt kādu pamanītu, bet vienmēr tikai ļoti tumšu priekšstatu. 5] Tam iemesls, pirmkārt, ir dažu, pašu par sevi vēl pavisam kārtīgu piramīdas tāfelīšu nenobriedumā. To priekšā liktie zīmuļi, obeliski, paši vēl pavisam v;aji un neveikli, bez pienācigām, no sirds izejošām iemaņām un bez pienācīgas substances, ar ārkārtējāko spēku tiek piespiestas zīmēt uz neizstrādātām, zīmēšanai uz tām vēl ilgi ne pienācīgi sagatavotām tāfelītēm, tāpēc aina vienmēr no jauna atkal aizplūst un ne reti no pilnīgi piespiesti šaustiem obeliskiem vajaga tikt simtiem reižu no jauna zīmētai, līdz rei tikai pavisam vāji paliek uzspiesta uuz negatavās tāfelītes. 6] Un kāds ieguvums tad kādai dvēselei ir no tādas ēnu ainas? Viņa ierauga tikai nespodras ārjās kontūras. Pie tādas ainas kāda iedziļināšanās pašā lietā gan ne tuvu nav iespējama! kas no kāda cilvēka nespodras ēnas var saskatīt, kāds viņš ir iekšēji?! Caur daudziem un pūļu pilniem mudinājumiem un spaidiem noderīgās smadzeņu tāfelītes pa lielākai daļasi tiek apsmērētas ar melnu pārklājumu. Līdzīgi vienreiz vienam arī Dieva Māciba tiek iepērta smadzenēs un sirds izglītošana pastāv tikai no materiālā prāta iepērsanas brīvajās stundās. 7] Tikai, kad jaunais, nomocītais cilvēks pēc pabeigtām tā dēvētajām studijām ir apguvis kādu amatu, viņa sirds kļūst nedaudz brīvāka; viņš apskatās pēc kādas viņam patīkamas jaunavas, lai viņu ņemtu par sievu. īsais, patiesas iemīlēšanās laiks jaunajam cilvēkam vēl ir tas labākais, tādēļ ka šajā laikā cilvēka dabu tomēr pārņem neliels, kaut arī ļoti nesakārtots satraukums, caur ko viņa smadzenēs ienāk tik daudz gaismas, ka ar šīs nelielās gaismas palīdzibu visā tajā, ko viņš gadiem ilgi ar pūlēm ir iemācijies, sāk tomēr nedaudz praktiskāk orientēties un tā kļūst nedaudz piemērotāks indivīds kādam pasaulīgam amatam. 8] Bet cilvēki, kas pat no šis mīlestības savās sirdīs netiek kaut kā siltāk satraukti, apliek ļoti savtīgi un stoiski pedanti, kas turpmāk ne pa mata platumu nepaceļas virs viņu stereotipiem notraipītajām smadzeņu tāfelītēm un nerakņājas nekur citur kā tikai savu smadzenu ēnu ainās, kuru skaits nevar būt nekāds lielais, un kas tur vēl ir, ir tumšs, melns un dvēseles redzes spējām tīri nesaskatāms. 9] Tāpēc tāda stoiķa dvēsele ir tikpat kā pilnīgi akla. Kā arī katrs, lai cik citādi asi redzošs cilvēks, kādā pilnīgi melnā naktī ir tikpat kā pilnīgi akls un nepieciešamības gadījumā var tikt uz priekšu tikai ar taustes palīdzibu, tāpat arī kāda īsta patmīļa dvēsele nevar saskatīt kas it kā ir uzzīmēts uz viņas tāfelītēm, tādēļ ka pie kādas tā pilnīgi aplamas smadzenu izglītošanas, kur tikai caur kādas smadzeņu tāfelītes bieži atkārtotu aptraipīšanu uz tās beigās pavisam stereotipi un plastiksi paliek pielipusi kāda aina, caur kādu nenotiekošu rosīgāku sirds kustību, smadzenēs paliekoši neuzaust nekāda gaisma, tā dvēselei vajaga nodoties savu tumšo, bet stereotipo smadzeņu tāfelīšu ainu aptaustīšanai. 255

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204: nobrieduši un veseli; arī pēc ta
 • Page 205 and 206: pie mums tas ir grēku nožēlošan
 • Page 207 and 208: 8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja
 • Page 209 and 210: pielūgta un augsti godāta iespēj
 • Page 211 and 212: labākās dotības. Tādēļ šeit
 • Page 213 and 214: izskatās tik līdzīgi kā dvīņu
 • Page 215 and 216: attālumā. 6] Ar manas Mācības p
 • Page 217 and 218: gums! Skeptiķis par to tik ļoti i
 • Page 219 and 220: akšanas un, kas viņi to atvēra,
 • Page 221 and 222: tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r
 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates
TechnologiCS 4 - CADmaster