Views
9 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

samaitātas jau mātes

samaitātas jau mātes miesās un vēlāk vēl vairāk caur pavisam ačgārnu audzināšanu! UN man te atklāti vajaga pievienoties Oubratuvisara uzstādītajam jautājmam, un tad es arī saku: jā, jā cilvēce pamatā ir slikta un samaitāta; bet kas to sākotnēji ir samaitājis un kas ļāva to samaitāt? Tādas samaitātības dēl cilvēki var gribēt tikai kaut ko pavisam ačgārnu un tādēļ mūžam nekad nespēj kļūt labāki, bet gan vienmēr sliktāki un nožēlojamāki! 242. Dvēseles vadības viņpasaulē un šajā pasaulē škietamais netaisnīgums 1] (MATHAELS:) “Nu, dažam šajā pasaulē vēl iet tā puslīdz! Viņš, cik labi tikai var un spēj, rada sev kādu paradīzīti. protams, tūkstots citiem par to vajaga ciest vēl vairāk, un tas tādēl, ka viņi noteikti tik labi neprata sev radīt tādu paradīzīti kā tas blēdīgais. Tādēl viņi savās dvēselēs tiek sagrauti no skaudības un dusmām, un tas paradīzītes īpašnieks no tīras miesaskāres un pārpilnības! Pirmie ir nolādēti aiz tīra posta un nabadzības un bagātais savas pārticības dēļ! 2] Bet atstājam šīs pasaules attiecības, jo tās esot nu pamatīgi zināmas dvēseles samaitātības augļi, nu pievēršamies šausminošajām sekām kādreizējā lielajā viņpasaulē! Mati saceļas, tikai nopietni padomājot, kādā ļoti šausmīgā stāvoklī nonāk kāda tāda tā vai citādi samaitāta dvēsele! Kādus tāda lāsta attēlojumam cilvēciska mute var dot pienācīgus vārdus?! Tikai lielāko moku dusmu uguns pašā dvēselē pa neizsakāmi asprātīgu cēlu viņu var novest nedaudz panesamākā stāvoklī. Kādam nolūkam pēc laika tūlīt vienmēr tiek prasīts nedaudz no mūžības! Tātad cik ļoti daudzas dvēseles no šīs dienas miljardus zemes gadu nonāks īsti dziļākā un šausmīgākā postā, lai pēc vēlreizējiem miljardiem zemes gadu justos varbūt par matu brīvāk un tātad panesamāk. 3] Kungs, Es to izviru tieši pēc Taviem vārdiem neko nepielieku, bet arī neko neatņemu! Ja es no vienas puses nu aplūkoju tavu visvarenību, labsirdību un mīlestību, un no otras puses, kādas tādas nožēlojamas dvēseles principā bez vainas zināmu samaitātīu un tās gandrīz mūžīgi turpinošās šaušalīgākās neaprakstāmās mokas, kas tikai par matu izskatās labāk kā kāda gluži labi apgādāta verga stāvoklis uz šīs mīļās mātes zemes, tad neskatoties uz visām žēlastībām, kuras Tu, ak Kungs, man esi dāvājis, man vajaga atklāti atzīt, ka ar manu prātu es to atrodu par ļoti dīvainu un kā cilvēks, apdāvināts ar jūtīgu sirdi, tajā atklāju kādu netaisnību, pret kuru visas no cilvēkiem uzsāktās lielākās un pret debesīm kliedzošākās netaisnības ir tīrākā nulle. Un es pavisam paklausīgi pateicos par tādu esamību, — beigās tā var izskriet ārā, kur tā grib. 4] tas no tevis, ak Kungs, gan ir jau pavisam pareizzi parādits, ka katram cilvēkam, lai varētu pastāvēt Tavas kailās dievības priekšā, pašam vajaga sevi būtiski izveidot, un ka Tu viņam uz to vari piedāvāt tikai izdevību un neko citu. Īsi, to visu mēs nu pavisam labi saprotam un tam vairs nav vajadzīgs neviens paskaidrojošs vārds. Bet ka cilvēku dvēselēm, kas jau vairāk kā tūkstots gadus tiek līdzīgā veidā iemiesotas un pēc tam tādā pat veidā tiek audzinātas, ka viņām viņpasaulē par to gandrīz mūžigi jācieš, lai tikai par matu kļūtu labākas, tas man katrā ziņā liekas ļoti cietsirdīgi! Tu Pats mums mācīji pret slimām dvēselēm izturēties žēlsirdīgi, maigi un iecietīgi. Bet ja uz šīs zemes kāda dvēsle šeit nav izveseļojusies, bet gan lielajā viņpasaulē pāriet kā vēl caur un caur slima —, tad tur viņai nevar vai nedrīkst būt parādītai ne dzirkstelītei mīlestības un ‘ēlsirdības, te estad tomēr domāju, ka stingrākās kārtības un taisnīguma vietā arī šeit varētu stāties žēlastība un mīlestība! 5] Es ļoti labprāt gribu pieļaut, ka dvēsles pilnīga dzīvība, apvienota ar Dieva Garu, ir visaugstākais labums; līdzās pieredze tomēr arī atkal māca, ka kāda manta no savas vērtības ļoti zaudē, ja to kaut kur vajaga meklēt ļoti ilgi un ar lielākām grūtībām. 6] Kāds gribētu sev ņemt sievu. Viņš savu sirds izvēlēto jau pazīst. Bet, kad viņš nu lūdz viņas roku, tad viņam tiek uzstāditi noteikumi, kurus visu viņš varētu pilnīgi izpildīt tikai tūkstots gados, un ar to saistītās grūtības ir gandrī neuzvarama veida! Jā, vai tad te ir liels brīnums, ka biegās cilvēks savā sirdī vairs nenes nekādas alkas iegūt dižciltīgo izvēlēto sievu un jau sen ir apprecējies ar pavisam zemas izcelsmes jaunavu, kuras iegūšanai viņam tika uzstāditi pavisam panesami un viegli izpildāmi noteikumi. 7] Tajā, ak Kungs, pastāv mans, cerams, pavisam labi pamatots iebildums un varbūt kāds manas sirds vājums! Es Tev jautāju tādēl, ka Tu Pats mūs visus uzaicināji jautāt! Ja Tev tas būtu patīkami, Tu ar Tavu žēlastību varētu mani tajā apgaismot. 243. Dieva būtība. Zemes dzīves nepieciešamo pārbaudījumu grūtības 258

1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši ir tas mezgls, kuru pie smadzeņu izskaidrošanas Es atklāju ne tikai tevī, bet an vairākos no jums. 2] Pats par sevi saprotams, ka Dievs, kā kopā mūžības vienādi nemainīga augstākā un tīrākā mīlestība nekad kaut kur nevar būt cietsirdīs un Viņa (mīlestība Dievā; izd.) uz visatdzīvinošāko pielietos visus Viņas rīcībā esošos līdzekļus, lai vienmēr dziedinātu lai kāda veida dvēseli. Bet Viņa dvēselei nevar atņemt viņas pašas raksturīgo Es, bet gan tai vajaga to atstāt tā, kā tā ir un pieļaut tādu stāvokli, kurā viņu, ja citādi nekas nelīdz, skārtot caur kāda veida pamācibu. 3] Kādā ārkārtējā gadījumā šis ceļš, protams, var būt tikai ārkārtēji ilgstošs; bet tad vainīgs nav neviens cits ka pārāk stūrgalvīga un ietiepīga kļuvusi dvēsele, kas pa lielākai daļai tāda kļuva tādu iemeslu dēl, kurus, runājot par viņas nepilnību, Es jums iepriekš izstāstīju un izskaidroju. 4] Bet tā ir pilnīgi pašas dvēseles griba; viņa tā grib un vienmēr dara tikai to, kas viņai škiet labi! Nu, te nevar pretiedarboties ar kādu visvarenu un tātad spēcigu pretdarbību; jo tas dvēselei tikai sagādātu viisnedzirdētākās mokas! Jau kāda vieglāka ietekme viņai sagādā neizsakāmas sāpes; kas viņai būtu jāpārcieš pie visspēcīgākās ietekmes?! 5] Dievs Sevī ir visas uguns spēcīgākā uguns un visas gaismas spēcigākā gaisma! Bet kas var panest uguni, ja pats nav uguns un augstāko gaismu, ja pats nav gaism? Aplūko šeit pie kreisās rokas vēl esošās smadzenes! Vai tu tajās saskati kādu uguni vai kādu gaismu, vismaz tik spēcīgi mirdzošu kā jāņtārpiņu naktī? Kas te vajadzīgs, līdz šis smadzene kļūst pilnīgi unguns un gaišākā gaisma?! 7] Bet lai neviena būtne, kas reiz pastāv, savā dvēseliskā sfērā mūžam nekad nevar tikt sagrauta un pāriet kādā citā būtnē un pazaudēt savu Pirm-Es, tad arī tur ir laba Mana kā mūžam nemainīgi spēcīgi liktā kārtība. Un lai cik ilgi vēl kāda dvēsele aizņemta ar viņas pilnveidošanos, tad viņai tomēr paliek viņas pašas Pirm-Es un kā tādu mūžam nemainīgu arī sevi pazīs, kas tak, cerams, tomēr arī ir iepriecinošak nekā, ja dvēsele kā pilnīgi sadalīta pārietu kādā citā indivīdā, kur visām atmiņām par kādu iepriekšējo esamību nepieciešami vajadētu pazust un pāri nepaliktu ne pēdas par kādu konkrētu esamību! Kādam nolūkam tad būtu bijusi laba kāda sevi pašu brīvi notiekoša iepriekšēja dzive?! Vai tā kādam cilvēkam būtu labāk nekā kādam rāpojošam tārpam putekļos?! 8] Iepriekšējā dzīve pa lielākai daļai tomēr ir svētīta ar visādām grūtībām un cilvēkam, lai viņš būtu kaut ķēniņa dēls, no savas piedzimšanas līdz kapam vajaga piedzīvot daudzus ļoti smgus pārbaudījumus. Viņš bieži ir sev kalis tūstots plānus, kurus visus viņš gribēja veiksmīgi realizēt; bet drīz pretī stājās neparedzēti šķēršļi un no visiem skaistajiem plāiem nekas neiznāca. To vietā stājās visādas mocības, slimības, nepatikšanas — īsi, uz vienu tīkamu dienu parasti nāk piecas dienas, par kurām neviens nevar uzrādīt kaut ko sevišķi iepriecinošu un vienā dzīvibs gdā cilvēkam noteikti ir trīsdemit pilnīgi pavisam sliktas dienas! 244. Cilvēka Es kā viņa likteņa īstenais kungs 1] (KUNGS:) “Ja tad cilvēka dzīvi aplūko pat viņa laicīgi labvēlīgākos apstākļos, tad viegli ierauga, ka tajā tieši nekas nav dāvināts. No ķēniņa līdz ubgam katrs ir izturējis cīņu ar dzives vasaras mušām, kuras ir pilnas deloņiem, kas sevī neietver nekā pievilcīga. Bērnībā bērns tiek mocīts ar nespēku, kā vīrs ar visādām rūpēm un kā sirmgalvis ar abiem, un pēdējās dzīvības stundas vēl neviens nav atradis par viņa patīkamāko laiku. 2] Tā laicīgā dzīve pa lielākai daļai veinmēr velkas starp ērkšķiem un dadžiem, un kam tas nepatīk, tas par zemes miesas dzivību beigās spēs pastāstīt maz patīkama un aplaimojoša; un jo patmīlīgāks kāds bija, jo vairāk aizvainojumus viņš arī pārcieta! Kurš tomēr kā mazāk patmīlis nav ņēmis pie sirds visas satopamās dzīvības vasaras dzēlējmušas un visus dadžus un ērkšķus, kas viņu pazemoja un nozākāja un kuru nav no pacietības izvedušas visādas miesīgas ciešanas, nabadzība, biežs izsalkums un slāpes, aukstums, slikts apģērbs un tikpat slikta mājvieta un līdzās arī visādas citādas nelaimes, tas savas dzīves beigās zinās pastāstīt par dažu ko patīkamu dzīvē, kamēr pat ķēniņš, par spīti visam viņam kūpinātajam vīrakam savas zemes dzīves gaitas beigās tikai žēlosies un būs ar visu neapmierināts. 3] Jo kur dzivo kāds ķēniņš, kas ir laimīgi realizējis visu to, ko savas valdīšanas sākumā apņēmies?! Bet tādēļ, ka tas bija neiespējami, un beigās viņš pats pie sevis ir atklājis daudzzas ļoti rupjas aprēkina kļūdas, tad viņš ir pilnīgi nelaimīgs, un tā ir sena zināma lieta, ka ķēniņa nāve visbiežāk ir kādu slepenu 259

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208: 8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja
 • Page 209 and 210: pielūgta un augsti godāta iespēj
 • Page 211 and 212: labākās dotības. Tādēļ šeit
 • Page 213 and 214: izskatās tik līdzīgi kā dvīņu
 • Page 215 and 216: attālumā. 6] Ar manas Mācības p
 • Page 217 and 218: gums! Skeptiķis par to tik ļoti i
 • Page 219 and 220: akšanas un, kas viņi to atvēra,
 • Page 221 and 222: tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r
 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
'- "' 4* d5 - Bts.i
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Notes 4-1B rates