Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

iekšēju dusmu sekas.

iekšēju dusmu sekas. 4] Tātad pats sevi noteicošais un veidojošais cilvēks visu savu zemes dzīves laiku atrodas sevis paša pilnīgi noteiktā apzināšanā, kurā un zem kā viņš izgājis šo zemes dzīves pārbaudījumu. Vai Manā vai ārpus Manas kārtības, šajā gadijumā mēs nu pieņemam, ka tas ir vienalga, jo zemes dzīve viņam visādā ziņā sagādāja maz pievilcīga, bet tā vietā jo vairāk visāda rūgtuma. Tādēļ arī pagānu lielie pasaules gudrie uz šīs zemes nevienu negribēja daudzināt kā laimīgu un viņi tikai tos daudzina par laimīgiem, kas ir atkal atgriezušies zemes klēpī. 5] Kas tad vienai dvēselei būtu par visām viņas pārciestām grūtībām, ja pēc miesas nolikšanas viņa pazaudētu savu neiznīcināmo Pirm-Es apziņu un vai nu pavisam pārstātu būt, vai arī savu Es saņemtu sadalītu tūkstots citos Es?! Vai ar tādu Manas kārtības iekārtojumu kāds no jums gan būtu apmierināts? Noteikti neviens! Tādēļ Es domāju, ka tomēr vienmēr būs labāk to lietu atstāt pie senās kārtibas un pirmām kārtām skatīties uz to, lai nevienam, lai cik sliktam Es savā identitātē mūžam nekas nav jācieš kāds zaudējums. 6] Ka kāds Es tikai tad var un tam vajaga kļūt pilnīgi laimīgam, ja tas, pats sevi nosakot, ir iegājis Manā kārtībā, to jūs nu pilnīgi zināt.; jo tādēļ un kopš gandrīz septiņām dienām Es jums nepārtraukti esmu sprediķojis un esmu jūs atvedis atpakaļ pie gara un miesas pasaules visas radības pirmsaknēm. Bet ko tieši otrādi kāda dvēsele arī tik ilgi nevar ieiet kādā patiesā un paliekošā svētlaimē, līdz viņa, pati sevi nosakot, nav iegājusi Manā kārtībā, arī to Es jums jau ļoti daudzpusīgi esmu rādījis caur vārdiem, darbiem un daudziem uzskatāmiem piemēriem, un jums atkal caur vārdie to pierādījis. Kā pēc tam Manī var būt kāda cietsirdība, nesirsnība, nežēlība un netaisnīgums?! Jā, ar vienu granu mazāk pacietības un tikpat mazāk iecietīas Es būtu cietsirdīgs un netaisnīgs; bet tādejādi pavisam nē! 245. Par Dieva bērnu aicināta cilvēka dvēseles patstāvīgu attīstību 1] (KUNGS:) “Bet kā tu, Mathael, saki, ka beigās tomēr uz Mani krīt vaina, ka cilvēki pa ilgu laiku tā ir pārgājuši pilnīgi ļaunā dzīves ačgārnībā, kurā viņiem acīmredzami vajadzēja iet pazušanā, tad Es tev tūlīt arī iebilstu un saku: dvēseles, kā tās šo melno, līdz šim vēl nav tikušas aicinātas kļūt par Dieva bērniem, un ka tam, ar ko viņi iepazīstināja, viņiem pietika ar kādu vairāk stereotipi spēcīgu viņu dvēseļu saglabātu pilnību; jo tas nav uzskatāms par kādām sevišķām viņu izcilas pašattīstības sekām, bet gan, līdzigu viņu melnajai ādai, viņiem tas ir dots. Bet, ja arī viņi gribēs kļūt par Dieva bērniem, tad tas viņiem vairs netiks dots, bet gan vienīgi Mācība. 2] Ja viņi paši sevi pēc tās noteiks un ar pašu spēkiem centīsies meklēt viņu dvēseļu pilnību, un caur to sevī atmodināt Manu mīlestības Garu, tad viņi, protams, tūlīt kļūs tādi, kā esat jūs; bet cik ilgi viņu dvēseļu pilnība par divām trešdaļām ir dota un tikai viena daļa pašu nopelnīta, ar tādu dvēseles pilnību viņi garu sevī nekad nevar paamodināt, un arī viņpasaulē paliek tas, kas viņi šeit ir — pavisam labas, bet vairāk mehāniski svētlaimīgas, pilnīgas dvēseles, pie kurām svētlaimes robežām noteikti vajaga būt stingri noteiktām, kas citādi nekad nav iespējams. 3] Kur tas viens un iepriekšējais ir dots, tur no tā izrietošais un tam sekojošais tomēr noteikti nav nekas paša brīvi iemantots; jo kas tev ir devis alvu, tas tak noteikti ir piedevis klāt arī rokas, miesu un kājas! Jeb vai tu gan domā, ka tās pašas no sevis ir izgājušas no galvas. 4] Ak, pavisam citādi tas ir pie kādas pati sevi noteikušas un pēc dzirdētiem Dieva Vārdiem pati sevi izveidojušas dvēseles! Kas viņai ir, tas ir viņas pilnīgs īpašums, un no tā viņa var uzcelt tūkstots un vairāk debesis; jo viņai nu ir viņas pašas viela un viņas pašas matērija un caur viņas sevī atmodināto mīlestības garu arī pilnīgi Dievam līdzigs spēks, darīt to un visā būt tik pilnīgam, kā arī Tēvs debesīs ir pilnīgs! Un nu tālāk! 5] Ar tādu dvēseli, kāda paļāvīga ir šiem melnajiem, viņapsaulē ir viegli un ātri tikt galā; jo kas viņai ir, tas viņai ir un paliek viņai. Viņai pašai par sevi mūžam nav nekādas augstākas vajadzības un tā ir pilnīgi laimīga, līdzigi kādai bitei, ja viņa ir atradusi kādu ar medu bagātīgi pildītu ziedkausu; bet pāri šim medum viņa mūžam nejūt nekādu vajadzību. Ja bitei ir tas, ko viņa meklē, tad viņai arī jau ir viss; visi pārēje visas bezgalības dārgumi viņai ir nekas. 6] Bet pavisam citādi ir ar kādu pašu sevi pilveidojušu dvēseli. Lai to varētu realizēt, viņas rīcībā tak vajadzēja tikt pilnīgi nodotiem visiem tam nepieciešamajiem līdzekļiem, caur kurim viņai, ja viņa tos grib izlietot, noteikti un nekļūdīgi vajaga sasniegt pilnību, bet tam vajadzgie līdzekļi, dvēselei, kas ir ai- 260

cināta kļūt par Dieva bērnu, tak noteikti netiek uzspiesti, bet gan viņai tiek piegādāti, kā kādam gudram celtniekam viņa materiāli, kas viņam nepieciešami kādas mājas uzcelšanai. Celtnieks tos izmanto pēc sava paša ieskatiem n uzceļ māju pēc sava prāta un gaumes un tad uzceltā māja ir pilnīgi viņa darbs un ne tā darbs, kas viņam piegādāja materiālu. bet ja arī tu esi sagādājis labākos materiālus, lai sev uceltu labu māju, bet pats to necel, bet gan uzaicini sev celtnieku, kas tad prasito māju tev uceļ, vai tu arī te vari teikt “Redzat, šī skaistā un vislabāk iekārtotā māja ir mans darbs!” noteikti nē; jo māja vienmēr paliek tā darbs, kas to ir uzcēlis pēc sava prāta un izpratnes! 7] Un redzi, tāpat melno pilnīgās dvēseles nav viņu darbs. Viņas gan, protams, ir ļoti labi uzbūvētas, bet melnie tam ir devuši tikai nelielu iegudījumu. Bet tādēl ka ir tā un ne citādi, viņi pagaidām nevar kļūt par Dieva bērniem; bet ja arī tas dažiem tiktu dots, tad viņu dvēseles tūlīt sāktu izskatīties nepilnīgas. Bet tā, ka kādai par Dieva bērnu kļūt aicinātai dvēselei viņas pašas uzbūvei ir dots tikai materiāls un līdzās māacība, kā celtniecība izvedama, tad gan noteikti pietiekami saprotami ir pierādīts, ka katrai dvēselei nedrīkst tikt darīts vairāk, ja viņai jāpaliek savā Es. Ja tad kāda dvēsele ir lai cik samaitāta, viņa tad tomē nedrīkst tikt satverta no Manas visvarenības, bet gan viņai pareizā mērā tiek piegādāti materiāli, cik viņa tos ir spējīga apstrādāt; viņai arī nedrīkst tikt uzkrauts vairāk, cik liels ir viņas spēks. 246. Dieva pamats kādas brīvas cilvēka dvēseles patstāvīgai pilnībai 1] (KUNGS:) “Bet kāda ļori samaitāta dvēsele parasti un īstenībā vienmēr ir ļoti vāja, tā ka viņa pat nav spējīga uzturēt spēkā pat viņas cilvēka formu un tādel viņasaulē parasti ierodas kādā pa pusei, dažkārt arī pilnīgi dzīvnieciskā izķēmojumā. Nu, tad viņai, protams, pamazām, viņai nezinot, vairāk un vairāk tiek dots spēks; bet te tiek pielietota lielākā piesardzība, lai caur to dvēsele savā Es netiek traucēta. Tāds atbalsts dvēselē vienlaicīgi izsauc lielas sāpes, jo tāda vāja dvēsele ir ārkārtīgi jūtīga un aizvainojama. 2] Ja Es viņu gribētu pēkšņi apgādāt ar pārāk lielu spēku, tad tāda debesu dāsnība dvēselei novestu visbriesmīgāko sāpju izmisumā, caur ko viņa sevī beigās kļūtu ļaunāk noslēgusies kā dimants un, pirms viņa pilnīgi nesairtu, viņā nekas vairs nebūtu ienesams, caur ko viņas Es pārciestu tāda veida triecienu, kuram tad kā no dvēseles iejošam viegli nevarētu tikt likts kāds savtīgs pretsvars. Caur to viņas sevi pašu apzinošais Es nozustu, mazākais, uz vienu aonu zemes gadu, un no tā laika atkal vajadzētu sākt sakncentrēties un sevi pazīt, kas dvēselei viņas brīvā beķermeniskā stāvoklī ir daudz grūtāk nekā šeit, kur viņas rīcībā kā derīgs darba rīks ir miesa. 3] Tevi, Mans mīļais Mathael, ir pārāk nomācis ārkārtējais laika ilgums; bet ja tu saprastu, kas vajadzīgs, lai kāda dvēsele brīvi būtu tāda veida, kāda viņa nu jau ir tevī, tad tu laika ilgumu noteikti neuzskatītu par kaut ko nepieņemamu. Kā tu gan domā, cik ilgs laiks varētu būt pagājis, līdz tu kā nu jau ļoti pilnīgas dvēseles cilvēks esi sasniedzis šo tavas tagadējās dzīvības pakāpi? Ja Es tev visu rēķinātu priekšā, tad tevi pārņemtu šausmas un tu to vēl ilgi nespētu aptvert. Bet mūsu Rafaels to labi zina un saprot visos dziļuma dziļumos. 4] Bet tik daudz Es tev gan varu teikt, ka te neviena dvēsele nav jaunāka kā visa saredzamā radība! Tu par to nu jūties neomulīgi, jo Es tev uzticami saku patiesību, ka jūsu dvēseles jau ir daudz vairāk kā aonu reiz aonu zemes gadu vecas; vai ar Man Pašam mūžigi un ar Mani un no Manis jums neiedomājami ilgā laikā tikai jūsu dēļ ir sekojušas jau aoniem pirmradīšanas?! 5] Jā, Mans draugs, radīt kādu sauli, zemi un visas lietas uz tās ir viegla lieta! Tam nav vajadzīgs nekāds tik igs laiks. Radīt tiesātas dzīvnieku un stādu dvēseles arī nav grūtāk. Bet radīt dvēseles, kura visā ir Man pilnīgi līdzīga, tas arī visuvarenajam Radītājam ir pavisam smaga lieta, tādēļ ka visvarenība Man te neko nevar līdzēt, bet gan tikai gudrība un lielākā pacietība un iecietība! 6] Jo pie kādas Man pilnīgi līdzīgas dvšeles, tātad pie kādas otras dievības izraisīšanas, Mana visvarenība drīkst tikai ļoti maz, bet viss ir darāms un izpildāms no jauna topošam Dievam no Manis. No Manis viņš garīgi un pēc vajadzības arī dabiski saņem tikai materiālu. Un ja tas tā nebūtu un varētu būt citādi, — vai Es kā mūžigākais pirmgars, Manas mīlestības dēļ, būtu Pats Sev uzņēmies grūtās pūles Pašam pieņemt miesu, lai tās līdz zināmam punktam izaugušās dvēseles vadītu tālāk ne caur Manu visvarenību, bet gan tikai caur Manu mīlestību un viņām no Manis dotu jaunu Mācību un jaunu Dieva Garu, lai nu viņas, ja viņas to nopietni grib, var kļūt pilnīgi viens ar Mani. 7] Es jums saku: Maniem mūžīgiem priekšdarbiem tikai tagad iesākas ražas novākšana, un jūs gan 261

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210: pielūgta un augsti godāta iespēj
 • Page 211 and 212: labākās dotības. Tādēļ šeit
 • Page 213 and 214: izskatās tik līdzīgi kā dvīņu
 • Page 215 and 216: attālumā. 6] Ar manas Mācības p
 • Page 217 and 218: gums! Skeptiķis par to tik ļoti i
 • Page 219 and 220: akšanas un, kas viņi to atvēra,
 • Page 221 and 222: tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r
 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...