Views
3 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

ūsiet Mani pirmie,

ūsiet Mani pirmie, pavisam pilnīgie bērni, bet kas vēl joprojām ir atkarīgs no jūsu, un ne no Manas gribas. Un nu Es domāju, ka tu, Mathael, pie sevis Mani gan attaisnosi, tā ka nu tu, cerams, sapratīsi visu to, ko iepriekš vēl neesi sapratis! — Vai nu tu esi skaidrībā?” 247. Par apsēstību. Evanģēlija lēna izplatīšana 1] MATHAELS saka: “Jā, Kungs, tajā es nu esmu pilnīgā skaidrībā, — bet es kopā ar maniem četriem biedriem arī biju sliktāks par suni, es biju velns, tomēr Tava visvarenā roka mani ātri izdziedināja, un tādēļ es neesmu pazaudējis pašapzināšanos un atmiņu par visu iepriekšējo! Kā tad tas pēc tam ir iespējams?” 2] ES saku: “Jā, Mans draugs, tas bija pavisam cits gadījums; te ne jūsu dvēseles, bet gan tikai jūsu miesas tika samaitātas caur to, ka to iekšās bija apmetušies ļauni gari. Viņi miesas organismu tiktāl sagrāba savā varā, ka viņi tajā varēja valdīt, kā viņi gribēja un jūsu dvēseles, kā pret garu masu vēl pārāk nespēcīgas, pa to laiku atkāpās un viņām vajadzēja ļauniem gariem atļaut miesā valdīt, kā vien tie gribēja. 3] Bet caur to jūsu dvēseles necieta ne mazāko zaudējumu, jo tāda piesavināšanās arī tiek pielaista tikai tur, kur kādu mmiesu apdzīvo kāda jau tiktāl izaugusi dvēsele, ka ļaunie, vēl ļoti negatavo dvēseļu gari no viņpasaules, ja savas iedomātās labošanās dēļ viņi vēlreiz izlieto kādu miesu, dvēselei neko nevar nodarīt. 4] Te ir pietiekama Manas varas vieglākā izpausme, lai aizgādātu prom tūkstots reiz tūkstots tādu dvēseļu, par ko tev vēl šodien tiks dots vairāk kā pārliecinošs pierādijums. Ja gari no miesas reiz ir ārā, tā tu miesā, protams, sajutīsi ievērojamu vājumu, kas turpināsies tik ilgi, līdz dvēsele savā varā atkal ir ieguvusi visu miesas organismu, ja šis akts drī ir noticis, tad te caur miesu atkal pārvalda senā, pavisam veselā dvēsele; te caur Manu visvarenību ir ticis palīdzēts tikai miesai un ne dvēselei. Bet kur caur viņas gribu dvēsele ir sevī pašā sagrauta, tur Mana visvarenība nevar palīdzēt, bet gan tikai mīlestīa, mācība un pacietība, tādēļ ka katrai dvēselei pašai vajaga sākt celt un ar viņas sagādātajiem materiāliem pašai pabeigt. — Vai nu tu saproti? Ja tev vēl kas ir neskaidrs, tad tikai jautā tālāk; jo nu te par visu ir pilnīga izskaidrojuma laiks un jums ir vajadzīgs daudz gaismas, lai visus pārejos uz labāko apgaismotu visos viņu tumšajos dzīvības kambaros!” 5] MATHAELS saka: “Kungs, Tu vienīgi gudrākais un mīlestības pilnākais kopš mūžibas. Es nu esmu skaidrākā gaismā un ticu, ka Manas dvēseles dzīvības kambaros vairs ir maz tumsas; bet kā ir ar dažiem citiem, to Tu, ak Kungs, dabīgi zini vienīgais! Pie mana sievastēva un manas sievas gan vēl būs daudzi tumš kambarīši; vienīgi ar Tavu žēlastību un palīdzību es to trūkstošo jau uzticami papildināšu!” 6] ES saku: “Dari tikai to; jo līdz šim tavs sievastēvs un tava sieva vēl bija pagāni; bet labākā veida pagāni, par kuriem Es varu teikt: te viens Man ir mīļāks nekā tūkstots Izraēlas pēcnācēju Jeruzalemē un arī citās Apsolītās zemes divpadsmit pilsētās! Jo viņi visi neko negrib dzirdēt un zināt par kādu tuvu Dievu; kāds kaut kur bezgala tāls Dievs viņiem ir mīļāks, tādēļ ka savā lielajā dumjībā viņi pie sevis slepenībā domā, ka kādu kaut kur bezgala tālu esošu Dievu tomēr esot vieglāk maldināt kā ļoti tuvu stāvošu! 7] Ak, rupjākie maldi starp jūdiem šajā pasaulē! Bet ko citu te atkal var darīt, kā ar visu pacietīu, un ja tas būtu vajadzīgs, pat ar pašu miesas dzīvības upurēšanu, caur Mācību un atbilstošiem darbiem cilvēkus atvest atpakaļ pie visas esamības un dzivības pirmgaismas? 8] Un tas nu ir Mans Sev Pašam uzliktais uzdevums jums un jūsējais sekos pie visiem līdzcilvēkiem! Protams, jūs nedrīkstat cerēt, ka tas viss varēs notikt jau nedaudzos gados! Es jums saku: tūkstots gados un pāri tam vairāk kā puse zemes iedzīvotāju no šiem Maniem Vārdiem vēl nebūs dzirdējuši ne zilbi! 9] Bet tas lietai tieši tik daudz nekaitēs; jo arī viņpasaulē visas pasaules daļās gariem tiek sprediķots šis Evanģēlijs. Bet tomēr esat šeit pilni dedzības; jo Manas iekšējāas un tīrākās mīlestības debesis būs sasniedzamas tikai no šejienes! Par pirmām un otrām debesīm var tikt gādāts vēl viņpasaulē. 248. Par brīnumu veikšanu īstā laikā 1] (KUNGS:) “Nu tu, Mathael, esi pilnīgā skaidrībā, t. i., ciktāl kāda cilvēka dvēsele, kamēr vēl viņa nav kļuvusi pilnīgi viens ar viņas garu, var būt skaidrībā; tāpēc liec savai gaismai mirdzēt arī visu tavu 262

āļu priekšā! Bet pamodini arī tavu ticību Mana Vārda spēkam. Jo tikai Manā Vārdā nepieciešamības gadījumā tu cilvēku priekša, pirmās ticības pamodināšani Man, varēsi darīt brīnumus. 2] Jo kas cilvēkiem sprediķo Manu Vārdu, bet caur Vārda varu vēl neko nevar paveikt, tas vēl ir vājš Tā kalps, kas viņu ir sūtijis zemes tautām nest visas dzīvības jauno Vārdu no debesīm. 3] Bet ar to Es negribu teikt, ka patiesam Manas Mācības apustulim cilvēku priekšā jārāda savas spējas, lai caur to zemes tautām iekarotu ieeju Manai Mācībai; jo patiesībai vajaga runāt pašai par sevi, un kur tā netiek saprasta, tur lai seko tuvāks izskaidrojums, un tas tik ilgi, līdz patiesīa pati par sevi tiek aptverta! Bet tomēr tieši pie izskaidrojuma nāk priekšā gadījumi, kur nepietiek vienīgi ar izskaidrojumu, sevišķi pie vēl ļoti rupjām un neattīstītām tautām; te tad ir ļoti nepieciešams un caur mērenu zīmi izskaidrojumu likt gaišākā gaismā. 4] Tomēr kādai paveiktai vai vēl veicamai zīmei nekas nav jābūt pārāk spilgta un pārliecinoša veida, caur ko cilvēks varētu ļoti izbīties un caur to nonākt kādā piespiestā tiesā; jo caur to dvēsele brīvai attīstībai pati no sevis iegūtu maz vai neko. 5] Tāpēc veiktajai zīmei vienmēr jāpieņem tāds raksturs, ka, pirmkārt, tā vienmēr pastāv kādā sevišķā labdarībā, un vienmēr veidā kā sekas tā ticībai, kuram tika parādīta ārkārtējā labdarība; un , otrkārt, zīmei nekad nevajaga stāvēt tik tālu no dabiskā, ka arī kādam tā sauktajam pasaules gudrajam vairs neatliktu nekāds dabīga izskaidrojuma ceļš! Pie tā dēvētiem pasaules izglītotākajiem cilvēkiem zīmei viņus gan vajaga apmulsināt, bet nekad padarīt pilnīgi ticīgus, jo viņiem jau vienmēr ir tik daudz attapības kādu patiesibu arī bez zīmes ļori labi pazīt kā to, kas tā ir. 6] Bet šajā magu un burvju laikā zīmes jau var tikt dotas diezgan spēcigas un pārliecinošas; jo kur nu arī tiek veikta kāda zīme, no persiešu un ēģiptiešu magiem cilvēki iepriekš jau ir redzējuši ipildām simts burvestību, un tāpēc kāda no mums veikta zīme pie pasaules gudrajiem tieši neatstāj nekādu sevišķu iespaidu. pie tam mēs no visām pusēm esam ielnkti arī no esejiešiem, kuri aklo ļaužu priekšā ez piepūles dara visādas zīmes, lai ar laiku viņus sev pilnīgi iekarotu. Un tā nu mūsu spēcīgāk un brīnumaināk parādijušās zīmes vispāribā ļaudis, mazākais, apmulsina, ja arī tās viņus pilnīgi nepārliecina, un tas tieši ir pareizas mērs un ja mēs ar zīmēm vēl vairāk pārspīlētu, tas ļaudīm nebūtu par svētību. 7] Ja Es dziedinu visus slimos, ja pamodinu pat mirušos, tad iepretī esejiešiem tas ļaužu priekšā neizsauc pārāk lielu sensāciju, — bet gan templiešiem sagāda iespējami lielākās dusmas, bet kuri viņiem tieši uz deguna sēdošo esejiešu ordeni arī jau sen ir novēlējuši visiem velniem. Jo kopš esejieši izpletušies arī Jūdejā, farizejiem viņu rīnumdarbi neko vairs neienes, un to visu panāk esejiešu viltīgā mirušo atmodināšana, kāds noslēpums mums ir labi zināms, bet farizejiem pilnīgi nepazīstams. 8] Bet tas arī ir krietns joks, ka Es uz esejiešu dzirnavām tieši esmu ūdens, un jūs vēl piedzīvosit, ka jums teiks, ka arī Es esot kāds no šī ordeņa izgājis māceklis un nu strādāju šī ordeņa uzplaukumam, kas pats nu domā, ka morāliski tas drīz pārvaldīs visu pasauli. Tādēl pagaidām šis ordenis nav pret mums un īstenībā to negribot tas arī kalpo mums; jo tautas priekšā tas mūsu zīmes padara vairāk maigākas un cilvēkiem vēl vienmēr līdzās viņu domām un daudzveidīgiem spriedumiem paliek brīvs spēles laukums. Citādi mēs ar savām zīmēm nedrīkstētu tik plaši darboties. 9] Bet Es to visu šim laikam jau esmu paredzējis un visam licis tā izcelties un būt kā cilvēku patiesai, brīvai svētībai visā droši varam iespējami daudz veikt, bez kā caur mūsu darbību kādam sevišķi uzspiežam patiesību. Tādēļ mūsu spēcīgās zīmes paviršam vērotājam neizsauc nekādu sevišķu ievēribu. Tikai kurš pie mums ir pienācis tuvāk, tas, protams, gan tūlīt atradīs neizsakāmi lielu starpību starp no Manis veiktajām zīmēm un to magu un esejiešu. Bet tādēl arī šī izpratne viņa dvēselei nenodarīs nekādu zaudējumu, tāpēc ka viņam jau vajadzēja atzīt patiesiu pirms viņš spēja atrast pareizo starpību starp manām un esejiešu zīmēm. Viņš tātad jau ir tīrs, un tīram viss ir tīrs. 249. Zīmju veikšana pie Kunga Mācibas izplatīšanas 1] (KUNGS:) “Es nu arī Jeruzalemē varētu veikt zīmes, caur kurām visa Jeruzaleme tā tiktu pielauzta, ka tā noteikti neapdomātos ne divus acumirkļus ilgi, lai pilnībā ļautos piekalties ticībā Man; bet kas tā būtu par ticību? Tā būtu vergu ticība aiz bailēm un cilvēkiem būtu tiesa, kurā nevarētu orientēties vairākus gadu tūkstošus. 2] Jo aklai, fanātiskai ticībai, kas dibināta vai nu uz patiesīu vai meliem, dzivībai nav nekāda iekšēja vērtība un kādu no tās sagūstītu tautu kaut kad turpmāk grūti no tās vairs attālināt. Un cik ilgi kāda 263

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212: labākās dotības. Tādēļ šeit
 • Page 213 and 214: izskatās tik līdzīgi kā dvīņu
 • Page 215 and 216: attālumā. 6] Ar manas Mācības p
 • Page 217 and 218: gums! Skeptiķis par to tik ļoti i
 • Page 219 and 220: akšanas un, kas viņi to atvēra,
 • Page 221 and 222: tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r
 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...