Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

tauta dzīvo kādā

tauta dzīvo kādā fanātiskā ticībā, garīgi tā stāv tiesā, tātad dziļākā dvēseles verdzībā un tai nav līdzams ne šeit, ne viņpasaulē, izņemot caur ilgstošām mācibām ar vārdiem un darbiem un caur vispamatīgāko un vienlaicīgi aptveramāko visa brīnumainā izskaidrojumu, kas īstenībā ļaužu dvēseles turēja iekaltas važās. 3] Bet labākais līdzeklis ir slikti, divkosīgi un melīgi kļuvuši priesteri, kuri lai pie kādas Dieva mācibas vēlāk izaug kā sēnes no emes, un tad tautai uzmācas kā dievības aizstājēji, — vispirms, protams, kā gudri un pavisam maigi mudinātāji, pamācīāji, mierinātāji un palīgi, bet vēlāk, kad viņi reiz tā ir ieguvuši ļaužu labvēlību, tad jau arī kā tiesneši, sodītāji un valdnieki pat ķēniņa troni. 4] Nu, te tad pa lielākai daļai notiek, ka tauta atmasko viņu ļaunos trikus, un senā, pūstošā, fanātiskā ticība sāk satrunēt un iegūst vienmēr lielākus plīsumus un caurumus; un lai cik čakli tā vēl tiek lāpīta, tas neko vairs nelīdz, un tad jau drīz vairs paliek pāri tādu, kuri pie tuvākās, labākās izdevības vecos, salāpītos svārkus neapmaina pret kādu jaunu. Bet līdz kāda tauta līdz tam tiek novesta, tam piederas, mazākais, pāris tūktoši gadu! 5] Tāpēc pie Manas Mācibas izplatīšanas esat visaugstākā mērā uzmanīgi, ka jūs to nevienam neuzspiežat, ne caur zobenu un vēl mazāk caur uzkrītošam zīmēm! Brūce no zobena ir dziedināma, bet no kādas pārāk splgtas brīnumzīmes gandrīz nekad. 6] Tālab kur jums pietiek ar vārdiem, tur nekādas zīmes neveicat; jo līdz šim tas vienmēr bija neīsto priesteru līdzeklis, ar kuru aklo tautu padarīja vēl aklāku, kā tas bija iepriekš. Bet ar to Es, protams, negribu teikt, ka vajadzības gadījumā arī jums nav jāveic nekādas zīmes! Jūs nonāksit pie visādiem pagāniem, kuru priesteri ļoti labi prot veikt visādas zīmes un izteikt visādus pareģojumus, kas vai nu kādas smalki uzstādītas divdomīgas dikcijas dēļ avi caur kādu tāli sazaroti norunātu līdzekli vienmēr piepildās, kas tad viss ir sātana un viņa eņģelu iedvesmots un kas viss izpaužas cilvēku ļaunā gribā. 7] Tātad iepretī tādiem īsti ļauniem priesteriem ir īsti vietā vai nu veikt kādu teicamu pretzīmi vai tautas labākai daļai tā īsti skaidri redzami iskaidrot viņu priesteru neīstos brīnumus; caur to, mazākais, tautas labākā daļa pret saviem priesteriem sāk just spēcīgas aizdomas un tad jūsu spēle ir tikpat labi kā uzvarēta. 8] Tikai pēc tam arī jūs varat veikt kādu, bet vienmēr tikai labdarīgu zīmi, kā visādu slimnieku dziedināšanu caur roku uzlikšanu Manā Vārdā un šur un tur apmierināt izsalkumu un slāpes, arī tikai caur Mana Vārda piesaukšanu pret ar postu piesātinātiem mākoņiem, kas pie tādiem apstākļiem ir pilni neķītrākiem un ļaunākiem gariem, šur un tur varat novērst kādu iznīcinošu vētru. Caur to jūs neviena cilvēka dvēseli kā ar važām nesagūstīsit, bet gan viņus vedīsit pavisam brīvā gājienā, kā te labs gans ved savas avis, kas brīvprātīgi labprāt seko viņam uz soļa, tādēļ ka tās no viņa vienmēr ir sagaidījušas tikai labu. 9] Nu tu, Mans mīļais Mathael, uz līdzigi arī tevi četri iedri, arī zināt, kā pilnīgi pēc Manas gribas mēra, pie ļaudīm, pār kuriem tu turpmāk pavēlēsi caur Vārdu un darbiem, rīkosies pie Manas Mācibas izplatīšanas. 250. Grūtības pie tīras Mācibas izplatīšanas 1] (KUNGS:) “Bet tu, sevišķi savai valstij, kas reiz zemes ziemeļu daļā gan kādreiz kļūs lielākā, sastapsi ārkārtīgi tumšus pagānus, pie kuriem būs grūti nest patiesības gaismu; bet no tev pieškirtās varas nepielieto to pret viņiem pārāk stingri. Kur tas ir vajadzīgs, tu pret viņiem jau vari arī attiekties ar visu nopietnību, bet ne ar zobenu vai pārāk uzkrītošām zīmēm; jo zobens seno, dziļi iesakņojušos māņticību viņiem atņmetu tikai ārēji, bet iekšējin nostiprinātu vēl dziļāk. Bet ar pārāk spilgtām zīmēm tu vienu fanātismu tikai nomainītu ar citu! Jo tās tautas, kas tavas zīmes redzētu, drīz paliktu lielākie ienaidnieki saviem vēl neticīgiem kaimiņiem un viņus vajātu ar uguni un zobenu, un senticīgie to pašu darītu ar jaunticīgajiem. Kas tad ar to būtu iegūts? 2] Bet tā kā Mana Mācība ir patiesa miera vēsts no Debesīm, tad tai starp zemes tautām nav jāatnes ķildas, nesaticība un kari. no tā jāizvairās, cik daudz vien tas iespējams. Lai izejot no Manis no tā izsargātos, Man tikai vajadzētu jūs spēcīgi ņemt zem Manas gribas varas, pēc kam jūs, protams, nespētu domāt citādi, kā tad tiesī būtu Mana noteikta gria; bet kā tad izskatītos ar jūsu pašu gribas dzīvību? Un ja Es to būtu gribējis, Man pašam nekad nebūtu vajadzigs miesā nākt uz šīs zemes; jo Mana mūžigā visvarenība arī bez šīs miess varētu jūs satvert un piespiest šo un to runāt un darīt, kā līdzīgi uz to prata 264

mudināt pravieši. Bet vai tas jums ko līdzētu? Caur to jūs gan līdzīgi šiem melnajiem tūlīt kļūtu par pilnīgas dabas dvēseles cilvēkiem, bet grūti jebkad par pilnīgiem Dieva bērniem. 3] Bet tādēl lai jūs paši uz laiku laikiem kļūtu par Mana Vārda brīviem sludinātājiem, Es miesā nācu pie jums uz šīs zemes, kur Es visai bezgalībai esmu ierīkojis audzināšanas skolu, lai jūs kā Mani brīvi bērni no Manas mutes arī brīvi varat dzirdēt Mācību, to novērtēt un tad arī izplatīt tālāk starp zemes tautām, un kurš no tās tīrībā arī brīvi pieņems, tas ar to arī mantos iespēju kļūt par vissvētlaimīgākajiem Dieva bērniem. 4] Bet kas šo Manu, jums nu jau sludināto Mācibu nepārnems brīvi, bet gan vienalga caur kādu varu uzspiestu, tas tik ilgi neiespēs kļūt par Dieva bērnu, līdz viņš brīvi pēc paša ierosmes vai nu šeit vai arī viņpasaulē nesāks visdzīvi rūpēties par Mani un Manu tīro Vārdu un brīvpŗatīgi to nepadarīs par savas dzīvības mērauklu. 5] Diemžēl Es redzu, ka nedaudz gados, kad Es atkal būšu atgriezies mājās, ar šo Manu mācibu vispārībā izskatīsies ļoti bēdīgi. Bet Es arī redzu, ka nelielās draudzēs tā tiks uzturēta Saules tīra līdz šīs zemes laiku beigām! Un tas ir liels atspirdzinājum Manai patiesākai Tēva sirdij. Bet vispārīgā tīrība lai jums rūp maz vai nemaz; jo no daudzām cūkām jūs nekad neizglītosit filozofus! Tai radībai drīz tad ir pietiekami laba arī tāda barība. Es gan saucu: “Nāciet visi pie Manis, kas esat nomākti un apbēdināti, jo Es jūs visus gribu atspirdzināt!”; Bet šis mans dzīvības sauciens no ļoti daudziem paliks nesadzirdēts un neuzklausīts! 251. Zobens kā pārmācibas līdzeklis pie neticīgām tautām 1] (KUNGS:) “Nāks laiks, kur Mana Vārda gudri sauks: “Kungs, nu patiesi ir grūti būt cilvēkam; pie piedraudēta soda patiesību nedrīkst runāt, bet gan, augstākais, pavisam slepeni! Bet tas, ko grib neīstie pravieši, ir acīmredzami meli un tātad Dieva zaimošana! Kungs, bruņojies tomēr reiz un dodies pretī Taviem ienaidniekiem, pirms viņi pilnībā nesagandē Tavu dzīvības tīrumu!” 2] Bet Es vēl un vēl piedošu un katarm, kas man, tā jautādams, uzsauks, teikšu: “Pacietieties vēl neilgu laiku, līdz dotais mērs kļūs pilns. Neatkāpjaties no saviem uzskatiem līdz galam, un jūs kļūsiet svētlaimīgi; jo jums tīriem pasaules spaidi pie jūsu dvēselēm nenodarīs nekādu zaudējumu, un kā Mani visjaunākie bērni, kas miesas ceļā esat pārcietuši visādas grūtības, trūkumu un nelaimes, Manā Valstībā jūs tuvāk dusēsiet pie sirds, un Es jūs darīšu par pasaules un to tiesnešiem, kuri jūs bez pamata un tiesībām no Manis mocīja ar visāda vieda postu un trūkumu! 3] Īsi, Mani patiesie mācekļi vienmēr būs pazīstami pēc tā, ka viņi viens otru mīlēs tā, kā Es jūs visus mīlu un ka jūs Manu Vārdu un Manu Mācību nekad nesludināsiet ar zobenu! 4] Jā, ja kāda tauta reiz stāvētu pilnīgi Manā gaismā, un tā tiktu apdraudēta no stūrgalvīgām, aklām un galēji pagāniskām tautām, kas pavisam negribētu pieņemt ticību Man, bet gan ar visu naidu un niknumu vajātu Manas avis, tad ir laiks ķerties pie zobena un uz visiem laikiem vilkus padzīt no miermīlīgā ganāmpulka. Bet ja pret vilkiem Manā Vārdā tiek tverts zobens, tad tam arī jātiek satvertam ar visu nopietnību, lai vilki atceras zobenu, kas viņus Manā Vārdā ir satvēris. Jo kur reiz Manā Vārdā parādās tiesa, tad tai nav jāizskatās tikai pa pusei nopietnai! 5] Pret akliem pagāniem, kuru dvēseles vēl ir pārāk tālu no Manas kārtības un tiem ir neiespējami saprast Manu Vārdu, bet citādi viņu ticībai viņi nododas ar sevišķu dedzību, zobenam kā robežu sargātājam tikai tik ilgi jātiek paceltam, līdz pagāni kaimiņos ir uzsākuši pakļauties Manai kārtībai; ja tas ir noticis, tad zobenu jāaizstāj brālīgas vienprātības un mīlestības zīmei. 6] Bet pavisam citādi ir, ja turpretī cilvēki, kas kopš paša sākuma tika dēvēta par “Dieva tautu” un tika pamācīta un aizsargāta, ak, ja viņi nemitīgi pretosies šai Manai Mācībai un vajās to ar visļaunāko un savtīgāko dedzību, jā, pret viņiem vairs nebūs nekāds cits līdzeklis kā visasākais un nesaudzigākais zobens! Bēdas viņiem, ja tas tiks palaists vaļā; jo ne akmens uz kamens netiks atstāts un netiks saudzēti bērni mātes miesās! Un kas tad gribēs bēgt, to tad panāks loka bulta un viņu nonāvēs tāpēc, ka viņš, pretēji savai iekšējai pārliecībai, aiz savtības gribēja kļūt Mana Vārda un Mans slepkava; jo pret kuriem Es kopā ar Manējiem došos karā, tiem nāksies pārvarēt smagu cīņu, no kuras viņi mūžam neaizies kā uzvarētāji. 7] Nu jums arī ir likums, kā un kad jums Manā Vārdā pielietojams zobens! — Vai jūs to visu esat pavisam labi un pavisam pareizi sapratuši?” 265

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214: izskatās tik līdzīgi kā dvīņu
 • Page 215 and 216: attālumā. 6] Ar manas Mācības p
 • Page 217 and 218: gums! Skeptiķis par to tik ļoti i
 • Page 219 and 220: akšanas un, kas viņi to atvēra,
 • Page 221 and 222: tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r
 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...