Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

8] MATHAELS saka:

8] MATHAELS saka: “Kungs, Tu Mana vienīgā mīlestība, pēc visa tā, kas līdz šim visžēlīgi tika teikts un izskaidrots, es sevī nekā tumša vairs neatrodu un no manas sirds dziļākiem pamatiem es saku Tev par to vissiltāko paldies un jau iepriekš arī visu to cilvēku un tautu paldies, kurus caur savu dedzību iegūšu Tavam Vārdam un Tavai Valstībai!” 9] KIRENIJS saka: “Kungs, arī es Tev nesu pilnīgi līdzīgu pateicīu, un no tā, ko Tu nupat pievienoji paskaidrojumam par zobena pielietošanu, es nu Tavā, ak Kungs, priekšā iedrošinos būt vājš pravietis par zināmo Dieva tautu; tas ļoti varētu tikt izpildīts Jeruzalemē! Es jau tagad ar visasāko zobenu pār šo tautu vēlētos sist necilvēcīgi lielu krustu; jo man šķiet, ka tā jau ir pārāk nobriedusi zobenam!” 10] ES saku: “Vēl ne pilnīgi, tai vēl trukst visnecilvēcīgākā ļaunuma trīs meistarstiķu! Ja, neskatoties uz visām mācībām un brīdinājumiem arī tie tiek pastrādāti, tikai tad, draugs, pār šo pilsētu un visiem tās iedzīvotājiem ar visasāko zobenu jātiek cirstam tavam necilv’ēcigi lielajam krustam! Bet ar šo tautu mēs vēl pacietīsimies četrdesmit četrus gadus un vēl nedaudz virs tā, un pirms bojājejas liksim to brīdināt acur visādiem sūtņiem, caur mirušo parādīšanos un caur daudzām un lielām zīmēm pie pašiem pamatiem! Un, draugs, ja arī tam visam būtu jābūt veltīgam, tikai tad lielākā mierā un ar asāko zobenu pār viņiem tiks cirsta tava necilvēciskā zīme! Es gribētu, lai tas būtu novēršams! 11] Bet kas vēl tad notiks, to zina tikai Tēvs un citādi neviena būtne visā bezgalībā! Bet kam tas īstā laikā tiks atklāts, tas to arī zinās!” 12] Te KIRENIJS saka: “Bet Tu, ak Kungs, to gan zināsi pavisam precīzi; jo savā Garā Tu tak esi Pats Tēvs!” 252. Tēvs un Dēls Jēzū 1] ES saku: “Tu esi runājis pavisam labi! Tēvs ir Manī visā pilnībā; bet kā ārējs cilvēks Es tomēr esmu tikai Viņa Dēls un arī Mana dvēsele zina tikai to, ko Viņš Man dara zināmu. Es gan esmu Viņa mīlestības liesma, un Mana dvēsele ir gaisma no Tēva mīlestības uguns; bet jūs zināt, kā gaisma vienmēr un visur brīnumaini darbojas! 2] Saulei, no kuras gaisma iziet, ir brīnumains iekšējais un visiekšējākais iekārtojums; bet tas ir zināms tikai pašas saules centram. Ārējā, kaut gan visu atdzīvinošā gaisma par to neko nezina un arī nekur neuzzīmē kādu ainu, no kuras varētu ieraudzīt saules iekšējo un iekšējāko iekārtojumu. 3] Jā, Tēvs ir Manī jau kopš mūžibas; bet Viņa iekšējākais arī Manā dvēselē atklājas tikai tad, kad Viņš pats to grib. Bet Es tomēr zinu visu, kas kopš mūžibas šeit bija Tēvā. Bet Tēvam Viņa dziļumos tomēr ir ļoti daudz, ko Dēls nezina. Un ja Viņš to grib zināt, tad Viņam vajaga to Tēvam lūgt! 4] Bet drīz naks stunda, kurā Tēvs Manī arī ar Savu visdziļāko kļūs pilnīgi viens ar Mani, vienīgo Dēlu kopš mūžības, līdzīgi arī Tēva Gars jūsu dvēselēs vēl kļūs pilnīgi viens ar dvēselēm jūsu miesās. Un tikai tad caur Tēva Garu jūsos jums tiks atklāts viss, ko tagad vēl nebūtu nebūtu iespējams jums atklāt! Un tā Tēvs Manī vēl zina daudz ko, ko Dēls vēl nezina! — Vai jūs to gan saprotat?” 5] VAIRĀKI MĀCEKĻI nu saka: “Ak, tā tomēr atkal reiz ir īsti akmens cieta mācība! Te mēs gan atkal lūgtu kādu izskaidrojumu! Tā kā Tu un Tēvs esot viens, kā tad pēc tam Tēvs Tevī var zināt vairāk nekā Tu? Un tomēr pēc Tavām vēlākām mācibām Tu esi Pats Tēvs?! Ak, to lai aptver, kas to var un spēj, — mēs to neaptveram! tas kļūst vienmēr nesaprotamāk un nesaprotamāk! Kaut kas aiz tā jau varētu būt, bet ko tas līdz?! Mēs to nesaprotam! Kungs, tādēl mēš tev lūdzam, lai Tu mums to pasaki gaišāk un skaidrāk; jo citādi mums ar to nekas nav palīdzēts!” 6] ES saku: “Ak, bērni, bērni! Cik ilgi Es jūs vēl panesīšu, līdz jūs Mani sapratīsit?! Es uz jums, cilvēkiem, nu runāju kā Cilvēks un jūs Cilvēku nesaprotat; kā jūs pēc tam gribat saprast tīru Dieva Vārdu? Bet lai jūs tam tomēr padarītu spējīgākus, tad Es to lietu gribu jums izskaidrot nedaudz tuvāk un tā uzklausiet mani ļoti labi! 7] Zem “Tēva” stādieties sev priekšā šo mūsu saules īsteno ķermeni, kurā ir visi noteikumi, caur kuriem tiek bez apstājas radīts jums redzamais ārkārtīgi stipri mirdzošais gaismas apvalks. Gaismas apvalks ap saules ķermeni ir apmēram tas, kas pie šīs zemes ir atmosfēras gaiss, kas dažu tūkstots vīru augstumā arī vienmērīgi apņem visu zemi un tādejādi kopā ar zemi, aplūkots no mēness, veido diezgan spēcīgi mirdzošu, lielu škietamu disku. 8] Bet kā teik veidots zemes gaiss? No zemes iekšējākiem dzīvības procesiem! Zemes iekšiene tātad vispirms ir pilna gaisa un tikai ļoti ievērojami par daudz saražotais gaiss veinmēr vienādā mērā sak- 266

nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes iekšiene bez apstājas ražotu gaisu, tad tajā vajaga būt dabīgai kādai vienmēr klātesošai ugunij, kas radīta no iekšējo garu lielās darbības. 9] Tātad stādieties sev nu priekša: iekšējā uguns atbilst tam, ko Es dēvēju par “Tēvu”, un no vieim caur iekšējo uguni atraisītiem topošiem elementiem ražots gaiss, kas atbilst tam, ko mēs dēvējam par “Dvēseli”. 10] Bet bez gaisa uguns nevarētu pastāvēt, un bez uguns nevarētu tikt ražots gaiss, un gaiss arī ir uguns; jo liesma patiesi arī ir tikai gaiss, kura gari atrodas lielākā darbībā, un gaiss sevī arī ir tikai uguns, bet tas ir garu, no kurienes tas pastāv, miera stāvoklī. Tādēļ nu ir viegli saprast, ka pamatu pamatā uguns un gaiss ir viens. Bet pirms gaisa gari netiek līdz zināmai pakāpei straukti, gaiss vienmēr paliek tikai gaiss, un tāpēc starp jau satrauktu uguns gaisu, kā jau uguni, un starp vēl mierīgo īsteno gaisu ir liela starpība. 11] Pašā ugunī ir gaisma un tātad, garīgi ņemot, tīrākās un gaišākās zināšanas un izpratne; gaisā, kas ir pārņemts no uguns gaismas, tad tāpat ir visas zināšanas un izpratne, taču acīmredzami kādā jau mazākā mierā. Bet ja mierīgākais gaiss arī tiek tā satraukts, ka tas pats kļūst uguns un gaisma, tad arī tajā itin visur ir augstākā zināšanas un izpratne. 12] Tālab zeme ar tādu tās iekārtojumu līdzinās kādam cilvēkam. Iekšējākā uguns ir dvēseles mīlestības gars savā darbībā, un gaiss ir līdzigs dvēselei, kas arī var būt pilnīgi uguns gars, ja tas tiek pilnīgi pārņemts no mīlestības gara, t. i., no tā darbības, kur tas ar garu tad ir pilnīgi viens! Un tas dvēselē kļūst caur gara atkalatdzimšanu! 13] Un redzat, pilnīgi līdzigas attiecības jūs atrodat saulē. Tās iekšienē ir visdedzīgākā uguns, kuras gaismas spēks neizsakāmi pārsniedz ārējās atmosfēras gaismas spēku. No šis gaismas nepārtraukti attīstās tīrākais saules gaiss, un šis gaiss uz saules virsmas pats kļūst uguns un gaisma, tomēr mazākā pakāpē nekā tas saules lielajā centrā ir uguns un tā visvarenākā gaisma. Bet pēc būtības saules gaismas ārējā atmosfēra tomēr ir pavisam līdzīga ugunij lielās saules centrā! Tai tikai vajadzīgs tāds pat augstākais satraukums un tad tas arī pilnīgi līdzināsies iekšējākai ugunij. 14] Nu, ši saules iekšejākā uguns tātad līdzinās Tēvam Manī un Es esmu no pamatcentra uguns vienādi vienmēr izejoša gaisma un arī uguns, caur ko tik radīts, dzīvo un pastāv viss, kas te ir. Tātad Manā tagadējā esamībā Es esmu Manī iekšējā Tēva ārējais un izpasume, un tātad Tēva viss ir Mans un savukārt viss Mans ir Tēva, un Man un Tēvam tad nepieciešami vajaga būt pilnīgi vienam, tikai ar atšķirību, ka iekšējākā ugunī vienmēr vajaga būt dziļākām zināšanām un izpratnei nekā ārējā gaismā, kas no iekšējās uguns veinmēr tiek satraukta tādā pakāpē, cik tas ir nepieciešams. 15] Bet arī Es varētu tūlīt līdzīgi Sevi satraukt; bet tad ap jums notiktu tā, kā līdzigi notiktu ap visiem pasaules ķermeņiem, kas riņķo ap šo sauli, ja saules iekšējākās uguns un gaismas spēkā saules ārējās gaismas atmosfēra reiz aizdegtos, kā spēks plašajā Radības telpā tā satrauktu visus garus, ka tas acumirklī kļūtu par visu matēriju pēkšņi likvidējošu, bezgalīgu, visvarenāko uguns jūru! Nu, saules matērijas iekšiene, protams, ir tā ierīkota, ka tā šo uguni iztur, un nu nemitīgas cirkulācijas dēļ — kā pie cilvēkiem asins cirkluācija — nepārtraukti uz to plūstošie varenie ūdeņi ugunij dod nepārtrauktu darbu likvidēšanai un jauna gaisa un no tā atkal ūdens veidošanai, un tādēļ uguns īstenajam saules ķermenim nevar iznīcinoši uzbrukt, un ja arī daļa no tā veinmēr tiek likvidēta, tad caur klāt plūstošo ūdeni tā drī atkal tiek aizstāta. Un tā visam vajaga palikt pastāvīgā kārtībā. 16] Ja jūs šo ainu nu gribat aplūkot nedaudz tuvāk, tad jums tomēr vajaga kļūt puslīdz skaidram, kas tieši ir “Tēvs” un kas “Dēls”, un kas ir dvēsele, un kas gars viņā! — Sakiet nu Man, vai tad jūs arī vēl tagad neesat gandrīz pilnīgā skaidrībā?” 253. Parādības pie Kunga kristīšanas. Kunga mūžība 1] SIMONS JŪDA saka: “Kungs, kad Tu Jordānas upē manā priekšā no Jāņa liki sevi kristīt, tad mēs virs Tavas galvas tūdaļ redzējām lidināmies liesmu baloža veidā, un teica, ka tas esot Svētais Gars! Un toreiz arī kā no gaisa dzirdēja kādu balsi: “Redziet, tas ir Mans mīļotais Dēls, kas Man ir mīļš; jums viņu jāuzklausa!” Kas tad tas bija? No kurienes nāca tā svētā liesma un no kā tika izteikti tie skaidri sadzirdamie vārdi? Kā mums tas jāaptver un jāsaprot?” 2] ES saku: “No kurienes citādi tas gan varēja nākt kā vienīgi tikai no Manis?! Jeb vai tu domā, ka aiz zvaigznēm bezgalīgajā telpā it kā mājo kāds Tēvs, kas virs Manas galvas lika nākt lejā liesmai un tad 267

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216: attālumā. 6] Ar manas Mācības p
 • Page 217 and 218: gums! Skeptiķis par to tik ļoti i
 • Page 219 and 220: akšanas un, kas viņi to atvēra,
 • Page 221 and 222: tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r
 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...