Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

selēs, kas jūs neesat

selēs, kas jūs neesat dzirdējuši to, ko esmu dzirdējis es, un kas arī nevarat sajust to, ko es nu sajūtu un sajutīšu visu manas dzīves laiku! Ak Tu lielais, svētais Tēvs debesīs, kas Tu nekad neesi atstājis neuzklausītu arī kāda grēcinieka dzīvības siltuma pilnu lūgšanu, — kad es reiz šķiršos no šīs bēdu un nāves pasaules, tad pāris acumirkļus iepriekš ļauj man vēlreiz dzirdēt tādu skaņu un es vissvētlaimīgs atstāšu šo zemi un manai dvēselei tad mūžīgi jāslavē Tavu vissvētāko Vārdu!” 23. Satiksme ar Dievu caur iekšējo vārdu sirdī 1] Pēc šiem skaistajiem un visu klātesošo dabu dziļi ielīksmojošiem izsaucieniem JARA saka: “Ak, Rafael, Rafael! Kāda nu tu esi pavisam cita būtne, kā biji agrāk! Tu nu pilnīgi salauzi manu sirdi! Ak, labāk tu to skaņu pavisam nebūtu nodziedājis!” 2] RAFAELS saka: “Kādēļ tu mani uz to piespiedi?! Īstenībā es jau to tāpat negribēju; bet tā kā es šo toni jau vairs nevaru atņemt atpakaļ, tad tas arī nav nekas. Domā pie tam, ka Dieva debesīs visam vajag līdzināties šim tonim, tad tu turpmāk vēl nopietnāk centīsies savu dzīvi tā iekārtot, ka tā visās savās parādībās, darbībā un iekārtojumā līdzinās šim vienam tonim; bet kuru dzīve šim tonim nelīdzināsies, tas neieies mūžīgās un tīrākās mīlestības Valstībā. 3] Jo dzirdētā skaņa ir mīlestības un augstākās gudrības Dievā skaņa. To tikai īsti labi ievēro un rīkojies tā, ka tu kļūsti līdzīga dzirdētai skaņai, tad tu visā mīlestībā un gudrībā būsi taisnīga Dieva priekšā, kas tevi izraudzījis par īstu debesu līgavu un tādēļ mani norīkojis tev par vadoni! 4] Bet kas šeit nu notiek, tas notiek Dieva un Viņa debesu priekšā, bet šai pasaulei tas nenotiek. Tā ko tādu nekad neaptvertu; tādēļ pasaule no tā maz vai neko neuzzinās un arī no šīs skaņas nē. Bet paskaties uz cilvēkiem pie citiem galdiem, kā viņi dažnedažādi spriež un pilnīgi strīdas; bet ļauj jau viņiem spriest un savā starpā strīdēties! Viņi visi kopā tomēr neko neizdibinās; jo kāds pasaules prāts to nekad neaptver. 5] Kungs šeit uzturas jau vairākas dienas, bet rītdiena būs pēdējā! Kas pēc tam notiks, to nezina neviens, kā tikai vienīgi tas Kungs. Tādēļ pildi savu sirdi ar visu mīlestību un pazemību un ko tu šeit kā sevišķu un ārkārtēju esi dzirdējusi un redzējusi, to paturi paslēptu savā sirdī. Jo pasaules cilvēkiem to atstāstīt nozīmētu sviest cūkām priekšā cēlākās un lielākās pērles, kas pasaules cilvēkiem neko nelīdzētu. To visu tev vajag labi ievērot un tā darīt, tad tu kļūsi labs darba rīks Kunga rokās debesīs un uz zemes. — Vai tu to visu labi ievēroji?” 6] JARA saka: “Ak mīļais Rafael! Ievērojusi gan visu esmu; bet tas, ko tu man esi pavēstījis, tas tieši nav nekas patīkams, — proti, no tevis man pavēstītā Kunga aizceļošana rīt no šejienes! Tu zini, cik ļoti un cik pār visu es Viņu mīlu! Kā man ies, ja es Viņu vairs nevarēšu redzēt, dzirdēt un ar viņu runāt?” 7] RAFAELS saka: “Tev ies pavisam labi! Ja tu Viņu arī neredzēsi, tad tu tomēr vienmēr varēsi Viņu dzirdēt un sarunāties; jo ja tu sirdī Viņam jautāsi, tad Viņš caur sirdī tev arī atbildēs. 8] Redzi, ko tad mums vajag darīt?! Kā tu redzi, es nu esmu šeit; bet kad Kungs to grib, man steidzīgi no šejienes vajag doties uz kādu attālāko pasauli un tur palikt tik ilgi, cik tas pēc Kunga kārtības ir nepieciešams. Tici man, ka mēs bieži esam ļoti tālu no Kunga personīgās klātbūtnes, — bet pavisam ne no garīgas; jo tā mēs pastāvīgi esam Dievā tāpat kā arī Dievs ir mūsos un veic savus neizmērojami lielos darbus. 9] Kas Dievu to Kungu patiesi mīl, tas pastāvīgi ir pie Dieva un Dievā! Ja viņš no Dieva grib ko dzirdēt un zināt, tad lai sirdī Viņam jautā un viņš caur sirds domām tūlīt arī saņems pilnīgāko atbildi un tādā veidā katrs cilvēks var tikt no Dieva vienmēr pamācīts un skolots. No tā tu redzi, ka lai Kungā būtu svētlaimīgs, ne vienmēr vajadzīgs arī skatīt, bet gan tikai dzirdēt un sajust, — un tas arī ir viss, kas nepieciešams patiesai svētlaimei Dievā. 10] Redzi, arī es ne vienmēr redzami būšu pie tevis, bet tu savā sirdī mani tikai pasauksi un caur tavu sirdi gan ļoti klusām, bet tomēr skaidri sadzirdamām domām tev atbildēšu. Ja tu tās esi sadzirdējusi, tad domā, ka tās tavā sirdī esmu iedvesis es. Tu arī pazīsi, ka tās nav izaugušas uz tavas zemes. Bet ja tu tās esi pazinusi, tad dari pēc tā! 11] Jo vienīgi zināt, kas ir labi un pareizi un Dievam patīkami, ne tuvu nav pietiekami, — arī tad nē, ja par Mācību no Debesīm noteikti būtu lielākā labpatika, bet tomēr nekad īsti nopietni neizšķirtos pēc tā, ko pavēl no Debesīm nākusī Mācība, visā rīkoties. 12] Tādēļ te nozīmē, Mācību labi sadzirdēt, labi atzīt un tad labi pēc tās rīkoties. Bet bez stingras 26

apņemšanās rīkoties pēc Mācības nekas nav, nepaliek un nebūs.” 24. Cilvēciskās sirds kopšana 1] (RAFAELS:) “Mana mīļā jaunava, tu zini, kad Kungs uzturējās Ģenecaretē, Viņš Pats tur tevi apmācīja visādās dārza kultūrās! Viņš tev mācīja iepazīt visādus derīgus stādus, rādīja tev, kā tie ir apstrādājami un kā lietojami! Viņš tev iekārtoja mazu dārzu, to apstādīja ar visādiem derīgiem augiem un par katru īpaši tev teica, kāda tiem būs forma, kā tie aug, kad un kā tie zied, kādus augļus tie ražos, kādam nolūkam tie esot labi, kā tos bauda un kā to bagāto ražu saglabāt lai tā nesabojātos. Īsi, Pats Kungs tev deva vajadzīgo pamācību, kā tavs dārziņš esot apkopjams! 2] Nu, tev par to bija ļoti liels prieks! Bet vai ar prieku vien būtu pietiekami?! Vai bez dārziņa pastāvīgas čaklas kopšanas tas tev būtu nesis svētītus augļus? Tikai tavas lielās labpatikas un prieka par mācību no Kunga mutes dēļ tavā dārziņā tomēr nekas nebūtu izaudzis — izņemot dažas nezāles! Bet tā kā pēc Kunga mācības tu rokas čakli liki pie darba, tad tavs dārziņš drīz uzziedēja par mazu laicīgu paradīzi un tev bija drošas izredzes no dārziņa iegūt īsti bagātīgu ražu. 3] Un redzi nu! Arī cilvēka sirds tieši tāpat ir mazs dārziņš; bet ja pēc mācības no Kunga mutes tas īsti čakli tiek apstrādāts un nevairas pūļu lai visu, kas ir dzirdēts, pārvērstu darbībā, tad arī paša sirdī drīz būs tik daudz svētības un visādas žēlastības no debesīm, ka beigās dvēsele un gars jau varēs dzīvot pavisam ar paša līdzekļiem un mūsu padoms un palīdzība vienmēr nebūs vajadzīga. 4] Jo tieši to Kungs grib ar cilvēku panākt, ka viņš kļūst pavisam patstāvīgs debesu pilsonis pēc mūžam nemainīgās Dieva kārtības; bet kas to sasniedz, tas tad arī jau ir sasniedzis visu. — Vai tu, mīļā Jara, to visu esi tā īsti pareizi un labi sapratusi? Vai nu tu jau nedaudz izproti tīrāko toni, kuru es tev dziedāju priekšā?” 5] JARA saka: “Ak, nu gan pilnīgi un tik skaidri un tīri kā sauli gaišākās bezmākoņu dienas vidū! Tavi vārdi manai sirdij deva varenu mierinājumu un es tos arī pacelšu pilnīgākā darbībā, lai tie manī top par priecīgāko un svētības pilnāko dzīvības patiesību. Mani pamācīt un redzēt ka mācība pārvēršas pilnīgā darbībā, tas tev gan tiko varētu būt grūtākais dzīvības uzdevums? Bet vai visi citi cilvēki darīs to, ko tu man tik uzticami un patiesi esi ieteicis?” 6] RAFAELS saka: “Vispirms raizējies tikai par sevi; par pārējiem gan jau tiks gādāts no Kunga!” 25. Cinka jautājums par Rafaelu un viņa mēģinājums kaut ko izdibināt par Kungu 1] Bet CINKA no šīs pamācības dabīgi ne tikai daudz ko, bet gan visu dzirdēja un pēc tam viņš Ebabam, kuram viņš gan vēl visvairāk uzticējās, jautāja, teikdams: “Draugs, tas dīvainais jauneklis, kas mums pirmīt ļāva sadzirdēt skaņu no debesīm un nu tavai meitai deva tik mistiska veida pamācības, ka man — atklāti sakot — kaut kas līdzīgs vēl nekad nav nācis priekšā, tomēr, šķiet, nav piederīgs šai zemei tā kā mēs. Saki man, vai varbūt tieši aiz viņa neslēpjas tas, kura kurpju siksnu atraisīšanai mans Jānis sevi turēja daudz par necienīgu! Tikai man viņš liekas pārāk jauns, jo viņam jau jābūt pie 30 gadiem!” 2] EBABS saka: “Mīļais draugs, tas gan tas jauneklis nav, — bet gan viens no Viņa galveniem mācekļiem! Jo man nu vajag tev pavisam atklāti atzīt, ka tam Pravietim no Nācaretes piemīt tāda veida vara un gudrība, ka te, tā teikt, no debesīm uz zemi nonāk pat eņģeļi, lai dzirdētu Viņa mācību, apbrīnotu Viņa darbus un tajos cildinātu Dieva visvarenību! 3] Kā manis teiktā apliecinājums kalpo tieši tas jauneklis, par kuru tu nezini, kas tev par viņu jādomā. Kā laicīgs cilvēks viņš tomēr ir nedaudz par debešķīgu un kā eņģelis tad tomēr varbūt nedaudz laicīga izskata. Viņš jau gandrīz mēnesi dzīvo pie manis un ir manas meitas audzinātājs. Ka uz zemes viņam nav ne tēva, ne mātes, un visās lietās viņam ir tāda vara, ka tā ir tīri pasakaina, to tu man vari droši ticēt! Tālāku ģenealoģiju es tev par viņu nevaru dot. Vispār tu pats vari ar viņu tuvāk aprunāties, viņš tev ne uz vienu jautājumu atbildi nepaliks parādā!” 4] CINKA saka: “Es nu zinu pietiekami un zinu, par ko šajā ārkārtējākā laikā es jaunekli turu! Bet nu es tomēr vēlētos uzzināt, vai lielais Pravietis no Nācaretes arī varbūt neatrodas starp mums!? Jo bez Viņa es mūžam nesaprotu, kas te, tā teikt, būtu darāms kādam eņģelim. Ja viņš te ir, tad saki man to, lai arī es Viņam parādu dziļāko godu! Jo pēc taviem vārdiem Viņam visādā ziņā jābūt tīri dievišķai būtnei. 27

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66: Es domāju, ka te pietiekami tika p
 • Page 67 and 68: vēka galvenai misijai, jo bez tā
 • Page 69 and 70: viņu bērniem esot, un dažkārt a
 • Page 71 and 72: attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat
 • Page 73 and 74: tīgi savam labumam, pirms vēl vi
 • Page 75 and 76: ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz
 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...