Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

ezgala daudzām

ezgala daudzām pasaulēm; kaut arī to distances ir lai cik lielas, tas nav svarīgi! Bezgalīgai telpai ir pietiekami vieta visam mūžam bezgala daudzajam un mūžam vēl būs vieta aon reiz aon daudzam, un tas turpmākais to jau kopš mūžības esošo savā ziņā arī neko nepalielinās, jo kāds bezgalīgs un neskaitāms daudzums tāpēc nekad nevar kļūt lielāks, tādēļ ka tas jau tāpat ir bezgala daudz. 9] Jā, ja es šos periodus sāktu skaitīt no viens, tad tie aiz viens kā nākamos aon laikos vai mūžībās turpmāk noteikti viens pēc otra var tikt pavairoti, bet kur beigu skaitlis jau tāpat ir kāds bezgalīgākais, tur nekāda tā palielināšana vairs nav iedomājama! Pašas par sevi jaunās pasaules gan vēl kas skaitās, — bet pie iepriekšējo pasauļu skaita nekas! 10] Tā skan mans manī un pilnīgi iznīcināt gribošais sasprindzinājums. Bet prom ar tādam domām, kas to bezgalīgā lieluma dēļ pilnīgi nospiež un iznīcina manu tam pārāk vājo dvēseli! Ja man tikai ir mūžīga dzīvība, pie tam vēl mīlestība un žēlastība, un tad kāds apvidus, kāds ir šis, tad turpmāk es sev nekad nevēlēšos tuvāk iepazīt arī tikai mēnesi vai pat šo sauli! Es nu arī saprotu, cik muļķīgi tas bija no manis, Tev kaut ko jautāt, ko aprobežotajam cilvēkam pavisam nepiederas zināt! Kungs, piedod Tu man manu lielo dumjību!” 255. Kunga cilvēkā tapšana mūsu radīšanas periodā un uz mūsu zemes. Gara visur klātbūtne 1] ES saku: “Nē, Mans draugs, muļķība tā tieši nekāda nav, bet šai zemes dzīvībai nu kaut kāda pārāk tālu un dziļi ejoša pārgalvība; jo cik ilgi dvēsele nav kļuvusi pilnīgi viens ar Manu Garu viņā, tev tāda veida lietas nav iespējams saprast un aptvert pareizā dziļumā. Ja tu sasniegsi arī garīgu atkalatdzimšanu un taipusē Manā Valstībā garīgi atradīsies pat kā kāda pilnīga būtne, tā tu gan nedaudz ko sapratīsi līdz dziļākiem pamatiem, bet, protams, tikai tik tālu, cik tas attiecas uz šo tagadējo radīšanas periodu, kuras kārtībā katram iepriekšējam bija savs stāvoklis un kā garīgi pastāvoši pabeigts ir vēl tagad uun turpmāk. Bet tomēr starp šo un visiem iepriekšējiem radīšanas periodiem, līdzīgi kā starp šo zemi un neskaitāmiem pasaules ķermeņiem, pastāv visvarenākā starpība. 2] Pie visām mūžam neskaitāmi daudzām pirmpasaulēm, kas visas atveidoja un sastādīja vienu pirmpasaules Lielo Cilvēku, Es uz kādu tās zemi caur Manas gribas varu neesmu ticis ietērpts miesā, bet ar to pasauļu cilvēku būtnēm runāju tikai caur uz tām pasaulēm nogādatām tīrākām eņģeļu būtnēm. Tikai šim radīšanas periodam bija uzdevums visām iepriekšējām kā visām nekas nebeidzamā mūžībā turpmākām pasaulēm, uz kāda maza pasaules ķermeņa, kāda tieši ir šī zeme, savā priekšā redzēt Mani Manā mūžam pirmdievišķā būtībā un šaurākā formā un tikt no Manis paša pamācītām. 3] Visiem turpmākiem laikiem un mūžībām Es gribēju ne tikai kā parasts radīt Sev patiesus un īstenus Man pilnīgi līdzīgus bērnus, bet gan caur Manu tēvišķo mīlestību patiesi apmācīt, lai viņi tad kopā ar Mani valdītu pār visu bezgalību. 4] Bet lai to nonāktu, Es, bezgalīgais mūžīgais Dievs, Savas dievišķās esamības galvenajam dzīvības centram pieņēmu miesu, lai jums, Saviem bērniem, stādītos priekšā kā saskatāms un sajūtams tēvs un no Manis Paša mutes un sirds, Pats jums mācu patiesu, dievišķu mīlestību, gudrību un spēku, caur ko jums tad, līdzīgi Man, jāpārvalda un pārvaldīsit ne tikai visas šī tagadējā radīšanas perioda būtnes, bet gan arī iepriekšējo un vēl turpmāk sekojošo. 5] Un tādēļ šim radīšanas periodam visu citu prieksā ir jums vēl ilgi nepietiekami gaiši izprotama priekšrocība, ka visā mūžībā un bezgalībā tas ir vienīgais, kurā Es Pats esmu pilnīgi apvilcis cilvēciskas miesas formu un visā lielajā pasaules Cilvēkā esmu izvēlējies šo globa apvalku, šajā Siriusa centrālās saules novadā no 200 miljoniem ap to riņķojošam saulēm tieši šo, uz kuras mēs nu atrodamies, lai uz tā Pats kļūtu cilvēks un no jums, cilvēkiem, visai bezgalībai un mūžībai uz priekšu un atpakaļ izaudzinātu Savus patiesos bērnus. Un ja tu, Mathael, kā viens no pamatīgākiem rēķinātājiem, to tā īsti uzmanīgi aplūko, tad mūžība un telpas bezgalība tevi vairs tik ļoti nenomāks. 6] Lai cik gudrai, iznīcīgai un ierobežotai dvēselei bezgalības un mūžības jēdziens, protams, nepieciešami pastāvīgi ir kaut kas nomācoši neaptverams; bet ne vairs reiz pilnīgi atmodinātam garam viņā. Jo tas ir rīvs un visā Man līdzigs, un tā kustība jau reiz ir tāda veida, ka visas telpas attiecības tam jau ir tīrākā nulle, un tā, draugs, jau ir gara cilvēka svarīgākā īpašiba! 7] Stādieties visi sev priekšā lai cik ātrākās ķermeņa kustības, kā pie kādas iepriekšējas izdevības Es jums to jau pietiekami esmu izskaidrojis, un jūs drīz atradīsit, ka centrālo sauļu visātrākās jums zināmās 270

kustības, to ātrumā vēl aonkārt vai aonākā pakāpē paaugstinātas, pret gara ātrumu ir patiess gliemežu pasts, tādēļ, ka tam, lai izstaigātu cauri ārkārtīgi lielam telpas attālumam, pēc attāluma samēra tomēr vienmēr vajadzigs kāds laiks, kamēr garam katrs lai cik neizmērojamas telpas attālums ir vienāds, jo garam “šeit” un lai cik neizmērojami tāls kaut kur “tur” ir viens, un kamēr telpas attāluma starpība katrai citai kustībai veido ļoti būtisku atšķirību. 8] Tālāk Es tevi daru uzmanīgu uz to, kā no cilvēka gara, ja arī tas vēl nav kļuvis pilnīgi viens ar dvēseli, dvēseli tomēr pārplūdina dīvaina sajūta un caur to kā tīri garīgu dara pamanāmu, ka visus faktus — un lai tie varētu būt kādu mūžību aiz šīs tagadnes! — vienmēr stādās priekša tā, kā tie notiktu tagad, jeb ka gars arī jau toreiz tur būtu stāvējis klāt kā acu un ausu liecinieks. Tādu sen notikušo faktu tālo stāvokli aprobeōtā dvēsele tikai pēc tam pati uzglezno savās smadzenēs. Šīs garīgās sajūtas veitā dvēselē ienāk atmiņas; bet tās faktu neatceras, bet gan pēc laika posma to noliek tur, kad tas iesākās. Bet gars pilnīgi kā klātesošs nostājas atpakaļ darbības periodā un arī kādu turpmāko faktu iztēlojas tāda veidā, it kā tas jau patreiz būtu tā priekšā, vai nu kā iesākts vai arī kā jau sen pabeigts. 9] Šo tīri garīgo vai nu sen notikušo vai tikai turpmāk sekojoša fakta iztēlošanās sajūtu pasaules gudrie dēvē par cilvēka “fantāziju”. Vienīgi tas tā nav, tādēļ ka par fantāziju var dēvēt tikai to, ko dvēsele no savu ainu krājuma pati saliek kopā kā kaut ko jaunu un no tā panāk kādu citādi dabas pasaulē neesošu formu vai priekšmetu. No tādam tīri dvēseliskām spējām ir izrietējuši visi darba rīki, viasa cilvēku celtnes un tērpi un izdomājumi un visādi dzejojumi, kuru aizmugurē noteikti vai nu ļoti reti ir kāda pilna patiesiba vai visbiežak kādi tīrākie meli un īstenībā nekas. 10] Tālab tas ir tas, ko var dēvēt par fantāziju; bet iepriekš minētā vai nu pagājušā vai turpmākā fakta iztēlošanās sajūta ir gara dzīvības īpašums, un tīri domājošs cilvēks no tā var secināt, ka garam cilvēkā ar telpu nav nekāda sakara, un tikpat maz ar laiku, un caur to valda pār abiem. 11] Tātad garam tikai tad ir kāda telpa, ja tas kādu rada un grib, un zem tādiem pat noteikumiem arī laiks. Ja tas nekādu laiku negrib, tad tā vietā tūlīt stājas pagājušā, tagadējā vai turpmākā klātbūtne. 12] beidzot jūs sevī varētu pamanīt kādu trešo, tīri garīgu īpašibu, ja jūs uz to vērstu uzmanību! Bet šī īpašiba pastāv tajā, ka jūs kā pēkšņi stādaties priekšā sev kādu lai cik lielu lietu, pabeigtu visās tās daļās un ar vienu skatu varat pārskatīt vienu saules novadu. Dvēselei ar viņas jutekļu uztveres spējām kādu lietu vajaga no visām pusēm lēnām uin uz laiku aptaustīt un tajā ieklausīties, un vajaga to sadalīt pa sastāvdaļām, lai tikai pamazām var to pilnīgi stādīties priekšā. Bet gars vienā tikko iedomājami ātrākā acumirklī no ārpuses un iekšpuses aplido veselas centrālsaules un tikpat ātri arī neskaitāmas tādas saules un visas to planētas; un jo, caur dzīves kārtību, kāds gars ir spēcigāks, jo gaišāka un noteiktāka ir lielāko un bezgala vēl komplicētāko pasauļu lietu pārredzēšana un caurskatīšana. 13] “Jā,” jūs sakāt, un pat ar tiesībām, “kā tad garam tāda ātrākā, pilnīgā pārredzēšana ir iespējama? Un Es jums saku un atbildu: “Pilnīgākā veidā tieši tā, kā kādai pilnīgai, dabas kārtibai atbilstošai dvēselei ar viņas ārējās dzīvības sfēras palīdzību ir iespējams sajust un nomanīt.” — kā jūs to pietiekami esat pārbaudījuši pie melnajiem. Bet tāda lai cik jūtīgas dvēseles īpšiba, pie visas lai cik lielas tās intensitātes, nav īsti salīdzināma ar gara līdzīgu īpašibu, tādēļ ka viņa nepieciešami vēl ir telpiski ierobežota un ārpus savas pamatformas spēj domāt un sajust tikai zem zināmiem transcendentāli-dabīgiem pirmelementiem un to jo jūtamā un veiksmīgāk, jo tuvāk ir tieši viņas cilvēka dzivības formas. “Loti lielā attālumā, pat savā pilnīgākajā, dabīgi tikai dvēselīgā stāvoklī, viņai tas izdodas slikti, un lai cik spēciga var būt viņas ārējā dzīvības sfēra, tad kā izstarodama no šejienes līdz Āfrikai, viņa jau neko vairs nebūs spējīga sajust. 256. Dvēseles un gara ārējā dzīvības sfēra 1] (KUNGS:) “Ak, kad kādā zināmas aizgrābtības laikā gars ar savu pirmdzīvības uguns ēteri uz dažiem acumirkļiem iespīd pilnīgā dvēselē, tad sajušana, darbība un aplūkošana tiek ļoti kāpināta un tādos brīžos dvēselei ir iespējams sniegties pat līdz ļoti stāvošam zvaigznēm un tur tās pārredzēt lielā precizitātē; bet kā gars atkal pienācīggi atgriežas atpakaļ dvēselē, tā dvēsele tikai ar savu ārējās dzīvības sfēru iedarbīgi var tikai tik tālu sniegties, cik tālu labākā gadījumā viņa vēl atrod kaut ko viņai elemntāri atbilstošu. Viņas ārējās dzīvības sfēra līdzinās kādam laicīgi saredzamam gaismas izstarojumam. Jo atstatāk ir no liesmas, jo tā kļūst nespodrāka un vājāka, līdz beigās no tās vairs nepaliek nekas cits kā nakts un tumsa. 271

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220: akšanas un, kas viņi to atvēra,
 • Page 221 and 222: tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r
 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...