Views
2 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

2] Bet ne tā ir ar gara

2] Bet ne tā ir ar gara ārējās dzīvības sfēru. Tā līdzinās ēterim, kas visu bezgalīgo telpu piepilda kā pilnīgi vienādi izdalīts. Ja tad reiz gars, kā dvēselē brīvi parādījies, straucas, tad tajā pat acumirklī bezgala tālu ārā satraucas arī gara ārējās dzīvības sfēra, un tad redze, sajūtas un darbība bez niecīgākā ierobežojuma sniedzas tik begala tālu ārā kā ēteris starp pasaulēm un tajās caur un caur piepilda telpu; jo šis ēteris — starp mums runājot — īstenībā ir pilnīgi identisks ar mūžīgo dzīvības garu dvēselē. Tas tikai ir vispārējā dzīvības ētera, kas piepilda visu bezgalību, kondensēts degpunkts. Un kā tas kā pieaudzis caur dvēseli nāk saskarē ar ārējo ēteri, tā sajūtas, domāšana un redze acumirklī bezgalīgākā tālumā novājināta apvienojas ar bezgalīgo ārējās dzīvības ēteri un ko bezgalīgajā telpā visur visu ieskaudams un pārņemdams jūt, redz, domā, grib un dara arī dvēsele, tik ilgi viņa no viņas gara tiek pārņemta, un tas ir savienībā ar tuvu radniecisko bezgalīgo un vispārējāko ārējās dzīvības ēteri. 3] Tātad starpība starp kādas pašas par sevi lai cik pilnīgas dvēseles un gara ārējās dzīvības sfērām ļoti viegli aptverami ir bezgalīga un neizsakāmi liela un jūs par to nu jau varēsit sākt iegūt kādu nelielu jausmu, kā kādam garam tad aptuveni ir iespējams sajūtot, saredzot, domājot, gribot un darbojoties pārcelties kādā lai cik lielā attālumā, jā, pārņemt visu bezgalību, tādēļ ka visā mūžīgāa bezgalībā uz visiem visas mūžīgās telpas punktiem kā pilnīgi nevājināts tas ir viens un tas pats. 4] Ja tad caur vispārējā gara iemājošanu dvēseles daļā tas tur ir kā atšķirts, tad tomēr gara atkalatdzimšanas dēļ tiklīdz tas dvēseli pilnīgi pārņem, tūlīt veido pilnīgi Vienu ar visuma garu. Bet tāpēc tas pavisam nezaudē savu individualitāti, tādēļ ka kā dzivības degpunkts cilvēk formā dvēselei arī ir tā pati forma un caur to ar savu dvēseli, kas īstenībā ir tā miesa, kā tūlīt visu redzošs un jūtošs gars nepieciešami arī jūt un ļoti skaidri ierauga, kas viss kā seviški individuāls ir to ietverošā dvēselē. Bet šī iemesla dēļ tad arī kāda dvēsele, kas no viņas gara reiz ir caur un caur piepildīta var visu to redzēt, just, dzirdēt, domāt un gribēt, tādēļ ka viņa tad nevājināta ir pilnīgi viens ar viņas garu. 5] Ja pie šī nu jau rokām taustāmā izskaidrojuma par gara būtību un tā spējām jums vēl nebūtu uzaususi nekād gais, tad nākamībi Es Pats patiesi vairs nezinātu, kādā veidā pirms jūsu gara atkalatdzimšanas jūsu dvēselēs, Es to varētu padarīt vēl skaidrāku! Tādēļ nu runājiet pavisam atklāti, vai šajā vissvarīgākajā punktā jūs nu Mani beidzot esat labi sapratuši!” 257. Dieva viszināšana 1] MATHAELS UN VAIRĀKI CITI saka: “Ak Kungs, nu gan, nu mēs esam pilnīgā skaidrībā un tikko vairs zinām, par ko tālāk mums vēl Tev jājautā! Kungs, jautā Tu nu mums par šo un to; jo Tu vislabāk zināsi, kur mums vēl kaut kas pietrūkst!” 2] ES saku: “Tas gan ir kaut kas nepiedienīgs, ja Es jums īstenībā par kaut ko jautātu tā, it kā Man to vajadzētu uzzināt tikai no jums, kur Es tak zinu un redu visu, kas jūsos notiek! Jā, pat jūsu slepenākās domas, par kurām jūs tikko zināt, Man ir skaidrāk saskatāmas kā jums saule debesīs, un Man tad vēl būtu jums par kaut ko jājautā it kā Es tad vēl būtu jums par kaut ko jājautā it kā Es to iepriekš nezinātu?! Vai tā nebūtu neveiklība vai, mazākais, kāda nevajadzīga laiku izšķērdējoša mēles trīšana?!” 3] Te līdzās stāvošais MELNAIS saka: “Kungs, tas man neliekas konsekventi; jo kā man zināms, pirms neilga laika Tu nu baltajam māceklim tomēr Pats jautāji, vai viņi to vai to ir labi sapratuši! Tas tomēr arī ir viens jautājums, ar kura palīdzību no kāda grib ko uzzināt; par ko iepriekš vēl nebija iegūta pilnīga skaidrīb?! Kādēļ Tu tad mācekļiem jautāji? Vai tad Tu nezināji, vai viņš Tavas lielākās un gudrākās atklāsmes ir labi sapratuši, vai arī nav sapratuši?” 4] ES saku: “Ak tu Mans cienījamais melnais draugs! Attiecībā uz jautāšanu ne tuvu vienmēr apvaicājas tikai par to, par ko iepriekš pats nezina, bet gan ai laba iemesla pārbaudot bieži šo un to jautā, lai caur jautājumu savus līdzcilvēkus iekustinātu uz pārdomām. 5] Tā kāds skolotājs savam skolniekam jautā par lietām, par kurām viņš ļoti labi zina, vai viņiem iepriekš arī vajaga zināt pirms mazā skolnieka atbildes. Un tiesnesis pēc likuma grēciniekam jautā, ko viņš ir nogrēkojis, ne lai tikai uzzinātu, ko viņš ir darījis pret likumu — to tiesnesis zina jau sen! — bet gan viņš tikai no viņa paša grib atzīšanos, un ja viņš neatlaidīgi noliedz visu to, par ko pēc vairāku liecinieku vienādām liecībām viņš jau sen ir ieguvis pilnīgu pārliecību, viņš blēdigo grēcinieku soda! 6] Un tā gan arī Es, kā labākais Skolotājs un taisnīgākais Tiesnesis vienmēr varu jums, cilvēkiem, uzstādit jautājumus ne it kā lai no jums ko uzzinātu, ko Es iepriekš nebūtu zinājis, bet gan lai caur to piespiestu jūs pārdomām un sevis paša pārbaudīšanai! Tātad tādā veidā Es gan varu katram jautāt, bet 272

ja Es kādam no jums jautātu tā, it kā Es gribētu pārliecināties, vai viens vai otrs no Maniem mācekļiem Manu Mācību būtu labi sapratis vai nē, tad tas no Manis būtu nepiedienīgs jautājums, tā ka Es kā Dievs bez kādiem jautājumiem to jau tāpat kopš mūžības esmu varējis zināt, kurš un kā šajā laikā uz šis zemes Mani labi sapratīs! — Vai nu tu arī par to esi skaidrībā?” 7] MELNAIS saka: “Jā, Kungs, nu es Tev lūdzu piedošanu par to, ka es nu Tevi, ak Kungs, esmu apgrūtinājis ar šo ļoti nepiedienīgo jautājumu! Turpmāk, ja man un manējiem tiktu atļauts vēl ilgāk šeit uzkavēties, es tā ko noteikti vairs nedarīšu!” 8] ES saku: “Tu vari pie Manis uzkavēties un arī jautāt, cik ilgi tu gribi! Ja tev ir vēl kas, kas tev nav pietiekami skaidrs, tad tev tāpat kā katram citam, ir brīvas un pilnīgas tiesības jautāt! Jo tagad Es šajā vietā pavisam atklāti izskaidroju; pēc tam nāks laiks, kurā uz kādu laiku Es ne no viena kādu jautājumu neuzklausīšu. Tevī vēl ir kas neskaidrs, izpēti savi un jautā, un tev arī tajā jākļūst gaišam!” 9] MELNAIS saka: “Ak Kungs, te nav vajadzīgs, lai es sevi ilgi izpētītu, jo savu zināšanu robu es jau sen pazīstu! Un redzi, viens galvenais ros ir ka vismazāk es varu izskaidrot Dieva viszināšanu! Kā tad Tu visā bezgalībā vari par visu zināt?” 10] ES saku: “Jā, ja tu to vēl nesaproti, tad tu pirmīt Manus atklājumus par gara ārējās dzīvības sfēru tieši neesi pietiekami dziļi izpratis! To u tomēr sapratīsi, ka mūžīgā radības telpa ir mūžīga un bezgalīga un ka tā uz visām pusēm nav piepildīta ne ar ko citu kā mūžam nepārtraukti ar Manu Garu, kas tur ir tīra mīlestība, tātad dzīvība, gaisma, gudrība, skaidrākā pašapzināšanās, kāda noteikta sajūta, drošība, skatījums, apjauta, domāšana, griba un darbība. 11] Manī gan ir ši viena un mūžam vienādā Gara degpunkts, bet kas ir viens ar savu bezgala lielo un visu bezgalību piepildošo ārējās dzivības ēteri, kas pie Manis ar galveno dzīvības degpunktu vienmēr ar visu, ko tas ietver, stāv ciešākā savienībā. Bet šis Mans ārējais dzīvības ēteris visā mūžīgā bezgalībā visu caurstrāvo un visu apņem un redz, dzird, jūt, domā, grib un darbojas visur vienā un tajā pat veidā! 12] Kādā zināmā attālumā to spēj arī tava dvēsele, un tavā tuvumā kādam būtu grūti domāt kādas ļaunas domas, bez kā tu tās tūlīt nepazītu. Bet kā tu to spēj ar tavas dvēseles spēcigo ārējās dzīvības sfēru, kas ar to vienmēr stāv ciešākā savienībā un tātad tavu skaidrāko Es izplata tālu ārā virs tevis, — tā tas ir arī pie Manas Gara dzīvības ārējās sfēras, tikai ar starpību, ka tavas dvēseles dzīvības ārējā sfēra ir ierobežota tikai kādā zināmā telpā, tādēl ka tā kā substance tajā sastopamo elementu dēļ nevar tālāk izplatīties. 13] Bet gara dzīvibas ārējais ēteris mūžam nevar sadurties ar kādu svešu elementu, tādēl ka pamatā tas pats ir viss; un tā tas arī visbrīvi un netraucēti bezgala pāri visam var visu redzēt, sajust, visu dzirdēt un uz labāko saprast. Un redzi, uz to tad pavisam skaidri un viegli aptverami pamatojas tev tik grūti aptveramā Dieva viszināšana! — Saki, vai nu par to tu esi skaidrībā?” 258. Dzīvnieku valoda 1] Pavisam uzjautrinātu seju MELNAIS saka: “Jā, jā jā — nu es arī to pilnīgi saprotu un ticu, līdzās un vēl dažu ko saprotamu, ko agrāk tā īsti skaidri arī nekad neesmu sapratis! Tā mēs acīmredzami pilnīgi un pavisam saprotam dzīvnieku valodu un kas pēc iekšējās sajūtas un dabas dvēseliskās inteliģences grib papūlēties modulēt dzivnieku nedaudzās skaņas — kam, protams, ir nepieciešama neliela vingrināšanās —, tas ar dzīvnieku var sarunāties pilnīgi kā ar cilvēkiem un no viņiem dažu ko uzzināt, kam pilnā nopietnībā bieži nav niecīga nozīme. Es pats izmēģināju savus spēkus, bet tomēr nekad nespēju piesavināties kādu visiem dzīvniekiem saprotamu valodu, tādēļ ka mani orgāni nebija un vēl tagad tam nav piemēroti, bet saprast es varu visu, ko kāds dzīvnieks ar sev līdzīgajiem norunā. 2] Tā reiz mājās pie Nīlas, slepeni no viņiem nepamanītā tuvumā pavisam skaidri dzirdēju divus mangustus savā starpā runājam šādi — viegli atpazīsatamais vīriņš sieviņai teica: “Tu, man kļūst bail par mūsu bērniem, kuri dienas ceļojumā no šejienes upes lejas galā medī krokodilu olas! Es baidos, ka mūsu vecākais dēls, kad viņš, labi paēdis, krastā laiski gulēs, tiks no ļauna ērgļa satverts, pacelts gaisa un pēc tam uz kādas klints nožēlojami saplosīts un līdz kājām apēsts! ja mēs abi ļoti pasteidzamies, mēs šo nelaimi vēl varam novērst! Pret vakaru lauvas un panteras nāk pie Nīlas padzerties, tā ka ceļojums mums būtu bīstams; bet ja mēs šo vietu, kurā jau tāpat nekas daudz nav iegūstams, ātri atstājam, tad tālajā ceļā uz turieni mums nekādas briesmas nedraud un mēs izglābjam mūsu vecāko dēlu!” tad sieviņa piecēlās un neteica neko citu kā “Tad steidzamies mums pierastā steigā!” Un kad sieviņa to izteica, tad 273

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222: tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r
 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Volume 3 No. 4: April 1974 - Craig Sams
TANK 4 Jan 2005 - JDS Architects