Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

ca: “Tie būtu viens

ca: “Tie būtu viens pasaules gudrais, rīkojies ar viņu pēc saviem ieskatiem!” 4] Tad melnais pasauca savu kalpotāju. Viņš savā, ēzeļu vēkšķēšanai līdzīgā veidā tūlīt vērsās pie dzīvnieka ar visādiem jautājumiem, un redzi, dīvnieks viņam pavēstīja daudas lietas par Markusa mājsaimniecību, kā arī par savu iepriekšējo ļoti rupjo īpašnieku, tā vārdu un vēl daudzzus pārsteidzošus datus, par ko melnais kalpotājs citādi viegli neko nebūtu varējis zināt, un kas veco Markusu augstākā mērā pārsteidza. Beidzot kalpotājs ēzelim pavēlēja viņam par patikšanu trīs reizes apskriet ap mūsu galdu un beigās septiņas reizes īsti skaļi dzirdēt viņa “I-ā”. Un ēzelis tūlīt to izpildīja un pēc tam pats attālinājās. 5] Pēc tam melnaais vadonis mūsu sabiedrībai jautāja, vai tas nu gan arī būtu tikko ticama pasaka. 6] Tad KIRENIJS, nevarēdams vien pietiekami nobrīnīties, teica: “Nē, nē, draugs, tā nav nekāda pasaka; bet es nu gandrīz gribētu ticēt, ka arī mūsu slavenais fabulu dzejnieks Ezops varēja runāt ar dzivniekiem! Kungs, te jau atkal ir melno tikums, par kuru mums iepriekš nebija nekāda, lai cik viegla jausma. Jā, ja tas tā turpinās, tad mēs ar melniem vēl ilgi netiksim galā! Vienmēr tad vēl nāks kas labāks, veinmēr neticamāks un neizskaidrojamāks! Jūsu rakstu grāmatās es gan reiz lasīju par kādu ēzeli, kas runāja ar savu pravieti, vārdā Bileamu, kurš ar viņu pārāk nežēlīgi apgājās; bet kas tad tas ir pret to, kur šis melnais šim pavisam miermīlīgajam ēzelim nu lika pavisam klasiski atstāstīt visu viņa biogrāfiju?! Un ka tas nebija nekāds melnā dzejojums, to apliecināja vecais Markus. 7] Šis un tas jau ir paviam labi un pareizi, un man te pavisam nekas nav iebilstams, ja tikai pie visām tām gudrām mācibām, kuras es jau esmu dzirdējis, šo jauno parādibu varētu sev padarīt nedaudz uzskatāmāku; kā tas ir iespējams, runājot sazināties ar dzīvniekiem. Tādas zināšanas gan nebūs svarīgas arī cilvēka svētībai; bet tā kā šī ļoti neparasti brīnumainā parādība, izejoša no tīri cilvēciskas puses, reiz te jau ir, tad es tomēr vēlētos to nedaudz tuvāk iepazīt kā un caur ko tas ir iespējams! Kā dzīvnieki ar cilvēkiem var sazināties runājot un kā cilvēks ar dzīvniekiem? — Kungs, dod mums par to tikai dažus pavisam nelielus mājienus!” 8] ES saku: “Cilvēki, kuri tā ko spēj tādēļ nav izcilāki kā jūs, kas to nespējat; jo tuvāk kāda cilvēka dvēsele stāv dzīvnieka dvēselei, jo vairāk dabīgi viņas dzīvības kārtības apvaldītā, pilnīgi tīrā stāvoklī viņai ir tādas spējas ar viņiem sazināties. Ja dvēsele kļūst pārāk miesīga, tad ar tām sevišķām īpašībām ir cauri, un to vietā stājas matērijas tumšie likumi, un tad dvēselei arī kaitē viss, kas tikai vienmēr var kaitēt miesai. 261. Cilvēciskās ārējās dzīvības sfēras attīstība 1] (KUNGS:) “Bet lai spētu ar dzīvniekiem pilnīgi sazināties, nav jābūt tieši morim. To var sasniegt arī baltie, ja viņi sevi ir pilnīgi attīstījuši. Ja kāda dvēsele reiz ir pilnīgi tīra un tātad arī pavisam vesela un spēcīga, tad viņa savas ārējās dzīvības sfēras pārpilnību zināmā mērā uzsāk izbīdīt ārā pāri viņas miesas robežām, un to vienmēr jo vairāk, jo dzīvības skaidrāka viņa pati sevī ir kļuvusi. 2] Tas ir ņemams apmēram tā, ka ja kāds no jums kādā pavisam tumšā kambarī noliktu kādu vēl nespodri kvēlojošu ogli. Ogle tās tuvākā tuvumā ap sevi nu izplatīs tikko tik daudz gaismas, ka ar grūtībām tiek redzams, kur tā ir. Ja no tās virsmas aizpūš prom pelnus, kā zināmā mērā dvēseles matēriju, kas to aptumšo, tad tās gaisma ap to jau kļūst tik spēciga un izplatās tik tālu, ka jau pavisam labi var saskatīt tās tuvāko apkārtni. Ja gaisa pieplūšana arvien vairāk pastiprinās, tad no ogles gaiši kvēlojošās virsmas jau sāk izplatīties tik daudz gaismas, ka ar grūtīām visā kambarī šiti skaidri sāks kļūt saskatāmi tajā esošie priekšmeti. ja tad ogle tiek padarīta īsti pavisam balti kvēlojoša, tad caur to visā kambarī jau kļūs pavisam gaišs un nu jau visām lietām tajā kā pietiekami apgaismotām varēs tīrāk saskatīt arī to krāsas. 3] Tā tas ir arī ar tīrām dvēselēm. Tā kvēlojošā ar pelniem apņemtā ogle līdzinās kādai pavisam ar miesu apaugušai dvēselei. Visa viņas dzīvības nespodrā uguns viņai vajadzīga tikai viņu apņemošās, tumšās matērijas veidošanai; te tātad ar kādu dzīvības ārējās sfēras veidošanu nav tikpat kā nekas! Un kādai tādai ļoti materiālai dvēselei neiespējami jebkad ko sajust no kādam sevišķām un augstākām īpašībām. Te nav nekā ar meistarību pār visu radību, tāpat ar skatu dvēseliskās dzīvības sfēras novadā, nekas ar kādu iekšēja gara balss dzirdēšanu un vēl mazāk nekas ar dzīvnieku vai pat stādu valodas saprašanu, — lietas, kas sentēviem bija tikpat pazīstaamas kā jums kādas ļoti pazīstamas lietas ārējā forma. Jo ko tomēr dvēseles garīgai ārējai sfērai būtu kā dzīvi jāapgaismo, ja viņa kā pati no sevis mirdzoša neiznes ārā virs sevis tik daudz dzīvības gaismas ētera, ka viņa saskatītu pati sevi, kas un kāda viņa ir?! 276

4] Kāda tāda dvēsele beigās tikko ko zina par viņas pašas esamību, pavisam nepazīst viņas pamatu, un ja viņa par sevi tikai dzird ko garīgu, tad viņai tas ir pretīgi; viņa līdz sava veida nesamaņai sabīstas, ja tikai ierauga kaut ko, kas izskatās līdzīgs kādai mirušai dvēselei un, ieraugot lielu brīnumu, krīt izmisumā. Kam jānotiek ar tādu dvēseli? 5] Ak, bet ja kāda dvēsele pēc tam, kad viņa no kaut kurienes vai caur pārbaudītu informāciju vai caur pašas pārliecību garīgi ir tikusi gaišas plūsmas appūsta un, līdzīgi iepriekš minētai oglei, kļūst dzīvības kvēlojoša, tad arī viņa vispirms jau sevi sāk sajust kā dvēseli un pazist viņas pamatu, uz ko viņa balstās. Ja vēja pūsma kļūst stiprāka un stiprāka, tad viņa, kā pati vienmēr vairāk gaisma un gaisma, veinmēr gaisāk, tīrāk un kā no matērijas atšķiertāk pazīst viņas egoistisko uun viņas gaisma jau sāk sniegties ārpus viņas un apgaismot viņas ārējo dzīvības sfēru. 6] Bet jo spēcīgāk un nemitīgāk tad garīgais dzīvības vējš iekvēlina dvēseli, jo dzīvības balti kvēlojošāka un ārpus sevis tālāk mirdzoša un gaišāka kļūst arī dvēseles dzīvības ārējā gaismas sfēra; un kas tad ienāk tādā dvēseliskas dzīvības ārējās gaismas sfērā, tas arī kļūst dvēseles dzīvības caurgaismots un no mirdzošās dvēseles nu ātri un viegli pilnīgi pazīts un vislabāk novērtēts. 7] Ja kāda dvēsele reiz ir sasniegusi sev iespējami augstāko gaismu, kā salīdzinoši liesmojošu un balti kvēlojošu ogles kvēli, tad viņas dzīvības ārējā gaismas sfēra, kā izejoša vienīgi no dvēseles, ir sasniegusi arī iespējami tālāko un intensīvāko izplešanos plašumā, ar kā palīdzību viņa tad jau ir kā visas radības pavēlniece, tādēl ka ar tādu viņas ārejās dzīvības sfēras palīdzību viņa jau var stāties pilnīgi inteliģentākā un spēcīgi iedarbīgā satiksmē ar visu viņas pareizā tuvumā stāvošo radību. 262. Mozus un praviešu ārējās dzīvības gaismas sfēra 1] (KUNGS:) “Senajiem dievbijīgajiem bija tik spēciga ārējās dzīvības sfēra, ka, naktī mirdzot, tā bija saskatāma arī laicīgām acīm. Mozus dvēsele, dienā, pēc tam, kad viņš uz Sinaja bija saziņā ar Dievu, aiz kvēlojošas mīlestības mirdzēja brīnišķīgāk un gaišāk kā saule pusdienā un Mozum savu seju vajadzēja aizklāt ar trīskāršu apsegu, lai citi cilvēki varētu viņu uzlūkot. Mozus dvēsele starp cilvēkiem uz šīz zemes gan sasniedza pārliecīgāko pilnību; bet tādēļ arī visai radībai vajadzēja viņam uz visprecīzāko paklausīt. Viņš atradās visinteliģentākā saziņā ar visām radītām būtnēm, caur to arī atrada Manu gribu, rādija to aklajiem cilvēkiem un arī precīzi rādija viņiem ceļu, pa kuru katrs cilvēks, ja tikai viņš to grib, var sasniegt savas dvēseles pilnību. Tam nolūkam viņš iekārtoja arī īpašu praviešu skolu, kas gan pastāv vēl šajā laikā, bet, protams, tādā veidā kā jaunais, neīstais Derības šķirsts, tā ka tas īsti moziskais jau sen ir kļuvis bez spēka un iedarbības. 2] Ja Mozus savai augsti pilnīgai dvēselei būtu varējis sasniegt arī Gara iedzemdināšanu, kas viņam arī tikai tad tiks piešķirts, kad Es gandrīz līdzīgi Elijam uzbraukšu augša, tomēr bez uguns ratiem, tad šīs zemes visu praviešu lielākais visām zvaigznēm varētu noteikt jaunus ceļus, un lielām saulēm, līdzīgi Sarkanās jūras viļņiem, vajadzēu pakļauties viņa gribai, un līdzigi kā cietajai granīta klintij tieši tajā vietā vajadzēja likt rasties bagātīgam ūdens avotam, kur Mozus to gribēja; jo viņš to pavēlēja visiem akmens gariem un tie labi saprata Mozus valodu un kļuva darbīgi pēc viņiem zināmās gribas. 3] bet ka senie gudrie visbiežak varēja saināties ne tikai ar dzīvniekiem, bet gan arī ar visiem stādiem un pat ar akmeņiem un metāliem, ar ūdeni, ar gaisu un visiem zemes gariem, par to kā skaļi un ticības cienīgākie liecinieki no visiem rakstiem runā tieši tiesnešu grāmata, praviešu, tās piecas Mozus grāmatas un vēl daudzas citas grāmatas un vēl daudzas citas grāmatas un piezīmes un daudzas, protams, jau ļoti izkropļotas tautu tradīcijas. Bet esejiešu mākslīgi konstruētā zāles, koku, klinšu un ūdens tukšas runāšanas viņu brīnumdārzos nav nekas cits kā tikai pakaļdarinājums, kas reiz pastāvēja dzīvā īstenībā. 4] Bet šie melnie jums nu daudzpusīgi parādīja, kādā spēkā atrodas kāda sesamaitāta cilvēka dvēsele. Iemeslu Es Pats nu jums saules gaiši daudzpusīgi esmu izskaidrojis un tā Es nu domāju, ka tagad jūs to gan varat uzņemt kā īstu patiesibu, un to jo vairāk, ja Es jums vēl arī piemetinu, ka tas pie cilvēkiem notika, notiek vēl tagad un notiks vēl turpmāk. 5] Vienlaicīgi pie jūsu gariem jums vēl šodien tajā par to ir skaļi runājošs pierādijums, ka ļoti apzinīgi gani viņu ganāmpulkus vada caur zināmiem īpatnējiem vārdiem un skaņām, dod tiem pazīt savu gribu un ganāmpulki pēkšņi vadās pēc tās. Jeb vai ēzelis vai vērsis, ja arī nedaudz ar pūlēm, pilnīgi ne- 277

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...