Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

saprot sava kunga un

saprot sava kunga un vadītāja mājienu?! Kam tas ir nezināms, ka pat nikni lauvas vienmēr pazīst savu labdari un pat nikākās dusmās viņam nekad nenodara ko ļaunu?! Tas pierāda, ka dzīvniekiem pēc viņu veida arī ir saprāts, vērtējums un bieži ļoti asa izzināmība, un pie daudziem apstākļiem, caur dažādām izturēšanās kustībām un bieži uzkrītošu pretošanos norāda uz kādām cilvēkam draudošām briesmām, un ja viņš to ievēro, cilvēku izglābj. 6] No kurienes gan celas starp pagāniem vēl šodien sastipamie upuru izskaidrotāji, kuri pēc putnu dziedāšanas un lidojuma un citu dzīvnieku izturēšanās grib par dažu ko dot spriedumu. 263. Kunga izskaidrojumu iemesls 1] (KUNGS:) “Bet Es jums to neizskaidroju tādēl, ka Es jūs gribētu vest atpakaļ pirmo cilvēku pirmstāvoklī, bet gan tikai tādēļ, lai pie tādiem vēl vienmēr iespējamiem apstākļiem jūs liktu tajā tīrajā zināšanu stāvoklī, no kura tas viss jums nav jānovērtē māņticīgi, brīnumaini, bet gan pēc pilnas un pavisam dabīgas patiesības un pēc tās jāvadās. Jo ja bez ši Mana izskaidrojuma pie Manas Mācības izplatīšanās jūs reiz nāktu pie ļaudīm, kādi nu jūsu priekšā ir šie melnie, un jūs redētu izdarām tās darbības, kādas jūs nu pietiekami esat redzējuši, tad caur to jūs drīz tiktu tik ļoti apmulsināti, ka jūs tādām brīnumdarītājām tautām ļautos sev sludināt kādu citu evanģēliju, drīz novirītos no Mana ceļa un caur to diezin vai jebkad varētu sasniegt Mana Gara atkalatdzimšanu, tā vietā lai svešajām tautām nodotu Manu Evanģēliju. 2] Bet, ja jūs nu visu zināt, kā bija un notika pasaulē un vēl ir un notiek, tad jums tik viegli vairs nedraud briesmas tikt pavedinātiem, izņemot, augstākais, caur no jauna apmodušos tieksmi pēc pašlabuma jums vajadzētu to sevī pamudināt, bet kam tad arī pavisam pareizi dabīgas sekas būtu jūsu bojā eja. 3] Bet jums savas dvēseles ne tādel vairs vajaga pilveidot, lai jūs sev iegūtu jums no uzticami zināmas darītās sentēvu īpašības — jo tās nevienai dvēselei nedod kādu patiesu, svētlaimīgāko, mūžīgāko dzīvību — bet gan no šī brīža katram no jums ir pavisam jauns pamats savas dvēseles iespējami pilnveidot un attīrīt, lai, patiesi sekojot Manam Vārdam, sesniegtu caur noteikto gara atkalatdzimšanu. Jo kas to ir sasniedzis, tam pēkšņi sevī ri vairāk brīnumpilnākās spējas kā jebkad bija visiem seniem tēviem pie visas viņu dvēseļu pilnības! Viņ’vienā acumirklī vieglāk caurredzēs visas zvaigžnu pasaules un saules un pat dzirdēs to lai cik attālākās valodas, nekā visi senie brīnumdari un pareģi spēja caurskatīt un novērtēt sev tuvākās valstis. 4] Jā, viņi veica brīnumus, bet viņi tos nesaprata. Viņi bija spēcīgi, bet spēku nespēja labi pazīt, un to tikai tad varēja pareizi derīgi pielietot, ja viņi uz to tika mudināti no Mana, viņus uz laiku pārnēmušā Gara. Bet citkārt viņi savu spēku bieži gandrīz līdzīgi bērniem, kuri pie savām rotaļām arī bieži pielieto lielāko spēku tam, no kā viņiem tak nekad nevar būt kāds labums, izņemot, augstākais, savu dabas spēku vingrināšana. 5] Bet pavisam citādi ir ar gara visuvareno spēku, ja tas dvēselē reiz ir pilnīgi atkalatdzimis; jo caur to tas nāk Manas bezgalīgās un mūžīgās visvarenības, Manas mīlestības un Manas gudrības, izpratnes, atziņas un Manas gribas kopībā. Bet ja caur to, ka viss tas viņiem pieder, cilvēks ir Mans patiesākais bērns, kā tad viņam sevī vēl jābūt vēlmei veikt lietas, kuras reiz sentēvi, kā vēl tagad šie mori, var veikt tikai pa gabaliņam un tikai nepilnīgi. 6] Tas, ka jūs to nu gan vairs nespējat, pie tā nav vainīga jūsu griba, bet gan laiks un jūsu ačgārnās paražas. Bet tādēļ Es Pats nu esmu nācis pie jums, lai pazaudētās mazās paradīzītes vietā no Sevis Paša jums dotu visas tīrākā un varenākā Gara debesis — un te Es jūsu vietā domāju, ka tad jūs jau varat būt pilnīgi apmierināti! 7] Protams, lai sasniegtu jūsu dvēseļu apgarotību, jums arī vajaga lielas pūles un darbīguma; vienīgi, kur ir runa par vislielākā un augstākā dzīvības labuma noteiktu un ļoti drošu sasniegšanu, tur jūs ko nedaudz jau varat pacietīgi panest! Jo visas, kādas par sevi pilnīgas cilvēka dvēseles brīnumainās īpašības un visi šīs zemes dārgumi nav dēvējami par mazāko rasas pilienu iepretim tai lielajai pasaules jūrai, kas, precīzi ievērojot Manu Vārdu un gribu, jūs sagaida daudz drošāk kā jūsu miesas matērijas kādreizējā nāve, bet kas pamatā jūs tikpat maz apgrūtinās, cik maz jūs apgrūtina tas, ka pametat vecu, satrūdējušu un katru stundu, iespējams, sagrūšanai gatavu māju un tā vietā uz visiem laikeim nu iekravājieties jaunā mājā, kurai nekāda vētra neko nespēj nodarīt! 8] Jo patiesi, Es jums saku: visi no Mana Vārda un darbības pēc tā atkalatdzimušie, miesas nāvi ne 278

jutīs, ne līdzīgi pasaules cilvēkiem un daudziem dzīvniekiem to bailēs paredzēs, bet gan kad Es viņus, skubinādams augstākam mērķim, no šīs pasaules viņus aicināšu Manās mājās, viņi pavisam brīvprātīgi atstās ķermeni! — Vai jūs to visu nu esat labi iegaumējuši un aptvēruši?” 9] VISI saka: “Jā, Kungs, Tu mūsu augstākā mīlestība, Tu mūsu viss! Visu, visu mēs dodam par Tavu mīlestību, par Tavu tik bezgala lielo žēlastīu, kuru Tu mums šeit parādīji! Nu arī mēs patiesi vairs nezinātu, par ko jautāt!” Ceturtās grāmatas beigas. 279

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Pictures part 4 - KNX
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...