Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

28. Kirenijs pazīst

28. Kirenijs pazīst savas meitas. Risa un Cinka kļūst Kirenija znoti 1] KIRENIJS saka: “Tikai nedaudz pacietības, mani mīļie bērni un meitas! Tevi sauc Gamiela un kā tad sauktu tavu jaunāko māsu?!” 2] JAUNĀKĀ saka: “Mani sauc Ida, jo tā mani vienmēr dēvēja.” 3] Te KIRENIJS krita Man ap kaklu un teica: “Kungs, jā, kā man Tev jāpateicas?! Ak Dievs, ak, Tēvs! Šādā veidā Tu man atdevi abas manas mīļās meitas, kuras pirms 17 gadiem no nekrietnām rokām man ir tikušas nozagtas! Kā pie uzraudzības, kāda bija manā mājā, tas bija iespējams, līdz šai stundai man ir mīkla! 4] Es tūlīt uz visām pusēm izsūtīju izlūkus, kuriem būtu jāmeklē pazudušās meitas un kāds drosmīgs kapteinis teica: “Un ja Plutons tev viņas būtu nolaupījis, tad es tev viņas atvedu! Bet ja viņas ir aprijusi jūra vai kāds plēsīgs zvērs, tad visas pūles būs veltīgas!” Viņš gāja un trīs gadus velti pūlējās. 5] Es arī uz Nācareti sūtīju pie Tevis, ak Kungs, sūtņus. Viņi pēc Tevis gan apjautājās, bet nāca mājās ar nelaimes vēsti, ka ar Tevi nekas vairs neesot. Tu gan esot ļoti mierīgs, bet citādi pavisam bikls starp 13 un 14 gadus vecs zēns un par kādu pareģošanu tur jau neesot nekāda runa! 6] Tavi laicīgie vecāki par Tevi pašu deva pavisam nepatīkamu liecību un teica, ka ar Tavu 12. gadu Tevī pilnīgi esot izgaisušas katras gudrības pēdas un tagad Tu, kas te attiecas uz prātu un izpratni, atpaliec no katra parasta zemes zēna. Manis dēļ viņiem tev toreiz bija neatlaidīgi jāprasa, tikai vēl šoreiz maniem sūtņiem pareģot; bet Tu klusēji un beigās teici: “Es neesmu nācis šai pasaulē pareģošanas dēļ, bet gan kā katrs cilvēks darba dēļ.” 7] Kad tev jautāja, vai Tu neatceries, ko visu Tu esi teicis no sava šūpuļa līdz tavam 12. gadam, Tu teici, kas te bija, tā vairs nav! Un kad Tev jautāja iemeslu, tad Tu vairs nerunāji, atstāji istabu un izgāji ārā, — un mani sūtņi atgriezās mājās bez rezultātiem. 8] Un tā visa mana meklēšana toreiz bija velta. Pilnus septiņus gadus es sēroju pēc savām mīļajām meitiņām, — un redzi, te viņas nu ir! Toreiz Tu viņas man liedzi, lai tagad nu viņas man atdotu dubultbrīnumaini! Jā, Kungs, kā man Tev par to īstenībā jāpateicas?” 9] ES saku: “To tu jau īstenībā esi darījis caur to, ka tu esi uzņēmis visus, kas te tika satverti, un esi rūpējies par viņu turpmāku labāku likteni, nekā kāds viņiem bija līdz šim! Īsi — tu, Mans pirmais draugs Kirenij, esi Man jau tik daudz darījis, ka Es tevi uz šīs zemes nevaru atstāt neatalgotu! Bet reiz Manā valstībā debesīs tu saņemsi vēl lielāku algu! 10] Bet tā kā te tev nu atkal ir tavas meitas pilnīgi veselas, tad atceries to, kam Es viņas esmu nolēmis par līgavām. Tie abi vīri gan nav ķēnišķas izcelsmes; bet nu viņi zināmā mērā ir Mani dēli, — un tas tev tomēr arī var būt pietiekami!” 11] KIRENIJS saka: “Kungs, Tava griba man ir patīkamākā pavēle un saviem abiem znotiem es jau izvēlēšos līdzekļus un ceļus, pateicoties kuriem viņi tiks tā nostādīti, ka garīgi un fiziski varēs iespējami daudz palīdzēt nabaga cilvēkiem! 12] Bet nu, manas mīļās meitas, nākat pie manis un ļaujat sevi spiest pie manām krūtīm; jo es esmu viens no laimīgākiem tēviem uz visas zemes! Cik laimīga tikai būs jūsu māte jūs atkal iegūt; jo viņa jūsu dēļ nebija nomierināma. Ja vēl viņa varētu jūs redzēt, viņas laime būtu vēl lielāka, bet pie visas viņas lielās laipnības viņa tomēr ir akla. Kā akla viņa kļuva mana sieva, uz kādu laiku gan ieguva acu gaismu, bet vēlāk tomēr atkal kļuva akla! Bet viņai ir tik asa sajūta, ka es varu saderēt, ka viņa jūs tūlīt pazīs! Ak, cik es nu esmu neizsakāmi laimīgs! Nākat šurp jūs visi nabagie, par to es visiem saviem spēkiem gribu jūs aplaimot! 13] Kad es nu atceros, kā mēs jūs atradām kopā sasietiem matiem peldam jūrā! Ja es toreiz būtu varējis iedomāties, ka jūs esat manas meitas, cik šausmīgi nelaimīgu mani būtu darījis jūsu toreizējais izskats! Tikai tagad, kad jūs nu atkal dzīvojat, Kungs mani ar jums tuvāk iepazīstināja, lai es kļūstu cik iespējams svētlaimīgs! Un nu es tas esmu, un par to Tev, ak Kungs, visa slava un visa mīlestība!” 29. Cinkas pieticība 1] CINKA pienāk klāt un saka: “Augstais kungs un pavēlniek! Ja tās lietas reiz stāv tā, par ko man nevarēja būt ne mazākās jausmas, tad tā lieta nu arī pieņem pavisam citu izskatu. Viņas nu vairs nav 30

nekādas tirgoņa meitas no Kapernaumas, betgan viņas ir meitas no Romas ķeizara nama. Bet uz šī koka neaug neviens ābols priekš mums līdzīgiem. Jo tādiem bērniem atkal vajag sastapt bērnus, kas arī atkal cēlušies no ķēnišķiem vecākiem. Es esmu tikai vienkārša jūda dēls, cēlies gan no Jūda, bet kas tas nu ir pret tevi, kas tu esi lielā ķeizara Augusta brālis un tātad esi vecākās patrīciešu cilts?! Pie tam tu esi neizmērojami bagāts un man nav nekā cita, kā par milzīgu darbu kopā salikt trūcīgs zelts. 2] Cik bezgala laimīgu arī Gamiela būtu mani darījusi, ja es viņu par sievu būtu dabūjis kā debesu brīnumu, — bet tā kā viņa nu kā tava meita, augstais kungs, stāv pāri manai niecībai, tad es nekad nedrīkstu viņu ņemt par sievu! Tu, augstais kungs, šodien savā tīrākā gara noskaņojumā man viņu arī dotu; bet rītu tu to varētu ļoti nožēlot! Un vai es varētu pretoties, ja tu man viņu atkal atņemtu? Kādus sirdsēstus un skumjas es tad sajustu! Ja man viņu vajag ņemt par sievu ar pilnāko drošību, ka viņa man paliek, tad es noteikti viņu arī ņemu un kļūstu laimīgākais cilvēks! Bet viņu prasīt es nekad neprasīšu, jo es zinu manu stāvokli un arī tavējo. 3] Bet apgādā man uz romiešu zemes nelielu īpašumu un ar savu roku čaklumu es gribu to apstrādāt un sagādāt uzturu sev un saviem līdzstrādniekiem. Tikai neliec man vairs iet uz Jeruzalemi un vairs nepalikt jūdu zemē! Jo es vairs negribubūt nekādā sakarā ar Erodu un ar templi!” 4] KIRENIJS saka: “Lai tas viss paliek! Es manu Gamielu tev vairs nevaru atņemt, jo Kungs tev visu zināmā mērā ir devis pirms nekā man, — un Viņa Vārds un teiktais man ir svēts, pār mēru svēts! Bet ko Kungs tikai iztālēm grib, ja mēs gribam līdzināties Viņa svētajiem eņģeļiem, mums to vajag darīt. Kamēr Viņš man ļauj uz šīs pasaules dzīvot, es nu gan kas esmu; bet tajā pusē lielajā viņpasaulē mēs tad visi esam vienādi un mūsu šejienes dārgumi paliek karājoties uz šīs zemes mirušās garozas un kļūst visu iznīcinošā laika barība. 5] Tādēļ lai tevi netraucē mans augstais stāvoklis; jo to es nesu tikai cilvēces labumam, cik tas tikai vienmēr stāv manos spēkos. Un vai tev, kuru bezgalības un dzīvības Kungs man sevišķi licis pie sirds, no tā jābūt izslēgtam? Nē, nē un nekad! Tu esi un palieci mans dēls!” 6] Kad CINKA dzird šos vārdus, viņš saka: “Jā, patiesi, tā var runāt tikai kāda Dievam tam Kungam padevīga sirds! Ko grib Kungs, to noteikti gribu arī es, jo Tas, kas abas ir atdzīvinājis, ir Pats Kungs, par ko es nu esmu pilnīgi pārliecināts! Un ja nu miljardi liecinātu pret to, tad Cinka savā ticībā nekad nesvārstīsies. No šī brīža nu vienīgi Viņam visa mana mīlestība un visa mana patiesa pielūgsme! Lai Viņam viss gods no mūžības uz mūžību!” 7] Ar šiem vārdiem Cinka nokrīt ceļos Manā priekšā un saka: “Ak, Kungs, piedod visus manus grēkus, lai es uz Tevi varu lūgt kā attīrīts cilvēks!” 8] ES saku: “Celies augšā, Mans brāli! Tavi grēki no Manis jau sen ir tikuši atlaisti; jo Es jau sen pazinu tavu sirdi un beigās pat ļavu nākt pie Manis. Tu gan tiki izsūtīts Mani sagūstīt, un Es ļāvu Sevi sagūstīt — bet tikai tavai sirdij un tavai svētībai! Nu piecelies, Manā Vārdā esi priecīgu prātu un kļūsti Man derīgs darba rīks!” 9] Tad Cinka pieceļas un nu tikai īsti sāk aptvert šī notikuma lielumu un nozīmi. Kad viņš drīz apsēdīsies Manā tuvumā tad mēs atkal dzirdēsim viņu tā īsti runājam. Jo pēc Mathaela viņš gan ir lielākais gars mūsu sabiedrībā. 30. Rīcība un runa 1] Bet kad pēc tam mēs Cinku tādā veidā bijām nedaudz nomierinājuši, kā otrais Kirenija znots nāca Risa un arī sāka līdzīgā veidā aizbildināties. 2] Bet RAFAELS uzsita viņam uz pleca un teica: “Draugs, paliec jau tikai pie tavas sirds pateicības; jo tu vēl ilgi neesi nekāds Cinka! Tu gan esi labs un krietns, bet tev nekad nevajag runāt citādi, kā tev ir uz sirds! — Vai tu to saproti?” 3] RISA saka: “Jā, draugs no debesīm, es saprotu, ko tu man esi teicis, un es gribu, ja es jebkad runāju, runāt, kā man ir ap sirdi un pār manām lūpām nav jānāk nevienai nepatiesībai! Es gan vēl esmu jauns cilvēks un man ir mazāk pieredzes kā daudziem citiem; bet sevišķi maz pieredzes man ir ar sievišu dzimumu un vēl nekad nebiju iemīlējies kādā jaunavā. Bet sirdī jūtu ārkārtīgu valdzinājumu un jūtu, ja brīnišķi skaistā Ida kļūtu mana sieva, ka būšu pārmēru laimīgs. Bet es arī jūtu, ka pie šīs lielās laimes es izskatīšos šausmīgi dumjš. Vienīgi aiz šā iemesla es vēlētos sev šo laimi pieciest. 4] Tagad mana mīlestība uz Idu vēl nav kaislība un no šīs gaidāmās laimes vēl varētu atteikties ar 31

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66: Es domāju, ka te pietiekami tika p
 • Page 67 and 68: vēka galvenai misijai, jo bez tā
 • Page 69 and 70: viņu bērniem esot, un dažkārt a
 • Page 71 and 72: attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat
 • Page 73 and 74: tīgi savam labumam, pirms vēl vi
 • Page 75 and 76: ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz
 • Page 77 and 78: kās pieredzes līdz šim visam sma
 • Page 79 and 80: kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian
 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...