Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

vieglu sirdi; bet ja es

vieglu sirdi; bet ja es vēlāk vēl vairāk aizdegtos, un laime man tomēr netiktu piešķirta, tad tas man sagādātu ļoti lielas sirdssāpes, no kurām tad es grūti varētu atbrīvoties. Tieši šī iemesla dēļ es vēlētos lai no Kunga un no Kirenija man tiktu ņemta katra cerība uz šo laimi! 5] Redzi, tu, mans debesu draugs Rafael, te es tā jūtu, un tā es tad arī runāju! J atu te vari man nedaudz palīdzēt, tad dari to, pirms tas nav par vēlu! Īstai palīdzībai arī vajag nākt īstā laikā, — citādi tā maz noder!” 6] RAFALES saka: “Draugs, te tev no manis būs vajadzīga maza vai nekāda palīdzība! Tādēļ lai paliek tikai tā, kā Kungs to ir noteicis! Tu pats gan vari no visa atteikties — jo Kungs nekad neko nenoteiks pret cilvēka brīvo gribu; izņemot miesas mēru un formu —; bet tas tieši cilvēkam tieši nenes nekādu lielu svētību, ja viņš par maz ievēro to, ko Kungs kaut arī tikai caur mazāko mājienu ir ieteicis. — Vai tu to arī saproti?” 7] RISA saka: “Jā, arī to es saprotu, un tādēļ nesaku neko citu kā: Lai vienmēr notiek Kunga griba! Kas dara Kunga gribu, tam neiespējami jebkad kļūdīties; jo Dievam tam Kungam tomēr vajag vislabāk zināt, kas mums cilvēkiem visvairāk artnes labumu. Bet tādēļ arī no šī brīža ar lielāko pateicību sirdī vienmēr darīšu pēc tā, kā Kungs to noteiks. Ko cilvēks var viegli darīt, tādēļ, ka viņam jau sirdī uz to ir tieksme, tas viņam jau vienmēr jādara un nekad nav jāignorē. Cīņas pietiek citās lietās, pār kurām cilvēka vājā griba grūti kļūst uzvarētāja. Ja viņam nu vieglās un ļoti patīkamās lietās arī jāparāda vāja griba, tas patiesos tikumos viņš pavisam noteikti gūs sliktas sekmes! — Vai es esmu runājis pareizi, vai nē?” 8] RAFAELS saka: “Katrā ziņā, bet lai arī tas vēl ir teikts, ka labāk ir daudz un labi darīt — nekā daudz un labi runāt! Ja cilvēki redzēs tevi daudz un labu darām, tad arī viņi sekos tavam piemēram; ja viņi beigās dzirdēs tevi daudz un labi runājam, tad arī viņi gribēs tev līdzināties. Bet tā kā ļoti daudziem patiesi labai runai trūkst īstas gudrības, tad viņiem tomēr noteikti vajag sarunāt tikai aplamības un caur to nodara sliktu daudzām vājām dabām un arī sev, jo caur to kļūst augstprātīgi un iedomīgi. Caur nevajadzīgu runas kāri ar laiku tiek izplatītas visādas neīstas mācības un nabaga cilvēce tiek apžilbināta un vesta visā tumsā, tāk ka pēc tam diezgan grūti to atkal apgaismot; bet caur daudzām un labām rīcībām cilvēce kļūst lielāka un atklātāku sirdi. Bet kāda atklāta sirds jau tāpat ir labākā stādu skola uz patiesu gudrību un tad arī pratīs labi un pareizi runāt, ja tas kur būs vajadzīgs. 9] Bet to es tev teicu tādēļ, ka tu sevī glabā pārāk lielu runas kāri, bet tam nolūkam vēl ilgi nepieder viss, kas vajadzīgs pilnīgi labai runai; tādēļ runā maz, bet tā vietā jo vairāk klausies un darbojies, tad tu arī būsi īstens Kunga māceklis, un tas pēc Viņa gribas un patikas. 10] Kuriem kādreiz jārunā un jāsprediķo, tos tas Kungs tam nolūkam jau īpaši izvēlēsies; bet kurus Kungs runāšanai un mācībām īpaši neizvēlēsies, tie no Viņa ir noteikti tikai darbībai pēc Viņa Vārda un pēc Viņa mācības un pēc tās vienmēr jādara tikai tas, uz ko viņiem no Kunga ir nešaubīgs aicinājums, tad viņiem vienmēr būs prieks par Dieva labvēlību un kādu sevišķu žēlastību. Saki to arī saviem draugiem un amata biedriem, jo arī starp viņiem ir daudzi, kas atzīst, ka viņi var sakārtoti un veikli runāt. Arī viņi no Kunga izraudzīti ne runāšanai, bet darbībai. 11] Bet Kungs tādēļ tev nu ļauj būt laicīgi laimīgam, lai tu kādreiz vari veikt ļoti daudz laba. Bet ja Kungs tevi būtu aicinājis par runātāju un skolotāju, tad Viņš tev teiktu: “Nāc un seko Man kur Es dodos un mācies pazīt visas Dieva Valstības gudrības!” Jo redzi, runāšanai un mācīšanai tiek vairāk prasīts kā darbībai, un tomēr galvenā lieta ir darbība — un runa un mācība tikai ceļa rādītājs uz to. 12] Redzi, cik patīkams Kungam ir Kirenijs, bet noteikti ne labas runas dēļ. Bet kas dara daudz laba un cēla, tas, ja tas kur ir vajadzīgs, jau var arī labi un pareizi runāt, jo atklāta un cēla sirds nekad nepaliek bez gaismas no debesīm. Bet kam pēc viņa daudzo labo un cēlo darbu mēra tā ir, tam arī vienmēr būs skaidrs, kur, kad un cik daudz viņam būs runājams. — Vai tu to, mans mīļais Risa, tā īsti labi sapratito, ko es tev nu teicu?” 13] RISA saka: “Kā man tas nebūtu skaidrs; jo tu runāji tīrāko patiesību, un tā vienmēr katram ir saprotama! Es vienmēr stingri vadīšos pēc taviem vārdiem. Bet to ko no tevis nu dzirdēju, tūlīt atstāstīšu arī visiem maniem biedriem. Tikai to vienu es vēl gribētu uzzināt, vai arī Cinka ir aicināts vienīgi tikai darbībai, jeb līdzās arī mācīšanai!” 14] RAFAELS saka: “Mans draugs Risa, starp tavu un Cinkas pieredzi pastāv ļoti liela starpība! Viņš ir viena liela dvēsele, nonākusi no augšas, un aiz viņa ir daudz un lielas pieredzes, kaut gan viņš ir tikai desmit gadus vecāks nekā tu, un tādēļ no Kunga tiek likts darbībai un runāšanai. Bet kad arī aiz tevis būs daudz pieredzes, tad arī tu labi runāsi un mācīsi. Bet tagdējam laikam sakrāj sev pieredzes un kļūsti 32

agāts ar labiem un cēlim darbiem!” 31. Hebrama un Risas sevī ielūkošanās 1] Risa to dziļi ieraksta sev sirdī un dodas pie saviem biedriem, kuri sāk viņu apsveikt par viņa laimi, bet viņš atver muti un vārdu pa vārdam pavēsta viņiem to, ko no Rafaela ir dzirdējis. 2] Kad viņš ar to bija galā, HEBRAMS viņam teica: “Tā ir ļoti brīnišķīga runa, kā nākdama no Dieva mutes; bet kaut kas tajā tomēr ir piebilstams, kaut gan ne pašai runai, tad tomēr tam, kas to izklāstīja. Runa satur daudzus un ļoti ievērojami patiesus vārdus, kuri viens pēc otra radās labā secībā; bet izklāstītājs tomēr vispirms runāja, nekā darbojās. Vienīgi es to atrodu par pilnīgi pareizu, jo katrai labai rīcībai pa priekšu vajag iet labai mācībai, citādi katram, kas darbojas, neiespējami savai darbībai saņemt kādu direktīvu. 3] Bet pamatu pamatā Rafaelam tomēr ir taisnība, jo tik daudz cilvēks zina drīz, kas ir labs un pareizs. To viņam dod vienkārši likumi! Vajag tikai īsti gribēt un laba rīcība te nevar izpalikt. Bet vienīgi tikai zināšana man šķiet pārāk niecīgs motīvs labai rīcībai, sevišķi pie ļoti materiāliem cilvēkiem, kuri kādas tukšas materiālas priekšrocības dēļ pārāk drīz tiek apmuļķoti un vesti sliktā rīcībā. Te tad tomēr nozīmē iepriekšēju mācību izklāstīt tik plaši, ka caur to kā motīvs labai rīcībai māceklim var tikt dots skaidrs, rokām aptverams un neapgāžams pierādījums, pret ko rīkoties māceklim vajag likties gandrīz tikpat neiespējami, kā gribēt bez kuģa pārbraukt jūrai. 4] Ja ar kādu mācekli tas reiz ir izdevies, tad patiesi laba rīcība ir ļoti viegla lieta, bet bez klātdotiem, rokām aptveramiem un stingri pierādītiem motīviem tā vienmēr paliks problēma, labo gan saprast, bet tādēļ, ka lai pēc tā rīkotos, tas sasistīts ar daudzām grūtībām un pašaizliedzību, tad mīļāk ļaujas mīļajam slinkumam un pretīgajam egoismam, daudzās un labās rīcības atmet un tūlīt seko savām dzīvnieciskām tieksmēm un pēc trīsdesmit gadiem vēl ir tas pats cilvēks-dzīvnieks, kāds īstenībā bija šūpulī. Tādēļ pēc maniem neautoritatīviem uzskatiem labas darbības mācībai piederas arī pierādījums, un tas jau prasa daudz vairāk, nekā teikt: “Tev darāms tas un tas, tādēļ, ka tas ir labs, un to nu tev nevajag darīt, tādēļ, ka tas ir slikts un ļauns!”” 5] RISA saka: “Te tev ir pilnīga taisnība un tomēr tu pamatā nesaki neko citu, ko arī Rafaels pārliecinoši skaidri pierādīja, ka tieši tam jāmāca un jārunā, kas no Kunga garā uz to ir aicināts. Tāds skolotājs saviem mācekļiem jau dos mācību kopā ar nepieciešamajiem pierādījumiem un caur to viņus pamudinās darbībai, tāpat kā eņģeļa runa nekļūdīgi darbībai pamudināja mani. Bet ja mēs abi nu uzstātos kā skolotāji, te mēs noteikti sarunātu ļoti daudz muļķību, un ja pie mums nāktu īsti smalks un veikls runātājs un īsti spēcīgi sāktu mums pierādīt pretējo, tad viņš mūs beigās samulsinātu un galu galā mēs vēl beigās verbūt dejotu pēc viņa svilpes. Bet ja mēs rīkojamies labi, tad ar visu pasaules prātu nevar pret to atrast ne neicīgākos iebildumus un atbildes. Tādēļ daudziem darbība ir labāka nekā mācīšana. — Vai tu par to itkā vēl neesi pilnīgi skaidrībā?” 6] HEBRAMS saka: “Ak jā, tagad gan, un tā tas bija jau arī agrāk, un tas tā ir labi! Bet cilvēks tomēr ir dīvains, — es to manu pie sevis! Atceries: kad mēs tad tomēr pietiekami pārlasījām un studējām rakstus, cik caur un caur neaprakstāmi cildeni un dziļāko godbijību iedvesoši likās visi brīnumainie stāstījumi, notikumi un šur un tur sastopamās mācības! Jo šur un tur sastopamo darbojošos Dieva Garu mēs aiz akli augstākās godbijības mēs beigās pavisam vairs neiedrošinājāmies pieminēt. Ja mēs kaut ko lasījām par kādu parādījušos eņģeli — mums šermuļi pārskrēja pār kauliem. Mozus te stāvēja tik augstu, ka viņa vārda priekšā, šķiet, klanījās visi kalni! 7] Tagad mēs šeit stāvam tā paša Dieva priekšā, kas uz Sinaja pērkona balsī pasludināja Savus baušļus! Tas pats eņģelis, kas reiz vadīja jauno Tobiju, staigā starp mums kā parasts cilvēks un ar saldiem vārdiem māca mums tuvāk pazīt Kunga gribu. Bet pie tam vēl nepārtraukti notiek nedzirdētākā veida brīnumi pēc brīnumiem, un mums tas viss jau šķiet kas parasts, itkā mēs jau kopš bērnības būtu pie tā uzauguši! Saki man, kāds gan tam varētu būt iemesls? 8] Mums aiz tīriem brīnumiem un pielūgsmes nu būtu pilnīgi jālec vai no ādas ārā, — bet tā vietā esam tā skaisti truli, kā kāda veca karavīra vecs, sarūsējis zobens. Kāds tam iemesls, kas pie tā vainīgs? Ja es par to padomāju, tad aiz dusmām es pats sev varētu galvu noraut!” 9] RISA saka: “Esi tādēļ mierīgs, draugs! Tas Kungs to tā būs gribējis; jo ja mēs aiz saprotamiem iemesliem vienmēr atrastos augstākā satraukumā, tad mums noteikti ļoti daudz kas paietu garām no tā, 33

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66: Es domāju, ka te pietiekami tika p
 • Page 67 and 68: vēka galvenai misijai, jo bez tā
 • Page 69 and 70: viņu bērniem esot, un dažkārt a
 • Page 71 and 72: attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat
 • Page 73 and 74: tīgi savam labumam, pirms vēl vi
 • Page 75 and 76: ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz
 • Page 77 and 78: kās pieredzes līdz šim visam sma
 • Page 79 and 80: kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian
 • Page 81 and 82: padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas
 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...