Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

kas nu šeit mūsu

kas nu šeit mūsu priekšā notiek un tiek runāts. Bet Kungs mūsu sirdis prot paturēt saprātīgās robežās un tādēļ mēs pavisam augstasinīgi varam uzlūkot visu, kas šeit nu notiek mūsu priekšā, kaut arī tiek runāts lai cik neaprakstāmi cēlā veidā, un varam to dziļāk arī uzņemt dvēselē. Kad tad tas viss būs galā, tad mūsu sirdīs tas noteikti sāks arī pamosties viskolosālākā veidā! Ak, tas neizpaliks! Bet tagad noteikti tā ir daudz labāk. — Vai tu šeit itkā esi citās domās?” 10] HEBRAMS saka: “Pavisam nē, — tavas domas te atkal ir pilnīgi pareizas, un pavisam noteikti tā būs! Bet nav tieši arī slikti, ja pats sev atgādina, ka pie šiem vēl nekad nebijušiem svēti ārkārtējākiem notikumiem jūtas ļoti viegli un daudz par maz pacilāts, kamēr kāds lasīts ārkārtējākais notikums no pirmlaikiem tomēr bieži tik ļoti aizkustināja un valdzināja. Ja šis garīgais trulums būtu atkarīgs vienīgi no mums, tad man to vajadzētu uzskatīt kā lielu un ārkārtīgi rupju dzīvības grēku. Bet ja pēc tavām domām Kungs caur Savu visvareno gribu mūsos visu tā kārto, tad mums par to vajag būt Viņam pateicīgiem un visu ko Viņš runā un dara jo nopietnāk un dziļāk sevī apsvērt un ļoti pārdomāt par to, kā mēs Viņa vārdus realizēsim. Bet ka Cinka ir tik ļoti apgarots vīrs — un tomēr bija un ir tikai Eroda virskalpotājs — tā man ir mīkla! Kur tad viņš ir smēlis savu dominējošo gudrību un sakrājis tik daudzas pieredzes?” 11] RISA saka: “To es tiko zinu; bet kāds tik liels kungs, kāds ir Erods, savu kalpotāju noteikti iepriekš caur un caur pārbauda, līdz viņš kādu ir padarījis par savu pirmo un augstāko kalpotāju. Pie tam pēc paša atzīšanās viņš bija sevišķs pravieša Jāņa draugs un no viņa noteikti ir daudz ko uztvēris, kam arī bija liela dzīvības nozīme, un tādēļ tas ir mazāk pārsteidzoši, ja viņš ir gudrāks nekā kādas no mums. Bet viņš itkā vēl par kaut ko runās, uz ko es esmu ļoti ieintriģēts. — Bet nu šķiet Kungs grib runāt, tādēļ klusējam reiz; jo no mūsu runām jau tāpat neizskan daudz saprātīga!” 32. Kāds notikums no Jēzus jaunības laika 1] Bet abu dialoga laikā Es abām pamodinātajām radīju izdevību mācīties Mani pazīt kā to, kas pirms pāris mēnešiem arī Kapernaumā bija atmodinājis pāris mirušos un abas Mani kā to drīz pazina un pazina arī Mariju un citus no Jāzepa nama. GAMIELA arī stāstīja, ka viņa vēl pavisam labi varot atcerēties, kā vecais namdaris Jāzeps kopā ar saviem sešiem dēliem pie viņas audžu tēva Kapernaumā uzcēla pavisam jaunu aitu kūti, un ka viņa atceras, ka pie darba ir redzējusi arī Mani Pašu kā Jāzepa jaunāko dēlu; bet toreiz viņai vēl nav bijusi ne jausma, ka aiz Manis slēptos Visaugstākais Gars. 2] Bet IDA uz to teica: “Tomēr, tomēr, mīļā māsa! Tas bija pēdējā vakarā, kad būve bija pabeigta un mūsu audžu tēvs Jāzepam samaksāja par darbu, bet pēc savas tirgotāja dabas beigās viņam dažus grašus atskaitīja. Tad šis Svētais piegāja pie tirgotāja un viņam teica: “Nedari to, jo tas tev nenesīs nekādu svētību! Tu gan esi pagāns, bet tici jūdu Dievam. Un redzi, šis varenais Dievs mājo Manā sirdī, un ja Es Viņam lūdzu, Viņš Man to piešķir, ko Es Viņam esmu lūdzis. Viņš mājo arī visu sirdīs, kas ir taisnīgas Viņa priekšā un labprāt uzklausa viņu lūgšanas. Ja tu kļūtu cietsirdīgs pret Jāzepu, kas pie tevis grūti strādāja, tad Es lūgtu Manu Dievu un Tēvu, lai Viņš vēlētos tev to atdarīt, un Viņš tev drīz ļoti ļauni atmaksātu! Padomā, ka nav labi darīt pāri tiem, ar kuriem Dievs ir viens!” Bet mans audžu tēvs uz to maz klausījās un palika pie sava atvilkuma. Bet vecais namdaris teica: “Šie daži graši būtu tieši bijuši visa mana peļņa par šo smago darbu un ar tiem es būtu varējis nomaksāt mana nama nodevas! Bet ja tev, kas tu esi bagāts cilvēks, tas jau ir tik ļoti svarīgi, tad paturi tos, bet tu tos paturi netaisnīgi un tas nekad nedara labu!” 3] Bet es, Ida, aiz dusmām par mana tēva stūrgalvīgo cietsirdību raudāju, gāju savā istabā un slepeni atnesu visus savus ietaupījumus un Gamiela darīja to pašu un tā mēs vecajam Jāzepam viņa darba rīku kastē slepeni ielikām ap 100 grašiem. Izņemot Tevi, ak Kungs, neviens to nepamanīja. Bet Tu pēc tam teici: “Bet jums, abām meitenēm, reiz tiks augsti atlīdzināts tas labais, ko jūs mums esat parādījušas!” Bet pie šiem vārdiem Tu izskatījies kā apskaidrots. Pēc tam jūs piecēlāties un atstājāt mūsu māju. Bija vēls vakars un jums līdz Nācaretei bija vairāku stundu gājiens; te es Tev teicu: “Vai jūs labāk nevēlētos nakti pavadīt šeit, nekā doties nedrošajā, tālajā ceļā, it sevišķi, kad nakts ir tik tumša, jo debesis sedz blīvi negaisa mākoņi un tuvojas arī negaiss?” Te Tu teici vārdus, kas man vienmēr palika prātā: “Kas radījis dienu, tas ir tās Kungs, un kas nakti, arī ir tās Kungs; tādēļ kā dienas tā nakts Kungam nav jābaidās ne dienas, ne nakts! Bet arī negaiss stāv tā paša Kunga varā, kuru pasaule nepazīst. Ne nakts ne negaiss nespēs mums nodarīt ļaunu. Paliekat sveikas, jūs abi eņgelīši!” Ar to jūs mūsu māju atstājāt, un debesis 34

zina — tiko jūs bijāt pāri mājas slieksnim, tad no jums arī vairs nebija atklājamas ne pēdas! 4] Ak, es bieži esmu atcerējusies Tevi, ak Kungs, bet vēlāk līdz šai stundai nekur nevarēju ar Tevi sastapties. Bet pie mūsu audžu tēva Tavi vārdi briesmīgi piepildījās vēl tajā pat naktī! Tuvojās briesmīgs negaiss; jaunajā aitu kūtī, kurā jau tās pabeigšanas dienā atradās 1700 skaistākās aitas, trīs reizes iespēra zibens. Pāris stundās viss sadega, un neskatoties uz visām pūlēm, nekas nevarēja tikt izglābts! Te mūsu audžu tēvs nožēloja, ka ir tik rupji nogrēkojis pret uzticamo namdari, jo pats teica: “Šis sods pār mani nāk no augšas, tādēļ, ka es to esmu pelnīijs. Nekad atkal manā mājā nevienam godīgam strādniekam viņa nopelnītai algai nav jātiek samazinātai ne par stateri!” Viņš vārdu arī turēja. Tajā pašā vietā viņš kūti vairs nelika celt; bet citā vietā lika iežogot 100 morgenu zemes un uzcelt tikai vienu būdu desmit ganiem un aitu sargiem. Bet veco namdari no Nācaretes mēs nekad vairs neredzējām. Drīz pēc tam viņam vajag būt nomirušam; jo viņš jau toreiz izskatījās ļoti vārgs. 5] Apmēram pusgadu pēc tam mēs nonācām Nācaretē lielajā tirgū un dedzīgi apjautājāmies pēc vecā namdara un viņa dēliem. Bet dzirdējām, ka viņi tikuši aizsaukti tālā novadā, kur apņēmušies uzcelt vairākas mājas, — un tā, neko nepanākuši, devāmies atkal uz Kapernaumu. Pēc tam mēs par namdara ģimeni vairs neko neuzzinājām. Reiz, apmēram trīs gadus pēc tam, audžu tēvs dzirdēja, ka kāda liela darba dēļ Jāzeps devies uz Nācaretes augšieni, kas atrodas kalnājos pret Samariju. Mēs tomēr nevienu no viņiem vairs nedabūjām redzēt! Bet tomēr ar jauno namdari, kas, cik man zināms, saucās Jēzus, es labprāt būtu tuvāk iepazinusies. 6] Tomēr, — kas mums toreiz vairs netika atļauts, to Tu, ak Kungs, līdz šim laikam mums brīnumaini esi saglabājis! Tikai tagad mums ir arī uzaususi gaisma par Taviem tik noslēpumu pilniem izteiktiem vārdiem tajā vakarā, kurā jūs melnā naktī atstājāt mūsu māju! Tagad mēs zinām, kas bija un ir dienas un nakts Kungs! Bet nu mēs vēlreiz ar sirdi un muti nesam Tev mūsu pateicību par visām neizsakāmām žēlastībām un labdarībām, kuras Tu, ak saldākais Kungs, bez kāda mūsu nopelna mums esi parādījis!” 7] ES saku: “Ak, tā gluži bez kādiem nopelniem jūs pavisam neesat; atceraties tikai to, ko jūs esat darījušas vecajam Jāzepam! Cik ļoti viņam noderēja jūsu 100 graši, kad viņš nākamā dienā tos atrada savā darba rīku kastē. Sākumā viņš domāja, ka tos slepeni ielicis jūsu audžu tēvs, bet viņa maldi drīz tika no Manis izlaboti. Viņš ļoti slavēja jūsu labās sirdis un Es viņam apsolīju, ka šo labdarību Es Pats jums reiz daudzkārt atlīdzināšu, un tādēļ draudzīgi un priecīgi jums atkal esmu atdevis dzīvību un jūsu patiesos vecākus. Pieejat nu pilnīgi klāt un darat viņam īstu prieku, jo viņa prieks ir arī Mans!” 8] Pēc tam abas piegāja pie Kirenija un apkampa viņu un viņš no prieka raudāja kā bērns. 33. Kirenija solījums darboties Kunga mācības labā 1] Kad pēc kāda laika, kad KIRENIJS savas prieka asaras tā īsti bija izraudājis, pie kā viņu tā īsti svētlaimīgi spēcīgi atbalstīja arī abas meitas, Cinka un arī pienākušais Risa, viņš atkal pienāca pie Manis, apkampa Mani un šņukstēdams teica: “Ak, tu mūžīgā, tīrākā mīlestība! Kam Tevi nāv pār visu jāmīl?! Ak Kungs, ak Tēvs, cik gan Tu esi labs un svēts! Ak Kungs, ļauj man nomirt šajā manā mīlestībā! 2] Kungs un Tēvs! Cik ilgi man ir tā neizmērojamā laime kopš Tavas laicīgās dzimšanas Tevi pazīt, vienmēr Tevi arī mīlēju un Tu vienmēr biji visu manu domu kodols! Bet es ne vienmēr biju vienādi spēcīgs kungs pār manis paša pasauli manī un pār pasauli ārpus manis. Bet tagad es ticu, ka caur Tavu žēlastību un mīlestību tagad esmu sasniedzis nepieciešamo spēku manās vēl atlikušās dienās pēc cilvēciskas gudrības mēra visās un katrā lietā pilnīgi staigāt Tavā svētākā gribā. 3] Protams, pa lielākai daļai es valdu tikai pār pagāniem, kuru dievu mācību man šur un tur diemžēl arī vajag vēl aizsargāt, — tas gan ir liels ļaunums; bet ar vienu cirtienu tomēr neviens nekad nekrīt — bet, mazākais, manis pārvaldītā teritorijā es ļoti rūpēšos un cik vienmēr iespējams starp labākiem centīšos izplatīt vienīgi patiesā un dzīvā Dieva izpratni. 4] Vislielākais posts pie tam mums gan būs ar priesterību; jo ši kasta jau kopš vairākiem gadu simtiem dzīvo no viņu tautas aptumšošanas. Vecie gan no debesīm piesauks zibeni un pērkonu un jaunie uz to rādīs niknas sejas, bet beigās viņi būs spiesti atmest viņu senos ieradumus un doties darbā mūsu jaunajā laukā. Bet tas bēdīgākais godīgam cilvēkam uz šīs zemes ir tas, ka melus viņš tūlīt atrod bez kādām pūlēm, bet taisnību var sasniegt tikai caur ļoti grūtu meklēšanu, kas ne reti ir saistīta ar daudzām un lielām briesmām. 5] Senie ēģiptieši savas skolas ierīkoja ļoti klasiski. Kas vienu vai otru gribēja iemācīties tikai ārējai 35

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66: Es domāju, ka te pietiekami tika p
 • Page 67 and 68: vēka galvenai misijai, jo bez tā
 • Page 69 and 70: viņu bērniem esot, un dažkārt a
 • Page 71 and 72: attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat
 • Page 73 and 74: tīgi savam labumam, pirms vēl vi
 • Page 75 and 76: ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz
 • Page 77 and 78: kās pieredzes līdz šim visam sma
 • Page 79 and 80: kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian
 • Page 81 and 82: padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas
 • Page 83 and 84: dzīga izturēšanās. 15] Tālab d
 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...