Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

stadijā, tas, izņemot

stadijā, tas, izņemot sevi pašu bija tikai atbilstoša šķietamība. Tikai trešajā stadijā viņa nonāk patiesā gaišredzībā, un ko viņa tad runās, tā arī būs pilna realitāte.” 4] KIRENIJS jautā: “Bet kas tad pilnīgi īstenībā ir miegs? Kā un caur ko tas rodas?” 5] ES saku: “Vai tev arī to vajag zināt? Nu tad labi, ja jau tu to noteikti gribi zināt, tad Man tev to tūlīt vajag pavēstīt, un tā tad klausies! 6] Ja tev mugurā ir un pēc grieķu veida kājās bikses, tad svārki un bikses caur tavas miesas kustībām dzīvo, t.i., tiem jāpakļaujas tavai gribai, kā tavas miesas locekļi pakļaujas tavas dvēseles gribai. Bet ja tu vasarā ej peldēties, tu tērpu novelc, jo peldoties tu to nevari izmantot. Kamēr tu nu peldies, svārki un bikses atrodas nepieciešamā mierā un tiem pašiem par sevi nav ne mudinājums, ne kustība. Pēc peldes tavi svārki un bikses atkal iegūst iepriekšējo mudinājumu un kustību un zināmā mērā dzīvo kopā ar tevi. Bet kādēļ peldes dēļ tu savu tērpu novilki? Redzi, tādēļ, ka tevi tas apgrūtināja un sāka tevi nomākt. Bet peldoties tu sevi esi spēcinājis un tavs tev apgrūtinošs kļuvušais tērps pēc peldes tev liekas viegls kā spalva. 7] Ja caur dienas grūtībām tava dvēsele ir nogurusi un kļuvusi vāja, tad tevī mostas vajadzība pēc atspirdzinoša un spēcinoša miega. Te tad nogurusī dvēsele novelk viņas posmaino miesas tērpu un dodas garīga ūdens spēcinošā peldē un tajā peldas, attīras un spēcinas. Ja viņa atkal ir kļuvusi spēcīgāka, tad viņa atkal dodas viņas miesas tērpā un ar lielu vieglumu kustina tās smagnējos locekļus. 8] Bet caur Corela stāstījumu tu noteikti redzēji, jeb daudz vairāk tā īsti dzīvi pamanīji, ka no dvēseles sirds viņa dvēselē sāka uzdīgt vēl viens iekšējs gaismas cilvēks, pret kuru dvēseles būtība gandrīz tā attiecas, kā pret dvēseli tās materiālā miesa. Nu, šis gaismas cilvēks šajā savā dvēselē, kā savā sadalītā tērpā, pirms vēl nav saņēmis kādu lai kāda veida spēcinājumu, viņš dvēseles sirdī gulēja tā kā ola sievā bez vīrišķas atdzīvināšanas, uzbudināšanas un atmodināšanas. Caur šo īpašo dziedināšanu īstenais pirmdzīvības dīglis caur Maniem un Cinkas vārdiem uz acumirkli ir ticis atdzīvināts, uzbudināts un atmodināts, un tā kā ar viņu tas notika, viņš sāka augt tik ilgi, līdz viņš ar savu tīri garīgo būtību piepildīja visu savu dvēseli, t.i., savu tērpu. 9] Bet dvēselei, kaut gan cik daudz iespējams uz acumirkli attīrītai, sevī tomēr vēl ir zināmas materiālas daļas, kas tīrajam garam ir pārāk apgrūtinoši, tā kā iepriekš viņš tādu nastu nekad nebija iemācījies nest. Šis zināmā mērā tikai mākslīgā garīgā veidā atmodināts un ātrai izaugsmei piespiests gara cilvēks smagnējās dvēseles nešanai vēl ir daudz par vāju un ilgojas pēc miera un spēcinājuma. Šis dvēseles šķietamais miegs kalnāja zālienā tātad nav nekas cits, kā gars noģērbis savas dvēseles materiālās daļas: viņš dvēselē patur tikai viņam līdzīgo, pārējam pa to laiku vajag tā dusēt, kā pavisam mēma dus miesa, kad dvēsele spēcinās, jeb kā dus tavi svārki, kad tu savai miesai novēli atspirdzinošu spēcinājumu. 10] Bet pie tādu cilvēka cēlākās sfēras spēcinājumam sekojošo rupjāko un necēlo ārējo daļu mierā likšanu, tomēr vienmēr pastāv kāda savienība. Ja kamēr tu peldies kād nāktu un paņemtu tavu novilkto tērpu un sāktu to iznīcināt, tad tava dabīgā un nepieciešamā mīlestība uz tavu tērpu te tūlīt vareni un dusmīgi protestēt. Kāda vēl intensīvāka savienība pastāv starp miesu un dvēseli, ja kas pirms laika gribētu ņemt un iznīcināt miesas svārkus, tad dvēsele izturētos pavisam kuriozi. 11] Bet savienība starp dvēseli un garu ir visintensīvākā, tādēļ, ka dvēsele, sevišķi kāda pavisam tīra, pati ir pavisam garīgs pirmelements, un gars izdarītu pavisam šausmīgu kustību, ja gribētu viņam pilnīgi atņemt viņa miesu un viņa tērpu. Tad tas tūlīt iedegtos lielākās liesmās un iznīcinātu visu, kas viņam tuvojas. 12] Bet līdz gars var viņam radniecisko viņā apvilkt kā savu savtīgo un tā ar to kļūt pilnīgs es, dvēselei tomēr iepriekš vajag pilnīgi atmest materiālo. Dvēseles materiālais garam ir ieraugāms tajā, ar ko dvēsele ir ietērpta. Tu dzirdēji, ka Corels runāja par kādu netīru kreklu, kuru viņš pats ezerā mazgāja, tad izgrieza un kā vēl mitru tērpu apģērba. Redzi, šis tērps tieši ir dvēseles vēl materiālā ārpuse, kurai vispirms vajag tikt novilktai un liktai pie miera, pirms iekšējākais, dievišķais gara cilvēks var pilnīgi pāriet savā viņam ļoti radnieciskajā dvēselē un kļūt ar to viens. 13] Tam vienmēr vajadzīgs neliels laiks pārejas momentam, tādēļ, ka visam, kas piederas brīvas dzīvības īstenā spēkā, vispirms ar jauno un cēlāko būtni vajag stāties pilnīgā savienībā (garīga laulība), pirms tā jaunā būtne vai jaunais debesu cilvēks var parādīties kā visā pats jūtošs, domājošs, redzošs, baudošs un no sevis izejot pašdarbīgs. Zināmajā miegā notiek tāda nepieciešami garīga pārcelšanās; ja pārcelšanās ir notikusi, tad jaunais cilvēks ir nobriedis un savai tikai pavisam tīri garīgai pastāvībai turpmāk mūžam vairs nav vajadzīga nekāda tālāka pārvērība. 54

14] Bet šādā stāvokli kāds cilvēks tad arī ir pavisam pilnīgs un būtībā nevar kļut vēl pilnīgāks; tikai izpratnē un Debesu tīrākās mīlestībasa un gudrības pilnveidošanā, un viņa visu bezgalību kārtojoša un vadoša vara ir mūžībā pastāvīgi pieaugoša un caur to arī sagaidāma vienmēr augstākas svētlaimes sasniegšana, kā vienmēr augstākas mīlestības, gudrības un varas sekas. 15] Mūsu Corels tūlīt uzstāsies kā kāds tik pilnīgs gara cilvēks, un vēl vienmēr caur savas miesas muti pavēstīs par savā būtībā ļoti pilnīga cilvēka pilnību. Nu uzmanat, viņš tūlīt atkal sāks runāt!” 55. Corela ieskatīšanās visumā 1] Kad es Kirēnijam to biju izskaidrojis, Corels, kas visu to laiku bija bez kādām kustībām te gulējis kā miris, sāka kustēties un pieņēma tik apskaidrotu izskatu, ka viņa izskats iedvesa leilu godbijību pat klātesošajiem Romas zaldātiem, un VIENS teica: “Šis cilvēks izskatās kā kāds patiess Dievs!” 2] Arī KIRENIJS teica: “Patiesi, neaprakstāmi cēls cilvēka tēls!” 3] Beidzot CORELS atvēra muti un teica: “Tā savā būtībā pilnīgais stāv Dieva priekšā, un tikai tagad viņu pazīst, mīl un pielūdz!” Šeit sekoja pauze. 4] Pēc tās CORELS runā tālāk un saka: “Visa mana būtība nu ir gaisma, un es neredzu nevienu ēnu ne manī, ne ārpus manis, jo arī ap mani viss ir gaisma. Bet visā gaismā es tomēr redzu vēl vienu vissvētāko gaismu, tā mirdz kā ļoti varena saule, un tajā ir Kungs! 5] Iepriekš es par manu Draugu un Vadoni domāju, ka viņš būtu tikai kāda cilvēka dvēsele; līdzīgi kādam no mums; vienīgi manā iepriekšējā stāvoklī manī vēl bija ļoti daudz maldu. Tikai tagad es Vadoni pazīstu! Nu Viņš vairs nav pie Manis, bet gan es Viņu redzu tajā saulē, kas te ir pār visu svēta. Šo sauli no visām pusēm šaurākos, plašākos un vēl plašākos lokos aplido pilnīgāko gaismas garu bezgalīgi pulki. Kāda tā tomēr ir bezgalīga majestāte! Ak, cilvēki! Skatīt Dievu un viņu pār visu mīlēt ir augstākā laime, ir augstākā svētlaime! 6] Bet nu es redzu ne tikai visas Debesis, bet gan mans skats iespiežas arī tā Visvarenā, viena lielā Dieva radības dziļumos. Es caur un caur redzu šo mūsu trūcīgo zemi, un redzu visas salas un cietzemes uz visas zemes. Es redzu jūras dibenu un visu, kas tur ir un pastāv, visas tās daudzās radības jūrā no mazākā lidz lielākā veida. Kāda tajā tomēr mit bezgalīga daudzveidība! 7] Es arī redzu, kā no visādiem gariņiem, kas ir ļoti mazi un čakli, tiek audzēta zāle. Es redzu, ka Visvarenā griba spiež viņus būt čakliem, un redzu katra bezgala daudzo gariņu precīzi nomērīto mērķi un darbu. Kā te viņu vasku cellēs strādā bites, tā te nu kokos un krūmos, zālē un stādos strādā gariņi. Bet viņi visu to dara, kad viņi tiek pārņemti un caurstrāvoti no Tā gribas, kas uz mana dzīvības pašpārbaudījuma šaurā un ērkšķainā ceļa lidz šejienei bija mans Draugs un Vadonis, un nekad nesasniedzamā saulē mājo Savā pirmsvētā gaismā un Savai gribai liek doties visā bezgalībā. 8] Jā, Viņš vienīgais ir tas Kungs, Viņam neviens nav līdzīgs! Viņa gribai vajag pakļauties lielam un mazam. Visā bezgalībā nav nekas, kas varētu Viņam pretoties. Viņa vara iet pār visu, un viņa gudrība nekad nav izpētāma. Viss, kas te ir, ir no Viņa, un visā bezgalībā kā radības telpā nav nekā, kas nebūtu izgājis no Viņa. 9] Es redzu no Viņa izejam spēkus, kā no rīta redz uzaustošās saules starus izejam visos virzienos ar vairāk kā zibens lielu ātrumu, un kur vien kāds stars ko sasniedz un satver, tur sāk kustēties, dzīvot un virzīties, un drīz parādās jaunas formas un jauni stāvi, bet cilvēka forma ir visu formu robežas un beigu akmens, un viņa stavs ir patiess debesu stāvs, jo visas Debesis, kuru robežas zina vienigi tikai Dievs, arī ir kāds cilvēks, un katra eņģeļu apvienība tāpat ir pavisam pilnīgs cilvēks. 10] Tas ir liels Dieva noslēpums, un kas nestāv punktā, kurā nu stāvu es, tam to neiespējami aptvert un saprast; jo tikai tīrākais Gars no Dieva cilvēkā var aptvert, saprast un skatīt, kas ir gara, un kas te ir viņā un ārpus viņa, un kā tas pastāv un rodas un kādēļ un kādā nolūkā. Bezgalībā nav nekā, kas te nebūtu priekš cilvēkiem, viss ir mērķēts uz cilvēku un viņa katra laika un stāvokļa vajadzībām. 56. Cilvēka un viņa radošās misijas būtība 1] (CORELS:) “Dievs Pats no Sevis ir tas augstākais un vispilnīgākais pirmcilvēks; t.i., šis Cilvēks sevī pašā ir uguns, kura sajūta ir mīlestība; gaisma, kuras sajūta ir saprāts un gudrība; un siltums, kura dzīvības sajūta ir sevis paša apziņa pilnīgākā sfērā. Kad uguns kļūst spēcīgāka, tad arī gaisma kļūst spē- 55

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates
TechnologiCS 4 - CADmaster