Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

cīgāka, un varenāks

cīgāka, un varenāks visu aptverošais siltums nu beigās mirdz tālu, un stars pats ir gaisma, tam sevī jau ir siltums, un tas darbojas kā tālumā, tā sevī. Radītais arvien vairāk uzņem gaismu un siltumu, tad apgaismo un sasilda arvien tālāk un tālāk, un kur tas nonāk, tur vēlreiz rada, un tā no pirmsuguns, pirmgaismas un pirmsiltuma viss mūžīgais vairojas un vienmēr tālāk un tālāk un vairāk un vairāk piepilda bezgalīgo radības telpu. 2] Tātad savu pirmsākumu viss ņem no viena Dieva pirmesības un attīstās, līdz tas kļūst līdzīgs pirmcilvēka pirmbūtnei, kādā līdzībā tas tad arī pilnīgi patstāvīgā brīvībā cilvēka formā pastāv no Dieva, kā Dievs, par sevi nepieciešamā pirmdraudzībā ar Pirmdievu, jo tas ir tas pats, kas ir Pats Pirmdievs. 3] Kur jūs redzat gaismu, uguni un siltumu, tur arī ir cilvēks, pabeigts vai iesākumā. No gaismas — uguns — siltuma atomiem miljardi pārvēršas kūniņā un rada formas. Atsevišķas formas atkal no jauna satveras, iekūņojas kādā lielākā un jau cilvēkam atbilstošākā formā un tajā veidojas par būtni. Šī būtne nu jau rada vairāk uguns, gaismas un siltuma, bet ar to parādās lielāka vajadzība pēc kādas augstākas un pilnīgākas formas. Daudzās, kaut sevī arī jau pilnīgākās formas, tūlīt saplēš viņu apvalku, satveras un ar savas gribas substanci atkal iekūņojas augstākā un pilnīgākā formā. Tā tas turpinās līdz cilvēka pilnībai, un tad cilvēks pats iztīrās līdz stavoklim, kādā nu atrodos es, un tā tad ir pilnīgi līdzīgs pirmugunij, pirmgaismai un pirmsiltumam, kas viss te ir Dievs, jo nu, skatienu novērsis, es skatos Viņa pirmgaismā, sevī pilnu uguns un pilnu siltuma, kas tad vienīgais ir Dievs no mūžības uz mūžību. 4] Tādēļ cilvēks vispirms ir cilvēks no Dieva un tikai tad cilvēks no sevis. Tik ilgi, kamēr viņš ir vienīgi no Dieva, viņš līdzinās embrijam mātes miesās, tikai tad, kad viņš Dieva kārtībā pats no sevis kļūst cilvēks, tikai tad viņš ir pilnīgs cilvēks, jo tikai caur to viņš var nonākt pie patiesas Dieva līdzības. Ja viņš to ir sasniedzis, tad viņš mūžībā paliek kā kāds dievs, un ir kļuvis tālāko pasauļu, būtņu un cilvēku pašradītājs. Jo ir dīvaini, ka es redzu visas manas domas, sajūtas un vēlmes, un mana griba ir līdzīga visa tā, ko es esmu domājis un jutis, apvalkam. Redzat, tā radīšana iet vienmēr no jauna uz priekšu. 5] Siltuma sajūtai un tātad mīlestībai ir vajadzība pēc reālā; bet jo sajūta kļūst spēcīgāka, jo vairāk tā sevī rada liesmu un siltumu un spēcīgāka arī kļūst liesmas gaisma. 6] Gaismā mīlestības vajadzība izpaužas formās, bet formas, līdzīgi kā pie kāda cilvēka ar sakarsētu fantāziju pie aizvērtām acīm rodas un tūlīt pazūd tā dēvētās halucinācijas, bet to vietā vienmēr nāk atkal citas, tās kļūst lielākas un pamazām pieņem ilgstošākas un noteiktākas formas. Bet pie pilnīgākiem cilvēkiem, kā un, protams, tikai uz neilgu laiku, pie manis, doma savā formā tiek uzglabāta, tādēļ, ka gribas satverta, tā tūlīt radītajā formā caur kādu ātru apvalku tiek saglabāta un to vairs nevar mainīt; bet ta kā sākotnēji apvalks ir tikai ļoti ēteriski maigs un ar to un tā tad caurspīdīgs, tad no sagūstītās domas radītāja tajā arvien vairāk iespiežas gaisma un siltums. Tas palielina sagūstītās domas pašas gaismu un pašas siltumu, no kādiem abiem garīgiem elementiem tā sākotnēji izcēlās, un tā sagūstītā doma sāk arvien vairāk un vairāk attīstīties, un pēc gudrības gaismas un pilnīgākās izpratnes, kurai, lai cik mākslīga konstrukcija, ir skaidrāka kā gaišākā diena, visās savās nepieciešamās daļās, savienojumos un posmos tiek organiski un mērķtiecīgi sakārtota. Ja domai reiz ir organisks izkārtojums, tad tajā jau iesākas pašas apzināta un sakārtota dzīvība. 7] Nu saprotams, ka kāds pilnīgs cilvēks nedaudz acumirkļos jau varēss domāt un rezumēt bezgalīgo, pavisam organiski sakārtoto domu un ideju pilnību. Ja viņš grib tās ietērpt ar savu gribu, tad tās turpinās pastāvēt un veidoties, beigās tās, dabīgi augstāki pabeigtā pašpilnveidošanā pat kļūs līdzīgas radītājam, turpinās dzemdēt un radīt sev līdzīgas, un tā no sevis, tādā pat veidā, kā radušās pašas, panāks bezgalīgu sev līdzīgo pavairošanu. Par to materiālā pasaule jau uzrāda rokām aptveramus pierādījumus. 8] Nepārtrauktu pašdzemdināšanu jūs ķermeniski atrodat pie stādiem, dzīvniekiem, cilvēkiem u n pie pasaules ķermeņiem, kas vairojas. To vairošanai vienmēr tiek liktas robežas. Tā kāda noteikta veida un sugas sēklas graudam arī piešķirts tikai noteikts skaits vēlāk radītiem sēklas graudiem, kādu skaitu tas nevar pārsniegt, tāpat dzīvniekiem — un proti: jo lielāks tas dzīvnieks, jo ierobežotāks pēcnācēju radīšanā! Tāpat tas ir pie cilvēkiem un vēl daudz vairāk pie pasaules ķermeņiem. Bet pilnīgu cilvēku gara pasaulē, ka pie Dieva, sajūtas un domas mūžam turpinās. Bet tā kā katra doma un katra ideja iepriekš aprakstītā veidā no to radošā gara caur viņa gribu var tikt ietērpta un beigās pat kļūst patstāvīga, tad ir saprotams, ka būtņu pavairošanai mūžam nevar būt beigu. 9] Tu, Cinka, savā sirdī nu jautā, kur visām tik bezgala daudzējādām tapušām būtnēm beigās būs telpa, ja radīšanai mūžam jāpieaug vienmēr milzum pavairotā mērā un attīstībā. Ak, draugs, apdomā tak, ka pat fiziskā telpa ir bezgalīga, un ja tu katrā acumirklī mūžam nepārtraukti vēlētos radīt des- 56

mitreiz simtstūkstoš saules, pat pie ātrākās virzīšanās uz priekšu bezgalīgajā telpā tās tomēr mūžam tā pazustu, itkā nekāda saule nekad nebūtu tikusi radIta! Neviens, izņemot Dievu, neaptver mūžīgās telpas bezgalību; pat lielākie un pilnīgākie eņģeļi neaptver telpas mūžīgos dziļumus, bet gan viņi nodreb mūžīgas telpas bezgalīgo dziļumu priekšā! 10] Ak, draugs, es ar manas sirds acīm nu redzu materiālās radības kopumu! Šī zeme, mēness, lielā saule un visas tās neskaitāmās zvaigznes, kuras tu saskati, un tās, kas tavām acīm liekas kā mazi mirdzoši punkti, pašas ir neizmērojami lieli sauļu un pasauļi novadi, kas sevī ietver miljardu reiz miljardu sauļu un vēl vairāk planētu, pret pašreizējo radības visumu nav tas, kas mazākais un smalkākais saules puteklītis ir pret šo visu tev redzamo zvaigžņu telpu! Un tomēr es tev varu teikt, ka starp daudzajām zvaigznēm, kuras tavas acis saskata, ir dažas, kuru diametrs ir vēl daudzus tūkstošus reizes lielāks, kā cik gara ir līnija no tev pat tiko saredzamām, attālākām zvaigznēm līdz no tām līdzīgi tālu stāvošām — attālums, kur noiešanaiar zibes ātrumu tev būtu ko darīt miljardu reiz miljardiem zemes gadu. 11] Tātad atsevišķi ķermeņi ir jau tāda neizprotama lieluma, un tomēr to lielā attāluma no šejienes dēļ, tie tavām acīm liekas kā tiko mirdzoši punkti! Un tomēr pret visas radības visumu, tas viss, kā teikts, tas viss ir mazākais puteklītis, kuru pavisam viegli var nest saules stari! Es tev saku: tu vari radīt miljardu saules ar visām to planētām un mēnešiem un komētām, un visu to sadalīt šajā sauļu novadu globā, un tās šo tikai viena globa telpu tikpat maz pamanāmi apgrūtinās, kā ūdens piliens padara lielāku jūru un apgrūtina tās lielo gultni; un miljardi reiz miljardi globu visā nu pastāvošajā radības novadā būtu tikpat maz pamanāmi, kā miljardi ūdens pilienu jūrā. 12] Aplūko visu zemi! Cik daudz tūksots strautu, mazu un lielu upju arī neieplūst jūrā, tas tomēr jūru ne pa līniju nepalielina; tagad iedomājies katrā acumirklī lai cik daudzas pasaules pēc pasaulēm un tās bezgalīgajā telpā vienmēr tāpat pazudīs, kā miljards miljardu ūdens pilieni, kas katru acumirkli, krizdami jūrā, tajā pazūd. Tādēļ mazdūšīgi nebaidies pārāk lielas radīšanas dēļ; jo bezgalībā mūžam ir pietiekami telpas un vietas bezgalībai, un Dievs ir pietiekami varens, lai uz mūžību visu uzturētu un pievestu galvenam galējam mērķim! 57. Corela ieskatīšanās dabas attīstības procesā 1] (CORELS:) “Cinka, es tev saku vēl vairāk! Cik daudz tu jebkad kopš savas jaunības uz šīs zemes esi domājis, runājis un darījis, un ko tu arī savā pirms šīs zemes dvēseles eksistencē esi domājis, runājis un darījis, tas viss ir atzīmēts dzīvības grāmatā. Vienu eksemplāru no tā tu turi savas dvēseles galvā, bet pavisam liels eksemplārs vienmēr atvērts un plaši atšķirts ir Dieva priekšā! Kad tu kļūsi pilnīgs, kā nu es Dieva priekšā stāvu pilnīgs, tad tu visas savas domas, runas un darbus uzticami atkal atradīsi. Pie tā, kas bija labs, tev dabīgi būs liels prieks; bet kas nebija labā kārtībā, par to tev gan nekāds prieks nebūs, bet kā pilnīgam cilvēkam, arī nekādas skumjas. Jo no tā tu pazīsi Dieva lielo žēlastību un gudro vadību un tas tevi spēcinās tīrā mīlestībā uz Dievu un visā pacietībā iepretim visiem tiem nabaga vēl nepilnīgiem brāļiem, kurus Dievs tas Kungs uzticēs tavai vadībai, lai tas ir uz šīs zemes vai kādas citas pasaules. 2] No tādām tavām atzīmētām domām arī reiz izies vēl jaunas pasaules. Parasti no tādām atzīmētām domām, runām un darbiem jaunā laikā top lielāki vai mazāki pasaules ķermeņi. Tās tiks dotas saules ugunīs, lai tur sasniegtu zināmu briedumu; ja tie to ir sasnieguši, tad ar visu varu tiek izvesti radības telpā un tur pamazām un vienmēr vairāk un vairāk to ziņā tiek atstāta patstāvīga izglītība. Šādā jaundzimušā pasaulē pamazām izveidojas daudzas tūkstots reiz tūkstos individuālas domas un idejas — kā zemes augsnē likti sēklas graudi — caur ko tajās arvien vairāk un vairāk tiek izkopta dzīvības dīgļa uguns un gaisma, un tad jaunā pasaule kalpo kā pamats visādas vēlākas radības, kā minerālu, stādu un dzīvnieku radīšanai, no kuru dvēselēm ar laiku tiek izglītotas cilvēku dvēseles. 3] Tāda veida jaunas pasaules tu šad un tad redzi dodamies caur debess telpu pa lielākai daļai kā dūmakainas miglas zvaigznes, arī kā komētas. To izcelsme ir Dieva grāmatā atzīmētās domas, idejas un rīcības. 4] No tā tu redzi, ka arī vieglākām domām, kuras cilvēks jebakad ir domājis vai nu uz šīs zemes, vai nu uz kādas citas zemes, mūžam nekad neiespējami varēt pazust; un gari, no kuru domām, vārdiem un idejām caur Dieva gribu tiek veidota tāda jauna pasaule, viņu pilnīgā stāvoklī pārāk drīz pazīst, ka tāda jauna pasaule ir viņu domu, ideju un rīcību darbs un pavisam labprāt nu ar lielu svētlaimes sajūtu pārņem paša pasaules kermeņa un beidzot visu lietu un būtņu, kas pastāvēs uz šāda pasaules ķermeņa, 57

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates