Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

Tas tomēr būtu kas tik

Tas tomēr būtu kas tik smieklīgs, ka ja kāds par cilvēku kļuvis tīģeris gribētu liet rūgtākās nožēlas asaras tādēļ, ka iepriekš viņš bija tīģeris!” 70. Corels attaisno sava rakstura īpašības 1] (CORELS:) “Man kopš dzimšanas bija strauju dusmu temperaments. Tā vietā, lai es caur maigu un saprātīgu audzināšanu to apslāpētu un prātu iespējami izglītotu, es tiku koriģets ar visiem sodiem, kādi vien ir. Mani vecāki vienmēr bija mani lielākie mocītāji! Ja viņi saprātu būtu apvienojuši ar labu gribu, tad viņi no manis būtu varējuši izaudzināt jūdu eņģeli; bet caur tūkstots sodiem es kļuvu par tīģeri1 Un kas te ir vainīgs, ka es kļuvu tīģeris? Pirmkārt, pirms audzināšanas un piedzimšanas es pats sev kādus gudrākus vecākus nevarēju izvēlēties, un, otrkārt, kad es piedzimu, es noteikti vēl skaisti ilgi nebiju nekāds Platons vai Pitagors un ne pēdas no kāda Sokrāta un tādēļ pats sev nevarēju dot nekādu audzināšanu. Bet kam te būtu bijis jānotiek, lai es būtu kļuvis labās cilvēks un nevis tīģeris? 2] Es tevi turu par pārāk gudru, lai tev pašam no sevis uz šo jautājumu nebūtu jāatrod kāda saprātīga atbilde. Pie jums, jūdiem, vienmēr šur un tur ir kādi no ļauniem gariem apsēsti cilvēki, vienu no kādiem es pirms dažām nedēļām redzēju pie Gadarenas; un tas vēl bija tas labākais. Vienam pat itkā jābūt jūdu velnam, kas savus ļaunos darbus dara tumšās naktīs! Bet arī dienas velns bija savas naudas vērts; jo ar viņu neko nevarēja panākt vesels bars cilvēku. Viņš darīja darbus, kuru priekšā visus cilvēkus pārņēma šausmas un bailes. Bet ja iespējamā kārtā minētais apsēstais varētu tikt no savas slimības izdziedināts, saki man, kāds vērsis no tiesneša varētu būt tik akls un tumši dumjš, ka viņš izdziedinātajam cilvēkam rādītu visas nedzirdētās šausmas, ko viņš savā apsēstībā izdarījis un tādēļ mudinātu viņu uz asarainām nožēlām un labošanos? Vai tas cilvēks tur ko varēja, ka savā apsēstībā pastrādāja tādas šausmas?! 3] Saki man, draugs pilns gudrības: No kāda liela augstuma krīt smags klints bluķis un lejā, kur tas nokrīt, nejauši nosit divdesmit tur staigājošus cilvēkus. Kādēļ tad tam tā vajadzēja notikt? Kas pie šīs ķezas vainīgs? Bet es, mazākais, iedomājami iespējamā veidā pieņemu, ka te nāktu kāds tik varens burvis, kas pēc Deukaliona un Pirra veida klints bluķi padarītu par cilvēku, apdāvinātu ar visu izpratni un inteliģenci. Kad jaunais cilvēks tur pavisam vesels stāvētu, tad nāktu kāds gudrs un līdzcietīgs tiesnesis un šim jaunajam cilvēkam teiktu: “Skaties te, tu neģēli! Te ir tavs ļaunais darbs! Kādēļ tu kā klints bluķis ar visu spēku kriti uz šiem divdesmit nelaimīgajiem cilvēkiem? Attaisnojies, jeb tev par šo darbu tiks piešķirts briesmīgs sods!” Ko jaunais cilvēks dumjajam tiesnesim gan teiktu? Neko citu kā: “Vai es kā smags klints bluķis, pirmkārt, varēju ko darīt, ka no kāda sveša spēka tiku atšķirts no man līdzīgā, un, otrkārt, ka es tieši biju tik šausmīgi smags, un, treškārt, vai es šos sadragātos cilvēkus esmu pasaucis gaidīt šeit līdz es nokrītu un viņus nositu?!” 4] Tu nu, cerams, sapratīsi, cik ļoti neprātīgi no super gudrā tiesneša puses ir apvainot šo jauno cilvēku, bet līdzās varbūt tomēr arī to, ka es, kā tikai tagad no rupji neaptēsta cilvēka kļūdams par jaunu cilvēku, gandrīz par visiem maniem sliktiem darbiem tikpat maz esmu vainīgs, kā tev tiko rādītais klints bluķis — jaunradītais cilvēks! Ja tu negribi būt dumjš tiesnesis, tad tiesā mani pēc tīra prāta taisnīguma un nevis pēc tava šķietami gudrā untuma! Esi cilvēks, kā arī es esmu cilvēks!” 71. Kirenija pārsteigums par Corela aso prātu 1] Jānis sāk dziļāk pārdomāt par šiem Corela trāpīgajiem vārdiem, un atrod, ka tie nav bez kāda pamata, un klusi, tikai sirdī vēršas pie Manis ar jautājumu, kas viņam vēl tālāk ar šo cilvēku jāuzsāk, jo tas viņam acīmredzami sāk pāraugt pār galvu. 2] Bet ES Jānim saku: “Dod nu viņam nedaudz laika, tad Es kā līdz šim tev sirdī un mutē jau likšu, kas tev tālāk ar viņu jārunā!” — Jānis tam paklausa. 3] KIRENIJS, kas ar lielu uzmanību bija klausījies Corela aizbildināšanos, Man teica: “Kungs, manšeit atklāti vajag atzīt, ka šis cilvēks ir pavisam dīvaina būtne! Nu šķiet, ka viņš pat pavisam gudram māceklim Jānim liek krietni pārdomāt. Īsi, piemēra pēc es tagad ar manu gudrību būtu tīri galā un kā tiesnesim man vajadzētu viņu no visiem viņa pārkāpumiem attaisnot! 4] Bet man ir neaptverami, no kurienes šis nelietis savā rīcībā ieguvis tādu pārliecinošu prāta asumu! Ka cilvēki, kā, piemēram, priekšnieks Stahans, arī Cinka, varēja runāt pavisam pārliecinoši saprā- 72

tīgi savam labumam, pirms vēl viņi nebija ar Tevi tuvāk iepazinušies, tas ir saprotami, jo viņi ir mācīti cilvēki un daudzās citās lietās daudz pieredzējuši; bet šis cilvēks jau kopš seniem laikiem bija vispirmās klases nelietis, — un tomēr šis milzīgais prāta asums! Ak, tā kas manā dzīvē vēl nav nācis priekšā! Saki man tomēr, ak Kungs, kā šis cilvēks pie tā ir nonācis!” 5] ES saku: “Tik ļoti tukšs viņš nekad nav bijis, jo grieķi vienmēr ir labākie Romas advokāti. Viņi pazīst romiešu likumu nesaudzīgo bardzību un tādēļ tos izstudē sevišķi precīzi, lai viņi, ja kāda pārkāpuma dēļ tiesneši viņus sauktu pie atbildības, vienmēr ir gatavi uz pamatīgu atbildi; un tādi cilvēki, kas nodomājuši valsti tā īsti krietni apkrāpt, tie jau neparasti stingri apgūst valsts un cilvēku tiesības un sevišķi intensīvi apgūst arī dažādu pasaules gudro rakstus. Un tādai klasei pieder arī šis Corels. 6] Bet pirms ekstāzes miega viņšarī nekad nebūtu runājis ar tādu noteiktu prāta asumu; bet no miega viņa gara dvēselē ir palicis zināms pēcaromāts, un tādēļ viņa nu tik asi kritizē. Bet šis asums gan drīz atkal pazustu, ja no šī brīža viņš atkal pilnīgi pārietu senajā dzīvības sfērā. Bet pie šīs apstrādes viņš vienmēr kļus vēl asāku prātu, ko Es īpaši Manu mācekļu dēļ arī pielaižu, lai pie šīs izdevības viņi nedaudz pārbauda cilvēciska pasaules prāta iespējamo asumu, kas viņiem ir ļoti svētīgi. Jo kaut gan viņi ir ļoti pazemīgi cilvēki un viņiem jau ir ļoti sapratīgas sirdis, tomēr šad un tad viņiem ienāk prātā nedaudz iedomīgas domas un tas iepretī cilvēkam ir pavisam lielisks piedauzības akmens. 7] Jānis sirdī Man jau darīja zināmu savas gudrības nepietiekamību un pārējie mācekļi nu domā un domā, kas tas ir; bet Es ļauju viņiem vēl kādu laiku pārdomāt, lai viņi paši sevi labāk pazīst. Ja viņi sevi ir dziļāk pazinuši, tad Es jau atkal palīdzēšu viņiem tikt uz priekšu. Bet Corels vēl viņiem liks ausīs odus, tā ka viņi visi pamazām sāks visai vareni kasīt aiz ausīm! Bet tad viņi jau atkal varēs spert soli tālāk. — Bet nu es atkal Jānim atraisīšu mēli un viņš atkal sāks runāt, tādēļ tikai nu esat ļoti uzmanīgi!” 72. Jānis mudina Corelu uz labāku dzīves veidu 1] Pēc īsa laika JĀNIS Corelam saka: “Es tev tieši nevaru apstrīdēt, ka tu ar tavu prātu dažam kam esi pieskāries, kas katrā ziņā nav gluži bez kāda pamata, bet uz tavu dzīvi tas attiecas maz vai arī nemaz, jo tava dvēsele sevī pašā vienmēr bija tik tālu izglītota, lai varētu atšķirt neīsto no patiesā. Bet kura dvēsele to spēj tādā asumā, kā tas ir pie tevis, tā arī atšķir labo no ļaunā, un ja viņa to var, tad viņa grēko pret viņas pašas izpratni un sirdsapziņu, bet kas grēko pret savu izpratni un sirdsapziņu, tas no savu grēku seniem netīrumiem var tikt attīrīts un kļūt Dievam patīkams tikai caur patiesu grēku nožēlošanu. 2] Tu gribi, un tev jākļūst labākam cilvēkam! Ja tu to gribi, tad tev arī vajag atzīt, ka pie visas tavas rīcības tu pats biji vainīgs; bet ja tu tas biji, tad nu tas arī no tevis atkarīgs, saprast, ka nav labi vainu novērst uz citu, bet gan pie sevis paša un sev to jāatzīst kā pilnīgi paša un tādēļ jāsajūt patiesa nožēla, tā ka daudzējādā ziņā tu patieso un labo ļoti labi pazini, bet rīcībā tomēr biji noskaņots par pretējo. 3] Jā, ja tu sevī nebūtu pazinis nekādu lai cik vāju no kaut kā tīri patiesa, bet gan savā dzīvības sfērā stāvējis tikai tumšākā māņticībā, tad tava rīcība — un lai vistīrākā prāta tiesas krēsla priekšā tā pati par sevi būtu cik ļauna — nevarētu tev tikt pierēķināta kā vaina un tu tad būtu tikpat brīvs no grēka kā, piemēram, tavs par cilvēku kļuvušais tīģeris un klints bluķis un nevienam nebūtu tiesības tev teikt: “Labojies, jūti nožēlu par saviem ļaunajiem darbiem un patiesi nožēlo grēkus, lai patiesam Dievam tu kļūsti patīkams!” 4] Te vispirms tevi vajadzētu apmācīt visā patiesībā, rādīt tev pareizo ceļu un kādu laiku tevi pa to vest! Ja kāds, kas šajā patiesībā pilnīgi apmācīts tomēr atkal mestos senajā nepatiesībā un rīkotos tikpat nepareizi kā iepriekš, te viņš tad gan grēkotu, tā ka viņš rīkotos pretī savai pārliecībai un savu sirdsapziņu liktu trakojošā nemierā. Tālab tavas man priekšā liktās ainas attiecas tikai uz cilvēkiem, kuri, līdzīgi dzīvniekiem, nekādu patiesībuvēl nekad nav pazinuši; bet tu īstā patiesībā neesi nekāds lajs, bet gan to pazīsti gandrīz tikpat labi kā es un jau sen to arī pazini. Un tava sirdsapziņa tev arī vienmēr pārmeta katru tavu ļauno darbu; bet tu to maz ievēroji un caur visādiem neīstiem prāta pamatojumiem centies to apslāpēt. Cik bieži tu uzsāki ko sliktu pret tavu izpratni un sirdsapziņu, tu vienmēr sajuti arī nožēlu; tikai tu vēl nenonaci pie grēku nožēlošanas un patiesas labošanās. 5] Bet tādēļ Dievs tas Kungs nu ļāva tev nonākt lielā postā. Nu tev nav nekā. Arī tava iepriekšējā vergu tirgotāju sabiedrība tevi pameta un nu jau atrodas Eiropā, ku tērē savu ievērojamo peļņu. Tu nu šeit stāvi gandrīz kails un meklē palīdzību. Tā tev arī jāiegūst, bet vispirms tev jākļūst tās cienīgam caur to, ka tu labprātīgi pats no sevis vienīgi labo un patieso pārnes darbīgā dzīvē. Pēc tam tev arī tiks palī- 73

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...