Views
4 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

Baels, Herme ar sievu un

Baels, Herme ar sievu un bērniem un tev ir arī abas tavas meitas Gamiela un Ida kopā ar tiem, kurus Es noteicu par znotiem, un tev ir arī brīnumzēns Josoe; un, saprotams, tev ir doti arī visu minēto sekotāji un ar to tu vari būt pilnīgā mierā. Tavs brālis pieņems tikai Corelu un pagaidām viņš viņa mājai izdarīs labu pakalpojumu un vēlāk arī svešiniekiem, kuru dēļ Es viņu esmu atmodinājis. Bet tu jau tāpat vēl diezgan bieži iesi pie sava brāļa un viņš pie tevis un tā tu ar Corelu jau daudz ko varēsi pārrunāt. — Vai tu vēl skumsti par to, ka Es Corelu neesmu nodevis tev?” 7] KIRENIJS saka: “Ak Kungs! Kā Tu man par to tā ko jautā?! Tu jau zini, ka vienīgi Tava svētā griba ir mana augstākā svētlaime, lai kā tā skan! Pie tam jau tāpat nekad nepaiet ne mēnesis, ka es neapciemoju brāli vai brālis mani, vai nu darījumos vai aiz senas brāļu mīlestības un tad jau būs kāda izdevība dažus vārdus pārrunāt ar to vīru. 8] Bet pirmīt Tu Jarai teici, ka šonakt Tu cauru nakti veiksi daudz brīnumainākā; tādēļ, ka mēs visi Tavā būtībā nu esam pietiekami iesvaidīti; nu, iekš kā gan varētu pastāvēt brīnuma galvenais moments?” 9] ES saku: “Mīļais draugs! Īstā laikā tu visu redzēsi un dzirdēsi kopā ar visiem citiem! Bet nu tu redzi veco Markusu jau čakli liekam ēdienus uz galdiem, un vīnu, sāli un maizi; un pirmām kārtām tavām meitām vajadzīgs labs spēcinājums, tādēļ pirms baudītām vakariņām nekas vairs netiks uzsākts, runāts un pārrunāts.” 86. Pārspīlēta un pareiza pazemība. 1] Markus nu dod zīmi apsēsties uz atgādātiem garajiem soliem un Kornelijs pasauc Corelu, lai tas ņem vietu pie viņa labās rokas. 2] Corels liedzas to darīt, teikdams: “Augstais kungsun pavēlniek! Tomēr neliec man to darīt! Jo redzi, es piederos pie tās koka būdas pēdējā un visparastākā dēļu galda, pie kura sēž jūsu pēdējie un niecīgākie kalpotāji, — bet ne šeit un pat pie tavas labās rokas, kur te ir klāts vispirmais galds! Tas no manis būtu skaists pazemības vingrinājums, kuru man visas dzīvīabs Kungs tomēr pār visu lika pie sirds.” 3] ES saku: “Draugs Corel, šeit pietiek ar tavu gribu! Tādēļ dari Kornelijam to prieku! Bet patiesa pazemība jau tāpat nav kādā redzamā ārējā darbā, bet pēc pilnas patiesības mēra gan sirdī. Ej uz Jeruzālemi un aplūko tur visus farizejus un visus rakstu mācītājus, ar kādām pazemības pilnām sejām un tērpiem viņi staigā apkārt; bet līdzās viņu sirdis tomēr ir pilnas smirdošākās augstprātības un līdz dziļi zem elles ienīst katru, kas negrib dejot pēc viņu stabules; kamēr kādam ķēniņam ar kroni un zizli, ja viņš tos neliek pāri kāda cilvēka vērtībai, var būt tik pazemīga daba kā kādam pēdējam ubagam uz ielas. Ja tu tā īsti pārdomā, tad pie mūsu galda pie Kornelija labās rokas jau tevi pacietīs.” 5] CORELS saka: “Ak, ja tā, tad tas protams gan iet!” — Viņš nu pieiet un apsēžas pēc Kornelija vēlēšānās. 6] Bet KORNELIJS viņam saka: “Tu mīļais draugs, tas mani no visas sirds iepriecina. Turpmāk mēs viens ar otru dzīvosim kopā un darbosimies Tā Vārdā, kas mūs ir apgaismojis. Kas te attiecas uz patiesu pazemību, es domāju tā: Sirdī gan jābūt patiesai pazemībai un tuvākā mīlestībai, bet ārēji ar to tieši nav jāgreznojas; jo caur to, ka starp citiem cilvēkiem ārēji noliecas pārāk verdziski zemu, es viņus padaru augstprātīgus un atņemu sev izdevību varēt visā, kas tad būtu derīgi, viņiem pakalpot. 6] Es nekad nedrīkstu pilnīgi zaudēt zināmu cieņu, kas man sagaidāma no maniem līdzcilvēkiem jau tikai kā cilvēkam, jo bez tās es neko svētīgi labu nevaru paveikt! Tādēļ savās sirdīs abi gan esam tik pazemīgi, cik vien tas vienmēr iespējams, bet no mūsu nepieciešamās ārējās cieņas mēs navaram un negribam neko zaudēt! 7] Mēs ļoti bieži nonāksim apstākļos un redzēsim, ka kaut kādiem nabaga cilvēkiem viņu uzturam vajadzēs nodarboties ar ļoti niecīgiem un neievērojamiem darbiem. Lai mūsu pazemībai itkā uzliktu kroni, mums jāiet arī tīrīt peļķes un kloākas? Es ticu, ka ārēji tas nav vajadzīgs; te pietiek, ka mēs tos cilvēkus, kas nodarbojas ar tādiem darbiem, savās sirdīs tādēļ neturam par niecīgākiem kā sevi, kas mēs no Kunga esam likti veikt kādu pavisam citu amatu. 8] Vispirms mums pašiem to amatu vajag augsti cienīt, bet pašiem sevi, protams, ne itkā mūsu dēļ, bet gan tautas priekšā tikai amata dēļ. Bet ja tā ir nepieciešamība, ta mums pašiem nevajag iet tīrīt peļķes un kloākas, bet gan mums to vajag uzticēt tiem, kas no Kunga un no dabas tam noteikti. Mēs to arī neizturētu, jo kopš bērnības mēs pie tā neesam tikuši pieradināti. Un tas Kungs mums to arī noteikti 88

neprasīs; bet kā visu cilvēku Tēvs Viņš noteikti prasa, ka mums savās sirdīs nevienu cilvēku, pat lielāko grēcinieku, nav jānicina, bet gan jādara viss, lai izglābtu viņa dvēseli! Un tā es ticu, ka mēs Dieva un visu cilvēku priekšā darbosimies pareizi.” 9] ES saku: “Jā, tā tas ir pareizi! Jūsu sirdīs patiesi mājo īsta pazemība un īsta tuvākā mīlestība — un nevis ārēja šķietamība kā pie farizejiem! 10] Kas bez vajadzības maisās starp klijām un drabiņām, beigās vajag pieļaut tikt no cūkām aprītam. 11] Tātad pareiza pazemība arī neprasa, ka jums Manas Mācīabs pērles tieši jāmet priekšā cūkām! Jo ir cilvēki, kas te ir ļaunāki nekā cūkas un viņiem Mana Mācība neder; jo šī veida cilvēkus, pirms jūs viņiem darāt zināmu Manu Vārdu un Manu Mācību, jūs pavisam labi varat izmantot peļķu un kloāku tīrīšanai. 12] Bet neskatieties te itkā pēc apģērba vai kāda ārēja goda, bet gan vienīgi pēc kāda cilvēka izturēšanās, pēc viņa sirds un dabas. Ja viņš ir cēls, maigs un pacietīgs, tad sludiniet viņam Evaņģēliju un sakiet: “Kunga Vārdā lai miers ir ar tevi un visiem cilvēkiem uz zemes, kam ir laba griba un sirds!” Ja tā iepriekš svētītam cilvēkam ir patiesi laba griba un sirds, tad svētības pilnais miers paliks viņā un viņam pavēstītais Evaņģēlijs drīz sāks nest skaistākos Debesu augļus. Un tā nu Es Pats pēc jūsu cilvēciskā veida ticu un domāju, ka jūs visi drīkstētu labi pārzināt to, kas ir pareiza pazemība! 13] Un tā kā uz galdiem jau bagatīgākā mērā atrodas ēdieni, tad lai mēs visi ēdam un dzeram pēc sirds patikas un priecīgu prātu; jo ja Es sēžu starp jums kā patiess jūsu dvēseļu līgavainis, tad jūs kopā ar Mani šo labi pagatavoto mielastu varat baudīt priecīgā garastāvoklī un līksmu prātu! Bet kad Es reiz atkal nebūšu starp jums kā tagad, tad jūs jau atkal varat sēsties pie galdiem ar mazāk prieka un līksmības!” 87. Kornelijs un Corels pārrunā par brīnumiem 1] Visi nu ķeras klāt un krietni un priecīgi ēd; sevišķi pamanāmi atkal mūsu Rafaels ņēma sev vairākas lielas zivis un tās brīnumaini ātri apēda, kas Corelam un Cinkam ļoti uzkrita, — bet sevišķi Corelam, kurš vēl pavisam nezināja, kas tas jauneklis ir. Tādēļ viņš Kirenijam apvaicājās, kā tas jauneklis tik ļoti izsalcis apēd tās lielākās zivis, kur viņš tak tomēr ne tuvu neizskatās pēc rīmas. 2] Uz to KIRENIJS viņam dod atbildi: “Tas jauneklis ir kāda brīnumaina būtne; viņš vienlaicīgi ir cilvēks un gars, ir iedzīvināts no tāda spēka un varas, par kādu tu vēl nekad neesi sapņojis. Mans brālis Kornelijs, kas sēž tev līdzās, var tev apliecināt to pašu!” 3] Pēc tam Corels jautā Kornelijam, kas tad ar jaunekli ir tik sevišķs. 4] KORNELIJS saka: “Redzi, mīļais Corel, viņš ir tas, ko mans brālis tev jau ir pavēstījis; vairāk par viņa brīnumaino būtību es tev nevaru darīt zināmu tā vienkāršā iemesla dēļ, ka, pavisam atklāti sakot, patiesi pats to nesaprotu. Viņš varbūt ir tas pats eņģelis, kas pēc jūdu mīta reiz jau kā varonis kalpoja jaunajam Tobijam. Es tur noteikti nebiju klāt, lai šajā lietā tev varētu kalpot kā dzīvs liecinieks; bet es ticu, ka tas tā bija, — un kādēļ nebūtu tā kam jātic?! 5] Šeit jau atkal notiek tādas brīnumlietas, kurām mūsu vēlākie pēcnācēji grūti ticēs, — un tomēr tās patiesi ir mūsu acu un ausu priekšā tādēļ, ka mēs tās redzam un dzirdam! Ja nu notiek tik daudz dievišķi brīnumaina, ka beigas jau vajag ticēt visam, kas vienmēr kā brīnumains tiek atstāstīts jūdu rakstos un grāmatās! Ja šeit viens brīnums var pilnīgi nosegt otru, kādēļ tad arī ne tajos senajos laikos, — un tā lielais ēdājs pirms dažām simtgadēm pavisam labi kadam dievbijīgam jaunajam Tobijam varēja būt kalpojis kā vadonis! Es no savas puses nu tam visam stingri ticu un domāju, ka arī tu pie tā nepiedauzīsies!” 6] CORELS saka: “Es jau pavisam nē! Viss brīnumainais ir kaut kas sevišķs un tam nav nekāda līdzība ar paraībām dabas spēkā; tas min ar kājām zināmos dabas likumus un sevī ir ar visu gudrību apdāvināta dzejnieka fantāzijas realizācija. Ko tikai kāds fantazējošs cilvēks kādreiz var iedomāties, tas brīnumainā sfērā tiek realizēts! 7] Vienam Dievam tomēr visam vajag būt iespējamam, jo kādas pasaules un zvaigžņotas debess pastāvēšana te nepārtraukti ir kā pastāvīgs pierādījums! Jo kādas pasaules pirmajai radīšanai mums vajadzētu likties pavisam šausmīgi brīnumainai. Bet ja viena pasaule ir radīta un reiz te ir kā apgādāta ar zināmiempastavības likumiem un zem tiem pašiem pastāvības likumiem apdzīvota no būtnēm, tad tā 89

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
TechnologiCS 4 - CADmaster
Notes 4-1B rates