Views
5 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

11. Redzi, tas, ko tava

11. Redzi, tas, ko tava meita sava sirdī sajūt kā mīlestību uz mūsu lielo svēto Meistaru, tas viņas dvēselē tieši ir viņas pašas dievišķā gara dzirkstelītes vienīgā un patiesā dzīvības zīme! Ja viņas krūtīs dzirkstelīte kļūst par liesmu, tikai tad viņa pilnīgi pazīs jūsu senās daudzdievības pilnīgo nederīgumu, bet arī to vienīgi patieso, mūžīgo Dievību, kas viņas parasti tīrajā sirdī nu ir iekvēlinājis un atdzīvinājis šo dzirkstelīti. 12. Es tev saku: Mīlestība ir tā vienīgā saite, caur ko Dievs savu radību kā bērnus velk pie sava visvarenā Tēva sirds un beigās viņus nostāda tai līdzās, — un tu, vecais, aklais pagān, nu lūdz atbrīvot no tās augstākās dievišķās žēlastības, kuru pats Dievs Savā lielajā žēlastībā ielej jūsu siržu iekšējās dzīvības pamudināšanai!? 13. Atstājies no savas senās muļķības un topi cilvēks, kam būs iespējams caur no Dieva tam nolūkam viņam piešķirto spēku sevī pašā iemantot mūžīgu dzīvību, Dievu sevī, un patiesi pazīt un tikai caur to ieiet patiesā, mūžīgā svētlaimē!” 90. Grieķu dievu vārdu izcelšanās un izskaidrojums 1. (MATAELS): “Bet lai tu uzzini, no kurienes ir cēlušies tavi dievi un ka viņi paši par sevi nav nekas, tad es tev tā Kunga vārdā, kas tagad ir šeit starp mums, saku, ka viņi nav nekas cits, kā tukši jums neko neizsakoši vārdi, bet senāk tie bija tā viena, vienīgi patiesā Dieva, kura gars nu visā pilnībā darbojas jūsu priekšā stāvošā meistarā, īpašības apzīmējoši izteicieni. 2. “Ceus” ir tas apzīmējums, kas pirmpatriarhu laikā vienmēr stāvēja pirms kāda dota likuma, kas tēvu sirdīs vienmēr cēlās no Dieva gara un nozīmēja tikdaudz, kā: “Tēvs to grib!”. Jo caur Ce, arī Ze, bija stingrais, nemainīgais gribas priekšstats un caur Us, labāk Uoz vai Uoza, attēlots vienmēr radoša un visu vadoša Tēva debesīs jēdziens. 3. Tāpat “Jupiter”, labāk Je un Pitar, bija priekšstats, caur ko senie tēvi bērniem attēloja atbilstošu trauku Dieva mīlestības un gudrības saņemšanai; jo Je U Pitar tad nozīmē tikdaudz, kā: U, kura zīme attēloja kādas atklātas sirds ārējo līniju, ir tas patiesas dzīvības dzeramais trauks; Pit nozīmē dzert; Pitz ir kāds dzērējs, un Pitar, arī Pitara, svēts dzeramais trauks, bet Pitra, arī Piutra — vienkāršs dzeramais trauks. 4. Bet tā jūsu Zevs vai Jupiters jums nav nekas cits, kā kāds tukšs vārds, jo jums ir kļuvušas svešas šo pirmapzīmējušo jēdzienu nozīmju zināšanas, tikpat un bieži īstenībā vēl neizsakošāki un tātad vēl vairāk neesoši ir visi citi jūsu dievu un dieviešu vārdi. 5. Piemēram, jūsu Venuz vai Avrodite (Venēra vai Afrodīte), kas pie jums ir sievišķīga skaistuma dieviete, pēc seno tēvu ļoti raksturīgiem priekšstatiem gan apzīmē ļoti skaistas sievietes personu, bet ne tieši viņas garīgai priekšrocībai; jo arī senie tēvi jau bija pieredzējuši, ka ar retiem izņēmumiem kāda ļoti skaista sieviete parasti ir dumja un sevī neglabā nekādas bagātības un zināšanas, jo viņa ir ārišķa un vienmēr aizņemta ar savas pašas skaistuma apbrīnošanu, un tādēļ atrod maz laika sev iegūt citas vajadzīgas zināšanas. Tādēļ sentēvi šādu sievišķu skaistumu dēvēja par patiesu Ve Nuz, arī venzi, kas nozīmē tikdaudz kā: “Viņa neko nezina!” vai : “Viņa neko nepazīst!” 6. Tieši to pašu izsaka arī apzīmējums AVrodite. Ja kaut kur stāvēja OV rodite, tad tas apzīmēja tikdaudz kā: dzemdēt tīru, dievišķu gudrību, un Slou — radīt: dzemdēt cilvēcisku dumjību, un Avrodite tad apzīmēja tik daudz kā kādu skaisti izgreznotu sievu, kas vienmēr ir dumjības dzemdinātāja, jo pa lielākai daļai viņa pati ir dumja. 7. Zem V senie vienmēr attēloja kādu uzņemšanas trauku. ja nu pirms V stāvēja kāds svēts O, kas zīmīgi attēloja Saules apli un atbilstoši tad arī Dievu Viņa pirmgaismā, tad gudrības gaismas uzņemšanai V stāvēja pēc Dievu apzīmējošā O; bet, ja pirms V stāvēja A, caur ko senie apzīmēja visu tīri un tukši laicīgo, tad šī trauka zīme — nevajadzīgas, laicīgas muļķības uzņemšanu. Bet Rodit nozīmē dzemdēt, un AV rodit — neko citu, kā dzemdēt muļķību. 8. Saki, vai tev nu nedaudz nesāk ataust gaisma par tavu dievu īsteno būtību?” 9. Orurana un Helēnas sejas nu sāk noskaidroties, un Helēnai vairs nav baiļu par viņas mīlestību uz Dievu. 10. Bet pēc tam Orurans Mataelam saka: “Draugs! Tava gudrība ir liela! Jo tas, ko tu man esi izdarījis ar nedaudz vārdiem, to simts gados nekad nebūtu panākušas Ēģiptes, Grieķu zemes un Persijas skolas! Tu man ar vienu vilcinu esi tīri aizslaucījis visus Ēģiptes, grieķu zemes un Persijas dievus, izņemot to 100

vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru es, kā man nu kļūst vienmēr skaidrāks, esmu šeit atradis un, cerams, atradīšu vienmēr vairāk un vairāk. Īsi, tu man nu esi vīrs, kas ne ar kādu zeltu nav samaksājams! Vispirms es no visas sirds tev pateicos kā cilvēks un draugs — viss pārējais sekos. Arī Helēna pateicas par šādu gudru pamācību.” 91. Mataels kā pagānu tempļu drupinātājs 1. Bet pēc tam Mataels atkal nāk pie Manis un Man jautā, vai jautā, vai ar savu grieķu dievu nosaukumu izskaidrojumu viņš gan ir darījis pareizi. — Vai tas it kā nav noticis par agru. 2. ES saku: “Ak, pavisam nē! Pilnākā patiesībā tas tev ir labi izdevies un caur to tu patiesi ar nedaudz vārdiem es panācis vairāk tumšākā pagānisma iznīdēšanai, nekā daudzi gudri skolotāji daudzos gados! Jo kas te kādu cilvēku grib audzināt saprātīgu un gudru, tam iepriekš no viņa vajag aizmēzt visu seno dumjību. Ja caur to cilvēks ir kļuvis gan vēl tukšs, bet toties tīrs trauks un tad ir viegli šādu labi lietojami trauku piepildīt ar visādām gudrībām no debesīm, tā tad arī būs ar šiem diviem. 3. Es tev saku, visā drīzumā šie divi kļūs cilvēki, par kuriem manai sirdij būt vairāk prieka, nekā par desmittūkstoš jūdiem, kuri sevi pēc Mozus tur par ļoti taisnīgiem, bet pie tam manai sirdij kā cilvēki ir svešāki, nekā visi tie, kuri uz Zemes piedzims pēc tūkstoš gadiem. 4. Un tālāk Es tev saku: Ja tev uz Zemes jebkad jāņem kāda sieva, tad tai jābūt Helēnai! Bet lai tas ir tālu no Manis, ka caur to Es vēlējos tevi uz to piespiest, bet gan tev to pavēstīs tava paša sirds, un tad tu arī tai sekosi. 5. Bet pieej nu atkal pie viņiem un esi draudzīgs. Vecais, kas citādi ir zināšanām bagāts vīrs, tāpat arī viņa patiesi apbrīnojami skaistā meita, no tevis prasīs vēl dažus izskaidrojumus par senatnes nosaukumiem. Tu tagad esi galvenais gudrais, un tev būs viegli uz katru jautājumu abiem dot pārliecinošas atbildes. 6. Vienlaicīgi tāda tava saruna arī uz romiešiem atstās labu iespaidu un caur to pie daudziem pagāniem templim tiks pielikti pirmie mūru drupināšanas darbarīki, un pēc tā, ja arī vēl vienmēr ar zināmu piepūli, dažos gadu desmitos ar pagānismu tiks realizēts lielāks efekts, kā citādi tas varētu tikt panākts tikko kādā gadu tūkstotī. 7. Naktī vienmēr paliek grūta lieta sprediķot par gaismu; bet, ja reiz ir iestājusies diena, tad gandrīz jau tāpat atkrīt katra nepieciešamība pēc mācības par dienas gaismu, jo tad diena jau pati no sevis dod gaismu. Bet vecais tev uzstādīs ļoti svarīgus jautājumus, un lai tev tādēļ arī ir dots nākt pretī ar ļoti svarīgām atbildēm. Tagad ej un Manā Vārdā savu lietu dari labi! 8. Mēs nu pavisam uzmanīgi sekosim jūsu sarunai, bet lai tevi sadzird arī tālu stāvošie, par to jau jātiek gādātam no Manis! 9. Es šķietamai Saulei vēl likšu mirdzēt pāris stundas, kas daudzus cilvēkus izvilinās ārā no pilsētas, daļēji aiz pārsteiguma un daļēji aiz bailēm par šādu nekad beigties negribošu dienu. bet šajā īsajā laika tu ar viņiem abiem panāksi daudz. 10. Bet pēc tam, kad es šai šķietamai Saulei likšu nodzist, tad mēs visi uz šī pakalna baudīsim labu vakara mielastu, pie kam tad vēl ļoti daudz kas tiks apspriests un pārrunāts. Nu tu šim acumirklim zini visu, kas nu noderīgs darāms; tālāko dos vēlākais laiks.” 11. Mataels Man pateicas par šo uzdevumu un — pavisam slepeni arī par skaistās Helēnas bildināšanu, kura jau pie pirmā skata ļoti pārsteidza viņa sirdi, tā ka slepenībā viņš pats sirdī iečukstēja: “Pie visām debesīm, visā Izraēlā vēl nekad nav redzēts tik sievišķīgi skaists stāvs!” 12. Bet arī visi romieši, neizslēdzot Kireniju, bija metuši acis uz skaisto grieķieti un tas prasīja lielas pūles — skatīties kur citur, nekā tikai uz skaisto Helēnu, kuras miesa šķita veidota kā no tīrākās gaismas ētera un tādēļ nu bija gandrīz pievilcīgāka, nekā visa brīnumainā šķietamā saule. 13. Tādēļ Mataels tad arī šeit sevišķi saņēmās, tomēr tas, ko viņš pavisam slepeni juta, to, izņemot Mani, gan neviens nemanīja. 92. Kā atšķiras Dieva bērnu un pasaules bērnu skaistums 1. Tādēļ viņš (Mataels) ļoti nopietniem soļiem gāja pie Orurana un skaistās Helēnas un abiem jautāja, vai tagad viņi jau tā īsti pamatīgi esot pārdomājuši par viņa viņiem doto izskaidrojumu. 101