Views
4 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

juši! Pie visas nu jau

juši! Pie visas nu jau vairāk kā pusgadu dzirdētās augstākās gudrības tu gan esi nabaga dumjš vientiesis! 2. Kādā laika gaisma un tumsa it kā nav bijušas naidīgas? Kad dzīvība un nāve jebkad ir staigājušas kopā brālīgā saticībā? Kad nikns izsalkums un labi apmierināts izsalkums sniegusi rokas paradīzes mieram? Nelga! Tas pats par sevi saprotams: Ja no šejienes augstākā un skaidrākā gaisma no Debesīm iespiedīsies zemes dziļākā tumsā, te neiztikt bez pretestības! 3. Aplūko ļoti augstā Ararata ledus laukus! Te neizkūst pie niecīgiem siltuma grādiem, kā gudrie grieķi tos nosaka pēc ledus un sniega krāsas un biezuma; bet liec uz šādiem ledus laikiem reiz spiesties Aizēģiptes vasaras karstumam, tad gan viss ledus drīz kļūs par ūdeni! Bet bēdas tad ielejām, kas no šī ūdens tiks pārplūdinātas! 4. Un redzi, kas te nenovēršami būtu materiāli, tas turpmāk noteikti mazāk neizpaliks garīgi. 5. Bet ja jau mēs Dieva Evaņģēliju sākam sprediķot ar zobenu rokās, tad mēs jo vairāk pret mums pamodināsim pasaules zobenu; bet ja mēs to sākam ar miera ieroci, kāds ierocis saucas mīlestība, tad mēs arī daudzkārt atradīsim mieru. 6. Ka pie šādas veltes no Debesīm ar laiku, cik ilgi pasaules matērija, dievišķās kārtības dēļ, paliks tā, kas tā vienmēr bija, vēl ir un tā paliks, sāksies kari un visādas cīņas, tas viegli pats par sevi saprotams, un te nav vajadzīgs nekāds pareģojums; bet tieši caur to, ka no kādas nobriedušas izpratnes, pēc gudrā Mataela veida, rokām aptverami pamatots savā pilnīgā tukšumā pagānisms cilvēkiem tiks parādīts kā dumjš un smieklīgs, tad mazākais pie mums netiks saukta ļoti spēcīga un postoša pretcīņa visu iznīcinošā intensitātē! 7. Ja tu šo no manis tev teikto tikai pavisam nedaudz atzīsti, tad tavs man izteiktais pareģojums, tad kā pusdienas saulei septiņgadu gulētājam vajag krist acīs kā pilnīgai muļķībai. 8. JŪDA saka: “Jā, jā, tu gan vienmēr esi tas gudrais Toms, un visam, ko es saku, vajag būt dumjam! Tev, protams, ir taisnība, bet mani tas kaitina, ka man nekad nevar būt taisnība! Es to lietu varu cik labi pārdomāt, pirms es to ietērpju vārdos, un redzi, tikai atvērt muti, un visi man uzbrūk kā lauva jēram. Jā, te no dusmām tad tomēr vēlētos pārplīst kā piepūtusies koka varde. bet no šī brīža es vairs nerunāšu ne zilbi, bet gan būšu mēms kā stabs, tad jums it kā nebūs pret mani kas iebilstams?!” 9. TOMS saka: “Jā, dari tā, tad tu darīsi gudri.” 10. Te MATAELS pasauc Tomu un viņam saka: “Labās lietas vārdā es tev pateicos, ka tu brālim Jūdam izteici tik vienkāršu aizrādījumu. Jo tas viņam pavisam nekaitēja, jo varbūt reiz citā pasaulē tas, ko viņš šeit uzskata kā sava saprāta apvainojumu, viņam pavisam nekaitēs; jo pie viņa vēl ilgi nav ne pēdas no iekšējas gudrības un ļoti iespējams, šajā dzīvē arī nekad nebūs. 11. Bet turpmāk lieciet viņu mierā; jo viņa dvēsele nav no augšienes un viņa gars ir pārāk mazs un vājš, lai savu sastingušo dvēseli padarītu mīkstāku un atdzīvinātu līdzīgu jūsējām.” 12. Te ES pienāku klāt un Mataelam saku: “Patiesi, tāds darbarīks kā tu man esi, ir nedaudzi, un tādēļ man tev nu vajag izteikt uzslavu! Turpini tikai tā, un tu citiem apustuļiem, kurus Es pie pagāniem tikai vēlāk pamodināšu no Maniem ienaidniekiem, būsi teicams priekštecis. Un tikai tagad es tev dodu pilnīgāko apgalvojumu, ka tu un tavi četri brāļi nekad nekritīsiet atpakaļ jūsu smagi pārciestajā slimībā. Bet tavus četrus brāļus tu tad norīkosi un arī viņiem rādīsi pilnīgi pareizo ceļu. 13. Bet mēs šeit vēl pavadīsim pāris dienas un rīt kā sabatā šeit vēl daudz kas notiks, pie kā tu Man pavisam labi varēsi pakalpot, jo tu esi viens, kas nebīstas ne pasauli, ne nāvi un tieši tādēļ tu Man esi krietns darbarīks. 14. Bet tagad pieved mani pie Helēnas, jo viņai slepenībā ir ļoti lielas ilgas pēc Manis, un tad apciemojam viņu un spēcinām!” 15. MATAELS saka: “Ak Kungs, kāda man bezgalīgākā žēlastība! Tu, mans radītājs, ļauj man Sevi pievest tai, kas tāpat kā es ir Tava radība! Bet meitene ir tīra un pilna labas gribas, viņa noteikti neko nezina no kāda grēka, un te atmaksājas pūles spēcināt tādu sirdi, caur kuru vēlāk var tikt spēcinātas tūsktots reiz tūkstošas. 110. Dieva meklēšana. 1. Pēc šiem vārdiem Es, Mataels un Jara, kura neatkāpjas no Maniem sāniem, pieejam pie Helēnas un viņas tēva Orurana. 2. Kad HELĒNA redz Mani pienākam, viņa izplūst prieka asarās un pēc kāda laika saka: Es jau ļoti 120

šaubījos, ka man tiks piešķirta šī žēlastība, redzēt tevi, manas dzīvības Kungu pie manis un runāt; bet tagad viss ir labi! Jo Tu, kuru mana sirds un mans prāts tikai šeit tik bezgala brīnumaini iepazina, Pats esi atnācis pie manis! Ak, nu skaļi uzgavilē mana citādi skumjā sirds, jo tas, Kura gars no šūpuļa līdz kapam ir saskaitījis visus tava pulsa sitienus, nu stāv tavā priekšā un nes tev svēto spēcinājumu, kurā nāve tev reiz būs saldāka kā medus!” 3. Pēc tam viņa apklust un ES viņai saku: “Helēna! Sirdīm, kas tā mīl kā tavējā, mūžam nav jābaidās nāvi un tās to nekad nebaudīs ne saldu, ne rūgtu! 4. Jo redzi, Es pats esmu tā dzīvība un tā augšāmcelšanās, un tie, kas Man tic un mani mīl kā tu, mūžam neredzēs, nejutīs un nebaudīs nāvi! 5. Smagā miesa tev kādreiz gan tiks ņemta, bet tas tevi neskars sāpīgi un apzināti, bet gan caur manu mīlestības Garu, kas ir tevī un aug līdz pilnīgai līdzībai ar manu garu, vienā acumirklī tu no šīs smagās nebrīvās dzīvības pārvērtīsies tavas dvēseles gaišākā dzīvībā! 6. Bet Helēna aiz aizkustinājuma nevar izteikt ne vārda un raud savas sirds sajūsmā. Tas velkas labu laiku un Helēna savā sirdī vēl vienmēr ir tik aizkustināta par to prieku, ka Es nācu pie viņas, ka, cik bieži vien viņa vēlas Man pateikties, prieka asaras vienmēr no jauna paralizē viņas muti. 7. Bet tad Es viņai vēlreiz saku: “Mana mīļā meita, nepūlies runāt, jo šī tavas sirds valoda man ir mīļāka par daudziem, lai cik izsmalcinātiem tavas mutes vārdiem. 8. Jo redzi, tagad uz Zemes jau ir daži un turpmāk būs vēl vairāk, kas Man teiks: “Kungs, Kungs, Kungs!” Un Es viņiem atbildēšu un teikšu: “Ko jūs Mani saucat, svešinieki?! Es jūs nepazīstu un vēl nekad neesmu pazinis. Jo jūs vēl vienmēr esat melu, augstprātības, ļaunuma, nakts un visas tumsas firsta bērni! Tādēļ atkāpjieties no Manis, jūs, arvien ļauna darītāji!” Un es tev saku, ka starp viņiem būs daudz vaimanu un zobu griešanas! 9. Viņi savu Dievu meklēs bezgalīgos, nekad nesasniedzamos tālumos un dziļumos un Viņu neatradīs. Jo viņi to atrod par vienkāršu, meklēt mani viņu tuvākā tuvumā, proti, sirdīs. 10. Patiesi, kas Dievu nemeklē kā tu Viņu esi meklējusi, tas Viņu neatradīs arī visā mūžībā! 11. Dievs Sevī ir tīrākā un tīrākā un bezgala augsti varenākā mīlestība un tādēļ var tikt atrasts tikai caur mīlestību! 12. Tevi tūlīt sākumā uz to mudināja mīlestība, kaut gan tu iedomājies grēkojam, ja tu Mani mīlēji; un redzi, tu Mani atradi. — Es vairāk kā pusceļu nācu pretī tev un tavam tēvam Oruranam. Bet tieši tāpat arī nākotnē mani jāmeklē visiem, kas grib mani atrast, un viņi Mani atradīs, kā tu esi Mani atradusi. 13. Bet kas Mani meklē ar prātu, tas līdzinās cilvēkam, kurš pērk māju, par kuru dzirdējis, ka zem tās mūriem ir paslēpts liels dārgums. Kad māja kļuva viņa īpašums, viņš sāka drīz šur, drīz tur rakt, bet viņš īsti nepūlas un rok pavisam pavirši un tādēļ dārgumu, kas bija dziļi aprakts, neatrada. te viņš domā: “Aha, es zinu, ko es darīšu; es sākšu no ārpuses rakt apkārt mājai un noteikti drīzāk nākšu uz apraktā dārguma pēdām!” 15. Un tā viņš iesāka rakt mājas ārpusē un dabīgi dārgumu neatrada; jo tas bija dziļi ierakts viņa mājas vidū; un jo tālāk no mājas dārguma dēļ viņš raka jaunas bedres, jo mazāk viņš varēja atrast dārgumu, kura dēļ viņš tak to māju bija nopircis. Jo kas kaut ko meklē tur, kur tā nav un nekad nevar būt, tam arī neiespējami meklēto atrast. 17. Ar ausīm nevar redzēt un ar acīm dzirdēt. katrs maņas orgāns paredzēts zināmam uzdevumam un tādēļ tam ir savs īpašs iekārtojums. 18. Tāpat cilvēka sirdij, kas ir tuvākā radniecībā ar dievu, ir uzdevums meklēt un arī atrast Dievu, un tad no atrastā Dieva saņemt jaunu, neiznīkstošu dzīvību. Bet kas Dievu meklē ar citiem jutekļiem, tas to tikpat maz var atrast, kā cilvēks ar cieši aizsietām acīm var atrast un redzēt Sauli ar ausīm, ar degunu vai ar acīm. 19. Bet sirds īstens un dzīvs juteklis ir mīlestība. kas tātad šo iekšējāko dzīvības jutekli īsti pamodina un ar to sāk meklēt Dievu, tam arī Dievu tikpat noteikti un uzskatāmi vajag atrast, kā katram cilvēkam, ja viņš nav pilnīgi akls, ar savām acīm tūlīt vajag atrast Sauli un skatīt tās gaismas tēlu. 20. Bet kas grib dzirdēt kādu gudru vārdu, tas nedrīkst aizbāzt ausis un gribēt dzirdēt ar acīm; jo acis gan redz gaismu un visas apgaismotās formas, bet vārdu garīgās formas neļaujas saskatīties, bet gan dzirdamas tikai ar ausīm. — Vai tu to visu labi saprati?” 121