Views
5 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

teiks mums daudz

teiks mums daudz nelīdzēs; jo vecais savā sfērā ir drošs un pēc rakstiem spējīgs pilnīgi attaisnot katru lai cik apkaunojošu rīcību. Kas pret to tad darāms? “ 2. Kirenijs saka: “Labi, tad es ar savas varas visspēcību rakstos nolādu visas tās vietas, kas nesaskan ar cilvēka veselo saprātu, un tad viņi mums ir pie saites!” 3. Mataels saka: “Tas neko nelīdzēs, tādēļ ka viņš var teikt: Bet cilvēka veselais saprāts arī prasa, ka vispirms dod likumu un to sankcionē, iekams pēc tā grib kādu tiesāt! Ko tu viņam tad iebildīsi? Te nozīmē sevišķi saņemties, lai no cilvēciskās puses pret šo zelli varētu kaut ko panākt! Tāgad drīz varētu būt klāt Kornelijs, Fausts, Kisjons no Kisas un zināmais Pilopolds no tā paša apvida; viņi mums noteikti ļoti labi pakalpos. Es priecājos uz viņu ierašanos.” 4. Pēc neilga laika par teikto kā no priekšnieka puses kā arī par vairāk slepeni piemetināto no Mataela puses un viņa prieku par Kornelija un līdzdalībnieku ierašanos, Kirenijs uzaicina Ebalu ko spēcīgu izklāstīt par šiem farizejiem. 5. Un Ebals pieceļas un saka: “Augstais draugs! Lapsas un jūsu nepastāvīgos cilvēkus ir grūti noķert; lapsas, tādēļ ka viņām vienmēr ir divas izejas un nepastāvīgos, tādēļ ka viņi var pārveidoties visā, pat elementos. Tādēļ manas domas ir šādas:Saskaņā ar to, kas tev no patiesākā un uzticamākā liecinieka, kuru tu pazīsti tikpat labi kā es, par šiem cilvēkiem tika teikts, pavisam vairs nevar būt nekādu šaubu vai tas tā ir vai nav; bet no otras puses kā pasaulīgs tiesnesis iepretī pasaulei vari izteikt spriedumu tikai pēc tā, par ko tavas ausis un acis uz ārpusi var pārliecināties, tad mans padoms te būtu sekojošs. Atlaid šos apgrūtinošos lūdzējus ne mazākā mērā viņiem nepiešķirot to, ko viņi grib dabūt un caur kādu spriedumu viņus nenolādi kādam sodam. Caur to tu pilnīgi pietiekami esi kalpojis iekšējai garīgai patiesībai un pasaules prātam! Tās būtu manas domas! 6. Es tev varētu atstāstīt simtiem faktu par daudzējādām ļaužu krāpšanām un negodīgākām ļaužu apspiešanām, ko daudzos gadījumos pie šiem Dieva kalpiem esmu piedzīvojis; bet ko tas tev līdzēs? Viņi tev vienmēr atradīs kādu caurumu caur kuru viņi var izslīdēt brīvībā! Viņi pret katru ārēji viņiem kaitēt varošu vēju rūpīgi apsedzas ar Mozus segu un Arone un praviešu svārkiem un nekāds lai cik auksts vējš nevar viņiem sagādāt pat iesnas! 7. Bet ko visu ar praviešu rakstiem var izdarīt ārējs prāts, to mēs pavisam labi zinām; jo cik ilgi nepazīst to iekšējo, garīgo jēgu, tie noder visam un tas šiem ļaudīm ir galvenā slēptuve. Tādēļ te cits nekas daudz nebūs darāms, kā tas ko es tev esmu ieteicis.” 8. Kirenijs saka: “Jā, jā, tev ir pilnīga taisnība, es to no pamatiem izprotu; bet tomēr es domāju vai šiem cilvēkiem nevarētu stāties pretī ar ko krimināli pierādāmu, kur tad viņi man noteikti vairs neizspruktu!.” 9. Ebals saka: “O jā, ar visiem drīzāk nekā ar viņiem; jo šie zeļļi tev pazīst katru romiešu likuma burtu un vairāk kā katrs advokāts likumu prot apiet, ka neviens sātans viņiem neko nevar padarīt. Personīgi vai kā līdzdalībnieki viņi tāda veida pārkāpumus būs izdarījuši daudzus. Dieva priekšā viņi, protams, nevarēs paslēpties, bet ja mēs ar viņiem gribam rīkoties likumīgi, mēs viņiem neko nevaram padarīt! Varbūt Kisjons, Kornelijs, Fausts vai grieķis Philopolds?- Bet izņemot Kungu un eņģeli Rafaelu neviens no mums viņiem neko nevar padarīt!” 10. Kirenijs krata galvu un saka: “Kā aizdomās turamus es viņus tomēr varētu likt apsargāt; varbūt tāda nopietnība uz viņu sirdsapziņām tomēr iedarbotos nedaudz satriecoši!?” 11. Ebals saka: “Pamēģini to, bet es tev galvoju, ka pēc priekšnieka pirmajiem protestiem tu nevarēsi vien pietiekami ātri likt atsaukt sardzi. Ārpasaulei mums nav nekāds causa criminis (krimināls noziegums)! Te nav neviens sūdzētājs un tādēļ arī nevar būt neviens tiesnesis! Kunga klusās liecības mēs nevaram uzskatīt kā sūdzību divkārša iemesla dēļ. Pirmkārt te trūkst katra pasaulīga nozieguma pierādījums un otrkārt pasaules priekšā Pats Kungs būtu uzskatāms tikai kā pusei liecinieks, jo mazākais tagad ante forum Romanum (Romieši tiesas priekšā) likumīgi nevarētu atsaukties uz Viņa dievišķību, jā pilnvērtīgi pat ne uz Viņa gaišredzības spējām! Mēs protams precīzi zinām, kā ar viņiem ir; bet sausais romiešu likums mūsu Kungu un Meistaru vēl ilgi nepazīst un tātad arī ne Viņa gudrību. no kuras izriet Viņa liecības. Par spīti visai tavai iekšējai pārliecībai tu par šiem cilvēkiem nu vari izteikt spriedumus tikai pēc tā, ko tu no cilvēkiem no ārpuses vari sagādāt kā vainas pierādījumus. Un tam tomēr pirmām kārtām vajadzīgs kāds kas apsūdz un tikai tad nāk zvērināti liecinieki! Jeb vai pie jums kaut ko nozīmē kāda pravieša vai orarula izteiciens, ja abi nepieder pie jūsu reliģijas?” 12. Kirenijs saka: “Ārkārtējos gadījumos gan, sevišķi ja pirms kārtīgas tiesas pravietis iepriekš sevi 144

ir parādījis kā katras uzticības cienīgu! Ja tiesa par viņu nešaubas, viņa, kā arī kāda pārbaudīta orākula izteiciens var kalpot kā pavisam pilnvērtīgs pierādījums! Jo vienīgi tiesnesim ir tiesības liecību pieņemt kā derīgu vai nepieņemt, vai atzīt un noteikt vai tā ir pieļaujama vai nepieļaujama!” 13. Ebals saka: “Labi, bet ko tad, ja kāds pravietis neļauj sevi izmantot ne kā apsūdzētāju un tikpat maz kā liecinieku? Caur ko tu viņu uz to vari piespiest?! Par liecinieku manis pēc vēl drīzāk, bet par apsūdzētāju jau pavisam ne! Te mums, protams, Viens ir, bet ar ko tu šo lielo Vienu piespiedīsi un ar ko eņģeli Rafaelu, ka viņi uzstājas vai nu kā apsūdzētāji vai kā liecinieki?” 14. Kirenijs saka: “Te, protams, nekāds spaids nav pielietojams! Tātad nogaidām; jo pieteiktie varbūt tomēr vairs neliks uz sevi pārāk ilgi gaidīt! Man liekas, ka vēl diezgan lielā attālumā es jūrā redzētu zibam airus!” 15. Mataels saka: “Kopš pusstundas arī es to pamanīju, bet tā lieta visu laiku paliek gandrīz tajā pat vietā! — Nu, kā ir ar nopratināšanu? Vai jūs vēl esat tajā pat vietā? ” 16. Kirenijs saka: “Ne pa matu tālāk! Tev bija taisnība un arī Ebalam bija taisnība, un es saprotu, ka ar visas varas pilnību pasaules lietās, mēs ar viņiem maz vai neko nepanāksim! Un atnācēji jādomā arī daudz nepalīdzēs.” 138. Kirenijs liek no Cēzarijas atvest lieciniekus pret farizejiem. 1. (Kirenijs:) “Bet man tieši tagad kas ienāk prātā! Es tūlīt sūtīšu sūtni pie apriņķa pārvaldnieka, viņam man no pilsētas vajag atsūtīt visādus apsūdzētājus un lieciniekus. Viņi par šīm lapsām jau zinās ko teikt un tad mēs viņus piespiedīsim pie sienas!” 2. Mataels saka: “Doma nav slikta! Ar to tu mazākais iegūsi to, ka tu vari viņiem pielikt sardzi. Bet tam jātiek izdarītam.” 3. Kirenijs tūlīt liek nākt priekšā diviem jātniekiem un izskaidro viņiem ko viņš no apriņķa pārvaldnieka grib. Viņi tūlīt dodas uz pilsētu. 4. Bet kad savā starpā murminājošie fanātiskie priesteri to mana, priekšnieks atkal pienāk pie Kirenija un saka: “Kungs un pavēlniek, kādēļ tu jātniekiem liki doties uz pilsētu? Vai tu viņus uz turieni varbūt sūti mūsu dēļ? Vai caur to tu it kā gribi iznīcināt mūsu, caur jūsu likumiem pat sankcionētas, likumīgās tiesības? Kungs, tas būs grūti; jo te mums mūsu pusē būs likums un Dievs! Tev tikai vajadzētu izdot jaunu likumu, kas šim acumirklim tev tikpat maz noderētu kā tas vecais, jo kāda jauna likuma iedarbība nekad tak nevar darboties atpakaļejoši!” 5. Diezgan dusmīgs Kirenijs saka: “Runājat kad jums tiks jautāts. Es zinu jūsu intereses un arī jūsu atbildību. Tagad tas viss atkarīgs vienīgi no manis. Man vajag apspriesties ar saviem padomniekiem vai jūs esat cienīgi iegūt ķeizarisku atļauju jūsu petīcijai! 6. Ja pie stingrākās pārbaudes jūs tiekat atrasti tās necienīgi, tad ne tikai pati no sevis tiek anulēta katra atļauja, bet gan vēl seko sods par nekaunību, ka jūs kā sodāmi cilvēki jūsu grēku noslēpšanai no valsts vēl prasāt žēlastību! To labi iegaumējat! Romas valsts virspārvaldnieks spriež pavisam citādi nekā jūs. Viņš nekad nespriež pēc kādas personas labvēlības vai ārējas autoritātes, bet gan bez kādas visu kārtu atšķirības stingri pēc likuma un taisnības. 7. Tādēļ labi sagatavojaties, kā jūs visslepeni ar jūsu sirdsapziņu stāvat Dieva un cilvēku priekšā! Jo no jums kā tā dēvētiem Dieva kalpotājiem — kaut gan Dievam nekādi kalpotāji nav vajadzīgi, jo Viņa visvarenība un visgudrība, Viņa visurklātbūtne un viszināšana Viņam jau tāpat kopš mūžības vislabāk pakalpo, un kā ļaužu skolotājiem tiek prasīts daudz stingrāks norēķins kā no nemācītas tautas, kas bieži lielākās grūtībās tikko pazīst tikai dažus ārejākos likumus un pat pie tam viņiem nav ne jausmas, kādu garu tie īstenībā sevī slēpj. 8. Bet jūs pazīstat un jums vajag pazīt likumus un garu un vajag būt iesvaidītiem visā patiesībā. Tādēļ jūs arī sapratīsiet kādēļ jau ļaužu dēļ no manas puses ar jums apiesies daudz stingrāk nekā ar kādu privātpersonu! Jo jums te vajag stāvēt tik tīriem kā Saule, jeb jūs sava amata nekad neesat vērti! Tādēļ jums arī pavisam nav jāraizējas par to, ko visu es uzsākšu vai nu jūsu apsūdzībai vai attaisnošanai! bet ejat un savu petīciju atnesat uz pergamenta un tad to iesniedzat, lai vairāk vai mazāk manās rokās ir kāds pierādījums vai un par vai pret jums!” 9. Priekšnieks saka: “Augstais Kungs un pavēlniek! Šodien ir Jauna Mēneša sabats, kādā mums ir aizliegta katra darbība. Šajā svētajā dienā, visā savas miesas mierā cilvēks nenodarbojas ne ar ko citu, kā 145