Views
7 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

ji un vēl ļoti

ji un vēl ļoti neizglītoti gaisa gari, tad šāds aizsprostotas dvēseles nevar aizsargāties, un tad kopā ar viņu miesu drīz padodas, kas, tādēļ, ka pārāk daudz sajaukta ar dvēseli, ir daudz jūtīgāka un vārīgāka nekā kādas brīvas dvēseles ķermeņa miesa. 2. Ejiet un īsti stingi satveriet pie rokas vai kādas citas ķermeņa daļas kādu īsti maigu pilsētas meiču, un viņa kliegs no sāpēm; bet ejiet uz lauku pie kāda strādājoša zemnieka, kas līdzās savam darbam arī vēl pareizi rūpējas arī vēl par savu un savu bērnu dvēselēm, te jūs varat satvert zemnieka un viņa bērnu rokas un kratīt, cik stipri gribat, un viņi nepacels nekādus pārāk lielus sāpju un baiļu kliedzienus. 3. Jūs gan domājat, ka šāds nejūtīgums ceļas no smagiem darbiem un caur to izdarīto norūdīšanos?! Ak nē, Es jums saku: lielāks norūdījums ir tikai caur daudzām pašaizliedzībām no viņas miesas brīvākas kļuvušas dvēseles sekas, caur ko tad arī tiek realizēta pareiza miesas norūdīšanās. 4. Bet kur tiek pielietotas visas pūles miesas lutināšanai un pat pastāv īpašās skolas, kurās caur visādiem vingrinājumiem miesa tiek padarīta iespējami samērīga un beigās caur visādām ziedēm un eļļām cik iespējams, maiga, tur vairs nav nekāda brīva un spēcīga dvēsele un kad tad pār šādu pretīgi vāju miesu nāk vieglākā indes dvesma, tad nāve viegli svin bagātākos ražas svētkus. 5. Te tad atkal tiek vaimanāts un prasīts, un viens pa pusei ticīgais pēc otra saka: “Bet kā te Dievam var būt prieks, ja Viņš cilvēkus nepārtraukti piemeklē ar visādām ciešanām?! Te vai nu nekāds Dievs nav saskatāms, vai arī Dievs ir pārāk dižens un nekad neraizējas par kādiem zemes tārpiem. Caur bagātīgiem upuriem, maģiskiem izteicieniem un caur vīraku viņu padarīt lēnprātīgāku! Vai arī Dievs ir ticis sadusmots un atriebjas pie nevainīgiem, vājiem cilvēkiem; maisā un pelnos vajag nožēlot grēkus un Jordanā iemest, mazākais, divpadsmit grēku āžus. 6. Mirušām dvēselēm gan sprediķo bailes Dieva priekšā, bet kam dvēselē mirušais sprediķotājs pats jau sen vairs netic, bet gan tam, ko viņš par sprediķi saņem un kādu godu un kādu cieņu viņam varētu atnest labi studēta sprediķotāja talants. Un tā viens aklais ved otru, un tā viens mirušais grib otru padarīt dzīvu. Pirmais sprediķo savai miesai un otrs klausās sprediķi savas miesas dēļ. Bet kāds labums te gan iedomājams un panākams kādai augstākā mērā slimai dvēselei? 8. Es esmu Dziednieks; mirušie un tādēļ aklie cilvēki jautā, kā tas Man tomēr var būt iespējams. Un Es jums saku, ka Es nedziedinu neviena cilvēka miesu; bet gan, kur kāda dvēsele vēl nav pārāk sajaukta ar viņas miesu, Es tikai dvēseli atbrīvoju, un ciktāl to ļauj darīt dvēselē apraktais gars, atmodinu. Tas tad tūlīt spēcina dvēseli, kas kļūst brīva, un tad viņai ir viegli visas miesas kaites vienā momentā nolikt labākā kārtībā. 9. To tad dēvē par brīnumdziedniecību, kamēr tā tak ir vispamatīgākā un dabīgākā miesas dziedināšana pasaulē! Kas kādam ir, to viņš arī var dot; bet kā viņam nav, to viņš arī nevar dot! 10. Kam ir dzīva dvēsele pēc Dieva kārtības un brīvs gars viņā, tas var darīt brīvu arī sava brāļa dvēseli, ja tā vēl nav pārāk inkarnēta, un tātad viegli palīdz viņas slimā ķermeņa miesai. Bet ja dvēseļu ārstam pašam ir ļoti slima dvēsele, kas ir vairāk mirusi, nekā dzīva, kā pēc tam viņam kādai otrai dvēselei būtu jādod tas, kā viņam pašam pilnīgi trūkst?! Tādēļ pārdomājiet to! 11. Es jums esmu rādījis noteikumus, lai kļūtu Mani mācekļi, un pasaules ļaunumu līdz patiesākiem un dziļākiem pamatiem. Dariet tagad, ko jūs gribat! Es jūs ne uzņemu par saviem mācekļiem, ne jums lūdzu tādiem kļūt. bet ja jau jūs gribat kļūt Mani mācekļi, tad pirmām kārtām jums savas dvēseles vajag padarīt brīvas un spēcīgas, citādi jums neko nelīdzētu būt par Manas Mācības mācekļiem. 13. Noass un šķirsts 1. Pēc šīs runas visi iepleš acis un klusībā saka: “Mana vaina!” Un tas jaunais farizejs nezina, kas viņam uz to Man jāatbild. Arī Kirenijs un Jūlijs, un Ebabs, un pat Jara, kurai viņas sievišķais skaistums sāk kļūt aizdomīgs, šeit rāda diezgan domīgas sejas. 2. Un pēc kāda dziļu pārdomu laika KIRENIJS saka: “Kungs un Meistar, es šur un tur kopā ar Tevi esamu pavadījis dažas dienas un naktis, esmu redzējis tevi veicam daudz brīnumaina un arī dzirdējis Tevi ļoti asi runājam, bet tā kā šī tava runa, vēl nekad nekas mani tā nav izsitis no visām manas dzīvības sliedēm! Jo pēc šī tava tagadējā izteikuma mēs pavisam neesam nostādīti daudz labāk, kā Ābrama laikā Sodoma un Gomora. Un visas mūsu rūpes, darbība un rīcība ir in optima forma (pilnīgākajā formā — izd.) pilnīgi sātana. Draugs, tā ir ļoti cietsirdīga mācība. Diemžēl ne par kādu pasaules cenu nevar noslēpt, ka Tu mums šeit esi pateicis viskailāko patiesību; bet kā nu nostāties tādā pozīcijā, no kuras no- 14

teikti labprātīgi varētu visai pasaulei rādīt muguru un tad visu laiku izlietot dvēseles un gara kultūru?” 3. ES saku: “Draugs, nekas vieglāk kā tas! Tu paliec tas, kas tu esi un stāvi priekšgalā tam, kam tu esi nolikts priekšā, bet ne tavam godam, bet gan daudzpusējam cilvēku labumam! 4. Jo redzi, kad Noasa laikā pār zemes virsmu, kuru pamatu pamatā apdzīvoja samaitātākās dzīvības cilvēce, nāca plūdi, tad, izņemot Noasu un viņa palielo ģimeni un dzīvniekus, kurus Noass varēja uzņemt šķirstā, plašā pasaules apvidū plūdi visu nonāvēja, dabīgi, tikai ne zivis ūdenī. 5. Bet kā Noass un viņa ģimene augsti virs visiem lielo plūdu nāvi nesošajiem viļņiem saglabāja dzīvību? Redzi, viņš atradās savā stiprajā šķirstā, kuru trakojošajiem plūdiem pavisam paklausīgi vajadzēja nest uz savām mugurām un nekur nevarēja iespiesties šķirsta iekšpusē, kur tie arī Noasa dzīvībai varētu kļūt bīstami! 6. Bet garīgi šie nāvējošie plūdi virs šīs zemes virsmas vēl vienmēr saglabājās; un Es tev saku, ka šie garīgie un pastāvīgie Noasa grēku plūdi pasaules cilvēku dzīvībām ne niecīgākā mērā nav mazāk bīstami, kā tie kādreizējie dabīgie Noasa laikā. 7. Bet kā var pasargāties no noslīkšanas garīgajos grēku plūdos? Es tev saku: “Ko Noass darīja fiziski, to lai tagad dara garīgi, un uz visiem laikiem ir pasargāts no noslīkšanas nāves lielajos un pastāvīgajos garīgajos grēku plūdos 8. Ar citiem vārdiem sakot: pēc Dieva kārtības gan arī pasaulei dod, kas ir pasaules, — bet pirmām kārtām Dievam, kas ir Dieva! 9. “Noasa šķirsts” ir kāda cilvēka patiesa pazemība, tuvākā un Dieva mīlestība. 10. Kas ir īsti pazemīgs un pilns tīrākās, nesavtīgākās mīlestības uz Dievu to tēvu un visiem cilvēkiem un kam vienmēr ir dzīvā tieksme Dieva kārtībā visiem cilvēkiem cik iespējams, pakalpot, tas pavisam sveiks un vesels un labi pasargāts prom virs citādi tik ļoti viegli nesošiem visas pasaules grēku plūdiem; un šīs viņa laicīgās dzīves gājuma beigās, kad priekš viņa plūdi kritīsies un izsīks to tumšajos dziļumos, tad viņa šķirsts labi piestās pie dzīvākās Dieva Valstības Ararata, kur tam, kuru tas nesīs, kļūs par mūžīgu mājvietu. 14. Kā jāuzlūko un jāizmanto laicīgas bagātības 1. (KUNGS): “Uzskati Mani! Vai Man tagad nevajag saieties ar pasauli? Es ēdu un dzeru un pasaule kalpo Man, kā reiz plūdi kalpoja Noasa šķirstam! Tie gan ļoti spēcīgi trako zem mana šķirsta stiprajām sienām — bet tie mūžam nekad to nevar aprīt. 2. Tu neesi vainīgs, ka te reiz ir tapusi Romas valsts. Tā nu reiz ir, un tu to nevari iznīcināt! Bet valstij tomēr ir labi likumi, kas ļoti labi noder kārtības uzturēšanai un cilvēku pazemībai. Ja tu iedomājies esam kungs, kas stāv pāri likumam, un tādēļ vari valkāt kroni, tad tu esi uz nepareiza ceļa, kaut arī ne iepretī cilvēkiem, kuriem likumu, kas reiz ir sankcionēts, tik un tā vajag turēt ar visām tā priekšrocībām un trūkumiem. Bet ja tu arī sevi liec zem likuma un sevi uzskati tikai kā no valsts un aiz nepieciešamības te ieliktu tā pārzinātāju un izpildītāju, tad tev ir pareizs viedoklis un no likuma garīgā materiāla tu būvē sev šķirstu, kuram vajag tevi vest pāri visiem, lai cik vētrainiem, pasaules grēku plūdiem. 3. Bet ja tu pie tam vēl visā patiesībā ievēro Manas Mācības principus, kas pavisam labi savienojami ar jūsu likumiem, tad tu pēc iespējas dari pietiekami arī tavai dvēselei un tavam garam. Bet ja es tev to attēloju kā pietiekamu, tad nosauc man vēl kādu, kas tev to varētu nosaukt par nepietiekamu!” 4. KIRENIJS saka: “Bet apdomā, ak Kungs to greznību un luksu, kurā valsts dēļ man vajag dzīvot, un apdomā, ko tu tikko iepriekš runāji par pasaules greznību un luksu!” 5. ES saku: “Vai tad savā sirdī tu mīli pasaules greznību un luksu?” 6. KIRENIJS saka: “Ak, ne mazākā mērā; tas viss man ir kā patiesas mokas!” 7. ES saku: “Nu, ko tad tevi mulsina nepieciešama greznība un nepieciešams lukss? Bez tavas sirds mīlestības nekāds spožums un greznība nevar kļūt par ļaunumu dvēselei un garam! Bet ja tava sirds pieķers kam materiālam, un lai pats par sevi tas būtu cik niecīgs, tad tas dvēselei un garam var būt tikpat kaitīgs kā smagākais kronis no tīra zelta un dārgākiem dārgakmeņiem. 8. Tādēļ te viss atkarīgs tikai no sirds stāvokļa; jo citādi vissmieklīgākā veidā arī Sauli, mēnesi un zvaigznes vajadzētu šīs zemes cilvēkiem pierēķināt par grēku, jo tās ļoti krāšņi mirdz un spīd un tā, ka cilvēkiem par to noteikti ir liels prieks. Tāpat arī tev, mans mīļais Kirenij, var būt īsts prieks par tavu spožumu cilvēku priekšā, bet tikai ne kāds tukšs un tādēļ dumjš; jo caur to dvēsele tiek samaitāta un 15

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr
 • Page 3 and 4: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G
 • Page 5 and 6: 5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan
 • Page 7 and 8: viņiem lielākoties arī izdodas.
 • Page 9 and 10: Gars, arī pavisam citādi vajag ap
 • Page 11 and 12: a, vajag darīt labu tam, kas viņa
 • Page 13: 12. Kur pie šādām rūpēm dvēse
 • Page 17 and 18: gāts; jo pasaules pārāk materiā
 • Page 19 and 20: parast vajag būt dvēselei noderī
 • Page 21 and 22: kā kausēts medus, piens un medus
 • Page 23 and 24: zem sava jumta patiesi jau dabūjis
 • Page 25 and 26: sagūstīti un ievest tumšā alā
 • Page 27 and 28: tas ar cilvēku un labo velnu, kād
 • Page 29 and 30: kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik
 • Page 31 and 32: traukti cīnījies un turpmāk mū
 • Page 33 and 34: dara laimīgus! Jā, cilvēciskais
 • Page 35 and 36: tas ir pretrunā ar Manu Mācību!
 • Page 37 and 38: et diemžēl arī par lielākās va
 • Page 39 and 40: vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti
 • Page 41 and 42: un tempļa uzdevumā viņiem pret R
 • Page 43 and 44: izpratne? Pie tam mēs kā nākamie
 • Page 45 and 46: tikām pēkšņi aizturēti un apci
 • Page 47 and 48: tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS
 • Page 49 and 50: viņiem vairs neraizēsies. Un tā
 • Page 51 and 52: pie mums un bijāt īstenais iemesl
 • Page 53 and 54: ojāejas malas. Bet to redz tikai t
 • Page 55 and 56: 13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī
 • Page 57 and 58: ir visas viņa slepenās zināšana
 • Page 59 and 60: 21. Kur tu visos rakstos jebkad esi
 • Page 61 and 62: jau ir mīļāk, personīgi viņu p
 • Page 63 and 64: īnumus mēs esam redzējuši ar pa
 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208:

  skatīt par laimīgu. 16. Bet šie

 • Page 209 and 210:

  14. Vētra un lietus gāze ir piln

 • Page 211 and 212:

  mieļiem un ja arī katrs vestu če

 • Page 213 and 214:

  zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.

 • Page 215 and 216:

  jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa

 • Page 217 and 218:

  kas tas ir. 13. Kāds patiesības d

 • Page 219 and 220:

  18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot

 • Page 221 and 222:

  aiz tīri pārspīlētas piesardzī

 • Page 223 and 224:

  Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi

 • Page 225 and 226:

  ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s

 • Page 227 and 228:

  samelotam labumam. Neīsts pravieti

 • Page 229 and 230:

  206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr

 • Page 231 and 232:

  pavisam dīvaina lieta, bet tieši

 • Page 233 and 234:

  kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se

 • Page 235 and 236:

  dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam

 • Page 237 and 238:

  a. Tava to desmit Mozus baušļu ap

 • Page 239 and 240:

  ana teltī bija izperinājuši vis

 • Page 241 and 242:

  kādā mākslā vai zinātnē iegū

 • Page 243 and 244:

  saki to, un es arī ar to būšu ap

 • Page 245 and 246:

  tad šajā ziņā tu tas patiesi ne

 • Page 247 and 248:

  kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va

 • Page 249 and 250:

  stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m

 • Page 251 and 252:

  jūs slepenībā līksmosit! Jo jū

 • Page 253 and 254:

  pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k

 • Page 255 and 256:

  tības no debesīm. 3. Un es tad ar

 • Page 257 and 258:

  un tavus biedrus ir pavisam no jaun

 • Page 259 and 260:

  8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga

 • Page 261 and 262:

  ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz

 • Page 263 and 264:

  un kurli! Jautājums: Vai tāds tē

 • Page 265 and 266:

  mēr pilnvērtīgos noteikumus zem

 • Page 267 and 268:

  aiz dzīvākās mīlestības dziņa

 • Page 269 and 270:

  posts un trūkums. Tikai caur sting

 • Page 271 and 272:

  12. Jūs uz Venēras redzējāt vis

 • Page 273 and 274:

  48. Mataela runa par likumu un mīl

 • Page 275 and 276:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr