Views
8 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

Eroda, tāpat kā no

Eroda, tāpat kā no tempļa vajāšanas?” 12. ES saku: “Draugs, šo jautājumu tu gan labāk varēji sev aiztaupīt! Pirmkārt tādēļ, ka es tev to jau Nācaretē esmu vairāk kā pietiekami apgaismojis, un otrkārt no visām manām runām tev beidzot tomēr jau bija jāpieņem, ka Es ne tādēļ esmu nācis šajā Zemē, mirušos vēl vairāk padarīt mirušus, kā viņi jau tāpat ir, bet gan visu tikai no jauna atkal atdzīvināt; tādēļ tagad no manis ne pār vienu nav jātiek spriestai tiesai. Jo Es te esmu visu tiesu, kas pār šo zemi bija nospriesta, ņemt uz Sevis, un visiem cilvēkiem caur no manis uzņemto tiesu jāatrod pilnīgu atpestīšanu no mūžīgas nāves. 13. Tātad Es tagad neesmu te nācis sist, bet gan tikai dziedināt tūkstoš veidos slimojošo cilvēku brūces, bet ne, lai tās sistu vēl dziļakas un ļaunākas. 14. Vai tad tu domā, ka Es, zināmā mērā aiz bailēm, bēgu no saviem vajātājiem? Ak, ja tā būtu tava ticība, tu te būtu lielos un rupjos maldos! Aplūko šos dažus smagākos noziedzniekus! Patiesi, pēc Mozus un pēc jūsu likuma viņi ir pelnījuši simtkārtēju nāvi; un tomēr es neļauju tam notikt, ka viņi tiktu nonāvēti, bet gan arī viņiem jātiek dāvātai Debesu svētībai. ja viņi šo žēlastību izmantos savā labā, tad arī viņiem jāpiedalās pie Manas Valstības; bet ja pēc kāda laika viņi atkal krīt, tad viņi paši būs vainīgi, ja viņus nonāvēs plūdu likums un stingrība! Jo redzi, šis likums bija vienmēr, bet žēlastība tikai laiku pa laikam nāk palīgā nomāktajiem; bet ja žēlastība netiek respektēta, tad atkal vajag pacietīgi panest likumu. 17. Par Kunga gribasspēku un cilvēku dvēseles brīvību. 1. (KUNGS): “Redzi, tu visai Āzijai un daļa Āfrikas esi Romas visu likumu, visas varas un visa spēka nesējs, un tomēr šeit atkarīgs no manas gribas, noziedzniekus sodīt vai atbrīvot, un pret manu gribu tu neko nevari uzsākt. 2. Tāpat ar manu gribu es arī visus pasaules cilvēkus varētu pievērst labai rīcībai, bet arī tā būtu tiesa, kas tos brīvos cilvēkus padarītu par mašīnām. 3. Bet tu tomēr neesi nekāda mašīna, jo tu to, ko pēc Mana Vārda dari, saproti, ka pēc Dieva kārtības vienīgi tā tas ir pilnīgi pareizi; un ja tu vēl ko nesaproti, tad tu jautā un tad tu rīkojies pēc tavas izpratnes un tad tas vairs nav nekāds spaids no ārienes, bet gan no iekšienes, kas te pilnīgi ir brīvas dzīvības kārtībā. 4. Jo ja Mana griba tevi piespiež, tad tu esi sasaistīts vergs; bet ja tevi mudina tava paša griba, tad tu esi brīvs, jo tava griba tagad grib to, ko tavs saprāts, kā tavas dvēseles acu gaisma, atzīst kā vienīgo patieso un labo. bet ar pasauli būtu citādi, ja tā būtu mudināta rīkoties pēc Manas gribas. Tā iepriekš nepazītu, kas te ir vienīgi labs un patiess un tās rīcība tad līdzinātos dzīvnieka rīcībai un īstenībā vēl sliktāk. Ja dzīvnieks stāv uz tādas pakāpes, ka kāds spaids, kas iestādīts viņa dabā viņa dvēselei nevar sagādāt nekādu tālāku morālisku zaudējumu, jo kāda dzīvnieka dvēselei vēl ilgi nevar būt nekāds sakars ar kādu brīvu morāles likumu, bet brīva cilvēka dvēsele caur kādu iekšēju viņas būtībai ciestu lielāko zaudējumu, jo tiesātais dzīvnieciskais pavisam darbotos pret viņas morāliski brīvo dabu. 5. Bet no tā, mans mīļais Kirenij, nu gan cerams, vairāk kā skaidri var saprast, kādēļ es no tiem, kas Mani vajā, vienmēr it kā bēgu un kur un kā tikai vienmēr iespējams, no viņiem izvairos, ne, lai it kā Sevi aizsargātu no viņu nevarīgā niknuma, bet gan, lai viņus, tāpat kā manus aklos un muļķīgos bērnus, pasargātu no mūžīgas pazušanas. 6. Bet ja Es redzu, ka kādiem cilvēkiem, kas Mani vajā, sevī tomēr ir labāka daba un pie kādas pareizas gara gaismas var pazīt patiesību un tīro labo, tad Es nevairos no viņiem, bet gan lieku viņiem nākt pie Manis, kur viņi tiek pamācīti pazīt viņu nakti un viņu tiesu un beidzot kļūt par cilvēkiem pēc Dieva kārtības. Dzīvs piemērs no tā tev tikko ir pie tiem trīsdesmit jaunajiem, bet miesās spēcīgajiem manas miesas vajātājiem. Noteikti Es nebūtu ļāvis viņus šeit atvest, kad viņi vēl bija tālu no šejienes, ja Es viņu sirdis nebūtu atradis sev noderīgas. 7. Dabas spēki no manas gribas gan tika spiesti viņus atgādāt šeit, bet caur to viņu dvēselēm nav ticis nodarīts nekāds spaids. Bet nu viņi ir šeit, tiks pamācīti, viņu prāti kļūs gaismas bagātāki un tad viņi noteikti brīvi izvēlēsies to, kas te nes labumu viņu dvēselēm. 8. Redzi, nu jau tuvu ir laiks, Saule tās starus drīz sāks atsūtīt virs horizonta un nevienam no jums vēl nav ienācis prātā skaļi izpaust kādu vajadzību pēc miesas nakts miera! Kādēļ tad ne? Redzi, tādēļ, ka šodien Es to tā gribu! Bet tas vēlreiz nav nekāds dvēseles spaids, bet gan tikai matērijas, kurai nu ilgāk kā 18

parast vajag būt dvēselei noderīgai. bet šo spaidu Es jums un arī sev pašam esmu izdarījis galvenokārt arī šo trīsdesmit dēļ un neviens no jums par sevi nevarēs teikt, ka viņš esot miegains un noguris. bet par mūsu nomoda cenu mēs esam izglābuši mūsu trīsdesmit brāļus, dubulti: miesīgi un garīgi. Tādēļ mūsu pūles un mūsu nomods ir daudzkārt atalgots; tā kā šeit kāds ārējs spaids kādai dvēselei noteikti nav kāds zaudējums. bet ja Es ar varu būtu dvēseles iespiedis pareizā gaismā, tad viņas te stāvētu tikai kā mašīnas un nevienai viņu rīcībai priekš viņiem nebūtu vairāk vērtības, kā te ir kādas mašīnas vai daiļa rīma iekšēja, pašam derīga vērtība! 9. Ko līdz, piemēram, kādam kaplim, ja tas labi kaplē, un kādam zāģim, ja tas labi zāģē? Viss tas noder tikai cilvēkam, kuram ir brīva zināšanām bagāta apziņa un ziņa atšķirt, kas te ir derīgs, labs un noderīgs. — Vai ko kādam aklam līdz gaisma un ko kādam nolēmētam skriešanas sacensības? Tikai tam kas noder, kas reiz atrodas pareizā sevis paša, tad vajadzības, lietošanas, pielietošanas un no tās izrietošā izmantošanas izpratnē. 10. Tā tas tad ir arī ar garīgo gaismu. Cilvēka gribas svētās brīvības dēļ to nekad nevar un nedrīkst slepeni un ar vari ieliet, bet gan gaismu brīvi neliek kādā vietā, kur tā no katra var tikt pamanīta. Kas to grib izmantot, tas bez kādiem traucējumiem to var izmantot, bet kas to negrib izmantot, tas savā brīvā gribā pavisam droši var arī atstāt, līdzīgi tas tā ir arī ar saules gaismu, kas to grib izmantot, tas lai to izmanto kādam darbam, bet kas pie saules gaišās dienas visas gaismas grib būt laisks, tas lai tāds ir, un pasaulei tas sevišķi nekaitēs. Jo gaisma nevienu ar brīvu gribu apdāvinātu dvēseli ne uz kādu darbību nespiež. 11. Man ir pietiekami varas jūsu izpratni noskaņot citādi un jūsu brīvo gribu padarīt par no visām pusēm sasaistītu nastu nesēju dzīvnieku, un šis dzīvnieks pavisam pazemīgi staigās pēc manas visuvarenās vadošās virves vadības; bet pats sevī viņš būs miris. Bet ja Es jūs pamācu un rādu un arī dodu pareizo gaismu, tad pie tam jūs esat brīvi un gaismu varat vai nu pieņemt vai nepieņemt! — vai tu, Mans mīļais Kirenij, to saproti?” 12. KIRENIJS saka: “Jā, nu es arī to saprotu un ticu un saprotam, iemeslu, kādēļ Tu, ak Kungs, esi izvēlējies Zemes stāvokli, lai visus cilvēkus pamācītu par viņu vienīgi patieso mērķi un kā viņi to var sasniegt. Bet lai līdzās un tieši šai lietai jo vairāk iegūst intensīvāku ticību un gaišāku izpratni un pārliecību, tam nolūkam Tu vēl vienīgi veic Tev iespējamus darbus, kas taviem vārdiem sagādā vēl lielāku svaru un intensīvāku gaismu. Un tā patiesai cilvēku dzīvības svētībai no tevis viss notiek lielākā kārtībā, un Tava izturēšanās un uzvešanās man liekas tieši tāda, ka tas Tev tā bija paredzēts jau kopš mūžības. Šajā ziņā es varbūt varu arī maldīties, bet kam es grūt varētu ticēt.” 13. ES saku: “Nē, nē, te tu ne niecīgākā mērā nemaldies, jo kādai Dieva kārtībai vajag būt mūžīgai! Ja tā nebūtu mūžīga, tad tā arī nebūtu nekāda kārtība un nekāda patiesība; jo kādai patiesībai mūžīgi vajag būt un palikt patiesībai un tādai arī kopš mūžības vajag būt paredzētai. — Bet nu par pavisam ko citu! 18. Kunga runas pierakstīšana 1. (KUNGS): “Nu, tā kā rīta ausma jau sāk krāsot kalnu galotnes, skaties tu Markus, ka mēs dabūjam brokastis, jo ar tukšām māgām mēs tiem pieciem noziedzniekiem netuvosimies! Līdz viņi tiks izdziedināti, viņi ļauni trakos. bet kad viņi tiks izdziedināti, viņu spēcinājumam gatavībā vajag būt sālim, maizei un vīnam; jo pēc izdziedināšanas viņi būs ļoti vāji. Bet sāls, maize un vīns viņiem drīz dos spēku!” 2. MARKUSS saka: “Kungs, tūlīt viss tiks izdarīts!” — Pēc tam viņš savai sievai un bērniem pavēl virtuvē visu rosīgi sameklēt, lai īstā laikā viss ir pilnīgā gatavībā. Sieva, divi dēli un četras meitas tūlīt steidzas virtuvē un sākas liela rosība; viņiem savus pakalpojumus piedāvā arī daži Mani mācekļi un palīdz tīrīt zivis, ko viņi kā zvejnieki labi pieprot. 3. Bet Matejs un Jānis nu pārlasa, ko visu viņi no šīs Manas nakts runas ir pierakstījuši, bet pie tam viņi ar nepatiku pārliecinās, ka savos parasti ļoti čaklajos pierakstos tomēr atstājuši tukšas vietas. 4. Tādēļ Jānis man lūdz, lai es vēlētos viņiem darīt zināmas izlaistās vietas. bet uz Maniem mājieniem Rafaels piedāvājas to izdarīt un vienā acumirklī viņš visu izlaisto papildina. Un kad pēc tam abi vēlreiz izskata cauri viņu piezīmes, viņi nekādas tukšas vietas vairs neatrod un viss ir skaistākā kārtībā. 5. Un arī Simons Jūda rakstus caurskata un atrod, ka pēc viņa atmiņas no visām runām un mācībām, kas šajā naktī, tik bagātīgi, kā parasti jebkad, savstarpēji tika vestas, nekas netrūkst. Detalizēti ir atzīmēta arī to trīsdesmit glābšana, un mācekļiem par to ir liels prieks. 19

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr
 • Page 3 and 4: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G
 • Page 5 and 6: 5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan
 • Page 7 and 8: viņiem lielākoties arī izdodas.
 • Page 9 and 10: Gars, arī pavisam citādi vajag ap
 • Page 11 and 12: a, vajag darīt labu tam, kas viņa
 • Page 13 and 14: 12. Kur pie šādām rūpēm dvēse
 • Page 15 and 16: teikti labprātīgi varētu visai p
 • Page 17: gāts; jo pasaules pārāk materiā
 • Page 21 and 22: kā kausēts medus, piens un medus
 • Page 23 and 24: zem sava jumta patiesi jau dabūjis
 • Page 25 and 26: sagūstīti un ievest tumšā alā
 • Page 27 and 28: tas ar cilvēku un labo velnu, kād
 • Page 29 and 30: kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik
 • Page 31 and 32: traukti cīnījies un turpmāk mū
 • Page 33 and 34: dara laimīgus! Jā, cilvēciskais
 • Page 35 and 36: tas ir pretrunā ar Manu Mācību!
 • Page 37 and 38: et diemžēl arī par lielākās va
 • Page 39 and 40: vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti
 • Page 41 and 42: un tempļa uzdevumā viņiem pret R
 • Page 43 and 44: izpratne? Pie tam mēs kā nākamie
 • Page 45 and 46: tikām pēkšņi aizturēti un apci
 • Page 47 and 48: tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS
 • Page 49 and 50: viņiem vairs neraizēsies. Un tā
 • Page 51 and 52: pie mums un bijāt īstenais iemesl
 • Page 53 and 54: ojāejas malas. Bet to redz tikai t
 • Page 55 and 56: 13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī
 • Page 57 and 58: ir visas viņa slepenās zināšana
 • Page 59 and 60: 21. Kur tu visos rakstos jebkad esi
 • Page 61 and 62: jau ir mīļāk, personīgi viņu p
 • Page 63 and 64: īnumus mēs esam redzējuši ar pa
 • Page 65 and 66: lielo laipnību atstrādāt, ja tik
 • Page 67 and 68: pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t
 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208:

  skatīt par laimīgu. 16. Bet šie

 • Page 209 and 210:

  14. Vētra un lietus gāze ir piln

 • Page 211 and 212:

  mieļiem un ja arī katrs vestu če

 • Page 213 and 214:

  zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.

 • Page 215 and 216:

  jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa

 • Page 217 and 218:

  kas tas ir. 13. Kāds patiesības d

 • Page 219 and 220:

  18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot

 • Page 221 and 222:

  aiz tīri pārspīlētas piesardzī

 • Page 223 and 224:

  Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi

 • Page 225 and 226:

  ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s

 • Page 227 and 228:

  samelotam labumam. Neīsts pravieti

 • Page 229 and 230:

  206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr

 • Page 231 and 232:

  pavisam dīvaina lieta, bet tieši

 • Page 233 and 234:

  kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se

 • Page 235 and 236:

  dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam

 • Page 237 and 238:

  a. Tava to desmit Mozus baušļu ap

 • Page 239 and 240:

  ana teltī bija izperinājuši vis

 • Page 241 and 242:

  kādā mākslā vai zinātnē iegū

 • Page 243 and 244:

  saki to, un es arī ar to būšu ap

 • Page 245 and 246:

  tad šajā ziņā tu tas patiesi ne

 • Page 247 and 248:

  kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va

 • Page 249 and 250:

  stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m

 • Page 251 and 252:

  jūs slepenībā līksmosit! Jo jū

 • Page 253 and 254:

  pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k

 • Page 255 and 256:

  tības no debesīm. 3. Un es tad ar

 • Page 257 and 258:

  un tavus biedrus ir pavisam no jaun

 • Page 259 and 260:

  8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga

 • Page 261 and 262:

  ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz

 • Page 263 and 264:

  un kurli! Jautājums: Vai tāds tē

 • Page 265 and 266:

  mēr pilnvērtīgos noteikumus zem

 • Page 267 and 268:

  aiz dzīvākās mīlestības dziņa

 • Page 269 and 270:

  posts un trūkums. Tikai caur sting

 • Page 271 and 272:

  12. Jūs uz Venēras redzējāt vis

 • Page 273 and 274:

  48. Mataela runa par likumu un mīl

 • Page 275 and 276:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr