Views
7 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

atrodas šeit mūsu

atrodas šeit mūsu vidū, kā visi pravieši Viņu ir uzticami pieteikuši, man no augšas tika piespēlēts kā neapstrīdams pierādījums. 6. Toreiz, tāpat kā tagad starp mums bija kāds eņģeļa gars, tērpts ēteriskā ķermenī, tas ir kad Kungs Kannās mūs apmeklēja. Pēc Kunga pavēles šis eņģelis no manas dvēseles acīm atraisīja saites un pēc tam manā būtnē tūlīt kļuva skaidra manas pirmpasaules vai labāk, citas pasaules esamība. 7. Es tūlīt pazinu, to brīnišķo, lielo pasauli, kur pirms šīs manas esamības uz šīs zemes es miesā esmu dzīvojis un darbojies; jā es pat ieraudzīju manus tur miesā vēl dzīvojošos brāļus un māsas un eņģelis man uz šīs zemes pat šeit atgādāja dažus man piederošus rakstām piederumus, kurus es tūlīt pazinu kā neapstrīdami īstus. 8. Kad man tika aizdedzināta Tāda milzīga garīgā gaisma, tad es gan labi redzēju ko visu esmu parādā Dievam tam Kungam un pat mīlestības pilnam Tēvam! 9. Tikai no tā mirkļa es aptvēru manas dzīvības, kā arī katra cilvēka dzīvības nenovērtējamo dārgumu un nevaru vien pietiekami slavēt, mīlēt un cildināt Dievu to Kungu un visus manus līdzcilvēkus. 10. Bet pirms brīnumakta es biju tikpat pret dzīvību naidīgs cilvēks kā tu tas biji; bet jau iepriekš esmu pārliecināts, ka drīzumā tu būsi un domāsi pilnīgi tā kā es nu domāju un kāds esmu. Bet to ko es tev esmu izstāstījis, to tev pie šī galda, kā pilnīgi patiesu var apliecināt gandrīz visi, ja tu vēlies viņus tam nolūkam aicināt. 11. Bet lielākais, uzticamākais liecinieks starp mums ir tieši Pats Kungs, kas tevi pie manis noraidīja tādēļ, lai tu no manis uzzinātu vai pēc tavām domām cilvēks Dievam tam Kungam nav parādā ne pateicību, ne slavinājumu un mīlestību.” 223. Pasaules dabas kārtība. 1. Murels saka: “Es tev pateicos, tu mans dziļi modinātais draugs un brāli Philopold! Tu man esi atklājis to par ko Zālamans savā augstākā gudrībā jādomā nekad nav sapņojis. Tā lieta gan ir tik ekstra ārkārtēja, ka katram domātājam to tūlīt vajadzētu apšaubīt, jo mūsu ārējam cilvēka prātam par to nav ne dzirkstelīte no kādas lai cik niecīgas nojausmas; un tomēr, kopš šī brīža es par nevaru šaubīties. Jo ja tā lieta nebūtu dibināta uz tevis paša lietišķu pieredzi, tad tev arī nebūtu bijis iespējams man to atstāstīt, jo cik ilgi zeme nes cilvēku, vēl nekad neviens cilvēks tā ko nevarēja iedomāties un arī tu to nekad nebūtu iedomājies, ja caur gaišāko pieredzi tu uz to nebūtu vadīts! Jo tā ko neviens cilvēks no pirksta neizzīž, tā ir visaugsti brīnumainākā atklāsme no augšas un es to uzņemu kā acīm redzami patiesu, it kā es pats to būtu piedzīvojis. 2. Bet nu tomēr pastāsti man vēl kaut ko nedaudz no tām zvaigžņu pasaulēm, jo es sev vēl vienmēr nevaru stādīties priekšā, kā tie niecīgie gaismas punktiņi varētu būt pasaules.” 3. Philopolds saka: “Jā, mīļais draugs, tas būs nedaudz grūti, jo tev vēl nav nekāds jēdziens par šo mūsu zemes pasauli un nekāds patiess priekšstats kā tā visumā izskatās un kā tā fiziski ir iepretī citām pasaulēm! Man tātad vajag tev teikt kā šī Zeme izskatās un kāda tā ir un pēc tam tev vieglāk būs gūt pareizu priekšstatu par citām pasaulēm.” 4. Te Murels Philopoldam aprakstīja zemi kā īsts profesors un viņam to arī pierādīja no parādībām un pieredzes, ko Murels savos tālajos ceļojumos noteikti bija ieguvis! Viņš viņam arī radīja no tā izrietošo cēloni, kāpēc uz zemes vienmēr regulāri vajag būt naktij un dienai un līdztekus viņam arī izskaidroja Mēnesi, tā dabu, attālumu un uzdevumu; tāpat citas Saulei piederīgas planētas. 5. Kad viņš ar šo cik iespējams skaidri pārliecinoši apgaismoto izskaidrojumu bija galā, tad viņš pārgāja uz stāvzvaigznēm un tālāk teica: 6. “Tu nu esi iepazinis mūsu Zemi, Mēnesi, Sauli un citas ap to riņķojošās planētas tik pilnīgi, cik tādā īsā laikā tas tikai vienmēr iespējams un par “Tā un neiespējami citādi” vairs tik viegli šaubīties un es tev nu varu teikt, ka tie visi lielākie un mazākie gaismas punkti pie debesīm arī nav nekas cits, kā tikai ārkārtīgi lielas Saules pasaules, no kurām dažas ir tikko iedomājami lielākas nekā mūsu Zeme, un kuru lielumu priekšā tev gandrīz sāktu reibt galva. 7. Bet ka tās mums izliekas tik mazas, to dara to milzīgais attālums no šejienes. Ja tu vari sev stādīties priekšā mūsu Saules lielo attālumu no Zemes, izstieptu ap četras reizes simtūkstos reizes, tad tev ir mūsu Saules tuvākās stāvzvaigznes attālums. Un tajā tu arī viegli vari atrast cēloni, kādēļ mūsu miesas acīm tās izliekas tik mazas, kur jau mūsu Saule, kura tak ir tik liela, ka sevī pavisam viegli ietvertu tūk- 248

stots reiz tūkstots mūsu Zemes, mums izliekas tikko tik liela kā viena mūsu delna. 8. Bet citas stāvzvaigznes, kurās mēs arī vēl redzam, ir tik neizsakāmi tālu no mums, ka lai apzīmētu to attālumu, mums pavisam vairs nav skaitļu. Ja tu to nu īsti esi uztvēris, tad tev noteikti būs ļoti viegli aptverams, ka tie mazie gaismas punkti pavisam labi var būt milzīgi lielas pasaules, ja arī miesas acīm nekad neliekas kā tas, kas tās ir! — Vai tu to visu esi labi sapratis? ” 224. Murela slavinājuma un pateicības runa. 1. Murels saka: “Draugs, es nu esmu atpestīts un pilnīgā skaidrībā par visu, kas man jebkad iepriekš bija neskaidrs; bet arī to es nu saprotu, ka cilvēks bez kādas ārkārtējas Dieva palīdzības te mūžībā neko neizdibinātu! Kas var gaiši ieskatīties bezgala lielajā Dieva mājturībā; kā tikai gars no debesīm?! Tādas lietas var pārskatīt tikai Dieva Gars un tad atklāt mums cilvēkiem, kuriem mazākais ir laba griba. Bet ja cilvēks gribētu kaut ko atklāt ar savu prātu bez atklāsmes no augšas, tad viņš no mūžības nu neizdibinātu neko citu, kā dumjas blēņas. Bet Dievs tas Kungs un mūsu visu Tēvs, rūpējas par Saviem bērniem un ja viņi pēc tā izslāpuši, dod viņiem no debesīm visu labo! 2. Ak, tādēļ Viņam tam vienīgi patiesi labam un svēti lielam cilvēku labdarim nu visa slava un mana mīlestība. Cik dižena un liela ir tā gaišā doma, kas manā sirdī ataust kā Saule no nakts tumsas! 3. Mēs cilvēki uz šīs zemes esam tīri brāļi un māsas un svētais, labais Tēvs, caur Savu visvarenāko, gudrāko vadību ved mūs pretī visdiženākam mērķim! 4. Ak, brāli Philopold, tev manī ir nekad neatlīdzināms nopelns! Kā es varu, kā man tev jāatlīdzina?! Draugs, ja es no šī brīža vēl piedzīvotu Matuazela vecumu un man stāvēti atvērti visi laicīgi-cilvēciskās gudrības tempļi un katakombas, tad es no visas no tevis man dāvātās patiesības beigās zinātu tikko tik daudz cik daudz es no tās zināju kad tu man sāki atklāt tās brīnumlietas. Nu pagāja tikko pilna stunda un es te nu stāvu tik apgaismots kā Mozus uz Sinaja, kad Dieva gaismas liesmas sasitās kopā augstu virs viņa galvas un viņš ar miesu un dvēseli burtiski krustām un šķērsām tika pārņemts no dievišķās gudrības. 5. Ak, cik labi man nu ir šajā svēti — patiesā Dieva gaismā! Jā, bet kā man nu jāslavē un jācildina Tas, kas vispirms tik vareni un gaiši atmodināja tevi, ka tu nu biji spējīgs tik ļoti vareni un gaiši atmodināt mani?! Vai kādai cilvēciskai mēlei gan iespējams izteikt vārdus, kas būtu Viņa cienīgi?! Ne, nē, nekad! Te katrai mirstīgai mēlei vajag apklust, kur atmodināta mīlestība uz Dievu, to svēto Tēvu, sāk uzliesmot varenās liesmās! 6. Ak, cik bezgala liels un dižens Tu, svētais meistar un stāvi mūsu priekšā! Kas Tevi pilnīgi aptver, kas saprot?! Mēs cilvēki nē un mūžība arī nē! 7. Tā, ka Tu svētais meistar, zini tādas lietas, kuras var zināt tikai Tas, kas tās ir radījis, tad es saku: kaut Tu, svētais Tēvs, mūsu priekšā esi ietērpts miesā, tad mana sirds Tevi tomēr pazīst! Tu esi pavisam tas Pats, kas Savai izvēlētai tautai nu Zinajā caur Mozu esi devis svētos dzīvības likumus un caur svētītu praviešu mutēm vienmēr esi runājis uz tautām. Tu esi Sevi Pašu Apsolītais un nu pie Taviem un vēl vājiem un nepilngadīgiem bērniem izpildi mūžīgās Tēva mīlestības lielo Dieva vārdu. Ak, liec mums drīz kļūt vīrišķīgiem un spēcīgiem, un no mūsu sirdīm un no mūsu nemirstīgajām mutēm Tev jātiek pasniegtam slavinājumam, kam līdzīgu, ak, svētākais Tēvs, visas debesis vēl nekad nav pasniegušas! 8. Ak, Zeme, ja iepretī tām lielajām pasaulēm tur augšā, kas neizmērojamā radības telpā riņķo savus bezgala lielos un tālos ceļus, tu esi maza, bet cik bezgala liela tu nu esi pret tām visām tur augšā, jo vienīgi tu nesi To, ko tās visas nespēj satvert! 9. Ak, jūs visi brāļi, ko jūs vēl kavējaties, pieceļaties un cildiniet Viņu pār visu, kur jums tomēr tikpat labi kā man vajag zināt, kas jums ir jūsu priekšā?! Un ja jūs tomēr to it kā pilnīgi nezinātu, tad es jums visiem saku: Viņš ir šeit, tas Kungs, tas Tēvs kopš mūžības; debesis un šī Zeme ir piepildīta Viņa lielās un mūžīgās godības! Slavējat, slavējat Viņu kopā ar Mani, jūs jau varenie kļuvušie Viņa lielajā žēlastībā un līdzcietībā!” 10. Te Es Murelam saku: “Pietiek, pilnīgi pietiek, Mans mīļais draugs Murel! Es tevi jau sen pazinu un zināju, kas tevī bija apslēpts. Tādēļ, ka šajā īsajā laikā tu tik daudz esi aptvēris, tad tu aptversi vēl vairāk. 11. Bet nu pienāc pie Manis un dzer tīrāko vīnu no kausa, no kura Es Pats esmu dzēris. Pēc tam tu sapratīsi vēl pavisam citas lietas, kādas līdz šim tev caur draugi Philopoldu ir darītas zināmas! Tādēļ nāc 249

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr

 • Page 3 and 4:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G

 • Page 5 and 6:

  5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan

 • Page 7 and 8:

  viņiem lielākoties arī izdodas.

 • Page 9 and 10:

  Gars, arī pavisam citādi vajag ap

 • Page 11 and 12:

  a, vajag darīt labu tam, kas viņa

 • Page 13 and 14:

  12. Kur pie šādām rūpēm dvēse

 • Page 15 and 16:

  teikti labprātīgi varētu visai p

 • Page 17 and 18:

  gāts; jo pasaules pārāk materiā

 • Page 19 and 20:

  parast vajag būt dvēselei noderī

 • Page 21 and 22:

  kā kausēts medus, piens un medus

 • Page 23 and 24:

  zem sava jumta patiesi jau dabūjis

 • Page 25 and 26:

  sagūstīti un ievest tumšā alā

 • Page 27 and 28:

  tas ar cilvēku un labo velnu, kād

 • Page 29 and 30:

  kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik

 • Page 31 and 32:

  traukti cīnījies un turpmāk mū

 • Page 33 and 34:

  dara laimīgus! Jā, cilvēciskais

 • Page 35 and 36:

  tas ir pretrunā ar Manu Mācību!

 • Page 37 and 38:

  et diemžēl arī par lielākās va

 • Page 39 and 40:

  vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti

 • Page 41 and 42:

  un tempļa uzdevumā viņiem pret R

 • Page 43 and 44:

  izpratne? Pie tam mēs kā nākamie

 • Page 45 and 46:

  tikām pēkšņi aizturēti un apci

 • Page 47 and 48:

  tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS

 • Page 49 and 50:

  viņiem vairs neraizēsies. Un tā

 • Page 51 and 52:

  pie mums un bijāt īstenais iemesl

 • Page 53 and 54:

  ojāejas malas. Bet to redz tikai t

 • Page 55 and 56:

  13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī

 • Page 57 and 58:

  ir visas viņa slepenās zināšana

 • Page 59 and 60:

  21. Kur tu visos rakstos jebkad esi

 • Page 61 and 62:

  jau ir mīļāk, personīgi viņu p

 • Page 63 and 64:

  īnumus mēs esam redzējuši ar pa

 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198: gaidīt visu un ka kāds lai cik ga
 • Page 199 and 200: atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j
 • Page 201 and 202: arī kādu turpmāko dzīvību. 25.
 • Page 203 and 204: 15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa
 • Page 205 and 206: 18. Es saku: “Nu pavisam labi; be
 • Page 207 and 208: skatīt par laimīgu. 16. Bet šie
 • Page 209 and 210: 14. Vētra un lietus gāze ir piln
 • Page 211 and 212: mieļiem un ja arī katrs vestu če
 • Page 213 and 214: zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.
 • Page 215 and 216: jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa
 • Page 217 and 218: kas tas ir. 13. Kāds patiesības d
 • Page 219 and 220: 18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot
 • Page 221 and 222: aiz tīri pārspīlētas piesardzī
 • Page 223 and 224: Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi
 • Page 225 and 226: ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s
 • Page 227 and 228: samelotam labumam. Neīsts pravieti
 • Page 229 and 230: 206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr
 • Page 231 and 232: pavisam dīvaina lieta, bet tieši
 • Page 233 and 234: kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se
 • Page 235 and 236: dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam
 • Page 237 and 238: a. Tava to desmit Mozus baušļu ap
 • Page 239 and 240: ana teltī bija izperinājuši vis
 • Page 241 and 242: kādā mākslā vai zinātnē iegū
 • Page 243 and 244: saki to, un es arī ar to būšu ap
 • Page 245 and 246: tad šajā ziņā tu tas patiesi ne
 • Page 247: kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va
 • Page 251 and 252: jūs slepenībā līksmosit! Jo jū
 • Page 253 and 254: pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k
 • Page 255 and 256: tības no debesīm. 3. Un es tad ar
 • Page 257 and 258: un tavus biedrus ir pavisam no jaun
 • Page 259 and 260: 8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga
 • Page 261 and 262: ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz
 • Page 263 and 264: un kurli! Jautājums: Vai tāds tē
 • Page 265 and 266: mēr pilnvērtīgos noteikumus zem
 • Page 267 and 268: aiz dzīvākās mīlestības dziņa
 • Page 269 and 270: posts un trūkums. Tikai caur sting
 • Page 271 and 272: 12. Jūs uz Venēras redzējāt vis
 • Page 273 and 274: 48. Mataela runa par likumu un mīl
 • Page 275 and 276: 161. Floriana atzīšanās Kunga pr