Views
3 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

4. Es saku: “Manā

4. Es saku: “Manā Vārdā, kas ir Mans Gars un mana mīlestība, Es turpmāk palikšu pie cilvēkiem, kuriem ir laba griba līdz pasaules beigām. Par to jūs visi lai esat droši! 5. Bet šajā Manā matērijas ārēja cilvēka stāvā, kad pēc mūžīga lēmuma, Es to drīz pārvērtīšu, mūžam nekad. 6. Jo caur šo miesu Es uz Sevis esmu uzņēmies visu tiesu un nāvi un šai miesai vajag trīs dienas tikt nodotai nāvei, lai turpmāk jūsu dvēselēm spēj būt mūžīga dzīvība. 7. Jo šī mana miesa ir jūsu dvēseles aizstājējs; lai jūsu dvēseles dzīvotu, manai miesai vajag dzīvību atmest un no tās atmestā dzīvība mūžam nāks par labu jūsu dvēselēm. 8. Bet trešā dienā šī man miesa pavisam pārveidota atkal ņems dzīvību un Mana mūžīgā Gara pārpilnība tad iespiedīsies jūsos un vedīs jūs visā dzīvībā. 9. Tikai šajā patiesībā jūs līdzīgi manai miesai savās sirdīs un savās dvēselēs tiksiet pārveidoti un no Mana gara pārpilnības brīvi un neatkarīgi paši sev ņemsit to mūžīgo dzīvību un tikai tā kļūsit un mūžam paliksiet patiesi Dieva bērni. 10. Bet tagad jūs visi tiekat tam tikai sagatavoti un kārtoti. Klausāties Manā balsī un dzirdat Manu Vārdu! 11. Bet neviens nekad nenāks Manā Valstībā, ja viņš no Mana Gara netiks vilkts! Bet kas ir Gars? Tas ir Tēvs kopš mūžības, kas jūs atvilks pie manis. 12. Šis gars ir bez vārda, bet tā būtība ir mīlestība. Ja jums tā ir, tad jums arī ir tas gars, — bet ja jums ir gars, tad arī Es jums esmu; jo Es, tas Tēvs un tas Gars ir Viens! 13. Tādēļ tiecaties pēc mīlestības uz Dievu un mīlestību uz tuvāko, sevišķi uz tiem vistuvākiem, kas te ir nabagi un kam nepieciešama miesīga un garīga palīdzība. Tad ar šo mīlestību pamodināsit mīlestību uz Dievu, sevišķi ja jūs pie tam neskatāties uz pasauli un tās tukšo spriedumu; jo kas no jums pasaules dēļ kaunēsies nabaga brāļus un māsas un no tiem vairīsies, lai pie pasaules parādītos godājamā reputācijā, tas arī no manis netiks pazīts un pieņemts! 14. Īsi, Es jums saku: Kas pasaules dēļ kaunēsies no nabaga brāļiem un māsām, no tiem arī Es kaunēšos. 15. Bet kas Man Garu atzīs arī nabagos, to arī Es mūžam atzīšu kā Manu bērnu! Lai tas jums visiem teikts! — Bet nu šajā vietā trīs stundas ilgi atspirdzinoši atpūšamies!” 227. Kunga un cilvēka būtība. 1. Mani mācekļi gan iemiga pirmie, arī romieši bija noguruši. Katrs uz galda rokas izmantoja kā spilvenu, atbalstījās uz tām un gulēja kā mīkstākā gultā. Bet mūsu Murels un Philopolds neaizmiga, bet gan nedaudz atkāpās un visu to laiku pārrunāja par visu, kas te bija atgadījies. 2. Ari mūsu Mataels piebiedrojās tiem abiem nu teica: “man ir neiespējami izmigt pēc visa tā, ko visu es šajās vienu pēc otras sekojošās dienās šeit esmu piedzīvojis un redzējis. Padomājat, pirms trim dienām es biju leģiona velnu apsēsts, protams, gan neapzināti un biju bailes iedvesošākais lielceļu laupītājs! 3. Kur mani manīja, neviena karavāna neiedrošinājās doties ceļā un kas krita manās rokās tas savu ceļu noteikti neturpināja neievainots! Un nu es esmu ķēniņa Arurana znots un lielās zemes pie Pontus augšup līdz skitu valstij līdzreģents! Valsts stiepjas no Pontus pāri lielam kalnājam līdz Kaspijas jūrai. — Vai tas nav brīnums pāri visiem brīnumiem?! Jā, šeit notiek lietas kādas neviens cilvēks kaut kur citur uz zemes nevar sev stādīties priekšā! 4. Bet nu arī ir uzstādams liels jautājums un tas pavisam vienkārši pastāv tajā: vai cilvēki, kas telpiski dzīvo ļoti tālu no šejienes, vai kas pēc laika dzīvos tālu no šejienes, to aptvers un paturēs tīru ? Jo lai mācība pati par sevi ir cik tīra un patiesa, tad to gan turēs par kāda liela pravieša izteicieniem, — bet pieņemt, ka to cilvēkiem un mācījis Pats Dievs ar miesu un asinīm, tā būs grūta un svārstīga ticības teorēma, jo vairāk tādēļ, ka Viņš tā sakot ir kādas zināmas Marijas dabas dēls, kas vēlāk kļuva kāda namdara vārdā Jāzepa sieva! Nu tāda lieta nu jau tautā ir daudz kārt zināma un te tas cilvēku zināmām cilvēciskām izjūtām attiecībā uz Kungu, rada kaut kādas grūtības, kaut gan mūsos par to gan vairs nepastāv nekādas šaubas. 5. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka pie Viņa, līdzīgi mums, nav pielipis nekas no dabas cilvēka, izņemot vienīgi ārējā forma, ķermenis. Dvēsele un gars ir Dievs! Jo te var teikt: Viņā arī fiziski ir dievības 252

pilnība! Jo Viņš drīkst tikai kaut ko gribēt, tad tas arī acumirklī notiek. 6. Bet lielākais un acīm redzamākais pierādījums par Viņa dievišķību ir Viņa vārdos un Viņam vienmēr pakalpot gatavais eņģelis, kas visu klātesošo acu priekšā veic darbus, kas katram mirstīgam ir vēl neizskaidrojamāki kā Philopolda Stāvzvaigžņu pasaules izskaidrojumi. 7. Īsi, mums, kas mēs te to skatām, tas svēti ārkārtējākais ir gaišākā diena; jo mums lielākā pārpilnība ir kliedzošākie pierādījumi! 8. Bet tas tā nevar būt visur un vienmēr. Bet es jau šeit manu, ka par spīti visiem kliedzošākiem pierādījumiem pie dažiem cilvēkiem vēl vienmēr iet grūti atzīt un aptvert Kunga dievišķo būtību un pie tam es arī to piezīmētu, ka attiecībā uz Kunga un Viņa tīri dievišķo diženuma izpratni izskaidrojošs vārds panāk vairāk kā kliedzošākais brīnumdarbs. Iemesls šķiet ir tajā: mūsu laikos vienmēr mīklaini patiesi vai mākslīgi brīnumdarbi ir tādā veidā jau pierasti, ka īstenībā tie mums vairs neizvilina nekādu sevišķu izbrīnu. 9. Sevišķi kopš tiem apmēram sešdesmit gadiem, kad romieši ir kļuvuši mūsu kungi te no magiem un brīnumdarbiem tieši mudžēja. Slepenā maģijā nepieredzējis un neizglītots cilvēks nu kādu patiesu un kādu mākslīgu brīnumu pavisam viegli met vienā un tajā pašā zupas katlā. Te neatšķir patieso no neīstā un arī nevar atšķirt, jo viņam tam trūkst visi izziņas elementi. Tātad pavisam viegli notiek, ka kāds brīnumdarbs nekad nevar radīt tādu efektu, kā kāds skaidrs vārds. 10. Īsi, caur cilvēka prāta modināšanu acīm redzami panāk vairāk kā caur kā caur lai kādu brīnumu!” 228. Jēzus Mācības nākotne. 1. (Mataels:) “Jā, mums arī tie ārkārtējie darbi jau ir varens pierādījums, jo mums nu ir tiktāl atmodināts prāts, ka ar pirmo skatu atšķiram visu neīsto no patiesā. 2. Jo mums visi magu triki jau ir zināmi un neviens nekā daudz jauna vairs nepaveic, bet šie darbi prasa vairāk nekā tikai kādu magu no Ēģiptes vai Persijas, tie prasa Dieva radošo visspēcību un nekad neizdibināmus gudrības dziļumus, tie prasa dievišķā Gara pirm- un pamat prioritāti, kura griba visus garus un pasaules, līdzīgi kā labs kučieris tur grožos savu pajūgu, kurus viņš vairāk vai mazāk pievelk un citādi nevaldāmiem dzīvniekiem norāda rīkoties pēc viņa gribas. 3. Te tātad ir saskatāma pilnīgākā pirmdievība, kamēr pie magiem tā mūžam nekad nevar būt saskatāma, jo tā tur nekad nav un nebija. Bet mēs gan arī to varam pieņemt, ka mūsu sentēviem no dievišķā spēka viņos vajadzēja spēt veikt daudzus brīnumdarbus, jo bez patiesiem brīnumiem noteikti nekad nebūtu radušies neīstie. 4. Tagad mūsu acu priekšā mums vēlreiz ir pavisam patiess brīnums; bet es negribu būt kāds slikts pravietis, ka dažos gadu simtos tā Kunga Vārdā būs vairāk neīstu brīnumu kā īstu! 5. Tas viss gan stāv pie tā Kunga; bet tas ir pilnīgi droši pieņemams: Pirmkārt, ka Kungs miesīgi saredzams vienmēr nepaliks uz šīs zemes starp cilvēkiem un kā tagad pie jaunās Mācības dibināšanas miesīgi ar padomu un darbiem nebūs cilvēku rīcībā un otrkārt no šī laika Viņš cilvēkiem dos vairāk brīvu gribu kā iepriekš pirms šī mūžam neaizmirstamā laikmeta, kam šo zemi uz visiem laikiem vajag paradīt neiznīkstošu un reiz likt par debesu centrālo punktu. 6. Jo kādai pasaulei, uz kuras Viņš reiz miesīgi spēris Savu kāju, uz visiem laikiem vajag palikt mazākais kāda apskaidrota veida pasaulei. Bet ja cilvēkiem paliek viņu brīvā griba un viņi vienmēr vienādi pasaulē piedzims tik nezinoši un gandrīz bez kādas inteliģences, tā ka viņu vēlākās atziņas sākumā bez kādas inteliģences; tā ka viņu vēlākās atziņas sākumā būs atkarīgas vienīgi no ārējās apmācības, tad jau nevar domāt neko citu, ka aptumšošana vēlreiz ņems virsroku un varas kārie un pārticībā dzīvot tiecošie cilvēki šo jauno tīri dievišķo Mācību padarīs par desmitkārtīgu pagānismu, kas neatpaliks no indiešu. 7. Mūsu miesās mēs to nepiedzīvosim, bet jo drošāk kā kādas mums līdz šim vēl nepazīstamas gaismas pilnas garu pasaules iedzīvotāji! Te vēl mudžēs no krāpšanas, meliem, augstprātības, savtības, patmīlības un pasaules bailēm, liekulības, lišķēšanas, svētulības, vajāšanas, tiesas un visa veida nežēlības! 8. Bet ja jau pats Kungs mums to prognozē, kas cits mums te jādomā, ka būs tieši tā, kā es jums to teicu? Pret to labākais aizsardzības līdzeklis ir un vēl vienmēr paliek skaidra valoda un matemātiska noteiktība? Jo kādu matemātisku pierādījumu nesagrauž nekāda laiku straumes, tā der kā indiešiem, tā 253

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr

 • Page 3 and 4:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G

 • Page 5 and 6:

  5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan

 • Page 7 and 8:

  viņiem lielākoties arī izdodas.

 • Page 9 and 10:

  Gars, arī pavisam citādi vajag ap

 • Page 11 and 12:

  a, vajag darīt labu tam, kas viņa

 • Page 13 and 14:

  12. Kur pie šādām rūpēm dvēse

 • Page 15 and 16:

  teikti labprātīgi varētu visai p

 • Page 17 and 18:

  gāts; jo pasaules pārāk materiā

 • Page 19 and 20:

  parast vajag būt dvēselei noderī

 • Page 21 and 22:

  kā kausēts medus, piens un medus

 • Page 23 and 24:

  zem sava jumta patiesi jau dabūjis

 • Page 25 and 26:

  sagūstīti un ievest tumšā alā

 • Page 27 and 28:

  tas ar cilvēku un labo velnu, kād

 • Page 29 and 30:

  kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik

 • Page 31 and 32:

  traukti cīnījies un turpmāk mū

 • Page 33 and 34:

  dara laimīgus! Jā, cilvēciskais

 • Page 35 and 36:

  tas ir pretrunā ar Manu Mācību!

 • Page 37 and 38:

  et diemžēl arī par lielākās va

 • Page 39 and 40:

  vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti

 • Page 41 and 42:

  un tempļa uzdevumā viņiem pret R

 • Page 43 and 44:

  izpratne? Pie tam mēs kā nākamie

 • Page 45 and 46:

  tikām pēkšņi aizturēti un apci

 • Page 47 and 48:

  tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS

 • Page 49 and 50:

  viņiem vairs neraizēsies. Un tā

 • Page 51 and 52:

  pie mums un bijāt īstenais iemesl

 • Page 53 and 54:

  ojāejas malas. Bet to redz tikai t

 • Page 55 and 56:

  13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī

 • Page 57 and 58:

  ir visas viņa slepenās zināšana

 • Page 59 and 60:

  21. Kur tu visos rakstos jebkad esi

 • Page 61 and 62:

  jau ir mīļāk, personīgi viņu p

 • Page 63 and 64:

  īnumus mēs esam redzējuši ar pa

 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202: arī kādu turpmāko dzīvību. 25.
 • Page 203 and 204: 15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa
 • Page 205 and 206: 18. Es saku: “Nu pavisam labi; be
 • Page 207 and 208: skatīt par laimīgu. 16. Bet šie
 • Page 209 and 210: 14. Vētra un lietus gāze ir piln
 • Page 211 and 212: mieļiem un ja arī katrs vestu če
 • Page 213 and 214: zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.
 • Page 215 and 216: jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa
 • Page 217 and 218: kas tas ir. 13. Kāds patiesības d
 • Page 219 and 220: 18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot
 • Page 221 and 222: aiz tīri pārspīlētas piesardzī
 • Page 223 and 224: Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi
 • Page 225 and 226: ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s
 • Page 227 and 228: samelotam labumam. Neīsts pravieti
 • Page 229 and 230: 206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr
 • Page 231 and 232: pavisam dīvaina lieta, bet tieši
 • Page 233 and 234: kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se
 • Page 235 and 236: dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam
 • Page 237 and 238: a. Tava to desmit Mozus baušļu ap
 • Page 239 and 240: ana teltī bija izperinājuši vis
 • Page 241 and 242: kādā mākslā vai zinātnē iegū
 • Page 243 and 244: saki to, un es arī ar to būšu ap
 • Page 245 and 246: tad šajā ziņā tu tas patiesi ne
 • Page 247 and 248: kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va
 • Page 249 and 250: stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m
 • Page 251: jūs slepenībā līksmosit! Jo jū
 • Page 255 and 256: tības no debesīm. 3. Un es tad ar
 • Page 257 and 258: un tavus biedrus ir pavisam no jaun
 • Page 259 and 260: 8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga
 • Page 261 and 262: ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz
 • Page 263 and 264: un kurli! Jautājums: Vai tāds tē
 • Page 265 and 266: mēr pilnvērtīgos noteikumus zem
 • Page 267 and 268: aiz dzīvākās mīlestības dziņa
 • Page 269 and 270: posts un trūkums. Tikai caur sting
 • Page 271 and 272: 12. Jūs uz Venēras redzējāt vis
 • Page 273 and 274: 48. Mataela runa par likumu un mīl
 • Page 275 and 276: 161. Floriana atzīšanās Kunga pr