Views
5 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

asti, kas pati par sevi

asti, kas pati par sevi ir tikai kāda parādība un vairs ne realitāte. 8. Pataustāt tikai šo masu, cik tā vēl ir kvēlojoši karsta un jūs pavisam viegli pārliecināsities par to, ko es jums par šo lietu nu esmu izskaidrojis! Tādēļ ka man ir iespējams kāds eksperiments, es jums pavisam dabīgā veidā varu pagādāt vēl vienu pierādījumu un proti, caur to, ka ņemu kādu šeit gulošu akmeni, zibens ātrumā to sviežu gaisā, caur gaišu un pēc nedaudz acumirkļiem man pakalpojošiem gariem tas atkal jāatnes šeit, un jūs pārliecināsities, kas šis tikai dažus pfundus smagais akmens tūlīt mirdzēs tikpat stipri, cik iepriekš mirdzēja šis meteors.” 9. Te Rafaels ar briesmīgāko spēku met akmeni gaisā un tie pakalpīgie gari ar lielāku kā zibens ātrumu to dažus acumirkļus tikai nedaudz asu augstumā dzen apļveidīgi apkārt gaisā. Kopā ar spēcīgi svilpjošu dunoņu akmens mirdz tik stipri, ka tālu visapkārt viss apvidus tiek apgaismots kā gaišā dienā un tie trīs savā priekšā īstenībā redzēja tikai Saules gaiši mirdzošo apli, jo akmeņa kustība bija pārāk ātra, lai kādas cilvēciskas acis varētu saskatīt akmeņa virzīšanos. 10. Pēc nedaudz acumirkļiem to trīs pārsteigto vērotāju acu priekšā no pakalpīgajiem gariem akmens vēl augstākā mērā kvēlojošs pavisam mierīgi tika nolikts zemē un Rafaels teicas: “Te jums un jūsu priekšā ir šis ātri pavisam viegli paveiktais eksperiments, vai jūs atrodat kādu atšķirību starp šī un mākslīgi izraisītā un to dabīgo meteoru?” 11. Matahels saka: “Nē, pilnīgi tā pati parādība; dabīgi tikai lielums ir atšķirīgs! Bet man nu tomēr uzmācās viens jautājums un tas pastāv tajā: te, kas tu mums jau esi devis tik daudzus savas neaprakstāmās veiklības un spēka paraugus, gan ir viegli iespējams kādu akmeni aizsviest ar tik neticamu spēku un ātrumu, ka caur aizmestā akmens milzīgo ātrumu gaisam kā pārāk saspiestam arī vajag aizdegties un pašu akmeni īsā laikā padarīt kvēlojošu. Tam nolūkam tu esi viens no varenākajiem eņģeļu gariem, kas ar visiem pasaules ķermeņiem spēlējas kā ar lazdu riekstiem un pat Sauli vienā acumirklī varētu aizmest tādos bezgalīgās telpas dziļumos, ka kādam zibenim, lai to sasniegtu būtu ko darīt simts tūkstots reiz simtstūkstots gadus! Tātad tev no Dieva tādam eksperimentam ir dota mums, protams, gan neaptverams spēks un vara; bet kā Saule kā tikai laiks dabas ķermenis, izejot no sevis arī var attīstīt tādu spēku?” 234. Matērijas būtības. 1. Rafaels saka: “Ak, vai tad tu domā, ka Saulē nav nekādi pakalpīgi gari? Es tev un jums abiem saku: ne uz Saules, ne uz šīs Zemes nekur nekas nenotiek it kā bez kāda pakalpojoša gara; jo viss, ko tu redzi un kam pieskaries, pamatu pamatā viss ir gars. Pat rupjākā matērija ir gars, dvēsele, — bet kādā tiešākā stāvoklī. Ja tu caur pārāk spēcīgu lidojumu, triecieniem vai spiedieniem dziļā tiesā kā mirušus guļošos garus apvaino, tad tie tev drīz liks saprast to varu un spēku! 2. Redzi, gaiss noteikti ir kas liegs un maigi mīksts; bet, ka kaut kur caur kādu pārāk spēcīgu triecienu vai spiedienu tas tiek izsists no tā līdzsvara un savā mierā pārāk traucēts, tad tas ar saknēm izrauj resnākos un spēcīgākos kokus, liek zemei drebēt, aizdegas tūkstots iznīcinošos zibeņos un kļūst par briesmīgāko elementu! 3. Bet kas tad gaisa un caur gaisu tik nikni trako? Tajā dusošie un īstenībā to sastādošie gari un tiesātās dvēseles! 4. Sit spēcīgi vienu pret otru divus akmeņus un drīz sevi pieteiks tajos saistītie gari un visu akmens masu, cik cieta tā arī būtu, sagraus mazākās putekļu daļiņās, pie kādiem apstākļiem neiztrūks ugunīgas parādības! 5. Ņem ūdeni un liec to zem iespējami spēcīgākā spiediena! Caur to tu vispirms būsi apvainojis ledus gabalu, kas arī pavisam solīdi un vēl visā mierā sagraus lai cik stipro to ietverošo trauku; bet ja tu to ledu varētu pakļaut vēl lielākam spiedienam, tad tas pēkšņi izšķīdīs uguns tvaikā un viss, kas pūlas to saturēt, tiek sagrauts ar briesmīgāko dārdoņu un troksni! 6. Cik ilgi matērijā saistītie gari un dabas dvēseles netiek apvainotas, tās, protams, dus kā mirušas un ļauj ar sevi daudz ko darīt un veidot, bet ja tās reiz kaut kur no sava pienācīgā miera tiek pārāk spēcīgi pamodinātas, tad bēda tam, kas atrodas to tuvumā. 7. Bet garu klātbūtni matērijā ir ļoti viegli saskatīt. Ja tie tiek spiesti kādai ārkārtējai darbībai, tad pēc kādas garīgas darbības spēka un straujuma pakāpes jūs vienmēr ieraugāt kādu mirdzumu. Jo spēcīgāks mirdzums, jo spēcīgāka kāda matērijā darbīgu kļuvušo garu darbība. 258

8. Tātad cik darbīgi ir Saules gaisa gari, sevišķi uz tās virsmas, to pierāda Saules spēcīgais spožums. 9. Bet ar kādu spēku tad no saules pie tās liela izvirduma apstākļiem, kurtās matērijas gari tiek likti lielākā nemierā un darbībā, tādi bluķi tiek izmesti ārā, jūs sev viegli varat stādīties priekšā jau no Saules gaismas stipruma! 10. Jā, es jums to apgalvoju. Lielās Saules klēpī ne reti ir tik spēcīgi izvirdumi, ka to spēku izpausme ar šīs Zemes lieluma bluķiem tikpat viegli spēlētos kā šeit uz zemes vējš spēlējas ar vieglākām pelavām! Nu tā jums būs jo aptveramāks, kā un ar kādu ātrāko vieglumu no Saules uz Zemes nonāca šis bluķis.” 11. Murels saka: “bet ja nešaubīgi tā, tad šis bluķis beigās ir nenovērtējami vērtīgs un to kā kaut ko ārkārtēju mūžīgai piemiņai vajadzētu nogādāt kādā muzejā!” 12. Rafaels saka: “Tad tev jau visu Zemi vajadzētu iebāzt kādā muzejā, jo Zeme jau tāpat ir no turienes no kurienes ir šis bluķis!” 13. Murels saka: “Ja tā, par ko tad jāuzskata Mozus Radīšanas vēsture?” 14. Rafaels saka: “Šajā ziņā griezies pie drauga Matahela. Šīs attiecības viņš ļoti labi pārzina un arī Philopoldam ir pavisam nozīmīgas zināšanas!” 235. Mozus Radīšanas stāsta jēga. Kāds Mathaela pārdabisks piedzīvojums. 1. To pašu nu Murels jautā Matahelam un viņš saka: “Tam ko Mozus saka par Radīšanu nav nekas kopējs ar pasaules radīšanu, bet gan vienīgi ar cilvēka izglītošanu sākot no šūpuļa līdz viņa pilnīgam nobeigumam. Tātad caur to tiek likta saprasta Dieva baznīcas nodibināšana uz Zemes līdz šim laikam un turpmāk līdz pasaules beigām. 2. Zem “Zemes un debess” ir saprotams jaunais Zemes cilvēks tūlīt no dzimšanas. “Debesis” apzīmē viņa iekšējākās, apslēptākās garīgās spējas un kailā un tuksnešainā “Zeme” apzīmē jaunpiedzimušu dabas cilvēku, kas tikko apzinās savu esamību; — cilvēka pirmo stadiju. 3. Ar laiku bērns sasniedz pašapziņu un sāk saprast un domāt. Tas cilvēkā ir tas “Lai top gaisma!”, ka viņš zina, ka viņš ir; — otra stadija. 4. Un tā tas iet caur visām citām radīšanas dienām, līdz cilvēka pilnīga nobeiguma miera stadijai. Saki man, vai tu no tā kaut ko sāki saprast?” 5. Murels pavisam pārsteigts par Matahela Bībeles gudrību saka: “Nē, augstais draugs, tādu gudrību es tevī nekad nebūtu meklējis! Ak, tādā veidā, kuru es nu atzīstu par vienīgi pareizo, es vēlētos lai tu man izskaidro visu vēsturi! Jā, te piederas daudz, līdz kāda cilvēka dvēsele ir iespiedusies tādos gudrības dziļumos! Bet kā tu līdz tam esi nokļuvis?” 6. Matahels saka; “” mans draugs Murel, tas tak šajā vietā kur mēs atrodamies, vairs nav nekāds jautājums! Kungs starp mums, — tad eņģelis no debesīm, kas noteikti bija visas materiālās radīšanas liecinieks! Es pats jau kopš jaunības biju rakstu zinātnieks templī, kāda iemesla dēļ mani kā apustuli arī sūtīja pie samāriešiem; bet pirms es ar samāriešiem varēju pārmīt kādu vārdu, Jehova pārvilka svītru maniem aprēķiniem. Es nokļuvu starp ļauniem laupītājiem un lai saglabātu dzīvību man pašam vajadzēja kļūt par ļaunu laupītāju. 7. Bet tā ka es sevi redzēju no Dieva tik ļoti pamestu, bez kā es pats tam nevarēju atrast iemeslu, tad tas mani dziļi sadusmoja. Sākumā es kļuvu neticīgs un visus rakstus sāku uzskatīt par cilvēka darbu, bet caur brīnumainu parādību es drīz tiku pamācīts citādi. 8. Kādā naktī, kad es viens stāvēju sardzē briesmīgo laupītāju alas priekšā, pie manis pienāca kāds dziļi nopietna izskata vīrs. Es ar savu zobenu viņu tūlīt caurdūru. Bet viņš runāja: nepūlies velti ar savu nožēlojamo ieroci, jo kādu nemirstīgu garu mūžam nenonāvē kāds laicīgs ierocis! Es esmu Ābrama gars un tev jautāju, kādēļ tu gribi pamest Dievu un vajāt Viņa Vārdu? 9. Es, Matahels, pilns dusmu uz to teicu: Kādēļ vispirms mani vajāja Dievs, kur es tak Viņa Vārdā tiku sūtīts pie samāriešiem, lai viņus iegūtu templim!? Mans nodoms bija godīgs un krietns Dieva un visu cilvēku priekšā, tādēļ, ka tas bija godīgs un krietns manas sirdsapziņas priekšā. Kopš manas esamības sākuma Dievs par manu tiesnesi man deva tikai manu sirdsapziņu un šī iekšējā, stingrā tiesneša priekšā es dzīvoju taisnīgi. Es pats sevi neesmu sūtījis pie samāriešiem, bet gan augstais priesteris kā Mozus un Ārona aizstājējs. 10. Ja tas bija nepareizi, ka tiku sūtīts pie samāriešiem, tad Dieva gudrībai gan nebūtu bijis vajadzīgs sodīt mani, bet gan vienīgi tos, kas mani sūtīja; bet tā, ka sagūstīja mani, nevainīgo, tad no tā acumirkļa 259

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr

 • Page 3 and 4:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G

 • Page 5 and 6:

  5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan

 • Page 7 and 8:

  viņiem lielākoties arī izdodas.

 • Page 9 and 10:

  Gars, arī pavisam citādi vajag ap

 • Page 11 and 12:

  a, vajag darīt labu tam, kas viņa

 • Page 13 and 14:

  12. Kur pie šādām rūpēm dvēse

 • Page 15 and 16:

  teikti labprātīgi varētu visai p

 • Page 17 and 18:

  gāts; jo pasaules pārāk materiā

 • Page 19 and 20:

  parast vajag būt dvēselei noderī

 • Page 21 and 22:

  kā kausēts medus, piens un medus

 • Page 23 and 24:

  zem sava jumta patiesi jau dabūjis

 • Page 25 and 26:

  sagūstīti un ievest tumšā alā

 • Page 27 and 28:

  tas ar cilvēku un labo velnu, kād

 • Page 29 and 30:

  kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik

 • Page 31 and 32:

  traukti cīnījies un turpmāk mū

 • Page 33 and 34:

  dara laimīgus! Jā, cilvēciskais

 • Page 35 and 36:

  tas ir pretrunā ar Manu Mācību!

 • Page 37 and 38:

  et diemžēl arī par lielākās va

 • Page 39 and 40:

  vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti

 • Page 41 and 42:

  un tempļa uzdevumā viņiem pret R

 • Page 43 and 44:

  izpratne? Pie tam mēs kā nākamie

 • Page 45 and 46:

  tikām pēkšņi aizturēti un apci

 • Page 47 and 48:

  tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS

 • Page 49 and 50:

  viņiem vairs neraizēsies. Un tā

 • Page 51 and 52:

  pie mums un bijāt īstenais iemesl

 • Page 53 and 54:

  ojāejas malas. Bet to redz tikai t

 • Page 55 and 56:

  13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī

 • Page 57 and 58:

  ir visas viņa slepenās zināšana

 • Page 59 and 60:

  21. Kur tu visos rakstos jebkad esi

 • Page 61 and 62:

  jau ir mīļāk, personīgi viņu p

 • Page 63 and 64:

  īnumus mēs esam redzējuši ar pa

 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208: skatīt par laimīgu. 16. Bet šie
 • Page 209 and 210: 14. Vētra un lietus gāze ir piln
 • Page 211 and 212: mieļiem un ja arī katrs vestu če
 • Page 213 and 214: zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.
 • Page 215 and 216: jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa
 • Page 217 and 218: kas tas ir. 13. Kāds patiesības d
 • Page 219 and 220: 18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot
 • Page 221 and 222: aiz tīri pārspīlētas piesardzī
 • Page 223 and 224: Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi
 • Page 225 and 226: ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s
 • Page 227 and 228: samelotam labumam. Neīsts pravieti
 • Page 229 and 230: 206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr
 • Page 231 and 232: pavisam dīvaina lieta, bet tieši
 • Page 233 and 234: kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se
 • Page 235 and 236: dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam
 • Page 237 and 238: a. Tava to desmit Mozus baušļu ap
 • Page 239 and 240: ana teltī bija izperinājuši vis
 • Page 241 and 242: kādā mākslā vai zinātnē iegū
 • Page 243 and 244: saki to, un es arī ar to būšu ap
 • Page 245 and 246: tad šajā ziņā tu tas patiesi ne
 • Page 247 and 248: kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va
 • Page 249 and 250: stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m
 • Page 251 and 252: jūs slepenībā līksmosit! Jo jū
 • Page 253 and 254: pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k
 • Page 255 and 256: tības no debesīm. 3. Un es tad ar
 • Page 257: un tavus biedrus ir pavisam no jaun
 • Page 261 and 262: ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz
 • Page 263 and 264: un kurli! Jautājums: Vai tāds tē
 • Page 265 and 266: mēr pilnvērtīgos noteikumus zem
 • Page 267 and 268: aiz dzīvākās mīlestības dziņa
 • Page 269 and 270: posts un trūkums. Tikai caur sting
 • Page 271 and 272: 12. Jūs uz Venēras redzējāt vis
 • Page 273 and 274: 48. Mataela runa par likumu un mīl
 • Page 275 and 276: 161. Floriana atzīšanās Kunga pr