Views
8 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

es esmu Jehova

es esmu Jehova ļaunākais ienaidnieks, kura apustulis tu nopietnais gars šķiet esi!” 11. Te kļūdams vēl nopietnāks gars runāja: “Vai tu pazīsti Dieva varu un dusmas? Kā tu, nevarīgais putekļu tārps gribi spītēt visuvarenam Dievam?! Vai Viņa vara nevar tevi sagrābt un nožēlojami iznīcināt, it kā tu nekad nebūtu bijis?!” 12. Es teicu: “To tā noteikti var darīt, jo tādu esamību kāda man nu ir, es to tikai mūžam varu nolādēt! Bet ja es pavisam vairs neesmu, tad arī manām taisnīgām dusmām un niknumam pret to ir beigas!” 13. Bet dziļi nopietnais gars teica: “Tu nevari Dievam pavēlēt, lai Viņš tevi iznīcina! Viņš mūžam var tevi mocīt ar briesmīgākajām sāpēm un ciešanām un tad būtu redzams, cik ilgi tu spītētu Dieva visvarenībai!” 14. Te kvēlojošā niknumā es teicu: “To Dievs var darīt, ja Viņam tas sagādā sevišķu patiku mūžam mocīt kādu radību, tikai lai tai vienmēr parādītu Savu varenību! Bet to es tev, tu dziļi nopietnais gars, apgalvoju, ka Dievs, vēl tūkstots reiz varenāks kā Viņš ir, ar visām Viņam iedomājamām mokām, mūžam nekad nevar locīt manu prātu. 15. Ar laipnību, lēnprātību un pierādāmu taisnīgumu Viņš pie manis var panākt visu. Viņš mani var padarīt par jēru jēru; bet ar savām dusmām par velnu velnu. Līdz šim Dieva visvarenība man ir devusi tikai moku pilnāko dzīvību, par kuru es nekad nevarēšu pateikties; bet ja tai reiz ienāktu prātā kļūt pret mani žēlsirdīgai un vērst par labu to, ko tā visuvareni asprātīgi pret mani ir noziegusies, tad es tai arī būšu pateicīgs. Bet tā kā tā lieta ir tagad, es esmu Jehova noteikts ienaidnieks! Jo Viņa Vārdā es pilns nopietnības no Jeruzalemes devos uz Samāriju, lai tur sludinātu Viņa godu un Viņa slavu; par to Viņš velniem lika mani saķert un pievarēt! 16. Tas varēja būt, ka mana nosūtīšana uz turieni Viņam nebija patīkama, bet ja Viņš neīstam pravietim Bileanam caur ēzeli varēja aizrādīt, kādēļ ne man un maniem biedriem caur mūsu ēzeļiem, kuri nesa mūsu mantas?! Kādēļ Viņš mūs nogādāja velnu ķetnās? 17. Atbildi man vai arī tevi ķers lāsts no manas mutes, kāds uz šīs zemes virsmas vēl nekad netika izteikt!” Te gars pazuda un es bez samaņas nokritu pie zemes! 236. Stingrās vadības neizprotamība. 1. (Mahaels:) “No šī laika es pazaudēju gaišu pašapzināšanos un cik daudz es nu spēju atcerēties, manu miesu savā īpašumā aktīvi pārņēma ļaunākie gari, un es kļuvu visa apvida bieds. Manai miesai neizurbās cauri neviens zobens un neviens šķēps un rupjākās važas no manām rokām bēga kā pelavas. Cīņa ar vienu vai tūkstots cilvēkiem man bija viens. Kas mani satvēra, tika ļoti ļauni pārmācīts un daudzi nonāvēti. Tomēr mana dvēsele par to neko nezināja. 2. Pēc Dieva lēmuma mēs nesen no romiešiem tomēr tikām sagūstīti un aizvarak nogādāti šeit. Te Kungs mūs atbrīvoja no mūsu lielajām mokām. Mana dvēsele atkal kļuva šīs manas miesas vienīgā labi inteliģenta iemītniece un tajā kā iepriekš bija Mozus. Bet Kungs apgaismoja visus manus sirds maldu labirintus un — klausies! — tikai tagad es sapratu Mozu un praviešus! 3. Ja tagad pie manis nāktu Ābrama gars, es ar viņu vestu pavisam citu sarunu nekā pirms apmēram pieciem gadiem. Precīzi es tev to laiku nekādā ziņā nevaru uzrādīt, bet kopš tā laika noteikti ir pagājuši vairāki gadi.- Tagad tu zini kā es nonācu pie rakstu izpratnes. 4. Es gan nevienam nevēlu izdibināt Mozu pa manu ceļu, jo nu ir kāds vieglāks, bet tādēļ, ka tu, Murel, zināmā mērā man jautāji, kā es esmu nonācis pie tik skaidras Mozus grāmatas izpratnes, tad man tev tomēr vajadzēja rādīt savu bēdīgo ceļu un to otro ceļu tu pats vari viegli iedomāties. 5. Bet tas otrs bezgala viegls nu ir Kunga žēlastība, kas nedaudzos acumirkļos var dot to, ko es esmu sasniedzis pa ērkšķaino ceļu. 6. Bet te stāv Kunga eņģelis, jautā viņam un viņš tev rādīs cik ļoti patiesi es tev nu esmu atklājis notikumus ar mani un četriem maniem biedriem. — Ko tu nu uz visu to saki? ” 7. Murels saka: “Ak, draugs Mathaels, tu esi šausmīgi daudz pārcietis un tev tāda drosme kādu pasaulē var meklēt. Tu gan biji velns un tomēr tava sirds nebija samaitāta, jo tā vēlējās patiesību, taisnīgumu un mīlestību un tādēļ, ka tu vēlējies, tad tu vēlēto saņēmi, jo Kungs nevienai atklātai sirdij neļauj iet pazušanā! 8. Bet kādēļ Kungs tevi un tavus četrus biedrus ir tik ļoti bargi piemeklējis?! Jo es tomēr to pilnīgi nevaru sev stādīties priekšā, ka vienīgi sūtīšanā uz Samāriju, lai samāriešus pievestu Jeruzalemes ticībai, 260

ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz tā vajag slēpties kam citam!” 9. Mathaels saka: “Tas noteikti, bet es vēl šodien par to neko nezinu un atklāti sakot, es to arī pēc tā nemaz netiecos. Bet nu arī es pats te vēlētos saņemt mazu gaismu! –mūsu Rafaels, ja viņš tieši būtu labā omā, mums par to te gan varētu dot kādu gaismiņu!?” 10. Rafaels saka: “tas te tāpat kā nekur nav atkarīgs no mana garastāvokļa, bet gan vienīgi no Kunga gribas. Tādēļ savā sirdī vērsies pie Kunga un Viņš tavu vēlēšanos noteikti uzklausīs!” 11. Mathaels saka: “Viss būtu pareizi, ja tas Kungs negulētu; bet nu Viņš guļ un tas gan būtu ļoti nepiedienīgi Viņu tādēļ modināt!” 12. Rafaels saka: “Ari tu vēl esi nedaudz vājš! Viņa miesa un gars nedaudz guļ; bet Viņa dvēsele un Viņa mūžīgais, svētais Gars nekad! kas būtu ar visu visumu, ja Kungs tikai vienu acumirkli to aizmirstu?! Vienā ātrākā momentā ar to būtu pilnīgi beigas; visā mūžīgā bezgalībā vairs nepastāvētu neviena Saule, neviens Mēness, neviena zvaigzne un neviena Zeme, kas tevi nes. arī neviens eņģelis un cilvēks izejot no sevis nekur vairs nevarētu savi saglabāt. 13. Viss, kas te ir, nepārtraukti tiek uzturēts no visuvarenās mūžam vienādās un nemainīgās Dieva gribas, bez kuras nav iedomājama nekāda esamība. 14. bet ja tā un neiespējami citādi, kā tev var ienākt prātā domāt, ka Viņš reiz varētu gulēt un tātad miegā nezināt, kas bezgalīgajam visumam vajadzīgs katrā esamības momentā. 15. Tas Kungs sīki zina, ko tu domā un gribi; jo ja es to zinu, tad Kungam to vajag zināt sen iepriekš, jo citādi man to būtu neiespējami zināt! Jo visu, ko mēs eņģeļi zinām un izprotam, mēs to zinām un izprotam tikai no Kunga. Bet ja es nu zinu visas tavas pārbaudes un pārbaudījumus, kas cits kā tikai Kungs varētu man tos atklāt? Tu nē un kāda cita gara prāts un mute arī nē; jo bez Kunga gribas es to visu nevarētu sadzirdēt! 16. Bet tā, ka es to visu aptveru, izprotu un zinu tikai tiktāl, cik tu savā sirdī uz to esi spējīgs! 17. Tātad savā sirdī jautā tam Kungam un mēs redzēsim vai tev sirdī netiks likta kāda atbilde.” 237. Mathaela grūtās vadības iemesls. 1. To Mathaels savā sirdī Man uzstādīja iepriekš minēto jautājumu un Es viņam pavisam atklāti sirdī tūlīt liku sekojošu atbildi, kuru viņš tiem trim tūlīt skaļi paziņoja: “Kungs bija kopā ar samāriešiem, tā, ka viņi bija pavisam nošķīries no Jeruzalemes saindētās mācības un atgriezušies pie tīra Mozus un Ārona.- bet tu, Mathael, biji labi pieredzējis, spēcīgs runātājs un tajā ko tu biji apņēmies tu biji nelokāms. Kungs to zināja un redzēja, ka starp tīri ticīgiem samāriešiem tu Viņam nodarītu lielu kaitējumu, ja tu ar viņiem nonāktu didaktiskā saskarē. Tādēļ Kungs tev un taviem biedriem lika nokļūt zem bēdīgi slavenajiem laupītājiem, labi zinādams, ka tu no viņiem ātrāk neatbrīvosies, līdz tavs sastingušais prāts netiktu padarīts mīksts un lokāms. Cik ilgi tu starp laupītājiem pats bija līdzlaupītājs pilnākā apziņā, tavs prāts pavisam negribēja liekties, pretēji, tev bija pavisam viltīgs plāns un tu tos piecdesmit laupītājus kopā ar viņu sievām un bērniem bija piedabūjis, ka viņi kļuva labvēlīgi pavisam aplamajai Jeruzalemes mācībai, jo viņi tajā pat atrada garantiju un drošu pajumti viņu laupītāju amatam. 2. Kad tu viņus tik tālu biji piedabūjis, lai jau nākamajā dienā, un jau kopā ar tevi, skaitā piecdesmit pieci apustuļi, Jeruzalemes un tava paša labumam iebruktu Samārijā un ar nepielūdzamu stingrību tur ievestu Jeruzalemes mācību un katram pretiniekam tava zobena asmens atņemtu dzīvību, — tad Kungs pieļāva, ka tu tiki no vecā Ābrahama gara brīdināts. 3. Bet tā ka arī šī parādība nespēja tevi noskaņot citādi, tikai tad Kungs pielaida, ka tavai dvēselei vajadzēja paslēpties tavā miesā, bet tava miesa tika pārņemta daudz velnu īpašumā. No tā laika tu kopā ar taviem biedriem kļuvāt apvida briesmas. 4. Pat tavi piecdesmit laupītāji apustuli aizbēga no tā apvida un kļuva par kārtīgiem cilvēkiem. Un tādēļ, ka viņi labi redzēja, kas tava nodomātā ļaunā plāna dēļ par samāriešu atgriešanu Jeruzalemei, bija briesmīgs nācis par tevi un par taviem 4 biedriem, tad viņi atmeta katru nodomu samariešus atgriezt Jeruzalemei. 5. Un tā Kungs tavam ļoti sliktajam nodomam pārvilka svētīgu svītru un tik ilgi tevi ļāva elles tiesai, līdz tavā dvēselē bija pakļāvīgāka izpratne. 6. Bet tas Kungs arī zināja, no kurienes nākusi tava dvēsele un kā un kāpēc viņa bija tik nelokāma, un tādēļ pār tevi arī ļāva nākt visrūgtākam tādēļ, ka nekādā citā veidā tā nekad nebūtu tikusi sakārtota. 261

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr

 • Page 3 and 4:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G

 • Page 5 and 6:

  5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan

 • Page 7 and 8:

  viņiem lielākoties arī izdodas.

 • Page 9 and 10:

  Gars, arī pavisam citādi vajag ap

 • Page 11 and 12:

  a, vajag darīt labu tam, kas viņa

 • Page 13 and 14:

  12. Kur pie šādām rūpēm dvēse

 • Page 15 and 16:

  teikti labprātīgi varētu visai p

 • Page 17 and 18:

  gāts; jo pasaules pārāk materiā

 • Page 19 and 20:

  parast vajag būt dvēselei noderī

 • Page 21 and 22:

  kā kausēts medus, piens un medus

 • Page 23 and 24:

  zem sava jumta patiesi jau dabūjis

 • Page 25 and 26:

  sagūstīti un ievest tumšā alā

 • Page 27 and 28:

  tas ar cilvēku un labo velnu, kād

 • Page 29 and 30:

  kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik

 • Page 31 and 32:

  traukti cīnījies un turpmāk mū

 • Page 33 and 34:

  dara laimīgus! Jā, cilvēciskais

 • Page 35 and 36:

  tas ir pretrunā ar Manu Mācību!

 • Page 37 and 38:

  et diemžēl arī par lielākās va

 • Page 39 and 40:

  vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti

 • Page 41 and 42:

  un tempļa uzdevumā viņiem pret R

 • Page 43 and 44:

  izpratne? Pie tam mēs kā nākamie

 • Page 45 and 46:

  tikām pēkšņi aizturēti un apci

 • Page 47 and 48:

  tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS

 • Page 49 and 50:

  viņiem vairs neraizēsies. Un tā

 • Page 51 and 52:

  pie mums un bijāt īstenais iemesl

 • Page 53 and 54:

  ojāejas malas. Bet to redz tikai t

 • Page 55 and 56:

  13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī

 • Page 57 and 58:

  ir visas viņa slepenās zināšana

 • Page 59 and 60:

  21. Kur tu visos rakstos jebkad esi

 • Page 61 and 62:

  jau ir mīļāk, personīgi viņu p

 • Page 63 and 64:

  īnumus mēs esam redzējuši ar pa

 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208:

  skatīt par laimīgu. 16. Bet šie

 • Page 209 and 210: 14. Vētra un lietus gāze ir piln
 • Page 211 and 212: mieļiem un ja arī katrs vestu če
 • Page 213 and 214: zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.
 • Page 215 and 216: jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa
 • Page 217 and 218: kas tas ir. 13. Kāds patiesības d
 • Page 219 and 220: 18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot
 • Page 221 and 222: aiz tīri pārspīlētas piesardzī
 • Page 223 and 224: Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi
 • Page 225 and 226: ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s
 • Page 227 and 228: samelotam labumam. Neīsts pravieti
 • Page 229 and 230: 206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr
 • Page 231 and 232: pavisam dīvaina lieta, bet tieši
 • Page 233 and 234: kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se
 • Page 235 and 236: dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam
 • Page 237 and 238: a. Tava to desmit Mozus baušļu ap
 • Page 239 and 240: ana teltī bija izperinājuši vis
 • Page 241 and 242: kādā mākslā vai zinātnē iegū
 • Page 243 and 244: saki to, un es arī ar to būšu ap
 • Page 245 and 246: tad šajā ziņā tu tas patiesi ne
 • Page 247 and 248: kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va
 • Page 249 and 250: stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m
 • Page 251 and 252: jūs slepenībā līksmosit! Jo jū
 • Page 253 and 254: pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k
 • Page 255 and 256: tības no debesīm. 3. Un es tad ar
 • Page 257 and 258: un tavus biedrus ir pavisam no jaun
 • Page 259: 8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga
 • Page 263 and 264: un kurli! Jautājums: Vai tāds tē
 • Page 265 and 266: mēr pilnvērtīgos noteikumus zem
 • Page 267 and 268: aiz dzīvākās mīlestības dziņa
 • Page 269 and 270: posts un trūkums. Tikai caur sting
 • Page 271 and 272: 12. Jūs uz Venēras redzējāt vis
 • Page 273 and 274: 48. Mataela runa par likumu un mīl
 • Page 275 and 276: 161. Floriana atzīšanās Kunga pr