Views
4 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

7. Ap šo Sauli

7. Ap šo Sauli riņķojošu planētu rajonā tālā plašumā ir kāda īpaša zeme (pasaule) kuru līdz šim kāda zvaigžņu pētnieka acis tikko ir skatījuši.” 8. Uz šīs zemes (Urāna) dzīvo ļoti stūrgalvīgi cilvēki, kuri no kāda reiz sagatavota plāna nav novirzāmi, pirms tas ir izpildīts. Arī no tās pasaules tur teicamās dvēseles tiek miesā liktas uz šīs zemes, lai kļūtu par Dieva bērniem un vēl daudz saglabā no viņu dabas stingrības. 9. Bet arī tur uz šīs zemes zināmā mērā esi tāds svešinieks, pēc savas dvēseles cēlies no tās pasaules un tādēļ savos nodomos biji tik stiprs un nelokāms. 10. Lai šo tavu dvēseli darītu pakļāvīgāku un tavu citas pasaules dvēseles dabu tā izveidotu, ka viņa kļūst pieejama īstai un brīvākai Dieva patiesībai, lai varētu ieiet dievišķā mīlestībā un caur to kļūt pilnīgi patiess Dieva bērns, šis ceļš bija vienīgi patiesais un iedarbīgākais. 11. Tev, līdzīgi šīs pasaules bērnu dvēselēm, šīs zemes garu un dvēseļu ellē vajadzēja iegūt kādu zināmu briedumu, tādejādi iet caur šaurākiem vārtiem, lai kā cēlāka dzīvības sula varētu uzkāpt augstākā dzīvības reģionā. Tādēļ Dieva, tā visas dzīvības Kunga priekšā, tu nu jau stāvi kā tāds. 238. Iekšējais vārds. Iemesls Kunga tapšanai par cilvēku 1. Kad Mathaels tādu viņa sirdī liktu atbildi to triju priekšā bija izteicis, viņš pats sevī brīnījās par tādu sevī dzirdēto patiesību un nekad iepriekš tik skaidri nesajuta iekšējo runu. 2. Bet Rafaels mathaelam teica: “Vai nu tu redzi, cik ļoti tas Kungs ir nomodā, ja arī miesā un guļ, un ka nu tu savā sirdī skaidri un gaiši esi dzirdējis Kunga runu un ar miesas muti to tagad skaļi arī esi izteicis? Redzi, tādā pat veidā arī mēs sevī dzīvi un aktīvi dzirdam Kunga vārdus un gribu un, proti, tā, ka mēs tad pilnīgi kļūstam Viņa Vārds un griba! bet ja mēs tas esam, tad mēs kā Viņa Vārds un griba caur to esam arī pats paveikts darbs, tātad Vārds, griba un darbs vienā formā!- vai tu, draugs Mathael, to visu nu tīri un gaiši saprati?” 3. Mathaels saka: “Ja arī sevī ir nomierinoša pārliecība, it kā saprastu visu, ko tikai tūlīt uzskata, tad tūliņ atkal nāk kaut kas, par ko vēl nekad neko nav sapņojis! No visa es redzu, ka dievišķā gudrībā ir tik neizmērojami bagātību dziļumi, ka kāds gars to nekad nevarēs pilnīgi aptvert. Tādēļ mūžam pārpilnībā vienmēr būs kas jauns ko mācīties un aptvert! bet tas tās arī ir pavisam labi! 4. Man patiesi pavisam nebūtu pareizi, ja man nu viss būtu tik skaidrs kā pašam Kungam. Ja visā bezgalībā vairs nebūtu nekā, kas man būtu nezināms, tad dzīvība man drīz apniktu. Bet tā ir tik bezgalīgi daudzas stipras lietas, ka mēs ar tām arī mūžam netiksim galā un līdzās nu man vajag atklāti atzīt, ka Dieva svētlaimībai pavisam nevajadzētu būt apskaužamai, ja mēs kā Viņa radība un bērni visu tik skaidri saprastu kā Viņš Pats, un Viņa mūžīgai un bezgalīgajai totālai gudrībai vajadzētu Viņam kļūt par šausmīgāko garlaicību, ja Viņš to izmantotu vienīgi tikai Sev. 5. Bet tādēļ Viņš bezgalīgāko telpu piepildīja ar neskaitāmiem darbiem, kas atbilst Viņa bezgalīgai gudrībai un varai, un radīja domājošas un ar daudz gudrības apveltītas būtnes. Tas vienmēr augstākā pakāpē ņem no tādiem Dieva gudrības un varas dziļumiem, nepatraukti pēta un apbrīno tā viena Radītāja dievišķās gudrības dziļumus un pie katra jauna atklājuma intensīvākā mīlestībā atkal sajūsminās, apbrīno un pielūdz! 6. Nu, vienīgi tā Dievam vajag būt īstenā svētlaimē! Viņam kā eņģeļu, pasauļu cilvēku un bērnu Radītājam, vienīgi tam vajag sagādāt lielāko baudu, ka visus tos, kas vienmēr vairāk un vairāk atzīst un mīl Viņu un Viņa vārdu, arī darīt vienmēr svētlaimīgākus! 7. Lai mums, šīs zemes cilvēkiem, jums, visu debesu eņģeļiem un visas bezgalības visām radībām sagādātu jo lielāku svētlaimi, Viņš pats kā Cilvēks nāca pie mums uz šīs Zemes, lai pilnīgi Pats kā cilvēks ar miesu un asinīm Sevi kā cilvēku atklātu citiem cilvēkiem. Draugs, būtne vai eņģeļi kopš mūžības, vai cilvēks kā tas esmu es, Kungs to dara ne tikai mūsu dēļ, to Viņš dara arī Sevis dēļ; jo ar laiku Viņam aiz garlaicības vajadzētu vai nobeigties, ja ar Savu viszināšanu Viņam tad Sevī tomēr vajadzētu ļoti skaidri pamanīt, ka Viņš kā augstākā mērā bez veida, mūžīga, kaut arī pilnīgākā inteliģence no Savas radības nekad nevarētu tikt skatīta un vēl mazāk uzrunāta un tātad Viņam arī vajadzētu palikt nepazītam! 8. Vai tad kādam laicīgam tēvam tas tad tomēr nebūtu ļoti skumīgi, ja viņam pa, piemēram, būtu divdesmit augstākā mērā piemīlīgi bērni, bet visi būtu akli un kurli, ar kuriem mīļošais tēvs nekad nevarētu pārmīt ne vārda un arti viņiem sevi parādīt kā cilvēku?! Tā īsti dzīvi tikai stādies priekšā tādas attiecības: kādu ļoti pārtikušu tēvu ar divdesmit ļoti skaista izskata abu dzimumu bērniem, bet visi akli 262

un kurli! Jautājums: Vai tāds tēvs neziedotu lielākās summas, lai savus ļoti mīļos bērniņus darītu dzirdīgus un redzīgus?! 9. Nu, mēs cilvēki gan dzirdam un redzam un viens pret otru jūtam lielu patiku, dažkārt pat vairāk kā vajadzīgs — ka mēs pat vēl varam aizmirst Radītāju; bet svēti labam Radītājam un visgudrākam Tēvam uz visiem laikiem vajadzētu iztikt bez šī svētlaimīgā prieka, tikt no Saviem bērniņiem jebkad pazītam, sadzirdētam un redzētam! Tas vienam mūžīgam Tēvam pilnam augstākās un tīrākās mīlestības uz Saviem bērniem pavisam nebūtu iespējams! 10. Viņā noteikti ir lielākās ilgas, mūs, Savus bērnus redzēt tādā stāvoklī, kas pēc Viņa kārtības dara mūs spējīgus Viņu redzēt, personīgi mīlēt un bez mūsu eksistences zaudēšanu, Viņam uzticēties — nekā mūsos redzēt bērnus, kuriem nav nekāds priekšstats par mūžīgā Tēva īsteno pamat esamību. 11. Tādēļ es domāju, ka tas nav pārāk no gaisa grābts, ja es apgalvoju: Tas Kungs ne vienīgi mūsu dēļ, bet arī Sevis dēļ tērpts miesā un asinīs devās pie mums uz šīs Zemes pie Saviem, protams, vēl ļoti neaptēstiem bērniem. Viņš jau kopš mūžības paredzēja to ko Viņš darīs, bet mēs nu esam Viņa mūžam lielā plāna realizēšanas liecinieki! — Saki tu, Rafael, vai es esmu spriedis pareizi vai nepareizi!” 239. Dieva garlaicības doma. 1. Rafaels saka: “Ne tu draugs, esi tā spriedis, bet gan Pats Kungs tev šo spriedumu ir licis sirdī, un tātad tam arī jābūt pareizam!” 2. Arī Murels saka: “Nē, bet ko visu te dzird, tas tomēr ļoti spēcīgi nelīdzinās šai pasaulei! Un tomēr nekāds tīrs cilvēka saprāts te neko nevar iebilst! Mūsu garlaicība, ja mēs pēkšņi kļūtu gudri un visvareni līdzīgi Dievam un arī Dieva garlaicība pie galu galā iedomājama stāvokļa, no Savas radības, bērniem un pat eņģeļiem nekad netiktu manīta, sajustam, sadzirdētam un saredzētam- nē, tie patiesi ir divi uzskati un spriedumi, kuru priekšā dziļāk domājošam cilvēkam nepieciešami vajag sajust respektu! Nevienam templietim tā, kas gan nav sapņos rādījies, un tomēr tas ir pareizi! Es te nu varu domāt un spriest, kā es gribu un pret to nevaru atrast nekādu iebildumu, kaut gan izteiciens “Dieva garlaicība” skan diezgan dīvaini! Bet es to nu varu apgaismot kā es gribu, tas paliek patiess un ļoti patiess. Man nu uzmācās vēl kāds piemērots piemērs šīs pavisam jaunās patiesības apgaismošanai un man vajag pirms to izteikt!” 3. Mathaels saka: “Draugs, runā tūlīt tikai skaidri un gaiši! Jo no kāda tik daudzām pieredzēm bagātināta prāta sagaidāms tikai kaut kas reāls labs un šai lietai ļoti derīgs!” 4. Pēc tam Murels saka: “Īstenībā ne tāpēc, bet tomēr, lai jūs redzat, kā es to visu esmu sapratis! Es sev stādos priekšā kādu cilvēku, kas ar visu gudrību apdāvināts uz šī mīļās zemes stāvētu pavisam viens. Viņš vēlētos citiem cilvēkiem, ja viņi kaut kur būtu, sevi noteikti darīt zināmu. Viņš sīki pārmeklē zemi visos tās nostūros un neatrod nevienu dzīvu un domājošu būtni. Viņa lielā gudrība viņam kļūst tikai par nastu, jo ko tikai viņš arī dara un rada, ne no viena netiek atzīts un apbrīnots. Kā tādam cilvēkam īsākā laikā vajadzētu būt ap sirdi? Vai viņam nevajadzētu izsamist? Vai viņu pilnīgi nenomocītu briesmīgākā garlaicība? 5. Cik neaprakstāmi patīkami viņam vajadzētu kļūt ap sirdi, ja viņš beidzot atrastu kādu lai cik niecīgu kalponi vai arī tikai kādu rupjāku kalpu. Ar kādu neaprakstāmu mīlestību viņš apkrautu tādu atradumu. 6. Ak, te skaidri redzams, kas viens cilvēks ir otram un kāda svētlaime ir tuvākam darīt labu! 7. Kāds tas būtu briesmīgs liktenis, ja kāds vientuļš cilvēks uz visas zemes nevarētu atrast otru cilvēku, lai viņam parādītu kādu labdarību?! Jau tādēļ mīlestība ir tīri debesu dzīvības elements, tādēļ, ka neiespējamība citam darīt sevi zināmu viņu vajadzētu padarīt ļoti nelaimīgu. 8. Ko kādam līdzētu viņa balss aizgrābjošā skaņa, ka kādas labi noskaņotas arfas atskaņošana, ja viņam tajā mūžam vajadzētu klausīties vienam?! Ja kāds putniņš mežā vientuļā lēkā no koka uz koku un caur zināmām žēli jautājošām skaņām meklē sev līdzīgu un to neatrod, tad viņš kļūst bailīgs un drīz apklust, kļūst bēdīgs un drīz atstāj neapdzīvoto, viņam tukšo mežu. 9. Ja jau dzīvniekam piemīt tik daudz mīlestības, ka tas redzami ilgojas pēc sev līdzīgiem, cik daudz vairāk jūtīgam, ar prātu un saprātu apdāvinātam cilvēkam. Ko viņam līdzētu lielās spējas un talanti, ja viņš ar tiem nevienam citam kā tikai pats sev nevarētu noderēt. 10. Un tā no šo manu pamatoto pieņēmumu es pavisam labi varu secināt- tas nozīmē pēc mūsu cilvēciskiem priekšstatiem-, ka Dievam tam Kungam beigās tad tomēr vajadzētu kļūt pavisam šausmīgi 263

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr

 • Page 3 and 4:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G

 • Page 5 and 6:

  5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan

 • Page 7 and 8:

  viņiem lielākoties arī izdodas.

 • Page 9 and 10:

  Gars, arī pavisam citādi vajag ap

 • Page 11 and 12:

  a, vajag darīt labu tam, kas viņa

 • Page 13 and 14:

  12. Kur pie šādām rūpēm dvēse

 • Page 15 and 16:

  teikti labprātīgi varētu visai p

 • Page 17 and 18:

  gāts; jo pasaules pārāk materiā

 • Page 19 and 20:

  parast vajag būt dvēselei noderī

 • Page 21 and 22:

  kā kausēts medus, piens un medus

 • Page 23 and 24:

  zem sava jumta patiesi jau dabūjis

 • Page 25 and 26:

  sagūstīti un ievest tumšā alā

 • Page 27 and 28:

  tas ar cilvēku un labo velnu, kād

 • Page 29 and 30:

  kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik

 • Page 31 and 32:

  traukti cīnījies un turpmāk mū

 • Page 33 and 34:

  dara laimīgus! Jā, cilvēciskais

 • Page 35 and 36:

  tas ir pretrunā ar Manu Mācību!

 • Page 37 and 38:

  et diemžēl arī par lielākās va

 • Page 39 and 40:

  vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti

 • Page 41 and 42:

  un tempļa uzdevumā viņiem pret R

 • Page 43 and 44:

  izpratne? Pie tam mēs kā nākamie

 • Page 45 and 46:

  tikām pēkšņi aizturēti un apci

 • Page 47 and 48:

  tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS

 • Page 49 and 50:

  viņiem vairs neraizēsies. Un tā

 • Page 51 and 52:

  pie mums un bijāt īstenais iemesl

 • Page 53 and 54:

  ojāejas malas. Bet to redz tikai t

 • Page 55 and 56:

  13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī

 • Page 57 and 58:

  ir visas viņa slepenās zināšana

 • Page 59 and 60:

  21. Kur tu visos rakstos jebkad esi

 • Page 61 and 62:

  jau ir mīļāk, personīgi viņu p

 • Page 63 and 64:

  īnumus mēs esam redzējuši ar pa

 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208:

  skatīt par laimīgu. 16. Bet šie

 • Page 209 and 210:

  14. Vētra un lietus gāze ir piln

 • Page 211 and 212: mieļiem un ja arī katrs vestu če
 • Page 213 and 214: zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.
 • Page 215 and 216: jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa
 • Page 217 and 218: kas tas ir. 13. Kāds patiesības d
 • Page 219 and 220: 18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot
 • Page 221 and 222: aiz tīri pārspīlētas piesardzī
 • Page 223 and 224: Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi
 • Page 225 and 226: ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s
 • Page 227 and 228: samelotam labumam. Neīsts pravieti
 • Page 229 and 230: 206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr
 • Page 231 and 232: pavisam dīvaina lieta, bet tieši
 • Page 233 and 234: kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se
 • Page 235 and 236: dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam
 • Page 237 and 238: a. Tava to desmit Mozus baušļu ap
 • Page 239 and 240: ana teltī bija izperinājuši vis
 • Page 241 and 242: kādā mākslā vai zinātnē iegū
 • Page 243 and 244: saki to, un es arī ar to būšu ap
 • Page 245 and 246: tad šajā ziņā tu tas patiesi ne
 • Page 247 and 248: kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va
 • Page 249 and 250: stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m
 • Page 251 and 252: jūs slepenībā līksmosit! Jo jū
 • Page 253 and 254: pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k
 • Page 255 and 256: tības no debesīm. 3. Un es tad ar
 • Page 257 and 258: un tavus biedrus ir pavisam no jaun
 • Page 259 and 260: 8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga
 • Page 261: ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz
 • Page 265 and 266: mēr pilnvērtīgos noteikumus zem
 • Page 267 and 268: aiz dzīvākās mīlestības dziņa
 • Page 269 and 270: posts un trūkums. Tikai caur sting
 • Page 271 and 272: 12. Jūs uz Venēras redzējāt vis
 • Page 273 and 274: 48. Mataela runa par likumu un mīl
 • Page 275 and 276: 161. Floriana atzīšanās Kunga pr