Views
4 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

dotu šādu nāvi, mums

dotu šādu nāvi, mums parādītu bezgala lielu labdarību! Jo, ko mums uz šīs nožēlojamās pasaules vēl jāļauj sevi spīdzināt! Mēs pavisam negribam būt velni vēl lielākām cilvēku mokām. bet kas vienā vai otrā veidā tas negrib būt, tam uz šīs patiesās mēslu pasaules vienmēr ir nolādēti nožēlojamākā esamība! Tādēļ uz šīs pasaules nekas nav panākams! paslēpties no cilvēkiem, kas pa lielākai daļai ir tīri Sātana kalpi! Bet ko tas kādam līdz? Velni paslēpušos drīz atrod un viņš nevar pretoties. Ja viņš viņu prasībām paklausa, tad viņš jau tāpat ir velna; bet, ja viņš labprātīgi velnam nepaklausa, tad viņi viņam nodara briesmīgākos varas darbus, un pēc tam viņš vēl vairāk ir velna! 7. Izzust no šādas nolādētas pasaules un no šādas nolādēti nožēlojamas esamības! Tā ir par sliktu pat ļaunākiem velniem, nerunājot par kādu miermīlīgu un nevainīgu cilvēka dvēseli! Kāds Dievs virs visām zvaigznēm gan var smieties; bet nabaga nevainīgam radītam cilvēkam gan var sniegties; bet nabaga nevainīgam radītam cilvēkam vajag ciest, raudāt, lādēties un krist izmisumā! Kur tad ir tas pestītājs, kas mums atkal deva šo nožēlojamo apziņu, ka mēs esam brīvi cilvēki? Patiesi, par to viņš nekad nevar rēķināties ar mūsu pateicību, jo caur to viņš mūs ir tikai nodevis kādām jaunām mokām! Un par šādu labdarību mēs viņam mūžam nebūsim pateicīgi, pieņemot, ka mums mūžīgi jābauda tādu nolādētu dzīvību! Bet ja viņš noteikti var mums dot pilnīgu mūžīgu nāvi, tad mēs iespējami augstākā mērā gribam iepriekš būt pateicīgi. 8. Kas jūs, spožie romieši, gan esat? Jums uz šīs zemes gan varētu iet labāk, nekā mums! Jūs izskatāties ļoti labi! Jā, kas spožumā un visā citā greznībā Sātanam tā īsti prot kalpot, tam uz šīs pasaules iet labi! Kas negrib tikt no velniem mocīts, tas lai pats kļūst velns, un tad viņam no velniem ir miers! Būt Dieva kalpam, ak, vissmieklīgākais absurds! Jāprasa Dieva palīdzība un Dievu jāmīl ar visiem saviem spēkiem! Ak, skaisti vārdi, un tomēr tajos ne dzirkstelīte patiesības! Mēs ar miesu un dvēseli bijām Dieva kalpi un līdzīgi putniem jau kopš bērnības kliedzām: “Kungs, Dievs Ceobat, palīdzi mums un visiem cilvēkiem, kam ir laba griba!” Un aplūkojat mūs, kā mīļais Kungs Dievs Ceobats mums ir palīdzējis! Jums jūsu rokās gan arī ir kāda vara un proti, velna, un ar mums nu varat darīt, ko jūs gribat; bet tik daudz mēs jums lūdzam, rīkojieties ar mums nedaudz cilvēciskāk, kā iepriekšējie velni, kas mūs nepārtraukti mocīja! ja jūs mūs vēlreiz gribat padarīt par velniem, tad tikai mūs mīļāk tūlīt padariet par pilnīgiem velniem, nekā pa pusei velniem! tad mēs redzēsim, vai kā pilnīgi velni tad eksistēsim labāk, nekā piespiesti pa pusei velni!” 23. Izdziedināto apsēsto īpatnējais dvēseles stāvoklis 1. KIRENIJS saka: “Kungs, tā ir tāda runa, kurai līdzīgu es nekad vēl neesmu dzirdējis! Tā ir ļauna un tomēr daudzās lietās patiesa. Kas ar šiem cilvēkiem gan būs darāms? Patiesi, visi ir izpletuši lielas acis; jā, pat Jara nu vairs īsti nezina, kas viņai īstenībā par to jādomā, un es pāris reizes redzēju eņģeli raudam! tas patiesi man nu liekas ļoti dīvaini! Tādēļ saki, kas man ar viņiem nu jāiesāk?” 2. ES saku: “Redzi, Es tev jau iepriekš teicu, ka viņi mums sagādās ļaunu vētru. Bet tas nu nav svarīgi, viņu sirdīs kā vakara krēsla vēl kas ir palicis no izdzītajiem ļaunajiem dēmoniem, nu viņiem no visa tā vajag pilnīgi atbrīvoties, tikai tad viņiem var tikt pilnīgi palīdzēts, bet ne acumirkli ātrāk. Mums arī vajag viņiem ļaut kādu laiku šeit atpūsties, un ar laiku skaidra diena viņu dvēseles noskaņos nedaudz harmoniskāk! Tu vēl daudz ko dzirdēsi, un pamatā tas nekaitēs ne tev, ne kādam citam. Jo viņu dvēseles nav parastas dvēseles un pieder labākām pasaulēm; tādēļ mums arī vajag viņiem izrādīt daudz pacietības! kad viņi vairāk atgūsies, tad tikai priecājies uz īstu negaisu! Bet nu dodiet viņiem vairāk maizes un vīna, jo tikai tagad viņi kļūst īsti izsalkuši un izslāpuši!” 3. MARKUS visā draudzībā sniedz viņiem maizi un vīnu un saka: “Dzeriet, brāļi, un ēdiet labo maizi pēc sirds patikas! Jo no šī brīža jums uz šīs Zemes nekad nav jāklājas slikti, kaut gan tā patiesi nav nekāda paradīze!” 4. Tie PIECI saka: “Šķiet, tu esi viens labs velns; jo citādi tu mums, kas pamatā tomēr neesam tavas dabas, noteikti tādā daudzumā nepasniegtu tik ārkārtīgi labu vīnu un ļoti gardu maizi. Atlīdzināt mēs tev to nevaram, bet nepateicīgi par to tev arī nebūsim! Redzi, tu labais velns, ar tevi, mums šķiet, var parunāt kādu labu vārdiņu! Ja uz šīs Zemes mājotu tikai cilvēki, tad te dzīvot nebūtu tik ļauni; bet uz pieciem cilvēkiem vienmēr nāk tūkstoš velnu un ar laiku te visam tomēr vajag kļūt tīri velna! Tie nedaudzie cilvēki no velniem tiek pārāk spēcīgi pārņemti, un tādēļ nekad nevar brīvi elpot! 5. Redzi, līdz šim visa vara izriet no velnu velna, un viņa mājvieta ir izlietās cilvēku asinis, sajauk- 26

tas ar cilvēku un labo velnu, kāds esi tu, asinīm. — Un tas šeit saucas Dieva vara?! Jā gan, arī Dieva vara, bet ne Viņa mīlestības, bet gan dusmu! Bet kādēļ Dievs ir dusmīgs, — to neviena radība nezina. Daudzie dzīvnieki uz šīs Zemes ir vienīgā laimīgā radība, bet īsteni retais cilvēks nevar pietiekami ātri skriet, lai līdzīgi gazelei varētu no visiem ļaunumiem aizbēgt! Viņa rokas ir vārgas kā vasks, viņš ir kails un no dabas viņam nav pat tik daudz ieroča, kā kādai bitei vai skudrai, lai ar to te aizstāvētos pret kādu ienaidnieku. Ja tu redzi kādu tīģeru baru, tad starp viņiem visi ir tīģeri, un ja tu redzi lauvu baru, tad tajā visas ir lauvas, tātad pilnīgi vienādas dabas, un šīs bestijas savā starpā dzīvo pavisam labi; bet ja tu redzi cilvēku pulku, tad tur ne viss, kas izskatās līdzīgi cilvēkam, ir cilvēki, bet pa lielākai daļai velni. Un tādēļ starp viņiem vienmēr ir ķildas, strīdi un kari! Velnos ir viss ļaunums un cilvēkos tikai spējas uz labo, kas starp tik daudz velniem var tikt ļoti sabojātas un tad no cilvēka iznāk, mazākais, pusē velns, vai arī viņam vajag paciest to, ko mēs esam pacietuši. Bet starp šīs apkaunojošās pasaules velniem ir dažādi velni, lieli un mazi, bet visi viegli ir pazīstami ar to, ka viņi bez kāda darba un viņu spēku sasprindzinājuma grib dzīvot, cik iespējams, labi un ērti! Viņi arī itin visur grib būt pirmie un ļoti godājami un ievērojami; viņi visur prot piesavināties zemes labumus, tērpjas grezni un līdz nāve vajā tos, kas viņus vienmēr pazemīgi nesveicinātu! 6. Īsi, saki tu, labais velns, ko tu gribi, pār pasauli valda tikai tev līdzīgie un nedaudzie cilvēki atrodas dziļākā verdzībā un nekad nevar sev palīdzēt; un pēc rakstiem viņiem vajag būt īsteniem “Dieva bērniem”?! Patiesi, ja kāds Dievs par saviem bērniem tā rūpējas, kā viņš, piemēram, rūpējas par mums pieciem cilvēkiem, un nabaga Dieva bērnu liktenim vienmēr ir jābūt tikai dziļākā pazemībā kalpot velniem, tad mēs pateicamies par šādu Dieva bērnu bērnību!” 7. MARKUS, kuram tituls “Labais velns” tā īsti tomēr negrib garšot, saka: “Tā gan ir patiesība, ka Dieva bērniem uz šīs pasaules bieži daudz kas paciešams; bet kas viņus reiz gaida aiz kapa? Kāda neaprakstāma vienmēr pieaugoša un nepārtraukti lielākā svētlaimes pilnība! Ja kāds Dieva bērns to labi pārdomā, tad caur šo īso dzīvi viņš var paciest kādu nelielu pazemojuma pārbaudījumu.” 8. RUNĀTĀJS no tiem pieciem atkal saka: “Kas tev par to dod galvojumu? Vai tu it kā domā rakstus? Prom ar šo galvojumu! Apskaties un saki, kas ir tie, kas cilvēkiem sludina skaistos rakstus un sevi visaugsti liek godināt kā Dieva kalpus? Redzi, tie tieši ir tie visļaunākie velni! 9. Dievam Pašam cilvēka stāvā jānonāk lejā un viņiem jāpārmet visas viņu neizsakāmās nekrietnības un jāmudina viņus nožēlot grēkus. Patiesi, ja viņš viņiem neliek pretī visu savu visvarenību, tad viņam klājas vēl sliktāk, nekā Sodomā klājās tiem diviem eņģeļiem, kas latam atnesa uzaicinājumu kopā ar savu ģimeni no šīs apvidus attālināties, jo tas tiks tiesāts! 10. Bet ja Dieva apsolījuma sludinātāji ir tikai pārāk viegli pazīstami visļaunākie velni un tas neapstrīdami, tad tu, labais, vecais, bet diezgan aklais velns, saki mums, kas kādam cilvēkam, vai, respektīvi, jābūtošam Dieva bērnam no šādiem apsolījumiem beigās sagaidāms! Es tev saku, pēc mūsu daudzveidīgās pieredzes, kuru mums jau pietiekami bēdīgi vajadzēja paciest: nekas, galīgi nekas! 11. Vai nu nekāda Dieva nav, un viss, kas te ir, ir rupjo, aklo dabas spēku darbs, kas cauri mūžībām radījis visu to, kas te ir, jeb ir kāda visaugstākā Dieva būtne, kas te gan kārto lielo Zemi, sauli, Mēnesi un zvaigznes, bet sevī ir pārāk liela un dižena nodarboties ar mums, šīs zemes pelējuma un trūdu utīm. Visi raksti tātad cēlušies tikai no cilvēkiem un arī tajos īstenībā ir vairāk slikta, nekā laba. Un kas tajos vēl ir labs, to neviens velns un neviens cilvēks neievēro. Tikai sliktais no tiem tiek no velniem uzstumts uz cilvēku platajiem pleciem! 12. “Tev nebūs nokaut!”, Dievs teica Mozum; bet tas pats Dieva Dāvidam pavēlēja doties cīņā pret filistiešiem un amonitiem un visus kopā ar pelēm, sievām un bērniem iznīcināt! Skaista dzīvība un nepārspēta konsekvence! vai tad vienam visvarenam dievam nebija pietiekami līdzekļu no zemes virsmas izskaust viņam ienīstas tautas? Kādēļ tad pretēji Mozus visiem cilvēkiem dotajiem Dieva likumiem viens cilvēks, kopā ar daudziem tūsktošiem viņa kara kalpu, tiek saukts iet un nonāvēt ne tikai vienu, bet gan daudzus simts tūkstošus tikai tādēļ, ka pēc kāda pareģa izteicieniem viņi nebija dievam padevīgi. Kāda tā lieta bija ar tiem pareģiem un tiem ķēniņiem, kuriem Dievs deva padomu no Zemes tīri iznīdēt veselas tautas; to gan viņš vislabāk zinās un slepenībā pie sevis gan it kā arī pareģi un ķēniņi. 18. Es, protams, domāju, ka nevienam mīlestības Dievam cilvēkus, kurus viņš grib izaudzināt mīlestībai, nekad kā ļaunākos suņus nebūtu jāuzrīda pret cilvēkiem, pie kuriem viņam viņa varā tak pašam ir pietiekami līdzekļu savaldīt viņu apgrūtinošos un neuzticīgos velnus cilvēku izskatā! Viens patiesi dīvains Dievs! No vienas puses pavēlēt mīlestību un pacietību un pazemību, bet no otras puses naidu, 27

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr
 • Page 3 and 4: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G
 • Page 5 and 6: 5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan
 • Page 7 and 8: viņiem lielākoties arī izdodas.
 • Page 9 and 10: Gars, arī pavisam citādi vajag ap
 • Page 11 and 12: a, vajag darīt labu tam, kas viņa
 • Page 13 and 14: 12. Kur pie šādām rūpēm dvēse
 • Page 15 and 16: teikti labprātīgi varētu visai p
 • Page 17 and 18: gāts; jo pasaules pārāk materiā
 • Page 19 and 20: parast vajag būt dvēselei noderī
 • Page 21 and 22: kā kausēts medus, piens un medus
 • Page 23 and 24: zem sava jumta patiesi jau dabūjis
 • Page 25: sagūstīti un ievest tumšā alā
 • Page 29 and 30: kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik
 • Page 31 and 32: traukti cīnījies un turpmāk mū
 • Page 33 and 34: dara laimīgus! Jā, cilvēciskais
 • Page 35 and 36: tas ir pretrunā ar Manu Mācību!
 • Page 37 and 38: et diemžēl arī par lielākās va
 • Page 39 and 40: vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti
 • Page 41 and 42: un tempļa uzdevumā viņiem pret R
 • Page 43 and 44: izpratne? Pie tam mēs kā nākamie
 • Page 45 and 46: tikām pēkšņi aizturēti un apci
 • Page 47 and 48: tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS
 • Page 49 and 50: viņiem vairs neraizēsies. Un tā
 • Page 51 and 52: pie mums un bijāt īstenais iemesl
 • Page 53 and 54: ojāejas malas. Bet to redz tikai t
 • Page 55 and 56: 13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī
 • Page 57 and 58: ir visas viņa slepenās zināšana
 • Page 59 and 60: 21. Kur tu visos rakstos jebkad esi
 • Page 61 and 62: jau ir mīļāk, personīgi viņu p
 • Page 63 and 64: īnumus mēs esam redzējuši ar pa
 • Page 65 and 66: lielo laipnību atstrādāt, ja tik
 • Page 67 and 68: pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t
 • Page 69 and 70: pagatavot papildinājumu; Dievs tas
 • Page 71 and 72: ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j
 • Page 73 and 74: tam vairākus gadu simtus tāda die
 • Page 75 and 76: grēks, kas nav daudz labāks, kā
 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208:

  skatīt par laimīgu. 16. Bet šie

 • Page 209 and 210:

  14. Vētra un lietus gāze ir piln

 • Page 211 and 212:

  mieļiem un ja arī katrs vestu če

 • Page 213 and 214:

  zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.

 • Page 215 and 216:

  jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa

 • Page 217 and 218:

  kas tas ir. 13. Kāds patiesības d

 • Page 219 and 220:

  18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot

 • Page 221 and 222:

  aiz tīri pārspīlētas piesardzī

 • Page 223 and 224:

  Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi

 • Page 225 and 226:

  ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s

 • Page 227 and 228:

  samelotam labumam. Neīsts pravieti

 • Page 229 and 230:

  206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr

 • Page 231 and 232:

  pavisam dīvaina lieta, bet tieši

 • Page 233 and 234:

  kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se

 • Page 235 and 236:

  dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam

 • Page 237 and 238:

  a. Tava to desmit Mozus baušļu ap

 • Page 239 and 240:

  ana teltī bija izperinājuši vis

 • Page 241 and 242:

  kādā mākslā vai zinātnē iegū

 • Page 243 and 244:

  saki to, un es arī ar to būšu ap

 • Page 245 and 246:

  tad šajā ziņā tu tas patiesi ne

 • Page 247 and 248:

  kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va

 • Page 249 and 250:

  stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m

 • Page 251 and 252:

  jūs slepenībā līksmosit! Jo jū

 • Page 253 and 254:

  pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k

 • Page 255 and 256:

  tības no debesīm. 3. Un es tad ar

 • Page 257 and 258:

  un tavus biedrus ir pavisam no jaun

 • Page 259 and 260:

  8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga

 • Page 261 and 262:

  ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz

 • Page 263 and 264:

  un kurli! Jautājums: Vai tāds tē

 • Page 265 and 266:

  mēr pilnvērtīgos noteikumus zem

 • Page 267 and 268:

  aiz dzīvākās mīlestības dziņa

 • Page 269 and 270:

  posts un trūkums. Tikai caur sting

 • Page 271 and 272:

  12. Jūs uz Venēras redzējāt vis

 • Page 273 and 274:

  48. Mataela runa par likumu un mīl

 • Page 275 and 276:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr