Views
8 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

tiecībā ar mūsu

tiecībā ar mūsu dvēseles iekšējo dzīvību, bet ko tu ar to it kā gribēji atklāt vēl dziļāk, par to man gan varbūt vēl ilgi nav ne jausmas! Vai arī te jau it kā jābūt iztirzātam, ka pirms visām lietām vajadzēja būt Dievam?” 12. MATAELS saka: “Katrā ziņā, bet par to tev vēl nevar būt ne miglaina jausma, jo tu pats vēl ilgi neesi sācis tvaikot.” 28. Mataela runa par Dievu 1. (MATAELS) saka: “Redzi, to ko tu dēvē par Dievu, es dēvēju par dzīvo ūdeni; bet ūdens sevī sava paša dzīvību nepazīst. Bet kad caur vareno mīlestības likumu, kas ir līdzīga smaguma spiedienam pret esamības centru, tas izejot no sevis tad tiks novests līdz vārīšanās, te dzīvības gars savā brīvībā paceļas virs iepriekš gūstā turētā ūdens, un te tu redzi Dievs garu lidināmies virs ūdens, kā Mozus par to paziņoja. Un gars pazīst sevi un ūdeni un atzīst, ka tas kopš mūžības ar ūdeni ir viens un tas pats. Un šī mūžīgā atziņa tieši arī ir saprotama zem “lai top gaisma!” 2. Bet ja tavs gars, draugs, lidināsies virs tava vārošā dzīvības ūdens, tad tu arī patiesi sāksi pazīt tavu dzīvību un Dieva dzīvību tevī. 3. Redzi, visai esamībai reiz vajag iesākties, tai vajag kaut kad sākties, citādi tā arī neiespējami kaut kad eksistēt. Ja kāda pati sevi un visu citu pazīstoša dzīvība un pats sevi apzinošs spēks nekad speciāli nebūtu sācies, tad tā arī vēl ilgi nebūtu te; bet tā kā tā reiz ir sākusies, tad tā arī jau sen tikpat labi ir te, kā arī mēs īpaši šeit esam tādēļ, ka mēs reiz sākām būt kā tas, kas mēs nu esam. 4. Bet mēs jau bijām arī pirms šīs esamības, bet tā kā vēl neattīstījies auksts dzīvības tvaiks aukstā, mierīgā ūdenī; un tā arī augstākai dzīvības potencei Dievā ir dubulta esamība, vispirms mēma, vienīgi tikai savu esamību apzinoša un pēc tam kāda no kādas iekšējas darbības sākuma radusies, brīvi sevi caur un cauri pazīstoša un sīki sevi caurredzoša esamība! 5. Tādēļ arī Mozū teikts: “Sākumā Dievs radīja debesis un zemi, zeme tās dziļumos bija tuksnešaina un tukša un tumša.” Bet kas tad tā īstenībā ir debesis un kas zeme? Vai tu zem tā it kā domā šo zemi, kas tevi nes, vai debesis, kas tev dod gaismu un gaisu? Ak, cik tālu tu te būtu no patiesības! Kur toreiz vēl bija šī zeme un šīs debesis? 6. Redzi, ar to ir tikai neskaidri norādīts, ka Dieva mūžīgais dzīvības spēks tā esamībā sāka atšķirti pētīt un pazīt. Un te “Debesis” attēlo sevi pašu pazīstošu sava Es gudrību; bet sava centra mīlestībā kvēlojošā smaguma punktā un mīlestības karstā centrā, kas te ir domāts zem izteiciena “zeme”, vēl bija tumšs un tuksnešains un tukšs, tātad bez kādas sevi paša dziļākas izpratnes. 7. Bet jo vairāk sevi apzinošas masas sāka uz to spiest, centrs kļuva karstāks un karstāks. centrs nonāca augstākā kvēlē un no vārošā dzīvības ūdens pacēlās tvaiks (gars), tagad brīvi lidinājās virs mēmā un mierīgā mūžīgās pirmesamības ūdens, un sevi caur un caur pazina; un šī pazīšana tieši ir tā gaisma, kurai pēc debess un zemes radīšanas Mozus Dievs tūlīt liek tumsu iznīcināt. 8. Tikai no tā brīža Dievs, kā kāds Vārds, pats kļūst par Vārdu, un šis Vārds “Lai top!” ir sevi pašu caur un caur pazīstoša brīva griba, kāda esamība esamībā, kāds vārds vārdā, kāds viss visā! 9. Un tikai no šī brīža no tagad sevi caur un caur pazīstoša brīvākās gribas pirmdzīvības avota sāk iziet ārā visa cita dzīvība. — Vai tev nu jau ir kāda jausma?” 29. Kirenija runa par viņa gudrību un Mataela atbilde uz to 1. KIRENIJS saka: “Ak jā, nu man ir kāda īsti krietna jēga, un tas jo vieglāk, ka es tikai šajā naktī dzirdēju kādu šim pavisam līdzīgu Mozaiskās pirmradīšanas vēstures izskaidrojumu. Tā lieta jau tā būs; bet man tas jau pāriet pārāk lielā gudrībā un es nevaru un negribu sevi pārāk piepūlēt, lai kaut ko aptvertu dziļākos dziļumos. Pie manis tai lietai vajag iet viegli, ja tai jābūt man noderīgai; bet ja tā iet pārāk dziļi un gudri, tad ar manu aptveršanu bieži pēkšņi ir galā! 2. Īsi un labi, lai paliek pie tā, ko es esmu teicis. Jūs no manis esat apgādāti un jums nav jātiek atņemtai nevienai iespējamībai, cik dziļi tikai vienmēr iespējams iespiesties jūsu gudrībā un nabaga cilvēcei, kur tikai vienmēr vēlams vest uz pareiza ceļa, — kaut gan es jums atklāti atzīstu, ka pārāk dziļa iespiešanās dzīvības būtībā vispārībai drīzāk būtu kaitīga, nekā labumu nesoša. 3. Aplūkojiet tikai paši sevi un jautājiet sev, vai visas jūsu patiesi ārkārtējās zināšanas un gudrība jūs 32

dara laimīgus! Jā, cilvēciskais gars var spiesties bezgalīgas gudrības dziļumos un beigās iznest ārā brīnuma pilnākās lietas, bet pie manis laimīgs ir tiki tas cilvēks, kas pavisam vienkārši un visā mīlestībā padevīgs savam Dievam, savam radītājam un tur Viņa baušļus. Ja tad Dievs viņam, kā kādam Zālamanam, grib dot gudrību, tad viņam tā ar pateicību jāpieņem un ar priecīgu sirdi gudri jāizmanto. Bet ja kādam cilvēkam dāvātā gudrība cilvēku tikai jāpadara nelaimīgu, tad man beigās jau ir mīļāka katra dumjība, caur kuru cilvēka sirds tiek ielīksmota. 4. Es reiz dzīvoju un tagad zinu, ka es turpināšu dzīvot mūžīgi un man ir zināms ceļš laimīgas, mūžīgas dzīvības sasniegšanai, ko vairāk pie tam man tad vēl būtu jāgrib. 5. Pievienojieties arī jūs šiem maniem uzskatiem, un līdzīgi man, arī jūs uz šīs zemes būsiet laimīgi; bet ar jūsu visdziļākās gudrības perināšanu, jūs tikko jebkad jutīsiet vērtību un laimi būt cilvēkam! 6. Tādēļ arī sekojiet manam padomam, kaut arī tas nenāk no dziļākās gudrības kambara; bet tas nāk no draudzīgas un noteikti ne no nelaipnas sirds un tam pat Dieva priekšā ir augsta vērtība! Kādēļ pie jums tam nav jābūt nekādai vērtībai? 7. Gudrība nav tā, kas mums dod dzīvību, bet gan mīlestība; tādēļ paliekam pie mīlestības, un mums nekas netrūks pie dzīvības un pie tās svētlaimīgām sajūtām! redzat, bet tā ir mana gudrība, un es gandrīz vēlētos stingri apgalvot, ka tā cilvēka dzīvībai ir daudz noderīgāka, nekā jūsu, lai cik dziļi aptvertā gudrība!” 8. MATAELS saka: “Ak jā, ak jā, tev ir pilnīga taisnība! Redzi, cik ilgi ūdens podā nenonāk uz uguns, tam arī ir laba un mierīga esamība; bet kad tas pēc tam nonāk uz uguns, te tad ļoti drīz izskatās pavisam citādi. Tam reiz vajag tikt izbeigtam! 9. Kas tu gribi būt, tam tev nedrīkst trūkt nepieciešamās zināšanas. Ja tu gribi būt karavadonis, tad tev vajag būt apbruņotam ar visām zināšanām šādam amatam, citādi tu kā karavadonis atstāsi sliktu iespaidu; ja tu gribi būt aptiekārs un dziednieks, tad tev vajag būt apgādātam ar visām tam nepieciešamām zināšanām! 10. Nu, bet tu gribi saņemt mūžīgu dzīvību, bet pašu dzīvību negribi tuvā izpētīt un pazīt; kā gan tas būs iespējams? 11. Redzi, ja es gribētu ņemt sievu, bet izvairītos no katras izdevības tikai no tālienes jebkad sastapties ar kādu jaunavu; te tad es patiesi nezinu, kā es un kāda sieva sanākam kopā! 12. Bet tu beigās pat gribi mūžīgu dzīvību un nu jau bīsties nelielas pūles nedaudz dziļāk izpētīt tikai šo laicīgo, iznīcīgo dzīvību un apjautāties par savām pamatsaknēm! 13. Jā, tu mīļais draugs, ja mūžīga dzīvība atkarātos tikai no tā, ka viens Dievs man to varētu dot kā tu man gabalu maizes, tad tavs dzīvības pamatprincips acīmredzami būtu uzskatāms par daudz labāku, nekā mūsējais; bet kādreizējās mūžīgās dzīvības sagatavošana un sasniegšana atstāta vienīgi mūsu ziņā. 14. Mums vajag darīt un rīkoties un patiesi ar mūsu dzīvības mīlestības uguni caur uguni; tikai te no mīlestības uguns dzīlēm uz Dievu, uz tuvāko un beigās uz sevi pašu, mūsu dzīvības ūdens sāk vārīties, un tikai caur to mēs pamanām, ka mūsos ir kāds neiznīcināms dzīvības spēks, kas tikai no tā acumirkļa sevi sāk kā tādu pazīt un satvert, pielieto pareizos līdzekļus sevi kā tādu uz mūžību uzturēt. 15. Te tātad pagaidām nav nekā ar tā dēvēto omulīgo dzīvību, kas ir pavisam līdzīga kādam saldam miegam, bet gan te nozīmē bez atpūtas un miera strādāt, cīnīties un pētīt. 16. Tikai tad par vienmēr iemigt un nomirt tiecošo dzīvību ir iegūta pilnīga nomoda uzvara, tikai tad var kādu vārdiņu runāt par kaut kādu svētlaimi. 17. Tu mums liecies kā kāds rītā vēl saldi dusošs cilvēks, kuru sāk modināt jau sen pamodušies draugi, par ko viņš sākumā ļoti dusmojas; tikai, kad viņš ar nelielām pūlēm pilnīgi pamostas, viņš atzīst pilnīga nomoda labumu un beidzot priecājas par savu gaišo un brīvo dzīvību. 18. Mums ar mūsu gudrību ir pilnīga taisnība; bet tev vēl ilgi nē! Tikai, kad tu būsi pamodies, tu arī atzīsi, cik ļoti mums te ir taisnība!” 30. Jēzus Kirenijam ieteic ieklausīties Mataela runā 1. ĪRENIJS Man saka: “Kungs un Meistar, ko tad Tu uz to saki? Ko par to lai domā? Vai Mataels saka pilnīgu patiesību?! Tu tak visdrīzāk tā ko vari no pamatiem novērtēt, saki tak uz to tu nu arī pāris vārdus!” 2. ES saku: “Vai Es tev jau iepriekš neteicu, ka jums viņus jāuzklausa? ja Es redzētu, ka viņi runā 33

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr
 • Page 3 and 4: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G
 • Page 5 and 6: 5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan
 • Page 7 and 8: viņiem lielākoties arī izdodas.
 • Page 9 and 10: Gars, arī pavisam citādi vajag ap
 • Page 11 and 12: a, vajag darīt labu tam, kas viņa
 • Page 13 and 14: 12. Kur pie šādām rūpēm dvēse
 • Page 15 and 16: teikti labprātīgi varētu visai p
 • Page 17 and 18: gāts; jo pasaules pārāk materiā
 • Page 19 and 20: parast vajag būt dvēselei noderī
 • Page 21 and 22: kā kausēts medus, piens un medus
 • Page 23 and 24: zem sava jumta patiesi jau dabūjis
 • Page 25 and 26: sagūstīti un ievest tumšā alā
 • Page 27 and 28: tas ar cilvēku un labo velnu, kād
 • Page 29 and 30: kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik
 • Page 31: traukti cīnījies un turpmāk mū
 • Page 35 and 36: tas ir pretrunā ar Manu Mācību!
 • Page 37 and 38: et diemžēl arī par lielākās va
 • Page 39 and 40: vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti
 • Page 41 and 42: un tempļa uzdevumā viņiem pret R
 • Page 43 and 44: izpratne? Pie tam mēs kā nākamie
 • Page 45 and 46: tikām pēkšņi aizturēti un apci
 • Page 47 and 48: tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS
 • Page 49 and 50: viņiem vairs neraizēsies. Un tā
 • Page 51 and 52: pie mums un bijāt īstenais iemesl
 • Page 53 and 54: ojāejas malas. Bet to redz tikai t
 • Page 55 and 56: 13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī
 • Page 57 and 58: ir visas viņa slepenās zināšana
 • Page 59 and 60: 21. Kur tu visos rakstos jebkad esi
 • Page 61 and 62: jau ir mīļāk, personīgi viņu p
 • Page 63 and 64: īnumus mēs esam redzējuši ar pa
 • Page 65 and 66: lielo laipnību atstrādāt, ja tik
 • Page 67 and 68: pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t
 • Page 69 and 70: pagatavot papildinājumu; Dievs tas
 • Page 71 and 72: ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j
 • Page 73 and 74: tam vairākus gadu simtus tāda die
 • Page 75 and 76: grēks, kas nav daudz labāks, kā
 • Page 77 and 78: ciest trūkumu. Bet ja kāds darba
 • Page 79 and 80: 9. Bet laulības medus jau tāpat i
 • Page 81 and 82: 13. Tādēļ šādiem laulības nos
 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208:

  skatīt par laimīgu. 16. Bet šie

 • Page 209 and 210:

  14. Vētra un lietus gāze ir piln

 • Page 211 and 212:

  mieļiem un ja arī katrs vestu če

 • Page 213 and 214:

  zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.

 • Page 215 and 216:

  jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa

 • Page 217 and 218:

  kas tas ir. 13. Kāds patiesības d

 • Page 219 and 220:

  18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot

 • Page 221 and 222:

  aiz tīri pārspīlētas piesardzī

 • Page 223 and 224:

  Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi

 • Page 225 and 226:

  ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s

 • Page 227 and 228:

  samelotam labumam. Neīsts pravieti

 • Page 229 and 230:

  206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr

 • Page 231 and 232:

  pavisam dīvaina lieta, bet tieši

 • Page 233 and 234:

  kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se

 • Page 235 and 236:

  dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam

 • Page 237 and 238:

  a. Tava to desmit Mozus baušļu ap

 • Page 239 and 240:

  ana teltī bija izperinājuši vis

 • Page 241 and 242:

  kādā mākslā vai zinātnē iegū

 • Page 243 and 244:

  saki to, un es arī ar to būšu ap

 • Page 245 and 246:

  tad šajā ziņā tu tas patiesi ne

 • Page 247 and 248:

  kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va

 • Page 249 and 250:

  stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m

 • Page 251 and 252:

  jūs slepenībā līksmosit! Jo jū

 • Page 253 and 254:

  pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k

 • Page 255 and 256:

  tības no debesīm. 3. Un es tad ar

 • Page 257 and 258:

  un tavus biedrus ir pavisam no jaun

 • Page 259 and 260:

  8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga

 • Page 261 and 262:

  ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz

 • Page 263 and 264:

  un kurli! Jautājums: Vai tāds tē

 • Page 265 and 266:

  mēr pilnvērtīgos noteikumus zem

 • Page 267 and 268:

  aiz dzīvākās mīlestības dziņa

 • Page 269 and 270:

  posts un trūkums. Tikai caur sting

 • Page 271 and 272:

  12. Jūs uz Venēras redzējāt vis

 • Page 273 and 274:

  48. Mataela runa par likumu un mīl

 • Page 275 and 276:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr