Views
8 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

pie tādas ļoti lielas

pie tādas ļoti lielas skaidrības! Tagad es tevi pazīstu arī kā manu tempļa kolēģi un zinu, ka tu biji teicams runātājs un vairākas reizes augstajiem teici sejā patiesību, kam tad arī bija sekas, ka tev — kopā ar vēl četriem tava veida — vajadzēja doties uz Samariju! Jā, jā, tu jau esi tas, un mēs visi priecājamies tevi šeit redzēt pavisam veselu un tīru! tavs padoms, draugs, pats par sevi gan ir pavisam labs; bet romiešu daudzdievība –“ 6.MATAELS Snetalu pārtrauc: “ — vēl vienmēr ir tūkstoš reiz labāka, kā tempļa vistumšākā un īstenībā pilnīga elkdievība! Saki man, kurš priesteris templī vēl tic kādam Dievam? Es jums saku: tempļa patiesais Dievs nu ir viņa vēders un baudkāre. Viņi kalpo nāvei, grēkam un visiem velniem! Par dažām sudraba monētām tu Mozus baušļus vari dabūt, kā tu tos gribi, bet no viņu rīšanas un baudkāres statūtiem viņi neatmetīs ne ķeksīti! Viņiem vairs nav nekāda dzīvība, un tomēr viņi sevi uzdod par dzīvības kungiem un kā tādi grib tikt augsti godāti! 7. Viņiem vairs nav ne jausmas no tā, kas ir dzīvība; viņi visi no rakstiem vairs nesaprot ne jotu un praviešus viņi saprot, kā tu saproti pasaules beigas. Viņi visi jau sen ir pazaudējuši dvēseles dzīvību un tādēļ tik čakli nododas viņu kožu maisu dzīvībai. Kā tad viņi no viņu pilnīgākās nāves varētu rādīt un dot dvēseles mūžīgu dzīvību? 8. Dzīvībai vajag tikt dziļi pazītai dzīvības cīņā ar dzīvību un nāvi un šajā izpratnē vienmēr vairāk un vairāk darbīgi nostiprināties, ja tai jāpastāv kā patiesai dzīvībai; bet kā mirušais var tev rādīt, kas sevī un ārpus sevis ir no viņa nekad neiepazītā dzīvība?! Es jums saku: templī jau sen mājo mūžīga nāve; bet šajā vietā patiesi mājo mūžīga dzīvība! Un redzi, romieši to aptver un kļūst pilni dzīvības, kamēr templieši to nekad neaptvers, jo tas jau uz mūžību ir miris. Kas tādēļ ir labāk: romiešu daudzdievība vai tempļa viendievība?!” 9. Pēc Mataela vārdiem tie divpadsmit nevar vien pietiekami nobrīnīties par Mataela ļoti pareizām domām un par viņa neapšaubāmo gudrību. 10. Pēc tam SNETALS Jūlijam atvainodamies saka: “Augstais kungs, piedod mums, ka mēs tev tik ilgi likām gaidīt uz atbildi; bet tu pats dzirdēji Mataela gudros vārdus, un mēs no tiem bijām pārāk pārņemti, un tev vēl nevarējām dot vēlamo atbildi. Bet, ja tu vēl gribi ar mums būt nedaudz pacietīgs, tad mēs tev jau noteikti dosim skaidru atbildi! 11. JŪLIJS saka: “Tikai neatlaidiet Mataelu, jo viņš saprot vairāk nekā es un vēl daudzi tūkstoši tādu, kāds esmu es! Ja viņš runā, es labprāt tūkstoš gadus ilgi gribu klusēt un viņš klausīties! Tādēļ tikai aprunājieties ar viņu, un viņš noteikti spēs jums dot gandrīz labāko padomu!” 12. SNETALS saka: “Jā, viņš mums jau deva vienu padomu, un tas atkarājas vienīgi no tevis, mūs uzņemt ārzemnieku leģionā!” 13. JŪLIJS saka: “Pavisam labi! Tas jau arī ir tikpat kā noticis; bet, neskatoties uz to, gudrais Mataels tam nolūkam jums dos vēl daudzas lieli gudrs pamācības!” 14. SNETALS saka: “Jā, to mēs manām, kaut gan šāda viņa īpašība nu liekas vēl nepatveramāka, kā gaiss! Kā viņš ir nonācis pie šādas gudrības, tas ir pilnīgi neizskaidrojami! Brīnumainā viņa neprāta izdziedināšana ir aptverama; bet no kurienes viņš nu ir ņēmis gudrību, to nu lai aptver, kas var!” 42. Dvēsele un gars 1. MATAELS, kas šos vārdus labi dzirdēja, saka: “Dari savu dvēseli iespējami brīvu no visām pasaules saitēm, tad tu ātri un ļoti viegli aptversi, no kurienes kāda dvēsele īsā laikā var nonākt pie lielākās gudrības! Bet, cik ilgi dvēsele vēl pārāk stipri ir aprakta trūdu kaudzē, kāda trūdu kaudze tai ir miesa, par kādu sevišķu dievišķu gudrību vēl ilgi nevar būt runa un tā nevar tikt pamanāma! 2. Tur, dažus soļus mums priekšā, tu redzi vienu celmu, kas, šķiet, stingri guļ zemē. Ej un apsēdies uz tā, un es tev apsolu, ka tu ar to netiksi no vietas, arī daudzos gados nē; tikai tad, kad tas būs pilnīgi sapuvis un satrunējis, tu kopā ar to nokritīsi zemē. Bet ja tu arī tad no sava iemīļotā sēdekļa nevarēsi šķirties, tad beigās tu kopā ar to noteikti arī pavisam satrūdēsi; jo visam, kas ir miris, vispirms vajag kļūt kā pilnīgi iznīcinātam, ja tam atkal jāpāriet kādā dzīvības sfērā. Bet pieej pie ūdens, iekāp kuģī, to atraisi, uzvelc buru un ņem vadību savās rokās, un tādā veidā tu nepaliksi uz vietas, bet gan drīz sasniegsi kādu jaunu zemi, kurā tu iepazīsi daudz jauna un bagātināsi pieredzes dārgumu kambari. Redzi, bet cik ilgi tu rūpējies par savu miesu un tās saldu un patīkamu dzīvi, tik ilgi tu arī sēdi uz tās celma un nevari tikt uz priekšu. Bet ja tu pavisam atmet dominējošās raizes par tavu miesu un rūpējies tikai par to, kas te attiecas uz dvēseli un viņas gara dzīvību, te tu iekāp dzīvības kuģī un ar to drīz tiksi uz priekšu. — Vai 46

tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS saka: “Ko tu nu teici par kādu garu dvēselē? Dvēsele tak ir tas, ko dēvē par garu?” 4. MATAELS saka: “Jā, draugs, ja tu to vēl nezini, ka katrā dvēselē mājo visas dzīvības gars, tad tu vēl ilgi nevari aptvert, no kurienes man nāk mana nelielā gudrība! Zini, te ar tevi arī vēl ir grūti runāt; jo te ar atvērtām ausīm tu neko nedzirdi un tāpat ar atvērtām acīm neko neredzi! 5. Dvēsele ir tikai dzīvības trauks no Dieva, bet vēl ilgi nav pati dzīvība, jo, ja viņa būtu pati dzīvība, kurš vērsis no pravieša jebkad būtu varējis pļāpāt par mūžīgas dzīvības sasniegšanu un otrādi, par kādu iespējamu mūžīgu nāvi? Bet, tā kā dvēsele uz mūžīgo dzīvību var nonākt tikai pa patiesi dievišķu tikuma ceļu, kā tas caur daudziem piemēriem var tikt pierādīts, tad viņai tak neiespējami pašai būt dzīvībai, bet gan tikai tās uzņemšanas traukam. 6. Tikai viena dzirkstelīte dvēseles centrā ir tas, ko dēvē par Dieva Garu un īsteno dzīvību. Šai dzirkstelītei vajag tikt barotai ar garīgo ēdienu, kas te ir tīrs Dieva Vārds. Caur šo ēdienu dzirkstelīte dvēselē kļūst lielāka un spēcīgāka, beidzot pat pieņem dvēseles cilvēka formu, galu galā pilnīgi pārņem dvēseli un beigās visu dvēseli pārvērš savā būtībā; tad, protams, pati dvēsele arī kļūst pilnīga dzīvība, kas sevi kā tādu pazīst visos dziļumu dziļumos. 7. Tikai, kad tādā kārtā dzīvība sevi īsti pilnīgi pazīst un kļūst pati sevi apzinoša, tad tā gudrību pazīst no pamatiem, bet, cik ilgi vēlamais nenotiek, par kādu gudrību nevar būt nekāda runa. 8. Patiesa gudrība ir gara acu gaisma dvēseles acīs. Bet, ja kāda dvēsele vēl jautā, kas ir gars viņā, no kurienes te gara un visas dzīvības gaismai jānāk acu zīlītē?” 9. SNETALS saka: “Es lūdzu tevi, draugs, pārstāj tā runāt, un tik ilgi, līdz es tam kļūstu pieejamāks; jo to es nu jau saprotu, ka tam es vēl esmu daudz par dumju un aklu! Bet šo tavu tagadējo pamācību mēs visi gribam iespējami darbīgi ievērot. Jo to es nu saprotu, ka tev ir pilnīga taisnība; bet tavu dziļāko gudrību nu pavisam pamatīgi aptvert, tam piederas kāda laba sagatavošanās, kas pie mums līdz šim bija tīri neiespējama! Bet, kā teikts, mēs gribam būt tavi pavisam spēcīgi mācekļi!” 43. Par dzīvību un nāvi 1. MATAELS saka: “Krietna — laba griba jau ir tika daudz, kā puse darba; bet cilvēks pārāk ilgi nedrīkst apstāties tikai pie labas gribas, bet gan to vajag iespējami drīz realizēt, citādi ar laiku griba kļūst vēsāka, zaudē tās enerģiju un beigās kāda laba darba veikšanai kļūst pārāk vāja un nevarīga. 2. Redzi, cik ilgi ūdens podā vārās, dažādus augļus var izvārīt mīkstus un tos pārveidot viegli sagremojamā barībā; bet, kad ūdens podā ir kļuvis remdens un beigās pavisam auksts, tad ar augļu mīkstu izvārīšanu vairs neiet. 3. Tādēļ cilvēka griba līdzinās vārošam ūdenim podā. Mīlestība uz Dievu un uz visu dzīvības labo no Dieva ir tā pareizā uguns, kas dzīvības ūdenim podā liek darbīgi vārīties, bet mīksti vārāmie augļi ir tie darbi, kurus mēs atzīstam kā labus un patiesus, bet vēl neesam realizējuši, tādēļ tos vajag likt ūdeni tieši, kad ūdens spēcīgi vārās, citādi tie paliek zaļi un nesagremojami un tādēļ dzīvībai nav noderīgi. 4. Tātad ko grib, to arī vajag darīt, citādi griba iepretī dzīvībai vienmēr paliek meli un meli mūžam nekad nekļūs patiesība. 5. Bet patiesība ir dzīvība un meli ir nāve, tādēļ pirmām kārtām visā meklē patiesību un izvairies no meliem sevī un ārpus sevis, jo tie ir tā īstenā nāve. 6. Jeb vai kas tev ir, ja tu iedomājies, it kā tu tas būtu? Redzi, nekas cits kā tavas iedomas nederīgums! Un kas tas ir? Redzi, tas nav nekas, un šis nekas ir patiesa nāve! 7. Bet ja tu gribi celt māju, un tev nav ne materiālu, ne celtnieku, kā izskatīsies tava māja, ko tu gribi celt? Redzi, tā nekad neiegūs nekādu veidojumu. Bet materiāli ir kādas dzīvas gribas darbi, bet rosīga griba ir tie celtnieki, viņi tad no taviem labiem darbiem uzcels īstu namu, kas te stāvēs mūžam nesagraujams, un šis nams ir tava patiesā dzīvība Dievā. Bet ar niecīgām pūlēm neviena māja netiek uzcelta un vismazāk dzīvības nams, tādēļ te nozīmē būt darbīgam mums piešķirto spēku visā pilnībā, citādi būvēšana varētu slikti virzīties uz priekšu. 9. Kad Noass būvēja šķirstu, sākumā viņam bijā jābūt bijušam ļoti kūtram piekodinātā šķirsta būvēšanā. Kad viņa pretinieki to manīja, viņi to, ko viņš dienā bija paveicis, nakts laikā viņam iznīcināja. Tikai pēc daudziem gadiem viņš pie šķirsta sāka strādāt dienu un nakti un naktī nu nostādīja sargus; tikai te būvēšana ar ātriem soļiem gāja pretī savam nobeigumam un lielo plūdu laikā tas, kā zināms, tiem, 47