Views
4 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

3. Es

3. Es eju pie viņiem un Snetalam jautāju, teikdams: “Es dzirdēju visas jūsu iepriekšējās sarunas, jo Man ir ļoti dzirdīgas ausis; bet tā kā jūs savstarpēji ar gudro Mataelu un kapteini Jūliju tomēr tik daudz runājāt par zināmo dziednieku no Nācaretes, bet pie tam jūsu pašu uzskati vienmēr ir palikuši apslēpti, tad es no jums nu pavisam atklāti vēlētos uzzināt, par ko jūs sevī tā īstenībā turat zināmo dziednieku. bet runājiet pavisam atklāti, bez kādas kautrības; jo par to Es jums galvoju, ka tādēļ jums nenotiks nekas ļauns! Jo Es dziednieku pārāk labi pazīstu, ka viņš jums tādēļ nedarīs nekā ļauna, ja jūs Man kā kādam savam tuvākam un labākam draugam pavisam atklāti darāt zināmus jūsu iekšējākos uzskatus!” 4. SNETALS, nedaudz kasīdams aiz auss, saka: “Spriežot pēc tava tērpa, šķiet, tu gan esi grieķis, bet pēc taviem matiem un bārdas tu esi jūds. Romieši par griķiem gan neizsakās tieši slavējami: Graca fides, nulla fides (grieķiska uzticība, nekāda uzticība); bet tava seja man tomēr tam šķiet daudz par godīgu, un kā noteikti gudrs vīrs tu gan sapratīsi, ka tādi cilvēki kā mēs pie kādas tādas ārkārtējas parādības tomēr nevaram rīkoties pavisam neapdomīgi! 5. Visu to, ko pat Mataela gudrība mums par dziednieku deva saprast, mums līdzīgiem cilvēkiem tad tomēr vienmēr nav nekāds sīkums, to tūlīt jau pieņemt par skaidru monētu un mūsu spriedums par viņu tāpat būs ļoti nepilnīgs; jo līdz šim mēs par viņu vēl vienmēr tikai dzirdējām runājam, un tie četri kalnieši no Geneceretes novada atstāstīja, ka no viņa ir manījuši ārkārtēju spēku un varu, bet arī viņi nav viņu redzējuši un ar viņu runājuši. 6. Mēs paši šeit gan arī redzējām no viņa brīnumaini izdziedinātus tos piecus trakojošos, un mums par to šeit stāstīja, bet arī te mēs paši nebijām acu un ausu liecinieki, bet par to noteikti rokām skaidri aptverami uzzinājām tikai caur kapteiņa un caur izdziedināto stāstījumu. 7. Ārkārtējākie notikumi no vienas puses un skaidrākie novērtējumi un iztirzājumi, sevišķi no ļoti gudrā Mataela puses, par zināmo dziednieku mūsos nevarēja nepamodināt priekšstatu, kas mazākai mūsu visas augstākās gudrības nabaga iztēlei acīmredzot pāriet dievišķā! 8. Vai mēs, kā cilvēki bez zināšanām un gudrībām, ar šādu mūsu priekšstatu beigās tomēr vēl esam uz pareiza ceļa, par to mūsu domas un priekšstati patiesībā krustojas! Bet kas, mazākais, mums, ka caur to viens vai otrs kļūst tik skaidrs, kā Saule gaišākā pusdienas laikā? 9. Redzi, mūsu laikos cilvēku zināšanas jau ir izpletušās tik tālu un cilvēku gudrībai vēl nekad neviens nav spējis novilkt robežas un tā caur sevišķām garīgām spējām atbalstīts, kad cilvēks Nācaretē pavisam labi var būt atradis tādu gudrības akmeni, par kādu pasaule līdz šim vēl nekad nav iedomājusies! Tādēļ viņš var izdarīt milzīgas lietas, kuru priekšā mums vajag stāvēt kā vēršiem pie kalna; viņš var pārvietot kalnus un vasaras vidū sasaldēt jūru, jā, viņš var atmodināt mirušos un tikai caur savu gribu pazudināt tūkstošus, un tas viss ir lietas, kuras jau sen pirms viņa ir tikušas no cilvēkiem paveiktas! 10. Ēģiptē tā kas pavisam nepieder pie nedzirdētām lietām; šeit pie mums tā kas, protams, varētu būt retāk, jo sevišķi pie mums, jūdiem, visas burvestības ir stingri aizliegtas, un tā beigās katra ārkārtīga parādība, kuru kāds cilvēks ir realizējis varbūt pat ar pavisam dabīgiem līdzekļiem, tiek nolādēta kā burvestība, un tas burvis, ja viņš ir jūds, nomētāts ar akmeņiem vai pat dzīvs sadedzināts, bet kā svešinieks izraidīts tālu pāri robežai. Viņam templim tikai vajadzētu samaksāt ievērojamu izpirkšanas naudu, tad viņam tiek atļauts pavisam slepeni savu mākslu un burvestības parādīt vienīgi grieķiem un romiešiem. Kāds no mums Jeruzalemē no tā neko neierauga; bet kā tempļa apustulim ceļojot kādā svešā zemē, vai svešiniekus pievēršot jūdaismam, tad tomēr dabū redzēt arī daudz ko tādu, kam kādam no mums jau vajadzēja palikt neizskaidrojamam. 11. Tātad zināmais dziednieks no Nācaretes attiecībā uz visādu slimību izdziedināšanu tagad tāpat arī dara nedzirdēts lietas, jā, viņam jāvar pat atdzīvināt mirušos! Bet es saku, kā viens, tā otrs vēl ilgi nav kāds derīgs pierādījums par kādu sevišķu dievišķu dabu viņā un nedod nekādu nepagāžamu pierādījumu. 12. Apdāvinātam vārdos un darbos darīt brīnumainas lietas priekš cilvēkiem, kādi te esam mēs, nav nekāda pārāk liela māksla; jo akliem ir viegli spriest par krāsām, bet redzīgam jau tāpat nav vajadzīgs sprediķis, jo viņš krāsas var atšķirt bez sprediķa. 13. Bet vispār Nācarietis dziednieks pavisam labi un pilnākā nopietnībā arī var būt no Dieva gara svaidīts ārkārtējs pravietis, līdzīgs Mozum, Josuam, Samuelam un Elijam un savus darbus veikt caur tīri dievišķu spēku viņā, ko mēs arī turam par ticamāko, pie kam viņš tak ir jūds, un kā tādam viņam nekad nevarēja būt izdevība ne pie esejiešiem, ne pie ēģiptiešiem nonākt slepenās skolās. 14. Ja pie viņa kas tāds būtu pierādāms, tad, protams, nebūtu pārāk grūti uzminēt, no kurienes viņam 56

ir visas viņa slepenās zināšanas; jo esejieši mirušos bērnus visbiežāk atmodina tūlīt dučiem, par ko es pats esmu pilnīgi pārliecinājies! Un Dievs zina, kādas visādas slimības viņi ir spējīgi izdziedināt! 15. No tā tu, kā īsti saprātīga izskata grieķis, gan spēsi novērtēt, aiz kāda iemesla, par spīti visam ārkārtējam, ko mēs šeit esam dzirdējuši, vajadzības spiestas, mūsu sirdīs krustojas visādas par un pret domas. 16. Visu pieņemt kā tīrāko monētu tomēr tak būtu tikpat neprātīgi, kā uzreiz visu tūlīt noraidīt. Viss, ko te var darīt, ir nogaidīt, klausīties, skatīties un asi pārbaudīt, un tad jau būs redzams, vai jāpiekļaujas pro vai contra (pa vai pret); jo mēs baložus maisā nekad nepērkam, tā ka tad tomēr varētu notikt, ka lijas mums pārdotu par baložiem! — Saki tu mums, vai mums ir taisnība, vai nē!” 51. Pārdomas par dzirdēto Nācarieša dievišķību 1. ES saku: “Vienā ziņā jā, bet kādā citā ziņā pavisam nē! Jā, ja esejieši mirušos atmodinātu tā kā Nācarietis, tad jums katrā ziņā ir taisnība. bet šeit starp Nācarieša mācekļiem ir viens īsts esejietis. Viņš ir ticis izsūtīts, lai vai nu Nācarieti pilnīgi iegūtu viņu lielajai krāpšanas iestādei, vai, mazākais, no viņa izvilināto noslēpumu, kā viņš dziedina savus slimniekus un pamodina savus mirušos. 2. Bet kad viņš drīz pārliecinājās, ka pie Nācarieša katra acu priekšā viss tiek darīts atklāti un bez visiem krāpšanas ierīkojumiem, tikai caur seno vārdu “Lai top!”, te viņš pameta savu krāpšanas pilno esejismu, izpauda visas blēdības un pats kļuva īstens Nācarieša māceklis. Tur viņš pavisam viens stāv zem viena koka; pieejiet un parunājiet ar viņu! 3. Kāds CITS no tiem astoņiem atbild: “Draugs, tas mums nav vajadzīgs, jo es esejismu pazīstu no pamatiem. Tā ir gan ārkārtēja, bet pamatā slavējama krāpšana, un Nācarietis nekad tur nav gājis bēdīgajā skolā. bet es drīzāk apgalvotu par Ēģipti, jo Nācarietim starp romiešiem vajag būt labi draugi un caur viņiem var nonākt Ēģiptē!” 4. Es otram runātājam, kura vārds ir Ribars, saku: “Kā tad tu uzzināji esejiešu noslēpumus? Jo, cik Es esmu dzirdējis, tad bez dzīvības briesmām tam gan tikko jābūt iespējamam!” 5. RIBARS atbild: “Draugs, apgādātam ar daudz naudas krietnu mēru visādām viltībām, visur tiek cauri. Dabīgi, nevajag kopš bērnu dienām būt nokritušam uz galvas, bet aiz tā, kas kādam tiek rādīts, redz arī ko citu, kas netiek rādīts. bet tam acīmredzami piederas ievērojama pakāpe sevišķi smalka viltīguma, un tā es tad arī vēlētos reiz smalki pārbaudīt labo dziednieku no Nācaretes, un es galvoju, ka viņš mani neapžilbinās. 6. Bet ja pie viņa patiesi ir tas, ko par viņu runā un ko patiesi ļoti gudrais Mataels par viņu ir pierādījis, nu, tad līdzīgi Mataelam arī pratīs viņu atzīt! bet mani mulsina tikai viena lieta, un tā ir, ka viņš pieņem mācekļus. es saku, ja viņa lieta ir tīri dievišķa, tad neviens māceklis nekad nespēs viņu atdarināt, un ja arī viņš ietu pie viņa skolā veselu mūžību. bet ja tā lieta ir cilvēciska, te mācekļi ir pavisam saprotami; jo, ko dara viens cilvēks, to var darīt arī kāds cits cilvēks, ja viņam tam ir zināšanas un pietiekami līdzekļi. bet ja tā lieta, kā teikts, ir dievišķa, te ar atdarināšanu gan mūžam nekas neiznāks! Jo tam piederētos visa Dieva visvarenība un gudrība!” 7. Es saku: “Mans draugs Ribar, tu pavisam nerunā slikti, bet pamatā tev tomēr nav taisnība; jo no cilvēku skaita Dieva tomēr var nedaudzus arī pacelt un izglītot, kā Viņš ir izglītojis Enoku, Mozu un vēl daudzus praviešus, ka viņi tad kļūtu par cilvēces skolotājiem un šīs zemes cilvēkiem pavēstītu dievišķo gribu. Tālab ar šo pieņēmumu tu, šķiet, esi uz ļoti nepareiza ceļa un ar to dziedniekam no Nācaretes slikti varēsi piekļūt. 8. Ar viltīgumu tu pie Nācarieša mantosi ļoti varenu un neuzvaramu pretinieku! Es viņu pazīstu un zinu, ka no cilvēciskās puses nav tik viegli ko padarīt; jo uz tūkstoti ir ļoti grūti Viņam atbildēt vienu. 9. RIBARS saka: “Viss atkarīgs no pārbaudes! Es jau bieži esmu dzirdējis šādas savstarpējas dziedāšanas un priekšspēles, bet beigās gandrīz iznāca pēc romiešu izteiciena: Si tacuisses, philosophus manisses (ja tu būtu klusējis, tu būtu kļuvis filosofs)! Tādēļ pie manis neder ante (pirms), bet gan vienmēr tikai post festum (pēc svētkiem). Es nekad neaizsteidzos priekšā un ne par ko netaisu spriedumu, par ko es pats neesmu pārliecinājies; bet, ja es reiz ko esmu pārbaudījis, tad es vēl reti esmu taisījis kļūdainu spriedumu, bet gan naglai puslīdz esmu trāpījis pa galvu. — Vai tu arī it kā esi viņa māceklis?” 10. Es saku: “Tas tieši nē, bet citādi viens viņa pirmais draugs, un Es viņu pazīstu gandrīz vislabāk!” — pie šī dialoga vairāki tikko var novaldīt slepenu smīnu un nevienam nepaiet secen ne vārdiņš. 57