14.12.2012 Views

IEPIRKUMA NOTEIKUMI Publisko iepirkumu likuma 8. panta ...

IEPIRKUMA NOTEIKUMI Publisko iepirkumu likuma 8. panta ...

IEPIRKUMA NOTEIKUMI Publisko iepirkumu likuma 8. panta ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1<br />

APSTIPRINĀTS<br />

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas<br />

iepirkuma komisijas<br />

2012.gada 12.novembra sēdē,<br />

protokols Nr.1<br />

<strong>IEPIRKUMA</strong> <strong>NOTEIKUMI</strong><br />

<strong>Publisko</strong> <strong>iepirkumu</strong> <strong>likuma</strong> <strong>8.</strong> 1 <strong>panta</strong> iepirkumam<br />

Tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumi<br />

Ārlietu ministrijai 2013. – 2014.gadā<br />

ID Nr. ĀM/2012/1068<br />

I Pasūtītājs un kontaktpersona<br />

Pasūtītājs: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija<br />

Reģistrācijas numurs: 90000069065<br />

Adrese: K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395, Latvija<br />

Pasūtītāja profila<br />

adrese:<br />

http://www.mfa.gov.lv/lv/Ministrija/iepirkumi/<br />

Darba laiks: Darba dienās: 8:30-12:00, 12:30-17:00.<br />

Kontaktpersona<br />

(sniedz tikai<br />

organizatoriska<br />

rakstura informāciju<br />

par <strong>iepirkumu</strong>):<br />

Iepirkuma komisijas sekretāre, Publiskā iepirkuma nodaļas vadītājas<br />

vietniece Jeļena Hludņeva, tālrunis +371-67015947, fakss +371-<br />

67225363, e-pasta adrese: jelena.hludneva@mfa.gov.lv<br />

II Informācija par iepirkuma priekšmetu<br />

Iepirkuma priekšmets: Tulkošanas pakalpojumi Ārlietu ministrijas vajadzībām saskaņā ar<br />

tehniskajām specifikācijām (1.daļai – 2.pielikums, 2.daļai –<br />

6.pielikums)<br />

Pakalpojumu 27. un 15.<br />

kategorija:<br />

Iepirkuma<br />

nomenklatūra (CPV<br />

kods):<br />

Iepirkuma priekšmets<br />

ir sadalīts daļās:<br />

Ja iepirkuma<br />

priekšmets ir sadalīts<br />

1.daļa: 79530000-8 (Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi)<br />

2.daļa:<br />

79530000-8 (Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi)<br />

79540000-1 (Mutiskās tulkošanas pakalpojumi)<br />

79821100-6 (Korektoru pakalpojumi)<br />

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2daļās:<br />

1.daļa – Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi MK pārstāvja<br />

starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja vajadzībām 2013.-<br />

2014.gadā;<br />

2.daļa – Rakstiskās un mutiskās tulkošanas, rediģēšanas pakalpojumi<br />

Ārlietu ministrijas vajadzībām 2013.-2014.gadā.<br />

Vienu vai vairākām daļām


daļās, piedāvājums<br />

jāiesniedz par:<br />

Var iesniegt<br />

piedāvājuma<br />

variantus:<br />

Iepirkuma priekšmeta<br />

apjoms:<br />

Nē.<br />

Pēc pasūtītāja pieprasījuma. Iespējamais apjoms līguma izpildes<br />

laikā:<br />

1.daļa – 50 (piecdesmit) rakstiskās tulkošanas pieprasījumi (aptuveni<br />

1400 lpp), kuru aptuvenais sadalījums pa valodām: 55% - no angļu<br />

valodas latviešu valodā, 27% - no latviešu valodas angļu valodā, 18%<br />

- no franču valodas latviešu valodā.<br />

2.daļa:<br />

– aptuveni 140 (viens simts četrdesmit) rakstiskās tulkošanas<br />

pieprasījumi (aptuveni 600 lpp), kuru aptuvenais sadalījums pa mērķa<br />

valodām: 56% - angļu valoda, 20% - krievu valoda, 9% - franču<br />

valoda, 6% - vācu valoda, 3% - spāņu valoda, 3% - ukraiņu valoda,<br />

2% - itāļu valoda, 1% - zviedru valoda;<br />

– aptuveni 20 (desmit) mutiskās tulkošanas pieprasījumi, kuru<br />

aptuvenais sadalījums pa valodām: 79% - angļu valoda, 10% - krievu<br />

valoda, 10% - franču valoda, 1% - citas valodas.<br />

– aptuveni 20 (divdesmit) rediģēšanas pieprasījumi (aptuveni 60 lpp)<br />

tekstiem latviešu un angļu valodā.<br />

Līguma izpildes laiks: 1.daļa: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas,<br />

nepārsniedzot plānoto līgumcenu 10 000 LVL bez PVN.<br />

2.daļa: 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas,<br />

nepārsniedzot plānoto līgumcenu 5 000 LVL bez PVN.<br />

Līguma izpildes vieta: Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, K.Valdemāra iela 3, Rīga<br />

(NUTS kods: LV006)<br />

Apmaksas nosacījumi: 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc izpildītāja iesniegtā rēķina<br />

saņemšanas.<br />

Finansējuma avots: Valsts budžets (100%)<br />

Cenā jāiekļauj: Visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, kā arī visus<br />

nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas<br />

ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu<br />

svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā.<br />

Informācijas apmaiņas<br />

kārtība:<br />

Iepirkuma noteikumu<br />

saņemšana:<br />

Papildu informācijas<br />

sniegšana:<br />

III Informācijas apmaiņas kārtība<br />

Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek<br />

rakstveidā pa pastu, faksu vai nododot personīgi. Lai informācija, kas<br />

nosūtīta pa faksu, iegūtu likumīgu spēku, tā vienlaikus jānosūta arī pa<br />

pastu.<br />

Ieinteresētais pretendents iepirkuma noteikumus var lejupielādēt<br />

elektroniskā formā pasūtītāja profilā internetā. Lejupielādējot<br />

iepirkuma noteikumus, ieinteresētais pretendents uzņemas atbildību<br />

sekot līdz iepirkuma komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas<br />

tiek publicēta pasūtītāja profilā internetā pie iepirkuma noteikumiem.<br />

1. Ieinteresētais pretendents var pieprasīt papildu informāciju par<br />

<strong>iepirkumu</strong>, nosūtot rakstveida pieprasījumu pasūtītāja<br />

kontaktpersonai. Ieinteresētais pretendents pieprasījumu paraksta<br />

un papildus uzdotajiem jautājumiem tajā norāda pretendenta pilnu<br />

nosaukumu, reģistrācijas numuru, pasta adresi, kontaktpersonas<br />

2


Lēmuma par<br />

iepirkuma rezultātiem<br />

paziņošana:<br />

vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu, tālruņa un faksa numuru, kā arī<br />

e-pasta adresi.<br />

2. Iepirkuma komisija papildu informāciju ieinteresētajam<br />

pretendentam sniedz pēc iespējas īsākā (ne ilgāk kā trīs darbdienu)<br />

laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Iepirkuma komisija vienlaikus<br />

ar rakstiskas atbildes sniegšanu pretendentam, kas uzdevis<br />

jautājumu, ievieto šo informāciju pasūtītāja profilā internetā.<br />

Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma<br />

pieņemšanas vienlaikus nosūta visiem pretendentiem <strong>Publisko</strong><br />

<strong>iepirkumu</strong> <strong>likuma</strong> <strong>8.</strong> 1 <strong>panta</strong> 5. 3 daļā minēto lēmumu un publicē to<br />

savā profilā internetā.<br />

IV Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai<br />

1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu,<br />

līdz 2012.gada 26.novembrim plkst.10:00 I. nodaļā norādītajā adresē personīgi, pirms tam<br />

zvanot pasūtītāja kontaktpersonai, vai pa pastu. Ieinteresētais piegādātājs nodrošina<br />

piedāvājuma saņemšanu līdz šajā punktā minētā termiņa beigām.<br />

2. Piedāvājumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda:<br />

2.1. pasūtītāja nosaukumu un adresi;<br />

2.2. piegādātāja nosaukumu un pasta adresi;<br />

2.3. iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru;<br />

2.4. atzīmi “Neatvērt līdz 2012.gada 26.novembrim plkst.10:00”.<br />

3. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši šīs nodaļas 2.punkta prasībām, pasūtītājs neuzņemas<br />

atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu. Iepirkuma komisija pieņem tikai<br />

tādus piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un<br />

iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa<br />

beigām.<br />

4. Pretendents piedāvājumu paraksta tam paredzētajās paraksta vietās un iesniedz rakstiskā<br />

veidā latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un<br />

bez labojumiem. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās<br />

vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma<br />

vārdos.<br />

5. Piedāvājumu, ja tas ir uz vairākām lapām, iesniedz atsevišķā sējumā tā, lai dokumentus<br />

nebūtu iespējams atdalīt.<br />

V Pretendenti<br />

1. Iepirkumā var piedalīties jebkura fiziskā vai juridiskā persona, vai šādu personu apvienība<br />

jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), kas atbilst iepirkuma<br />

noteikumos izvirzītajām prasībām.<br />

VI Prasības pretendentiem<br />

1. Uz pretendentu neattiecas <strong>Publisko</strong> <strong>iepirkumu</strong> <strong>likuma</strong> <strong>8.</strong> 1 <strong>panta</strong> piektajā daļā ietvertie<br />

izslēgšanas nosacījumi.<br />

2. Pretendentam ir pieredze tulkošanas pakalpojumu sniegšanā valsts un pašvaldību iestādēm<br />

kopš 2009.gada.<br />

Ja piedāvājumu iesniedz par iepirkuma priekšmeta 1.daļu:<br />

3. Pretendenta rīcībā ir personas ar tulkotāja, jurista vai jurilingvista kvalifikāciju (bakalaura<br />

vai maģistra grāds vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai<br />

3


filoloģijā vai citā radniecīgā jomā, kas iegūta vismaz četru gadu ilgās studijās), zināšanām<br />

un tulkošanas pieredzi juridiskās terminoloģijas jomā.<br />

Ja piedāvājumu iesniedz par iepirkuma priekšmeta 2.daļu:<br />

4. Pretendenta rīcībā ir personas ar tulkotāja un tulka kvalifikāciju politiskās (t.sk. ES un<br />

NATO), ekonomiskās, juridiskās, sociālās, kultūras, vēstures terminoloģijas jomā.<br />

VII Iesniedzamie dokumenti<br />

1. Pieteikums dalībai iepirkumā, ieskaitot pretendenta apliecinājumu, ka uz to neattiecas<br />

<strong>Publisko</strong> <strong>iepirkumu</strong> <strong>likuma</strong> <strong>8.</strong> 1 <strong>panta</strong> piektajā daļā ietvertie izslēgšanas nosacījumi<br />

atbilstoši 1.pie<strong>likuma</strong>m.<br />

2. Pilnvara par pārstāvības tiesību piešķiršanu, ja piedāvājumu paraksta piegādātāja pilnvarota<br />

persona.<br />

Ja piedāvājumu iesniedz par iepirkuma priekšmeta 1.daļu:<br />

3. Tehniskais piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 1.daļu atbilstoši 2.pie<strong>likuma</strong>m.<br />

4. Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 1.daļu atbilstoši 3.pie<strong>likuma</strong>m. Cenas<br />

norāda latos (LVL) ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata. Piedāvājumā norādītās<br />

vienību cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.<br />

5. Tulkojamie materiāli tulkojuma kvalitātes vērtēšanai par iepirkuma priekšmeta 1.daļu<br />

(4.pielikums).<br />

6. Pretendenta pieredzes apraksts iepirkuma priekšmeta 1.daļai atbilstoši 5.pie<strong>likuma</strong>m.<br />

7. Vismaz 2 (divas) atsauksmes no pieredzes aprakstā minēto tulkošanas pakalpojumu<br />

saņēmējiem par pakalpojuma kvalitāti, savlaicīgumu un jomām, par kurām sniegti<br />

tulkošanas pakalpojumi.<br />

<strong>8.</strong> Pretendenta apliecinājums, ka tulkojumus veiks darbinieki ar tulkotāja, jurista vai<br />

jurilingvista kvalifikāciju (bakalaura vai maģistra grāds vai 2.līmeņa profesionālā augstākā<br />

izglītība tiesību zinātnēs vai filoloģijā vai citā radniecīgā jomā, kas iegūta vismaz četru<br />

gadu ilgās studijās), zināšanām un tulkošanas pieredzi juridiskās terminoloģijas jomā.<br />

Ja piedāvājumu iesniedz par iepirkuma priekšmeta 2.daļu:<br />

9. Tehniskais piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 2.daļu atbilstoši 6.pie<strong>likuma</strong>m.<br />

10. Finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 1.daļu atbilstoši 7.pie<strong>likuma</strong>m. Cenas<br />

norāda latos (LVL) ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata. Piedāvājumā norādītās<br />

vienību cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā.<br />

11. Tulkojamie materiāli tulkojuma kvalitātes vērtēšanai par iepirkuma priekšmeta 2.daļu<br />

(<strong>8.</strong>pielikums).<br />

12. Pretendenta pieredzes apraksts iepirkuma priekšmeta 1.daļai atbilstoši 9.pie<strong>likuma</strong>m.<br />

13. Vismaz 2 (divas) atsauksmes no pieredzes aprakstā minēto tulkošanas pakalpojumu<br />

saņēmējiem par pakalpojuma kvalitāti, savlaicīgumu un jomām, par kurām sniegti<br />

tulkošanas pakalpojumi.<br />

14. Pretendenta apliecinājums, ka tulkojumus veiks darbinieki ar tulkotāja un tulka<br />

kvalifikāciju politiskās (t.sk. ES un NATO), ekonomiskās, juridiskās, sociālās, kultūras,<br />

vēstures terminoloģijas jomā.<br />

Piedāvājuma izvēles<br />

kritērijs:<br />

Piedāvājumu<br />

vērtēšanas kritēriji<br />

un punktu<br />

piešķiršanas<br />

metodika:<br />

VIII Piedāvājuma izvēles kritērijs un piedāvājumu vērtēšana<br />

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.<br />

Par iepirkuma 1.daļu<br />

Nosaukums Maksimālais<br />

punktu skaits<br />

Punktu piešķiršanas metodika<br />

1. Cena 25<br />

Maksimālo punktu skaitu piešķir<br />

piedāvājumam ar viszemāko cenu, bet<br />

4


2. Tulkojuma<br />

kvalitāte,<br />

veicot<br />

tulkojumu no<br />

angļu valodas<br />

latviešu valodā<br />

3. Tulkojuma<br />

kvalitāte,<br />

veicot<br />

tulkojumu no<br />

franču valodas<br />

latviešu valodā<br />

4. Tulkojuma<br />

kvalitāte,<br />

veicot<br />

tulkojumu no<br />

latviešu<br />

valodas angļu<br />

valodā<br />

25<br />

25<br />

25<br />

1. Cena 50<br />

2. Tulkojuma<br />

kvalitāte<br />

veicot<br />

tulkojumu no<br />

latviešu<br />

valodas angļu<br />

valodā.<br />

25<br />

5<br />

pārējiem piedāvājumiem punktus<br />

aprēķina pēc šādas formulas:<br />

Viszemākā piedāvātā<br />

cena� Vērtējamā piedāvājuma cena<br />

�25<br />

Maksimālo punktu skaitu piešķir<br />

piedāvājumam, kura tulkojums ir bez<br />

iebildumiem.<br />

Par katru terminoloģijas kļūdu (terminu<br />

izvēle atkarībā no konteksta un teksta<br />

specifikas) punktu skaits tiek samazināts<br />

par 3 punktiem.<br />

Par katru gramatikas kļūdu punktu skaits<br />

tiek samazināts par 1 punktu.<br />

Ja kopējais punktu samazinājums ir 25<br />

punkti vai lielāks, tad piedāvājuma, tiek<br />

piešķirti 0 punkti.<br />

Maksimālo punktu skaitu piešķir<br />

piedāvājumam, kura tulkojums ir bez<br />

iebildumiem.<br />

Par katru terminoloģijas kļūdu (terminu<br />

izvēle atkarībā no konteksta un teksta<br />

specifikas) punktu skaits tiek samazināts<br />

par 3 punktiem.<br />

Par katru gramatikas kļūdu punktu skaits<br />

tiek samazināts par 1 punktu.<br />

Ja kopējais punktu samazinājums ir 25<br />

punkti vai lielāks, tad piedāvājuma, tiek<br />

piešķirti 0 punkti.<br />

Maksimālo punktu skaitu piešķir<br />

piedāvājumam, kura tulkojums ir bez<br />

iebildumiem.<br />

Par katru terminoloģijas kļūdu (terminu<br />

izvēle atkarībā no konteksta un teksta<br />

specifikas) punktu skaits tiek samazināts<br />

par 3 punktiem.<br />

Par katru gramatikas kļūdu punktu skaits<br />

tiek samazināts par 1 punktu.<br />

Ja kopējais punktu samazinājums ir 25<br />

punkti vai lielāks, tad piedāvājuma, tiek<br />

piešķirti 0 punkti.<br />

Par iepirkuma 2.daļu<br />

Maksimālo punktu skaitu piešķir<br />

piedāvājumam ar viszemāko cenu, bet<br />

pārējiem piedāvājumiem punktus<br />

aprēķina pēc šādas formulas:<br />

Viszemākā piedāvātā<br />

cena� Vērtējamā piedāvājuma cena<br />

�50<br />

Maksimālo punktu skaitu piešķir<br />

piedāvājumam, kura tulkojums ir bez<br />

iebildumiem.<br />

Par katru terminoloģijas kļūdu (terminu<br />

izvēle atkarībā no konteksta un teksta<br />

specifikas) punktu skaits tiek samazināts<br />

par 5 punktiem.<br />

Par katru gramatikas kļūdu punktu skaits


Piedāvājumu<br />

vērtēšanas posmi un<br />

kārtība (katrā<br />

vērtēšanas posmā<br />

vērtē tikai to<br />

piegādātāju<br />

piedāvājumus, kuri<br />

nav noraidīti<br />

iepriekšējā<br />

vērtēšanas posmā):<br />

3. Tulkojuma<br />

kvalitāte<br />

veicot<br />

tulkojumu no<br />

latviešu<br />

valodas franču<br />

valodā.<br />

25<br />

6<br />

tiek samazināts par 3 punktiem.<br />

Ja kopējais punktu samazinājums ir 25<br />

punkti vai lielāks, tad piedāvājuma, tiek<br />

piešķirti 0 punkti.<br />

Maksimālo punktu skaitu piešķir<br />

piedāvājumam, kura tulkojums ir bez<br />

iebildumiem.<br />

Par katru terminoloģijas kļūdu (terminu<br />

izvēle atkarībā no konteksta un teksta<br />

specifikas) punktu skaits tiek samazināts<br />

par 5 punktiem.<br />

Par katru gramatikas kļūdu punktu skaits<br />

tiek samazināts par 3 punktiem.<br />

Ja kopējais punktu samazinājums ir 25<br />

punkti vai lielāks, tad piedāvājuma, tiek<br />

piešķirti 0 punkti.<br />

1.Administratīvās atbilstības (t.sk. pretendenta spēju nodrošināt līguma<br />

izpildi) pārbaude atbilstoši II, IV, V un VI nodaļā noteiktajām<br />

prasībām. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendenta<br />

apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu publiski pieejamās datubāzēs.<br />

Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas,<br />

iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1<br />

(vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.<br />

2.Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude atbilstoši tehniskajām<br />

specifikācijām.<br />

3. Piedāvājuma izvēle:<br />

3.1. iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku<br />

kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo.<br />

Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma<br />

komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.<br />

Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā<br />

labojumus;<br />

3.2. iepirkuma komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu<br />

atzīst to piedāvājumu, kas ieguvis visaugstāko galīgo<br />

novērtējumu, un attiecīgo pretendentu atzīst par uzvarētāju;<br />

3.3. pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma<br />

komisija pieprasa pretendentam, kuram būtu piešķiramas<br />

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā<br />

iesniegt Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai<br />

līdzvērtīgas nodokļu administrēšanas iestādes ārvalstī, kur<br />

pretendents reģistrēts, izdotu izziņu, kas apliecina, ka<br />

pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās<br />

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā<br />

valstī nepārsniedz 100 latus (pretendents ir tiesīgs iekļaut izziņu<br />

savā piedāvājumā);<br />

3.4. ja pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma<br />

slēgšanas tiesības, šīs nodaļas 3.3.punktā minētajā termiņā<br />

neiesniedz tajā pašā punktā minēto dokumentu, iepirkuma<br />

komisija attiecīgo pretendentu izslēdz no turpmākās dalības<br />

iepirkumā un pieņem jaunu lēmumu par iepirkuma rezultātiem.<br />

VIII Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un iepirkuma līguma slēgšana


Lēmuma par<br />

iepirkuma rezultātiem<br />

pieņemšana:<br />

Iepirkuma līguma<br />

slēgšana:<br />

1. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar<br />

pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar<br />

pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski<br />

izdevīgākais, vai pārtraukt <strong>iepirkumu</strong>, neizvēloties nevienu<br />

piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo<br />

pretendentu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma<br />

komisija pieņem lēmumu pārtraukt <strong>iepirkumu</strong>, neizvēloties<br />

nevienu piedāvājumu.<br />

2. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie<br />

piedāvājumi neatbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām,<br />

iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt <strong>iepirkumu</strong> un publicē<br />

paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, kā arī paziņo pieņemto<br />

lēmumu visiem pretendentiem.<br />

3. Iepirkuma komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt <strong>iepirkumu</strong> un<br />

neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.<br />

1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu,<br />

pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, iepirkuma noteikumiem.<br />

2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā tajā dienā, kad pretendenti ir<br />

informēti par pieņemto lēmumu.<br />

3. Pirms līguma slēgšanas Pasūtītājs veiks piedāvāto speciālistu /<br />

darbinieku pārbaudi drošības un informācijas aizsardzības risku<br />

izvērtējuma jomā un informēs pretendentu par speciālistu /<br />

darbinieku kandidatūru apstiprināšanu vai noraidījumu konkrētam<br />

pretendenta izvirzītajam speciālistam / darbiniekam iesaistīties<br />

līgumdarbu veikšanai. Līgumdarbu veikšanai pretendents piesaistīs<br />

tikai pasūtītāja akceptētos speciālistus / darbiniekus. Pārbaudes<br />

veikšanai pretendentam būs jāiesniedz līguma izpildē iesaistīto<br />

darbinieku saraksts, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu,<br />

dzīvesvietas adresi.<br />

7


PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ<br />

ID Nr. ĀM/2012/1068<br />

sastādīšanas vieta datums<br />

Informācija par piegādātāju<br />

Pretendenta nosaukums:<br />

Reģistrācijas numurs:<br />

PVN maksātāja reģistrācijas<br />

numurs un datums:<br />

Juridiskā adrese:<br />

Pasta adrese:<br />

Tālrunis: Fakss:<br />

E-pasta adrese:<br />

Vispārējā interneta adrese:<br />

Finanšu rekvizīti<br />

Bankas nosaukums:<br />

Bankas kods:<br />

Konta numurs:<br />

Informācija par piegādātāja kontaktpersonu<br />

Vārds, uzvārds:<br />

Ieņemamais amats:<br />

Tālrunis: Fakss:<br />

E-pasta adrese:<br />

8<br />

1.pielikums<br />

Ar šo mēs apliecinām savu dalību augstāk norādītajā iepirkumā. Apstiprinām, ka esam<br />

iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem un piekrītam visiem tajā minētajiem nosacījumiem, tie<br />

ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.<br />

Savu piedāvājumu iesniedzam par iepirkuma priekšmeta (vajadzīgo atzīmēt)<br />

1.daļu 2.daļu<br />

„Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi MK „Rakstiskās un mutiskās tulkošanas<br />

pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību pakalpojumi Ārlietu ministrijas<br />

institūcijās biroja vajadzībām 2013.-2014.gadā” vajadzībām 2013.-2014.gadā”<br />

Ar šo apliecinām, ka uz mums neattiecas <strong>Publisko</strong> <strong>iepirkumu</strong> <strong>likuma</strong> <strong>8.</strong> 1 <strong>panta</strong> piektajā daļā<br />

ietvertie izslēgšanas nosacījumi.<br />

Ar šo apliecinām, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.<br />

Vārds, uzvārds:<br />

Amata nosaukums:<br />

Paraksts:<br />

Datums:<br />

z.v.


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS<br />

ĀM/2012/1068<br />

1.DAĻA<br />

9<br />

2.pielikums<br />

Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi MK pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību<br />

institūcijās biroja vajadzībām 2013.-2014.gadā<br />

Nr.<br />

Tehniskās specifikācijas<br />

p.k.<br />

1. Pretendents nodrošina Eiropas Cilvēktiesību<br />

tiesas (ECT) spriedumu un citu ECT<br />

dokumentu un ANO ziņojumu rakstiskās<br />

tulkošanas pakalpojumus pēc pasūtītāja<br />

pieprasījuma. Pretendents tulkošanas darbus<br />

veic ar valodu pāriem latviešu-angļu, angļulatviešu,<br />

franču-latviešu.<br />

2. Pretendents ECT spriedumu un citu ECT<br />

dokumentu tulkošanas darbus veic ne ilgāk<br />

kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no<br />

pasūtījuma dienas un ANO ziņojumu<br />

tulkošanas darbus – 30 (trīsdesmit) dienu<br />

laikā no pasūtījuma dienas. Pasūtījuma<br />

veikšana notiek pa e-pastu vai faksu starp<br />

pasūtītāja un pretendenta atbildīgajām<br />

personām līguma ietvaros.<br />

3. Atsevišķos gadījumos, kad nepieciešams<br />

liela apjoma vai sarežģīta teksta vai<br />

steidzams tulkojums, pasūtītājs un<br />

pretendents pirms tam savstarpēji vienojas<br />

par citu darbu izpildes termiņu un samaksu<br />

līgumā noteiktajā kārtībā.<br />

4. Pretendents atbilstoši pasūtītāja<br />

pieprasījumam veikto tulkojumu nosūta pa<br />

faksu, e-pastu vai iesniedz izdrukātā veidā.<br />

5. Pretendents garantē tulkojumu pareizību un<br />

kvalitāti.<br />

6. Pretendents apņemas neizmantot savās<br />

privātajās interesēs, nodot trešajām personām<br />

vai citādā veidā izpaust tā rīcībā esošo<br />

tulkojamo materiālu saturu, ja tam nav<br />

saņemta īpaša pasūtītāja rakstveida atļauja.<br />

7. Pretendents nodod visas autortiesības uz<br />

tulkojumiem pasūtītājam tādā apmērā, lai tas<br />

ar tiem var brīvi rīkoties pēc saviem<br />

ieskatiem, publicēt, nodot trešajām personām<br />

bez pretendenta piekrišanas, un pretendents<br />

nepretendē uz atsevišķas autoratlīdzības<br />

saņemšanu no pasūtītāja vai trešajām<br />

personām nedz tulkojumu nodošanas brīdī,<br />

nedz arī tālākā nākotnē.<br />

Piedāvājums<br />

(aizpilda pretendents)<br />

Sniedz apliecinājumu par prasības<br />

izpildi<br />

Sniedz apliecinājumu par prasības<br />

izpildi, norādot tulkošanas darbu izpildes<br />

laiku dienās. Norāda e-pasta adresi un<br />

faksa numuru, pa kuru pasūtītājs var<br />

veikt pasūtījumus.<br />

Sniedz apliecinājumu par prasības<br />

izpildi<br />

Sniedz apliecinājumu par prasības<br />

izpildi<br />

Sniedz apliecinājumu par prasības<br />

izpildi<br />

Sniedz apliecinājumu par prasības<br />

izpildi<br />

Sniedz apliecinājumu par prasības<br />

izpildi


Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.<br />

Vārds, uzvārds:<br />

Amata nosaukums:<br />

Paraksts:<br />

Datums:<br />

z.v.<br />

10


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS<br />

ĀM/2012/1068<br />

1.DAĻA<br />

11<br />

3.pielikums<br />

Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi MK pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību<br />

institūcijās biroja vajadzībām 2013.-2014.gadā<br />

Nr.<br />

p.k.<br />

Valoda<br />

1. Franču<br />

2. Angļu<br />

KOPĀ<br />

Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi<br />

No svešvalodas latviešu No latviešu valodas<br />

valodā<br />

svešvalodā<br />

Cena par 1<br />

lpp.*, tulkojot<br />

standarta<br />

apjomu dienā,<br />

LVL bez PVN<br />

Cena par katru<br />

lpp.*, kas<br />

pārsniedz<br />

standarta<br />

apjomu dienā,<br />

ņemot vērā<br />

steidzamību,<br />

LVL bez PVN<br />

Cena par 1<br />

lpp.*, tulkojot<br />

standarta<br />

apjomu dienā,<br />

LVL bez PVN<br />

Cena par katru<br />

lpp.*, kas<br />

pārsniedz<br />

standarta<br />

apjomu dienā,<br />

ņemot vērā<br />

steidzamību,<br />

LVL bez PVN<br />

1 2 3 4<br />

Ʃ1 Ʃ2 Ʃ3 Ʃ4<br />

Kopējā piedāvātā cena (Ʃ1+ Ʃ2+ Ʃ3+ Ʃ4), LVL bez PVN<br />

* - lappusē ir 1800 zīmes, ieskaitot atstarpes<br />

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, līguma izpildi koordinējošā persona no mūsu puses būs:<br />

Vārds, uzvārds:<br />

Ieņemamais amats:<br />

Tālrunis:<br />

Mobilais tālrunis:<br />

Fakss:<br />

E-pasta adrese:<br />

Piedāvātā līgumcena par 1.daļu vārdos, latos bez PVN<br />

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.<br />

Vārds, uzvārds:<br />

Amata nosaukums:<br />

Paraksts:<br />

Datums:<br />

z.v.


Tulkojamie materiāli iepirkuma Nr. ĀM/2012/1068<br />

1.DAĻAI<br />

12<br />

4.pielikums<br />

Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi MK pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību<br />

institūcijās biroja vajadzībām 2013.-2014.gadā<br />

I. Tulkojamais materiāls – no angļu valodas latviešu valodā – fragmenti no ECT Lielās Palātas<br />

2012.gada 25.oktobra sprieduma lietā „Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju” (iesniegums Nr.<br />

71243/01).<br />

1. It follows that, in addition to being in accordance with the domestic law of the<br />

Contracting State, including its Constitution (see Former King of Greece and Others (merits),<br />

cited above, §§ 79 and 82, and Jahn and Others, cited above, § 81), the legal norms upon<br />

which the deprivation of property is based should be sufficiently accessible, precise and<br />

foreseeable in their application (see Guiso-Gallisay v. Italy, no. 58858/00, §§ 82-83,<br />

8 December 2005). As to the notion of “foreseeability”, its scope depends to a considerable<br />

degree on the content of the instrument in issue, the field it is designed to cover and the number<br />

and status of those to whom it is addressed (see, mutatis mutandis, Sud Fondi S.r.l. and Others<br />

v. Italy, no. 75909/01, § 109, 20 January 2009). In particular, a rule is “foreseeable” when it<br />

affords a measure of protection against arbitrary interferences by the public authorities (see<br />

Centro Europa 7 S.r.1. and Di Stefano v. Italy [GC], no. 38433/09, § 143, 7 June 2012).<br />

Similarly, the applicable law must provide minimum procedural safeguards commensurate with<br />

the importance of the principle at stake (see, mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. v. the<br />

Netherlands [GC], no. 38224/03, § 88, 14 September 2010).<br />

(…)<br />

2. The Court observes that this is a feature of the Latvian legal system, dating back to 1923,<br />

and enshrined in Article 105 of the Constitution in 1998 (see paragraph 40 above). Far from<br />

being specific to Latvia, the practice of expropriation by means of ad hominem laws (see, in<br />

particular, Ruiz-Mateos, cited above, together with, mutatis mutandis, Gorraiz Lizarraga, cited<br />

above, § 58) is part of a nineteenth-century liberal tradition with the aim of ensuring the<br />

protection of ownership against abuse by the executive by subjecting any expropriation to<br />

parliamentary approval on a case-by-case basis. Illustrations of this can be found in section 3 of<br />

the French Public Interest Expropriation Act of 3 May 1841, which obliged the legislature to<br />

record in a special legislative instrument the public interest of any major public works, and in<br />

the Belgian laws of 17 April 1835 and 27 May 1870, under which the public interest of major<br />

public works had in some cases to be established by Parliament in the form of a statute. In its<br />

judgment of 16 December 2005 the Latvian Constitutional Court emphasised that this feature<br />

of Latvian expropriation law was protective of the right of ownership (see paragraph 62 above).<br />

In any event, the Court reiterates that it is in the first place for the domestic courts to rule on the<br />

constitutionality of domestic law (see Jahn and Others, cited above, § 86). For its part, it finds<br />

that the general principles and objectives of the expropriation system set up by Latvian law do<br />

not, as such, raise any issue of “lawfulness” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.<br />

3. In the present case, however, the Court notes that on 5 August 1997 the Cabinet, acting<br />

by virtue of its delegated legislative power, adopted Regulation no. 273 ordering the<br />

expropriation of all the properties at issue in the present case. That Regulation, together with<br />

the Law of 30 October 1997 by which it was confirmed, was interpreted by the domestic courts<br />

as providing for a derogation from the General Expropriation Act of 1923, making it possible to<br />

disregard the usual expropriation procedure in the case of the applicants and to limit the amount<br />

of the compensation by reference to Article 2 of the Supreme Council’s decision of 1992. Prior<br />

to the adoption of Regulation no. 273 and the enactment of the Law confirming it, the<br />

applicants could have expected that any expropriation of their property would be carried out in<br />

accordance with the 1923 General Expropriation Act. Admittedly, the special Law of


30 October 1997 was on a par with the 1923 Act in the legislative hierarchy and the applicants<br />

have never argued that, in Latvian constitutional law, Parliament cannot derogate from an<br />

ordinary law by a subsequent law of equal rank. For their part, the domestic courts found that<br />

the legal basis for the impugned expropriation was compliant with Latvian law.”<br />

II. Tulkojamais materiāls - no franču valodas latviešu valodā - ECT 2009.gada 15.septembra<br />

sprieduma fragments lietā „Miroļubovs un citi pret Latviju” (iesniegums Nr.798/05)<br />

(…)<br />

11. La deuxième branche, les bespopovtsy (беспоповцы, littéralement « les sans-prêtres »)<br />

s’est progressivement formée dans certaines régions au cours de la première moitié du dixhuitième<br />

siècle, après le décès des prêtres qui s’étaient ralliés à la cause des vieux-croyants et<br />

en l’absence d’un évêque qui pourrait ordonner de nouveaux prêtres à leur place. Dans la<br />

perspective eschatologique des bespopovtsy, une telle extinction sacramentelle était perçue<br />

comme un phénomène normal de la fin des temps. N’ayant pas de prêtres, les bespopovtsy ne<br />

célèbrent pas l’Eucharistie et donc ne communient pas. Ils ne possèdent aucune hiérarchie<br />

ecclésiastique ; chaque communauté locale est en principe indépendante des autres. La<br />

direction spirituelle de la communauté est généralement assurée par des hommes laïcs élus par<br />

les fidèles et spécialement formés et bénis, appelés « maîtres spirituels » (духовные<br />

наставники) ; ceux-ci assurent la prédication, dirigent les assemblées dominicales,<br />

administrent les baptêmes, entendent les confessions, célèbrent les mariages et les funérailles.<br />

Ils sont habituellement désignés par le titre de « père », à l’instar des prêtres.<br />

(...)<br />

103. Pour ce qui est de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que l’établissement<br />

des faits de l’affaire, l’appréciation des preuves et l’interprétation du droit interne relèvent en<br />

principe de la seule compétence des tribunaux nationaux, et qu’elle ne peut les remettre en<br />

cause qu’en cas d’arbitraire flagrant et évident (paragraphe 91 ci-dessus). Certes, la Cour a<br />

constaté que la situation dénoncée par les requérants se fondait sur une appréciation erronée des<br />

faits, mais en l’occurrence, cette faute incombait à la Direction dans le cadre de l’exercice de<br />

ses fonctions décisionnelles. Quant aux tribunaux, la Cour relève que les doléances des<br />

requérants ont été examinées dans le cadre d’une procédure contradictoire devant les trois<br />

degrés de juridictions lettonnes. Il est vrai qu’en déboutant les intéressés pour des motifs<br />

d’ordre plutôt formel et sans se pencher sur les problèmes de fond de l’affaire, les juridictions<br />

d’appel et de cassation ont manqué l’occasion de redresser le grief en question ; toutefois, aux<br />

yeux de la Cour, cet aspect particulier est déjà couvert par le grief tiré de l’article 9 de la<br />

Convention qu’elle vient d’examiner. En résumé, la Cour admet qu’envisagée dans sa globalité,<br />

la procédure litigieuse a satisfait aux exigences de l’article 6 § 1.”<br />

III. Tulkojamais materiāls – no latviešu valodas angļu valodā - Fragments no Latvijas<br />

Republikas kārtējā ziņojuma par ANO 1965.gada Konvencijas par jebkuras rasu<br />

diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2003.gada līdz<br />

2007.gadam<br />

(...)<br />

„Administratīvās tiesas pēc personas pieteikuma veic kontroli pār iestādes izdota administratīvā<br />

akta vai iestādes faktiskās rīcības tiesiskumu un pamatotību, kā arī personas publiski tiesisko<br />

pienākumu vai tiesību noskaidrošanu. Administratīvajās tiesās ar pieteikumu var vērsties<br />

ikviena rīcībspējīga fiziska vai privāto tiesību juridiska persona, ja valsts iestāde no valsts varas<br />

nesējas pozīcijām, pieņemot šai personai individuāli adresētu lēmumu vai veicot attiecībā uz šo<br />

personu kādu darbību, būs aizskārusi šīs personas likumā noteiktās (subjektīvās) tiesības. Tiesā<br />

ar pieteikumu var vērsties arī trešās personas, kuru tiesības vai tiesiskās intereses ierobežojis<br />

attiecīgais iestādes lēmums vai faktiskā rīcība. Persona administratīvajā tiesā var vērsties tikai<br />

pēc tam, kad ir apstrīdējusi iestādes lēmumu vai rīcību augstākā iestādē vai iestādē, kas īpaši<br />

noteikta likumā, vai arī gadījumos, ja šādas iestādes nav.<br />

13


(...)<br />

Dienesta pārbaudes veikšanas par valsts amatpersonas pielietoto vardarbību vai nodarītajiem<br />

miesas bojājumiem tiesiskais pamats ir noteikts Valsts pārvaldes iekārtas <strong>likuma</strong> 35.<strong>panta</strong><br />

pirmajā daļā. Par dienesta pārbaužu, kuras bija uzsāktas līdz 2006.gada 31.oktobrim rezultātā<br />

konstatētajiem disciplinārpārkāpumiem, vainīgie darbinieki pie disciplināratabildības bija<br />

saucami saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 2<strong>8.</strong>oktobra noteikumos Nr.594 “Iekšlietu<br />

ministrijas reglaments” noteikto kārtību. Kopš 2006.gada 1.oktobra, kad spēkā stājās Iekšlietu<br />

ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām<br />

dienesta pakāpēm disciplināratabildības likums, lai par disciplinārpārkāpuma izdarīšanu<br />

vainīgo darbinieku sauktu pie disciplināratbildības (piemērotu disciplinārsodu) saskaņā ar<br />

minētā <strong>likuma</strong> 16.pantu pret iespējami vainīgo darbinieku (amatpersonu ar speciālo dienesta<br />

pakāpi) obligāti ir jāierosina disciplinārlieta. Taču lai ierosinātu disciplinārlietu, pirms tam<br />

dienesta pārbaude obligāti nav jāveic. Tādējādi vairs netiek uzskaitītas veiktās dienesta<br />

pārbaudes, bet gan ierosinātās disciplinārlietas. Augstākminētā <strong>likuma</strong> 16.<strong>panta</strong> ceturtajā daļā ir<br />

noteikts – “Ja ir uzsākta amatpersonas kriminālvajāšana par to pašu nodarījumu, par kuru ir<br />

pamats ierosināt disciplinārlietu, disciplinārlietu var ierosināt mēneša laikā pēc tam, kad<br />

saņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu un vai stājies spēkā attaisnojošs tiesas<br />

spriedums krimināllietā, ja kopš disciplinārpārkāpuma izdarīšanas nav pagājuši vairāk kā trīs<br />

gadi.”<br />

(...)<br />

Drošības līdzekļu un procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošana prokuratūrā<br />

2005* 2006 2007<br />

Apcietinājums 66 231 278<br />

Mājas arests 1<br />

Nodošana policijas uzraudzībā 81 230 210<br />

Drošības nauda 5 5 4<br />

Personiskais galvojums 1 1<br />

Uzturēšanās noteiktā dzīvesvietā 423 1021 512<br />

Aizliegums izbraukt no valsts 21 44 52<br />

Noteiktas nodarbošanās aizliegums 2 5 5<br />

Aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai 6 18 14<br />

Sūtījumu saņemšanas adreses paziņošana 245 900 588<br />

Nodošana vecāku vai aizbildņu pārraudzībā 4 1<br />

Ievietošana sociālās korekcijas izglītības iestādē<br />

Piespiedu atvešana 129 836 748<br />

Aizturēšana 9 11<br />

Ievietošana ārstniecības iestādē ekspertīzes izdarīšanai 10 20 18<br />

* par 2005.gada oktobri-decembri, kad spēkā stājās jaunais Kriminālprocesa likums<br />

Avots:Ģenerālprokuratūra”<br />

14


Nr.<br />

p.k.<br />

1.<br />

2.<br />

…<br />

15<br />

5.pielikums<br />

Pretendenta pieredzes apraksts par tulkošanas pakalpojumu sniegšanu valsts un<br />

pašvaldību iestādēm kopš 2010.gada<br />

Pakalpojuma saņēmējs<br />

(juridiskās personas nosaukums),<br />

kontaktpersona, tālrunis, e-pasta<br />

adrese<br />

(Iepirkuma Nr. ĀM/2012/1068 1.DAĻA)<br />

Pakalpojuma<br />

saņemšanas periods<br />

un apjoms (Ls bez<br />

PVN)<br />

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.<br />

Vārds, uzvārds:<br />

Amata nosaukums:<br />

Paraksts:<br />

Datums:<br />

z.v.<br />

Veiktā pakalpojuma<br />

specifika (juridiskās<br />

terminoloģijas jomā)


Nr.<br />

p.k.<br />

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS<br />

ĀM/2012/1068<br />

2.DAĻA<br />

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas, rediģēšanas pakalpojumi Ārlietu ministrijas<br />

vajadzībām 2013.-2014.gadā<br />

Tehniskās specifikācijas<br />

1. Pretendents nodrošina kvalitatīvu rakstisku<br />

tulkojumu veikšanu katram dokumentam<br />

individuāli noteiktajā termiņā un nodrošina<br />

iztulkoto dokumentu korektūru/rediģēšanu<br />

pirms to nodošanas pasūtītājam; standarta<br />

apjoms – 8 (astoņas) lappuses (1800 zīmes<br />

vienā lappusē, ieskaitot atstarpes) 1 (vienas)<br />

dienas laikā.<br />

2. Pretendents nepieciešamības gadījumā<br />

nodrošina steidzamu rakstisku tulkošanu<br />

pasūtījumam, kas pārsniedz 8 (astoņas)<br />

lappuses (1800 zīmes vienā lappusē, ieskaitot<br />

atstarpes) vienas dienas laikā.<br />

3. Pretendents nepieciešamības gadījumā<br />

nodrošina steidzamu rakstisku tulkošanu 2<br />

(divu) stundu laikā pasūtījumam, kas<br />

nepārsniedz 2 (divas) lappuses (1800 zīmes<br />

vienā lappusē, ieskaitot atstarpes).<br />

4. Pretendents atbilstoši pasūtītāja<br />

pieprasījumam veikto tulkojumu nosūta pa epastu<br />

vai iesniedz izdrukātā veidā, nodrošinot<br />

iztulkotā materiāla bezmaksas piegādi<br />

pasūtītājam.<br />

5. Pretendents nodrošina kvalitatīvu mutisku<br />

(sinhronu vai secīgu) tulkojumu pasūtītāja<br />

norādītajā vietā un laikā Latvijas Republikā,<br />

ja pakalpojums pieteikts 3 (trīs) dienas<br />

iepriekš.<br />

6. Pretendents nodrošina tulkojumus valodā/no<br />

šādām valodām:<br />

angļu<br />

krievu<br />

franču<br />

vācu<br />

spāņu<br />

itāļu<br />

zviedru<br />

ukraiņu<br />

lietuviešu<br />

baltkrievu<br />

16<br />

6.pielikums<br />

Piedāvājums<br />

(aizpilda pretendents, apliecinot spēju<br />

nodrošināt prasības izpildi)


Nr.<br />

p.k.<br />

Tehniskās specifikācijas<br />

bulgāru<br />

čehu<br />

dāņu<br />

grieķu<br />

igauņu<br />

nīderlandiešu<br />

norvēģu<br />

portugāļu<br />

rumāņu<br />

slovāku<br />

slovēņu<br />

somu<br />

7. Ja pasūtītājam nepieciešams tulkojums<br />

valodā/no valodas, kas nav noteikta līgumā,<br />

tā tiek pielīdzināta kādai no valodām, kas<br />

atbilst prasītajai valodai pēc valodu grupas<br />

kritērija<br />

<strong>8.</strong> Pēc pieprasījuma pretendents nodrošina<br />

Ārlietu ministrijas amatpersonu sagatavotu<br />

dokumentu (latviešu un angļu valodā)<br />

rediģēšanu un korektūru.<br />

9. Pretendents apņemas neizmantot savās<br />

privātajās interesēs, nodot trešajām personām<br />

vai citādā veidā izpaust tā rīcībā esošo<br />

tulkojamo materiālu saturu, ja tam nav<br />

saņemta īpaša pasūtītāja rakstveida atļauja.<br />

10. Pretendents nodod visas autortiesības uz<br />

tulkojumiem pasūtītājam tādā apmērā, lai tas<br />

ar tiem var brīvi rīkoties pēc saviem<br />

ieskatiem, publicēt, nodot trešajām personām<br />

bez pretendenta piekrišanas, un pretendents<br />

nepretendē uz atsevišķas autoratlīdzības<br />

saņemšanu no pasūtītāja vai trešajām<br />

personām nedz tulkojumu nodošanas brīdī,<br />

nedz arī tālākā nākotnē.<br />

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.<br />

Vārds, uzvārds:<br />

Amata nosaukums:<br />

Paraksts:<br />

Datums:<br />

z.v.<br />

17<br />

Piedāvājums<br />

(aizpilda pretendents, apliecinot spēju<br />

nodrošināt prasības izpildi)


Nr.<br />

p.k.<br />

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS<br />

ĀM/2012/1068<br />

2.DAĻA<br />

18<br />

7.pielikums<br />

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas, rediģēšanas pakalpojumi Ārlietu ministrijas<br />

vajadzībām 2013.-2014.gadā<br />

Valoda<br />

1. angļu<br />

2. krievu<br />

3. franču<br />

4. vācu<br />

5. spāņu<br />

6. itāļu<br />

7. zviedru<br />

<strong>8.</strong> ukraiņu<br />

9. lietuviešu<br />

10. baltkrievu<br />

11. bulgāru<br />

12. čehu<br />

13. dāņu<br />

14. grieķu<br />

15. igauņu<br />

16. nīderlandiešu<br />

17. norvēģu<br />

1<strong>8.</strong> portugāļu<br />

19. rumāņu<br />

20. slovāku<br />

21. slovēņu<br />

Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi<br />

No svešvalodas<br />

latviešu valodā<br />

Cena par<br />

1 lpp.*,<br />

tulkojot<br />

standarta<br />

apjomu<br />

dienā,<br />

LVL bez<br />

PVN<br />

Cena par<br />

katru lpp.*,<br />

kas<br />

pārsniedz<br />

standarta<br />

apjomu<br />

dienā,<br />

ņemot vērā<br />

steidzamību,<br />

LVL bez<br />

PVN<br />

No latviešu valodas<br />

svešvalodā<br />

Cena par<br />

1 lpp.*,<br />

tulkojot<br />

standarta<br />

apjomu<br />

dienā,<br />

LVL bez<br />

PVN<br />

Cena par<br />

katru lpp.*,<br />

kas<br />

pārsniedz<br />

standarta<br />

apjomu<br />

dienā,<br />

ņemot vērā<br />

steidzamību,<br />

LVL bez<br />

PVN<br />

darba laikā<br />

Mutiskās tulkošanas<br />

pakalpojumi<br />

Secīgā Sinhronā<br />

tulkošana tulkošana<br />

Cena par 1<br />

stundu Ls (bez<br />

PVN)<br />

ārpus darba laika<br />

darba laikā<br />

Cena par 1<br />

stundu Ls (bez<br />

PVN)<br />

ārpus darba laika<br />

Rediģēšanas<br />

pakalpojumi<br />

Cena par 1 lpp*<br />

LVL bez PVN<br />

1 2 3 4 51 52 61 62 7


Nr.<br />

p.k. Valoda<br />

22. somu<br />

23. latviešu<br />

KOPĀ (Ʃ)<br />

Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi<br />

No svešvalodas<br />

latviešu valodā<br />

Cena par Cena par<br />

1 lpp.*, katru lpp.*,<br />

tulkojot kas<br />

standarta pārsniedz<br />

apjomu standarta<br />

dienā, apjomu<br />

LVL bez dienā,<br />

PVN ņemot vērā<br />

steidzamību,<br />

LVL bez<br />

PVN<br />

No latviešu valodas<br />

svešvalodā<br />

Cena par Cena par<br />

1 lpp.*, katru lpp.*,<br />

tulkojot kas<br />

standarta pārsniedz<br />

apjomu standarta<br />

dienā, apjomu<br />

LVL bez dienā,<br />

PVN ņemot vērā<br />

steidzamību,<br />

LVL bez<br />

PVN<br />

19<br />

darba laikā<br />

Mutiskās tulkošanas<br />

pakalpojumi<br />

Secīgā Sinhronā<br />

tulkošana tulkošana<br />

Cena par 1<br />

stundu Ls (bez<br />

PVN)<br />

ārpus darba laika<br />

darba laikā<br />

Cena par 1<br />

stundu Ls (bez<br />

PVN)<br />

ārpus darba laika<br />

Rediģēšanas<br />

pakalpojumi<br />

Cena par 1<br />

lpp.*, rediģējot<br />

standarta<br />

apjomu dienā,<br />

LVL bez PVN<br />

1 2 3 4 51 52 61 62 7<br />

Ʃ1 Ʃ2 Ʃ3 Ʃ4 Ʃ51 Ʃ52 Ʃ61 Ʃ62 Ʃ7<br />

Kopējā piedāvātā cena (Ʃ1+ Ʃ2+ Ʃ3+ Ʃ4+ Ʃ51+ Ʃ52+ Ʃ61+ Ʃ62+ Ʃ7),<br />

LVL bez PVN<br />

* - lappusē ir 1800 zīmes, ieskaitot atstarpes<br />

Pretendents atsevišķi iesniedz cenrādi par tulkojumiem, ja dokuments ir iesniegts .pdf formātā.<br />

Tas netiks vērtēts, bet tiks ņemts vērā līguma izpildes laikā.<br />

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, līguma izpildi koordinējošā persona no mūsu puses būs:<br />

Vārds, uzvārds:<br />

Ieņemamais amats:<br />

Tālrunis:<br />

Mobilais tālrunis:<br />

Fakss:<br />

E-pasta adrese:<br />

Piedāvātā līgumcena par 2.daļu vārdos, latos bez PVN<br />

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.<br />

Vārds, uzvārds:<br />

Amata nosaukums:<br />

Paraksts:<br />

Datums:<br />

z.v.


Tulkojamie materiāli iepirkuma Nr. ĀM/2012/1068<br />

2.DAĻAI<br />

20<br />

<strong>8.</strong>pielikums<br />

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas, rediģēšanas pakalpojumi Ārlietu ministrijas<br />

vajadzībām 2013.-2014.gadā<br />

Tulkojamais materiāls:<br />

– no latviešu valodas angļu valodā<br />

– no latviešu valodas franču valodā<br />

Jaunākie ārvalstīs tapušie pētījumi rāda, ka Latvijas ietekme ES ārpolitikā vērtējama kā neliela.<br />

Domnīcas Eiropas Ārlietu padome 2012. gadā veiktajā pētījumā, kurā novērtēta visu ES<br />

dalībvalstu kapacitāte un aktivitāte ES ārpolitikas jautājumu virzībā, Latvijas aktivitātes<br />

ārpolitikā novērtētas kā izvairīgas.<br />

Šajā pētījumā secināts, ka pārējās divas Baltijas valstis (atšķirībā no Latvijas) ir bijušas aktīvas<br />

Eiropas kopējo interešu virzīšanā trīs politikas virzienos.<br />

Igaunija ir identificēta kā „līdere” šādās politikās: pirmkārt, ar enerģētikas jautājumiem saistītās<br />

attiecības ar Krieviju, otrkārt, gāzes piegāžu ES dažādošana, treškārt, Eiropas politika attiecībā<br />

uz Starptautisko krimināltiesu un ad hoc tribunāliem. Savukārt Lietuva kā „līdere” ir bijusi trīs<br />

tēmās, kas saistītas ar attiecībām ar Krieviju un ES enerģētisko drošību.<br />

Latvija savā ārpolitikā nav spējusi pietiekami konsekventi un fokusēti darboties kādā no<br />

pētījumā aplūkotajām jomām, lai kļūtu pamanāma kā politikas līdere, bet, kā rāda piemēri, arī<br />

mazas ES dalībvalstis var pietiekami aktīvi darboties ārpolitikā ar visai ES aktuāliem<br />

jautājumiem.<br />

Šis aspekts jāņem vērā arī ES prezidentūras kontekstā. Tādēļ, lai noteiktu Latvijas potenciālos<br />

mērķus prezidentūras laikā, kas ļautu Latvijas ārpolitikai kļūt pamanāmākai ES mērogā,<br />

vispirms jāsaprot prezidējošās valsts ietekme ārējās politikas un drošības politikas jomā un pēc<br />

tam jāizvēlas dažas koncentrētas un Latvijai ļoti aktuālas tēmas, kuru virzību Latvija varētu<br />

aktualizēt 2015. gadā.


Nr.<br />

p.k.<br />

1.<br />

2.<br />

…<br />

21<br />

9.pielikums<br />

Pretendenta pieredzes apraksts par tulkošanas pakalpojumu sniegšanu valsts un<br />

pašvaldību iestādēm kopš 2010.gada<br />

Pakalpojuma saņēmējs<br />

(juridiskās personas nosaukums),<br />

kontaktpersona, tālrunis, e-pasta<br />

adrese<br />

(Iepirkuma Nr. ĀM/2012/1068 2.DAĻA)<br />

Pakalpojuma<br />

saņemšanas periods<br />

un apjoms (Ls bez<br />

PVN)<br />

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.<br />

Vārds, uzvārds:<br />

Amata nosaukums:<br />

Paraksts:<br />

Datums:<br />

z.v.<br />

Veiktā pakalpojuma<br />

specifika (politiskās<br />

(t.sk. ES un NATO),<br />

ekonomiskās,<br />

juridiskās, sociālās,<br />

vēstures, kultūras<br />

terminoloģijas jomā)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!