12.01.2022 Views

ABC 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2022


BŪVNIECĪBAS

NOZARES MEDIJS


INFORMATĪVĀ DAĻA

Informatīvās daļas izvērsts saturs 6

Būvniecības process un uzraudzība 7

Sertificētie speciālisti un

licencētie uzņēmumi 16

FIRMU DAĻA

Meklētājs alfabētiskā kārtībā 100

Ēku veidi, arhitektūra 103

Arhitektūra, projektēšana 104

Guļbūves, koka karkasa mājas 110

Palīgēkas, pirtis, saunas 112

Sabiedriskās, ražošanas ēkas 112

Inženiersistēmas 113

Apkure, siltumtehnika 114

Apsardze, drošība, ugunsdrošība 117

Elektroapgāde 118

Energoefektivitāte 120

Gāze 120

Inženiersistēmas no A līdz Z 121

Telekomunikācijas 125

Ūdensapgāde un kanalizācija 125

Ventilācija, kondicionēšana 129

Būvdarbi, remonts, materiāli 133

Akmens izstrādājumi 134

Būvlaukums, pamati 136

Celtniecība no A līdz Z 137

Demontāžas darbi 160

Griesti un grīdas 160

Jumts 162

Kamīni, krāsnis, dūmeņi 167

Logi, durvis, aprīkojums 168

Materiāli, instrumenti, veikali 172

Metāla izstrādājumi 179

Sienas, fasādes 183

Mājokļa iekārtojums, interjers 185

Aizkari, žalūzijas, aprīkojums 186

Dizains, interjers, dizaineri 186

Mēbeles 188

Dārzs, mājas apkārtne 190

Apzaļumošana, dārza kopšana 191

Celiņi, laukumi, zemes darbi 192

Dīķi, baseini, ūdenstilpnes 192

Žogi, vārti 193

Pakalpojumi, darbi 195

Būvvaldes, būvuzraudzība, likumi 196

Ceļi, tilti 197

Ēku tehniskā apsekošana, energoaudits 199

Pakalpojumi, darbi 199

Telpu kopšana 205

Zemes ierīcība, zemes

dienests, ģeodēzija, ģeoloģija 205


LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS PRIEKŠVĀRDS

Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) ir brīvprātīga, radoša, profesionāla sabiedriska

organizācija, kas apvieno būvinženierus un darbojas Latvijas Republikā, kā arī

sadarbojas ar citu valstu būvinženieru apvienībām.

Pašreiz LBS ir vairāk nekā 500 biedru. LBS biedri ir augstāko izglītību būvniecībā

vai ar to saistītā nozarē ieguvušie bakalauri, maģistri un inženieri, arhitekti, ceļu

un tiltu speciālisti, siltumtehniķi, santehniķi un hidrotehniķi. Mūsu biedri un

to pārstāvētie uzņēmumi, kuru kontaktinformāciju arī var atrast šajā katalogā,

darbojas būvprojektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, inženierizpētē,

ēku un būvju tehniskā stāvokļa apsekošanā, kā arī akadēmiskās un profesionālās

izglītības iestādēs un zinātnē.

LBS deleģētie pārstāvji aktīvi piedalās nozares likumdošanas aktu un normatīvās

bāzes pilnveidošanā, profesionālās izglītības sakārtošanā un būvspeciālistu kompetences

paaugstināšanā – semināru, kursu un konferenču organizēšanā –, kā

arī jauno būvniecības tehnoloģiju, jauno būvmateriālu un tehnikas popularizēšanā. LBS organizē būvindustrijas lielās

balvas “Pamatakmens” laureātu noteikšanu kategorijās „Mūža ieguldījums būvindustrijā”, „Gada inženieris/arhitekts”

un “Gada students”, kā arī piedalās ikgadējo konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā” un skates “Gada labākā būve

Latvijā” organizēšanā.

Mēs aicinām jaunos būvspeciālistus kļūt par LBS biedriem un iesaistīties LBS darbā.

Lai arī Covid-19 pandēmija ir ienesusi daudzas korekcijas nozares ikdienā, mēs varam teikt, ka projektētāji un būvnieki

savu darbu ir veikuši un arī turpmāk veiks godam. Ir labi zināms, ka laba rezultāta pamatā ir kvalitatīvs būvprojekts

un laba sadarbība starp visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem. Un labas sadarbības pamatu veido gan dalībnieku

profesionālā kompetence un cilvēciskās īpašības, gan arī būvniecības likumiskais un normatīvais ietvars. Pie šiem

jautājumiem Latvijas Būvinženieru savienības un citu nozares profesionālo sabiedrisko organizāciju pārstāvji ir daudz

strādājuši, un, lai arī esam panākuši vairākus uzlabojumus, darāmā vēl ir daudz. Joprojām mēs runājam par nepieciešamību

mazināt birokrātiskos šķēršļus, optimizēt un vienkāršot būvniecības procesu digitālo dokumentēšanu, kā arī par

būvspeciālistu sagatavošanas kvalitātes uzlabošanu.

Eiropas un Latvijas izvirzīto mērķu uz energoefektīvu, ilgtspējīgu un zaļu būvniecību īstenošana ir mūsu pašu – nozares

profesionāļu – rokās, un es novēlu, lai katrs gads mūs un visu sabiedrību ved tuvāk to sasniegšanai.

Dr. Sc. Ing. Raimonds Eizensmits,

Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs

2


LATVIJAS BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒTĀJU

ASOCIĀCIJAS PRIEKŠVĀRDS

Ja 2020. gads bija izteikts pielāgošanās gads jaunajiem apstākļiem, tad 2021.

gadā mums nācās aprast ar jaunajiem apstākļiem kā pastāvīgiem un atgriezties

pie pirms Covid-19 ēras darba tempiem. Attālinātās sapulces jau kļuvušas par

mūsu darba specifikas pašsaprotamu sastāvdaļu. Šis gads iezīmēja arī vairākas

priekšrocības, ko ir radījuši šie apstākļi. Kā vienu no ieguvumiem var minēt iespēju

celt profesionālo kvalifikāciju attālināti, tostarp piedaloties lekcijās un semināros,

kuri tiek organizēti ārpus Latvijas. Klātienes situācijā šādus pasākumus apmeklēt

būtu apgrūtinoši gan ierobežotā dalībnieku skaita dēļ, gan papildu izmaksu dēļ.

Pateicoties šim aspektam, ir ļoti veiksmīgi izdevies noorganizēt vairākus profesionālos

seminārus, piesaistot pasaules līmeņa autoritātes konkrētajās tēmās,

tādējādi iesaistītajiem nodrošinot unikālu pieredzi.

Arī mūsu organizācijas darbs šajā attālinātajā režīmā nav apstājies. Mēs turpinām

aktīvu dalību Būvniecības padomē un Latvijas Valsts Standartizācijas tehniskajās

komitejās. Īpaši koncentrējamies uz tādiem būtiskiem jautājumiem kā būvprojektu

kārtas un standarta līguma formas projektēšanā.

Arvien lielāku lomu būvniecības procesā sāk ieņemt BIM. Mūsuprāt, būtiski, ka tieši būvniecības nozare ir tā, kas uzrauga

BIM ieviešanu un attīstību, lai sasniegtu to rezultātu, kādu visi mēs sagaidām. Mēs virzāmies uz kopīgu izpratni

par būvniecības digitalizāciju, un tieši šis ir vienojošais aspekts, lai viena no būtiskākajam tautsaimniecības nozarēm

attīstītos ar atbilstošu konkurētspēju arī ārpus valsts robežām.

Ir sena patiesība, ka attīstība notiek tajā brīdī, kad atrodamies ārpus savas komforta zonas. Novēlu kolēģiem nozarē šī

laika grūtības izmantot savā labā un turpināt virzīties uz attīstību.

Kaspars Kurtišs,

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas

valdes priekšsēdētājs

3


Statistika

Lielākie būvniecības uzņēmumi Latvijā

Dati no gada pārskatiem, pēc juridiskās adreses. Dati uz 2021. gada 20. oktobri.

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vieta Nosaukums

Apgrozījums (tūkst. EUR) Apgrozījuma Rentabilitāte, Darbinieku

2020 2019 izmaiņas, %

% skaits 2020

1 UPB, AS 223 345 183 765 21,54 3,5 708

2 Tirdzniecības nams "Kurši", SIA 95 286 89 676 6,26 4,1 622

3 SCHWENK Latvija, SIA 91 907 94 459 -2,7 13,29 347

4 BINDERS, Ceļu būves firma SIA 91 744 107 625 -14,76 3,92 455

5 Latvijas autoceļu uzturētājs, Valsts AS 82 531 72 360 14,06 3,58 1277

6 KNAUF, SIA 72 662 70 880 2,51 19,57 200

7 LNK Industries, AS 68 731 89 824 -23,48 6,48 120

8 UPB Nams, SIA 61 458 45 628 34,69 10,95 93

9 A.C.B., AS 58 278 62 682 -7,03 0,2 379

10 MERKS, SIA 49 795 88 879 -43,97 3,29 85

11 BMGS, AS 47 809 60 754 -21,31 0,46 354

12 EE-LV Interconnection, Pilnsabiedrība 41 646 28 252 47,41 -9,17 10

13 Skonto Plan Ltd, SIA 41 418 50 423 -17,86 4,82 343

14 AIMASA, SIA 34 112 40 543 -15,86 10,68 123

15 SALDUS CEĻINIEKS, SIA 33 996 23 944 41,98 7,15 137

16 8 CBR, SIA 33 197 21 985 51 6,96 264

17 NEWCOM Construction, SIA 30 571 32 748 -6,65 1,84 189

18 Aile Grupa, SIA 30 483 25 294 20,51 0,03 230

19 Reck, SIA 29 055 32 648 -11,01 1,37 201

20 CONSOLIS Elements, SIA 27 877 26 018 7,14 3,59 139

21 PRIMEKSS, SIA 27 730 24 384 13,72 4,34 252

22 ABORA, SIA 26 846 20 665 29,91 2,86 53

23 MRKV, PS 25 430 9 447 169,18 0 0

24 CEĻI UN TILTI, SIA 24 821 20 331 22,08 5,65 220

25 BUKOTEKS, SIA 23 593 28 295 -16,62 4,57 39

26 WOLTEC, SIA 23 448 23 348 0,43 4,88 321

27 RK Metāls, SIA 23 207 23 265 -0,25 5,5 210

28 RERE VIDE, SIA 23 104 15 940 44,94 0,84 70

29 RĪGAS BŪVSERVISS, SIA 22 874 20 859 9,66 3,31 70

30 LIMBAŽU CEĻI, SIA 22 371 16 688 34,06 11,68 178

31 YIT LATVIJA, SIA 22 238 19 065 16,64 11,66 43

32 BERERIX, Pilnsabiedrība 21 877 12 3

33 FTS Baltic, SIA 21 156 2 810 652,98 -0,17 252

34 ARČERS, SIA 21 039 37 008 -43,15 4,35 112

35 TILTS, SIA 20 091 28 057 -28,39 1,64 322

36 Pillar Contractor, SIA 19 007 12 404 53,23 1,46 43

37 MONUM, SIA 18 657 16 501 13,06 5,12 67

38 Piche, SIA 18 588 14 794 25,64 23,58 95

39 ONNINEN, SIA 18 424 20 826 -11,53 -0,94 84

40 Storent, SIA 18 196 21 577 -15,67 -1,59 85

41 TENACHEM, SIA 18 104 14 959 21,02 -2,56 99

42 Dzelzsbetons MB, SIA 17 968 16 907 6,27 9,06 227

43 Latvijas Valsts ceļi, Valsts SIA 17 865 15 789 13,15 1,65 333

44 PRO DEV, SIA 17 847 17 478 2,11 2,28 73

45 VIA, SIA 17 538 16 439 6,69 -2,89 138

46 Transportbetons MB, SIA 17 464 18 614 -6,18 1,49 81

47 LAGRON, SIA 17 021 10 629 60,15 3,45 193

48 CONSOLIS LATVIJA, SIA 17 004 16 651 2,12 -1,83 168

49 LNK INDUSTRIES GROUP, Pilnsabiedrība 16 776 25 792 -34,96 -0,03 0

50 STRABAG, SIA 16 628 24 473 -32,06 8,67 129

4


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

2020. gada neto apgrozījuma īpatsvars

būvniecības industrijā Latvijā

Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi

Būvmateriālu ražošana

10%

8%

Celtniecība

un apdare

Statistika

2020. gada peļņa pa nozarēm

Būvniecības industrijā Pierīgas reģionā (milj. EUR)

120

100

80

Ceļu un tiltu būve

14%

48%

60

40

20

Būvmateriālu tirdzniecība

20%

0

Celtniecība

un apdare

Būvmateriālu

tirdzniecība

Būvmateriālu

ražošana

Ceļu un

tiltu būve

Arhitektūras un

projektēšanas

pakalpojumi

2020. gada peļņa pa nozarēm

Būvniecības industrijā Vidzemē (milj. EUR)

14

12

10

8

6

4

2020. gada peļņa pa nozarēm

Būvniecības industrijā Kurzemē (milj. EUR)

20

15

10

5

2

0

Celtniecība

un apdare

Ceļu un

tiltu būve

Būvmateriālu

tirdzniecība

Būvmateriālu

ražošana

Arhitektūras un

projektēšanas

pakalpojumi

0

Celtniecība

un apdare

Arhitektūras un

projektēšanas

pakalpojumi

Būvmateriālu

ražošana

Ceļu un

tiltu būve

Būvmateriālu

tirdzniecība

2020. gada peļņa pa nozarēm

Būvniecības industrijā Zemgalē (milj. EUR)

14

12

2020. gada peļņa pa nozarēm

Būvniecības industrijā Latgalē (milj. EUR)

7

6

10

5

8

6

4

2

0

Būvmateriālu

ražošana

Celtniecība

un apdare

Ceļu un

tiltu būve

Būvmateriālu

tirdzniecība

Arhitektūras un

projektēšanas

pakalpojumi

4

3

2

1

0

Celtniecība

un apdare

Būvmateriālu

ražošana

Ceļu un

tiltu būve

Būvmateriālu

tirdzniecība

Datu vizualizācija sadarbībā ar Data Visualisation Software Lab

Arhitektūras un

projektēšanas

pakalpojumi

Informatīvā daļa

5


Saturs

SATURS

BŪVNIECĪBAS PROCESS UN UZRAUDZĪBA

Latvijas būvniecības uzņēmumi ...............................................................................................4

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ............................................7

Būvvaldes .........................................................................................................................................................................9

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ..........................10

Būvdarbu vidējās izmaksas .........................................................................................................11

Mēri ........................................................................................................................................................................................15

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

SERTIFICĒTIE SPECIĀLISTI UN LICENCĒTIE UZŅĒMUMI

Latvijas Amatniecības kameras amata meistari .....................................16

Sertificētie arhitekti .....................................................................................................................................17

Būvinspektoru reģistrs ...........................................................................................................................22

Sertificētie būvinženieri un būvtehniķi .......................................................................24

Sertificētie ceļu un tiltu būves speciālisti ............................................................27

Speciālisti dārzu, parku, ainavu, un teritoriju

labiekārtojuma projektēšanā, ierīkošanā un kopšanā ..................37

Dizaineri – sertificēti Latvijas Dizaineru

savienības biedri ...............................................................................................................................................38

Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti .......................................................41

Sertificētie elektronisko un telekomunikāciju

sakaru sistēmu speciālisti ...............................................................................................................55

Ēku projektēšanas, būvniecības, uzraudzības,

ekspertīzes speciālisti .............................................................................................................................58

Sertificētie gāzes un naftas apgādes

sistēmu speciālisti .........................................................................................................................................75

Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas biedri ..........................................77

Sertificētie hidrotehnisko būvju speciālisti ........................................................78

Sertificētie meliorācijas sistēmu speciālisti ....................................................80

Sertificētie nekustamo īpašumu vērtētāji ............................................................82

Sertificētie restauratori .........................................................................................................................83

Sertificētie siltumapgādes, ventilācijas un gaisa

kondicionēšanas sistēmu speciālisti ............................................................................85

Sertificētie ūdensapgādes un kanalizācijas

sistēmu speciālisti .........................................................................................................................................92

6


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

RĪGAS PILSĒTAS UN ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

No 1. septembra Rīgas pilsētas būvvaldes un aģentūras “Rīgas

pilsētas arhitekta birojs” funkcijas pārņēmis Rīgas domes Pilsētas

attīstības departaments (turpmāk – Departaments). Rīgas dome

lēmumu par Rīgas pilsētas būvvaldes un “Rīgas pilsētas arhitekta

biroja” likvidāciju un funkciju nodošanu Departamentam pieņēma

2021. gada 10. februārī. Iepriekš tika veikta funkciju analīze, kā arī

konsultācijas ar profesionāļu organizācijām, apkaimju iedzīvotājus

pārstāvošām biedrībām, veikta klientu un darbinieku aptauja.

Departaments ir vadošā pašvaldības iestāde galvaspilsētas attīstības

un teritorijas plānošanā, kas Rīgas pilsētā pārrauga un koordinē

attīstības procesus, nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu, tajā

skaitā veic pašvaldības būvvaldes funkcijas, nodrošina sabalansētu

mobilitātes attīstību, pārrauga arhitektūras procesa kvalitāti un

kvalitatīvas pilsētvides attīstību, pārrauga un kontrolē vides objektu

izvietošanu, pilsētas apstādījumus, zemes ierīcību, nodrošina kultūrvēsturisko

vērtību aizsardzību un adrešu piešķiršanu. Administratīvi

Departaments pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam, un deputātu

kontroli pār Departamenta darbību realizē Pilsētas attīstības komiteja.

Departamenta mērķis ir radoši veicināt un vadīt Rīgas pilsētas attīstību,

ievērojot sabiedrības intereses, veidojot Rīgas pilsētu par

konkurētspējīgu un pievilcīgu Baltijas jūras reģiona metropoli ar patīkamu,

ērtu un harmonisku vidi.

DEPARTAMENTA GALVENĀS FUNKCIJAS:

• pilsētas attīstības stratēģiskā vadība;

• pilsētvides sabalansētas attīstības nodrošināšana;

• pilsētas ekonomikas konkurētspējas veicināšana;

• sabiedrības iesaistīšana pilsētas attīstības procesos;

• informācijas un komunikācijas par Rīgas pilsētas attīstību

nodrošināšana;

• būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība;

• nodrošināt ģeotelpiskās informācijas iegūšanai atbilstošu vietējo

ģeodēzisko tīklu.

DEPARTAMENTA GALVENIE UZDEVUMI:

• Rīgas attīstības plānošana;

• veicināt investīciju piesaisti Rīgai;

• zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšana saskaņā

ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

• teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un to grozījumu izstrādāšanas

nodrošināšana un īstenošana;

• Rīgas pilsētas ekonomikas attīstības veicināšana un ekonomiskās

attīstības stratēģijas veidošana;

• Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšana;

• Rīgas pilsētas starptautiskās sadarbības veicināšana;

• Rīgas pilsētas interešu pārstāvēšana saistībā ar Eiropas Savienības

un starptautisko institūciju projektiem;

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

no 1. septembra

RĪGAS PILSĒTAS BŪVVALDE

• Būvniecības procesa tiesiskuma kontrole

• Pārrauga vides objektu izvietošanu, pilsētas

apstādījumus, detālplānojumu izstrādi un

realizāciju, zemes ierīcību

• Nodrošina kultūrvēsturisko vērtību

aizsardzību un adrešu piešķiršanu

PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS

DEPARTAMENTS

RĪGAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

"RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA

BIROJS"

• Arhitektūras procesa kvalitātes un

kvalitatīvas pilsētvides attīstības sekmēšana

• Arhitektoniskās kvalitātes principa

ievērošana pilsētbūvniecībā, atzinumi par

detālplānojumiem, lokālplānojumiem vai

būvniecības iecerēm

LĪDZ 31. AUGUSTAM

NO 1. SEPTEMBRA

PILSĒTAS

ATTĪSTĪBAS

DEPARTAMENTS

• Rīgas pilsētas attīstības un

teritorijas plānošana

• Būvniecības procesa

tiesiskuma nodrošināšana

• Sabalansēta mobilitātes

attīstība

• Arhitektūras procesa

kvalitātes un kvalitatīvas

pilsētvides attīstības

sekmēšana

• Vides objektu, ielu

tirdzniecības un reklāmu

pārraudzība un kontrole

• Pilsētas apstādījumu

pārraudzība un kontrole

• Kultūrvēsturisko vērtību

aizsardzības nodrošināšana

• Zemes ierīcības procesa

nodrošināšana

• Adrešu piešķiršana

Informatīvā daļa

7


Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

• Projektu izstrādes ierosināšanas un uzsākšanas veicināšana,

radot un attīstot projektu idejas saskaņā ar Rīgas pilsētas attīstības

stratēģiskajiem plāniem un iedzīvotāju aktuālajām vajadzībām.

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050

http://www.rdpad.lv

E-pasts: pad@riga.lv

Twitter.com: @rdpad

Facebook.com: RDPilsetasattistibasdepartaments

Zvanu centrs: 67105800

Sabiedrisko attiecību projektu vadītājs: 67012828

ZVANU CENTRS

Pie Zvanu centra var vērsties ikviens, kas vēlas saņemt informāciju

par Departamenta pārziņā esošajiem procesiem, kā arī iesniegt un

saņemt visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar būvniecības

procesu un citiem Departamenta pakalpojumiem. Pierakstīties

pie Departamenta speciālistiem var, zvanot uz tālruni 67105800.

Zvanu centra centra darba laiks:

Pirmdiena, ceturtdiena: 8.30–18.00

Otrdiena, trešdiena: 8.30–17.00

Piektdiena: 8.30–15.00

DEPARTAMENTA PAKALPOJUMI

Departaments sniedz virkni pakalpojumu, kas saistīti ar būvniecības

un inženierkomunikāciju ierīkošanas darbu veikšanu pilsētā – būvniecības

ieceres izskatīšana, būvprojektu izskatīšana un saskaņošana,

būvatļaujas izsniegšana un objekta pieņemšana ekspluatācijā,

reklāmas objektu un vides reklāmas izvietošanas saskaņošana,

zemesgabala ierīcības projekta darba uzdevuma saskaņošana un izsniegšana,

detālplānojumu izstrādes vadīšana, koku ciršanas atļaujas

izdošana, adresācijas piešķiršana, būvju kontroluzmērīšana u. c.

Ar detalizētu sniedzamo pakalpojumu aprakstu un izcenojumiem

iespējams iepazīties Departamenta mājaslapā www.rdpad.lv.

Departamenta elektroniskie pakalpojumi, izmantojot Departamenta

mājaslapu www.rdpad.lv vai www.eriga.lv:

• sabiedrības līdzdalība,

• būvju situācijas plāna izsniegšana,

• topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija,

• topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana,

• infrastruktūras nodevas kalkulators,

• Rīgas pilsētas ielu sarkano līniju lejupielāde

• izziņu sagatavošana par zemes gabalu perspektīvo izmantošanu

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.–2018. g.

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” pieejama aktuālā informācija par

būvniecības ieceru, lokālplānojumu un koku ciršanas ieceru publiskajām

apspriešanām. Departamenta mājaslapā interesenti var iepazīties

ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētbūvniecības

padomes un komisiju, Inženieru padomes sēžu darba kārtību

un lēmumiem, kā arī vērot sēdes norisi tiešraidē.

ISO KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments bija viena no pirmajām

Rīgas domes institūcijām, kas savā darbībā ieviesusi un sertificējusi

Kvalitātes vadības sistēmu. Pirmo reizi sertifikātu starptautiskajam

Kvalitātes vadības sistēmas standartam LVS EN ISO 9001:2000

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ieguva 2006. gadā.

Gadu gaitā Departaments ir efektīvi darbojies, lai attīstītu, uzturētu

un nemitīgi pilnveidotu Kvalitātes vadības sistēmu, ko apliecina

periodiski atkārtota sertifikācijas iegūšana. Pēdējais sertifikāts,

kas apliecina Departamenta atbilstību Kvalitātes vadības sistēmas

standarta prasībām, tika saņemts 2015. gadā. Šobrīd Rīgas domes

Pilsētas attīstības departamenta kolektīvs darbojas atbilstoši jaunākajam

Kvalitātes pārvaldības sistēmas starptautiskajam standartam

LVS EN ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēma. Prasības”.

Atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015 standartam Departamenta darbība

un procesi tiek organizēti pilsētas attīstības stratēģiskajā vadībā, pilsētas

ekonomikas konkurētspējas veicināšanā, pilsētvides sabalansētas

attīstības nodrošināšanā, sabiedrības iesaistīšanā pilsētas attīstības

procesos, informācijas un komunikācijas nodrošināšanā par

Rīgas pilsētas attīstību, būvniecības procesu tiesiskuma uzraudzībā

un nodrošināšana ar ģeotelpiskās informācijas iegūšanai atbilstošu

vietējo ģeodēzisko tīklu.

Kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas pamatprincipi:

• visos Departamenta darbiniekos veidot atbildību par sniegto

pakalpojumu kvalitāti,

• sniegt pakalpojumus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās

prasības,

• veidot savstarpēji lietišķas un pozitīvas attiecības ar klientiem,

citām pašvaldības struktūrvienībām un sadarbības partneriem,

panākot viņu uzticēšanos Departamentam kā drošam pakalpojumu

sniedzējam,

• nepārtraukti pilnveidot un attīstīt kvalitātes vadības sistēmu,

izvērtējot šādus kritērijus:

- klientu apmierinātību, prasības un vēlmes,

- mērķus un to izpildi,

- informāciju par piegādātājiem,

- procesu izpildi,

- iekšējā un ārējā audita rezultātus un vadības pārskatus.

8


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

BŪVVALDES

Aizkraukles novada pašvaldības būvvalde

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101,

tālr. 65133943, 29130193

Alūksnes novada pašvaldības iestāde “Būvvalde”

Dārza iela 11, Alūksne, LV-4301, tālr. 64322770

Augšdaugavas novada būvvalde

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65476822

Ādažu novada pašvaldības Ādažu būvvalde

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67996490

Balvu novada pašvaldības būvvalde

Bērzpils iela 1a, Balvi, LV-4501, tālr. 64507075

Bauskas novada būvvalde

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr. 63923304

Cēsu novada būvvalde

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālr. 64123642

Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un

būvniecības departaments

Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65407780

Dienvidkurzemes (Grobiņas) novada būvvalde

Lielā ielā 76, Grobiņa, Grobiņas novads, LV3430, tālr. 63497972

Dobeles novada pašvaldības būvvalde

Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701, tālr. 63707268, 63707267

Gulbenes novada būvvalde

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tālr. 64474912,

29277150

Jelgavas novada būvvalde

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, tālr. 63024921

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas būvvalde

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālr. 63005576, 63005566

Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils pilsētas būvvalde

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, LV-5201, tālr. 65231005

Jūrmalas pilsētas domes būvvalde

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr. 67093816

Krāslavas novada būvvalde

Skolas iela 7, Krāslava, LV-5601, tālr. 65620274

Kuldīgas novada būvvalde

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, tālr. 63321903

Ķekavas novada būvvalde

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123,

tālr. 67847162

Liepājas pilsētas būvvalde

Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401, tālr. 63404725

Limbažu novada pašvaldības Būvvalde

Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, tālr. 64024985

Līvānu novada būvvalde

Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316, tālr. 65307272

Ludzas novada pašvaldības būvvalde

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālr. 65707126,

65707407

Būvvaldes

Madonas novada būvvalde

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801,

tālr. 64860097

Mārupes novada būvvalde

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167,

tālr. 67149863

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres

novada būvvalde

Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001, tālr. 65071175

Olaines novada pašvaldības būvvalde

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tālr. 67964333

Preiļu novada būvvalde

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, tālr. 65312353, 26582832

Rēzeknes novada būvvalde

Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne, LV-4601, tālr. 26531328

Rēzeknes pilsētas būvvalde

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64607627, 64607628

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālr. 67105800

Ropažu novada pašvaldības būvvalde

Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135, tālr. 67918666

Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada

Būvvalde”

Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169, tālr. 67981013

Saldus novada būvvalde

Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, tālr. 63807264, 29293889

Saulkrastu novada būvvalde

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, tālr. 22008416

Siguldas novada būvvalde

Zinātnes iela 7, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150,

tālr. 67800956

Smiltenes novada būvvalde

Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, tālr. 64707889,

64773576

Talsu novada būvvalde

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. 63237685

Tukuma novada būvvalde

Talsu iela 4, Tukums, LV-3101, tālr. 63132890, 26120977,

29493925

Valkas novada būvvalde

Semināra iela 9, Valka, LV-4701, tālr. 64707491, 28378470

Valmieras novada būvvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207155

Varakļānu novada būvvalde

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838, tālr. 64860840

Ventspils pilsētas dome Arhitektūras un pilsētbūvniecības

nodaļa, Būvniecības administratīvā inspekcija

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, tālr. 63601162, 63601197

Ventspils novada pašvaldības būvvalde

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, tālr. 63629456, 63629466

Informatīvā daļa

9


Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

NACIONĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA PĀRVALDE

Mazā Pils 19, Rīga, LV 1050, tālr. 28908600

E-pasts: pasts@mantojums.lv, www.nkmp.gov.lv

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Klientu apkalpošanas centrs

Pils 20, 1. stāvā, Rīga

Pirmdien 10.00–18.00

Otrdien, trešdien, ceturtdien 10.00–15.00

Piektdien 10.00–14.00

Pieminekļu dokumentācijas centra lasītava (materiāli iepriekš

jāpasūta: dokumentacija@mantojums.lv)

Piektdien 10.00–14.00

Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas mākslas

priekšmetu eksperti jautājumos par atļauju un izziņu sagatavošanu

mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm

Pirmdien 10.00–17.00

Otrdien, ceturtdien 10.00–14.00

Pārvaldes vadītājs Juris Dambis,

tālr. 67213113, e-pasts: juris.dambis@mantojums.lv

Pārvaldes vadītāja vietniece Kristīne Ābele,

tālr. 67213113, e-pasts: kristine.abele@mantojums.lv

Arheoloģijas un vēstures daļa, vadītāja Sandra Zirne,

tālr. 66164787, e-pasts: arheologija@mantojums.lv

Arhitektūras un mākslas daļa, vadītāja Anna Ancāne,

tālr. 67212565, e-pasts: anna.ancane@mantojums.lv

Attīstības daļa, vadītājas p.i. Agnese Rupenheite,

tālr. 67228505, e-pasts: agnese.rupenheite@mantojums.lv

Restaurācijas politikas sektors, speciāliste-sektora vadītāja

Ieva Jekševica,

tālr. 67228808, e-pasts: ieva.jeksevica@mantojums.lv

Nodrošinājuma daļa, vadītājs Edmunds Vonsovičs,

tālr. 67225426, e-pasts: edmunds.vonsovics@mantojums.lv

Pārvaldības daļa, vadītāja Kristīne Ābele,

tālr. 67213113, e-pasts: kristine.abele@mantojums.lv

Pieminekļu dokumentācijas centrs, vadītāja Simona Čevere,

tālr. 67326603, e-pasts: simona.cevere@mantojums.lv

Arhitektūras muzejs, vadītāja Ilze Martinsone,

tālr. 67220779, e-pasts: ilze.martinsone@mantojums.lv

Inspekcijas reģionālās nodaļas

KURZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA

Vadītāja Elīna Orna, tālr. 63321955,

e-pasts: kurzeme@mantojums.lv

LATGALES REĢIONĀLĀ NODAĻA

Vadītāja Vilma Platpīre, tālr. 26392723,

e-pasts: latgale@mantojums.lv

RĪGAS REĢIONĀLĀ NODAĻA

Vadītāja Ināra Bula, tālr. 67213757,

e-pasts: riga@mantojums.lv

VIDZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA

Vadītāja Ilze Liekniņa, tālr. 64123834,

e-pasts: vidzeme@mantojums.lv

ZEMGALES REĢIONĀLĀ NODAĻA

Vadītāja Elvīra Mantrova, tālr. 67350070,

e-pasts: zemgale@mantojums.lv

10


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

BŪVDARBU VIDĒJĀS IZMAKSAS

Būvdarbu vidējās izmaksas

Darba alga Materiālu Mehānismu

Darbu un izdevumu nosaukums Mērvienība par vienību, izmaksas, EUR izmaksas,

EUR (no – līdz) EUR (no – līdz)

NAMDARI, GALDNIEKI, JUMIĶI

Koka statņu ārsiena 50 x 150 mm m³ 124,88–162,3 270,3–355,44 5,62–6,83

Koka šķērssiena ar 20 mm dēļu apšuvumu abās pusēs m² 17,78–23,11 18,97–24,95 0,8–0,97

Griestu sijas

70 x 150 mm m 3,36–4,37 2,78–3,66 0,15–0,18

70 x 200 mm m 3,36–4,37 3,44–4,52 0,15–0,18

100 x 200 mm m 3,36–4,37 4,85–6,38 0,15–0,18

Jumta krēsla izveidošana, ieskaitot spāres

50 x 150 mm m 3,56–4,62 2,32–3,05 0,16–0,19

70 x 150 mm m 3,56–4,62 2,58–3,39 0,16–0,19

70 x 200 mm m 3,56–4,62 3,82–5,02 0,16–0,19

Jumta klājums

ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu m² 16,1–20,93 13,28–17,46 0,72–0,87

ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu profilētā tērauda PP 20 loksnēm m² 13,34–17,33 15,66–20,59 0,6–0,73

ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu profilētā tērauda PP 45 loksnēm m² 13,34–17,33 17,08–22,46 0,6–0,73

ar viļņotām “Onduline” bitumena loksnēm, ieskaitot latojumu m² 4,64–6,03 10,93–14,37 0,21–0,26

ar bitumena kārniņiem, ieskaitot latojumu m² 8,89–11,56 8,64–11,36 0,4–0,49

Sienu apšuvums ar rievotiem dēļiem 20 mm ar koka karkasu m² 7,61–9,89 10,67–14,03 0,34–0,41

Griestu apšuvums ar rievotiem dēļiem 20 mm ar koka karkasu m² 10,57–13,74 11,62–15,28 0,48–0,58

Grīdas segums no 35 mm dēļiem, ieskaitot slīpēšanu, krāsošanu m² 11,16–14,51 15,04–19,78 0,5–0,61

Grīdas no 25 mm dēļiem, ieskaitot slīpēšanu, krāsošanu m² 11,16–14,51 12,29–16,16 0,5–0,61

Grīdlīstes

MDF t.m 1,78–2,31 1,67–2,2 0,08–0,1

cēlkoka t.m 2,37–3,08 7,9–6,03 0,11–0,13

Cēlkoka grīdas m² 8,89–11,56 27,67–36,39 0,4–0,49

Parkets, lakots m² 10,87–14,12 30,65–40,3 0,49–0,6

Lamināts m² 3,16–4,11 8,72–20,646 0,14–0,17

Vairoga parkets, lakots m² 11,86–15,41 33,86–44,53 0,53–0,64

Lokšņu parkets m² 2,96–3,85 30,71–48,456 0,13–0,16

Vecā parketa ēvelēšana, lakošana m² 9,98–12,97 3,31–4,35 0,45–0,55

Logi

koka ar stikla paketi m² 19,76–25,68 165,13–217,15 0,89–1,08

plastikāta ar stikla paketi m² 19,76–25,68 81,14–106,7 0,89–1,08

alumīnija ar stikla paketi m² 19,76–25,68 153,6–201,98 0,89–1,08

koka ar vienu stiklu m² 19,76–25,68 133,31–175,3 0,89–1,08

Stiklotas sienas, vitrīnas, ieskaitot profillīstes m² 19,76–25,68 155,62–204,64 0,89–1,08

Ārdurvis

koka, finierētas m² 22,72–29,53 142,72–187,68 1,02–1,24

koka, cēlkoka m² 22,72–29,53 194,53–255,81 1,02–1,24

plastikāta m² 22,72–29,53 125,51–165,05 1,02–1,24

Iekšdurvis

koka, finierētas m² 20,75–26,96 138,65–182,32 0,93–1,13

koka, cēlkoka m² 20,75–26,96 189,11–248,68 0,93–1,13

plastikāta m² 20,75–26,96 123,2–162,01 0,93–1,13

kartona, gruntētas m² 11,86–15,41 35,93–47,25 0,53–0,64

Gipškartona apšuvums

uz sienas ar līmi m² 3,66 - 4,75 4,27–5,17 0,16–0,19

uz sienas uz metāla karkasa m² 5,73–7,45 10,26–12,41 0,26–0,32

Informatīvā daļa

11


Būvdarbu vidējās izmaksas

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Darba alga Materiālu Mehānismu

Darbu un izdevumu nosaukums Mērvienība par vienību, izmaksas, EUR izmaksas,

EUR (no – līdz) EUR (no – līdz)

uz griestiem ar līmi m² 4,94–6,42 4,1–4,95 0,22–0,27

uz griestiem uz metāla karkasa m² 6,92–8,99 9,59–11,60 0,31–0,38

Starpsienas

ar siltumizolāciju 50 mm, riģipša apšuvums vienā kārtā abās pusēs m² 11,56–15,02 17,88–21,63 0,52–0,63

ar siltumizolāciju 50 mm, riģipša apšuvums divās kārtās abās pusēs m² 15,51–20,16 18,91–22,88 0,7–0,85

Akmens vates

iestrāde koka karkasā pie sienas m³ 59,28–77,04 91,44–120,24 2,67–3,24

iestrāde koka karkasā pie griestiem m³ 79,04–102,72 84,68–111,35 3,56–4,33

Koka kāpnes montāža m² 35,57–46,22 406,22–694,434 1,6–1,94

Kāpņu margas t.m 11,86–15,41 23,58–46,515 0,53–0,64

Piekārtie griesti (ARMSTRONG tipa) m² 6,62–8,6 8,35–28,548 0,3–0,36

Palodzes 250 mm platumā (baltā krāsā, lamināts) t.m 3,75–4,88 9,2–12,1 0,17–0,21

Logu slēģi m² 15,81–20,54 47,9–182,67 0,71–0,86

Žalūzijas m² 17,78–23,11 31,51–62,16 0,8–0,97

Tapetes

līmēt pie sienām m² 3,46–4,49 1,1–8,7 0,16–0,19

līmēt pie griestiem m² 4,45–5,78 1,04–8,22 0,2–0,24

KOMUNIKĀCIJAS

Iekšējie ūdensvadi (bez aprīkojuma) ēkas m² 3,69–4,72 10,11–13,14 0,28–0,35

Iekšējie kanalizācijas vadi (bez aprīkojuma) ēkas m² 2,56–3,81 6,58–8,55 0,19–0,24

Apkure (bez katlu iekārtas) ēkas m² 2,82–5,34 14,96–19,45 0,21–0,26

Vēdināšana ēkas m² 12,91–22,66 15,49–20,14 0,97–1,22

Gaisa kondicionēšana ēkas m² 2,19–4,89 16,62–21,61 0,16–0,2

Iekšējie elektrotehniskie darbi (bez gaismekļiem) ēkas m² 5,91–13,52 13,33–17,33 0,44–0,55

Iekšējie vājstrāvas darbi ēkas m² 1,11–4,64 4,91–6,38 0,08–0,1

Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ēkas m² 2,17–3,57 7,05–9,17 0,16–0,2

KRĀSOTĀJU DARBI

Pelējuma tīrīšana (iekšdarbiem/ārdarbiem),

piemēram, ar MAPEI Salancolor Cleaner Plus m² 1,49–1,94 2,29–3,05 0,07–0,08

Pretpelējuma gruntēšana (iekšdarbiem/ārdarbiem),

piemēram, ar MAPEI Silancolor Primer Plus m² 0,87–1,13 1,73–2,3 0,04–0,05

Dekoratīva un aizsargājoša apmetuma izveide (iekšdarbiem, ārdarbiem),

piemēram, ar MAPEI Mape-Mosaic 1,2 mm (01–06) m² 14,89–19,36 5,99–7,97 0,74–0,89

Dekoratīva un aizsargājoša apmetuma izveide (iekšdarbiem, ārdarbiem),

piemēram, ar MAPEI Mape-Mosaic 1,6 mm (07–42) m² 17,37–22,58 7,13–9,48 0,87–1,04

Sienu krāsošana ar ūdens disp. krāsu (iekšdarbiem),

piemēram, ar MAPEI Colorite Matt m² 4,96–6,45 0,71–0,94 0,25–0,3

Sienu krāsošana ar akrila ūd. disp. krāsu (iekšdarbiem, ārdarbiem),

piemēram, ar MAPEI Colorite Performance m² 4,96–6,45 1,99–2,65 0,25–0,3

Griestu krāsošana ar ūdens disp. krāsu (iekšdarbiem),

piemēram, ar MAPEI Colorite Matt m² 6,21–8,07 0,7–0,93 0,31–0,37

Sienu krāsošana ar mazgājamo krāsu (iekšdarbiem),

piemēram, MAPEI Durslite m² 4,96–6,45 1,68–2,23 0,25–0,3

Sienu krāsošana ar mazgājamo ūdens dispersijas krāsu (iekšdarbiem),

piemēram, MAPEI Dursilite Matt m² 4,96–6,45 1,3–1,73 0,25–0,3

Akrila bāzes plānkārtas apmetums sienu dekoratīvā aizsargpārklājuma

izveidei (iekšdarbiem/ārdarbiem), piemēram, ar

MAPEI Quarzolite Tonachino 0,7 mm m² 14,89–19,36 4,64–6,17 0,74–0,89

MAPEI Quarzolite Tonachino 1,2 mm m² 14,89–19,36 5,36–7,13 0,74–0,89

MAPEI Quarzolite Tonachino 1,5 mm m² 14,89–19,36 5,63–7,49 0,74–0,89

MAPEI Quarzolite Tonachino 2,0 mm m² 14,89–19,36 6,2–8,25 0,74–0,89

12


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Būvdarbu vidējās izmaksas

Darba alga Materiālu Mehānismu

Darbu un izdevumu nosaukums Mērvienība par vienību, izmaksas, EUR izmaksas,

EUR (no – līdz) EUR (no – līdz)

Koka grīdu pārklāšana ar tonējošo eļļu, piemēram, ar MAPEI Ultracoat Oil Color m² 3,47–4,52 1,17–1,56 0,17–0,2

Metāla dekoratīva krāsošana ar augstu atmosfēras noturību un

antioksidējošiem pigmentiem, piemēram, ar JUNO Oxiforija (pelēka) m² 2,61–3,39 2,4–3,19 0,13–0,16

Virsmas aizsardzības pārklājums, piemēram, MAPEI Wallgard Barier m² 1,74–2,26 0,71–0,94 0,09–0,11

ZEMES DARBI

Būvbedres rakšana

ar ekskavatoru 100 m³ 78,19–101,64 412,02–517,09

ar rokām m³ 20,44–26,57

Būvbedres pamatnes planēšana 100 m² 10,05–13,07 51,87–65,1

Teritorijas planēšana 100 m² 33,51–43,56 45,91–57,62

Liekās grunts nostumšana 100 m³ 33,51–43,56 167,56–210,29

Tranšeju rakšana komunikācijām

ar mehānismiem m 0,78–1,02 1,67–2,94

ar rokām m³ 22–28,6

Tranšeju nostiprināšana ar dēļiem m² 12,29–15,97 5,04–6,45 1–1,26

Grunts atpakaļ bēršana

ar rokām 100 m³ 1787,2–2323,2

ar mehānismiem 100 m³ 33,51–43,56 332,9–417,79

DEMONTĀŽA

Šķembu seguma nojaukšana m³ 2,51–2,89 1,34–1,49

Celiņu apmaļu izjaukšana m 1,01–1,16 0,42–0,47

Asfaltbetona trotuāra seguma līdz 40mm biezumā nojaukšana m² 2,01–2,31 1,38–1,53

Bruģa seguma izjaukšana m² 4,22–7,17 0,24–0,27

Koka siju nojaukšana starp mūra sienām (ar rokas instrumentiem),

siju garums līdz 6,5 m sija 21,11–24,28 9,59–10,64

Pārseguma starpgriestu dēļu klāja izjaukšana m² 2,01–2,31 0,85–0,94

Monolīto pamatu nojaukšana m³ 46,23–137,56 19,46–21,6

Laukakmeņu pamatu nojaukšana m³ 32,16–85,54 14,21–15,77

Jumta latojuma nojaukšana m² 1,01–1,16 0,43–0,48

Jumta dēļu klāja nojaukšana m² 1,51–1,73 0,67–0,74

Spāru nojaukšana m 1,31–2,31 0,57–0,63

Skārda jumta seguma nojaukšana m² 2,01–2,31 0,86–0,95

Laukakmeņu sienu nojaukšana m³ 25,13–67,05 11,21–12,44

Monolīto betona sienu nojaukšana m³ 65,33–150,28 28,86–32,03

Monolīto starpsienu nojaukšana m³ 73,37–173,4 30,32–33,66

Vieglbetona bloku sienu nojaukšana m³ 18,09–32,37 8,14–9,04

Ķieģeļu sienu nojaukšana m³ 19,1–60,11 8,19–9,09

Ķieģeļu starpsienu nojaukšana m³ 22,11–67,05 9,76–10,83

Brusu guļbūves sienu nojaukšana m² 7,04–10,4 2,96–3,29

Koka karkasu sienu ar siltumizolāciju nojaukšana m² 5,03–9,25 2,16–2,4

Dēļu grīdas klāja izjaukšana m² 2,01–2,31 0,85–0,94

Parketa vairogu grīdu izjaukšana m² 2,51–2,89 1,09–1,21

Laminātparketa grīdu izjaukšana m² 1,81–2,08 0,75–0,83

Grīdlīstu izjaukšana m 0,4–1,5 0,17–0,19

Logu bloku izņemšana ar palodzēm m² 17,09–19,65 7,61–8,45

Logu bloku izņemšana bez palodzēm m² 15,68–18,03 6,42–7,13

Durvju bloku izņemšana m² 8,94–10,29 3,98–4,42

Apmetuma atdauzīšana m² 2,51–5,2 1,06–1,18

Piekārto griestu demontāža m² 2,01–2,89 0,85–0,94

Informatīvā daļa

13


Būvdarbu vidējās izmaksas

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Darba alga Materiālu Mehānismu

Darbu un izdevumu nosaukums Mērvienība par vienību, izmaksas, EUR izmaksas,

EUR (no – līdz) EUR (no – līdz)

Tapešu noņemšana m² 1,01–1,5 0,41–0,46

Sienu flīžu apšuvuma nojaukšana m² 3,02–3,47 1,33–1,48

LABIEKĀRTOŠANA

Metāla stieņu vārti gab. 142,52–171,08 449,52–633,82 17,69–21,23

Metāla stieņu žogs m² 26,47–31,77 63,99–90,23 1,06–1,27

Metāla sieta vārti gab. 111,98–134,42 251,09–354,04 11,35–13,62

Metāla sieta žogs t.m 6,82–8,19 4,85–6,84 0,47–0,56

Betona stabi ar cokola elementiem t.m 19,55–23,46 25,83–36,42 2,37–2,84

Segums

Asfalta 6 cm bez pamatnes m² 3,97–4,77 7,07–9,97 3,1–3,72

Bruģa 60 mm bez pamatnes m² 18,12–21,75 0,94–1,13

Šķembu 15 cm biezumā m² 4,43–5,32 4,38–6,18 1–1,2

Zāliena ierīkošana ar melnzemes kārtu 10 cm m² 2,85–3,42 2,78–3,92 1,27–1,52

Betona flīžu ieklājums bez pamatnes m² 18,73–22,48 14,13–19,92 0,98–1,18

SKĀRDNIEKA DARBI

Skārda iesegumi dzegām un ugunsmūriem m² 15,24–20,11 11,13–20,26 1,68–2,18

Teknes

no cinkotā skārda t.m 6,84–9,03 9,22–11,99 0,75–0,98

no plastmasas t.m 6,84–9,03 7,58–9,85 0,75–0,98

no skārda ar PVH pārklājumu t.m 6,84–9,03 10,48–13,62 0,75–0,98

Ūdens notekas

no cinkotā skārda t.m 7,51–9,91 7,97–10,36 0,83–1,08

no plastmasas t.m 7,51–9,91 7,45–9,69 0,83–1,08

no skārda ar PVH pārklājumu t.m 7,51–9,91 10,28–13,36 0,83–1,08

Palodzes

no cinkotā skārda m² 13,47–17,78 10,12–22,37 1,48–1,92

no vara skārda m² 19,87–26,23 36,98–44,22 2,19–2,85

Piezīmes

1. Darba algā ietverti valsts noteiktie darba algas nodokļi un nodevas.

2. Būvizstrādājumu cenas var precizēt tikai pēc projekta detalizētas izstrādāšanas, kad ir saskaņoti būvniecības apstākļi, apjomi,

derīguma nosacījumi un sarežģītības pakāpe.

3. Vienības cenās nav iekļauti virsizdevumi (papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu

organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas), būvdarbu veicēja

peļņa un pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

4. Cenas ir noteiktas saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un tirgus situācijas apstākļiem.

5. Cenas ir orientējošas – atsevišķu pakalpojumu cenas var atšķirties no tabulā uzrādītajām atkarībā no pakalpojuma sniegšanas

kvalitātes, ātruma un sarežģījumiem.

6. Cenas precīzāk atbilst liela apjoma pasūtījumiem.

7. Ņemot vērā loģistikas problēmas, kas radušās Covid-19 pandēmijas ietekmē, būvizstrādājumu un mehānismu izmaksas

precizējamas vismaz 30 dienas pirms plānoto būvdarbu uzsākšanas.

14


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

MĒRI

METRISKO MĒRU UN SVARU APZĪMĒJUMI

Nosaukums Attiecība Apzīmējums

Kilometrs 1000 m km

Hektometrs 100 m hkm

Dekametrs 10 m dkm

Metrs 1 m m

Decimetrs 0,1 m dm

Centimetrs 0,01 m cm

Milimetrs 0,001 m mm

Mikrons 0,000001 m μ

Hektārs 10 000 m 2 ha

Nosaukums Attiecība Apzīmējums

Ārs 100 m 2 a

Metr. tonna 1000 kg t

Kilograms 1 l ūdens 4°C kg

Grams 0,001 kg g

Miligrams 0,0001 kg mg

Hektolitrs 100 l hl

Dekalitrs 10 l dkl

Litrs 1000 cm 3 l

Decilitrs 0,1 l dl

Centilitrs 0,01 l cl

Mililitrs 0,001 l ml

Mēri

GARUMA MĒRI

Metri Collas Pēdas Asis Veršoki Aršinas Centimetri

1 39,3701 3,28085 0,46869 22,4970 1,40607 100,00

0,02540 1 0,08333 0,01191 0,57140 0,03571 2,53995

0,30480 12 1 0,14286 6,85714 0,42857 30,4794

2,13360 84 7 1 48 3 213,357

0,04445 1,75 0,14583 0,02083 1 0,06250 4,4455

0,71120 28 2,33333 0,33333 16 1 71,120

0,01 0,3937 0,03280 0,00468 0,224970 0,0140607 1

GARUMA MĒRI ATTĀLUMIEM

Kilometrs Ģeogr. jūdze Jūras jūdze Anglijas jūdze Vācijas jūdze Verste

1 0,13408 0,53903 0,62137 0,13333 0,93740

7,42016 1 4,000 4,61076 0,98933 6,95565

1,85504 0,25000 1 1,15269 0,24734 1,73891

1,60932 0,21688 0,86754 1 0,21458 1,50857

7,500 1,01076 4,04304 4,66047 1 7,03050

1,06678 0,14372 0,57507 0,66288 0,14222 1

PLATĪBAS MĒRI

Kv. metri Kv. collas Kv. pēdas Kv. asis Kv. veršoki Kv. aršinas Kv. cm

1 1550,1 10,76398 0,219672 506,123 1,97704 10 000

0,00065 1 0,00694 0,000142 0,32653 0,00128 6,4514

0,09290 144 1 0,02042 47,0204 0,18367 928,994

4,55225 7056 49 1 2304 9 45521,0

0,00198 3,0625 0,02127 0,000434 1 0,00391 19,758

0,50581 784 5,44444 0,11111 256 1 5058,00

0,0001 0,15501 0,00108 0,000022 0,05061 0,000198 1

TILPUMA MĒRI

Kub. metri Kub. pēdas Kub. asis Spaiņi Stopi Litri Galoni (angļu) Galoni (amerikāņu)

1 35,3148 0,102958 81,31 813,078 1000 219,98 264,2

0,028317 1 0,002915 2,302 23,023 28,315 6,242 7,4805

0,7127 343 1 789,69 7896,74 9712,15 2136,2 2565,8

0,0123 0,4336 0,001266 1 10 12,293 2,7056 3,249

0,0012 0,0434 0,0001 0,1 1 1,2229 0,270491 0,324687

0,0010 0,0353 0,0001 0,08131 0,8131 1 0,2201 0,2642

0,004546 0,16057 0,000468 0,36961 - 4,546 1 1,2002

0,003785 0,1337 0,000389 0,30772 - 3,7852 0,83292 1

Informatīvā daļa

15


Latvijas Amatniecības kameras amata meistari

LATVIJAS AMATNIECĪBAS KAMERAS

AMATA MEISTARI

Uz 2021. gada 9. oktobri

Latvijas Amatniecības kamera

www.lak.lv

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds, uzvārds

Sertifikāta /

diploma nr.

Akad. izgl. apdares darbu veicējs

Normunds Mukstiņš 15-1/1-42/2

Akmeņkaļi

Rolands Bergs 15-1/1-1/9

Ronalds Bergs 15-1/1-1/10

Sergejs Feldbergs 15-1/1-1/7

Guntis Pandars 15-1/1-1/3

Sandrs Skribnovskis 15-1/1-1/4

Matīss Vindačs 15-1/1-1/12

Apdares darbu veicējs

Normunds Lindemanis 15-1/1-42/1

Būvgaldnieki

Jānis Cepurnieks-Cepurītis 15-1/3-2/8

Aigars Fridrihsons 15-1/3-2/5

Edvīns Lācis 15-1/3-2/7

Būvmākslas mantojuma restauratori

Edvīns Krūmiņš 15-1/1-38/3

Artūrs Lapiņš 15-1/1-38/2

Rihards Platais 15-1/1-38/5

Valdis Jānis Platais 15-1/1-38/6

Madara Rasiņa 15-1/1-38/4

Daiļkrāsotāji

Jānis Dūdiņš 15-1/1-16/8

Kristīne Gulbe 15-1/1-16/3

Sandis Paegle 15-1/1-16/2

Arvīds Plokšta 15-1/1-16/7

Sandra Priežčiekure 15-1/1-16/5

Dekoratīvo būvelementu veidotāji

Juta Gulbe 15-1/1-32/4

Inga Hauslere 15-1/1-32/9

Andis Kušķis 15-1/1-32/3

Dagmāra Mišķe 15-1/1-32/6

Elga Zariņa 15-1/1-32/2

Ēku krāsotāji

Ināra Orlovska 15-1/1-36/4

Svetlana Priede 15-1/1-36/3

Jumiķi

Ilmārs Jurjāns 15-1/1-13/1

Ingars Kolčs 15-1/1-13/16

Sergejs Kolomeicevs 15-1/1-13/17

Sergejs Lazarevs 15-1/1-13/6

Vārds, uzvārds

Sertifikāta /

diploma nr.

Jānis Alberts Otto 15-1/1-13/8

Uldis Pīleņģis 15-1/1-13/13

Juris Skrebelis 15-1/1-13/15

Jānis Veiss 15-1/1-13/14

Valdis Vucāns 15-1/1-13/11

Kalējs

Kaspars Bambis 15-1/2-12/3

Kokgriezēji

Gundars Āboltiņš 15-1/3-4/2

Igurds Baņķis 15-2/3-4/3

Krāšņu podnieki

Sandis Cvetkovs 15-1/1-26/15

Māris Kupčs 15-1/1-26/31

Krāšņu un kamīnu podnieki

Mārtiņš Ansons 15-1/1-26/21

Agris Bērziņš 15-1/1-26/23

Andis Losis 15-1/1-26/28

Raitis Meiers 15-1/1-26/25

Ivars Pidiks 15-1/1-26/29

Andris Romulis 15-1/1-26/17

Valdis Romulis 15-1/1-26/18

Guntars Rozentāls 15-1/1-26/30

Arnolds Strazdiņš 15-1/1-26/19

Raivo Zvejnieks 15-1/1-26/20

Mēbeļu galdnieks

Māris Saulgriezis 15-1/3-3/3

Namdari

Juris Balodis 15-1/1-24/19

Gints Biezais 15-1/1-24/5

Gintis Brikmanis 15-1/1-24/4

Andis Eņģelis 15-1/1-24/16

Klaids Kalniņš 15-1/1-24/10

Jānis Laurinovičs 15-1/1-24/11

Raimonds Pūne 15-1/1-24/20

Armands Rapšs 15-1/1-24/1

Tālis Sala 15-1/1-24/12

Sergejs Tauriņš 15-1/1-24/21

Ziedonis Zālītis 15-1/1-24/14

Raimonds Zviedris 15-1/1-24/15

Santehniķis

Emīls Būka 15-1/1-27/2

Vārds, uzvārds

Sertifikāta /

diploma nr.

Skārdnieki

Jānis Brauers 15-1/2-33/16

Laimons Ceplis 15-1/2-33/18

Aleksejs Kots 15-1/2-33/17

Skursteņslaucītāji

Jānis Andersons 15-1/7-24/34

Valdis Armušēvics 15-1/7-5/13

Normunds Baburs 15-1/7-5/9

Olafs Baburs 15-1/7-5/5

Māris Bambis 15-1/7-5/1

Almants Bērziņš 15-1/7-24/40

Elijs Bite 15-1/7-24/33

Guntis Brakmanis 15-1/7-5/2

Raimonds Brokāns 15-1/7-5/14

Vilnis Daņiļevičs 15-1/7-24/38

Alfons Everts 15-1/7-5/6

Agris Grosbergs 15-1/7-24/25

Ivars Grūbe 15-1/7-24/22

Dainis Kreināts 15-1/7-24/31

Georgijs Kudrjavskis 15-1/7-24/18

Guntars Liecis 15-1/7-24/42

Andris Mucenieks 15-1/7-24/36

Andis Multiņs 15-1/7-24/35

Gundars Pētersons 15-1/7-24/17

Artūrs Pūpols 15-1/7-24/41

Aivars Reisons 15-1/7-24/37

Oskars Rudzis 15-1/7-24/23

Ingus Salenieks 15-1/7-5/12

Igors Šiškins 15-1/7-24/27

Viktors Spēlmanis 15-1/7-24/21

Staņislovs Sungaila 15-1/7-5/8

Raimonds Tīģeris 15-1/7-5/7

Ēriks Upītis 15-1/7-24/32

Juris Vanags 15-1/7-24/19

Varis Vilcāns 15-1/7-5/3

Vilnis Vītols 15-1/7-24/20

Aldis Zaķis 15-1/7-24/28

Andris Zanders 15-1/7-24/26

Raitis Zariņš 15-1/7-5/11

Ivars Zīle 15-1/7-24/39

16


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Sertificētie arhitekti

SERTIFICĒTIE ARHITEKTI

Uz 2021. gada 9. oktobri

www.bis.gov.lv

Sertificējošā institūcija: LAS SC Latvijas Arhitektu savienība

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Laimdota Abdullajeva 1-00414 14.09.2018.

Inese Abika 1-00394 10.09.2018.

Daina Agruma 1-00735 12.12.2018.

Rita Akermane 1-00684 04.12.2018.

Jānis Alksnis 1-00799 19.12.2018.

Kārlis Alksnis 1-00240 08.05.2018.

Harijs Alsiņš 1-00866 22.05.2019.

Inga Ancāne 1-00448 26.09.2018.

Ingrīda Andersone 1-00709 06.12.2018.

Aigars Andersons 1-00708 06.12.2018.

Didzis Andersons 1-00313 25.07.2018.

Iveta Ansone 1-00022 24.02.2015.

Antra Apine 1-00070 08.12.2015.

Līga Apine-Paškova 1-00558 26.10.2018.

Mārcis Apsītis 1-00382 21.08.2018.

Anita Apšāne 1-00078 09.02.2016.

Aldis Apšenieks 1-00742 14.12.2018.

Pēteris Aronietis 1-00289 06.06.2018.

Uldis Asarītis 1-00097 30.06.2016.

Ilva Asmusa 1-00681 04.12.2018.

Ingmārs Atavs 1-00565 30.10.2018.

Jānis Atelbauers 1-00901 06.05.2021.

Laura Auce 1-00891 07.07.2020.

Inese Augstkalne 1-00541 23.10.2018.

Gunta Aukmane 1-00358 15.08.2018.

Ervins Auliņš 1-00119 16.12.2016.

Berenika Austriņa 1-00629 15.11.2018.

Andris Austriņš 1-00596 05.11.2018.

Tatjana Avdejeva 1-00229 14.03.2018.

Kaspars Avotiņš 1-00497 12.10.2018.

Gunta Ābele 1-00640 21.11.2018.

Zaiga Ābele 1-00700 04.12.2018.

Gundega Ābelīte 1-00180 14.12.2017.

Inga Ābeļkalne 1-00513 16.10.2018.

Ainārs Āboliņš 1-00654 27.11.2018.

Ilgvars Ābols 1-00546 26.10.2018.

Līga Āboltiņa 1-00830 02.01.2019.

Ģirts Ādminis 1-00085 09.02.2016.

Uldis Āmars 1-00234 27.03.2018.

Anda Ārgale 1-00134 03.05.2017.

Valda Ārgale 1-00660 28.11.2018.

Māris Ārgalis 1-00124 31.01.2017.

Andris Āriņš 1-00322 25.07.2018.

Normunds Babāns 1-00725 10.12.2018.

Pēteris Bajārs 1-00337 30.07.2018.

Arnis Balčus 1-00291 06.06.2018.

Evita Balode 1-00192 29.01.2018.

Rita Balode 1-00268 24.05.2018.

Vita Balode 1-00183 14.12.2017.

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Uldis Balodis 1-00604 06.11.2018.

Māris Banders 1-00712 06.12.2018.

Viktorija Barinova 1-00352 14.08.2018.

Jānis Bartaševičs 1-00006 04.12.2014.

Aija Maruta Bartenberga 1-00475 10.10.2018.

Viktors Baškirovs 1-00682 04.12.2018.

Mārtiņš Batrags 1-00771 18.12.2018.

Vanda Baulina 1-00065 03.09.2015.

Sniedze Bazēna 1-00846 19.02.2019.

Renāte Bāliņa 1-00573 01.11.2018.

Ivars Bebris 1-00029 25.02.2015.

Kārlis Bedrītis 1-00247 10.05.2018.

Eduards Beernaerts 1-00818 21.12.2018.

Baiba Beķere 1-00107 25.08.2016.

Dainis Belēvičs 1-00046 09.07.2015.

Everita Berga 1-00104 04.08.2016.

Gatis Bergsons 1-00563 30.10.2018.

Dzintars Bernhards 1-00241 08.05.2018.

Arta Bērziņa 1-00517 16.10.2018.

Dace Bērziņa 1-00476 10.10.2018.

Ketija Bērziņa 1-00873 27.08.2019.

Valda Bērziņa 1-00262 24.05.2018.

Andris Bērziņš 1-00424 21.09.2018.

Dainis Bērziņš 1-00071 09.12.2015.

Edgars Bērziņš 1-00064 03.09.2015.

Edvīns Bērziņš 1-00595 05.11.2018.

Gatis Bērziņš 1-00117 16.12.2016.

Ingus Bērziņš 1-00140 06.06.2017.

Juris Bērziņš 1-00798 19.12.2018.

Māris Bērziņš 1-00193 29.01.2018.

Uldis Bērziņš 1-00616 07.11.2018.

Viktors Bērziņš 1-00736 12.12.2018.

Daiga Bikše 1-00609 07.11.2018.

Inese Bikše 1-00472 10.10.2018.

Jānis Biķis 1-00459 28.09.2018.

Aleksejs Birjukovs 1-00392 10.09.2018.

Pēteris Birulis 1-00171 28.11.2017.

Laila Biseniece 1-00123 31.01.2017.

Armands Bisenieks 1-00238 08.05.2018.

Laimdota Bitaite 1-00661 28.11.2018.

Ilmārs Bite 1-00630 15.11.2018.

Zeltīte Bīmane 1-00412 14.09.2018.

Atis Bīviņš 1-00152 29.09.2017.

Aigars Blažēvics 1-00655 27.11.2018.

Pēteris Blūms 1-00631 15.11.2018.

Valentīna Bļodone 1-00812 21.12.2018.

Anna Borisogļebska 1-00505 15.10.2018.

Kaspars Bramanis 1-00528 19.10.2018.

Indra Brance 1-00561 30.10.2018.

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Žanete Brauna-Rimšele 1-00256 10.05.2018.

Ivars Brediks 1-00773 18.12.2018.

Baiba Brese 1-00606 06.11.2018.

Normunds Brezinskis 1-00837 03.01.2019.

Maija Brice-Rugaine 1-00555 26.10.2018.

Selga Briede 1-00372 16.08.2018.

Andris Briedis 1-00518 16.10.2018.

Viesturs Briedis 1-00212 14.03.2018.

Kristīna Briķe 1-00290 06.06.2018.

Dainis Broks 1-00139 06.06.2017.

Normunds Broks 1-00403 12.09.2018.

Rolands Bruzgulis 1-00449 26.09.2018.

Mārīte Brūze 1-00106 25.08.2016.

Valdis Brūzītis 1-00568 30.10.2018.

Ineta Buka 1-00676 03.12.2018.

Andra Bula 1-00496 12.10.2018.

Barbara Bula 1-00265 24.05.2018.

Brigita Bula 1-00030 25.02.2015.

Jānis Bumbieris 1-00741 14.12.2018.

Imants Bumbiers 1-00288 05.06.2018.

Maija Bušmane 1-00461 28.09.2018.

Ineta Butāne 1-00463 28.09.2018.

Zintis Butāns 1-00347 06.08.2018.

Daina Careva 1-00087 09.02.2016.

Aleksejs Cars 1-00004 04.12.2014.

Artūrs Catūrovs 1-00094 30.06.2016.

Atis Caune 1-00011 06.01.2015.

Ināra Caunīte 1-00645 22.11.2018.

Jānis Caunītis 1-00102 30.06.2016.

Andris Ceļmalis 1-00338 30.07.2018.

Daina Ceplīte 1-00457 28.09.2018.

Gints Cēderštrēms 1-00292 06.06.2018.

Ēriks Cērpiņš 1-00050 09.07.2015.

Ainārs Cikanovičs 1-00445 26.09.2018.

Dzintra Cīrule 1-00363 16.08.2018.

Ilva Cīrule 1-00647 22.11.2018.

David Cook 1-00007 23.12.2014.

Aleksandrs Čepiguss 1-00077 05.02.2016.

Artūrs Čepulis 1-00366 16.08.2018.

Marina Čihireva 1-00471 10.10.2018.

Lolita Čudare 1-00550 26.10.2018.

Rizvan Dadashev 1-00842 29.12.2018.

Nora Dakne 1-00145 06.06.2017.

Māris Dakteris 1-00211 14.03.2018.

Jānis Dambis 1-00706 06.12.2018.

Ineta Danovska 1-00269 24.05.2018.

Evija Dansone 1-00411 14.09.2018.

Liene Daņiļēviča 1-00062 03.09.2015.

Andrejs Daukšis 1-00467 28.09.2018.

Informatīvā daļa

17


Sertificētie arhitekti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Rita Dālberga 1-00360 15.08.2018.

Ruta Dāvidsone 1-00054 09.07.2015.

Giulio De Carli 1-00848 21.02.2019.

Anna Deičmane 1-00297 12.06.2018.

Svens Delle 1-00844 18.01.2019.

Zane Deruma 1-00835 02.01.2019.

Manten Leo J Devriendt 1-00588 01.11.2018.

Dace Dēliņa 1-00614 07.11.2018.

Andris Dēliņš 1-00672 29.11.2018.

Ilze Didrihsone 1-00806 19.12.2018.

Gatis Didrihsons 1-00462 28.09.2018.

Ventis Didrihsons 1-00334 30.07.2018.

Arnis Dimiņš 1-00727 10.12.2018.

Maritana Dimsone 1-00723 10.12.2018.

Druvis Dobelis 1-00283 05.06.2018.

Ruta Dobičina 1-00416 14.09.2018.

Fabien Dominique Dormeuil 1-00896 19.10.2020.

Nataļja Dorohova 1-00047 09.07.2015.

Kaspars Dortāns 1-00822 02.01.2019.

Dita Dreismane 1-00702 06.12.2018.

Mikus Ivars Druviņš 1-00188 10.01.2018.

Mārtiņš Dušelis 1-00877 21.11.2019.

Inita Dzalbe 1-00413 14.09.2018.

Daiga Dzedone 1-00776 18.12.2018.

Edgars Dzenis 1-00129 03.04.2017.

Ivo Dzenis 1-00233 22.03.2018.

Viesturs Dzenis 1-00838 03.01.2019.

Harijs Dzirkalis 1-00203 02.02.2018.

Uldis Ekšteins 1-00415 14.09.2018.

Oskars Elksnis 1-00774 18.12.2018.

Jānis Empelis 1-00553 26.10.2018.

Agate Eniņa 1-00113 25.08.2016.

Ginta Erdmane 1-00601 06.11.2018.

Ingars Ēriks Erelis 1-00608 07.11.2018.

Krists Ernstsons 1-00878 13.12.2019.

Lucija Ernštreite 1-00286 05.06.2018.

Maija Ezergaile 1-00160 17.11.2017.

Baiba Ērenpreisa 1-00697 04.12.2018.

Daina Federe 1-00530 19.10.2018.

Andris Fersters 1-00557 26.10.2018.

Aiga Freiberga 1-00477 10.10.2018.

Ieva Freilība 1-00271 31.05.2018.

Elizabete Freimane 1-00419 14.09.2018.

Līga Gaile 1-00538 23.10.2018.

Zaiga Gaile 1-00331 26.07.2018.

Uģis Galenieks 1-00666 29.11.2018.

Modrīte Gasiņa 1-00788 18.12.2018.

Dāvis Gasuls 1-00189 10.01.2018.

Gatis Gavars 1-00084 09.02.2016.

Artis Gedrovics 1-00667 29.11.2018.

Maija Geidāne 1-00454 26.09.2018.

Ēriks Geinbergs 1-00492 12.10.2018.

Digna Gerule 1-00772 18.12.2018.

Aivars Gibolis 1-00780 18.12.2018.

Madara Gibze 1-00278 01.06.2018.

Paulis Gibze 1-00191 10.01.2018.

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Jurijs Gluhovskis 1-00202 02.02.2018.

Vadims Gordijenko 1-00589 01.11.2018.

Guntis Grabovskis 1-00720 07.12.2018.

Dace Gradovska 1-00277 01.06.2018.

Jānis Graudiņš 1-00086 09.02.2016.

Gunta Graudupe 1-00266 24.05.2018.

Ilgvars Gravnieks 1-00436 21.09.2018.

Dace Grāvere 1-00444 25.09.2018.

Biruta Grebņicka 1-00386 28.08.2018.

Zigurds Greivulis 1-00001 03.12.2014.

Aija Grietēna 1-00811 21.12.2018.

Vents Grietēns 1-00813 21.12.2018.

Liene Griezīte-Verpakovska 1-00539 23.10.2018.

Gunta Grikmane 1-00586 01.11.2018.

Dace Griķe 1-00336 30.07.2018.

Evija Grišāne-Pinkule 1-00176 30.11.2017.

Silvis Grīnbergs 1-00069 08.12.2015.

Marija Groza 1-00199 30.01.2018.

Grieta Gundare 1-00598 06.11.2018.

Andrejs Ģelzis 1-00135 03.05.2017.

Martin Haas 1-00008 23.12.2014.

Līva Hartmane 1-00177 30.11.2017.

Aina Heinsberga 1-00218 14.03.2018.

Dzintars Heinsbergs 1-00376 20.08.2018.

Ervīns Helfričs 1-00325 26.07.2018.

Alise Hermane 1-00865 09.04.2019.

Gunita Hjortenberga 1-00871 09.07.2019.

Mārtiņš Hofmanis 1-00450 26.09.2018.

Olga Hoļme 1-00469 28.09.2018.

Olafs Ieviņš 1-00209 14.03.2018.

Jūlija Iļdeikina 1-00156 01.11.2017.

Miglena Ivankova 1-00874 27.08.2019.

Vadims Jakovļevs 1-00318 25.07.2018.

Alvis Janelis 1-00869 21.06.2019.

Ieva Jansone 1-00524 18.10.2018.

Inula Jansone 1-00566 30.10.2018.

Janta Jansone 1-00121 23.12.2016.

Juris Jaunozols 1-00714 06.12.2018.

Mārtiņš Jaunromāns 1-00547 26.10.2018.

Aina Jaunzeme 1-00562 30.10.2018.

Jana Jākobsone 1-00605 06.11.2018.

Ivars Jākobsons 1-00816 21.12.2018.

Inguna Jekale 1-00525 19.10.2018.

Gunita Jerāne 1-00491 11.10.2018.

Vlada Jeršova 1-00715 06.12.2018.

Kārlis Jēkabsons 1-00319 25.07.2018.

Juris Jirgens 1-00367 16.08.2018.

Sintija Jonikāne 1-00864 05.04.2019.

Māris Jostiņš 1-00164 15.11.2017.

Velga Jukmane 1-00293 06.06.2018.

Valdis Jurdžs 1-00508 15.10.2018.

Inga Jurēvica 1-00545 26.10.2018.

Guntis Jurjāns 1-00615 07.11.2018.

Aivars Kagainis 1-00814 21.12.2018.

Ģirts Kalinkevičs 1-00478 10.10.2018.

Gunita Kalīte 1-00136 03.05.2017.

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Elvīra Kalniņa 1-00280 04.06.2018.

Juta Kalniņa 1-00096 30.06.2016.

Aigars Kalniņš 1-00361 16.08.2018.

Andis Kalniņš 1-00619 07.11.2018.

Leonards Kalniņš 1-00890 22.06.2020.

Indulis Kalns 1-00479 10.10.2018.

Dace Kalvāne 1-00590 02.11.2018.

Māra Kalvāne 1-00796 18.12.2018.

Ilze Kalvele 1-00613 07.11.2018.

Eva Kalviņa 1-00009 06.01.2015.

Norbert Kamenicky 1-00276 31.05.2018.

Inta Karahona 1-00327 26.07.2018.

Valdis Karlevics 1-00326 26.07.2018.

Inguna Karlsone 1-00344 06.08.2018.

Zane Karpova 1-00378 20.08.2018.

Skaidrīte Kassaliete 1-00456 28.09.2018.

Dženeta Katlapa 1-00383 21.08.2018.

Anda Kauliņa 1-00418 14.09.2018.

Kaspars Kaupe 1-00548 26.10.2018.

Jānis Kazlovskis 1-00301 14.06.2018.

Guntis Kārkliņš 1-00790 18.12.2018.

Māris Kārkliņš 1-00464 28.09.2018.

Ināra Ketlere-Krūmiņa 1-00820 21.12.2018.

Ģirts Kilēvics 1-00324 26.07.2018.

Vera Kladovščikova 1-00207 02.02.2018.

Rasa Kleina 1-00521 18.10.2018.

Arnis Kleinbergs 1-00405 14.09.2018.

Ansis Klīdzējs 1-00800 19.12.2018.

Ilze Kļaviņa 1-00668 29.11.2018.

Indra Kļaviņa 1-00245 09.05.2018.

Ludmila Kļešņina 1-00169 28.11.2017.

Ligita Knāķe 1-00305 26.06.2018.

Līga Knēziņa-Siminaite 1-00701 06.12.2018.

Inguna Kokina 1-00664 28.11.2018.

Alfrēds Kokins 1-00713 06.12.2018.

Andris Kokins 1-00168 28.11.2017.

Zane Koroļa 1-00510 15.10.2018.

Ņina Koroļova 1-00468 28.09.2018.

Jevgeņija Kostina 1-00544 23.10.2018.

Tatjana Kotello 1-00581 01.11.2018.

Tatjana Kotoviča 1-00294 06.06.2018.

Vjačeslavs Kozlovs 1-00308 28.06.2018.

Laura Kozlovska 1-00719 07.12.2018.

Kārlis Kozlovskis 1-00839 04.01.2019.

Darja Koževnikova 1-00154 03.10.2017.

Kristīne Krakope 1-00808 19.12.2018.

Laura Krastiņa 1-00147 29.06.2017.

Armands Krastiņš 1-00221 14.03.2018.

Uldis Krautmanis 1-00624 13.11.2018.

Jānis Kravalis 1-00057 20.08.2015.

Elīna Kreice 1-00486 11.10.2018.

Dace Krēgere 1-00066 13.10.2015.

Ivars Krēgers 1-00759 14.12.2018.

Daina Krieviņa 1-00342 06.08.2018.

Rimars Krieviņš 1-00111 25.08.2016.

Vilnis Krišjānis 1-00775 18.12.2018.

18


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Sertificētie arhitekti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Vladimirs Krivovs 1-00485 11.10.2018.

Astrīda Kroģere 1-00455 26.09.2018.

Andris Kronbergs 1-00118 16.12.2016.

Boriss Krutiks 1-00249 10.05.2018.

Didzis Krūmiņš 1-00428 21.09.2018.

Rūta Krūskopa 1-00091 21.03.2016.

Ilze Krūskopa-Kaleine 1-00018 12.02.2015.

Jānis Kukša 1-00762 14.12.2018.

Ina Kuļikovska 1-00357 14.08.2018.

Tatjana Kurdjumova 1-00151 29.09.2017.

Anda Kursiša 1-00836 03.01.2019.

Gunta Kursīte 1-00369 16.08.2018.

Agnija Kurzemniece 1-00131 03.04.2017.

Daiga Kušķe 1-00329 26.07.2018.

Olga Kuzočkina 1-00242 08.05.2018.

Inguna Kūliņa 1-00380 21.08.2018.

Jānis Ķeviņš 1-00315 25.07.2018.

Pēteris Ladusāns 1-00710 06.12.2018.

Sandra Laganovska 1-00582 01.11.2018.

Kaspars Lagzdiņš 1-00321 25.07.2018.

Vēda Lakstīgala 1-00738 14.12.2018.

Andris Lakševics 1-00751 14.12.2018.

Dita Lapiņa 1-00690 04.12.2018.

Aldis Lapiņš 1-00272 31.05.2018.

Artūrs Lapiņš 1-00758 14.12.2018.

Ivars Lapiņš 1-00769 17.12.2018.

Zanda Lapsa 1-00870 09.07.2019.

Dace Lapuka 1-00446 26.09.2018.

Juris Lasis 1-00817 21.12.2018.

Bonija Lasmane 1-00515 16.10.2018.

Valda Lasmane 1-00493 12.10.2018.

Rita Laudere 1-00350 08.08.2018.

Kārlis Lauders 1-00349 08.08.2018.

Juris Lauris 1-00032 25.02.2015.

Uldis Lauža 1-00637 20.11.2018.

Ingurds Lazdiņš 1-00556 26.10.2018.

Lauris Lazdiņš 1-00417 14.09.2018.

Agnese Lāce 1-00362 16.08.2018.

Māris Lācis 1-00794 18.12.2018.

Iveta Lāčauniece 1-00220 14.03.2018.

Dace Lediņa 1-00809 19.12.2018.

Lāsma Lediņa 1-00259 24.05.2018.

Gatis Legzdiņš 1-00610 07.11.2018.

Ingrīda Leiba 1-00333 30.07.2018.

Anda Lejasblusa 1-00705 06.12.2018.

Mikus Lejnieks 1-00323 26.07.2018.

Juris Letinskis 1-00597 06.11.2018.

Daina Levane 1-00730 10.12.2018.

Sandra Levāne 1-00603 06.11.2018.

Marina Levina 1-00173 28.11.2017.

Daiga Lēvalde 1-00805 19.12.2018.

Agita Lieģe 1-00658 28.11.2018.

Elīna Liepa 1-00767 14.12.2018.

Maira Liepa 1-00237 08.05.2018.

Modris Liepa 1-00370 16.08.2018.

Uldis Liepa 1-00002 04.12.2014.

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Valdis Liepa 1-00239 08.05.2018.

Ilze Liepiņa 1-00843 29.12.2018.

Inguna Liepiņa 1-00748 14.12.2018.

Jānis Liepiņš 1-00567 30.10.2018.

Reinis Liepiņš 1-00829 02.01.2019.

Valdis Ligers 1-00474 10.10.2018.

Ainārs Linde 1-00828 02.01.2019.

Valdis Linde 1-00902 07.06.2021.

Ingrīda Lindenberga 1-00514 16.10.2018.

Juris Lipsnis 1-00688 04.12.2018.

Aija Lismane 1-00648 23.11.2018.

Inguna Livkiša 1-00728 10.12.2018.

Bruno Livkišs 1-00460 28.09.2018.

Jānis Lībietis 1-00724 10.12.2018.

Anete Līce 1-00892 12.08.2020.

Liene Līce 1-00049 09.07.2015.

Kārlis Līcis 1-00641 21.11.2018.

Arvīds Līkops 1-00016 12.02.2015.

Aivars Ločmelis 1-00311 26.06.2018.

Gunta Logina 1-00522 18.10.2018.

Pāvels Lubovičs 1-00027 24.02.2015.

Lidija Ludviga 1-00765 17.12.2018.

Anastasija Lukjaņenko 1-00867 22.05.2019.

Vēsma Lukstiņa 1-00389 28.08.2018.

Uldis Lukševics 1-00726 10.12.2018.

Dace Lukšēvica 1-00602 06.11.2018.

Agnis Lukšēvics 1-00584 01.11.2018.

Iveta Lūse 1-00230 14.03.2018.

Gints Lūsis-Grīnbergs 1-00033 25.02.2015.

Anna Ļebedeva 1-00831 02.01.2019.

Larisa Ļizogubova 1-00302 14.06.2018.

Baiba Maike 1-00649 23.11.2018.

Uno Majevskis 1-00722 10.12.2018.

Andrejs Makoveļskis 1-00636 20.11.2018.

Sandra Makstniece 1-00593 05.11.2018.

Māris Malahovskis 1-00552 26.10.2018.

Inta Mangulsone 1-00693 04.12.2018.

Ainārs Mangulsons 1-00841 29.12.2018.

Anita Marinska 1-00182 14.12.2017.

Aleksandrs Marinskis 1-00179 14.12.2017.

Liesma Markova 1-00803 19.12.2018.

Dāvis Markus 1-00888 12.05.2020.

Ilona Markuse 1-00494 12.10.2018.

Ainars Markvarts 1-00393 10.09.2018.

Aija Martinsone 1-00795 18.12.2018.

Viktors Mateiko 1-00341 06.08.2018.

Ināra Maurāne 1-00143 06.06.2017.

Inese Maurāne 1-00335 30.07.2018.

Uldis Mazais 1-00255 10.05.2018.

Dace Mālmeistere 1-00304 26.06.2018.

Dace Medniece 1-00407 14.09.2018.

Māris Meilands 1-00792 18.12.2018.

Ilze Mekša 1-00529 19.10.2018.

Aivars Melderis 1-00523 18.10.2018.

Liene Melece 1-00187 14.12.2017.

Alla Mellēna 1-00747 14.12.2018.

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Arnita Melzoba 1-00312 28.06.2018.

Kārlis Melzobs 1-00670 29.11.2018.

Ints Menģelis 1-00638 21.11.2018.

Maija Elizabete Meņģele 1-00200 02.02.2018.

Mārcis Mežulis 1-00594 05.11.2018.

Linda Mierlauka 1-00622 13.11.2018.

Ināra Miezīte 1-00585 01.11.2018.

Marina Mihailova 1-00310 28.06.2018.

Evgeny Miklash 1-00399 11.09.2018.

Ilze Miķelsone 1-00408 14.09.2018.

Guntis Millers 1-00695 04.12.2018.

Toms Mārtiņš Millers 1-00834 02.01.2019.

Jana Miltiņa 1-00783 18.12.2018.

Pēteris Milzarājs 1-00205 02.02.2018.

Iļja Miļgroms 1-00577 01.11.2018.

Vladimirs Miļgroms 1-00204 02.02.2018.

Juris Mitenbergs 1-00040 26.02.2015.

Nataļja Mogutova 1-00303 14.06.2018.

Juris Moris 1-00388 28.08.2018.

Māra Muceniece 1-00178 14.12.2017.

Līga Muižarāja 1-00718 07.12.2018.

Guntis Muižzemnieks 1-00314 25.07.2018.

Aleksandrs Nedzveds 1-00041 26.02.2015.

Jānis Neiders 1-00125 31.01.2017.

Haralds Neimanis 1-00434 21.09.2018.

Jānis Norde 1-00044 26.02.2015.

Oskars Norītis 1-00250 10.05.2018.

Sergejs Ņikiforovs 1-00045 02.07.2015.

Andra Odumāne-Janičenko 1-00895 08.10.2020.

Valdis Onkelis 1-00743 14.12.2018.

Velga Orlova 1-00507 15.10.2018.

Anita Orniņa 1-00737 12.12.2018.

Aldis Orniņš 1-00575 01.11.2018.

Elmārs Orniņš 1-00443 25.09.2018.

Daiga Ose 1-00656 28.11.2018.

Mārtiņš Ošāns 1-00509 15.10.2018.

Vija Ozola 1-00287 05.06.2018.

Gunta Ozoliņa 1-00231 14.03.2018.

Daiga Ozolniece 1-00122 31.01.2017.

Arnis Ozols 1-00495 12.10.2018.

Ilze Pabērza 1-00206 02.02.2018.

Renāte Pablaka 1-00819 21.12.2018.

Anita Pabrūkle 1-00781 18.12.2018.

Agris Padēlis-Līns 1-00752 14.12.2018.

Dace Paegle 1-00761 14.12.2018.

Juris Paegle 1-00110 25.08.2016.

Ansis Paeglītis 1-00251 10.05.2018.

Ieva Pakalniņa 1-00435 21.09.2018.

Aija Paklone 1-00425 21.09.2018.

Aleksandrs Paklons 1-00243 09.05.2018.

Uldis Pastnieks 1-00099 30.06.2016.

Sandra Paulsone 1-00258 24.05.2018.

Normunds Pavārs 1-00532 23.10.2018.

Inese Pavlova 1-00699 04.12.2018.

Sarmīte Pāvilaite 1-00396 10.09.2018.

Gatis Pečulis 1-00671 29.11.2018.

Informatīvā daļa

19


Sertificētie arhitekti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Uģis Pelšs 1-00270 24.05.2018.

Ieva Pēdāja 1-00390 06.09.2018.

Māris Pērkons 1-00569 30.10.2018.

Inese Pēterfelde 1-00633 15.11.2018.

Mārcis Pēterhofs 1-00116 27.10.2016.

Anita Pētersone 1-00279 04.06.2018.

Elēna Pētersone 1-00632 15.11.2018.

Ieva Pētersone 1-00470 28.09.2018.

Ilona Pētersone 1-00165 28.11.2017.

Aivars Pētersons 1-00153 29.09.2017.

Juris Pētersons 1-00298 12.06.2018.

Uvis Pētersons 1-00093 17.05.2016.

Nauris Piļāns 1-00048 09.07.2015.

Anastasija Pimenova 1-00042 26.02.2015.

Inga Piņķe 1-00246 09.05.2018.

Elita Pirktiņa 1-00554 26.10.2018.

Guna Pīlēna 1-00592 02.11.2018.

Uldis Pīlēns 1-00686 04.12.2018.

Līga Platais 1-00663 28.11.2018.

Iveta Plato 1-00225 14.03.2018.

Jānis Ploks 1-00560 29.10.2018.

Agris Pļavenieks 1-00052 09.07.2015.

Astra Poga 1-00704 06.12.2018.

Juris Poga 1-00506 15.10.2018.

Elita Pole 1-00012 06.01.2015.

Aldis Polis 1-00572 31.10.2018.

Raivo Polis 1-00504 15.10.2018.

Vita Polkovņikova 1-00355 14.08.2018.

Lauma Pomere 1-00137 17.05.2017.

Andris Pope 1-00791 18.12.2018.

Anita Pope 1-00551 26.10.2018.

Ludmila Potapova 1-00587 01.11.2018.

Aija Priede-Sietiņa 1-00520 17.10.2018.

Ingrīda Priedīte 1-00161 17.11.2017.

Ints Pujāts 1-00764 14.12.2018.

Uldis Puļķis 1-00789 18.12.2018.

Arvils Pundurs 1-00213 14.03.2018.

Mārtiņš Pundurs 1-00391 10.09.2018.

Aivars Puriņš 1-00274 31.05.2018.

Agnese Putna 1-00618 07.11.2018.

Dace Putna 1-00542 23.10.2018.

Dace Putniņa 1-00024 24.02.2015.

Daila Putniņa 1-00644 22.11.2018.

Dzintra Putniņa 1-00473 10.10.2018.

Andrejs Putniņš 1-00793 18.12.2018.

Renārs Putniņš 1-00439 21.09.2018.

Miķelis Putrāms 1-00537 23.10.2018.

Laila Pūcīte 1-00317 25.07.2018.

Arvīds Račinskis 1-00675 03.12.2018.

Sibilla Rake 1-00703 06.12.2018.

Zane Ramiņa 1-00627 15.11.2018.

Dace Rampāne 1-00766 14.12.2018.

Egils Raņķis 1-00282 05.06.2018.

Ģertrūde Rasnače 1-00516 16.10.2018.

Ilona Ratniece 1-00306 26.06.2018.

Ilze Ratniece 1-00665 29.11.2018.

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Vita Rauhvargere 1-00109 25.08.2016.

Indulis Rāts 1-00623 13.11.2018.

Oskars Redbergs 1-00729 10.12.2018.

Ģirts Reimats 1-00060 03.09.2015.

Lindija Reinfelde-Miteniece 1-00634 15.11.2018.

Santa Reinharde 1-00441 25.09.2018.

Indra Reitere 1-00763 14.12.2018.

Lāsma Rengarte 1-00058 20.08.2015.

Ralfs Rešetniks 1-00430 21.09.2018.

Pāvels Rešetņikovs 1-00876 01.11.2019.

Marika Riekstiņa 1-00760 14.12.2018.

Kaspars Riekstiņš 1-00483 11.10.2018.

Roberts Riekstiņš 1-00490 11.10.2018.

Ilze Rietuma 1-00576 01.11.2018.

Mārtiņš Rikards 1-00149 19.07.2017.

Edmunds Rimkus 1-00447 26.09.2018.

Olga Rimkus 1-00626 15.11.2018.

Maija Rinka 1-00689 04.12.2018.

Vita Rinkeviča 1-00232 14.03.2018.

Jānis Rinkevičs 1-00787 18.12.2018.

Sergejs Rižs 1-00224 14.03.2018.

Aivars Rīts 1-00142 06.06.2017.

Aivars Rīts 1-00731 10.12.2018.

Aivars Robiņš 1-00055 09.07.2015.

Artis Roķis 1-00112 25.08.2016.

Ilmārs Romančuks 1-00502 15.10.2018.

Dace Rozenberga 1-00332 26.07.2018.

Irisa Rozenberga 1-00498 12.10.2018.

Aiga Rozentāle-Baiža 1-00650 23.11.2018.

Ralfs Rozenvalds 1-00466 28.09.2018.

Eva Rozīte 1-00754 14.12.2018.

Rihards Rozīte 1-00381 21.08.2018.

Elīna Rožulapa 1-00519 17.10.2018.

Andris Rubenis 1-00628 15.11.2018.

Dāvids Rubins 1-00426 21.09.2018.

Imants Rubīns 1-00768 14.12.2018.

Ija Rudzīte 1-00409 14.09.2018.

Inna Rudzīte 1-00458 28.09.2018.

Inita Ruka 1-00503 15.10.2018.

Ilze Rukmane-Poča 1-00014 03.02.2015.

Ārija Rukute 1-00375 20.08.2018.

Kārlis Rukuts 1-00174 28.11.2017.

Anita Rumbiņa 1-00571 30.10.2018.

Evija Runce 1-00646 22.11.2018.

Varis Rungēvics 1-00422 21.09.2018.

Līga Rutka 1-00253 10.05.2018.

Jānis Rutkis 1-00083 09.02.2016.

Andris Rūtenbergs 1-00079 09.02.2016.

Brigita Rūtīte 1-00155 31.10.2017.

Dace Ržepicka 1-00397 10.09.2018.

Jordi Safont -Tria Oms 1-00138 18.05.2017.

Guntis Sakne 1-00384 21.08.2018.

Indra Sakne 1-00740 14.12.2018.

Antra Saknīte 1-00285 05.06.2018.

Jānis Saknītis 1-00832 02.01.2019.

Ilgvars Salmanis 1-00621 13.11.2018.

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Oskars Salputra 1-00345 06.08.2018.

Martin Samm 1-00845 25.01.2019.

Ieva Samoviča 1-00089 21.03.2016.

Domenico Santini 1-00847 21.02.2019.

Ludvigs Saprovskis 1-00214 14.03.2018.

Nils Saprovskis 1-00897 09.02.2021.

Lolita Sarma 1-00680 04.12.2018.

Visvaldis Sarma 1-00484 11.10.2018.

Lilija Saško 1-00410 14.09.2018.

Jānis Sauka 1-00488 11.10.2018.

Līga Saulespurēna 1-00197 29.01.2018.

Nora Saulespurēna 1-00017 12.02.2015.

Raimonds Saulītis 1-00034 25.02.2015.

Atis Sedlenieks 1-00898 11.03.2021.

Agne Serdāne 1-00146 06.06.2017.

Sergejs Sergejevs 1-00732 10.12.2018.

Uldis Seržāns 1-00010 06.01.2015.

Jeļena Sidorenko 1-00217 14.03.2018.

Anita Siliņa 1-00420 14.09.2018.

Antra Siliņa 1-00733 12.12.2018.

Krista Siliņa 1-00904 17.08.2021.

Liene Siliņa 1-00120 23.12.2016.

Māris Siliņš 1-00267 24.05.2018.

Ligita Silkāne 1-00815 21.12.2018.

Henrijs Sinkevičs 1-00021 24.02.2015.

Ruta Sirmā 1-00643 21.11.2018.

Andis Sīlis 1-00620 07.11.2018.

Ramona Sīmane 1-00579 01.11.2018.

Ieva Skadiņa 1-00642 21.11.2018.

Juris Monvīds Skalbergs 1-00215 14.03.2018.

Andris Skalītis 1-00452 26.09.2018.

Jānis Skanis 1-00531 19.10.2018.

Karīna Sklēnite 1-00678 03.12.2018.

Sandra Smildziņa 1-00674 03.12.2018.

Armands Smiltenis 1-00406 14.09.2018.

Sandra Smolija 1-00365 16.08.2018.

Jūlija Sņežkina 1-00432 21.09.2018.

Juris Enriko Soroko 1-00170 28.11.2017.

Ilmārs Sparāns 1-00683 04.12.2018.

Jurijs Spolis 1-00307 28.06.2018.

Ieva Spriņģe 1-00431 21.09.2018.

Jānis Sproģis 1-00652 23.11.2018.

Mārīte Sprudzāne 1-00003 04.12.2014.

Maija Spura 1-00625 15.11.2018.

Pēteris Spuriņš 1-00611 07.11.2018.

Līga Stade 1-00810 21.12.2018.

Inga Stakione-Līdaka 1-00373 20.08.2018.

Ilze Staļģe 1-00711 06.12.2018.

Iveta Stankeviča 1-00599 06.11.2018.

Māra Steķe 1-00128 03.04.2017.

Elita Stepanova 1-00440 21.09.2018.

Zane Stiebriņa 1-00351 14.08.2018.

Aija Straupeniece 1-00400 12.09.2018.

Jānis Stūris 1-00025 24.02.2015.

Igors Suhovilovs 1-00235 28.03.2018.

Oļegs Sundukovs 1-00328 26.07.2018.

20


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Sertificētie arhitekti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Informatīvā daļa

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Gints Sūna 1-00037 26.02.2015.

Guntars Sūniņš 1-00453 26.09.2018.

Rasma Svētiņa 1-00175 30.11.2017.

Ojārs Šablovskis 1-00875 06.09.2019.

Aelita Šadurska 1-00216 14.03.2018.

Jolanta Šaitere 1-00879 21.01.2020.

Liena Ivonna Šervinska 1-00257 10.05.2018.

Daila Šēnberga 1-00043 26.02.2015.

Māra Šēnberga 1-00540 23.10.2018.

Uģis Šēnbergs 1-00103 03.08.2016.

Mārtiņš Šifers 1-00385 27.08.2018.

Liena Šiliņa 1-00905 15.09.2021.

Lilija Šinta 1-00635 15.11.2018.

Dēvijs Šīraks 1-00402 12.09.2018.

Vita Škapare 1-00807 19.12.2018.

Līga Šķepaste 1-00421 21.09.2018.

Vilnis Šlars 1-00777 18.12.2018.

Ivars Šļivka 1-00374 20.08.2018.

Andra Šmite 1-00570 30.10.2018.

Ivars Šmits 1-00499 12.10.2018.

Laimonis Šmits 1-00511 16.10.2018.

Rudolfs Dainis Šmits 1-00721 10.12.2018.

Gunta Šnipke 1-00026 24.02.2015.

Anita Šnitko 1-00261 24.05.2018.

Andis Špaks 1-00801 19.12.2018.

Jānis Šrēders 1-00340 30.07.2018.

Ivo Šteimanis 1-00226 14.03.2018.

Anita Šteinerte 1-00438 21.09.2018.

Matīss Šteinerts 1-00639 21.11.2018.

Lelde Šterna 1-00398 11.09.2018.

Inga Šuldrika 1-00368 16.08.2018.

Juris Šūpols 1-00840 29.12.2018.

Marts Švēde 1-00825 02.01.2019.

Larisa Tavlidi 1-00309 28.06.2018.

Aigars Tereško 1-00076 09.12.2015.

Zane Tetere-Šulce 1-00130 03.04.2017.

Imants Timermanis 1-00167 28.11.2017.

Ervīns Timofejevs 1-00500 12.10.2018.

Tālivaldis Timpars 1-00227 14.03.2018.

Arona Tomariņa 1-00300 13.06.2018.

Līva Tomsone 1-00617 07.11.2018.

Andris Tomsons 1-00442 25.09.2018.

Ivars Tomsons 1-00427 21.09.2018.

Sandra Topa 1-00534 23.10.2018.

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Sandra Tože 1-00779 18.12.2018.

Juris Trauciņš 1-00533 23.10.2018.

Zane Treija 1-00162 17.11.2017.

Edgars Treimanis 1-00082 09.02.2016.

Jānis Trumpiks 1-00543 23.10.2018.

Renāte Truševska 1-00210 14.03.2018.

Vera Tugaļeva 1-00201 02.02.2018.

Leonīds Tugaļevs 1-00228 14.03.2018.

Ineta Tumaševska 1-00198 29.01.2018.

Viktors Ugrimovs 1-00100 30.06.2016.

Olita Upaciere 1-00158 17.11.2017.

Elita Ūbele 1-00580 01.11.2018.

Dace Ūdre 1-00750 14.12.2018.

Arta Vagale 1-00889 11.06.2020.

Ilona Vaivade 1-00696 04.12.2018.

Sintija Vaivade 1-00429 21.09.2018.

Gints Vaivars 1-00343 06.08.2018.

Ilma Valdmane 1-00105 25.08.2016.

Ģirts Valeinis 1-00659 28.11.2018.

Viktors Valgums 1-00821 21.12.2018.

Indra Valtere 1-00804 19.12.2018.

Janita Vanda Valtere 1-00612 07.11.2018.

Artūrs Vanags 1-00583 01.11.2018.

Ģirts Vanags 1-00564 30.10.2018.

Irina Vanglere 1-00353 14.08.2018.

Larisa Vardakova 1-00132 03.05.2017.

Anna Vasiļjeva 1-00371 16.08.2018.

Anita Vaska 1-00574 01.11.2018.

Valda Vaskinoviča 1-00067 23.10.2015.

Oskars Vāvere 1-00903 11.06.2021.

Edvīns Harijs Vecumnieks 1-00359 15.08.2018.

Uldis Vecvagars 1-00166 28.11.2017.

Andris Veidemanis 1-00354 14.08.2018.

Kristīne Veinberga 1-00833 02.01.2019.

Raivo Veisbergs 1-00126 31.01.2017.

Pēteris Venckovičs 1-00433 21.09.2018.

Uldis Vilciņš 1-00881 24.02.2020.

Roberts Vilks 1-00823 02.01.2019.

Līga Vilne 1-00401 12.09.2018.

Einars Vilnis 1-00753 14.12.2018.

Aigars Vilnītis 1-00746 14.12.2018.

Iveta Vistapole 1-00019 12.02.2015.

Kristīne Viziņa 1-00013 03.02.2015.

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta nr.

Sertifikāta

piešķiršanas

datums

Jānis Viziņš 1-00707 06.12.2018.

Jurģis Vizulis 1-00254 10.05.2018.

Gundars Vīksna 1-00549 26.10.2018.

Daina Vīksne 1-00264 24.05.2018.

Valdis Vīns 1-00591 02.11.2018.

Ārija Vītiņa 1-00159 17.11.2017.

Ineta Vītola 1-00755 14.12.2018.

Līga Vītola 1-00244 09.05.2018.

Līga Vītola 1-00880 05.02.2020.

Andris Vītols 1-00356 14.08.2018.

Andris Vītols 1-00559 29.10.2018.

Valentina Volbruge 1-00824 02.01.2019.

Mikus Zaķis 1-00662 28.11.2018.

Diāna Zalāne 1-00716 06.12.2018.

Iveta Zalmane 1-00501 15.10.2018.

Uldis Zanders 1-00770 14.12.2018.

Margarita Zarenkova 1-00186 14.12.2017.

Jānis Zariņš 1-00489 11.10.2018.

Reinis Zariņš 1-00437 21.09.2018.

Valdis Zariņš 1-00248 10.05.2018.

Daina Zavadska 1-00348 06.08.2018.

Aivars Zavadskis 1-00181 14.12.2017.

Uģis Zābers 1-00535 23.10.2018.

Ilze Zbitkovska 1-00826 02.01.2019.

Inita Zellīte 1-00330 26.07.2018.

Ilona Zeltiņa 1-00284 05.06.2018.

Matīss Zemītis 1-00015 12.02.2015.

Dace Zepa 1-00756 14.12.2018.

Lolita Zerviņa 1-00480 10.10.2018.

Marija Zēberga 1-00075 09.12.2015.

Aija Ziemeļniece 1-00273 31.05.2018.

Pēteris Zilberts 1-00685 04.12.2018.

Lāsma Zilgalve 1-00899 12.03.2021.

Guntis Ziņģis 1-00190 10.01.2018.

Normunds Zitmanis 1-00527 19.10.2018.

Vija Zlaugotne 1-00423 21.09.2018.

Alvis Zlaugotnis 1-00252 10.05.2018.

Jānis Zlaugotnis 1-00364 16.08.2018.

Veronika Zlemete 1-00339 30.07.2018.

Inga Zūdiņa 1-00074 09.12.2015.

Jānis Zvejnieks 1-00320 25.07.2018.

Inese Zviedre 1-00482 11.10.2018.

Oskars Žuks 1-00872 12.07.2019.

21


Būvinspektori

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

BŪVINSPEKTORU REĢISTRS

Uz 2021. gada 9. oktobri

www.bis.gov.lv

1 Būvdarbu pašvaldības kontroles un būvju ekspluatācijas uzraudzības tiesības

2 Būvdarbu valsts kontroles un publisku ēku ekspluatācijas uzraudzības tiesības

3 Dzelzceļa inženierbūvju būvdarbu kontroles un ekspluatācijas uzraudzības tiesības

4 Valsts autoceļu vai tiltu būvdarbu kontroles tiesības

Vārds,

uzvārds

Nozare

Numurs

Reģistrācijas

datums

Vārds,

uzvārds

Nozare

Numurs

Reģistrācijas

datums

Vārds,

uzvārds

Nozare

Numurs

Reģistrācijas

datums

Bruno Ailts 1 284 20.02.2018.

Ivo Aizupietis 1 211 04.11.2014.

Kaspars Alksnītis 1, 2 251 17.08.2015.

Klāvs Andersons 1 220 21.08.2014.

Valdis Andersons 1 1 22.11.2010.

Ivars Apinis 1, 2 263 13.07.2016.

Anita Apšāne 1, 2 289 10.01.2018.

Nauris Asarītis 1, 2 208 27.02.2014.

Ausma Auzāne 1 2 22.11.2010.

Aleksejs Baikovs 3 228 01.10.2015.

Jānis Balodis 1 3 22.11.2010.

Andris Barovskis 1 4 22.11.2010.

Raisa Bažukova 1 5 22.11.2010.

Māris Bernāns 1, 2 6 22.11.2010.

Dzintars Bernhards 1, 2 291 10.09.2018.

Andrejs Bertuss 1 7 22.11.2010.

Rudīte Bete 1 8 22.11.2010.

Aina Birina 1 9 22.11.2010.

Imants Birze 1 118 13.01.2011.

Andris Bite 1, 2 255 02.11.2016.

Aldis Bitinieks 1 10 22.11.2010.

Agnis Bogdanovs 1, 2 235 23.02.2015.

Aleksandrs

Bogdanovs

1, 2 277 24.08.2017.

Jānis Bumbieris 1 207 20.02.2014.

Jānis Bušs 1 11 22.11.2010.

Sandris Celmiņš 1, 2 184 23.09.2013.

Uģis Cepurītis 1 201 30.01.2014.

Uldis Cērps 1 13 22.11.2010.

Inta Ciema 1, 2 272 23.01.2017.

Arturs Circenis 1 124 17.03.2011.

Rolands Cukurs 1, 2 252 28.08.2015.

Aivars Čivčišs 1 288 25.09.2018.

Indra Čīma 1 150 27.03.2012.

Ivars Čīma 1 14 22.11.2010.

Armands Damanis 1 180 16.07.2013.

Uģis Dančauskis 1 15 22.11.2010.

Oskars Dejus 1 16 22.11.2010.

Aivars Doļņikovs 1 282 18.01.2018.

Mārtiņš Draudiņš 1 187 10.04.2013.

Andris Dunskis 3 229 01.10.2015.

Agita Eglinska 1 127 23.03.2011.

Pēteris Eihenbaums 1 17 22.11.2010.

Ingrīda Eklone 1 18 22.11.2010.

Modris Ekšteins 1 74 22.11.2010.

Jānis Empelis 1 142 19.09.2011.

Reinis Ezeriņš 1 160 07.09.2012.

Ingrīda Ērgle 1 19 22.11.2010.

Voldemārs Ēvele 1, 2 202 30.01.2014.

Inta Fomina 1 199 30.01.2014.

Tatjana Fomina 1 20 22.11.2010.

Jānis Fricsons 1 21 22.11.2010.

Imants Gaiduļs 1 22 22.11.2010.

Eduards

Gamajūnovs

1 23 22.11.2010.

Andris Garančs 1, 2 254 14.01.2016.

Maija Geidāne 1 24 22.11.2010.

Ēriks Geižins 1 204 02.11.2014.

Digna Gerule 1 135 27.06.2011.

Nadežda Giptere 1, 2 249 17.08.2015.

Jānis Girnis 1 137 08.04.2011.

Andris Girniuss 1 25 22.11.2010.

Dainis Grasis 1 26 22.11.2010.

Staņislavs Gribusts 1 125 23.03.2011.

Anita Grigute 1 29 22.11.2010.

Ainārs Grikmanis 1 30 22.11.2010.

Inesis Grūbe 1, 2 178 06.11.2013.

Igors Guba 1 31 22.11.2010.

Pēteris Gudrinieks 1 185 23.09.2013.

Raitis Gultnieks 1 32 22.11.2010.

Normunds Hāze 1, 2 232 13.01.2015.

Iveta Heidena 1 171 14.01.2013.

Aigars Hralovskis 1, 4 182 14.08.2013.

Juzefa Isakova 1 33 22.11.2010.

Igors Ivanovs 1 167 16.10.2012.

Inga Janeliukšte 1, 2 34 22.11.2010.

Agris Jansons 1 35 22.11.2010.

Andris Jansons 1 139 23.08.2011.

Jānis Juliks 1 36 22.11.2010.

Māris Jurēvičs 1 145 10.06.2011.

Valts Jurisons 1 37 22.11.2010.

Raimonds Kalējs 1 209 21.03.2014.

Vilnis Kantiševs 1, 2 238 23.03.2015.

Juris Karss 1 176 29.05.2013.

Laimonis

Kaufmanis

1 39 22.11.2010.

Aina Kaukala 1 40 22.11.2010.

Marina Kārkliņa 1 38 22.11.2010.

Guntis Kārkliņš 1 166 24.09.2012.

Andris Keidāns 1 193 12.12.2013.

Anita Klimbe 1 41 22.11.2010.

Rita Klusa 1 42 22.11.2010.

Ilze Kļaviņa 1 163 08.08.2012.

Āris Kļaviņš 1, 2 128 04.06.2011.

Vilis Kokins 1 44 22.11.2010.

Mairis Kolāts 1 45 22.11.2010.

Ivans Koreņiks 1 216 06.11.2014.

Jūlija Kostrova 1 175 23.04.2013.

Silvija Kotāne 1 194 01.10.2014.

Kārlis Kozlovskis 1, 2 270 10.07.2016.

Anna Kozorovicka 1 143 19.09.2011.

Juris Kozuliņš 1, 2 262 07.12.2016.

Armands Krastiņš 1, 2 280 11.10.2017.

Juris Krauklis 1, 2 239 20.04.2015.

Uldis Krišāns 1 287 13.09.2018.

Egmonts Krūmiņš 1, 2 276 18.07.2017.

Liene Krūze 1 67 22.11.2010.

Juris Kučinskis 1 152 23.04.2012.

Aldis Kuks 1, 2 242 05.05.2015.

Aldis Kursītis 1, 2 268 27.09.2016.

Maigonis Kuzmans 1 49 22.11.2010.

Kaspars Ķēniņš 1, 2 257 14.04.2016.

Ilze Ķipste

1, 2,

3, 4

266 26.08.2016.

Agrita Ķurbe 1, 2 246 17.07.2015.

Dzintars Laizāns 3 225 18.12.2014.

Ilona Lapeko 1 214 06.09.2014.

Josifs Lapkovskis 1, 2 227 23.12.2014.

Inga Lasmane 1 212 16.05.2014.

Andris Lauskis 1 50 22.11.2010.

Jānis Leimanis 1 155 14.05.2012.

Dzintars Leitēns 1 183 09.11.2013.

Rasma Liepiņa 1 153 23.04.2012.

Guntars Liepiņš 1 172 03.07.2013.

Inese Linde 1, 2 157 14.05.2012.

Māris Liniņš 3 222 12.02.2014.

Eleonora Lipina 1 218 29.07.2014.

Alberts Litvins 1 53 22.11.2010.

Jānis Lībietis 1 51 22.11.2010.

Guntis Līcītis 1, 2 241 05.05.2015.

Ivars Līsmanis 1 52 22.11.2010.

Jānis Lokmanis 1 144 19.09.2011.

Olafs Lozbergs 1 221 09.12.2014.

Aleksandrs

Lukaševs

1 170 14.12.2012.

Lidvaldis Lukševics 1 54 22.11.2010.

Aldis Lūsis 1, 2 261 27.06.2016.

Guntars Ļaudāms 1 55 22.11.2010.

Natālija Ļubina 1 56 22.11.2010.

Juris Maļinovskis 1 114 30.12.2010.

22


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Būvinspektori

Vārds,

uzvārds

Nozare

Numurs

Reģistrācijas

datums

Vārds,

uzvārds

Nozare

Numurs

Reģistrācijas

datums

Vārds,

uzvārds

Nozare

Numurs

Reģistrācijas

datums

Māris Martinsons 1 58 22.11.2010.

Juris Matejs 1, 2 260 27.06.2016.

Ivars Mazlazdiņš 1 59 22.11.2010.

Solvita

Mālmeistere

1 57 22.11.2010.

Normunds Māls 1 134 27.06.2011.

Dace Medniece 1 116 13.01.2011.

Silvija Megi 1 141 09.09.2011.

Sandis Meiers 1 164 09.10.2012.

Juris Mellēns 1 60 22.11.2010.

Iveta Meļehova 1 61 22.11.2010.

Aija Meļņikova 1 62 22.11.2010.

Valdis Mesters 1 131 27.05.2011.

Imants Mežals 1, 2 63 22.11.2010.

Aļģirts Mikutis 1, 2 279 11.08.2017.

Ārija Millere 1 165 24.09.2012.

Guntis Millers 1 154 14.05.2012.

Ralfs Morītis 1 147 12.08.2011.

Maksims Morozovs 3 230 01.10.2015.

Tatjana Muškina 1 64 22.11.2010.

Eva Namsone 1, 2 285 18.04.2018.

Alvis Narmonts 4 274 17.03.2017.

Daina Navenicka 1, 2 200 30.01.2014.

Ints Neilands 1 281 21.12.2017.

Uldis Neimanis 1 66 22.11.2010.

Olga Ozoliņa 1 245 17.07.2015.

Ainārs Ozoliņš 1, 2 267 09.07.2016.

Jānis Ozoliņš 1 68 22.11.2010.

Kaspars Ozoliņš-

Ozols

3 233 02.10.2015.

Jānis Ozols 1, 2 223 17.12.2014.

Kārlis Ozols 1 69 22.11.2010.

Māris Ozols 1 203 02.11.2014.

Jānis Palamarčuks 1, 2 70 22.11.2010.

Māris Pandalons 1 169 27.11.2012.

Valdis Pastars 1, 2 256 04.08.2016.

Uldis Pastnieks 1, 2 278 11.06.2017.

Igors Pavlovskis 1, 2 244 15.06.2015.

Ainars Pāpe 1 71 22.11.2010.

Zigo Pečulis 1 72 22.11.2010.

Jānis Pelēķis 1, 2 73 22.11.2010.

Dainis Petzāls 1 75 22.11.2010.

Pēteris Poikāns 1 140 23.08.2011.

Artūrs Poplavskis 1 76 22.11.2010.

Mārtiņš Pošeika 1, 2 265 08.09.2016.

Olmars Priede 1 77 22.11.2010.

Uldis Puļķis 1 130 19.05.2011.

Arvils Pundurs 1 78 22.11.2010.

Antons Pužulis 1 79 22.11.2010.

Eduards Rapša 1, 2 191 15.11.2013.

Jānis Rapša 1 190 15.11.2013.

Jurģis Rasa 1 80 22.11.2010.

Romāns Rebainis 1 121 16.02.2011.

Normunds

Reinholcs

1 120 16.02.2011.

Valdis Renerts 1 192 15.11.2013.

Arturs Repšs 1, 2 81 22.11.2010.

Aija Rijniece 1, 2 258 29.04.2016.

Maija Rinka 1 181 08.07.2013.

Rolands Roze 1 210 04.02.2014.

Jānis Rundāns 1 82 22.11.2010.

Inta Ruskule 1 174 15.04.2013.

Aivars Rutmanis 1 286 30.05.2018.

Māris Sarcevics 1 83 22.11.2010.

Smuidris Sausais 1 188 29.10.2013.

Andris Seilis 1 219 18.08.2014.

Vitālijs Semjonovs 1 179 07.10.2013.

Valērijs Sičovs 1 84 22.11.2010.

Ivars Silacērps 1 85 22.11.2010.

Ivans Simanovičs 1, 2 250 17.08.2015.

Raits Sirmovičs 1 195 22.01.2014.

Dainis Sirsonis 1 86 22.11.2010.

Rita Skrastiņa 1 87 22.11.2010.

Arnis Skrastiņš 3 231 01.10.2015.

Uldis Skreivers 1 88 22.11.2010.

Biruta Skujiņa 1 189 11.08.2013.

Inguna Skujiņa 1 158 06.08.2012.

Mārtiņš Sniķers 1 161 08.08.2012.

Andris Solovjovs 1 151 27.03.2012.

Silvija Spriņģe 1 132 13.06.2011.

Jānis Spura 1 198 30.01.2014.

Ilze Staļģe 1 197 24.01.2014.

Rigonda Stankeviča 1 89 22.11.2010.

Andrejs Stepāns 1 149 17.02.2012.

Vitalts Stikuts 1, 2 248 24.07.2015.

Uldis Straume 1 90 22.11.2010.

Aija Straupeniece 1 292 01.08.2019.

Aivars Struka 1 215 06.09.2014.

Guntars Stuburs 1, 2 269 10.06.2016.

Māris Stūrītis 1, 2 259 17.06.2016.

Oskars Sūnaitis 1, 2 133 27.06.2011.

Intis Svirskis 1 91 22.11.2010.

Andrejs Šantars 1 138 23.08.2011.

Ēriks Šķupelis 1 92 22.11.2010.

Ģirts Šloss 1, 2 236 23.03.2015.

Ivars Šmits 1 148 15.02.2012.

Vilnis Švagris 1, 2 234 23.02.2015.

Jānis Takeris 1, 4 113 30.12.2010.

Inese Tamane 1, 2 226 19.12.2014.

Tatjana Teleša 1 168 16.10.2012.

Jānis Tiļčiks 1 123 03.01.2011.

Aigars Treigūts 1 94 22.11.2010.

Mārtiņš Tuņa 1 159 25.06.2012.

Artis Ukass 1 95 22.11.2010.

Juris Upmalis 1 96 22.11.2010.

Leopolds

Urbanovičs

1 97 22.11.2010.

Andris Vaivars 1 98 22.11.2010.

Janita Vanda

Valtere

1 283 20.02.2018.

Anita Vanaga 1 99 22.11.2010.

Lāsma Veilande 1 177 06.11.2013.

Guntars Vērdiņš 1 136 22.07.2011.

Dace Vēza 1, 2 271 25.11.2016.

Maija Vihmane 1 117 13.01.2011.

Jānis Vilcāns 1 100 22.11.2010.

Aivars Viļums 1 104 22.11.2010.

Ēriks Viļums 1 103 22.11.2010.

Uldis Viļums 1, 2 243 06.01.2015.

Valdis Viļums 1 102 22.11.2010.

Vladislavs Visockis 1 290 10.02.2018.

Indulis Vīdušs 1, 2 253 13.10.2015.

Andris Vīnakmens 1, 2 162 08.08.2012.

Raimonds Vītiņš 1, 2 206 20.02.2014.

Dainis Vītoliņš 1 126 23.03.2011.

Edgars Vītols 1, 2 264 08.08.2016.

Māris Volosovskis 1 105 22.11.2010.

Viesturs

Zaļaiskalns

1, 2 196 24.01.2014.

Ingrīda Zandmane 1 106 22.11.2010.

Aivars Zavadskis 1, 2 247 23.07.2015.

Jānis Zālītis 1 119 16.02.2011.

Elīna Zdūne 1 217 29.07.2014.

Armands Zeiļuks 1, 4 273 03.06.2017.

Kaspars Ziedkalns 1 186 10.07.2013.

Ināra Ziemele 1 28 22.11.2010.

Andris Ziemelis 1 108 22.11.2010.

Jānis Ziemelis 1 107 22.11.2010.

Māris Ziemelis 1, 2, 4 205 02.11.2014.

Pēteris Ziliņš 1 109 22.11.2010.

Imants Zīverts 1 110 22.11.2010.

Antons Zlaugotnis 1 111 22.11.2010.

Jānis Zommers 1 122 03.01.2011.

Ringolds Zukulis-

Emerbergs

1 240 27.04.2015.

Gints Zvejnieks 1 213 16.05.2014.

Ēvalds Žaimunds 1 112 22.11.2010.

Informatīvā daļa

23


Sertificētie būvinženieri un būvtehniķi

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

SERTIFICĒTIE BŪVINŽENIERI UN BŪVTEHNIĶI

Uz 2021. gada 9. oktobri

http://dok.buvinzenierusavieniba.lv/sert_nauda/pub.show_sert1.php

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija (LBS BSSI)

1 Būvdarbu veikšanas projektu izstrāde (visu veidu ēkas (būves))

2 Būvinženieru kompleksā kompetence (visu veidu ēkas (būves))

3 Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana (visu veidu ceļi)

4 Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana (visu veidu ēkas (būves))

5 Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana (visu veidu tilti)

6 Būvprojektu ekspertīze (visu veidu ēkas (būves))

7 Būvprojektu vadīšana (visu veidu ceļi)

8 Būvprojektu vadīšana (visu veidu ēkas (būves))

9 Elektroakustika (visu veidu ēkas (būves))

10 Ēku un būvju nojaukšana (visu veidu ēkas (būves))

11 Inženierakustikas eksperts (visu veidu ēkas (būves))

12 Konstrukciju pārbaude (visu veidu ēkas (būves))

13 Konstrukciju pārbaude (visu veidu tilti)

14 Projektu vadīšana (visu veidu ēkas (būves))

15 Tehniskā apsekošana (visu veidu ceļi)

16 Tehniskā apsekošana (visu veidu ēkas (būves))

17 Tehniskā apsekošana (visu veidu tilti)

18 Vides akustika (visu veidu ēkas (būves))

Uzvārds,

vārds

Sertifikāta nr.

Datums

Joma

Uzvārds,

vārds

Sertifikāta nr.

Datums

Joma

Uzvārds,

vārds

Sertifikāta nr.

Datums

Joma

Actiņa Zane 20-7809 19.12.2018. 4

Aganovs Jurijs 20-5998 16.05.2018. 10

Aksenoks Kaspars 20-5950 18.04.2018. 16

Aleksejevs

Aleksandrs

20-6547 19.12.2018. 10

Aleksejevs

Aleksandrs

20-6547 19.12.2018. 1

Alksnis Andris 20-5725 24.05.2017. 10

Arkliņš Arnis 20-6600 23.10.2019. 4

Auga Alvis 20-7803 18.07.2018. 4

Baikovs Andris 20-5826 18.10.2017. 16

Balodis Edmunds 20-6333 19.06.2019. 4

Baumanis Egils 20-7240 21.02.2018. 4

Belovs Anatolijs 20-4607 19.12.2018. 8

Bernotas Steponas 5364 18.01.2017. 10

Bessoļcevs Andrejs 20-6060 20.02.2019. 16

Bērziņš Agris 20-7802 18.07.2018. 16

Bērziņš Uldis 20-5687 24.05.2017. 4

Birjukovs Aleksandrs 20-7165 21.02.2018. 4

Birjukovs Sergejs 20-4502 29.08.2019. 4

Blumbergs Jānis 20-4935 03.04.2021. 16

Brencis Raitis 20-7817 23.09.2020. 11

Bretšneiders

Raimonds

20-5421/1 26.10.2016. 8

Bretšneiders

Raimonds

20-5421/1 26.10.2016. 4

Bretšneiders

Raimonds

20-5421/2 26.10.2016. 10

Bretšneiders

Raimonds

20-5421/1 26.10.2016. 8

Bretšneiders

Raimonds

20-5421/1 26.10.2016. 4

Bretšneiders

Raimonds

20-5421/2 26.10.2016. 10

Bretšneiders

Raimonds

20-5421/1 26.10.2016. 8

Bretšneiders

Raimonds

20-5421/1 26.10.2016. 4

Bretšneiders

Raimonds

20-5421/2 26.10.2016. 10

Bruže Anastasija 20-3044 19.12.2018. 16

Celmiņš Dainis 20-7678 17.07.2019. 16

Celmiņš Dainis 20-7678 17.07.2019. 8

Celmiņš Dainis 20-7678 17.07.2019. 16

Celmiņš Dainis 20-7678 17.07.2019. 8

Cimermanis Aldis 20-7796 20.12.2017. 16

Cinis Jānis 20-7143 29.03.2017. 16

Čakste Artūrs 20-7800 20.06.2018. 4

Čivčs Edgars 20-5724 22.11.2017. 4

Daškeviča Marina 3871 18.01.2017. 4

Dergunovs Deniss 20-4420 22.05.2019. 4

Dimants Laimonis 20-7274 21.02.2018. 16

Dreimane-Ozolzīle

Aiva

5485 26.10.2016. 8

Drēziņš Ilmārs 20-2727 16.05.2018. 4

Dubkevičs Leonards 20-5941 20.06.2018. 16

Dukurs Andris 20-6599 23.10.2019. 4

Dzērvītis Sandis 20-7508 20.02.2019. 1

Dzērvītis Sandis 20-7508 20.02.2019. 4

Dzudzilo Mikus 20-7063 24.05.2017. 4

Ekšteina Mirdza 2942 14.12.2016. 4

Filatovs Boriss 20-5757 20.07.2017. 16

Fjodorovs Georgijs 20-7139 20.07.2017. 10

Fjodorovs Sergejs 20-7227 17.01.2018. 4

Gailis Andris 20-5834 24.05.2017. 13

Gailis Andris 20-5834 24.05.2017. 17

Gailis Andris 20-5834 24.05.2017. 13

Gailis Andris 20-5834 24.05.2017. 17

Gailītis Arnis 5643 23.11.2016. 4

Galančuka Olga 5642 26.10.2016. 4

Gaļimska Nadežda 20-5781 23.08.2017. 4

Gavrilovs Andrejs 20-6721 15.02.2021. 4

Gemzis Gints 6560/1P 18.01.2017. 16

Girniuss Andris 20-5006/1 21.02.2018. 16

Gode Kristaps 6998 22.02.2017. 17

Gračeva Svetlana 20-6387 17.10.2018. 4

Graudulis Jānis 20-5064 16.09.2020. 4

Graudulis Mārtiņš 20-6024 17.10.2018. 16

Grieze Edgars 20-4796 20.06.2018. 4

Grigorjans Sergejs 20-5956 18.04.2018. 10

Grodņa Juris 5523 23.11.2016. 10

Guseva Ludmila 20-6058 19.09.2018. 4

Ivanova Svetlana 20-7810 19.12.2018. 4

Ivanovskis Jānis 20-5550 23.08.2017. 16

Jakušonoks Roberts 20-5973 16.05.2018. 16

Jakušonoks Roberts 20-5973 16.05.2018. 8

Jakušonoks Roberts 20-5973 16.05.2018. 16

Jakušonoks Roberts 20-5973 16.05.2018. 8

Jasāne Olga 5021 26.10.2016. 4

Jasāns Ēvalds 20-7305 18.04.2018. 4

Jaskiļevičs Vitālijs 20-5641 20.12.2017. 4

Jaunsleinis Gunārs 6786 26.10.2016. 16

Jākobsons Juris 20-7121 24.05.2017. 4

Kagainis Ziedonis 20-7661 17.07.2019. 10

Kagainis Ziedonis 20-7661 17.07.2019. 16

Kagainis Ziedonis 20-7661 17.07.2019. 10

Kagainis Ziedonis 20-7661 17.07.2019. 16

Kalniņš Ivars Ēriks 20-4803 20.02.2019. 8

24


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Sertificētie būvinženieri un būvtehniķi

Uzvārds,

vārds

Sertifikāta nr.

Datums

Joma

Uzvārds,

vārds

Sertifikāta nr.

Datums

Joma

Uzvārds,

vārds

Sertifikāta nr.

Datums

Joma

Kalniņš Ivars Ēriks 20-4803 20.02.2019. 16

Kalniņš Ivars Ēriks 20-4803 20.02.2019. 8

Kalniņš Ivars Ēriks 20-4803 20.02.2019. 16

Kalpiņa Sandra 20-5935 21.02.2018. 4

Kalvāns Jurģis 3838 14.12.2016. 4

Kazakovs Leonīds 20-7813 24.04.2019. 10

Kārkliņš Māris 20-4081 18.04.2018. 4

Keivs Tālivaldis 20-4644 14.04.2020. 16

Kenstavičs Aigars 20-7792 20.09.2017. 16

Kinele Margarita 20-4011 20.12.2017. 4

Kirilovs Genadijs 5504 26.10.2016. 10

Kirilovs Ivans 20-7016 29.03.2017. 16

Klišēvičs Aigars 20-7562 01.08.2019. 16

Kopitins Viktors 20-6374 17.07.2019. 16

Korjakins Aleksandrs 20-4436 19.12.2018. 16

Kovaļevska Aļona 20-7094 14.06.2017. 4

Kozins Sergejs 4169 21.02.2018. 4

Kozlovskis Gundars 20-7777 23.04.2020. 11

Kozuliņš Juris 6975 22.02.2017. 16

Krastiņš Viktors 20-7794 20.12.2017. 4

Krilova Olga 20-4228 14.03.2018. 8

Kristovskis Imants 71442 29.03.2017. 16

Krivens Dainis 20-7799 21.02.2018. 16

Krusts Roberts 20-6416 23.10.2019. 16

Kuļikova Olga 20-5145 09.06.2020. 4

Kupčs Vents 20-5653 29.03.2017. 10

Kuzminova Elena 7789 22.02.2017. 4

Kuzmins Andrejs 20-2538 22.11.2017. 8

Kuzmins Andrejs 20-2538 22.11.2017. 8

Kuzmins Andrejs 20-2538 22.11.2017. 8

Kuzmins Andrejs 20-2856 18.07.2018. 4

Kuzmins Andrejs 20-2856 18.07.2018. 16

Kuzmins Andrejs 20-2856 18.07.2018. 4

Kuzmins Andrejs 20-2856 18.07.2018. 16

Kuzmins Andrejs 20-2856 18.07.2018. 4

Kuzmins Andrejs 20-2856 18.07.2018. 16

Lejiņs Kristaps 7785 26.10.2016. 16

Lesītis Ilgmārs 20-2860 19.09.2018. 8

Lešinskis Antons 20-7797 20.12.2017. 16

Lieckalniņš Arvīds 20-5877 29.01.2020. 17

Liepiņš Guntars 20-3165 22.01.2020. 16

Liepiņš Guntars 20-3165 22.01.2020. 4

Liepiņš Guntars 20-3165 22.01.2020. 16

Liepiņš Guntars 20-3165 22.01.2020. 4

Liepiņš Gunvalds 20-4028 18.04.2018. 4

Lipska Ingrīda 5288 26.10.2016. 4

Lipšāns Rolands 20-7804 18.07.2018. 16

Locs Jānis 20-5874 12.11.2017. 10

Ločmelis Elmārs 5463 19.04.2017. 10

Lozbergs Olafs 20-5982 27.06.2018. 10

Lumpovs Oskars 20-5248 04.03.2021. 16

Lūsītis Jānis 20-5865 14.03.2018. 4

Ļaksa-Timinska

Ilona

20-6182 19.12.2018. 4

Magone Visvaldis 20-5908 20.12.2017. 16

Maiboroda

Aleksandrs

20-4889 20.11.2019. 4

Marauskis Guntars 20-6481 20.02.2019. 4

Markēvičs Valerjans 20-5761 23.08.2017. 10

Maure Aija 20-6023 18.07.2018. 4

Mažilis Vitauts 20-7488 20.02.2019. 10

Medne Lelde 20-4616 17.10.2018. 4

Megnis Zigurds 5420 18.01.2017. 16

Mežals Vilnis 20-3740 15.02.2021. 4

Meždreijs Ģirts 20-5063 20.11.2020. 8

Mikuļevičs Juris 20-6763 11.02.2021. 4

Miķelsone Vija 20-3610 04.12.2020. 4

Millere Ruta 20-7806 19.12.2018. 16

Minikovičs Arnis 20-7798 21.02.2018. 16

Mironovs Deniss 20-7815 18.09.2020. 11

Mišeņins Deniss 20-7184 18.10.2017. 8

Mišurovs Ruslans 20-5809 20.09.2017. 8

Momots Maksims 20-5585 19.04.2017. 10

Murāne Jeļena 20-7164 20.09.2017. 4

Murāns Boriss 7012 29.03.2017. 16

Murāns Jānis 20-7781 15.02.2021. 4

Murāns Mihails 20-6310 20.02.2019. 4

Murāns Mihails 20-6310 20.02.2019. 16

Murāns Mihails 20-6310 20.02.2019. 4

Murāns Mihails 20-6310 20.02.2019. 16

Mūrnieks Dzintars 20-5486 26.10.2016. 16

Mūrnieks Dzintars 20-5486 26.10.2016. 8

Mūrnieks Dzintars 20-5486 26.10.2016. 16

Mūrnieks Dzintars 20-5486 26.10.2016. 8

Nipāns Antons 5117 19.04.2017. 10

Novožilova Tatjana 20-4985 19.12.2018. 8

Ņekraševiča Irina 20-4318 19.12.2018. 4

Ovčarova Olga 20-7333 16.05.2018. 4

Ozoliņš Leonīds 20-5187 04.03.2021. 16

Ozoliņš Raimonds 20-6003 16.05.2018. 16

Ozoliņš Raimonds 20-4980 20.02.2019. 12

Ozoliņš Raimonds 20-4980 20.02.2019. 16

Ozoliņš Raimonds 20-4980 20.02.2019. 12

Ozoliņš Raimonds 20-4980 20.02.2019. 16

Ozoliņš Raivis 20-5719 14.06.2017. 4

Ozols Jānis 20-7419 17.10.2018. 4

Ozols Jānis 20-7419 17.10.2018. 16

Ozols Jānis 20-7419 17.10.2018. 4

Ozols Jānis 20-7419 17.10.2018. 16

Paeglītis Ainārs 20-5835 24.05.2017. 13

Paeglītis Ainārs 20-5835 24.05.2017. 17

Paeglītis Ainārs 20-5835 24.05.2017. 13

Paeglītis Ainārs 20-5835 24.05.2017. 17

Panteļejeva Larisa 20-7811 24.04.2019. 16

Periņecs Sergejs 5538 14.12.2016. 10

Pērkons Artūrs 20-7816 18.09.2020. 11

Pētersone Silvija 20-4213 19.12.2018. 4

Pētersons Kārlis 20-7452 21.11.2018. 4

Pilds Āre 20-4385 10.01.2020. 16

Pipars Aļģirds 20-6286 27.06.2018. 10

Pitkevičs Jānis 7787 14.12.2016. 16

Pitkevičs Jānis 7787 14.12.2016. 4

Pitkevičs Jānis 7787 14.12.2016. 16

Pitkevičs Jānis 7787 14.12.2016. 4

Pīlēģis Jānis 20-7808 19.12.2018. 16

Pīlēģis Mārtiņš 20-7807 19.12.2018. 16

Plahovs Anatolijs 20-7812 24.04.2019. 16

Poikāns Jānis 5243 29.03.2017. 17

Polis Aldis 7788 18.01.2017. 8

Priednieks Valdis 20-7575 15.05.2019. 16

Prikuls Dmitrijs 20-7793 22.11.2017. 4

Prudivusa Ludmila 20-5686 20.07.2017. 4

Rapša Jānis 20-6119 19.12.2018. 16

Rasa Harijs 20-2903 19.09.2018. 8

Rasa Harijs 20-2903 19.09.2018. 8

Rasa Harijs 20-128/1P 19.12.2018. 16

Rasa Harijs 20-128/1P 19.12.2018. 16

Riekstiņš Andris 20-7142 20.09.2017. 4

Riļejevs Romāns 20-6554 10.01.2020. 16

Rība Ivars 5586 18.01.2017. 10

Rjapolova Jeļena 20-7673 14.08.2019. 4

Romanova Janina 20-5878 20.12.2017. 8

Rozīte Juris 20-4024 18.10.2017. 17

Rudņeva Zoja 20-4528 19.12.2018. 4

Saprovskis Juris 6965 18.01.2017. 9

Saprovskis Juris 6965 18.01.2017. 11

Serdjuks Dmitrijs 20-6343 20.02.2019. 16

Silacērps Ivars 20-4209 19.09.2018. 4

Silacērps Ivars 20-4209/1 19.09.2018. 16

Silacērps Ivars 20-4209 19.09.2018. 4

Silacērps Ivars 20-4209/1 19.09.2018. 16

Siliņa Drosma 20-5894 20.12.2017. 4

Siliņš Edgars 20-6040 19.09.2018. 4

Sirmais Pauls 5532 23.11.2016. 16

Sirmais Pauls 5532 23.11.2016. 8

Sirmais Pauls 5532 23.11.2016. 16

Sirmais Pauls 5532 23.11.2016. 8

Sīlis Egons 20-7360 21.02.2018. 16

Skorodihina Jeļena 20-5972 16.05.2018. 4

Skrimblis Artūrs 20-7814 13.08.2020. 4

Skrube Dace 20-7018 22.02.2017. 8

Skuja Agris 6991 22.02.2017. 10

Smirnovs Juris 20-3070 19.12.2018. 17

Smirnovs Juris 20-3070 19.12.2018. 15

Spricis Sandis 20-7779 15.09.2020. 8

Stešins Sergejs 20-6091 17.10.2018. 16

Stikāns Edgars 20-4934 19.12.2018. 16

Stychinskaya

Svetlana

20-5023 19.12.2018. 4

Stokmanis Andrejs 20-5430 28.05.2021. 4

Strežs Aigars 20-5589 22.02.2017. 15

Sturmovičs Edgars 20-7801 20.06.2018. 16

Svars Agris 20-7795 20.12.2017. 16

Šafirova Inesa 20-5083 04.12.2020. 8

Šapkova Nadežda 20-5910 20.12.2017. 4

Šarkovska Tatjana 20-4139 17.10.2018. 4

Šestakovska Tamāra 20-2855 18.07.2018. 4

Šestakovska Tamāra 20-2855 18.07.2018. 8

Šestakovska Tamāra 20-2855 18.07.2018. 4

Šestakovska Tamāra 20-2855 18.07.2018. 8

Ševčenko Marina 5673 29.03.2017. 4

Informatīvā daļa

25


Sertificētie būvinženieri un būvtehniķi

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Uzvārds,

vārds

Sertifikāta nr.

Datums

Joma

Šrāders Ivars 20-5247 04.03.2021. 16

Šteina Rita 6954 23.11.2016. 16

Šteina Rita 6954 23.11.2016. 8

Šteina Rita 6954 23.11.2016. 16

Šteina Rita 6954 23.11.2016. 8

Šulce Inga 20-7271 14.03.2018. 4

Šulcs Uldis 20-4089 20.02.2019. 16

Šumskis Andris 20-4087 18.04.2018. 16

Šumskis Andris 20-4087/2 18.04.2018. 4

Šumskis Andris 20-4087 18.04.2018. 16

Šumskis Andris 20-4087/2 18.04.2018. 4

Tālbergs Jānis 6963 18.01.2017. 11

Tihomirovs Pāvels 5525 26.10.2016. 4

Timofejevs Ivans 5588 29.03.2017. 16

Tinte Astrīda 20-6183 20.02.2019. 4

Tjuševs Dmitrijs 6955 14.12.2016. 16

Uzvārds,

vārds

Sertifikāta nr.

Datums

Joma

Traubergs Andris 20-7062 24.05.2017. 4

Trilops Imants 20-4766 22.02.2020. 10

Ulmane Rita 20-4016 20.12.2017. 4

Uļičevs Jevgenijs 20-5810 22.11.2017. 8

Vaščenko Zoja 6951 18.01.2017. 4

Veidemane Sarmīte 20-2969 21.11.2018. 4

Veinbergs Andris 20-7020 20.07.2017. 11

Verenikin Vasily 20-7805 19.09.2018. 16

Vilmanis Raimonds 20-7791 24.05.2017. 16

Vilmanis Rihards 20-7097 24.05.2017. 16

Višņakovs Georgijs 20-3533 20.12.2017. 10

Vīgants Jānis 20-6590 20.02.2019. 16

Zabrauskis Andris 6938 14.12.2016. 11

Zabrauskis Andris 6938 14.12.2016. 18

Zabrauskis Andris 6938 14.12.2016. 9

Zaldenieks Jānis 20-5721 24.05.2017. 4

Uzvārds,

vārds

Sertifikāta nr.

Datums

Joma

Zauere Elīna 20-7182 18.10.2017. 4

Zeļenska Gaļina 20-6263 19.12.2018. 4

Zīmeļs Jānis 3366/1P 23.11.2016. 4

Zujevs Vladimirs 20-7356 20.06.2018. 4

Zvaners Vilnis 5580 18.01.2017. 4

Žagata Irēna 5640 29.03.2017. 4

Žuks Aleksejs 20-5547 29.03.2017. 10

Žvagiņš Atis 20-7044 21.11.2018. 4

Žvagiņš Atis 20-7044 21.11.2018. 16

Žvagiņš Atis 20-7044 21.11.2018. 8

Žvagiņš Atis 20-7044 21.11.2018. 4

Žvagiņš Atis 20-7044 21.11.2018. 16

Žvagiņš Atis 20-7044 21.11.2018. 8

Žvagiņš Atis 20-7044 21.11.2018. 4

Žvagiņš Atis 20-7044 21.11.2018. 16

Žvagiņš Atis 20-7044 21.11.2018. 8

26


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

CEĻU UN TILTU BŪVES SERTIFICĒTIE SPECIĀLISTI

Uz 2021. gada 8. oktobri

www.bis.gov.lv

1 Ceļu būvdarbu būvuzraudzība

2 Ceļu būvdarbu vadīšana

3 Ceļu būvprojektu ekspertīze

4 Ceļu ekspertīze

5 Ceļu projektēšana

6 Tiltu būvdarbu būvuzraudzība

7 Tiltu būvdarbu vadīšana

8 Tiltu būvprojektu ekspertīze

9 Tiltu projektēšana

Sertificētie ceļu un tiltu būves speciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Stanislavs Adamovičs 5-01233 23.03.2016. 1

Stanislavs Adamovičs 5-01233 23.03.2016. 6

Alvis Adijāns 4-04265 20.12.2018. 2

Jānis Adijāns 4-05340 19.03.2021. 2

Sandris Adrickis 5-02253 22.11.2017. 1

Ivo Afanasjevs 4-03479 18.04.2018. 2

Raivis Afanasjevs 4-03488 20.04.2018. 2

Mārtiņš Aglonietis 5-03685 22.12.2020. 1

Viktors Akentjevs 3-00893 17.02.2016. 5

Edmunds Akimovs 3-00423 16.09.2015. 9

Edmunds Akimovs 6-00173 27.08.2020. 8

Rihards Akimovs 3-00301 15.07.2015. 5

Rihards Akimovs 5-00417 15.07.2015. 1

Rihards Akimovs 5-00417 15.07.2015. 6

Rihards Akimovs 6-00036 25.05.2016. 4

Maria Dolores Alcala Gutierrez 3-02289 22.10.2020. 5

Oskars Aleksis 4-01348 26.01.2016. 2

Jānis Alksnis 4-04285 19.12.2018. 2

Pēteris Alksnis 4-01309 20.01.2016. 2

Pēteris Alksnis 5-01044 20.01.2016. 1

Raitis Alksnis 3-01730 18.07.2018. 5

Jānis Alliks 4-02822 24.05.2017. 2

Kārlis Alsiņš 3-02152 25.03.2019. 5

Arvis Andersons 4-01462 17.02.2016. 2

Arvis Andersons 4-01462 17.02.2016. 7

Aleksandrs Andrejevs 4-03313 21.02.2018. 2

Pēteris Andrijānovs 4-01758 20.04.2016. 2

Madara Andruce 4-00462 30.06.2015. 2

Madara Andruce 5-00389 30.06.2015. 1

Aigars Aniņš 4-03370 14.03.2018. 2

Druvis Ansons 4-02504 18.01.2017. 2

Ritvars Aņisimovs 4-03635 21.06.2018. 2

Linda Apsīte 3-02059 23.12.2018. 5

Linda Apsīte 6-00061 19.07.2016. 3

Aleksis Arbergs 3-02153 25.03.2019. 5

Gļebs Arhipovs 4-01602 23.03.2016. 2

Vladislavs Arhipovs 4-02863 14.06.2017. 2

Aigars Asarītis 4-02140 20.07.2016. 2

Ingus Asarīts 5-00333 17.06.2015. 1

Andris Astahovskis 4-03314 21.02.2018. 2

Kārlis Andrejs Atauga 5-01594 20.07.2016. 1

Kārlis Andrejs Atauga 5-01594 20.07.2016. 6

Tiit-Uku Audova 3-01999 23.12.2018. 5

Roberts Auziņš 3-00853 26.01.2016. 9

Aivars Avens 4-02155 22.07.2016. 2

Māris Avens 4-01673 06.04.2016. 2

Arams Avetjans 4-02051 15.06.2016. 2

Emīls Avetjans 4-00622 18.08.2015. 2

Emīls Avetjans 5-00508 18.08.2015. 1

Renārs Avotiņš 4-03220 17.01.2018. 2

Andis Ābele 3-00023 17.12.2014. 5

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Kaspars Ābele 4-05371 10.05.2021. 7

Imants Ābelītis 3-01228 24.11.2016. 5

Dainis Ābolkalns 5-02159 23.08.2017. 1

Artūrs Ādamsons 4-05017 29.04.2019. 7

Liviu Babiuc 5-03684 14.12.2020. 6

Pēteris Bahurs 3-01317 29.03.2017. 5

Aleksejs Bakanovs 4-00632 14.08.2015. 7

Viktors Bakanovs 3-02010 23.12.2018. 9

Viktors Bakanovs 4-00288 14.05.2015. 2

Viktors Bakanovs 4-00288 14.05.2015. 7

Viktors Bakanovs 5-03201 23.12.2018. 1

Viktors Bakanovs 5-03201 23.12.2018. 6

Māris Balcers 5-02552 20.06.2018. 1

Zigmārs Balčus 4-02671 29.03.2017. 2

Valters Balka 3-01990 23.12.2018. 5

Māris Balodis 4-03366 14.03.2018. 2

Māris Balodis 4-03706 20.06.2018. 2

Māris Balodis 5-02357 14.03.2018. 1

Ignacio Balsa Marin 3-02231 28.01.2020. 5

Imants Baņķis 3-00845 20.01.2016. 5

Romans Baranovs 4-02824 24.05.2017. 7

Artis Baranovskis 4-02603 22.02.2017. 2

Guntars Baranovskis 4-03224 17.01.2018. 2

Guntars Baranovskis 5-02288 17.01.2018. 1

Edgars Barikins 3-02229 09.01.2020. 5

Elīna Barkāne 3-01219 15.11.2016. 5

Elīna Barkāne 5-01763 15.11.2016. 1

Jānis Barkāns 3-01003 20.04.2016. 5

Ervands Barojans 4-03225 17.01.2018. 2

Edgars Barons 4-02673 29.03.2017. 2

Edgars Barons 5-01945 29.03.2017. 1

Jānis Barons 3-01085 25.05.2016. 5

Jānis Barons 5-01487 25.05.2016. 1

Pāvels Baronskis 4-04355 19.12.2018. 2

Rostams Barsegjans 4-05228 27.05.2020. 2

Guntis Bartaševics 4-02878 14.06.2017. 2

Egils Baumanis 4-03662 20.06.2018. 2

Egils Baumanis 4-03662 20.06.2018. 7

Regnārs Baumanis 5-01894 22.02.2017. 1

Uģis Baumanis 4-02502 18.01.2017. 2

Mārtiņš Bautra 4-04089 21.11.2018. 2

Roberts Bautra 3-02312 22.12.2020. 5

Inese Beitāne 3-02070 23.12.2018. 5

Inese Beitāne 5-03362 23.12.2018. 1

Inese Beitāne 6-00094 05.12.2016. 3

Guntis Beitāns 4-04454 23.12.2018. 2

Gaidis Beitiņš 3-01402 14.06.2017. 5

Jānis Belajs 3-01211 27.10.2016. 5

Sergejs Belijs 5-01943 29.03.2017. 1

Evelīna Bella 4-05019 29.04.2019. 2

Andis Bells 4-05018 29.04.2019. 2

Informatīvā daļa

27


Sertificētie ceļu un tiltu būves speciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Kaspars Belovs 4-05195 07.02.2020. 2

Edgars Beļavskis 5-01512 08.06.2016. 1

Guntis Bendrats 5-00165 25.02.2015. 1

Edgars Benga 4-00942 11.11.2015. 2

Jānis Bergs 4-02759 21.04.2017. 2

Ronalds Bergs 4-03747 19.07.2018. 2

Maria del Carmen Beteta Cejudo 3-02287 22.10.2020. 5

Maria del Carmen Beteta Cejudo 3-02287 22.10.2020. 9

Arnis Bērziņš 4-02757 21.04.2017. 2

Artūrs Bērziņš 4-02936 19.07.2017. 2

Artūrs Bērziņš 5-02114 19.07.2017. 1

Imants Bērziņš 4-03326 21.02.2018. 2

Imants Bērziņš 5-02328 21.02.2018. 1

Ivars Bērziņš 4-01617 23.03.2016. 2

Rolands Bērziņš 4-04998 25.03.2019. 2

Agate Bētere-Krastiņa 4-00517 17.07.2015. 2

Jānis Bidzāns 3-00780 16.12.2015. 5

Jānis Biezais 4-01615 23.03.2016. 2

Juris Birkavs 5-01531 15.06.2016. 1

Juris Birkavs 5-01531 15.06.2016. 6

Renārs Birniks 5-02644 15.08.2018. 1

Renārs Birniks 5-02644 15.08.2018. 6

Mārtiņš Birzenbergs 5-02378 16.03.2018. 1

Mārtiņš Bīriņš 5-00268 20.05.2015. 1

Andris Blanks 4-01230 11.01.2016. 7

Andris Blanks 5-00983 11.01.2016. 6

Dzintars Blumers 4-04139 28.11.2018. 2

Dzintars Blumers 4-04139 28.11.2018. 7

Dzintars Blumers 5-02906 28.11.2018. 1

Valērijs Bluss 4-01749 20.04.2016. 2

Atis Blūmanis 4-04462 23.12.2018. 2

Andrejs Bočkarjovs 4-00292 14.05.2015. 2

Andrejs Bočkarjovs 4-00292 14.05.2015. 7

Inta Bogdanoviča 4-01430 17.02.2016. 2

Inta Bogdanoviča 5-01107 17.02.2016. 1

Dmitrijs Bohonko 4-02011 02.06.2016. 2

Dmitrijs Bohonko 5-01504 02.06.2016. 1

Arkādijs Bohvalovs 4-01983 25.05.2016. 7

Artūrs Bondars 4-03203 20.12.2017. 2

Ivars Bondars 4-00385 17.06.2015. 2

Valērijs Borisovs 4-01515 09.03.2016. 2

Tatjana Borovkova 3-01459 20.09.2017. 5

Tatjana Borovkova 5-02184 20.09.2017. 1

Jānis Bračs 5-02386 14.03.2018. 1

Jānis Bračs 5-02386 14.03.2018. 6

Ewald Brandner 4-05390 16.06.2021. 2

Raimonds Bretšneiders 4-02081 15.06.2016. 2

Raimonds Bretšneiders 5-01550 15.06.2016. 1

Aivars Bricītis 4-04281 19.12.2018. 2

Aivars Bricītis 5-03069 19.12.2018. 1

Andris Briedis 4-02198 25.08.2016. 2

Andris Briedis 5-01051 20.01.2016. 1

Andris Briedis 5-01051 20.01.2016. 6

Andris Briedis 5-02779 18.10.2018. 1

Guntis Briedis 3-01119 15.06.2016. 5

Guntis Briedis 3-01119 15.06.2016. 9

Guntis Briedis 4-02055 15.06.2016. 7

Ingus Briedis 3-00024 17.12.2014. 5

Ingus Briedis 4-00522 17.07.2015. 2

Ingus Briedis 5-02199 21.09.2017. 1

Mārtiņš Briedis 4-00737 16.09.2015. 2

Ilmārs Brokāns 4-04408 23.12.2018. 2

Mārtiņš Brokāns 3-01312 30.03.2017. 5

Arvīds Brozis 5-00258 13.05.2015. 1

Arnolds Bruņa 5-01110 17.02.2016. 1

Arnolds Bruņa 5-01110 17.02.2016. 6

Aldis Brusovs 5-02331 21.02.2018. 1

Daina Bruža 5-02642 15.08.2018. 6

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Jānis Brūklis 5-01692 23.09.2016. 1

Edgars Brūveris 4-03698 27.06.2018. 2

Edgars Brūveris 4-03698 27.06.2018. 7

Mārtiņš Brūvers 5-00588 16.09.2015. 1

Mārtiņš Brūvers 5-00588 16.09.2015. 6

Bernhard Buchner 4-05385 19.05.2021. 2

Bernhard Buchner 4-05385 19.05.2021. 7

Anita Bukava 4-00383 17.06.2015. 2

Anita Bukava 5-00326 17.06.2015. 1

Jānis Bukavs 4-05414 27.08.2021. 2

Aigars Buķevics 3-01948 19.12.2018. 5

Aigars Buķevics 5-02079 14.06.2017. 1

Andris Buliga 3-00648 11.11.2015. 9

Andris Buliga 6-00014 23.03.2016. 8

Raivo Bumbieris 4-04047 21.11.2018. 2

Alvis Butjanovs 4-01791 25.04.2016. 2

Kaspars Butkus 5-03218 23.12.2018. 1

Pēteris Bužers 5-01254 23.03.2016. 1

Antonio Caro Silva 3-02290 22.10.2020. 5

Antonio Caro Silva 3-02290 22.10.2020. 9

Manuel Casado Lechuga 3-02264 06.07.2020. 9

Ivars Caune 5-02641 15.08.2018. 1

Valdis Caune 3-01386 24.05.2017. 5

Valdis Caune 6-00095 12.12.2016. 3

Andris Cālītis 4-02059 15.06.2016. 2

Andris Cālītis 4-02059 15.06.2016. 7

Ilmārs Celitāns 4-00471 30.06.2015. 2

Ilmārs Celitāns 4-00471 30.06.2015. 7

Māris Celitāns 4-00470 17.06.2015. 2

Juris Ceļmalnieks 4-00176 25.02.2015. 2

Juris Ceļmalnieks 5-00160 25.02.2015. 1

Mārtiņš Cepurnieks 4-05229 27.05.2020. 2

Kaspars Cercins 4-05231 03.06.2020. 7

Linards Cereņa 4-05240 19.06.2020. 2

Aleksejs Circenis 3-00242 17.06.2015. 5

Anastasija Cisere 3-01425 19.07.2017. 5

Mikus Cīrulis 3-01780 20.09.2018. 9

Emilie Cousteix 3-02297 08.12.2020. 9

Dainis Cunskis 4-01194 16.12.2015. 2

Dainis Cunskis 4-01194 16.12.2015. 7

Pēteris Čakāns 4-02367 26.10.2016. 2

Didzis Čonka 3-00913 02.03.2016. 5

Didzis Čonka 5-01153 17.02.2016. 1

Juris Čubars 4-02083 15.06.2016. 2

Mārtiņš Dalke 4-02825 24.05.2017. 2

Silvija Danelsone 3-00110 25.02.2015. 5

Aļģirds Danieļus 4-03371 14.03.2018. 2

Elmārs Daniševskis 3-00974 23.03.2016. 5

Leonīds Daškēvičs 5-01700 21.09.2016. 1

Raimonds Daugulis 4-04410 23.12.2018. 2

Juris Dauksts 4-02735 19.04.2017. 2

Didzis Dāle 3-01212 26.10.2016. 5

Bart De Pauw 3-02179 02.07.2019. 9

Lelde Dembovska 3-00978 23.03.2016. 5

Lelde Dembovska 5-01249 23.03.2016. 1

Andris Dēliņš 4-03308 21.02.2018. 2

Ēriks Diļevs 3-01349 21.04.2017. 5

Edgars Dobelis 5-02844 21.11.2018. 1

Aivars Doļņikovs 4-01312 20.01.2016. 2

Aivars Doļņikovs 5-03654 22.07.2020. 1

Baiba Done 5-01533 15.06.2016. 1

Baiba Done 5-01533 15.06.2016. 6

Armands Doniņš 4-03629 20.06.2018. 2

Armands Doniņš 5-02553 20.06.2018. 1

Mārtiņš Draudiņš 5-01331 20.04.2016. 1

Mārtiņš Draudiņš 6-00174 02.11.2020. 4

Māris Dravnieks 4-02866 14.06.2017. 2

Gilberto Dreas 3-02257 09.06.2020. 9

28


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Gints Dreija 4-05387 27.05.2021. 2

Uldis Dreimanis 4-03348 21.02.2018. 2

Dmitrijs Dubins 4-00079 28.01.2015. 2

Oleg Dublik 3-01315 30.03.2017. 5

Ilmārs Dubults 5-02862 21.11.2018. 1

Arvis Dude 4-05261 13.08.2020. 2

Viesturs Dudelis 3-02280 29.09.2020. 9

Reinis Dumpis 3-01655 20.04.2018. 5

Juris Dupurs 4-01883 11.05.2016. 2

Federico Durastanti 3-01682 16.05.2018. 9

Valērijs Dvils-Dmitrijevs 4-03373 14.03.2018. 7

Valērijs Dvils-Dmitrijevs 5-02360 14.03.2018. 6

Jānis Dzalbs 5-01221 23.03.2016. 1

Inese Dzedzele 5-01129 17.02.2016. 1

Inese Dzedzele 5-01129 17.02.2016. 6

Lāsma Dzintare 3-00795 22.12.2015. 5

Alla Džeriņa 3-01405 14.06.2017. 5

Artūrs Džeriņš 5-02192 20.09.2017. 1

Ernests Džeriņš 4-04465 23.12.2018. 2

Reinis Egle 4-02755 21.04.2017. 2

Viktors Eglis 5-01977 19.04.2017. 1

Larisa Eglīte 5-01838 18.01.2017. 1

Edgars Eglītis 4-02453 16.12.2016. 2

Normunds Eglītis 5-01105 17.02.2016. 1

Raimonds Eiduks 3-00237 17.06.2015. 5

Raimonds Eiduks 5-00402 17.06.2015. 1

Vitus Eihe 4-00729 16.09.2015. 7

Ingrīda Eklone 4-02741 19.04.2017. 2

Ingrīda Eklone 5-01986 19.04.2017. 1

Juris Eleksis 5-03230 23.12.2018. 1

Evija Elmere 4-05365 27.04.2021. 2

Andis Ērglis 4-03328 21.02.2018. 2

Andis Ērglis 5-02330 21.02.2018. 1

Jānis Fedotovs 4-01335 20.01.2016. 2

Jānis Fedotovs 4-01335 20.01.2016. 7

Jānis Fedotovs 4-03769 15.08.2018. 2

Sandis Feldmanis 5-03233 23.12.2018. 1

Andris Flugrāts 4-04445 23.12.2018. 2

Matīss Freibergs 5-02728 03.10.2018. 1

Raivis Freidensons 4-05196 07.02.2020. 2

Andris Freimuts 5-02845 21.11.2018. 1

Kaspars Fricsons 4-01651 30.03.2016. 2

Mihhail Frolov 3-02234 20.02.2020. 9

Mihhail Frolov 4-05224 21.05.2020. 7

Sergejs Frolovs 5-00021 18.12.2014. 1

Armands Gabrāns 5-03625 09.08.2019. 1

Romāns Gabrusenoks 4-01440 17.02.2016. 2

Matīss Gaiķis 3-02254 03.06.2020. 5

Andris Gailis 3-01383 24.05.2017. 9

Nauris Gailišs 3-02241 09.03.2020. 5

Andris Gailītis 4-00844 19.10.2015. 2

Jānis Gansons 5-02443 18.04.2018. 1

Luis Alberto Garcia Criado 3-02315 25.01.2021. 5

Māris Garklāvs 3-00567 14.10.2015. 5

Māris Garklāvs 4-00846 19.10.2015. 2

Jons Gaudiešus 4-02190 23.08.2016. 2

Aivo Gādmanis 4-03872 19.09.2018. 2

Rolands Gebauers 4-01310 20.01.2016. 2

Madara Gedroic-Juraga 4-03345 22.02.2018. 2

Ēriks Geižins 3-01659 18.04.2018. 5

Ēriks Geižins 4-03496 18.04.2018. 2

Ēriks Geižins 5-02455 18.04.2018. 1

Valters Gertners 5-01352 25.04.2016. 1

Valters Gertners 5-01352 25.04.2016. 6

Gunārs Geste 5-03139 23.12.2018. 1

Andris Gitendorfs 4-03315 21.02.2018. 2

Konstantīns Gladuščenko 4-00635 18.08.2015. 2

Kristaps Gode 3-01291 22.02.2017. 9

Sertificētie ceļu un tiltu būves speciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Ilmārs Gorda 3-01052 11.05.2016. 5

Ilmārs Gorda 6-00103 16.02.2017. 3

Sergejs Gorņiks 3-01313 30.03.2017. 5

Sergejs Gorņiks 5-03691 19.02.2021. 1

Ainārs Gorškovs 3-00079 24.02.2015. 5

Ainārs Gorškovs 4-00133 24.02.2015. 2

Ainārs Gorškovs 5-00129 24.02.2015. 1

Andris Grahoļskis 4-01432 17.02.2016. 2

Dāvis Gražuls 4-01780 25.04.2016. 2

Aivars Grāvītis 4-02664 29.03.2017. 2

Guntars Greitāns 4-05062 02.07.2019. 2

Artjoms Gridņevs 4-00486 02.07.2015. 2

Artjoms Gridņevs 4-00486 02.07.2015. 7

Sergejs Gridņevs 4-02448 14.12.2016. 7

Edgars Grieze 5-02556 20.06.2018. 1

Mārcis Grieznis 3-01986 23.12.2018. 5

Uldis Griķis 4-02087 21.06.2016. 2

Māris Grinbergs 4-01619 23.03.2016. 2

Dainis Grīnbergs 4-02732 19.04.2017. 2

Nauris Grīnbergs 4-01209 22.12.2015. 2

Jānis Grīnhofs 4-01603 23.03.2016. 2

Roberts Grīnis 4-01982 25.05.2016. 2

Arnis Grīntāls 4-05215 09.03.2020. 7

Juris Grīnvalds 3-01693 17.05.2018. 5

Uldis Grīva 5-02505 16.05.2018. 1

Gundars Grubbe 3-00170 13.05.2015. 5

Rūdolfs Gruberts 3-00785 16.12.2015. 9

Rūdolfs Gruberts 5-00959 16.12.2015. 6

Rūdolfs Gruberts 6-00001 28.01.2016. 8

Jurijs Gruduls 4-02935 19.07.2017. 2

Jurijs Gruduls 4-02935 19.07.2017. 7

Jurijs Gruduls 5-02113 19.07.2017. 1

Jurijs Gruduls 5-02113 19.07.2017. 6

Andris Grundmanis 4-04595 23.12.2018. 2

Gints Gruntiņš 4-01753 20.04.2016. 2

Jānis Gruntmanis 4-00838 14.10.2015. 2

Inesis Grūbe 4-03611 20.06.2018. 2

Inesis Grūbe 5-02546 20.06.2018. 1

Kaspars Gulbis 3-00238 17.06.2015. 5

Mārcis Gulbis 4-03159 22.11.2017. 2

Mārcis Gulbis 4-03159 22.11.2017. 7

Mārcis Gulbis 5-02251 22.11.2017. 1

Mārcis Gulbis 5-02251 22.11.2017. 6

Jons Gurčus 4-00184 25.02.2015. 2

Jons Gurčus 4-00184 25.02.2015. 7

Jons Gurčus 5-00198 25.02.2015. 1

Edgars Gusts 4-04353 19.12.2018. 2

Zigurds Gutāns 3-00871 27.01.2016. 5

Zigurds Gutāns 5-00506 18.08.2015. 1

Andris Gūtmanis 4-03316 21.02.2018. 2

Vaino Hallikmagi 3-02247 13.05.2020. 9

Andrejs Harčenkovs 4-01514 09.03.2016. 7

Normunds Hāze 5-01952 29.03.2017. 1

Normunds Hāze 5-01952 29.03.2017. 6

Raimonds Holts 4-01451 17.02.2016. 2

Raimonds Holts 4-01451 17.02.2016. 7

Raimonds Holts 5-01122 17.02.2016. 1

Matīss Horna 4-00464 30.06.2015. 2

Arno Huik 5-03667 15.09.2020. 6

Kaspars Ieviņš 4-03628 20.06.2018. 2

Rihards Ieviņš 3-01483 18.10.2017. 5

Baiba Igaune 3-00901 17.02.2016. 5

Baiba Igaune 5-01128 17.02.2016. 1

Baiba Igaune 6-00070 29.07.2016. 3

Ojārs Ikers 4-02153 20.07.2016. 2

Valts Indriksons 4-02668 29.03.2017. 2

Aleksejs Isajevs 4-03474 18.04.2018. 2

Juzefa Isakova 5-00150 25.02.2015. 1

Informatīvā daļa

29


Sertificētie ceļu un tiltu būves speciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Agrita Isāte 3-01654 18.04.2018. 5

Olga Ivanova 5-01934 30.03.2017. 1

Aleksejs Ivanovs 5-02191 20.09.2017. 1

Aleksejs Ivanovs 5-02191 20.09.2017. 6

Igors Ivanovs 5-03555 25.03.2019. 1

Vitālijs Ivanovs 4-03335 22.02.2018. 2

Arturs Ivbulis 4-02057 15.06.2016. 2

Arturs Ivbulis 4-02057 15.06.2016. 7

Arturs Ivbulis 5-01529 15.06.2016. 1

Arturs Ivbulis 5-01529 15.06.2016. 6

Rolands Īzaks 4-03073 26.09.2017. 2

Tauras Jakelaitis 4-00466 30.06.2015. 2

Māris Jakovickis 4-04046 21.11.2018. 2

Māris Jakovickis 5-03678 15.10.2020. 1

Irvo Jakušovs 4-05267 13.08.2020. 2

Ivans Jankovs 4-05152 03.10.2019. 2

Sandis Jankovs 4-04051 21.11.2018. 2

Rūdolfs Janovskis 4-03250 18.01.2018. 7

Eltons Jansons 4-01789 25.04.2016. 2

Ģirts Jaunsproģis 3-00366 25.08.2015. 5

Jānis Jākobsons 4-04978 22.02.2019. 2

Mārtiņš Jākobsons 5-01666 24.08.2016. 1

Imants Jāņekalns 4-01742 20.04.2016. 2

Kārlis Jāņekalns 4-00845 19.10.2015. 2

Salvis Jelinskis 4-04391 23.12.2018. 2

Uldis Jerkins 4-04049 21.11.2018. 2

Ints Jeršovs 4-00291 13.05.2015. 2

Andris Jēkabsons 4-04662 23.12.2018. 7

Jānis Jēkabsons 4-02665 29.03.2017. 2

Ģirts Joja 4-02934 19.07.2017. 2

Verners Jonāts 4-02020 08.06.2016. 2

Gvido Judeiks 4-03450 18.04.2018. 2

Edgars Jumītis 4-04664 23.12.2018. 2

Sandis Junkers 4-05370 10.05.2021. 7

Edgars Jurševics 4-02505 18.01.2017. 2

Sandris Kaktīts 3-01551 22.12.2017. 5

Maksims Kalašņiks 4-00742 21.09.2015. 7

Aija Kalniņa 5-03564 02.05.2019. 1

Kaspars Kalniņš 4-01759 20.04.2016. 2

Kaspars Kalniņš 4-01759 20.04.2016. 7

Lauris Kalniņš 4-01805 27.04.2016. 2

Lauris Kalniņš 4-01805 27.04.2016. 7

Nauris Kalniņš 4-05046 05.06.2019. 2

Normunds Kalniņš 3-00236 17.06.2015. 5

Normunds Kalniņš 5-00328 17.06.2015. 1

Normunds Kalniņš 6-00106 27.03.2017. 3

Ziedonis Kalniņš 4-01885 11.05.2016. 2

Gusts Kaļiņins 4-03226 17.01.2018. 2

Ervīns Kanaviņš 4-01333 20.01.2016. 2

Lauris Kancītis 4-03319 21.02.2018. 2

Dmitrijs Kapusta 4-03621 20.06.2018. 2

Sergejs Karabanovs 4-03229 17.01.2018. 7

Gintaras Karalius 4-05360 19.04.2021. 2

Andris Karasevs 4-04369 19.12.2018. 2

Andris Karasevs 5-03130 19.12.2018. 1

Ainārs Karlsons 4-01428 17.02.2016. 2

Aldis Kasakovskis 4-03799 15.08.2018. 2

Aldis Kasakovskis 5-02662 15.08.2018. 1

Raivis Kasņikovskis 4-02242 24.08.2016. 2

Ervīns Kaupers 4-01063 04.12.2015. 2

Ervīns Kaupers 4-01063 04.12.2015. 7

Ervīns Kaupers 5-01364 27.04.2016. 1

Arnis Kazeks 4-04090 21.11.2018. 2

Unda Kājiņa 3-01334 19.04.2017. 5

Ivars Kājiņš 4-01644 30.03.2016. 2

Aivars Kālis 4-03668 20.06.2018. 2

Aivars Kālis 5-02577 20.06.2018. 1

Ēriks Kārklišs 4-02050 15.06.2016. 2

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Jānis Keidāns 4-05020 29.04.2019. 2

Artūrs Keiselis 5-03655 22.07.2020. 1

Ivo Keišs 4-01756 20.04.2016. 2

Ivo Keišs 6-00071 29.07.2016. 4

Jurģis Kerutis 4-03490 20.04.2018. 2

Uldis Keziks 4-04628 23.12.2018. 2

Uldis Keziks 5-03259 23.12.2018. 1

Eduards Kiseļovs 4-04147 28.11.2018. 2

Aleksandrs Kislijs 4-04675 23.12.2018. 2

Elīna Kiščenko 5-02444 18.04.2018. 1

Elīna Kiščenko 5-02444 18.04.2018. 6

Mārtiņš Kiščenko 3-01213 26.10.2016. 5

Kristaps Kivilands 4-00650 25.08.2015. 2

Reinis Kivliņš 3-01590 21.02.2018. 5

Dmitrijs Klapins 5-03719 02.09.2021. 1

Gatis Klasiņš 4-02674 29.03.2017. 2

Matīss Klāsons 4-01650 30.03.2016. 2

Romāns Kleins 4-05300 29.10.2020. 2

Lauris Kņazs 4-01612 23.03.2016. 2

Oskars Koemecs 3-01319 29.03.2017. 5

Oskars Koemecs 6-00075 15.08.2016. 3

Inese Kokenberga 5-01235 23.03.2016. 1

Igor Kolyushev 3-01818 17.10.2018. 9

Oļegs Kondratjuks 4-03139 22.11.2017. 2

Roberts Koops 5-03563 02.05.2019. 1

Aivis Korņivskis 4-05133 06.09.2019. 2

Jurijs Koroļs 3-01972 19.12.2018. 5

Jurijs Koroļs 5-03124 19.12.2018. 1

Jurijs Koroļs 5-03124 19.12.2018. 6

Ivars Korsaks 4-01882 11.05.2016. 2

Genādijs Kotovs 4-02052 15.06.2016. 7

Maksims Kots 4-00624 18.08.2015. 2

Vilentiy Kovalev 4-04679 23.12.2018. 7

Vilentiy Kovalev 5-03295 23.12.2018. 6

Andris Kovaļenko 4-04678 23.12.2018. 2

Andris Kovaļenko 5-03294 23.12.2018. 1

Edgars Kraskevičs 4-05175 12.11.2019. 7

Edgars Krastiņš 4-03230 17.01.2018. 2

Edgars Krastiņš 4-03230 17.01.2018. 7

Artūrs Kraujiņš 4-02758 21.04.2017. 2

Dace Kreičmane 3-02029 23.12.2018. 5

Edgars Kreišmanis 4-03475 18.04.2018. 2

Ēriks Krembergs 4-03295 21.02.2018. 7

Mareks Krēsliņš 4-03048 20.09.2017. 2

Ilmārs Krieviņš 5-01061 20.01.2016. 1

Ilmārs Krieviņš 5-01061 20.01.2016. 6

Laura Kripševica 4-01649 30.03.2016. 2

Renārs Krišanovskis 4-03470 18.04.2018. 2

Velta Krivmane 3-00981 30.03.2016. 5

Armands Kronlaks 5-01230 23.03.2016. 1

Armands Kronlaks 5-01230 23.03.2016. 6

Normunds Kroņkalns 4-03322 21.02.2018. 2

Normunds Kroņkalns 5-02326 21.02.2018. 1

Juris Krupinskis 3-00168 13.05.2015. 5

Juris Krupinskis 4-00295 13.05.2015. 2

Juris Krupinskis 5-00259 13.05.2015. 1

Juris Krupinskis 5-00259 13.05.2015. 6

Jānis Krūkliņš 4-02292 23.09.2016. 2

Edgars Krūmiņš 3-01099 08.06.2016. 5

Edgars Krūmiņš 6-00068 29.07.2016. 3

Jānis Krūmiņš 4-01637 23.03.2016. 2

Jānis Krūmiņš 4-01637 23.03.2016. 7

Mareks Krūmiņš 4-04968 22.02.2019. 2

Kaspars Kubuliņš 3-01321 29.03.2017. 5

Andris Kucins 4-00069 21.01.2015. 2

Kaspars Kucins 4-02736 19.04.2017. 2

Raimonds Kučāns 5-02198 21.09.2017. 1

Laima Kudiņa 3-01169 26.08.2016. 5

30


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Mārtiņš Kudlāns 3-02300 10.12.2020. 5

Rihards Kudors 4-02313 21.09.2016. 2

Rolands Kugrēns 4-01433 17.02.2016. 2

Arvis Kuģis 4-00623 18.08.2015. 7

Arvis Kuģis 5-00509 18.08.2015. 6

Roberts Kuiva 4-03554 16.05.2018. 2

Roberts Kuiva 4-03554 16.05.2018. 7

Aldis Kuks 5-02168 23.08.2017. 1

Jānis Kuļikovskis 4-01188 16.12.2015. 2

Dāvis Kupfers 4-02454 16.12.2016. 2

Andris Kusiņš 4-03625 20.06.2018. 2

Aleksandrs Kvaša 4-02500 18.01.2017. 7

Kaspars Ķēniņš 5-02521 16.05.2018. 1

Kaspars Ķēniņš 5-02521 16.05.2018. 6

Jānis Ķikuts 4-03161 22.11.2017. 2

Kaspars Ķinēns 5-01898 22.02.2017. 1

Ilze Ķipste 5-01167 09.03.2016. 1

Ilze Ķipste 5-01167 09.03.2016. 6

Emīls Ķipsts 4-05417 08.09.2021. 2

Līga Ķībere 5-03683 10.12.2020. 1

Andris Ķūrens 4-04052 21.11.2018. 2

Vilnis Ķūrens 4-01768 24.04.2016. 2

Vilnis Ķūrens 5-01571 11.07.2016. 1

Kristaps Lablaiks-Riekstiņš 5-02344 21.02.2018. 1

Kristaps Lablaiks-Riekstiņš 5-02344 21.02.2018. 6

Renāta Labonarska 4-03290 21.02.2018. 2

Māris Labsvīrs 3-00653 13.11.2015. 5

Māris Labsvīrs 4-05301 29.10.2020. 2

Armands Lagzdiņš 4-05400 15.07.2021. 2

Gunārs Lagzdiņš 4-01777 20.04.2016. 2

Gunārs Lagzdiņš 4-01777 20.04.2016. 7

Māris Lagzdiņš 4-03087 18.10.2017. 2

Ivars Langrats 5-02394 23.03.2018. 1

Armands Lapinskis 4-02764 19.04.2017. 2

Gatis Lapsa 5-02006 08.05.2017. 1

Andris Lapsiņš 3-00836 20.01.2016. 5

Andris Lapsiņš 6-00151 23.10.2019. 3

Dāvis Lasmanis 5-03693 25.02.2021. 1

Gints Lasmanis 3-00241 17.06.2015. 5

Gints Lasmanis 4-00482 17.06.2015. 2

Gints Lasmanis 5-00400 17.06.2015. 1

Gvido Lauga 5-03633 12.11.2019. 1

Pēteris Lauva 4-01642 30.03.2016. 2

Janeks Lazarenoks 4-02596 22.02.2017. 2

Kristaps Lazdāns 3-01612 14.03.2018. 5

Kristaps Lazdāns 5-02366 14.03.2018. 1

Artūrs Lazdiņš 4-04271 20.12.2018. 2

Harijs Lācars 5-01366 27.04.2016. 1

Harijs Lācars 5-01366 27.04.2016. 6

Jānis Lācis 4-02499 18.01.2017. 2

Raitis Lācis 3-00346 18.08.2015. 9

Raitis Lācis 6-00062 19.07.2016. 8

Elgars Lāns 3-00912 02.03.2016. 5

Elgars Lāns 5-01117 17.02.2016. 1

Elina Leduskukaine 5-02907 28.11.2018. 1

Gatis Legzdiņš 3-01947 19.12.2018. 5

Oskars Leibus 4-03663 20.06.2018. 2

Zigmārs Leinbots 4-05355 13.04.2021. 2

Aigars Leitis 3-02033 23.12.2018. 5

Aigars Leitis 4-04646 23.12.2018. 2

Aigars Leitis 5-03269 23.12.2018. 1

Edgars Leitis 3-00835 20.01.2016. 5

Edgars Leitis 5-01042 20.01.2016. 1

Ingus Leja 4-05241 19.06.2020. 2

Aldis Lejzemnieks 5-03698 22.03.2021. 1

Māris Liberts 4-01178 16.12.2015. 2

Māris Liberts 5-00949 16.12.2015. 1

Arvīds Lieckalniņš 3-01515 22.11.2017. 9

Sertificētie ceļu un tiltu būves speciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Arvīds Lieckalniņš 4-03137 22.11.2017. 7

Arvīds Lieckalniņš 5-02236 22.11.2017. 6

Askolds Liedskalniņš 4-03223 17.01.2018. 2

Māris Lielbārdis 4-01629 23.03.2016. 2

Edgars Lielmanis 4-05364 27.04.2021. 2

Mārtiņš Liepa 4-02958 19.07.2017. 2

Mārtiņš Liepa 5-02123 19.07.2017. 1

Raimonds Liepiņš 5-01920 16.03.2017. 1

Toms Liepiņš 5-03624 09.08.2019. 1

Mārtiņš Lindāns 4-05317 10.12.2020. 2

Andrejs Linde 4-02731 19.04.2017. 2

Andrejs Linde 5-01982 19.04.2017. 1

Arnis Linde 3-01870 21.11.2018. 9

Arnis Linde 5-02843 21.11.2018. 6

Arnis Linde 6-00013 14.03.2016. 8

Juris Linde 3-00781 16.12.2015. 9

Juris Linde 5-00951 16.12.2015. 6

Kārlis Linde 4-03622 20.06.2018. 2

Sandra Lindenberga 5-03540 22.02.2019. 1

Aigars Lipša 4-03487 20.04.2018. 2

Kristaps Lizdiks 3-02142 22.02.2019. 5

Endijs Līdaks 4-05356 13.04.2021. 2

Dace Loca 4-04414 23.12.2018. 2

Matīss Ločmelis 4-05021 29.04.2019. 2

Dainis Lontons 4-01210 22.12.2015. 2

Jānis Losevs 4-04402 23.12.2018. 2

Kirils Loškarjovs 4-02896 14.06.2017. 2

Kirils Loškarjovs 4-02896 14.06.2017. 7

Rihards Lubarskis 4-05214 09.03.2020. 2

Imants Lubgāns 4-04446 23.12.2018. 2

Uģis Lubiņš 4-04480 23.12.2018. 2

Artūrs Lucijanovs 4-00289 14.05.2015. 2

Dmitrijs Luckovs 3-01316 30.03.2017. 5

Dmitrijs Luckovs 5-01939 29.03.2017. 1

Dmitrijs Luckovs 5-01939 29.03.2017. 6

Mintauts Lukaševics 4-00944 11.11.2015. 2

Mintauts Lukaševics 5-00749 11.11.2015. 1

Valdis Lukstiņš 4-04735 23.12.2018. 2

Jānis Lukša 3-01335 19.04.2017. 5

Kaspars Lukšēvics 4-03626 20.06.2018. 2

Mārtiņš Luste 4-05227 27.05.2020. 2

Andis Lūsis 4-03336 22.02.2018. 2

Gints Lūsis 4-01634 23.03.2016. 2

Viesturs Lūsītis 4-01632 23.03.2016. 2

Guntars Ļaudams 4-03049 20.09.2017. 2

Kristaps Ļaudams 4-01643 30.03.2016. 2

Jūlija Ļiņova 3-01050 11.05.2016. 5

Igors Ļipickis 4-00197 25.02.2015. 2

Kaspars Macāns 4-02595 22.02.2017. 2

Ģirts Malakovskis 3-01946 20.12.2018. 5

Igors Malijs 4-05155 03.10.2019. 2

Igors Mališevs 4-00633 14.08.2015. 7

Konstantīns Mališevs 4-02150 22.07.2016. 2

Rostislavs Maļina 4-00094 18.02.2015. 2

Rostislavs Maļina 5-00187 18.02.2015. 1

Aleksandrs Maļkevičs 5-01841 20.01.2017. 1

Mareks Maļkevičs 3-02259 19.06.2020. 5

Kaspars Marašinskis 4-00738 16.09.2015. 2

Vilnis Marculāns 4-01929 18.05.2016. 2

Pāvels Margaritovs 4-02371 26.10.2016. 7

Kalvis Margevičs 4-00519 17.07.2015. 2

Sergejs Margevičs 4-03851 19.09.2018. 2

Jānis Markevics 3-01338 19.04.2017. 5

Jānis Markevics 5-01978 19.04.2017. 1

Jānis Markus 4-01211 22.12.2015. 2

Uģis Markvarts-Neimanis 4-05339 15.03.2021. 2

Jose Manuel Mata Lopez 3-02273 02.09.2020. 9

Juris Matejs 3-00849 20.01.2016. 5

Informatīvā daļa

31


Sertificētie ceļu un tiltu būves speciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Juris Matejs 5-01057 20.01.2016. 1

Mārtiņš Matvejs 3-01408 14.06.2017. 5

Mārtiņš Matvejs 6-00116 09.11.2017. 3

Normunds Matvejs 4-01606 23.03.2016. 2

Ināra Māla 4-01429 17.02.2016. 2

Regnars Māsēns 4-04347 19.12.2018. 2

Regnars Māsēns 5-03108 19.12.2018. 1

Jānis Mednis 3-01292 24.02.2017. 5

Mārtiņš Mednis 4-04740 23.12.2018. 2

Mārtiņš Mednis 5-03337 23.12.2018. 1

Oļegs Medovikovs 4-02663 29.03.2017. 2

Mārtiņš Meiers 4-05197 07.02.2020. 2

Ivars Meinerts 4-05226 27.05.2020. 2

Reinis Meisters 4-03170 23.11.2017. 2

Artūrs Melecis 3-01210 27.10.2016. 5

Anda Melkeršone 3-02026 23.12.2018. 5

Ieva Mežale 3-02251 03.06.2020. 5

Jurģis Mežals 5-01994 21.04.2017. 1

Jurģis Mežals 5-01994 21.04.2017. 6

Anna Mežecka 4-05244 19.06.2020. 2

Ilze Mežole-Unte 3-01484 18.10.2017. 5

Vasīlijs Mikulovs 4-01879 11.05.2016. 2

Nataļja Mikuļiča 5-01610 16.08.2016. 1

Arturs Miķelsons 5-01967 29.03.2017. 1

Māris Miķelsons 4-01925 18.05.2016. 2

Mārtiņš Miķelsons 4-01454 17.02.2016. 2

Mārtiņš Miķelsons 5-02520 17.05.2018. 1

Mārtiņš Miķelsons 5-02520 17.05.2018. 6

Gunta Millere 5-02252 22.11.2017. 1

Gunta Millere 5-02252 22.11.2017. 6

Joris Lieven Moyaert 3-02309 22.12.2020. 9

Igors Morozovs 4-03089 18.10.2017. 2

Artis Mortuzāns 4-03624 20.06.2018. 2

Egils Muižulis 4-02864 14.06.2017. 2

Oskars Munčs 4-01652 23.03.2016. 2

Javier Carlos Munoz-Rojas Fernandez 3-02332 27.05.2021. 9

Andis Muraško 4-04437 23.12.2018. 2

Oļegs Murzičs 4-02600 22.02.2017. 2

Toms Muzikants 4-05394 30.06.2021. 2

Edgars Naglis 4-04772 23.12.2018. 2

Alvis Narmonts 3-02001 23.12.2018. 9

Andris Naudiņš 3-01100 08.06.2016. 5

Vladislavs Naumenkovs 4-01635 23.03.2016. 7

Daina Navenicka 4-04287 19.12.2018. 2

Daina Navenicka 5-03072 19.12.2018. 1

Gatis Nāckalns 4-05242 19.06.2020. 2

Helmuts Nelsons 3-01336 19.04.2017. 5

Helmuts Nelsons 6-00072 05.08.2016. 3

Antons Nemiro 4-02637 22.03.2017. 2

Arvīds Neško 4-02049 15.06.2016. 2

Roberts Norītis 3-00437 21.09.2015. 9

Dmitrijs Ņešatajevs 4-03468 18.04.2018. 2

Aleksandrs Odiņecs 4-01426 17.02.2016. 2

Andris Odiņš 4-03088 18.10.2017. 2

Edgars Ogliņš 3-02349 27.08.2021. 9

Patricia Olazabal Herrero 3-02285 22.10.2020. 5

Patricia Olazabal Herrero 3-02285 22.10.2020. 9

Egils Olekšs 4-04050 21.11.2018. 2

Janeks Osipovs 4-03307 21.02.2018. 2

Artūrs Ostrovskis 4-02658 30.03.2017. 2

Uldis Otaņķis 4-04131 21.11.2018. 2

Lūcija Ozola 5-02341 21.02.2018. 1

Aivars Ozoliņš 4-03630 20.06.2018. 2

Aivars Ozoliņš 5-02554 20.06.2018. 1

Juris Ozoliņš 4-02594 22.02.2017. 2

Gatis Ozols 5-01532 15.06.2016. 1

Gatis Ozols 5-01532 15.06.2016. 6

Guntis Ozols 4-00945 11.11.2015. 2

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Jānis Ozols 4-01323 20.01.2016. 2

Juris Ozols 5-00062 21.01.2015. 1

Juris Ozols 5-00062 21.01.2015. 6

Dmitrijs Ožima 3-01151 20.07.2016. 5

Ilze Paeglīte 3-01704 20.06.2018. 9

Ainārs Paeglītis 3-01382 24.05.2017. 9

Ainārs Paeglītis 6-00076 17.08.2016. 8

Andris Paeglītis 3-01760 15.08.2018. 9

Vilnis Paegļkalns 4-01093 01.12.2015. 2

Edmunds Paiders 4-03294 21.02.2018. 2

Vilnis Paiders 4-01621 23.03.2016. 2

Vilnis Paiders 5-01241 23.03.2016. 1

Raimonds Papsujevičs 5-02640 15.08.2018. 1

Egils Pariss 3-00347 18.08.2015. 9

Kaspars Paršinovs 5-00256 14.05.2015. 1

Valdis Pastars 4-03185 20.12.2017. 2

Valdis Pastars 5-02266 20.12.2017. 1

Juris Paulauskis 3-02004 23.12.2018. 9

Nauris Paulovskis 4-05158 03.10.2019. 2

Edgars Pauls 3-01951 19.12.2018. 5

Edgars Pauls 5-03073 19.12.2018. 1

Edgars Pauls 5-03073 19.12.2018. 6

Edgars Pauls 6-00003 11.02.2016. 3

Guntis Paulsons 4-03318 21.02.2018. 2

Guntis Paulsons 4-03318 21.02.2018. 7

Edgars Pavlovičs 3-02151 25.03.2019. 5

Aleksejs Pavlovs 4-00130 25.02.2015. 7

Ģirts Pavlovs 3-02253 03.06.2020. 5

Ģirts Pavlovs 5-03645 25.05.2020. 1

Voldemārs Pavlovskis 4-01766 20.04.2016. 2

Žanis Pavlovskis 4-02877 14.06.2017. 2

Ivo Pāss 3-01118 15.06.2016. 5

Ivo Pāss 5-01527 15.06.2016. 1

Ivo Pāss 6-00043 02.06.2016. 3

Artūrs Pedecs 3-02240 09.03.2020. 5

Igors Peks 4-01757 20.04.2016. 2

Jānis Pelēķis 4-01192 16.12.2015. 2

Jānis Pelēķis 5-00956 16.12.2015. 1

Inigo Perez Martinez 5-03725 23.09.2021. 6

Uģis Perševics 5-02324 21.02.2018. 1

Zigmunds Peters 4-03860 20.09.2018. 2

Aleksejs Petrovs 4-03291 21.02.2018. 2

Valentīns Petrovskis 4-02670 29.03.2017. 2

Ainis Pētersons 4-02138 20.07.2016. 2

Ainis Pētersons 4-02138 20.07.2016. 7

Egīls Pētersons 4-02829 24.05.2017. 2

Ingus Pētersons 3-01053 11.05.2016. 5

Ingus Pētersons 4-01886 11.05.2016. 2

Ingus Pētersons 4-01886 11.05.2016. 7

Mārtiņš Pētersons 3-01980 23.12.2018. 5

Andrejs Piesis 3-01343 19.04.2017. 5

Andrejs Piesis 5-01985 19.04.2017. 1

Maksims Pikaļovs 4-04392 23.12.2018. 2

Maksims Pikaļovs 4-04392 23.12.2018. 7

Kims Plakhins 3-00779 16.12.2015. 5

Kims Plakhins 5-00947 16.12.2015. 1

Kims Plakhins 5-00947 16.12.2015. 6

Andris Plīrums 3-01868 21.11.2018. 5

Raitis Plonis 4-01343 26.01.2016. 2

Aleksandrs Poduhovičs 5-02182 20.09.2017. 1

Zigis Polis 4-03627 20.06.2018. 2

Aigars Polis-Āboliņš 5-02611 18.07.2018. 1

Aigars Polis-Āboliņš 5-02611 18.07.2018. 6

Valdis Polmanis 3-01403 14.06.2017. 5

Toms Polovinkins 3-02181 02.07.2019. 5

Edgars Pontags 4-02933 19.07.2017. 2

Edgars Pontags 4-02933 19.07.2017. 7

Sergejs Popovs 4-01346 26.01.2016. 2

32


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Vladimirs Popovs 4-01764 20.04.2016. 2

Aleksejs Portakovs 4-02149 22.07.2016. 7

Māris Pošeika 4-04037 22.11.2018. 2

Valentīna Pozniševa 3-01004 20.04.2016. 5

Valentīna Pozniševa 5-01688 20.04.2016. 1

Juris Prančs 4-03476 18.04.2018. 2

Agris Prande 4-02675 29.03.2017. 2

Agris Prande 5-01946 29.03.2017. 1

Nauris Prāms 4-03367 14.03.2018. 2

Igors Prelatovs 4-02498 18.01.2017. 2

Igors Prelatovs 5-01837 18.01.2017. 1

Ģirts Prieduls 3-01005 20.04.2016. 5

Ģirts Prieduls 5-01340 20.04.2016. 1

Ģirts Prieduls 6-00096 12.12.2016. 3

Jānis Priževoits 4-03221 17.01.2018. 2

Jānis Priževoits 5-02286 17.01.2018. 1

Aleksandrs Prozuments 4-02865 14.06.2017. 2

Edvīns Puduls 4-00068 21.01.2015. 2

Artūrs Puķe 4-01788 25.04.2016. 2

Gatis Puķe 4-01754 20.04.2016. 2

Gatis Puķe 5-01342 20.04.2016. 1

Ģirts Puķe 5-03646 27.05.2020. 1

Agris Puķīte 4-03338 22.02.2018. 2

Anna Puķīte 3-01381 24.05.2017. 9

Normunds Pulkstens 3-00091 24.02.2015. 5

Normunds Pulkstens 4-00156 24.02.2015. 2

Normunds Pulkstens 5-02336 21.02.2018. 1

Egons Puriņš 4-01324 20.01.2016. 2

Jānis Puriņš 3-01350 21.04.2017. 5

Didzis Putnieks 4-00465 30.06.2015. 2

Gundega Putniņa 3-01114 16.06.2016. 5

Aivis Putniņš 4-03472 18.04.2018. 2

Aldis Putniņš 4-01604 23.03.2016. 2

Aldis Putniņš 4-01604 23.03.2016. 7

Juris Putniņš 5-01118 17.02.2016. 1

Jānis Putra 4-01200 16.12.2015. 2

Jānis Putra 5-00962 16.12.2015. 1

Krista Pūcīte 4-05263 13.08.2020. 2

Ģirts Pūcītis 4-05198 07.02.2020. 2

Uldis Pūcītis 3-00782 16.12.2015. 5

Oksana Račicka 4-04463 23.12.2018. 7

Aleksejs Račko 4-01435 17.02.2016. 2

Mārtiņš Radovics 3-01653 18.04.2018. 9

Armands Ragže 4-01436 17.02.2016. 2

Edijs Raicevs 5-02183 20.09.2017. 1

Toms Rancāns 4-03697 27.06.2018. 2

Jānis Rasiņš 5-03658 13.08.2020. 1

Jānis Rasnačs 5-03071 19.12.2018. 1

Raimonds Ratnieks 4-00183 25.02.2015. 2

Viktors Rautmanis 3-00837 20.01.2016. 5

Viktors Rautmanis 6-00044 07.06.2016. 3

Uldis Razgalis 5-02551 20.06.2018. 1

Jānis Rāzna 3-01493 25.10.2017. 9

Jānis Rāzna 5-02222 25.10.2017. 6

Jānis Rāzna 6-00030 03.05.2016. 8

Uldis Rebainis 4-03960 18.10.2018. 2

Māris Reimats 4-03850 19.09.2018. 2

Jānis Reiniks 5-01222 23.03.2016. 1

Aigars Reke 3-01979 23.12.2018. 5

Jana Rensberga 3-02311 22.12.2020. 5

Andis Rensbergs 4-00371 16.06.2015. 2

Andis Rensbergs 5-00318 16.06.2015. 1

Mārcis Rezgals 4-03489 20.04.2018. 2

Māris Rēdmanis 4-05063 02.07.2019. 2

Iļja Ribkins 4-03694 27.06.2018. 7

Reinholds Riekstiņš 4-02667 29.03.2017. 2

Reinholds Riekstiņš 4-02667 29.03.2017. 7

Aldis Rieviņš 4-05379 18.05.2021. 2

Sertificētie ceļu un tiltu būves speciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Raitis Riklāns 4-01427 17.02.2016. 2

Oskars Rikmanis 4-02497 18.01.2017. 2

Anna Ritene 3-01320 29.03.2017. 5

Armands Rocis 4-00520 17.07.2015. 2

Dāvis Roģis 4-04997 25.03.2019. 2

Janina Romanova 3-01545 20.12.2017. 5

Vilnis Romanovskis 4-01457 17.02.2016. 2

Mārtiņš Roops 3-02034 23.12.2018. 5

Mārtiņš Roops 6-00060 18.07.2016. 3

Rinalds Roops 4-04688 23.12.2018. 2

Aigars Rozenbergs 4-00043 17.12.2014. 2

Aigars Rozenbergs 5-00047 17.12.2014. 1

Aigars Rozenbergs 5-00047 17.12.2014. 6

Dāvis Rozentāls 4-04405 23.12.2018. 2

Mārtiņš Rozentāls 3-01546 20.12.2017. 5

Juris Rozīte 3-01479 18.10.2017. 9

Juris Rozīte 5-02209 18.10.2017. 1

Juris Rozīte 5-02209 18.10.2017. 6

Andrejs Rozītis 4-02672 29.03.2017. 2

Andrejs Rozītis 5-01944 29.03.2017. 1

Andris Rozītis 5-00748 11.11.2015. 1

Andris Rozītis 5-00748 11.11.2015. 6

Sjuzanna Roždestvenska 3-02256 03.06.2020. 5

Muntis Rubiks 4-01614 23.03.2016. 2

Arvīds Rubīns 4-02058 15.06.2016. 2

Arvīds Rubīns 5-01530 15.06.2016. 1

Jevgeņijs Rudņiks 4-03586 17.05.2018. 2

Aivars Rudzāts 3-01404 14.06.2017. 5

Aivars Rudzāts 5-01111 17.02.2016. 1

Ulvis Rudzišs 4-03695 27.06.2018. 2

Alvaro Ruiz Herranz 3-02286 22.10.2020. 5

Alvaro Ruiz Herranz 3-02286 22.10.2020. 9

Ļubova Rukmane-Rogova 3-01869 21.11.2018. 9

Ēvalds Rukmanis 4-05388 27.05.2021. 2

Artis Rumbiniks 4-04472 23.12.2018. 2

Jānis Rumpe 4-02604 24.02.2017. 2

Romans Rusakovs 4-04484 23.12.2018. 2

Irina Rusinova 3-01244 14.12.2016. 5

Irina Rusinova 3-01244 14.12.2016. 9

Jurijs Rusinovs 3-01245 14.12.2016. 5

Jurijs Rusinovs 3-01245 14.12.2016. 9

Ervīns Rusiņš 5-03708 02.06.2021. 1

Haralds Rutkovskis 3-01290 22.02.2017. 5

Sandis Ruža 4-04438 23.12.2018. 2

Sandis Ruža 5-03155 23.12.2018. 1

Pēteris Sabļins 4-04449 23.12.2018. 2

Deniss Sadovņikovs 4-04746 23.12.2018. 2

Deniss Sadovņikovs 5-03341 23.12.2018. 1

Deniss Sadovņikovs 5-03341 23.12.2018. 6

Nikolajs Safonovs 4-01630 23.03.2016. 2

Armīns Saidāns 3-02255 03.06.2020. 5

Armīns Saidāns 5-03634 12.11.2019. 1

Ivars Saidāns 3-01691 16.05.2018. 5

Ivars Saidāns 5-02516 16.05.2018. 1

Ivars Saidāns 5-02516 16.05.2018. 6

Svetlana Sakoviča 4-04464 23.12.2018. 7

Kristaps Salietis 4-03491 20.04.2018. 2

Andris Salmiņš 4-02062 15.06.2016. 2

Raimonds Salmiņš 4-00181 25.02.2015. 2

Aleksis Samijlovskis 4-00015 17.12.2014. 2

Aleksis Samijlovskis 5-00016 17.12.2014. 1

Armands Sams 4-02868 14.06.2017. 2

Māris Sandars 4-00182 25.02.2015. 2

Armands Sanders 4-01763 20.04.2016. 2

Armands Sanders 4-01763 20.04.2016. 7

Rims Sankausks 4-02821 24.05.2017. 7

Māris Sauka 4-03346 21.02.2018. 2

Māris Sauka 4-03346 21.02.2018. 7

Informatīvā daļa

33


Sertificētie ceļu un tiltu būves speciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Dainis Sausais 4-00411 17.06.2015. 2

Edgars Sauskis 3-02252 03.06.2020. 5

Alla Savenko 3-01401 14.06.2017. 9

Jānis Savickis 4-02056 15.06.2016. 2

Arnolds Savko 5-03117 19.12.2018. 1

Ansis Segliņš 4-04494 23.12.2018. 2

Ansis Segliņš 4-04494 23.12.2018. 7

Dzintars Segliņš 5-00523 25.08.2015. 1

Dzintars Segliņš 5-00523 25.08.2015. 6

Vadims Semoņenko 3-01867 21.11.2018. 5

Vadims Semoņenko 5-02842 21.11.2018. 1

Silvia Sepulveda Abad 3-02288 22.10.2020. 5

Silvia Sepulveda Abad 3-02288 22.10.2020. 9

Aldis Serdāns 4-02898 14.06.2017. 2

Aldis Serdāns 5-02086 14.06.2017. 1

Dāvis Serdāns 4-00730 16.09.2015. 2

Juris Sestulis 4-04284 19.12.2018. 2

Juris Sestulis 5-03070 19.12.2018. 1

Mārtiņš Sestulis 3-01289 22.02.2017. 5

Aigars Sēja 4-01431 17.02.2016. 2

Victor Shchiptsov 4-01271 20.01.2016. 2

Osvalds Siders 4-02353 26.10.2016. 2

Osvalds Siders 5-01739 26.10.2016. 1

Nataļja Sidoroviča 4-03228 17.01.2018. 2

Pāvels Sidorovs 4-03160 22.11.2017. 7

Kaspars Siksna 4-04288 19.12.2018. 2

Viktors Silajevs 4-04754 23.12.2018. 2

Uldis Silinevičs 5-01250 23.03.2016. 1

Uldis Silinevičs 5-01250 23.03.2016. 6

Velga Siliņa 3-00243 17.06.2015. 5

Aivars Siliņš 4-01872 11.05.2016. 2

Aivars Siliņš 5-01417 11.05.2016. 1

Artūrs Siliņš 3-01549 22.12.2017. 5

Artūrs Siliņš 5-03565 02.05.2019. 1

Oskars Siliņš 4-02756 21.04.2017. 2

Uldis Siliņš 4-02599 22.02.2017. 2

Edgars Simsons 5-01511 08.06.2016. 1

Tatjana Sirkisa 3-01949 19.12.2018. 5

Jānis Sirmais 4-04781 23.12.2018. 2

Jānis Sirmais 5-03352 23.12.2018. 1

Uldis Sisenis 4-03716 18.07.2018. 2

Rolands Sizovs 4-05341 19.03.2021. 2

Pēteris Skabis 4-02590 22.02.2017. 2

Pēteris Skabis 5-02267 20.12.2017. 1

Uldis Jānis Skolnieks 5-01485 25.05.2016. 1

Uldis Jānis Skolnieks 5-01485 25.05.2016. 6

Arnis Skrastiņš 3-00312 23.07.2015. 5

Dāvis Skrastiņš 4-02501 18.01.2017. 2

Jānis Skriblis 4-01456 17.02.2016. 2

Jānis Skriblis 4-01456 17.02.2016. 7

Elvis Skrīvelis 4-05286 25.09.2020. 2

Eve Skudra 3-01102 08.06.2016. 5

Viktors Skudra 4-04436 23.12.2018. 2

Armands Skuja 4-02370 26.10.2016. 2

Ēriks Skujiņš 5-01895 22.02.2017. 1

Mārtiņš Slimbahs 3-01117 15.06.2016. 5

Mārtiņš Slišāns 4-00343 26.05.2015. 2

Reinholds Slišāns 4-00384 17.06.2015. 2

Reinholds Slišāns 5-00327 17.06.2015. 1

Edgars Smeilis 4-04970 22.02.2019. 2

Jurģis Smelters 3-01361 08.05.2017. 5

Leons Smiļģis 4-04776 23.12.2018. 2

Lilija Smirnova 3-01652 18.04.2018. 9

Aivis Sokins 4-03722 18.07.2018. 2

Raivo Soks 4-01803 06.04.2016. 2

Raivo Soks 5-01363 06.04.2016. 1

Aleksandrs Solodkins 3-00154 29.04.2015. 5

Argils Soloveiko 3-01342 19.04.2017. 5

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Argils Soloveiko 4-02739 19.04.2017. 2

Sergejs Sotņikovs 5-02395 23.03.2018. 1

Sergejs Sozontovs 4-03212 20.12.2017. 2

Jānis Sperga 3-02143 22.02.2019. 5

Māris Spilva 5-02643 15.08.2018. 1

Māris Spilva 5-02643 15.08.2018. 6

Imants Sprudzāns 4-01761 20.04.2016. 2

Ķestutis Stankus 4-03158 22.11.2017. 7

Didzis Stāvavens 4-03317 21.02.2018. 2

Dimitrijs Stepanovs 4-02733 19.04.2017. 2

Jurijs Steržanovs 5-03649 19.06.2020. 1

Voldemārs Stirāns 3-02044 23.12.2018. 5

Voldemārs Stirāns 5-03326 23.12.2018. 1

Voldemārs Stirāns 5-03326 23.12.2018. 6

Lauma Straume 3-00304 15.07.2015. 5

Lauma Straume 5-00424 15.07.2015. 1

Verners Straupe 3-00106 25.02.2015. 9

Verners Straupe 5-00175 25.02.2015. 6

Verners Straupe 6-00002 28.01.2016. 8

Kaspars Strautkalns-Putnaērglis 3-01314 30.03.2017. 5

Saulius Stravinskas 4-02450 14.12.2016. 2

Jānis Strazdiņš 4-02734 19.04.2017. 2

Aigars Strežs 4-02601 22.02.2017. 2

Aigars Strežs 5-01897 22.02.2017. 1

Ģirts Striebulis 4-02606 24.02.2017. 2

Andris Strikmanis 4-02172 16.08.2016. 2

Andris Strikmanis 5-01606 16.08.2016. 1

Mārtiņš Striks 4-01344 26.01.2016. 2

Juris Stroževs 4-04286 19.12.2018. 2

Juris Stroževs 4-04286 19.12.2018. 7

Edgars Sturme 5-01942 29.03.2017. 1

Edgars Sturme 5-01942 29.03.2017. 6

Māris Stūrītis 5-01581 20.07.2016. 1

Raimonds Suharskis 4-02823 24.05.2017. 2

Edvīns Sūnākslis 4-00185 24.02.2015. 2

Arvis Sūrs 4-03037 24.08.2017. 7

Andris Svarinskis 4-01618 23.03.2016. 2

Andris Svarinskis 5-01239 23.03.2016. 1

Helmuts Svarinskis 4-01439 17.02.2016. 2

Helmuts Svarinskis 4-01439 17.02.2016. 7

Helmuts Svarinskis 5-01112 17.02.2016. 1

Helmuts Svarinskis 5-01112 17.02.2016. 6

Valdis Sviķis 4-01249 14.01.2016. 2

Leonīds Šafīrs 4-01893 10.05.2016. 2

Leonīds Šafīrs 5-01427 10.05.2016. 1

Aldis Šaicāns 4-01611 23.03.2016. 2

Vitālijs Šaporenko 4-03163 22.11.2017. 2

Jānis Šarķis 4-04283 19.12.2018. 2

Artūrs Ščurs 5-00028 18.12.2014. 1

Ilze Šenberga 3-01488 18.10.2017. 5

Toms Šepte 4-05213 09.03.2020. 2

Andris Šervinskis 4-04048 21.11.2018. 2

Jāzeps Šesters 5-00581 16.09.2015. 1

Sergejs Šimans 4-03849 19.09.2018. 2

Gatis Šimanskis 3-01084 26.05.2016. 5

Karolis Šiupinys 4-05285 18.09.2020. 2

Ingus Šīris 4-03721 18.07.2018. 2

Sergejs Škabirevs 4-00296 13.05.2015. 2

Sergejs Škabirevs 4-00296 13.05.2015. 7

Reinis Škapars 3-01341 19.04.2017. 5

Reinis Škapars 4-02738 19.04.2017. 2

Reinis Škapars 5-01983 19.04.2017. 1

Edgars Šķēls 3-00982 30.03.2016. 5

Ģirts Šķupelis 3-00566 14.10.2015. 9

Ģirts Šķupelis 5-00676 20.10.2015. 6

Ģirts Šķupelis 6-00029 03.05.2016. 8

Harijs Šlampe 4-02669 29.03.2017. 2

Mārtiņš Šlesers-Šlosers 4-04497 23.12.2018. 2

34


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Āris Šmats 4-01607 23.03.2016. 2

Elvijs Šmits 4-02148 22.07.2016. 2

Elvijs Šmits 4-02148 22.07.2016. 7

Juris Šmits 5-01792 23.11.2016. 1

Juris Šmits 5-01792 23.11.2016. 6

Juris Šneiders 4-04498 23.12.2018. 2

Helvijs Šnepsts 4-01648 30.03.2016. 2

Helga Šreibere 4-05257 22.07.2020. 2

Edgars Štāls 4-05156 03.10.2019. 2

Rolands Šteinbergs 4-04618 23.12.2018. 2

Rolands Šteinbergs 5-03253 23.12.2018. 1

Rolands Šteinbergs 5-03253 23.12.2018. 6

Oskars Šteins 4-03959 17.10.2018. 2

Oskars Šteins 4-03959 17.10.2018. 7

Jānis Štekels 3-00568 14.10.2015. 5

Arnolds Šubrovskis 5-02550 20.06.2018. 1

Emīls Šulcs 4-05264 13.08.2020. 2

Māris Šulcs 4-02458 14.12.2016. 2

Dmitrijs Šuškevičs 4-02820 24.05.2017. 7

Ivars Šūpulnieks 4-01609 23.03.2016. 2

Jānis Takeris 3-02040 23.12.2018. 5

Jānis Takeris 5-03310 23.12.2018. 1

Jānis Takeris 5-03310 23.12.2018. 6

Aija Tama 3-01318 29.03.2017. 5

Aija Tama 5-01947 29.03.2017. 1

Aija Tama 5-01947 29.03.2017. 6

Inese Tamane 5-02185 20.09.2017. 1

Inese Tamane 5-02185 20.09.2017. 6

Inese Tamane 6-00064 19.07.2016. 4

Egons Tamanis 4-03140 22.11.2017. 2

Egons Tamanis 4-03140 22.11.2017. 7

Māris Tams 3-00975 23.03.2016. 5

Māris Tams 5-01228 23.03.2016. 1

Māris Tams 5-01228 23.03.2016. 6

Māris Tams 5-01229 23.03.2016. 1

Māris Tams 5-01229 23.03.2016. 6

Viktors Tarasovs 4-01416 17.02.2016. 2

Ģirts Tauriņš 4-01605 23.03.2016. 7

Raido Tālbergs 4-00117 19.02.2015. 2

Raido Tālbergs 5-00115 19.02.2015. 1

Imants Teibe 5-01349 20.04.2016. 1

Imants Teibe 5-01349 20.04.2016. 6

Arnis Teteris 4-02597 22.02.2017. 2

Uģis Tērauds 5-01255 30.03.2016. 1

Uģis Tērauds 5-01255 30.03.2016. 6

Valērijs Tihonovs 5-03308 23.12.2018. 1

Eižens Tiltiņš 4-04359 19.12.2018. 2

Edvīns Tolmanis 3-01266 18.01.2017. 5

Edvīns Tolmanis 5-03720 08.09.2021. 1

Ernests Tolpežņikovs 3-00834 20.01.2016. 5

Ernests Tolpežņikovs 3-00834 20.01.2016. 9

Ernests Tolpežņikovs 6-00018 22.04.2016. 8

Oskars Tooms 4-02662 29.03.2017. 2

Aivars Treicis 3-01732 18.07.2018. 5

Guntars Treicis 4-02495 18.01.2017. 2

Juris Treijs 5-00667 14.10.2015. 1

Juris Treijs 5-00667 14.10.2015. 6

Mindaugas Trubila 4-03205 22.12.2017. 2

Vasco Truffini 3-01678 16.05.2018. 5

Agris Tukišs 4-05421 21.09.2021. 2

Reinis Tukišs 4-00290 14.05.2015. 2

Claudio Turrini 3-02325 09.04.2021. 9

Uģis Ukavics 4-02841 24.05.2017. 2

Aigars Ulmanis 3-01482 18.10.2017. 5

Jēkabs Uļģis 3-02281 29.09.2020. 9

Edgars Upītis 4-04762 23.12.2018. 2

Jānis Upmalis 4-03435 12.04.2018. 2

Jānis Upmalis 4-03435 12.04.2018. 7

Sertificētie ceļu un tiltu būves speciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Modestas Urbonavičius 4-03329 21.02.2018. 2

Uģis Uškaurs 4-03292 21.02.2018. 2

Jūlija Utāne 4-05401 15.07.2021. 2

Jānis Uzars 4-02605 24.02.2017. 2

Gatis Uzuleņš 3-01978 23.12.2018. 5

Reinis Uzuleņš 4-03162 22.11.2017. 2

Reinis Uzuleņš 5-02254 22.11.2017. 1

Pēteris Užulis 5-01596 22.07.2016. 1

Artūrs Ūdris 4-05115 09.08.2019. 2

Edgars Vaivods 4-01978 26.05.2016. 2

Edgars Vaivods 4-01978 26.05.2016. 7

Toms Vaivods 4-05173 12.11.2019. 2

Artūrs Valters 4-05282 18.09.2020. 2

Atis Valters 3-01557 17.01.2018. 5

Atis Valters 5-02287 17.01.2018. 1

Atis Valters 5-02287 17.01.2018. 6

Andris Vanags 4-01608 23.03.2016. 2

Reinis Vargulis 4-05266 13.08.2020. 2

Valerijs Vargulis 4-03768 15.08.2018. 2

Jolanta Varkaliene 4-03497 20.04.2018. 7

Jānis Vasaraudzis 3-01010 25.04.2016. 5

Aleksandrs Vasiļjevs 4-03737 18.07.2018. 2

Aleksandrs Vasiļjevs 5-02620 18.07.2018. 1

Pāvels Vasiļjevs 4-03386 16.03.2018. 7

Jānis Vasips 3-00976 23.03.2016. 5

Jānis Vasips 5-01232 23.03.2016. 1

Jānis Vecvagars 3-01974 19.12.2018. 5

Jānis Vecvagars 5-03137 19.12.2018. 1

Jānis Vecvagars 5-03137 19.12.2018. 6

Rihards Vecvagars 3-01233 23.11.2016. 5

Rihards Vecvagars 4-02417 23.11.2016. 2

Rihards Vecvagars 4-02417 23.11.2016. 7

Rihards Vecvagars 5-01798 25.11.2016. 1

Raitis Veidemanis 4-04967 22.02.2019. 2

Raitis Veidemanis 5-03582 02.07.2019. 1

Aivars Veikšāns 3-01481 18.10.2017. 5

Aivars Veinbergs 4-02449 14.12.2016. 2

Aivars Veinbergs 4-02449 14.12.2016. 7

Aivars Veinbergs 5-01812 14.12.2016. 1

Andris Velmunsks 4-02720 19.04.2017. 2

Irina Veļikanova 3-01703 20.06.2018. 5

Irina Veļikanova 5-02555 20.06.2018. 1

Sergejs Veļikanovs 4-01767 20.04.2016. 2

Boleslovas Vengrys 4-05252 09.07.2020. 2

Juris Verjanovs 4-04280 19.12.2018. 2

Māris Verjanovs 4-04435 23.12.2018. 2

Armands Vēveris 4-02711 29.03.2017. 2

Armands Vēveris 4-02711 29.03.2017. 7

Zintis Vicinskis 4-01322 20.01.2016. 2

Aldis Vigulis 4-04174 04.12.2018. 2

Māris Vikmanis 4-03186 20.12.2017. 7

Ivars Vilbrants 4-04282 19.12.2018. 2

Juris Vilkaste 5-01486 25.05.2016. 1

Toms Vilks 4-05194 07.02.2020. 2

Valts Vilks 4-03249 17.01.2018. 2

Valts Vilks 4-03249 17.01.2018. 7

Valts Vilks 5-02296 17.01.2018. 1

Valts Vilks 5-02296 17.01.2018. 6

Aiga Vilne 3-00037 21.01.2015. 5

Raitis Vilners 4-01347 26.01.2016. 2

Arturs Viļums 5-03343 23.12.2018. 1

Uldis Viļums 5-01938 30.03.2017. 1

Agris Virkens 4-03369 14.03.2018. 2

Endijs Virsis 3-01409 15.06.2017. 5

Andis Virskuls 4-03372 14.03.2018. 2

Andis Virskuls 5-02359 14.03.2018. 1

Jānis Vitons 4-03615 20.06.2018. 2

Jānis Vitons 6-00171 15.07.2020. 4

Informatīvā daļa

35


Sertificētie ceļu un tiltu būves speciālisti

Vārds, uzvārds

Sertifikāta

Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Gatis Vīksne 3-02184 02.07.2019. 5

Gatis Vīksne 5-02590 26.06.2018. 1

Andris Vīnakmens 3-01950 19.12.2018. 5

Andris Vīnakmens 4-04289 19.12.2018. 2

Agris Vītols 4-02311 21.09.2016. 2

Gunārs Vītols 4-01880 11.05.2016. 2

Māris Voicehovičs 4-04690 23.12.2018. 2

Jānis Voitehovičs 4-03325 21.02.2018. 7

Kārlis Volfs 5-02373 16.03.2018. 1

Romāns Volodskojs 4-02152 22.07.2016. 2

Romāns Volodskojs 4-02152 22.07.2016. 7

Jurijs Voskresenskis 4-04763 23.12.2018. 2

Romāns Vožiks 3-01288 22.02.2017. 5

Igors Vrubļevskis 4-02882 14.06.2017. 2

Rolands Vucens 4-04390 23.12.2018. 2

Konstantīns Zabrockis 4-03227 17.01.2018. 7

Aigars Začests 4-03246 17.01.2018. 2

Juris Začests 4-00415 17.06.2015. 2

Juris Začests 5-00348 17.06.2015. 1

Viktors Zajančkauskas 4-01453 17.02.2016. 2

Ingars Zaķis 4-03368 14.03.2018. 2

Jānis Zaļaiskalns 3-01705 20.06.2018. 5

Jānis Zaļaiskalns 5-02578 20.06.2018. 1

Ingrīda Zandmane 4-02867 14.06.2017. 2

Ingrīda Zandmane 5-02069 14.06.2017. 1

Zenons Zaņevskis 4-00136 25.02.2015. 2

Zenons Zaņevskis 4-00136 25.02.2015. 7

Dārta Zariņa 3-01559 18.01.2018. 5

Arnis Zariņš 5-01513 08.06.2016. 1

Arnis Zariņš 5-01513 08.06.2016. 6

Atis Zariņš 3-01051 11.05.2016. 5

Jānis Zariņš 5-03639 07.02.2020. 1

Andris Zarkevičs 4-03333 21.02.2018. 7

Dainis Zauers 4-00106 18.02.2015. 2

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds, uzvārds

Sertifikāta Piešķiršanas

nr.

datums

Sfēra

Dainis Zauers 5-00101 18.02.2015. 1

Dārta Zaumane 4-03587 17.05.2018. 2

Alvis Zaumans 4-03327 21.02.2018. 2

Alvis Zaumans 5-02329 21.02.2018. 1

Guntis Zeibots 4-01787 25.04.2016. 2

Armands Zeiļuks 4-02447 14.12.2016. 2

Armands Zeiļuks 4-02447 14.12.2016. 7

Gints Zemturs 4-01744 20.04.2016. 2

Āris Zeps 4-02737 19.04.2017. 2

Māris Ziemelis 4-02661 29.03.2017. 7

Uģis Ziemelis 4-00293 13.05.2015. 2

Andris Zilaucs 5-02041 24.05.2017. 1

Andris Zilaucs 5-02041 24.05.2017. 6

Jānis Ziņģis 4-02960 21.07.2017. 2

Aivars Zīra 4-02937 19.07.2017. 2

Andrejs Zolotojs 3-01193 21.09.2016. 5

Andrejs Zolotojs 4-04272 20.12.2018. 2

Edmunds Zonbergs 4-04617 23.12.2018. 2

Edmunds Zonbergs 5-03252 23.12.2018. 1

Aleksejs Zubkovs 3-02353 13.09.2021. 5

Jānis Zukulis 4-03324 21.02.2018. 2

Jānis Zukulis 5-02327 21.02.2018. 1

Edīte Zuntnere 3-01485 18.10.2017. 5

Roberts Zvejnieks 3-00169 13.05.2015. 5

Roberts Zvejnieks 6-00107 05.04.2017. 3

Sandis Zvidriņš 4-00300 13.05.2015. 2

Sandis Zvidriņš 5-00262 13.05.2015. 1

Sandis Zvidriņš 5-00262 13.05.2015. 6

Ziedonis Zviedris 5-01052 20.01.2016. 1

Ziedonis Zviedris 5-01052 20.01.2016. 6

Didzis Zvirbulis 5-02591 27.06.2018. 1

Didzis Zvirbulis 5-02591 27.06.2018. 6

Mareks Živula 4-00837 14.10.2015. 7

36


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Speciālisti dārzu, parku, ainavu un teritoriju

labiekārtojuma projektēšanā, ierīkošanā un kopšanā

SPECIĀLISTI DĀRZU, PARKU, AINAVU UN TERITORIJU

LABIEKĀRTOJUMA PROJEKTĒŠANĀ, IERĪKOŠANĀ UN KOPŠANĀ

Uz 2021. gada 8. oktobri

www.laaab.lv

Vārds, uzvārds Sertifikāta Nr. Derīgs līdz Sertificētās jomas Tālrunis

Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas kompetences atbilstības novērtēšanas komisijas sertificētie speciālisti

Aļina Avramenko 18 - 2006 08.08.2022. Ainavu arhitekts 29 168 858

Māris Bušs 64 - 2017 07.09.2022. Ainavu arhitekts 26 531 693

Dace Cauka 25 - 2007 05.09.2022. Ainavu arhitekts 26 318 928

Kintija Cirse 72 - 2018 13.11.2021. Ainavu arhitekts 29 334 128

Gunita Čepanone 45 - 2011 30.03.2022. Ainavu arhitekts 26 187 627

Gita Gāgane 22 - 2007 02.05.2022. Ainavu arhitekts 29 401 236

Helēna Gūtmane 56 - 2013 04.09.2022. Ainavu arhitekts 29 642 688

Anna Kalniņa 67 - 2018 09.05.2022. Ainavu arhitekts 28 777 965

Inga Langenfelde 50 - 2012 30.03.2022. Ainavu arhitekts 29 777 596

Ingūna Rozentāle 20 - 2006 17.11.2021. Ainavu arhitekts 26 416 413

Ilze Rukšāne 57 - 2013 04.09.2022. Ainavu arhitekts 29 407 747

Sandra Sarkanbārde 62 - 2017 07.09.2022. Ainavu arhitekts 26 310 772

Vineta Strauta 68 - 2018 09.05.2022. Ainavu arhitekts 27 191 355

Laura Hrisanfova 73 - 2019 29.05.2022. Ainavu arhitekts 26 511 257

Pēteris Vorza 74 - 2019 21.06.2022. Ainavu arhitekts 20 071 022

Kristīne Zariņa 75- 2019 13.09.2022. Ainavu arhitekts 29 232 229

Ieva Zicmane 66 - 2018 09.05.2022. Ainavu arhitekts 26 439 824

Alise Jonas 10 - 2005 23.05.2022. Ainavu tehniķis – projektētājs 29 258 267

Dace Laiva 76 - 2021 29.04.2022. Ainavu tehniķis – projektētājs 26 566 680

Rita Ķirķe 33 - 2008 04.12.2021. Ainavu tehniķis – projektētājs 29 425 664

Edgars Neilands 70 - 2018 16.05.2022. Ainavu tehniķis – projektētājs 26 421 824

Ruta Tobiesa 31 - 2008 04.12.2021. Ainavu tehniķis – projektētājs 26 184 286

Guntars Apinis 48 - 2011 29.03.2022. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 29 250 271

Ansis Birznieks 37 - 2009 25.11.2021. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 29 235 928

Aivars Blūms 52 - 2012 30.03.2022. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 26 556 759

Ilze Briede 46 - 2011 29.03.2022. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 26 429 295

Inese Hirša 47 - 2011 29.03.2022. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 29 398 333

Mārtiņš Kārklevalks 29 - 2008 26.05.2022. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 29 474 971

Rita Ķirķe 33 - 2008 04.12.2021. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 29 425 664

Māris Kreicums 11 - 2005 23.05.2022. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 29 289 890

Gvido Leiburgs 32 - 2008 04.12.2021. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 29 135 557

Agnese Leite 71 - 2018 16.05.2022. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 29 296 427

Daiva Sprudzāne 19 - 2006 17.11.2021. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 26 479 639

Mārtiņš Šternbergs 43 - 2010 07.04.2022. Ainavu tehniķis – darbu vadītājs 29 244 329

Agnese Leite 71 - 2018 16.05.2022. Parka dārznieks 29 296 427

Anda Petrova 77 - 2021 28.05.2022. Parka dārznieks 26 101 233

Mārtiņš Šternbergs 43 - 2010 07.04.2022. Parka dārznieks 29 244 329

Ainavu arhitektu nozarē strādājošie arhitekti – LAAA biedri ar Latvijas Arhitektu savienības izsniegtu arhitekta sertifikātu

Edgars Bērziņš 1-00064 Arhitekts - Specializācija: teritoriju plānošana 67 333 089

Kristīna Briķe 1-00290 Arhitekte - Specializācija: ainavu arhitektūra 29 186 773

Marta Daugaviete 1-00295 Arhitekte - Specializācija: ainavu arhitektūra 26 339 522

Inese Grundule 1-00088 Arhitekte - Specializācija: ainavu arhitektūra 29 411 064

Tatjana Kotoviča 1-00294 Arhitekte - Specializācija: arhitektūras projektēšana ainavu arhitektūra 29 243 247

Informatīvā daļa

37


Dizaineri – sertificēti

Latvijas Dizaineru savienības biedri

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

DIZAINERI – SERTIFICĒTI

LATVIJAS DIZAINERU SAVIENĪBAS BIEDRI

Uz 2021. gada 8. oktobri

Latvijas Dizaineru savienība

Tēriņu 13, Rīga, LV 1004, mob. tālr. 29113354, e-pasts: info@design.lv, http://design.lv/lv/

Vārds, uzvārds

Biedra kartes

nr. / sertifikāta nr.

E-pasts

Dizaina izglītība

Aina Strode 304 aina.strode@ru.lv

Andra Irbīte 172 andrairbite@inbox.lv

Diāna Apele 302 diana.apele@ru.lv

Diāna Vernera 296 dvernera@inbox.lv

Edīte Bērziņa 81 edite.berzina@inbox.lv

Ilze Baltruka 341/341 baltruks@gmail.com

Jānis Ancītis 3 janis.ancitis@lrpv.gov.lv

Ksenija Miļča 317 milca.ksenija@gmail.com

Pāvels Tjurins 16 pavels.tjurins@ava.lv

Silvija Mežinska 303 silvija.mezinska@ru.lv

Vēsma Kontere McQuillan 223 vesma@westerdals.no

Vilnis Kazāks 30 Lak@lak.lv

Vīva Ieviņa 153/004 viva.ievina@design.lv

Dizaina vadība

Andra Irbīte 172 andrairbite@inbox.lv

Sabīne Koklačova 293 sabine@bungala.lv

Foto dizains

Aigars Liepiņš 185 look@xray.lv

Aleksandrs Kendenkovs 295 stylefoto.studio@inbox.lv

Andris Tenass 57 tenass@bfs.lv

Andris Tone 219 atone@ml.lv

Anita Rozīte 315 rozitei@gmail.com

Baiba Kurgane 190 Baiba.Kurgane@gmail.com

Gatis Vanags 176 gatis@parks.lv

Iveta Pērkone 270/031 iveta.perkone@storaenso.com

Juris Kalniņš 71 jurislatvijaa@gmail.com

Juris Kmins 329/329 juriskmins@gmail.com

Linda Lazdiņa 316/316 lindagunde@inbox.lv

Māra Brašmane 158 pilotsmb@inbox.lv

Ojārs Jansons 337/337 ojaars@gmail.com

Raimo Lielbriedis 188 raimo@lielbriedis.com

Raimonds Rencis 165 29nezinamais@nezinams.lv

Valters Kiršteins 340/340 valters.k.design@inbox.lv

Vilnis Auziņš 101 auzinsv@gmail.com

Grafikas dizains

Agnese Bule 328/328 agnese.bule@gmail.com

Agnese Melbārde 298 cube.dizain@gmail.com

Agris Dzilna 232 agris@dzilna.lv

Aigars Liepiņš 185 look@xray.lv

Aija Jasūna 243 aija@aijastudio.com

Aija Vitovska 46/002 a.vitovska@inbox.lv

Aina Mālmeistere 169/040 aina.malmeistere@design.lv

Aivars Krūklis 9 2nezinamais@nezinams.lv

Aivars Skuja 166 30nezinamais@nezinams.lv

Aldis Aleks 167 aldis.aleks@inbox.lv

Aleksejs Vinogradskis 342/342 aleksei.vinogradsky@gmail.com

Andis Gūtmanis 241 andis.gutmanis@gmail.com

Andis Kalniņš 170 andis@absolute.lv

Andra Irbīte 172 andrairbite@inbox.lv

Vārds, uzvārds

Biedra kartes

nr. / sertifikāta nr.

E-pasts

Andris Jonāns 139 26nezinamais@nezinams.lv

Andris Lēpe 229 andris.lepe1@apollo.lv

Andris Zirnītis 220 supergrafika1@inbox.lv

Anitra Vanaga 175 34nezinamais@nezinams.lv

Artis Buks 182 buks.artis@gmail.com

Baiba Nasteviča 271/030 ir-be@inbox.lv

Dace Bormane 133 dbormane@yahoo.co.uk

Dace Runča 278/037 design@dacerunca.lv

Daiga Brinkmane 179 Daiga.Brinkmane@gmail.com

Dāvids Ņikita Gruznovs 321 davids@badbulb.eu

Egils Alks 79 egils_alks@inbox.lv

Egils Griķis 164 skallagrimson@mac.com

Elita Šmēdiņa 227 elita.sme@gmail.com

Elīna Olekša 348/348 elina@oleksha.lv

Ērika Māldere 246 info@lampas.lv

Gaļina Vasiļišina 195 vgalit888@yahoo.co.uk

Gatis Vanags 176 gatis@parks.lv

Ginta Mikazāne 203 mginta@mail.lv

Gunta Briede 99 marsils@inbox.lv

Gunta Celma 228 45nezinamais@nezinams.lv

Guntars Ošenieks 294/049 gosh2012@icloud.com

Helēna Medne 202 helena.medne@sidegunde.com

Ieva Dumbrovska 319/319 ieva.dumbrovska@design.lv

Ilmārs Drīliņš 219 agpasts@inbox.lv

Inga Cukura 191 40nezinamais@nezinams.lv

Ingrīda Ķipēna 183 37nezinamais@nezinams.lv

Inguna Lauce 83 inguna.lauce@design.lv

Inguna Zariņa 261 zarina.inguna@gmail.com

Inta Maldupe 177/003 inta.maldupe@gmail.com

Iveta Pērkone 270/031 iveta.perkone@storaenso.com

Jautrīte (Sizasa) Pantaure 55 jautra5@inbox.lv

Jānis Jaunarājs 251 janis@jaunarajs.lv

Jānis Zirnītis 178 janiszir@gmail.com

Jeļena Spirina 128 lena@linija.lv

Jeļena Zžonova 47 10nezinamais@nezinams.lv

Juris Alksnis 253 j-bikernieks@inbox.lv

Juris Maulvurfs 174 33nezinamais@nezinams.lv

Kārlis Krieķis 215 kriekis@dpjn.lv

Kristofers Krezevskis 347 kristokr457@gmail.com

Krišs Kupruks 310 Kriss@radiokaste.lv

Larisa Pomeščikova 248 larisa.pomescikova@gmail.com

Lāsma Liepiņa 338/338 lasmadesign@gmail.com

Lidija Judze 180 36nezinamais@nezinams.lv

Linda Gobeta 307 linda.gobeta@gmail.com

Margarita Budze 238 margarita.budze@inbox.lv

Marija Šilinska 333/333 marija.silinska@gmail.com

Mihails Kopeikins 257/007 mihails.kopeikins@bsa.edu.lv

Mintauts Kārlis Lācis 2 1nezinamais@nezinams.lv

Olafs Ceplēvičs 138 olafs@autodizains.lv

Oskars Indrāns 275 oskars@indrans.lv

Ruta Gilla 157 ruta.gilla@gmail.com

38


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Dizaineri – sertificēti

Latvijas Dizaineru savienības biedri

Vārds, uzvārds

Biedra kartes

nr. / sertifikāta nr.

E-pasts

Sergejs Žeļeznovs 130 sergej@linija.lv

Skaidrīte Vītola 230 s.vitola@btv.lv

Solomons Akselrods 154 sollaks@yahoo.com

Tamāra Čudnovska 49 tomart@inbox.lv

Toms Liniņš 300 toms@tomslinins.com

Valdis Celms 207 Valdis.Celms@inbox.lv

Valentīna Lūse 189 39nezinamais@nezinams.lv

Varis Dzērve 210 waris_dzerve@inbox.lv

Viktors Eikerts 119 eiko@inbox.lv

Vilnis Lapiņš 228 vilnis.com@gmail.com

Vilnis Piķis 234 vilnis.pikis@riga.lv

Vitolds Peipiņš 194 viksnu7@gmail.com

Vladimirs Borovskojs 129 23nezinamais@nezinams.lv

Vladimirs Pirhs 184 vpyrh@inbox.lv

Interjera dizains

Agnese Melbārde 298 cube.dizain@gmail.com

Aigars Lenkēvičs 218 aigars@lampas.lv

Aija Bāliņa 260 ayadizains@gmail.com

Aija Vitovska 46/002 a.vitovska@inbox.lv

Alda Melzupe 307 flizes@cementaflizes.lv

Aldis Circenis 301 aldis@coppa.lv

Alvis Zemzaris 252/022 alvis@alvis.lv

Aļona Fjodorova 334/334 alona@z-f.lv

Anda Andžāne 285/045 anda@adizains.lv

Andis Gūtmanis 241 andis.gutmanis@gmail.com

Andra Irbīte 172 andrairbite@inbox.lv

Andra Rācenāja 281/041 andra@rosby.lv

Andrejs Broks 212/009 andrejs.broks@dizainsvidei.lv

Anita Grase 213/006 anita@makonis.eu

Anna Idionova 330/330 info@zmayeva.com

Antra Blekte 173 32nezinamais@nezinams.lv

Armands Bisenieks 19 ab.architekti@gmail.com

Arvīds Ploksta 339/339 arvidsploksta@yahoo.com

Auseklis Ozoliņš 240 46nezinamais@nezinams.lv

Āris Smildzers 268/029 aris@mf7.lv

Barbara Freiberga 306/306 barbara@sapnustudija.lv

Dace Lediņa 181 ledina.dace@gmail.com

Dace Zeltiņa 211 Dace_zeltina@inbox.lv

Dzintra Kokina 280/039 dz@solvo.lv

Elīna Dambīte 350 elina.dambite@gmail.com

Eva Staņēviča 291/047 estainteriors@gmail.com

Ēriks Karlsons 299/050 erikskarlsons@gmail.com

Gaļina Mizgirjova 263/028 distudija@gmail.com

Gaļina Vasiļišina 195 vgalit888@yahoo.co.uk

Gunārs Platpīrs 198/001 info@platpirs.lv

Guntars Jansons 258 guntars@AIGsia.lv

Ieva Grustiņa Milbrete 272 interior@abi2.lv

Ilona Silapētere 290 ilona.silapetere@inbox.lv

Ilze Baltruka 341/341 baltruks@gmail.com

Ilze Desaine 331/331 ilze.desaine@gmail.com

Imants Rubīns 66 Imants.Rubins@inra.lv

Inga Romberga 318/318 inga.romberga@gmail.com

Inguna Grants 279/038 inguna@aad.lv

Ingvars Vijups 259 vijups1@inbox.lv

Iveta Juhņēviča 120 monforte@btv.lv

Iveta Ravinska 273/035 ivetar@gmail.com

Jana Lotčikova 324 janalotcikova@inbox.lv

Jānis Edgars Kēbergs 161 janis.edgars22@inbox.lv

Vārds, uzvārds

Biedra kartes

nr. / sertifikāta nr.

E-pasts

Jeļena Ivanova 349/349 jelena10147@gmail.com

Karīna Kēberga 254/025 info@karinakeberga.com

Kārlis Jēkabsons 27 kproject@inbox.lv

Kristiana Kazarjana null/308 lepse@inbox.lv

Kristīne Plaude 282/043 kristineplaudelv@gmail.com

Larisa Pomeščikova 248 larisa.pomescikova@gmail.com

Liene Strazda 343/343 strazduliene@gmail.com

Linda Eisaka 320 eisaka.linda@gmail.com

Līga Kausiniece 322 liga.kausiniece@gmail.com

Līva Uzulniece 323/323 liva.uzulniece@inbox.lv

Maigurs Samsons 244 Maigurs.Samsons@gmail.com

Margarita Budze 238 margarita.budze@inbox.lv

Mārcis Kaņeps 292/048 marcis.kaneps@gmail.com

Māris Važa 277/036 office@aarpus.com

Mārtiņš Hermansons 255/023 birojs@arhiidea.lv

Natalja Blūma 256/024 nbluma@inbox.lv

Nataļja Mitina 289/046 info@koncepcija.lv

Nellija Dziedātāja 274/033 nellijadz@inbox.lv

Raimonds Šiferis 314 raimonds@dizainakvartals.lv

Santa Birze-Stirna 313 istudija@inbox.lv

Varis Dzērve 210 waris_dzerve@inbox.lv

Vēsma Kontere McQuillan 223 vesma@westerdals.no

Viktorija Javkina 264/027 distudija@apollo.lv

Vīva Ieviņa 153/004 viva.ievina@design.lv

Modes dizains

Alla Macko 149 tedess@inbox.lv

Anda Kalniņa 28 4nezinamais@nezinams.lv

Anda Sparāne 160 arnis@dekomet.lv

Antra Blekte 173 32nezinamais@nezinams.lv

Ausma Aina Kaltiņa 29 5nezinamais@nezinams.lv

Ārija Skudra 117 20nezinamais@nezinams.lv

Baiba Cihovska 287 baiba.cihovska@gmail.com

Beāte Kazule 311 Beate.Kazule@inbox.lv

Česlija Čable-Zibene 249 ceslija@ceslija.lv

Elita Šmēdiņa 227 elita.sme@gmail.com

Ieva Katana (Ieva Zirnīte) 312/312 ieva@katanafashion.com

Ilona Villa 247 47nezinamais@nezinams.lv

Ilze Cīrule 48 cirule.ilze@inbox.lv

Ingrīda Pumpure 218 44nezinamais@nezinams.lv

Inguna Lauce 83 inguna.lauce@design.lv

Iveta Krujele 93 18nezinamais@nezinams.lv

Larisa Tkačenko 53 LarisaTk@inbox.lv

Maija Kajaka 7 maija.mal@inbox.lv

Mohadeseh Borzouei 344

borzouei.mohadeseh@gmail.

com

Nadežda Kņazeva 54 11nezinamais@nezinams.lv

Olga Šmeļova 151 muha@feba.lv

Rita Piešiņa 124 rita.piesina@gmail.com

Valda Mieriņa 85 17nezinamais@nezinams.lv

Zane Juhņēviča 250 48nezinamais@nezinams.lv

Rūpnieciskais dizains

Agnese Melbārde 298 cube.dizain@gmail.com

Aigars Lenkēvičs 218 aigars@lampas.lv

Aigars Meždreijs 286/044 aigars@feidi.lv

Aina Mālmeistere 169/040 aina.malmeistere@design.lv

Aiva Dreimane 201 aiva_d@inbox.lv

Aldis Bušs 336/336 aldis.buss@gmail.com

Aldis Circenis 301 aldis@coppa.lv

Aleksandrs Blūmentāls 118 -metalhammers@inbox.lv

Informatīvā daļa

39


Dizaineri – sertificēti

Latvijas Dizaineru savienības biedri

Vārds, uzvārds

Biedra kartes

nr. / sertifikāta nr.

E-pasts

Anatolijs Vasiļjevs 97 19nezinamais@nezinams.lv

Andra Rācenāja 281/041 andra@rosby.lv

Andrejs Broks 212/009 andrejs.broks@dizainsvidei.lv

Anita Grase 213/006 anita@makonis.eu

Anna Varnase 325/325 anna@glass-point.eu

Antra Lielmane 233 antralielmane@inbox.lv

Arturs Zoldners 15 arturs.zoldners@tuci.lv

Arvīds Endziņš 226/005 arvids.endzins@design.lv

Ausma Aina Kaltiņa 29 5nezinamais@nezinams.lv

Charles Bušmanis 346/346 charles@designelevator.com

Dace Blūma 4 dacebluma@gmail.com

Dace Garleja 265/008 dace@paa.lv

Diāna Vernera 296 dvernera@inbox.lv

Edgars Šusts 327/327 edgars@fascino.lv

Elīna Bušmane 345/345 elina@designelevator.com

Ērika Māldere 246 info@lampas.lv

Gints Upītis 305 gints.aizsils@gmail.com

Gunārs Platpīrs 198/001 info@platpirs.lv

Imants Rubīns 66 Imants.Rubins@inra.lv

Inese Līne 62 ineseline@inbox.lv

Ingrīda Žagata 283 cepli@cepli.lv

Ivars Vecāns 236 ivarsvecans@inbox.lv

Iveta Šmita 326/326 iveta.smita@gmail.com

Jānis Ancītis 3 janis.ancitis@lrpv.gov.lv

Jānis Kārkliņš 31/31 dekadero@inbox.lv

Jānis Straupe 276/042 straupedesign@gmail.com

Juris Piete 208 43nezinamais@nezinams.lv

Maija Kajaka 7 maija.mal@inbox.lv

Mārcis Kaņeps 292/048 marcis.kaneps@gmail.com

Miks Pētersons 269/269 info@nordi.com

Natālija Laminska 144 natalija.laminska@inbox.lv

Raimonds Cīrulis 162 rcirulis@gmail.com

Ričards Štrauhs 204 ricards.strauhs@inbox.lv

Ruta Gilla 157 ruta.gilla@gmail.com

Sinta Spurdzāne 335/335 info@si-light-latvia.com

Staņislavs Kacs 284 stan@katzhq.com

Undīne Stepka 63 13nezinamais@nezinams.lv

Valda Semane 78 15nezinamais@nezinams.lv

Valdis Celms 207 Valdis.Celms@inbox.lv

Valentīna Lūse 189 39nezinamais@nezinams.lv

Valija Dimante 143 27nezinamais@nezinams.lv

Valters Kiršteins 340/340 valters.k.design@inbox.lv

Vilnis Kazāks 30 Lak@lak.lv

Vita Neimane 36 7nezinamais@nezinams.lv

Vīva Ieviņa 153/004 viva.ievina@design.lv

Vārds, uzvārds

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Biedra kartes

nr. / sertifikāta nr.

E-pasts

Vladimirs Pirhs 184 vpyrh@inbox.lv

Zenta Liskopa 35 zenta37@gmail.com

Vides dizains

Agnese Melbārde 298 cube.dizain@gmail.com

Aigars Lenkēvičs 218 aigars@lampas.lv

Aija Vitovska 46/002 a.vitovska@inbox.lv

Alvis Zemzaris 252/022 alvis@alvis.lv

Andis Gūtmanis 241 andis.gutmanis@gmail.com

Andrejs Broks 212/009 andrejs.broks@dizainsvidei.lv

Antra Lielmane 233 antralielmane@inbox.lv

Armands Bisenieks 19 ab.architekti@gmail.com

Augusts Vilcāns 225 Augusts.Vilcans@inbox.lv

Āris Smildzers 268/029 aris@mf7.lv

Baiba Nasteviča 271/030 ir-be@inbox.lv

Dace Zeltiņa 211 Dace_zeltina@inbox.lv

Gunārs Platpīrs 198/001 info@platpirs.lv

Guntars Jansons 258 guntars@AIGsia.lv

Guntars Ošenieks 294/049 gosh2012@icloud.com

Helēna Medne 202 helena.medne@sidegunde.com

Ilmārs Drīliņš 219 agpasts@inbox.lv

Ināra Liepa 216 inara.liepa@gmail.com

Ingvars Vijups 259 vijups1@inbox.lv

Inta Maldupe 177/003 inta.maldupe@gmail.com

Inta Valdena 235 intavaldena@inbox.lv

Ivars Vecāns 236 ivarsvecans@inbox.lv

Iveta Juhņēviča 120 monforte@btv.lv

Jānis Edgars Kēbergs 161 janis.edgars22@inbox.lv

Jānis Vaivods 288 kalums_v@inbox.lv

Jānis Zirnītis 178 janiszir@gmail.com

Karīna Kēberga 254/025 info@karinakeberga.com

Māris Važa 277/036 office@aarpus.com

Mārtiņš Hermansons 255/023 birojs@arhiidea.lv

Mārtiņš Rutkovskis 253 beef@inbox.lv

Ričards Štrauhs 204 ricards.strauhs@inbox.lv

Rita Kalniņa 262 ritakalnina3@gmail.com

Valdis Celms 207 Valdis.Celms@inbox.lv

Varis Dzērve 210 waris_dzerve@inbox.lv

Vēsma Kontere McQuillan 223 vesma@westerdals.no

Viktorija Javkina 264/027 distudija@apollo.lv

Vilnis Piķis 234 vilnis.pikis@riga.lv

Visvaldis Asaris 297 asaris.v@apollo.lv

Vīva Ieviņa 153/004 viva.ievina@design.lv

40


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

SERTIFICĒTIE ELEKTROIETAIŠU DARBU SPECIĀLISTI

Uz 2021. gada 8. oktobri

www.bis.gov.lv

Sertificējošās institūcijas: LEB Latvijas Elektriķu brālība

LEEA SpecSC Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija

BVKB Būvniecības valsts kontroles birojs

1 Elektroietaišu būvprojektu ekspertīze

2 Elektroietaišu ekspertīze

3 Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība

4 Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana

5 Elektroietaišu projektēšana

6 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība

7 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana

8 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze

9 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Piešķiršanas

datums

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Aleksandrs Abdirazakovs 4-00075 22.01.2015. 4

Aleksandrs Abdirazakovs 5-00072 22.01.2015. 3

Ivo Abduramanovs 4-00881 28.10.2015. 4

Ivo Abduramanovs 5-00702 28.10.2015. 3

Viktors Ablaževičs 4-00209 07.03.2015. 4

Viktors Ablaževičs 5-00189 07.03.2015. 3

Kaspars Adamovičs 3-02291 23.10.2020. 5

Roberts Adamovičs 4-04210 12.12.2018. 4

Roberts Adamovičs 5-02995 12.12.2018. 3

Mārtiņš Adamsons 4-00328 25.05.2015. 4

Mārtiņš Adamsons 5-00282 25.05.2015. 3

Kaspars Adģers 3-01195 29.09.2016. 5

Kaspars Adģers 4-00540 21.07.2015. 4

Kaspars Adģers 4-00540 21.07.2015. 7

Ivars Adienis 3-01608 06.03.2018. 5

Ivars Adienis 4-03355 06.03.2018. 4

Ivars Adienis 5-02347 06.03.2018. 3

Viktorija Adītāja 3-01915 30.11.2018. 5

Sņežana Afanasjeva 4-03589 22.05.2018. 4

Sņežana Afanasjeva 5-02523 22.05.2018. 3

Konstantīns Afanasjevs 4-00076 22.01.2015. 4

Konstantīns Afanasjevs 5-00073 22.01.2015. 3

Nikolajs Ahmedovs 3-00962 21.03.2016. 5

Armands Aizgalis 3-00397 10.09.2015. 5

Uldis Aizupietis 3-00599 27.10.2015. 5

Uldis Aizupietis 4-02182 22.08.2016. 4

Uldis Aizupietis 4-02182 22.08.2016. 7

Andris Akmanis 4-01131 17.12.2015. 7

Raimonds Albrehts 3-00750 17.12.2015. 9

Aleksandrs Aleksejevs 3-01368 19.05.2017. 5

Vitālijs Aleksejevs 4-00557 27.07.2015. 7

Vitālijs Aleksejevs 5-00451 27.07.2015. 6

Juris Aliks 4-00363 12.06.2015. 4

Juris Aliks 5-00310 12.06.2015. 3

Ivars Alksnis 3-01941 19.12.2018. 5

Andris Alkšņuzars 4-03705 03.07.2018. 4

Andris Alkšņuzars 4-03705 03.07.2018. 7

Andris Alkšņuzars 5-02597 03.07.2018. 3

Jeļena Aļbova 3-01630 08.03.2018. 5

Mihails Aļošins 3-02104 28.12.2018. 5

Mihails Aļošins 4-04839 28.12.2018. 4

Mihails Aļošins 5-03410 28.12.2018. 3

Māris Ambrazēvičs 4-01831 05.05.2016. 4

Māris Ambrazēvičs 5-01388 05.05.2016. 3

Jānis Ancāns 3-02093 27.12.2018. 5

Jānis Ancāns 4-04209 12.12.2018. 4

Jānis Ancāns 5-02994 12.12.2018. 3

Māris Ancītis 4-01898 17.05.2016. 7

Māris Ancītis 5-01432 17.05.2016. 6

Artūrs Anckiņš 4-01520 11.03.2016. 4

Artūrs Anckiņš 5-01169 11.03.2016. 3

Ainārs Ančevs 4-03397 16.03.2018. 4

Ainārs Ančevs 5-02380 16.03.2018. 3

Daidze Daiga Andersone 3-01432 26.07.2017. 5

Andris Andersons 4-05071 31.07.2019. 4

Andris Andersons 5-03585 31.07.2019. 3

Andrejs Andrejevs 4-03704 02.07.2018. 4

Konstantīns Andrianovs 4-02982 09.08.2017. 4

Konstantīns Andrianovs 5-02139 09.08.2017. 3

Tamāra Androsova 3-01921 12.12.2018. 5

Jāzeps Andžāns 3-02127 27.12.2018. 5

Jāzeps Andžāns 5-03465 27.12.2018. 3

Sergejs Anosovs 4-00569 28.07.2015. 4

Sergejs Anosovs 4-00569 28.07.2015. 7

Vilis Antāns 4-03590 22.05.2018. 4

Vilis Antāns 5-02524 22.05.2018. 3

Nikita Antoškovs 3-02109 28.12.2018. 5

Nikolajs Anuškevičs 3-00030 09.12.2014. 5

Nikolajs Anuškevičs 4-00047 09.12.2014. 4

Nikolajs Anuškevičs 5-00051 09.12.2014. 3

Andris Apinis 4-01032 26.11.2015. 7

Raimonds Arājs 3-02075 27.12.2018. 5

Rolands Arājs 3-01510 20.11.2017. 5

Rolands Arājs 6-00162 21.02.2020. 1

Jurijs Arhangeļskis 4-00298 15.05.2015. 4

Jurijs Arhangeļskis 5-00260 15.05.2015. 3

Andrejs

Arhipovs-Prokofjevs 5-03547 18.03.2019. 3

Valērijs Artemjevs 4-00507 14.07.2015. 4

Valērijs Artemjevs 4-00507 14.07.2015. 7

Romans Artimovičs 3-00482 24.09.2015. 9

Romans Artimovičs 4-00758 24.09.2015. 4

Romans Artimovičs 4-00758 24.09.2015. 7

Romans Artimovičs 5-00604 24.09.2015. 3

Romans Artimovičs 5-00604 24.09.2015. 6

Juris Asejevs 4-00211 12.03.2015. 4

Juris Asejevs 5-00191 12.03.2015. 3

Vladimirs Astamonovs 3-02078 27.12.2018. 5

Vladimirs Astamonovs 4-04162 27.11.2018. 4

Vladimirs Astamonovs 5-02933 27.11.2018. 3

Aleksandrs Atrahimovičs 4-01894 17.05.2016. 7

Andris Audars 3-01881 22.11.2018. 5

Andris Audars 4-04124 22.11.2018. 4

Andris Audars 5-02894 22.11.2018. 3

Uģis Augšpulis 4-03910 15.10.2018. 4

Jānis Augulis 3-01027 05.05.2016. 5

Gaidars Auns 3-01942 19.12.2018. 5

Gaidars Auns 4-02462 19.12.2016. 4

Madars Auns 3-00597 26.10.2015. 5

Madars Auns 4-00872 26.10.2015. 4

Ainārs Auziņš 4-02099 01.07.2016. 4

Ainārs Auziņš 5-01558 01.07.2016. 3

Arnis Auziņš 3-01634 23.03.2018. 5

Arnis Auziņš 4-03423 21.03.2018. 4

Arnis Auziņš 6-00065 21.07.2016. 1

Mareks Auziņš 4-03084 12.10.2017. 4

Mareks Auziņš 5-02207 12.10.2017. 3

Ansis Avišāns 4-03211 22.12.2017. 4

Ansis Avišāns 5-02278 22.12.2017. 3

Dzintars Avotiņš 4-01070 08.12.2015. 7

Mihails Azovskis 5-01678 09.09.2016. 3

Armands Ābele 3-00590 22.10.2015. 5

Armands Ābele 3-00590 22.10.2015. 9

Armands Ābele 6-00169 15.07.2020. 1

Gundars Āboliņš 3-01715 02.07.2018. 5

Mairis Āboliņš 5-01263 07.04.2016. 3

Mārtiņš Āboliņš 3-01605 22.02.2018. 5

Renijs Āboliņš 3-01943 19.12.2018. 5

Renijs Āboliņš 4-04259 19.12.2018. 4

Renijs Āboliņš 5-03052 19.12.2018. 3

Aivars Ābols 4-01504 03.03.2016. 4

Aivars Ābols 5-01160 03.03.2016. 3

Juris Āmars 4-00051 14.01.2015. 4

Juris Āmars 5-00055 14.01.2015. 3

Valdis Āriņš 4-00580 06.08.2015. 4

Valdis Āriņš 5-00475 06.08.2015. 3

Āris Āva 4-01825 05.05.2016. 4

Āris Āva 5-01382 05.05.2016. 3

Aleksandrs Babahins 4-00791 24.09.2015. 7

Jekaterina Babaša 3-02100 27.12.2018. 5

Jekaterina Babaša 4-04823 27.12.2018. 4

Jekaterina Babaša 5-03544 27.12.2018. 3

Ruslanas Babičius 4-02612 24.02.2017. 4

Ruslanas Babičius 5-01901 24.02.2017. 3

Aleksejs Babulis 4-05259 05.08.2020. 4

Māris Baduns 3-00614 28.10.2015. 5

Māris Baduns 4-00878 28.10.2015. 4

Māris Baduns 5-00699 28.10.2015. 3

Edgars Baiža 4-01822 03.05.2016. 4

Anta Baķe 3-01763 27.08.2018. 5

Valērijs Balabāns 4-03418 21.03.2018. 4

Valērijs Balabāns 5-02400 21.03.2018. 3

Edijs Balga 4-02977 02.08.2017. 4

Edijs Balga 5-02134 02.08.2017. 3

Oļegs Balkovs 4-04956 28.12.2018. 4

Anete Balode 4-03897 03.10.2018. 4

Anete Balode 5-02732 03.10.2018. 3

Aivis Balodis 4-04843 28.12.2018. 4

Aivis Balodis 5-03415 28.12.2018. 3

Roberts Balodis 4-05343 25.03.2021. 4

Informatīvā daļa

41


Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Silvestrs Balodis 4-03804 17.08.2018. 4

Silvestrs Balodis 5-02667 17.08.2018. 3

Jurijs Balonuškovs 4-03753 24.07.2018. 7

Aldis Baltadonis 3-00207 27.05.2015. 5

Aldis Baltadonis 3-00207 27.05.2015. 9

Aldis Baltadonis 4-00086 29.01.2015. 4

Aldis Baltadonis 4-00086 29.01.2015. 7

Aldis Baltadonis 5-00087 29.01.2015. 3

Aldis Baltadonis 5-00087 29.01.2015. 6

Vasilijs Baltrašjuns 4-04831 27.12.2018. 4

Vasilijs Baltrašjuns 5-03401 27.12.2018. 3

Edgars Balulis 4-00582 06.08.2015. 4

Guntis Balulis 3-00285 30.06.2015. 5

Gatis Bandenieks 3-00450 28.09.2015. 5

Gatis Bandenieks 3-00450 28.09.2015. 9

Gatis Bandenieks 4-00886 28.10.2015. 4

Gatis Bandenieks 5-00706 28.10.2015. 3

Gatis Bandenieks 6-00025 29.04.2016. 1

Gatis Bandenieks 6-00025 29.04.2016. 8

Leonids Bands 3-00752 17.12.2015. 9

Lauris Bankevics 3-00375 02.09.2015. 5

Lauris Bankevics 6-00168 01.07.2020. 1

Aleksandrs Barabanovs 4-02428 06.12.2016. 4

Aleksandrs Barabanovs 5-01801 06.12.2016. 3

Andris Bardziņš 3-00166 11.05.2015. 5

Andris Bardziņš 4-00888 28.10.2015. 4

Andris Bardziņš 5-00707 28.10.2015. 3

Nataļja Barere 3-00150 27.04.2015. 5

Vladimirs Bargels 3-01109 10.06.2016. 5

Romans Barinovs 3-02176 20.06.2019. 9

Māris Barkāns 4-05311 14.11.2020. 4

Raivis Barkāns 4-04860 28.12.2018. 4

Raivis Barkāns 5-03433 28.12.2018. 3

Anastasija Bartuševiča 3-01394 09.06.2017. 5

Aleksandrs Basalajs 3-00481 24.09.2015. 5

Aleksandrs Basalajs 3-00481 24.09.2015. 9

Aleksandrs Basalajs 4-00786 01.10.2015. 7

Aleksandrs Basalajs 5-00634 01.10.2015. 6

Zigmārs Bauers 4-04922 28.12.2018. 4

Zigmārs Bauers 5-03494 28.12.2018. 3

Viktors Bavins 4-00789 24.09.2015. 7

Sergejs Bazarovs 4-03416 21.03.2018. 4

Sergejs Bazarovs 5-02398 21.03.2018. 3

Aimans Bazs 3-01093 02.06.2016. 5

Aigars Bāgunts 4-00792 24.09.2015. 4

Aigars Bāgunts 4-00792 24.09.2015. 7

Aigars Bāgunts 5-00640 24.09.2015. 3

Aigars Bāgunts 5-00640 24.09.2015. 6

Artūrs Bālēns 4-01811 29.04.2016. 4

Artūrs Bālēns 4-01811 29.04.2016. 7

Ilmārs Bebris 4-00048 10.11.2014. 4

Ilmārs Bebris 4-00048 10.11.2014. 7

Anna Bebriša 3-00245 25.06.2015. 9

Raimonds Beierbahs 4-04925 28.12.2018. 4

Raimonds Beierbahs 5-03497 28.12.2018. 3

Aleksandrs Beinarovičs 3-02086 27.12.2018. 5

Aleksandrs Beinarovičs 4-04820 27.12.2018. 4

Aleksandrs Beinarovičs 5-03391 27.12.2018. 3

Ēriks Beinarovičs 3-01509 17.11.2017. 5

Ēriks Beinarovičs 4-03135 17.11.2017. 4

Ēriks Beinarovičs 5-02234 17.11.2017. 3

Mārtiņš Beķers 4-03997 31.10.2018. 4

Mārtiņš Beķers 5-02801 31.10.2018. 3

Armands Belasiks 4-04928 28.12.2018. 4

Armands Belasiks 5-03500 28.12.2018. 3

Valdis Belis 4-00890 28.10.2015. 4

Valdis Belis 5-00708 28.10.2015. 3

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Sergejs Belokurovs 4-04921 28.12.2018. 4

Sergejs Belokurovs 5-03493 28.12.2018. 3

Aivars Belovs 3-00387 08.09.2015. 9

Aivars Belovs 4-00688 08.09.2015. 4

Aivars Belovs 4-00688 08.09.2015. 7

Aivars Belovs 5-00552 08.09.2015. 3

Aivars Belovs 5-00552 08.09.2015. 6

Kaspars Belovs 3-00403 10.09.2015. 5

Deniss Belugins 3-01208 31.10.2016. 9

Maksims Beļkovs 4-05326 27.01.2021. 4

Tatjana Beļmesa 3-00405 10.09.2015. 5

Armands Benders 4-00274 02.05.2015. 4

Jevgēnijs Berdovs 4-05015 23.04.2019. 4

Jevgēnijs Berdovs 4-05015 23.04.2019. 7

Dmitrijs Berežnojs 4-05162 10.10.2019. 4

Jūlija Bergmane 3-01796 02.10.2018. 5

Aleksandrs Bergmanis 4-01981 26.05.2016. 4

Aleksandrs Bergmanis 5-01484 26.05.2016. 3

Egils Bergmanis 4-00561 27.07.2015. 7

Egils Bergmanis 5-00455 27.07.2015. 6

Mārcis Bergmanis 3-01745 14.08.2018. 5

Uldis Bergmanis 3-00404 11.09.2015. 5

Uldis Bergmanis 4-00975 08.12.2015. 4

Uldis Bergmanis 5-00784 08.12.2015. 3

Jānis Bergmans 3-01838 31.10.2018. 5

Jānis Bergmans 6-00041 02.06.2016. 1

Svetlana Berjozkina 3-01773 10.09.2018. 5

Aldis Berkmanis 4-04926 28.12.2018. 4

Aldis Berkmanis 5-03498 28.12.2018. 3

Juris Berķis 4-01203 21.12.2015. 7

Juris Berķis 5-00965 21.12.2015. 6

Vladimirs Bernatovičs 4-04845 28.12.2018. 4

Dmitrijs Bernats 4-04027 12.11.2018. 4

Dmitrijs Bernats 5-02833 12.11.2018. 3

Jānis Bernovskis 4-01522 11.03.2016. 4

Jānis Bernovskis 5-01170 11.03.2016. 3

Vladimirs Bessmertnovs 4-04121 22.11.2018. 4

Vladimirs Bessmertnovs 5-02891 22.11.2018. 3

Māris Bērtulsons 4-01743 22.04.2016. 4

Guntis Bērze 4-02539 15.02.2017. 4

Guntis Bērze 5-01859 15.02.2017. 3

Kristīna Bērziņa 5-00344 25.06.2015. 3

Arturs Bērziņš 4-04865 28.12.2018. 4

Arturs Bērziņš 5-03438 28.12.2018. 3

Bruno Bērziņš 5-01135 22.02.2016. 6

Dainis Bērziņš 3-01848 02.11.2018. 5

Dainis Bērziņš 4-04005 02.11.2018. 4

Dainis Bērziņš 5-02809 02.11.2018. 3

Elmārs Bērziņš 4-04920 28.12.2018. 4

Elmārs Bērziņš 5-03492 28.12.2018. 3

Ivo Bērziņš 4-00044 08.01.2015. 4

Oskars Bērziņš 4-04863 28.12.2018. 4

Oskars Bērziņš 5-03436 28.12.2018. 3

Reinis Bērziņš 4-02990 17.08.2017. 4

Reinis Bērziņš 5-02144 17.08.2017. 3

Pēteris Bicāls 5-03009 12.12.2018. 3

Guntars Biedriņš 3-00983 30.03.2016. 9

Jānis Biezbārdis 4-03123 31.10.2017. 7

Jānis Bikiņš 4-03891 26.09.2018. 4

Jānis Bikiņš 5-02726 26.09.2018. 3

Jeļena Bikova 3-00127 07.03.2015. 5

Andrejs Bikovs 3-00711 26.11.2015. 9

Andrejs Bikovs 4-01036 26.11.2015. 7

Andrejs Bikovs 5-00819 26.11.2015. 6

Oļegs Bikovs 3-02069 04.01.2019. 5

Andris Bikovskis 4-04796 07.01.2019. 4

Andris Bikovskis 5-03366 07.01.2019. 3

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Ainārs Bikšis 3-01088 01.06.2016. 5

Ainārs Bikšis 4-01993 01.06.2016. 4

Ainārs Bikšis 5-01490 01.06.2016. 3

Romans Biņkovskis 3-01128 27.06.2016. 5

Zigmārs Birkvalds 4-01568 23.03.2016. 4

Zigmārs Birkvalds 4-01568 23.03.2016. 7

Zigmārs Birkvalds 5-01202 23.03.2016. 3

Jeļena Bitiņeva 3-01603 27.02.2018. 9

Jeļena Bitiņeva 4-03351 27.02.2018. 7

Jeļena Bitiņeva 5-02343 27.02.2018. 6

Dmitrijs Bitiņevs 4-00686 08.09.2015. 7

Dmitrijs Bitiņevs 5-00551 08.09.2015. 6

Valdis Bīrons 4-00335 25.05.2015. 4

Valdis Bīrons 5-00288 25.05.2015. 3

Rihards Blagovs 4-05297 23.10.2020. 4

Sergejs Blats 3-00580 21.10.2015. 9

Sergejs Blats 4-00850 21.10.2015. 7

Sergejs Blats 5-00677 21.10.2015. 6

Valerijs Blažnovs 4-03600 06.06.2018. 4

Guntars Blāķis 4-01199 21.12.2015. 7

Māris Bluziks 4-04937 27.12.2018. 4

Māris Bluziks 5-03509 27.12.2018. 3

Andris Blūms 4-04913 28.12.2018. 4

Andris Blūms 5-03485 28.12.2018. 3

Edgars Blūzmanis 4-03904 03.10.2018. 4

Edgars Blūzmanis 5-02738 03.10.2018. 3

Andrejs Bobikins 3-01640 29.03.2018. 5

Igors Bočarovs 4-00928 12.11.2015. 4

Igors Bočarovs 5-00739 12.11.2015. 3

Andis Bodnieks 5-00229 28.04.2015. 3

Romualds Bogdanovičs 4-02334 25.10.2016. 4

Romualds Bogdanovičs 5-01726 25.10.2016. 3

Nikolajs Bogdanovs 3-02239 05.03.2020. 5

Viktors Bogdanovs 3-00993 15.04.2016. 9

Viktors Bogdanovs 4-01677 15.04.2016. 7

Andrejs Bogdans 3-00930 11.03.2016. 5

Andrejs Bogdans 4-01523 11.03.2016. 4

Andrejs Bogdans 5-01171 11.03.2016. 3

Rolands Bogdāns 4-01654 30.03.2016. 7

Ivars Bogomols 5-03002 13.12.2018. 3

Aleksandrs Bogorods 3-00573 20.10.2015. 5

Aleksandrs Bogorods 4-00852 21.10.2015. 4

Aleksandrs Bogorods 5-00679 21.10.2015. 3

Rolfs Bokmelderis 5-01858 15.02.2017. 3

Rolfs Bokmelderis 6-00114 09.10.2017. 2

Vladimirs Boločko 3-01799 03.10.2018. 5

Vjačeslavs Boļšakovs 4-00893 28.10.2015. 4

Vjačeslavs Boļšakovs 4-00893 28.10.2015. 7

Alla Bondarenko 3-01374 23.05.2017. 5

Viktorija Bondarenko 3-01498 03.11.2017. 5

Jurijs Bondarevs 4-00203 05.03.2015. 4

Agris Bondars 4-04170 27.11.2018. 4

Agris Bondars 5-02941 27.11.2018. 3

Evgenii Borisov 4-05291 05.10.2020. 4

Andrejs Boroņenko 3-01935 12.12.2018. 5

Andrejs Boroņenko 4-03417 21.03.2018. 4

Andrejs Boroņenko 5-02399 21.03.2018. 3

Igors Borščevskis 4-04909 28.12.2018. 4

Oļegs Borščevskis 5-02744 10.10.2018. 3

Tomass Brafogels 3-02278 21.09.2020. 5

Madis Braņickis 3-01249 16.12.2016. 5

Dainis Breidaks 4-03996 31.10.2018. 4

Dainis Breidaks 5-02800 31.10.2018. 3

Emīls Breikšs 4-04834 27.12.2018. 4

Emīls Breikšs 5-03405 27.12.2018. 3

Jānis Brencis 4-02269 14.09.2016. 4

Jānis Brencis 5-01679 14.09.2016. 3

42


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Informatīvā daļa

Sfēra

Aleksandrs Bricis 4-02165 04.08.2016. 4

Aleksandrs Bricis 5-01602 04.08.2016. 3

Dainis Bricis 3-00738 14.12.2015. 5

Madars Brikmanis 4-02463 19.12.2016. 4

Guntis Briss 4-00073 26.01.2015. 4

Guntis Briss 5-00070 26.01.2015. 3

Andris Broks 4-03042 13.09.2017. 4

Andris Broks 5-02178 13.09.2017. 3

Armands Broks 4-00710 16.09.2015. 4

Armands Broks 4-00710 16.09.2015. 7

Armands Broks 5-00570 16.09.2015. 3

Armands Broks 5-00570 16.09.2015. 6

Jānis Broks 4-03765 10.08.2018. 4

Jānis Broks 5-02637 10.08.2018. 3

Roberts Broks 4-05014 24.04.2019. 4

Vladimirs Bronņikovs 3-00383 08.09.2015. 5

Vladimirs Bronņikovs 3-00383 08.09.2015. 9

Vladimirs Bronņikovs 5-00548 08.09.2015. 3

Vladimirs Bronņikovs 5-00548 08.09.2015. 6

Vladimirs Bronņikovs 6-00069 29.07.2016. 1

Vladimirs Bronņikovs 6-00069 29.07.2016. 8

Valērijs Bronzovs 4-00894 29.10.2015. 4

Valērijs Bronzovs 5-00711 29.10.2015. 3

Modris Bruzis 4-00787 24.09.2015. 7

Normunds Brūders 3-00765 18.12.2015. 9

Normunds Brūders 4-01146 18.12.2015. 7

Normunds Brūders 5-00921 18.12.2015. 6

Ģirts Budevics 3-00730 08.12.2015. 9

Ģirts Budevics 4-01075 08.12.2015. 7

Ģirts Budevics 5-00854 08.12.2015. 6

Aleksandrs Budjko 4-04857 28.12.2018. 4

Aleksandrs Budjko 5-03430 28.12.2018. 3

Aleksandrs Bujaks 3-00123 03.03.2015. 5

Aleksandrs Bujaks 3-00123 03.03.2015. 9

Ainārs Bukšs 4-03529 15.05.2018. 4

Guntis Bulderbergs 3-00756 17.12.2015. 9

Guntis Bulderbergs 4-01140 17.12.2015. 7

Guntis Bulderbergs 5-00915 17.12.2015. 6

Vjačeslavs Buļs 4-02854 09.06.2017. 4

Vjačeslavs Buļs 5-02055 09.06.2017. 3

Andris Bumbieris 4-01351 28.01.2016. 7

Jānis Buna 3-01917 12.12.2018. 5

Kaspars Bunduls 4-04879 28.12.2018. 4

Kaspars Bunduls 5-03452 28.12.2018. 3

Oskars Bunduls 3-02211 27.09.2019. 5

Oskars Bunduls 4-05312 27.11.2020. 4

Aigars Bundzinieks 3-00928 11.03.2016. 5

Eduards Bunga 3-01496 31.10.2017. 9

Eduards Bunga 4-05275 24.08.2020. 7

Jevgenijs Burjačenko 4-04167 27.11.2018. 4

Jevgenijs Burjačenko 5-02938 27.11.2018. 3

Juris Burmistrs 3-00451 28.09.2015. 5

Juris Burmistrs 4-00895 28.10.2015. 4

Mihails Burņevičs 4-04906 28.12.2018. 4

Mihails Burņevičs 5-03478 28.12.2018. 3

Igors Buročkins 4-01837 09.05.2016. 7

Igors Buročkins 5-01429 17.05.2016. 6

Andis Bušmeisters 4-03602 05.06.2018. 4

Andis Bušmeisters 5-02535 05.06.2018. 3

Juris Butans 4-03530 15.05.2018. 4

Valērija Bute 3-00328 05.08.2015. 5

Grigorijs Calpans 4-00702 10.09.2015. 7

Raimonds Cauna 4-00426 29.06.2015. 7

Ilgvars Caune 4-01827 05.05.2016. 4

Ilgvars Caune 5-01384 05.05.2016. 3

Mikus Caune 3-00569 19.10.2015. 5

Miķelis Caunītis 3-01173 05.09.2016. 5

Miķelis Caunītis 4-00848 20.10.2015. 4

Miķelis Caunītis 5-00674 20.10.2015. 3

Kārlis Ceimers 4-04939 27.12.2018. 4

Kārlis Ceimers 5-03511 27.12.2018. 3

Edmunds Ceriņš 3-00732 08.12.2015. 9

Edgars Cērps 3-01475 04.10.2017. 5

Sergiy Chaplynskyy 3-01277 14.02.2017. 5

Oleg Chebaev 4-05011 29.03.2019. 4

Oleg Chebaev 5-03558 29.03.2019. 3

Lukasz Chudzik 4-03264 19.01.2018. 4

Andris Cibiņš 3-00745 15.12.2015. 9

Igors Cibulis 3-00878 15.02.2016. 5

Igors Cibulis 4-01388 15.02.2016. 4

Igors Cibulis 5-01085 15.02.2016. 3

Jānis Cimoška 4-04873 28.12.2018. 4

Jānis Cimoška 5-03446 28.12.2018. 3

Raivis Cimoška 4-05187 20.12.2019. 4

Guntars Cimurs 4-04790 04.01.2019. 4

Guntars Cimurs 5-03359 04.01.2019. 3

Roberts Cinītis 4-00896 29.10.2015. 4

Roberts Cinītis 4-00896 29.10.2015. 7

Roberts Cinītis 5-00713 29.10.2015. 3

Roberts Cinītis 5-00713 29.10.2015. 6

Igors Cipovs 4-03120 27.10.2017. 4

Kaspars Circenis 3-01625 20.03.2018. 5

Armands Cīrulis 3-02232 30.01.2020. 5

Uldis Cīrulis 4-04201 05.12.2018. 7

Armands Cveiģelis 4-00855 21.10.2015. 4

Armands Cveiģelis 5-00682 21.10.2015. 3

Igors Cvetkovs 4-00036 09.12.2014. 4

Igors Cvetkovs 5-00041 09.12.2014. 3

Dariusz Czeremusckin 3-01568 19.01.2018. 5

Tatjana Čabikina 4-02475 12.01.2017. 4

Tatjana Čabikina 5-01825 12.01.2017. 3

Aldis Čamāns 4-03433 11.04.2018. 4

Aldis Čamāns 5-02413 11.04.2018. 3

Elmārs Čečiņš 4-00087 29.01.2015. 4

Elmārs Čečiņš 4-00087 29.01.2015. 7

Elmārs Čečiņš 5-00088 29.01.2015. 3

Elmārs Čečiņš 5-00088 29.01.2015. 6

Pēteris Čeirs 3-02083 27.12.2018. 5

Pēteris Čeirs 4-03428 26.03.2018. 4

Pēteris Čeirs 5-02408 26.03.2018. 3

Artūrs Čepulis 3-00749 17.12.2015. 9

Oļegs Čerņavskis 3-00206 26.05.2015. 5

Jurijs Čerņikovs 3-01019 02.05.2016. 5

Oļģerts Čikuts 3-01828 22.10.2018. 5

Oļģerts Čikuts 4-03973 22.10.2018. 4

Valērijs Čiževskis 3-01062 17.05.2016. 9

Guntars Čoders 3-00984 30.03.2016. 9

Dāvis Čubars 4-05348 07.04.2021. 4

Ilvars Čubars 4-04862 28.12.2018. 4

Ilvars Čubars 5-03435 28.12.2018. 3

Guntis Dambrovskis 4-02467 21.12.2016. 4

Jānis Danenbergsons 4-04952 28.12.2018. 4

Jānis Danenbergsons 5-03524 28.12.2018. 3

Kaspars Dauksts 4-01988 31.05.2016. 4

Kaspars Dauksts 5-01488 31.05.2016. 3

Igors Davidkovs 3-00943 16.03.2016. 5

Igors Davidkovs 4-01544 16.03.2016. 4

Igors Davidkovs 4-02716 07.04.2017. 4

Igors Davidkovs 5-01187 16.03.2016. 3

Igors Davidkovs 5-01972 07.04.2017. 3

Igors Davidovs 3-00505 13.10.2015. 5

Igors Davidovs 3-00505 13.10.2015. 9

Igors Davidovs 4-00899 28.10.2015. 4

Igors Davidovs 4-00899 28.10.2015. 7

Igors Davidovs 5-00716 28.10.2015. 3

Igors Davidovs 5-00716 28.10.2015. 6

Māris Deiders 3-02119 28.12.2018. 5

Māris Deiders 4-04870 28.12.2018. 4

Māris Deiders 5-03443 28.12.2018. 3

Juris Delvers 4-00900 28.10.2015. 4

Juris Delvers 5-00717 28.10.2015. 3

Vladimirs Demčenko 3-00455 28.09.2015. 5

Vladimirs Demčenko 4-00904 28.10.2015. 4

Vladimirs Demčenko 4-00904 28.10.2015. 7

Vladimirs Demčenko 5-00721 28.10.2015. 3

Vladimirs Demčenko 5-00721 28.10.2015. 6

Gaļina Dementjeva 3-00802 08.01.2016. 9

Aleksandrs Demjanovs 4-03898 03.10.2018. 4

Aleksandrs Demjanovs 5-02733 03.10.2018. 3

Aleksandrs Deņisovs 4-02541 20.02.2017. 7

Aleksandrs Deņisovs 5-01861 20.02.2017. 6

Andrejs Derbeņevs 4-03703 02.07.2018. 4

Andrejs Derbeņevs 5-02596 02.07.2018. 3

Uldis Dērics 4-04858 28.12.2018. 4

Uldis Dērics 5-03431 28.12.2018. 3

Konstantins Dibets 4-00901 29.10.2015. 4

Konstantins Dibets 5-00718 29.10.2015. 3

Valts Dilendorfs 3-01162 22.08.2016. 9

Dāvis Dimants 4-03809 21.08.2018. 4

Dāvis Dimants 5-02670 21.08.2018. 3

Uldis Dimitrijevs 4-01973 20.05.2016. 4

Andris Dimza 4-03512 08.05.2018. 4

Andris Dimza 5-02469 08.05.2018. 3

Māris Dirvēns 4-02429 08.12.2016. 4

Māris Dirvēns 5-01802 08.12.2016. 3

Edmunds Dīriņš 4-05204 02.03.2020. 4

Iļja Djačkovs 4-04159 27.11.2018. 4

Iļja Djačkovs 5-02930 27.11.2018. 3

Sergejs Djačkovs 4-04806 27.12.2018. 4

Sergejs Djačkovs 5-03377 27.12.2018. 3

Vladimirs Dmitrijevs 3-01443 22.08.2017. 5

Sergei Dolgušev 3-00824 19.01.2016. 9

Dmitrijs Dolotovs 4-03357 06.03.2018. 4

Dmitrijs Dolotovs 4-03357 06.03.2018. 7

Dmitrijs Dolotovs 5-02349 06.03.2018. 3

Uldis Dommers 3-02091 27.12.2018. 5

Uldis Dommers 4-04950 28.12.2018. 4

Uldis Dommers 5-03522 28.12.2018. 3

Jānis Doniņš 5-03050 19.12.2018. 3

Sergejs Dorofejevs 4-02616 07.03.2017. 4

Sergejs Dorofejevs 5-01904 07.03.2017. 3

Vladimirs Dorofejevs 3-01311 28.03.2017. 5

Vladimirs Dorofejevs 3-01311 28.03.2017. 9

Vladimirs Dorofejevs 4-02653 28.03.2017. 4

Vladimirs Dorofejevs 5-01933 28.03.2017. 3

Anastasios Douvikas 3-02352 13.09.2021. 9

Artūrs Draudziņš 4-03527 14.05.2018. 4

Jānis Drava 3-01177 08.09.2016. 5

Jānis Drava 4-02263 08.09.2016. 4

Jānis Drava 5-01673 08.09.2016. 3

Viesturs Drava 4-00270 30.04.2015. 4

Sergejs Drebeiniks 4-03821 13.09.2018. 7

Dainis Dreimanis 4-04847 28.12.2018. 4

Dainis Dreimanis 5-03420 28.12.2018. 3

Edgars Dreimanis 4-02800 24.05.2017. 4

Edgars Dreimanis 5-02025 24.05.2017. 3

Imants Dreimanis 3-02159 23.04.2019. 5

Gloria Drisaldi 3-01708 26.06.2018. 5

Gloria Drisaldi 3-01708 26.06.2018. 9

Aleksandrs Drizļionoks 3-02129 19.12.2018. 5

Aleksandrs Drizļionoks 4-04911 19.12.2018. 4

43


Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Aleksandrs Drizļionoks 5-03483 19.12.2018. 3

Vilnis Drīksna 4-00759 24.09.2015. 4

Vilnis Drīksna 4-00759 24.09.2015. 7

Vilnis Drīksna 5-00605 24.09.2015. 3

Gatis Drīksne 3-01270 26.01.2017. 5

Gatis Drīksne 4-05205 05.03.2020. 4

Veronika Drīzule 3-01931 12.12.2018. 5

Aleksandrs Drozds 3-01806 10.10.2018. 5

Aleksandrs Drozds 4-03906 10.10.2018. 4

Aleksandrs Drozds 5-02740 10.10.2018. 3

Valērijs Drozds 4-00085 29.01.2015. 7

Valērijs Drozds 5-00086 29.01.2015. 6

Tadeušs Dubaņevičs 4-00690 08.09.2015. 7

Dmitrijs Dubkovs 4-03045 20.09.2017. 4

Dmitrijs Dubkovs 5-02180 20.09.2017. 3

Kristaps Dubovskis 4-00276 02.05.2015. 4

Didzis Duburs 4-02314 27.09.2016. 4

Didzis Duburs 5-01712 27.09.2016. 3

Anita Ducena 3-00321 28.07.2015. 9

Oļģerts Duckis 3-02123 27.12.2018. 5

Oļģerts Duckis 4-04891 27.12.2018. 4

Oļģerts Duckis 5-03463 27.12.2018. 3

Ruslans Dudkins 3-01060 17.05.2016. 9

Ruslans Dudkins 4-01899 17.05.2016. 7

Ruslans Dudkins 5-01433 17.05.2016. 6

Guntis Dukaļskis 3-00227 18.06.2015. 9

Guntis Dukaļskis 4-00375 18.06.2015. 7

Guntis Dukaļskis 5-00321 18.06.2015. 6

Vadims Dunaiskis 4-01662 07.04.2016. 4

Vadims Dunaiskis 5-01264 07.04.2016. 3

Jurijs Dunders 4-00014 16.12.2014. 7

Jurijs Dunders 5-00015 16.12.2014. 6

Oļegs Dunders 4-03430 26.03.2018. 4

Oļegs Dunders 5-02410 26.03.2018. 3

Jānis Dupats 3-01670 07.05.2018. 5

Oļegs Durnovs 4-00453 30.06.2015. 7

Jānis Dūda-Čačs 4-04850 28.12.2018. 4

Jānis Dūda-Čačs 5-03423 28.12.2018. 3

Ralfs Dūniņš 3-00075 26.02.2015. 5

Matīss Dūviņš 4-02031 14.06.2016. 4

Matīss Dūviņš 5-01519 14.06.2016. 3

Valdis Dūzens 4-03999 31.10.2018. 4

Aivars Dzalbs 4-00697 10.09.2015. 4

Egīls Dzelzītis 3-01438 08.08.2017. 5

Egīls Dzelzītis 4-00587 07.08.2015. 4

Kārlis Dzenis 3-01457 13.09.2017. 5

Kārlis Dzenis 4-03043 13.09.2017. 4

Kārlis Dzenis 5-02179 13.09.2017. 3

Nauris Dzenis 3-01472 28.09.2017. 5

Nauris Dzenis 4-03080 28.09.2017. 4

Nauris Dzenis 5-02204 28.09.2017. 3

Vilis Dzenis 3-00292 03.07.2015. 5

Vilis Dzenis 4-00491 03.07.2015. 4

Vilis Dzenis 5-00406 03.07.2015. 3

Jevgēnijs Dzergačs 4-00849 20.10.2015. 4

Jevgēnijs Dzergačs 5-00675 20.10.2015. 3

Ģirts Dziedātājs 4-04959 28.12.2018. 4

Serhiy Dzyuman 3-01415 21.06.2017. 5

Serhiy Dzyuman 4-02639 22.03.2017. 4

Serhiy Dzyuman 5-01924 22.03.2017. 3

Aleksejs Dzjuba 3-01939 12.12.2018. 5

Aleksejs Dzjuba 4-04251 12.12.2018. 4

Aleksejs Dzjuba 5-03040 12.12.2018. 3

Igors Džals 3-02136 27.12.2018. 5

Edmunds Džiguns 3-01058 17.05.2016. 9

Edmunds Džiguns 4-01897 17.05.2016. 7

Edmunds Džiguns 5-01431 17.05.2016. 6

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Ilgvars Ebels 4-04003 05.11.2018. 7

Gaļina Eglīte 3-01620 16.03.2018. 5

Normunds Eglīte 4-00090 12.02.2015. 4

Normunds Eglīte 5-00091 12.02.2015. 3

Einārs Eglītis 4-02434 14.12.2016. 4

Einārs Eglītis 5-01806 14.12.2016. 3

Jānis Eglītis 3-00489 24.09.2015. 9

Jānis Eglītis 4-04001 31.10.2018. 4

Jānis Eglītis 5-02805 31.10.2018. 3

Gatis Eglīts 3-02233 12.02.2020. 9

Gatis Eglīts 4-05193 12.02.2020. 7

Andris Eiduks 4-04797 07.01.2019. 4

Andris Eiduks 5-03367 07.01.2019. 3

Ivars Eihvalds 4-02991 18.08.2017. 4

Ivars Eihvalds 5-02145 18.08.2017. 3

Vitālijs Eisaks 3-00460 28.09.2015. 5

Rimants Eitminavičs 3-02118 28.12.2018. 5

Rimants Eitminavičs 4-04869 28.12.2018. 4

Rimants Eitminavičs 5-03442 28.12.2018. 3

Georgs Ekarts 3-01847 02.11.2018. 5

Māris Elksnis 3-01864 21.11.2018. 5

Māris Elksnis 4-04965 29.01.2019. 4

Māris Elksnis 5-03534 29.01.2019. 3

Rihards Elmanis-Helmanis 4-04362 21.12.2018. 4

Rihards Elmanis-Helmanis 5-03126 21.12.2018. 3

Dzintars Eniņš 4-00427 29.06.2015. 7

Dzintars Eniņš 5-00359 29.06.2015. 6

Modris Ernstsons 5-02999 12.12.2018. 3

Kaspars Ernstsons-Grūbe 4-03046 20.09.2017. 4

Kaspars Ēberliņš 4-03134 09.11.2017. 4

Kaspars Ēberliņš 5-02233 09.11.2017. 3

Guntars Ēcis 4-02530 08.02.2017. 4

Agris Fecers 3-01900 27.11.2018. 5

Agris Fecers 4-04161 27.11.2018. 4

Agris Fecers 5-02932 27.11.2018. 3

Viktors Fedorenkovs 4-01542 16.03.2016. 4

Tomass Fedotovs 3-01207 25.10.2016. 5

Uldis Feldbergs 4-04804 27.12.2018. 4

Ainars Feldmanis 4-03515 08.05.2018. 4

Ainars Feldmanis 5-02472 08.05.2018. 3

Arnolds Feldmanis 4-03125 03.11.2017. 4

Arnolds Feldmanis 5-02225 03.11.2017. 3

Mārtiņš Feldmanis 4-03514 08.05.2018. 4

Mārtiņš Feldmanis 5-02471 08.05.2018. 3

Juris Fjodorovs 4-02168 04.08.2016. 4

Juris Fjodorovs 5-01605 04.08.2016. 3

Aleksandrs Flegontovs 4-01137 17.12.2015. 4

Aleksandrs Flegontovs 4-01137 17.12.2015. 7

Aleksandrs Flegontovs 5-00912 17.12.2015. 3

Aleksandrs Flegontovs 5-00912 17.12.2015. 6

Iļja Flinters-Flinte 4-00273 01.05.2015. 4

Iļja Flinters-Flinte 5-00245 01.05.2015. 3

Jānis Fogels 3-01512 20.11.2017. 5

Jānis Fogels 4-04887 27.12.2018. 4

Jānis Fogels 5-03459 27.12.2018. 3

Jeļena Fokina 3-00134 11.04.2015. 5

Aleksejs Fomins 3-00462 29.09.2015. 5

Aleksejs Fomins 4-00958 13.11.2015. 4

Aleksejs Fomins 5-00763 13.11.2015. 3

Juris Francis 4-04838 27.12.2018. 4

Juris Francis 4-04838 27.12.2018. 7

Juris Francis 5-03409 27.12.2018. 3

Juris Francis 5-03409 27.12.2018. 6

Uldis Frančenko 3-00248 25.06.2015. 9

Dzintra Freiberga 3-00731 08.12.2015. 9

Dzintra Freiberga 4-01077 08.12.2015. 7

Dzintra Freiberga 5-00856 08.12.2015. 6

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Matīss Freibergs 5-02728 03.10.2018. 6

Gvido Fridbergs 4-00026 29.12.2014. 4

Gvido Fridbergs 5-00032 29.12.2014. 3

Ivars Frīdbergs 3-00914 02.03.2016. 5

Jūlija Frolova 3-00336 11.08.2015. 5

Juris Frolovs 4-05298 23.10.2020. 4

Oļegs Frolovs 3-01105 09.06.2016. 5

Oļegs Frolovs 3-01105 09.06.2016. 9

Jānis Frunza 4-03708 10.07.2018. 4

Jānis Frunza 4-03708 10.07.2018. 7

Jānis Frunza 5-02598 10.07.2018. 3

Jānis Frunza 5-02598 10.07.2018. 6

Aleksandrs Furmančuks 3-00130 05.03.2015. 5

Juris Gaidelis 3-00463 28.09.2015. 5

Oļegs Gaiduks 3-00586 22.10.2015. 9

Oļegs Gaiduks 4-00856 22.10.2015. 7

Oļegs Gaiduks 5-00683 22.10.2015. 6

Mariusz Gaik 3-01570 19.01.2018. 5

Roberts Gailis 5-02896 22.11.2018. 3

Gunārs Gailišs 4-02261 07.09.2016. 4

Gunārs Gailišs 5-01671 07.09.2016. 3

Gints Gailītis 4-03711 11.07.2018. 4

Gints Gailītis 5-02601 11.07.2018. 3

Armīns Gailums 4-00879 28.10.2015. 4

Armīns Gailums 4-00879 28.10.2015. 7

Armīns Gailums 5-00700 28.10.2015. 3

Andrejs Gaiļevskis 3-00415 17.09.2015. 9

Andrejs Gaiļevskis 4-00714 17.09.2015. 4

Andrejs Gaiļevskis 4-00714 17.09.2015. 7

Dmitrijs Gajevskis 4-05404 09.08.2021. 7

Jurijs Gakļins 3-00726 08.12.2015. 9

Jurijs Gakļins 4-01067 08.12.2015. 7

Jurijs Gakļins 5-00846 08.12.2015. 6

Salavats Galihanovs 4-01474 22.02.2016. 4

Salavats Galihanovs 4-01474 22.02.2016. 7

Ģirts Galzons 4-04813 27.12.2018. 4

Ģirts Galzons 5-03384 27.12.2018. 3

Gatis Gaņģītis 4-05143 23.09.2019. 4

Gatis Gaņģītis 5-03629 23.09.2019. 3

Lauris Garbulis 4-05372 13.05.2021. 4

Igors Gaujenietis 3-02337 30.06.2021. 9

Igors Gaujenietis 4-00959 13.11.2015. 4

Igors Gaujenietis 4-00959 13.11.2015. 7

Igors Gaujenietis 5-00764 13.11.2015. 3

Maksims Gavrilovs 3-01721 13.07.2018. 5

Piotr Gburczyk 3-01567 19.01.2018. 5

Vitauts Gedraitis 4-03820 10.09.2018. 4

Vitauts Gedraitis 5-02683 10.09.2018. 3

Iļja Gehts 3-01240 14.12.2016. 5

Rihards Geidāns 4-03890 26.09.2018. 4

Rihards Geidāns 5-02725 26.09.2018. 3

Aigars Geide 4-00428 29.06.2015. 7

Edgars Geide 4-01085 08.12.2015. 7

Edgars Geide 5-00864 08.12.2015. 6

Aleksandrs Geikins 4-00118 19.02.2015. 4

Aleksandrs Geikins 5-00116 19.02.2015. 3

Jānis Gelžinis 4-04842 28.12.2018. 4

Jānis Gelžinis 5-03413 28.12.2018. 3

Andrejs Geņdikovs 3-01636 23.03.2018. 5

Andrejs Geņdikovs 4-03420 23.03.2018. 4

Andrejs Geņdikovs 5-02402 23.03.2018. 3

Tatjana Germane 3-01437 08.08.2017. 5

Vladimirs Gerojevs 4-04934 27.12.2018. 4

Vladimirs Gerojevs 5-03506 27.12.2018. 3

Gints Gidro 4-02103 05.07.2016. 4

Gints Gidro 5-01562 05.07.2016. 3

Jānis Ginters 4-04123 22.11.2018. 4

44


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Informatīvā daļa

Sfēra

Jānis Ginters 5-02893 22.11.2018. 3

Reinis Ginters 4-05223 19.05.2020. 7

Mihails Glazunovs 3-00875 09.02.2016. 5

Mihails Glazunovs 4-01382 09.02.2016. 4

Mihails Glazunovs 5-01082 09.02.2016. 3

Gaļina Gņezdova 3-00804 08.01.2016. 5

Viktorija Golubeva 3-01722 13.07.2018. 5

Jurijs Goļevs 4-01134 17.12.2015. 7

Gundars Gorbans 3-00916 07.03.2016. 5

Gundars Gorbans 4-04982 06.03.2019. 4

Gundars Gorbans 5-03541 06.03.2019. 3

Andrey Gorbatenko 4-02626 17.03.2017. 4

Andrey Gorbatenko 5-01913 17.03.2017. 3

Nataļja Gorbatenko 3-00202 26.05.2015. 5

Aleksejs Gorišnijs 4-00324 22.05.2015. 4

Aleksejs Gorišnijs 4-00324 22.05.2015. 7

Aleksandrs Gorjainovs 3-00161 01.05.2015. 5

Aleksandrs Gorodničevs 4-01033 26.11.2015. 7

Oļegs Gorodņičijs 4-01495 26.02.2016. 4

Ruslans Gorožankins 4-04904 28.12.2018. 4

Ruslans Gorožankins 5-03476 28.12.2018. 3

Imants Govčis 4-00216 20.03.2015. 4

Sergejs Gračkovs 4-00332 25.05.2015. 4

Sergejs Gračkovs 5-00286 25.05.2015. 3

Artis Grantiņš 4-05413 23.08.2021. 4

Arnis Graudiņš 3-01037 12.05.2016. 5

Arnis Graudiņš 4-04160 27.11.2018. 4

Arnis Graudiņš 5-02931 27.11.2018. 3

Māris Graudiņš 4-00204 05.03.2015. 4

Tālis Andrejs Grauds 3-00173 19.05.2015. 5

Tālis Andrejs Grauds 4-00539 21.07.2015. 4

Tālis Andrejs Grauds 5-00266 19.05.2015. 3

Raimonds Graudums 4-00977 20.11.2015. 4

Raimonds Graudums 5-00786 20.11.2015. 3

Kaspars Grava 3-02089 27.12.2018. 5

Kaspars Grava 4-02381 04.11.2016. 4

Kaspars Grava 5-01758 04.11.2016. 3

Ritvars Grāvelsiņš 3-01297 07.03.2017. 9

Ritvars Grāvelsiņš 4-02615 07.03.2017. 7

Elvis Grāveris 4-05313 27.11.2020. 4

Ilmārs Gredzens 4-00346 27.05.2015. 4

Ilmārs Gredzens 4-00346 27.05.2015. 7

Ilmārs Gredzens 5-00293 27.05.2015. 3

Ilmārs Gredzens 5-00293 27.05.2015. 6

Jānis Greiškalns 5-03053 19.12.2018. 3

Andris Gribuška 3-00337 11.08.2015. 5

Gatis Grietiņš 4-04238 12.12.2018. 4

Gatis Grietiņš 5-03027 12.12.2018. 3

Aivis Grigalovičs 4-02924 07.07.2017. 4

Aivis Grigalovičs 5-02108 07.07.2017. 3

Aleksandrs Grigorjevs 4-00275 02.05.2015. 4

Aleksandrs Grigorjevs 4-00275 02.05.2015. 7

Andrejs Grigorjevs 4-02540 17.02.2017. 4

Andrejs Grigorjevs 5-01860 17.02.2017. 3

Egils Grigorjevs 4-04810 27.12.2018. 4

Egils Grigorjevs 5-03381 27.12.2018. 3

Juris Grigorjevs 4-04811 27.12.2018. 4

Juris Grigorjevs 5-03382 27.12.2018. 3

Viktors Grinčuks 3-00465 28.09.2015. 5

Andis Gristiņš 4-04826 27.12.2018. 4

Nikolajs Griščenko 3-01555 17.01.2018. 5

Nikolajs Griščenko 4-03598 30.05.2018. 4

Nikolajs Griščenko 5-02532 30.05.2018. 3

Ainārs Grīnbergs 4-04828 27.12.2018. 4

Ainārs Grīnbergs 5-03398 27.12.2018. 3

Viesturs Grīnbergs 3-01580 26.01.2018. 5

Armands Grīns 4-00851 21.10.2015. 4

Armands Grīns 4-00851 21.10.2015. 7

Armands Grīns 5-00678 21.10.2015. 3

Armands Grīns 5-00678 21.10.2015. 6

Grigorijs Grots 4-00667 31.08.2015. 4

Grigorijs Grots 5-00536 31.08.2015. 3

Andris Grubinskis 4-02536 14.02.2017. 4

Andris Grubinskis 5-01856 14.02.2017. 3

Dariusz Gruchala 3-01569 19.01.2018. 5

Ēvalds Grudulis 4-04927 28.12.2018. 4

Ēvalds Grudulis 5-03499 28.12.2018. 3

Uldis Grunde-Zeiferts 3-01543 21.12.2017. 5

Uldis Grunde-Zeiferts 4-02796 19.05.2017. 4

Uldis Grunde-Zeiferts 5-02022 19.05.2017. 3

Kaspars Grundšteins 3-02230 16.01.2020. 5

Ginters Grundulis 4-01507 07.03.2016. 4

Ginters Grundulis 5-01163 07.03.2016. 3

Agris Gruzdiņš 5-00296 27.05.2015. 3

Elvijs Gruzītis-Gruzis 3-01271 26.01.2017. 5

Elvijs Gruzītis-Gruzis 4-02515 26.01.2017. 4

Anatolijs Gucaļenko 4-04022 12.11.2018. 4

Anatolijs Gucaļenko 5-02828 12.11.2018. 3

Aleksandrs Gudkovs 4-00334 25.05.2015. 4

Aleksandrs Gudkovs 5-00287 25.05.2015. 3

Jānis Guds 4-04809 27.12.2018. 4

Andris Gugāns 4-03358 06.03.2018. 4

Andris Gugāns 5-02350 06.03.2018. 3

Kaspars Gulbis 3-01034 06.05.2016. 5

Kaspars Gulbis 4-01836 06.05.2016. 4

Kaspars Gulbis 5-01393 06.05.2016. 3

Vadims Gumeņuks 4-04872 28.12.2018. 4

Tatjana Gurdina 3-02072 19.12.2018. 5

Māris Gureckis 4-02402 17.11.2016. 4

Māris Gureckis 4-02402 17.11.2016. 7

Māris Gureckis 5-01781 17.11.2016. 3

Mihails Gurins 4-04957 28.12.2018. 4

Mihails Gurins 5-03529 28.12.2018. 3

Ēriks Gusevs 4-00960 13.11.2015. 4

Ēriks Gusevs 4-00960 13.11.2015. 7

Ēriks Gusevs 5-00765 13.11.2015. 3

Ēriks Gusevs 5-00765 13.11.2015. 6

Juris Gusevs 4-05396 08.07.2021. 7

Andris Gūbelis 3-00742 14.12.2015. 5

Andris Gūbelis 6-00141 23.05.2019. 1

Andris Ģēvelis 3-02122 27.12.2018. 5

Andris Ģēvelis 4-04890 27.12.2018. 4

Andris Ģēvelis 5-03462 27.12.2018. 3

Arvīds Ģinis 4-04252 19.12.2018. 4

Andrejs Haimusovs 4-01039 02.12.2015. 4

Andrejs Haimusovs 5-00821 02.12.2015. 3

Nataļja Haļilova 3-01112 13.06.2016. 5

Aigars Hazens 3-01835 31.10.2018. 5

Renārs Hercmanis 4-00756 24.09.2015. 7

Ģirts Hildebrants 3-00466 28.09.2015. 5

Ģirts Hildebrants 3-00466 28.09.2015. 9

Ģirts Hildebrants 4-01076 08.12.2015. 7

Ģirts Hildebrants 5-00855 08.12.2015. 6

Māris Hīners 4-05179 02.12.2019. 4

Vladimirs Hlopoks 3-00467 28.09.2015. 5

Vladimirs Hlopoks 3-00467 28.09.2015. 9

Didzis Holštroms 4-02403 24.11.2016. 4

Didzis Holštroms 5-03414 28.12.2018. 3

Atis Horevs 4-03285 07.02.2018. 4

Atis Horevs 5-02310 07.02.2018. 3

Mihails Horoškins 3-02178 25.06.2019. 9

Mihails Horoškins 4-05053 25.06.2019. 7

Vilnis Horsts 4-04835 27.12.2018. 4

Vilnis Horsts 5-03406 27.12.2018. 3

Vitālijs Hrapovs 4-03438 18.04.2018. 4

Vitālijs Hrapovs 5-02418 18.04.2018. 3

Artūrs Hroļenko 3-00468 28.09.2015. 5

Artūrs Hroļenko 4-00948 13.11.2015. 4

Artūrs Hroļenko 5-00753 13.11.2015. 3

Dmitrijs Hudins 4-02258 06.09.2016. 4

Dmitrijs Hudins 5-01668 06.09.2016. 3

Arno Iesalnieks 4-04258 19.12.2018. 4

Arno Iesalnieks 5-03047 19.12.2018. 3

Sergejs Ignatenko 3-00191 22.05.2015. 5

Aleksandrs Ignatjevs 3-01529 28.11.2017. 5

Viktors Ignatjevs 4-01073 08.12.2015. 4

Viktors Ignatjevs 4-01073 08.12.2015. 7

Viktors Ignatjevs 5-00852 08.12.2015. 3

Viktors Ignatjevs 5-00852 08.12.2015. 6

Gaļina Ignatova 3-00506 13.10.2015. 5

Māris Ilgavižs 3-02271 20.08.2020. 5

Vjačeslavs Iļjins 3-01028 05.05.2016. 5

Vjačeslavs Iļjins 4-01832 05.05.2016. 4

Magomeds Iminovs 4-04877 28.12.2018. 4

Jānis Indriksons 4-02377 03.11.2016. 4

Jānis Indriksons 5-01755 03.11.2016. 3

Vladimirs Isajevs 4-00261 30.04.2015. 7

Edgars Isakovs 4-04905 28.12.2018. 4

Edgars Isakovs 5-03477 28.12.2018. 3

Juri Ivanov 4-04918 28.12.2018. 4

Juri Ivanov 5-03490 28.12.2018. 3

Anželika Ivanova 3-02308 17.12.2020. 5

Jūlija Ivanova 3-00199 26.05.2015. 9

Karīna Ivanova 3-00469 29.09.2015. 5

Žanna Ivanova 3-01454 28.08.2017. 5

Aleksandrs Ivanovs 3-01064 17.05.2016. 5

Aleksandrs Ivanovs 4-00366 15.06.2015. 4

Aleksandrs Ivanovs 4-02972 26.07.2017. 4

Aleksandrs Ivanovs 5-00313 15.06.2015. 3

Aleksandrs Ivanovs 5-02127 26.07.2017. 3

Dmitrijs Ivanovs 4-00949 13.11.2015. 4

Dmitrijs Ivanovs 4-01664 08.04.2016. 4

Dmitrijs Ivanovs 5-00754 13.11.2015. 3

Jurijs Ivanovs 4-01119 14.12.2015. 7

Jurijs Ivanovs 5-00896 14.12.2015. 6

Sergejs Ivanovs 3-00263 26.06.2015. 9

Sergejs Ivanovs 4-00422 26.06.2015. 7

Sergejs Ivanovs 4-04817 27.12.2018. 4

Sergejs Ivanovs 5-00224 28.04.2015. 3

Sergejs Ivanovs 5-03388 27.12.2018. 3

Viktors Ivanovs 4-03422 21.03.2018. 4

Viktors Ivanovs 5-02404 21.03.2018. 3

Mihails Ivins 4-04946 27.12.2018. 4

Mihails Ivins 5-03518 27.12.2018. 3

Krzysztof Jablonski 4-03261 19.01.2018. 4

Aleksandrs Jacišins 4-00013 16.12.2014. 4

Aleksandrs Jacišins 4-00013 16.12.2014. 7

Aleksandrs Jacišins 5-00014 16.12.2014. 3

Aleksandrs Jacišins 5-00014 16.12.2014. 6

Ivars Jakovickis 3-01639 26.03.2018. 5

Ivars Jakovickis 4-03427 26.03.2018. 4

Ivars Jakovickis 5-02407 26.03.2018. 3

Elvīra Jakovļeva 3-01666 25.04.2018. 5

Evelīna Jakovļeva 3-01743 10.08.2018. 5

Aleksandrs Jakovļevs 4-01980 26.05.2016. 4

Aleksandrs Jakovļevs 5-01483 26.05.2016. 3

Gatis Jakovļevs 4-03513 08.05.2018. 4

Gatis Jakovļevs 5-02470 08.05.2018. 3

Guntis Jakovļevs 4-04226 12.12.2018. 4

Guntis Jakovļevs 5-03015 12.12.2018. 3

Sergejs Jakovļevs 4-02283 23.09.2016. 4

45


Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Sergejs Jakovļevs 5-01595 22.07.2016. 3

Oļegs Jakušenko 4-00331 25.05.2015. 4

Oļegs Jakušenko 5-00285 25.05.2015. 3

Mihails Jaloveckis 3-01296 28.02.2017. 5

Mihails Jaloveckis 4-00323 22.05.2015. 4

Mihails Jaloveckis 5-00280 22.05.2015. 3

Mihails Jaloveckis 6-00124 30.11.2018. 1

Arvis Jančauskis 3-01770 10.09.2018. 5

Arvis Jančauskis 4-05347 07.04.2021. 4

Rolands Jančauskis 4-00243 23.04.2015. 4

Rolands Jančauskis 5-00216 23.04.2015. 3

Aleksandrs Janeļuns 3-00693 24.11.2015. 5

Aleksandrs Janeļuns 4-00992 24.11.2015. 4

Aleksandrs Janeļuns 5-00789 24.11.2015. 3

Deņiss Jankovskis 4-03286 07.02.2018. 4

Deņiss Jankovskis 5-02311 07.02.2018. 3

Agris Jansons 4-03894 04.10.2018. 4

Agris Jansons 5-02730 04.10.2018. 3

Guntis Jansons 5-00462 28.07.2015. 3

Guntis Jansons 5-00462 28.07.2015. 6

Kaspars Jansons 4-02904 22.06.2017. 4

Mareks Jansons 4-00029 09.12.2014. 4

Mareks Jansons 5-00035 09.12.2014. 3

Mārtiņš Jansons 4-05363 22.04.2021. 4

Vidvuts Jansons 3-00855 28.01.2016. 5

Pēteris Japinis 4-03905 10.10.2018. 4

Pēteris Japinis 5-02739 10.10.2018. 3

Ēvalds Jasāns 3-01495 31.10.2017. 9

Aivo Jasevičs 4-05206 05.03.2020. 4

Kaspars Jaunķierpis 4-00429 29.06.2015. 7

Kaspars Jaunķierpis 5-00361 29.06.2015. 6

Harijs Jaunušāns 4-03998 31.10.2018. 4

Harijs Jaunušāns 5-02802 31.10.2018. 3

Mārtiņš Jautaiķis 4-00350 27.05.2015. 4

Mārtiņš Jautaiķis 5-00297 27.05.2015. 3

Matīss Jautaiķis 4-00953 13.11.2015. 4

Matīss Jautaiķis 5-00758 13.11.2015. 3

Arnis Roberts Jākobsons 3-01578 26.01.2018. 5

Egons Jākobsons 4-01081 08.12.2015. 4

Egons Jākobsons 4-01081 08.12.2015. 7

Renārs Jākobsons 4-04993 19.03.2019. 4

Renārs Jākobsons 5-03552 19.03.2019. 3

Igors Jefimovs 5-00227 28.04.2015. 3

Vladimirs Jegoričevs 4-00954 13.11.2015. 4

Vladimirs Jegoričevs 5-00759 13.11.2015. 3

Juris Jegorovs 4-02973 26.07.2017. 4

Juris Jegorovs 5-02128 26.07.2017. 3

Aleksandrs Jemeļjanovs 4-05406 10.08.2021. 7

Arturs Jerišausks 4-03808 21.08.2018. 7

Oļegs Jerjomins 4-04846 28.12.2018. 4

Oļegs Jerjomins 5-03419 28.12.2018. 3

Andrejs Jermaks 3-00144 23.04.2015. 5

Andrejs Jermaks 3-00144 23.04.2015. 9

Andrejs Jermaks 4-00242 23.04.2015. 4

Sandis Jermuts 4-01889 16.05.2016. 4

Sandis Jermuts 5-01423 16.05.2016. 3

Aivars Jeromans 4-00565 28.07.2015. 7

Rihards Jeršovs 3-01669 03.05.2018. 5

Vadims Jeršovs 4-04941 27.12.2018. 4

Vadims Jeršovs 5-03513 27.12.2018. 3

Jeļena Jesiļevska 3-00339 13.08.2015. 5

Rita Jevpolkina 3-00600 27.10.2015. 5

Daniels Jevsejevs 3-00120 03.03.2015. 5

Dmitrijs Jevstifejevs 4-04935 27.12.2018. 4

Aldis Jēgers 4-00368 15.06.2015. 4

Aldis Jēgers 5-00315 15.06.2015. 3

Jurij Joksas 4-01567 23.03.2016. 4

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Guntars Joksts 4-04223 12.12.2018. 4

Guntars Joksts 5-03012 12.12.2018. 3

Māris Jonāns 4-02264 08.09.2016. 4

Māris Jonāns 5-01674 08.09.2016. 3

Oskars Jozefs 3-02301 12.12.2020. 5

Oskars Jozefs 3-02301 12.12.2020. 9

Oskars Jozefs 4-03411 27.03.2018. 4

Oskars Jozefs 4-03411 27.03.2018. 7

Oskars Jozefs 5-02638 10.08.2018. 3

Aleksandrs Jubels 4-05144 23.09.2019. 4

Andrejs Jubels 4-04801 19.12.2018. 4

Andrejs Jubels 5-03371 19.12.2018. 3

Ilmārs Jukāms 4-00246 27.04.2015. 4

Ilmārs Jukāms 5-00219 27.04.2015. 3

Oskars Junkars 4-03816 10.09.2018. 4

Oskars Junkars 5-02679 10.09.2018. 3

Jevgenijs Jurčenkovs 4-03284 07.02.2018. 4

Jevgenijs Jurčenkovs 5-02309 07.02.2018. 3

Aleksandrs Juris 3-00709 26.11.2015. 5

Aleksandrs Juris 3-00709 26.11.2015. 9

Edijs Justs 4-05249 07.07.2020. 4

Aleksandrs Kabajevs 4-00955 13.11.2015. 4

Aleksandrs Kabajevs 5-00760 13.11.2015. 3

Viesturs Kaģis 4-05163 22.10.2019. 4

Jons Kairis 3-00131 10.03.2015. 5

Jons Kairis 4-04215 12.12.2018. 4

Jons Kairis 5-02998 12.12.2018. 3

Mārcis Kaktiņš 4-03819 10.09.2018. 4

Mārcis Kaktiņš 5-02682 10.09.2018. 3

Andis Kalašņikovs 5-03010 12.12.2018. 3

Valērijs Kalāns 4-05274 20.08.2020. 4

Valērijs Kalāns 5-03663 20.08.2020. 3

Valdis Kaliksons 4-01666 12.04.2016. 4

Agris Kalniņš 3-00917 08.03.2016. 5

Agris Kalniņš 6-00146 28.08.2019. 1

Aigars Kalniņš 4-01820 03.05.2016. 4

Aigars Kalniņš 5-01377 03.05.2016. 3

Andris Kalniņš 4-00956 13.11.2015. 4

Andris Kalniņš 5-00761 13.11.2015. 3

Arnis Kalniņš 4-04002 31.10.2018. 4

Arnis Kalniņš 5-02806 31.10.2018. 3

Dainis Kalniņš 4-03399 16.03.2018. 4

Dainis Kalniņš 5-02382 16.03.2018. 3

Gundars Kalniņš 3-01794 26.09.2018. 5

Gundars Kalniņš 4-03888 26.09.2018. 4

Gundars Kalniņš 5-02723 26.09.2018. 3

Ilgvars Kalniņš 4-02158 22.07.2016. 4

Ilgvars Kalniņš 5-01597 22.07.2016. 3

Jānis Kalniņš 3-00941 16.03.2016. 5

Kārlis Kalniņš 3-00988 08.04.2016. 5

Sandis Kalniņš 3-02347 26.08.2021. 5

Uldis Kalniņš 5-02810 02.11.2018. 3

Uldis Kalniņš 5-03657 05.08.2020. 3

Kaspars Kalniņš-Kalnmalis 3-01033 06.05.2016. 5

Olga Kaļičava 3-00805 12.01.2016. 5

Artjoms Kamenskis 3-00706 01.12.2015. 9

Artjoms Kamenskis 4-01030 01.12.2015. 4

Artjoms Kamenskis 4-01030 01.12.2015. 7

Edgars Kaņepējs 3-02173 24.05.2019. 5

Edgars Kaņepējs 3-02173 24.05.2019. 9

Jānis Kaplers 4-03038 28.08.2017. 4

Jānis Kaplers 5-02175 28.08.2017. 3

Aleksei Kapletski 3-01236 30.11.2016. 5

Aleksandrs Kapustins 4-01508 07.03.2016. 4

Aleksandrs Kapustins 5-01164 07.03.2016. 3

Romans Karasjovs 4-03047 20.09.2017. 4

Egīls Kaross 4-03133 09.11.2017. 4

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Egīls Kaross 5-02232 09.11.2017. 3

Vitauts Kaross 5-02792 22.10.2018. 3

Deniss Karpenko 4-03279 26.01.2018. 4

Deniss Karpenko 5-02306 26.01.2018. 3

Jevģenijs Karpenko 4-00573 05.08.2015. 4

Jevģenijs Karpenko 5-00470 05.08.2015. 3

Ludmila Karpinska 3-01664 23.04.2018. 5

Nadežda Karpinska 3-01668 25.04.2018. 5

Ģirts Karpovičs 3-01940 19.12.2018. 5

Ģirts Karpovičs 4-04253 19.12.2018. 4

Ģirts Karpovičs 5-03042 19.12.2018. 3

Jānis Karpovičs 4-04798 19.12.2018. 4

Jānis Karpovičs 5-03368 19.12.2018. 3

Jevgēnijs Karpovičs 4-00271 30.04.2015. 4

Jevgēnijs Karpovičs 5-03403 27.12.2018. 3

Artūrs Karulis 3-02294 06.11.2020. 5

Vadims Kasperuks 4-02032 27.06.2016. 4

Dmitrijs Kaškarovs 3-01805 10.10.2018. 5

Mārtiņš Kavoss 4-03805 17.08.2018. 4

Andrejs Kazakovs 4-02316 29.09.2016. 4

Andrejs Kazakovs 5-01714 29.09.2016. 3

Girmantas Kazlauskas 4-05161 07.10.2019. 4

Aivars Kārkliņš 4-01047 03.12.2015. 4

Elgars Kārkliņš 4-01357 29.01.2016. 4

Elgars Kārkliņš 5-01065 29.01.2016. 3

Ivars Kārkliņš 4-04207 12.12.2018. 4

Ivars Kārkliņš 5-02992 12.12.2018. 3

Gatis Keirišs 3-01697 04.06.2018. 5

Aldis Keišs 4-02477 13.01.2017. 4

Aldis Keišs 5-01827 13.01.2017. 3

Alla Kere 3-00509 13.10.2015. 5

Raivis Kerts 4-05305 30.10.2020. 4

Egils Kikjauks 3-01330 11.04.2017. 9

Egils Kikjauks 4-02718 11.04.2017. 7

Elvijs Kilberts 3-00113 26.02.2015. 5

Elvijs Kilberts 3-00113 26.02.2015. 9

Dmitrijs Kilups 3-01309 11.04.2017. 5

Dmitrijs Kilups 3-01309 11.04.2017. 9

Dmitrijs Kilups 4-03909 10.10.2018. 4

Dmitrijs Kilups 5-02743 10.10.2018. 3

Aleksandrs Kimalans 3-00205 26.05.2015. 5

Ilgonis Kindzuls 3-00164 06.05.2015. 5

Ilgonis Kindzuls 4-00272 30.04.2015. 4

Ilgonis Kindzuls 5-02474 08.05.2018. 3

Svetlana Kiriļenko 3-00286 30.06.2015. 5

Gvido Kiršteins 4-02378 03.11.2016. 4

Gvido Kiršteins 5-01756 03.11.2016. 3

Olga Kiselica 3-00986 07.04.2016. 5

Deniss Kiseļovs 3-02313 23.12.2020. 5

Jevgeņijs Kiseļovs 3-00401 11.09.2015. 5

Viktors Kiseļovs 4-03282 26.01.2018. 4

Viktors Kiseļovs 5-02308 26.01.2018. 3

Aivars Kivlis 4-00223 11.04.2015. 4

Aivars Kivlis 5-00203 11.04.2015. 3

Roberts Klēģers 5-02384 19.03.2018. 3

Artūrs Klidziņš 4-00885 15.10.2015. 7

Artūrs Klidziņš 5-00705 15.10.2015. 6

Jānis Klinovičs 3-01641 12.04.2018. 5

Jānis Klinovičs 4-03214 11.01.2018. 4

Jānis Klinovičs 5-02280 11.01.2018. 3

Ilmārs Klucis 4-04958 28.12.2018. 4

Ilmārs Klucis 5-03530 28.12.2018. 3

Agate Kļaviņa 4-04837 27.12.2018. 4

Atis Kļaviņš 4-03815 28.08.2018. 4

Atis Kļaviņš 5-02677 28.08.2018. 3

Oļegs Kļetinskis 4-02187 23.08.2016. 4

Oļegs Kļetinskis 5-01615 23.08.2016. 3

46


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Informatīvā daļa

Sfēra

Vladimirs Kļikins 4-02528 07.02.2017. 4

Sergejs Kļimčuks 4-02472 21.12.2016. 4

Aleksejs Kļimenkovs 4-01990 31.05.2016. 7

Arvis Knēziņš 4-02197 24.08.2016. 4

Arvis Knēziņš 5-01624 24.08.2016. 3

Kaspars Knipens 4-02894 16.06.2017. 4

Kaspars Knipens 5-02084 16.06.2017. 3

Edijs Kniploks 4-02461 19.12.2016. 4

Ainars Knipšis 4-01050 03.12.2015. 4

Natālija Knutova 3-01420 07.07.2017. 5

Andrejs Kņazevs 3-00119 03.03.2015. 5

Nikolajs Koblencs 4-00699 10.09.2015. 4

Nikolajs Koblencs 5-00560 10.09.2015. 3

Oļegs Kobliņecs 4-01136 17.12.2015. 4

Oļegs Kobliņecs 4-01136 17.12.2015. 7

Oļegs Kobliņecs 5-00911 17.12.2015. 3

Oļegs Kobliņecs 5-00911 17.12.2015. 6

Ņikita Kočanovs 4-01138 17.12.2015. 4

Ņikita Kočanovs 4-01138 17.12.2015. 7

Ņikita Kočanovs 5-00913 17.12.2015. 3

Ņikita Kočanovs 5-00913 17.12.2015. 6

Andrejs Kogans 3-00007 16.12.2014. 9

Andrejs Kogans 4-00567 28.07.2015. 4

Andrejs Kogans 4-00567 28.07.2015. 7

Vitālijs Kohanovičs 4-00454 30.06.2015. 7

Igors Kokars 3-01919 12.12.2018. 5

Igors Kokars 4-00591 11.08.2015. 4

Igors Kokars 5-00486 11.08.2015. 3

Arvīds Kokins 4-04936 27.12.2018. 4

Arvīds Kokins 5-03508 27.12.2018. 3

Atis Koklačovs 3-00594 23.10.2015. 5

Atis Koklačovs 4-00207 05.03.2015. 4

Atis Koklačovs 5-00186 05.03.2015. 3

Jurijs Kokorevičs 3-00125 05.03.2015. 5

Jurijs Kokorevičs 4-00202 05.03.2015. 4

Jurijs Kokorevičs 5-00181 05.03.2015. 3

Pēteris Kokums 3-01637 21.03.2018. 5

Pēteris Kokums 4-03421 21.03.2018. 4

Pēteris Kokums 5-02403 21.03.2018. 3

Rostislavs Kolčins 3-02125 27.12.2018. 5

Ņikita Kolpakovs 4-05405 10.08.2021. 7

Oļegs Kolupajevs 4-04818 27.12.2018. 4

Oļegs Kolupajevs 5-03389 27.12.2018. 3

Maksims Koļesņikovs 3-00033 20.01.2015. 5

Valērijs Koļesņikovs 4-03356 06.03.2018. 4

Valērijs Koļesņikovs 5-02348 06.03.2018. 3

Svetlana Komarova 3-00384 08.09.2015. 5

Svetlana Komarova 3-00384 08.09.2015. 9

Vladimirs Komars 3-00766 18.12.2015. 5

Vladimirs Komars 3-00766 18.12.2015. 9

Sergey Kononov 4-00212 12.03.2015. 4

Andris Konošonoks 4-02920 28.06.2017. 4

Andris Konošonoks 5-02104 28.06.2017. 3

Viktors Konošonoks 4-01501 02.03.2016. 4

Viktors Konošonoks 5-01157 02.03.2016. 3

Voldemārs Konošonoks 4-04912 28.12.2018. 4

Voldemārs Konošonoks 5-03484 28.12.2018. 3

Jevgēņijs Konovalovs 4-03752 24.07.2018. 7

Vadims Konovalovs 3-00758 17.12.2015. 9

Vadims Konovalovs 4-01142 17.12.2015. 7

Vadims Konovalovs 5-00917 17.12.2015. 6

Andrejs Konovaļčiks 3-02117 28.12.2018. 5

Andrejs Konovaļčiks 4-04867 28.12.2018. 4

Andrejs Konovaļčiks 5-03440 28.12.2018. 3

Kārlis Konrāds 5-02834 12.11.2018. 3

Jevgēnijs Konstantinovs 4-04004 02.11.2018. 4

Jevgēnijs Konstantinovs 5-02807 02.11.2018. 3

Aleksandrs Kopilovs 4-01052 03.12.2015. 4

Aleksandrs Kopilovs 5-00831 03.12.2015. 3

Vjačeslavs Koričevs 3-00625 09.11.2015. 9

Vjačeslavs Koričevs 4-00538 21.07.2015. 7

Vjačeslavs Koričevs 5-00465 28.07.2015. 6

Aleksandrs Korņejevs 3-00708 01.12.2015. 5

Aleksandrs Korņejevs 3-00708 01.12.2015. 9

Oļegs Koroļovs 4-01040 02.12.2015. 4

Oļegs Koroļovs 5-00822 02.12.2015. 3

Vladimirs Koroļovs 3-01812 15.10.2018. 5

Vladimirs Koroļovs 3-01812 15.10.2018. 9

Vladimirs Koroļovs 4-03912 15.10.2018. 4

Alberts Korotkēvičs 3-00215 15.06.2015. 5

Alberts Korotkēvičs 3-00215 15.06.2015. 9

Alberts Korotkēvičs 4-01147 18.12.2015. 4

Alberts Korotkēvičs 4-01147 18.12.2015. 7

Māris Korsietis 3-01624 19.03.2018. 5

Māris Korsietis 4-01068 08.12.2015. 4

Māris Korsietis 4-01068 08.12.2015. 7

Māris Korsietis 5-00847 08.12.2015. 3

Māris Korsietis 5-00847 08.12.2015. 6

Vladimirs Korsukovs 4-04164 27.11.2018. 4

Vladimirs Korsukovs 5-02935 27.11.2018. 3

Dmitrijs Korzenkovs 4-00560 27.07.2015. 4

Dmitrijs Korzenkovs 4-00560 27.07.2015. 7

Dmitrijs Korzenkovs 5-00454 27.07.2015. 3

Dmitrijs Korzenkovs 5-00454 27.07.2015. 6

Konstantīns Koržeņevskis 3-01086 31.05.2016. 9

Vladimirs Kosarevs 4-01220 21.01.2016. 4

Vladimirs Kosarevs 5-00973 21.01.2016. 3

Aleksandrs Kosenko 4-00595 11.08.2015. 4

Aleksandrs Kosenko 5-00489 11.08.2015. 3

Igors Kostiļevs 4-03807 21.08.2018. 7

Andrejs Kostjugovs 4-04940 27.12.2018. 4

Andrejs Kostjugovs 5-03512 27.12.2018. 3

Aleksandrs Koševerovs 5-01561 05.07.2016. 3

Edgars Kotlers 3-00839 22.01.2016. 5

Edgars Kotlers 4-03431 09.04.2018. 4

Edgars Kotlers 5-02412 09.04.2018. 3

Oļegs Kotovs 3-01619 16.03.2018. 5

Oļegs Kotovs 5-02895 22.11.2018. 3

Andrejs Kovaļčuks 3-01497 31.10.2017. 9

Andrejs Kovaļčuks 4-03124 31.10.2017. 7

Dmitrijs Kovaļčuks 4-04803 27.12.2018. 4

Dmitrijs Kovaļčuks 5-03373 27.12.2018. 3

Valērijs Kovaļkovs 4-01053 03.12.2015. 4

Valērijs Kovaļkovs 5-00832 03.12.2015. 3

Aleksandrs Kovaļovs 4-02189 23.08.2016. 4

Aleksandrs Kovaļovs 5-01617 23.08.2016. 3

Mihails Kovaļovs 3-01710 26.06.2018. 5

Jānis Kovtuņenko 3-02097 27.12.2018. 5

Elmārs Kozlovskis 4-01058 03.12.2015. 4

Elmārs Kozlovskis 5-00838 03.12.2015. 3

Jānis Kozlovskis 3-01839 31.10.2018. 5

Jānis Kozlovskis 6-00024 29.04.2016. 1

Māris Kozuliņš 3-00295 03.07.2015. 5

Māris Kozuliņš 4-00495 03.07.2015. 4

Māris Kozuliņš 5-00410 03.07.2015. 3

Vladimirs Kožuhovs 3-01643 17.04.2018. 5

Jānis Krams 3-01178 08.09.2016. 5

Jānis Krams 4-02266 08.09.2016. 4

Jānis Krams 5-01676 08.09.2016. 3

Aleksejs Krasovskis 4-04929 27.12.2018. 4

Aleksejs Krasovskis 5-03501 27.12.2018. 3

Jānis Krastiņš 4-03415 21.03.2018. 4

Viesturs Krastiņš 4-00784 24.09.2015. 7

Viesturs Krastiņš 5-00632 24.09.2015. 6

Ronalds Krasts 4-02166 04.08.2016. 4

Ronalds Krasts 5-01603 04.08.2016. 3

Raimonds Krauja 4-00493 03.07.2015. 4

Raimonds Krauja 5-00408 03.07.2015. 3

Rihards Krauklis 4-00250 28.04.2015. 4

Rihards Krauklis 5-00225 28.04.2015. 3

Kaspars Krauze 4-03508 25.04.2018. 4

Kaspars Krauze 5-02465 25.04.2018. 3

Igors Kravčenko 4-04120 22.11.2018. 4

Igors Kravčenko 5-02890 22.11.2018. 3

Mikhail Kreitsar 3-01303 17.03.2017. 5

Mikhail Kreitsar 4-02627 17.03.2017. 4

Mikhail Kreitsar 5-01914 17.03.2017. 3

Edmunds Krēsle 4-00111 23.02.2015. 4

Edmunds Krēsle 5-00106 23.02.2015. 3

Vents Krieviņš 4-04881 28.12.2018. 4

Vents Krieviņš 5-03453 28.12.2018. 3

Gunārs Krilovs 4-00475 01.07.2015. 4

Gunārs Krilovs 5-00395 01.07.2015. 3

Mihails Krilovs 3-01444 22.08.2017. 5

Ervīns Kristiņš 4-04827 27.12.2018. 4

Ervīns Kristiņš 5-03397 27.12.2018. 3

Dairis Krištopanovs 4-04841 28.12.2018. 4

Dairis Krištopanovs 5-03412 28.12.2018. 3

Gints Krīgers 4-01059 03.12.2015. 4

Gints Krīgers 5-00839 03.12.2015. 3

Ilmārs Kronblūms 4-02478 13.01.2017. 4

Gvido Kronis 4-03901 03.10.2018. 4

Gvido Kronis 5-02736 03.10.2018. 3

Pēteris Kronis 4-01202 21.12.2015. 4

Pēteris Kronis 4-01202 21.12.2015. 7

Pēteris Kronis 5-00964 21.12.2015. 3

Pēteris Kronis 5-00964 21.12.2015. 6

Pāvels Krugļakovs 4-00733 18.09.2015. 7

Pāvels Krugļakovs 5-00584 18.09.2015. 6

Viktors Krukovskis 4-04853 28.12.2018. 4

Viktors Krukovskis 5-03426 28.12.2018. 3

Andris Krūmiņš 3-01275 13.02.2017. 5

Andris Krūmiņš 4-02534 13.02.2017. 4

Andris Krūmiņš 5-01854 13.02.2017. 3

Edgars Krūmiņš 4-00506 14.07.2015. 4

Edgars Krūmiņš 4-00506 14.07.2015. 7

Edgars Krūmiņš 5-00415 14.07.2015. 3

Edgars Krūmiņš 5-00415 14.07.2015. 6

Eduards Krūmiņš 4-02473 22.12.2016. 4

Eduards Krūmiņš 5-01823 22.12.2016. 3

Ervīns Krūmiņš 4-03136 20.11.2017. 4

Ervīns Krūmiņš 5-02235 20.11.2017. 3

Ilmārs Krūmiņš 5-00460 28.07.2015. 6

Klaids Krūmiņš 4-00110 19.02.2015. 4

Klaids Krūmiņš 5-00105 19.02.2015. 3

Imants Krūza 5-03004 13.12.2018. 3

Jurijs Kubers 3-00335 11.08.2015. 5

Jurijs Kubers 4-00590 11.08.2015. 4

Jurijs Kubers 5-00485 11.08.2015. 3

Jānis Kublinskis 3-01904 05.12.2018. 9

Viktors Kubliņš 4-04788 07.01.2019. 4

Viktors Kubliņš 5-03357 07.01.2019. 3

Igors Kučerjavijs 3-00010 16.12.2014. 9

Igors Kučerjavijs 4-00012 16.12.2014. 7

Igors Kučerjavijs 5-00013 16.12.2014. 6

Marija Kudrjavceva 3-01262 13.01.2017. 5

Edmunds Kukarels 4-04807 27.12.2018. 4

Edmunds Kukarels 5-03378 27.12.2018. 3

Tatjana Kukina 3-01528 28.11.2017. 5

Leonīds Kuklins 4-02855 09.06.2017. 4

Leonīds Kuklins 5-02056 09.06.2017. 3

47


Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Arnis Kuks 3-01441 17.08.2017. 5

Valdis Kuksa 3-00290 03.07.2015. 5

Valdis Kuksa 4-00490 03.07.2015. 4

Valdis Kuksa 5-00405 03.07.2015. 3

Juris Kuļezņovs 4-00345 26.05.2015. 4

Juris Kuļezņovs 5-00292 26.05.2015. 3

Māris Kuļezņovs 4-02260 07.09.2016. 4

Māris Kuļezņovs 4-02260 07.09.2016. 7

Māris Kuļezņovs 5-01670 07.09.2016. 3

Māris Kuļezņovs 5-01670 07.09.2016. 6

Teodors Kunigs 4-02160 26.07.2016. 4

Teodors Kunigs 5-01599 26.07.2016. 3

Vladimirs Kuplais 3-00935 15.03.2016. 9

Valerijs Kuprijenko 4-00967 16.11.2015. 7

Valerijs Kuprijenko 5-00772 16.11.2015. 6

Georgijs Kurašovs 3-00622 02.11.2015. 5

Mihails Kurinnijs 3-00842 22.01.2016. 5

Mihails Kurinnijs 5-01046 22.01.2016. 3

Kaspars Kutkēvičs 4-02431 09.12.2016. 4

Kaspars Kutkēvičs 5-01804 09.12.2016. 3

Kaspars Kutuļsks 4-04805 27.12.2018. 4

Kaspars Kutuļsks 5-03376 27.12.2018. 3

Vladislavs Kuzins 4-04943 27.12.2018. 4

Vladislavs Kuzins 5-03515 27.12.2018. 3

Viktors Kuzma 4-01232 12.01.2016. 4

Viktors Kuzma 5-00985 12.01.2016. 3

Irina Kuzmina 3-00448 25.09.2015. 5

Irina Kuzmina 3-00448 25.09.2015. 9

Nauris Kuzmins 4-04987 18.03.2019. 4

Nauris Kuzmins 5-03545 18.03.2019. 3

Anastasija Kuzņecova 3-01633 21.03.2018. 5

Dmitrijs Kuzņecovs 4-04122 22.11.2018. 4

Dmitrijs Kuzņecovs 5-02892 22.11.2018. 3

Juris Kuzņecovs 4-01061 03.12.2015. 4

Juris Kuzņecovs 5-00841 03.12.2015. 3

Kestutis Kvietkauskas 3-00808 12.01.2016. 5

Kestutis Kvietkauskas 4-01066 04.12.2015. 4

Kestutis Kvietkauskas 5-00845 04.12.2015. 3

Jānis Ķemers 4-00760 25.09.2015. 4

Uģis Ķevics 5-02530 25.05.2018. 3

Ivars Ķieģelis 4-00788 24.09.2015. 7

Irina Ķirse 3-01373 23.05.2017. 5

Agris Ķīlis 4-01218 23.12.2015. 4

Agris Ķīlis 5-00971 23.12.2015. 3

Dairis Laimiņš 3-00725 07.12.2015. 5

Dairis Laimiņš 3-00725 07.12.2015. 9

Artūrs Laizāns 3-00881 15.02.2016. 5

Sergejs Lakotko 3-01295 24.02.2017. 5

Arvils Laķis 4-05010 29.03.2019. 4

Dzintars Laķis 3-01021 03.05.2016. 5

Dzintars Laķis 4-01817 03.05.2016. 4

Dzintars Laķis 5-01374 03.05.2016. 3

Dzintars Laķis 5-01374 03.05.2016. 6

Dzintars Laķis 6-00156 09.01.2020. 2

Māris Lamberts 4-02621 10.03.2017. 4

Māris Lamberts 5-01909 10.03.2017. 3

Viesturs Langenfelds 4-02122 20.07.2016. 4

Viesturs Langenfelds 4-02122 20.07.2016. 7

Viesturs Langenfelds 5-01578 20.07.2016. 3

Viesturs Langenfelds 5-01578 20.07.2016. 6

Vitālijs Langenfelds 3-01717 10.07.2018. 5

Andris Lanka 4-02917 27.06.2017. 4

Jānis Lanka 4-05296 23.10.2020. 4

Andris Lapiņš 4-05225 25.05.2020. 7

Edgars Lapiņš 4-01074 08.12.2015. 4

Edgars Lapiņš 4-01074 08.12.2015. 7

Edgars Lapiņš 5-00853 08.12.2015. 3

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Edgars Lapiņš 5-00853 08.12.2015. 6

Ilgvars Lapiņš 4-02618 09.03.2017. 4

Ilgvars Lapiņš 5-01906 09.03.2017. 3

Igors Larionovs 3-01180 09.09.2016. 5

Vladimirs Lariošins 3-00317 27.07.2015. 9

Kaspars Lasis 4-03603 19.06.2018. 4

Kaspars Lasis 5-02536 19.06.2018. 3

Modris Lasmanis 3-01638 26.03.2018. 5

Modris Lasmanis 4-03425 26.03.2018. 4

Modris Lasmanis 5-02406 26.03.2018. 3

Andrzej Lasowy 3-01566 19.01.2018. 5

Aleksandrs Lauberts 4-03398 16.03.2018. 4

Aleksandrs Lauberts 5-02381 16.03.2018. 3

Elgars Laudurgs 4-05057 03.07.2019. 4

Aleksandrs Lauhins 4-03434 21.03.2018. 4

Aleksandrs Lauhins 5-02414 21.03.2018. 3

Ivars Lauva 4-01062 03.12.2015. 4

Ivars Lauva 5-00842 03.12.2015. 3

Alvis Laviņš 4-03121 27.10.2017. 4

Viktors Lavrenovs 3-00638 12.11.2015. 9

Viktors Lavrenovs 4-00924 12.11.2015. 7

Viktors Lavrenovs 5-00736 12.11.2015. 6

Anna Lavrentjeva 3-01025 05.05.2016. 5

Artūrs Lazdāns 3-02235 21.02.2020. 5

Ziedonis Lazdāns 3-02107 28.12.2018. 5

Agris Lecītis 4-02167 04.08.2016. 4

Agris Lecītis 5-01604 04.08.2016. 3

Atis Legzdiņš 4-01353 29.01.2016. 4

Juris Legzdiņš 4-04868 28.12.2018. 4

Juris Legzdiņš 5-03441 28.12.2018. 3

Andrejs Leģis 4-04157 27.11.2018. 4

Andrejs Leģis 5-02928 27.11.2018. 3

Romāns Leičenko 3-00148 27.04.2015. 5

Romāns Leičenko 4-00419 02.07.2015. 4

Romāns Leičenko 4-00419 02.07.2015. 7

Ričards Leimanis 3-02217 25.10.2019. 5

Jāzeps Leitāns 3-00517 13.10.2015. 5

Osvalds Leitis 4-00761 25.09.2015. 4

Alvis Leks 4-05064 05.07.2019. 4

Alvis Leks 5-03583 05.07.2019. 3

Eduards Leoho 4-01233 12.01.2016. 4

Eduards Leoho 5-00986 12.01.2016. 3

Helmuts Leoho 3-00809 12.01.2016. 5

Helmuts Leoho 4-01234 12.01.2016. 4

Helmuts Leoho 5-00987 12.01.2016. 3

Helmuts Leoho 6-00042 02.06.2016. 1

Ivo Leoke 3-00211 05.06.2015. 5

Ivo Leoke 4-04025 12.11.2018. 4

Ivo Leoke 5-02831 12.11.2018. 3

Vadims Leonovičs 3-00473 30.09.2015. 5

Aleksejs Leontjevs 4-01219 23.12.2015. 4

Aleksejs Leontjevs 5-00972 23.12.2015. 3

Einārs Lepnis 4-02774 27.04.2017. 7

Ilgmārs Lesītis 3-01131 28.06.2016. 5

Sergejs Leščenko 3-02082 27.12.2018. 5

Igors Levčiks 3-01015 28.04.2016. 5

Romalds Leveika 3-02121 27.12.2018. 5

Romalds Leveika 4-04889 27.12.2018. 4

Romalds Leveika 5-03461 27.12.2018. 3

Eduards Levickis 4-02322 11.10.2016. 4

Eduards Levickis 5-01718 11.10.2016. 3

Aivars Liepa 4-01557 21.03.2016. 4

Aivars Liepa 5-01194 21.03.2016. 3

Uģis Liepa 4-05013 05.04.2019. 4

Uģis Liepa 5-03559 05.04.2019. 3

Arturs Liepiņš 3-01355 27.04.2017. 5

Ģirts Liepiņš 4-01425 19.02.2016. 4

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Ģirts Liepiņš 5-01104 19.02.2016. 3

Jānis Liepiņš 4-02624 16.03.2017. 4

Jānis Liepiņš 5-01912 16.03.2017. 3

Viesturs Liepiņš 3-00133 26.03.2015. 5

Elita Limbaha 5-02405 26.03.2018. 3

Jānis Linde 3-01635 23.03.2018. 5

Jānis Linde 4-03419 21.03.2018. 4

Jānis Linde 5-02401 21.03.2018. 3

Mārtiņš Linde 3-00053 29.01.2015. 5

Mārtiņš Linde 3-00053 29.01.2015. 9

Aigars Liniņš 3-02068 04.01.2019. 5

Andris Liniņš 4-03902 03.10.2018. 4

Andris Liniņš 5-02737 03.10.2018. 3

Zigmārs Liparts 3-01134 05.07.2016. 5

Zigmārs Liparts 5-02385 19.03.2018. 3

Ivans Lisenko 3-00480 24.09.2015. 9

Ivans Lisenko 4-00785 24.09.2015. 4

Ivans Lisenko 4-00785 24.09.2015. 7

Ivans Lisenko 5-00633 24.09.2015. 3

Ivans Lisenko 5-00633 24.09.2015. 6

Ivo Lismanis 4-01638 29.03.2016. 4

Ivo Lismanis 5-01252 29.03.2016. 3

Evgeny Listratov 4-02112 07.07.2016. 4

Laura Lībiete 3-01190 21.09.2016. 9

Juris Līpenītis 4-03509 26.04.2018. 4

Juris Līpenītis 5-02466 26.04.2018. 3

Vasilijs Lobanovs 3-01899 27.11.2018. 5

Juris Ločmelis 3-00518 13.10.2015. 5

Juris Ločmelis 4-01113 14.12.2015. 4

Juris Ločmelis 4-01113 14.12.2015. 7

Juris Ločmelis 5-00891 14.12.2015. 3

Juris Ločmelis 5-00891 14.12.2015. 6

Dmitrijs Logačovs 3-01920 12.12.2018. 5

Dmitrijs Logačovs 4-04214 12.12.2018. 4

Dmitrijs Logačovs 4-04214 12.12.2018. 7

Dmitrijs Logačovs 5-02997 12.12.2018. 3

Rolands Loginovs 4-03601 31.05.2018. 4

Rolands Loginovs 5-02534 31.05.2018. 3

Olga Lopeta 3-00787 21.12.2015. 9

Andris Losāns 4-00854 21.10.2015. 7

Andris Losāns 5-00681 21.10.2015. 6

Pāvels Losevs 3-01252 19.12.2016. 5

Pāvels Losevs 4-02460 19.12.2016. 4

Pāvels Losevs 5-01817 19.12.2016. 3

Aivars Lubgans 4-03671 26.06.2018. 4

Aivars Lubgans 5-02581 26.06.2018. 3

Māris Lubiņš 4-03217 12.01.2018. 4

Māris Lubiņš 5-02284 12.01.2018. 3

Igors Lubņins 3-02085 27.12.2018. 5

Igors Lubņins 3-02085 27.12.2018. 9

Igors Lubņins 4-04819 27.12.2018. 4

Igors Lubņins 4-04819 27.12.2018. 7

Igors Lubņins 5-03390 27.12.2018. 3

Leonīds Lucenko 4-01991 31.05.2016. 7

Michal Luczak 4-03265 19.01.2018. 4

Jānis Lukaševics 5-00242 30.04.2015. 6

Alfrēds Lukaševičs 3-01932 12.12.2018. 5

Alfrēds Lukaševičs 4-03526 14.05.2018. 4

Alfrēds Lukaševičs 5-02484 14.05.2018. 3

Jānis Lukaševičs 4-02714 06.04.2017. 4

Jānis Lukaševičs 5-01970 06.04.2017. 3

Mārcis Lukaševičs 4-03814 28.08.2018. 4

Mārcis Lukaševičs 5-02676 28.08.2018. 3

Viktors Lupains 4-04901 28.12.2018. 4

Viktors Lupains 5-03473 28.12.2018. 3

Sergejs Lušņičenko 4-01114 14.12.2015. 4

Sergejs Lušņičenko 5-00892 14.12.2015. 3

48


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Informatīvā daļa

Sfēra

Uldis Lūciņš 4-02380 03.11.2016. 4

Ainārs Lūks 4-03175 28.11.2017. 4

Ainārs Lūks 5-02257 28.11.2017. 3

Haralds Lūre 4-04165 27.11.2018. 4

Haralds Lūre 5-02936 27.11.2018. 3

Helmuts Lūre 4-01380 08.02.2016. 4

Helmuts Lūre 5-01081 08.02.2016. 3

Igors Ļaļušs 4-04988 11.03.2019. 4

Igors Ļaļušs 5-03546 11.03.2019. 3

Vladimirs Ļebedevs 5-00890 14.12.2015. 3

Irina Ļeonova 3-01474 04.10.2017. 5

Irina Ļeonova 6-00176 01.12.2020. 1

Gaļina Ļevkova 3-00318 27.07.2015. 9

Mareks Ļevša 4-05166 07.11.2019. 4

Vladlens Ļipins 4-00052 14.01.2015. 4

Vadims Ļitvinskis 3-02219 28.11.2019. 5

Tatjana Ļvova 4-00045 11.12.2014. 4

Tatjana Ļvova 5-00049 11.12.2014. 3

Jurijs Ļvovs 4-03504 23.04.2018. 4

Jurijs Ļvovs 5-02462 23.04.2018. 3

Vladislavs Macāns 4-02970 26.07.2017. 4

Deniss Macevičs 4-04833 27.12.2018. 4

Deniss Macevičs 5-03404 27.12.2018. 3

Raimonds Maciass 4-03502 24.04.2018. 7

Jānis Mackevičs 4-00050 08.12.2014. 4

Jānis Mackevičs 5-00054 08.12.2014. 3

Mārtiņš Macurs 4-03813 27.08.2018. 4

Mārtiņš Macurs 5-02675 27.08.2018. 3

Raitis Mačiņš 3-02112 28.12.2018. 5

Raitis Mačiņš 4-04225 12.12.2018. 4

Raitis Mačiņš 5-03014 12.12.2018. 3

Jānis Mačuļskis 4-00349 27.05.2015. 7

Uldis Madernieks 4-01103 14.12.2015. 4

Uldis Madernieks 5-00882 14.12.2015. 3

Mārtiņš Magone 4-04825 27.12.2018. 4

Mārtiņš Magone 5-03395 27.12.2018. 3

Sergejs Makaļskis 4-00596 11.08.2015. 4

Sergejs Makaļskis 5-00490 11.08.2015. 3

Ruslans Makarins 4-00666 31.08.2015. 4

Ruslans Makarins 5-00535 31.08.2015. 3

Aleksejs Makarovs 4-05054 25.06.2019. 7

Mārtiņš Makreckis 4-03354 06.03.2018. 4

Mārtiņš Makreckis 5-02346 06.03.2018. 3

Vitauts Makužs 4-01659 07.04.2016. 4

Vladislavs Malahovskis 3-00527 14.10.2015. 5

Vladislavs Malahovskis 4-05116 26.08.2019. 4

Olga Malaņjina 3-00788 21.12.2015. 9

Miervaldis Malēvics 4-00084 29.01.2015. 7

Krzysztof Malinski 4-03262 19.01.2018. 4

Jānis Malnačs 4-01506 04.03.2016. 4

Jānis Malnačs 5-01161 04.03.2016. 3

Genadijs Maļikovs 4-00089 13.02.2015. 4

Andrejs Maļinovskis 4-00698 10.09.2015. 4

Henriks Mančinskis 4-04980 25.02.2019. 4

Gints Mangulis 4-04949 28.12.2018. 4

Gints Mangulis 5-03521 28.12.2018. 3

Aleksejs Maņaks 4-00035 06.01.2015. 4

Vitālijs Marheļs 4-03082 12.10.2017. 4

Vitālijs Marheļs 5-02205 12.10.2017. 3

Dmitrijs Marijevskis 3-00525 14.10.2015. 5

Dmitrijs Marijevskis 4-01104 14.12.2015. 4

Dmitrijs Marijevskis 5-00883 14.12.2015. 3

Jurijs Markins 4-00438 29.06.2015. 7

Konstantins Markovs 3-00528 14.10.2015. 5

Konstantins Markovs 4-00815 14.10.2015. 4

Konstantins Markovs 5-00659 14.10.2015. 3

Andrejs Marudins 3-00261 26.06.2015. 9

Andrejs Marudins 4-00421 26.06.2015. 7

Andrejs Marudins 5-00353 26.06.2015. 6

Svetlana Maskajeva 3-01163 22.08.2016. 9

Dmitrijs Maslobojevs 4-02383 09.11.2016. 4

Dmitrijs Maslobojevs 5-01760 09.11.2016. 3

Vadims Matajevs 3-00013 16.12.2014. 9

Marina Matuseviča 3-00789 21.12.2015. 9

Dmitrijs Matveičuks 4-03183 20.12.2017. 4

Dmitrijs Matveičuks 5-02264 20.12.2017. 3

Jūlijs Matvejevs 4-00253 28.04.2015. 4

Jūlijs Matvejevs 5-00255 13.05.2015. 3

Uldis Matvejs 4-00344 26.05.2015. 4

Renārs Mazpans 4-01105 14.12.2015. 4

Renārs Mazpans 5-00884 14.12.2015. 3

Artūrs Mazurs 4-03002 23.08.2017. 4

Edgars Mazurs 4-03591 22.05.2018. 4

Edgars Mazurs 5-02525 22.05.2018. 3

Jurijs Mažnijs 3-00768 18.12.2015. 9

Andris Mālnieks 4-01812 02.05.2016. 4

Vitālijs Medaļkins 4-01201 21.12.2015. 4

Vitālijs Medaļkins 4-01201 21.12.2015. 7

Andris Mednis 4-00220 11.04.2015. 4

Andris Mednis 5-00200 11.04.2015. 3

Jānis Mednis 4-03911 15.10.2018. 4

Pāvels Medņikovs 3-01934 12.12.2018. 5

Pāvels Medņikovs 4-02717 07.04.2017. 4

Pāvels Medņikovs 5-01973 07.04.2017. 3

Marks Mehonošins 4-04008 02.11.2018. 4

Marks Mehonošins 5-02814 02.11.2018. 3

Andris Meiers 4-02123 21.07.2016. 4

Andris Meiers 5-01579 21.07.2016. 3

Atis Meiers 3-01622 19.03.2018. 5

Jānis Mellis 4-00447 30.06.2015. 7

Jānis Mellis 5-00378 30.06.2015. 6

Andis Melnalksnis 4-05178 28.11.2019. 4

Gatis Melnis 4-02853 01.06.2017. 4

Gatis Melnis 5-02054 01.06.2017. 3

Jānis Meļehovs 4-03599 31.05.2018. 4

Jānis Meļehovs 5-02533 31.05.2018. 3

Mihails Meļehovs 4-00554 27.07.2015. 7

Mihails Meļehovs 5-00684 22.10.2015. 6

Dmitrijs Meļņikovs 3-00852 26.01.2016. 5

Dmitrijs Meļņikovs 4-01345 26.01.2016. 4

Dmitrijs Meļņikovs 5-01062 26.01.2016. 3

Andris Meņšovs 4-03041 07.09.2017. 4

Mikulaš Merey 3-02310 22.12.2020. 5

Mihails Mereščenkovs 4-02513 24.01.2017. 4

Mihails Mereščenkovs 5-01843 24.01.2017. 3

Sergejs Meteļskis 4-01106 14.12.2015. 4

Sergejs Meteļskis 5-00885 14.12.2015. 3

Sandris Metlovs 3-01182 12.09.2016. 5

Igors Mežapuķe 3-01282 23.02.2017. 5

Igors Mežapuķe 4-02550 23.02.2017. 4

Igors Mežapuķe 5-01867 23.02.2017. 3

Uldis Mežots 4-05319 17.12.2020. 4

Jan Michalko 3-02304 15.12.2020. 9

Aleksandrs Mickevičs 3-00012 16.12.2014. 5

Aleksandrs Mickevičs 3-00012 16.12.2014. 9

Gatis Mickevičs 4-05293 09.10.2020. 4

Andris Miezis 3-00488 24.09.2015. 9

Andris Miezis 4-00795 24.09.2015. 7

Andris Miezis 5-00643 24.09.2015. 6

Artūrs Miezītis 3-00160 30.04.2015. 5

Māris Miezītis 4-00040 09.12.2014. 4

Māris Miezītis 5-00044 09.12.2014. 3

Jānis Migals 4-01833 05.05.2016. 4

Jevgeņijs Miguša 4-01989 31.05.2016. 7

Jevgeņijs Miguša 5-01489 31.05.2016. 6

Aleksandrs Mihailovs 3-01016 29.04.2016. 5

Aleksandrs Mihailovs 3-02329 13.05.2021. 5

Aleksandrs Mihailovs 4-01810 29.04.2016. 4

Aleksandrs Mihailovs 5-01370 29.04.2016. 3

Artjoms Mihailovs 4-01819 03.05.2016. 4

Artjoms Mihailovs 5-01376 03.05.2016. 3

Juris Mikučs 4-02323 11.10.2016. 4

Juris Mikučs 5-01719 11.10.2016. 3

Vladislavs Mikučs 4-00479 01.07.2015. 4

Vladislavs Mikučs 5-00397 01.07.2015. 3

Ervīns Edmunds Miķelis 4-04886 28.12.2018. 4

Ervīns Edmunds Miķelis 5-03458 28.12.2018. 3

Andris Miķelsons 4-05135 16.09.2019. 4

Ilmārs Miķelsons 3-02081 27.12.2018. 5

Ilmārs Miķelsons 4-04795 12.11.2018. 4

Ilmārs Miķelsons 5-03365 12.11.2018. 3

Ivars Miķelsons 4-05181 03.12.2019. 4

Alberts Mileika 4-02980 08.08.2017. 4

Alberts Mileika 5-02137 08.08.2017. 3

Uldis Milherts 3-00958 18.03.2016. 5

Kaspars Miltiņš 4-03404 08.03.2018. 4

Kaspars Miltiņš 5-02387 08.03.2018. 3

Uldis Minkevics 4-00605 18.08.2015. 4

Uldis Minkevics 4-00605 18.08.2015. 7

Uldis Minkevics 5-00496 18.08.2015. 3

Uldis Minkevics 5-00496 18.08.2015. 6

Viktors Mironovs 4-04866 28.12.2018. 4

Viktors Mironovs 5-03439 28.12.2018. 3

Anatolijs Mirošņiks 3-00911 01.03.2016. 9

Sergejs Miščenko 4-02775 27.04.2017. 4

Sergejs Miščenko 4-02775 27.04.2017. 7

Sergejs Miščenko 5-02220 23.10.2017. 3

Gatis Mišķis 5-01277 15.04.2016. 3

Gatis Mišķis 5-01277 15.04.2016. 6

Jurijs Mitrofanovs 3-00879 15.02.2016. 5

Viktors Mitrofanovs 4-00381 19.06.2015. 7

Edgars Moisejs 4-04812 27.12.2018. 4

Edgars Moisejs 5-03383 27.12.2018. 3

Dmitrijs Mokrovs 4-04942 27.12.2018. 4

Dmitrijs Mokrovs 4-04942 27.12.2018. 7

Dmitrijs Mokrovs 5-03514 27.12.2018. 3

Andrejs Molodcovs 5-00452 27.07.2015. 6

Haralds Morkāns 4-04932 27.12.2018. 4

Haralds Morkāns 5-03504 27.12.2018. 3

Marks Morozs 4-01107 14.12.2015. 4

Marks Morozs 5-00886 14.12.2015. 3

Vjačeslavs Moruzs 4-01108 14.12.2015. 4

Aleksejs Mosunovs 4-04902 28.12.2018. 4

Igors Moškins 3-01716 03.07.2018. 5

Ingus Mozaļevskis 3-00284 01.07.2015. 5

Artūrs Mucenieks 4-05119 05.09.2019. 4

Artūrs Mucenieks 4-05119 05.09.2019. 7

Artūrs Mucenieks 5-03627 05.09.2019. 3

Artūrs Mucenieks 5-03627 05.09.2019. 6

Kaspars Mucenieks 3-00969 23.03.2016. 5

Mārtiņš Muižarājs 4-03276 26.01.2018. 4

Mārtiņš Muižarājs 5-02304 26.01.2018. 3

Jānis Muižnieks 4-00748 22.09.2015. 4

Jānis Muižnieks 5-00596 22.09.2015. 3

Sandris Mukāns 4-03396 16.03.2018. 4

Sandris Mukāns 5-02379 16.03.2018. 3

Normunds Mukstiņš 3-00490 24.09.2015. 9

Aleksejs Murašovs 3-00740 14.12.2015. 9

Aleksejs Murašovs 4-01117 14.12.2015. 7

Aleksejs Murašovs 5-00894 14.12.2015. 6

Igors Musijenko 3-00620 03.11.2015. 5

49


Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Igors Musijenko 3-00620 03.11.2015. 9

Igors Musijenko 4-00907 03.11.2015. 4

Igors Musijenko 4-00907 03.11.2015. 7

Igors Musijenko 5-00723 03.11.2015. 3

Igors Musijenko 5-00723 03.11.2015. 6

Mārtiņš Muska 4-05136 16.09.2019. 4

Kārlis Mūrnieks 3-01434 27.07.2017. 5

Auseklis Mūzis 3-01674 08.05.2018. 5

Auseklis Mūzis 6-00139 24.04.2019. 1

Aivars Naglis 5-03051 19.12.2018. 3

Dainis Naglis 3-02279 28.09.2020. 5

Vadims Naglis 5-02808 02.11.2018. 3

Modris Nalivaiko 3-01623 19.03.2018. 5

Igors Naumenko 3-01859 22.10.2018. 5

Igors Naumenko 4-01135 17.12.2015. 4

Igors Naumenko 4-01135 17.12.2015. 7

Igors Naumenko 5-00910 17.12.2015. 3

Igors Naumenko 5-00910 17.12.2015. 6

Nikolajs Nazarenkovs 4-02267 09.09.2016. 4

Nikolajs Nazarenkovs 5-01677 09.09.2016. 3

Uģis Nāckalns 5-02835 12.11.2018. 3

Aldis Neibergs 4-01110 14.12.2015. 4

Aldis Neibergs 5-00888 14.12.2015. 3

Jānis Neiberts 4-00570 29.07.2015. 7

Jānis Neiberts 5-00467 29.07.2015. 6

Gints Neilands 4-04237 12.12.2018. 4

Andrejs Neronovs 4-02262 07.09.2016. 4

Andrejs Neronovs 5-01672 07.09.2016. 3

Ainārs Niedols 4-02005 03.06.2016. 4

Ainārs Niedols 5-01499 03.06.2016. 3

Gatis Niedols 3-01413 20.06.2017. 5

Jānis Niedols 4-02479 17.01.2017. 4

Linda Nierliņa 5-02604 13.07.2018. 3

Dmitrijs Nikešins 4-01259 19.01.2016. 4

Dmitrijs Nikešins 4-01259 19.01.2016. 7

Sergejs Nikiforovs 3-01281 20.02.2017. 5

Sergejs Nikiforovs 4-02542 20.02.2017. 4

Raitis Nikolajevs 4-02581 24.02.2017. 4

Raitis Nikolajevs 5-01887 24.02.2017. 3

Valērijs Nikolajevs 4-00432 29.06.2015. 7

Vitālijs Nikolajevs 3-00293 03.07.2015. 5

Vitālijs Nikolajevs 4-00492 03.07.2015. 4

Vitālijs Nikolajevs 5-00407 03.07.2015. 3

Māris Nikolājevs 3-01671 07.05.2018. 5

Māris Nikolājevs 4-03184 20.12.2017. 4

Māris Nikolājevs 5-02265 20.12.2017. 3

Raivis Nikolājevs 4-03213 09.01.2018. 4

Raivis Nikolājevs 5-02279 09.01.2018. 3

Gatis Norenbergs 4-04232 12.12.2018. 4

Gatis Norenbergs 5-03021 12.12.2018. 3

Vadims Novikovs 4-00431 29.06.2015. 7

Andrzej Nowicki 4-03258 19.01.2018. 4

Genādijs Ņegoda 4-01198 21.12.2015. 7

Genādijs Ņegoda 5-00960 21.12.2015. 6

Sergejs Ņikankins 4-04208 12.12.2018. 4

Renārs Ņikitins 4-05186 13.12.2019. 4

Renārs Ņikitins 5-03637 13.12.2019. 3

Jeļena Ņikuļina 3-01923 12.12.2018. 5

Mihails Obidins 3-01513 20.11.2017. 5

Sergejs Ogarkovs 4-02120 15.07.2016. 4

Sergejs Ogarkovs 5-01576 15.07.2016. 3

Vitalijs Oļeščuks 3-02074 19.12.2018. 5

Vitalijs Oļeščuks 3-02074 19.12.2018. 9

Vitalijs Oļeščuks 4-04802 19.12.2018. 4

Vitalijs Oļeščuks 5-03372 19.12.2018. 3

Valentīna Orbidāne 3-00536 15.10.2015. 5

Oksana Orlova 3-01175 07.09.2016. 5

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Žanna Orlova 3-00126 07.03.2015. 5

Guntis Orlovskis 5-00247 01.05.2015. 3

Gundars Osipovs 3-01254 21.12.2016. 5

Gundars Osipovs 4-02988 17.08.2017. 4

Gundars Osipovs 5-02142 17.08.2017. 3

Gundars Osipovs 5-02142 17.08.2017. 6

Nikolajs Osipovs 3-00486 24.09.2015. 9

Nikolajs Osipovs 4-00793 24.09.2015. 7

Nikolajs Osipovs 5-00641 24.09.2015. 6

Jānis Osītis 4-00563 27.07.2015. 7

Andrejs Oščepkovs 4-01834 05.05.2016. 4

Andrejs Oščepkovs 5-01391 05.05.2016. 3

Gundars Ošiņš 4-04899 28.12.2018. 4

Gundars Ošiņš 5-03471 28.12.2018. 3

Aigars Ozoliņš 4-02096 27.06.2016. 4

Aigars Ozoliņš 5-01556 27.06.2016. 3

Andis Ozoliņš 3-01264 19.01.2017. 5

Andis Ozoliņš 4-04264 19.12.2018. 4

Andis Ozoliņš 5-03057 19.12.2018. 3

Gints Ozoliņš 4-04197 30.11.2018. 4

Gints Ozoliņš 5-02974 30.11.2018. 3

Guntis Ozoliņš 4-00418 25.06.2015. 4

Guntis Ozoliņš 5-00351 25.06.2015. 3

Ingars Ozoliņš 3-01237 07.12.2016. 5

Kaspars Ozoliņš 3-00784 21.12.2015. 5

Kaspars Ozoliņš 3-00784 21.12.2015. 9

Kaspars Ozoliņš 4-01196 21.12.2015. 4

Kaspars Ozoliņš 4-01196 21.12.2015. 7

Kaspars Ozoliņš 5-00958 21.12.2015. 3

Kaspars Ozoliņš 5-00958 21.12.2015. 6

Madars Ozoliņš 4-01111 14.12.2015. 4

Madars Ozoliņš 4-01111 14.12.2015. 7

Madars Ozoliņš 5-00889 14.12.2015. 3

Mārcis Ozoliņš 4-02902 21.06.2017. 4

Varis Ozoliņš 4-04024 12.11.2018. 4

Varis Ozoliņš 5-02830 12.11.2018. 3

Visvaldis Ozoliņš 4-04800 27.12.2018. 4

Visvaldis Ozoliņš 5-03370 27.12.2018. 3

Aivars Ozols 3-00484 24.09.2015. 9

Aivars Ozols 4-00790 24.09.2015. 7

Kristaps Ozols 4-05138 16.09.2019. 4

Valters Ozols 4-02628 17.03.2017. 4

Ēriks Paegle 4-03179 04.12.2017. 4

Ēriks Paegle 5-02261 04.12.2017. 3

Juris Paegle 4-00299 14.05.2015. 4

Juris Paegle 5-00261 14.05.2015. 3

Kristaps Paegle 5-01557 27.06.2016. 3

Andis Paeglis 4-03818 10.09.2018. 4

Jānis Pakalniņš 4-01829 05.05.2016. 4

Jānis Pakalniņš 4-01829 05.05.2016. 7

Jānis Pakalniņš 5-01386 05.05.2016. 3

Indulis Pakalnītis 3-00540 15.10.2015. 5

Indulis Pakalnītis 4-01099 14.12.2015. 4

Indulis Pakalnītis 5-00878 14.12.2015. 3

Māris Paksū 5-00897 15.12.2015. 6

Kaspars Palms 4-02533 13.02.2017. 4

Kaspars Palms 5-01853 13.02.2017. 3

Valērijs Panasjuks 3-01606 22.02.2018. 5

Valērijs Panasjuks 4-03353 22.02.2018. 4

Valērijs Panasjuks 5-02345 22.02.2018. 3

Sergejs Paņkovs 3-00298 08.07.2015. 5

Sergejs Paņkovs 4-00496 08.07.2015. 4

Sergejs Paņkovs 5-00411 08.07.2015. 3

Oļegs Papsujevičs 4-02379 03.11.2016. 4

Oļegs Papsujevičs 5-01757 03.11.2016. 3

Viktors Parfjonovs 4-03501 24.04.2018. 7

Gints Pariss 3-01850 02.11.2018. 5

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Zigmārs Parpucis 3-00251 25.06.2015. 9

Karīna Paršova 3-01144 14.07.2016. 5

Jānis Patmalnieks 3-00757 17.12.2015. 9

Jānis Patmalnieks 4-01141 17.12.2015. 7

Jānis Patmalnieks 5-00916 17.12.2015. 6

Irina Patrikejeva 3-01110 10.06.2016. 5

Oļegs Pavlovs 4-04816 27.12.2018. 4

Oļegs Pavlovs 5-03387 27.12.2018. 3

Viktors Pčolkins 4-00433 29.06.2015. 7

Vilnis Pedelis 3-01276 13.02.2017. 9

Vilnis Pedelis 4-02535 13.02.2017. 7

Vilnis Pedelis 5-01855 13.02.2017. 6

Mārtiņš Peisenieks 3-00409 15.09.2015. 5

Mārtiņš Peisenieks 3-00409 15.09.2015. 9

Ainars Peļņa 4-02265 08.09.2016. 4

Ainars Peļņa 5-01675 08.09.2016. 3

Armands Penka 4-00039 09.12.2014. 4

Armands Penka 5-00043 09.12.2014. 3

Jēkabs Penka 4-03040 31.08.2017. 4

Jēkabs Penka 5-02177 31.08.2017. 3

Dans Perševics 3-02096 27.12.2018. 5

Dans Perševics 4-00508 14.07.2015. 4

Dans Perševics 5-00416 14.07.2015. 3

Oļegs Petriks 4-03352 27.02.2018. 4

Oļegs Petriks 4-03352 27.02.2018. 7

Oļegs Petriks 5-02785 22.10.2018. 3

Mārtiņš Petris 3-01813 15.10.2018. 5

Marina Petrova 3-00149 27.04.2015. 5

Aleksandrs Petrovs 4-00751 23.09.2015. 4

Aleksandrs Petrovs 5-00598 23.09.2015. 3

Sergejs Petrovs 4-00213 12.03.2015. 4

Sergejs Petrovs 5-00192 12.03.2015. 3

Viktors Petrovs 4-01100 14.12.2015. 4

Viktors Petrovs 5-00879 14.12.2015. 3

Vladimirs Petrovs 3-00076 26.02.2015. 5

Vladimirs Petrovs 4-01663 07.04.2016. 4

Aleksandrs Petruss 4-02430 08.12.2016. 4

Aleksandrs Petruss 5-01803 08.12.2016. 3

Andrejs Petrušenkovs 3-01737 31.07.2018. 5

Andrejs Petrušenkovs 4-03763 31.07.2018. 4

Andrejs Petrušenkovs 5-02635 31.07.2018. 3

Ralfs Pērsis 3-01642 12.04.2018. 5

Ralfs Pērsis 4-03436 12.04.2018. 4

Olga Pilipenko 3-01837 31.10.2018. 5

Sergejs Piļščikovs 3-01411 19.06.2017. 9

Sergejs Piļščikovs 4-00669 02.09.2015. 4

Sergejs Piļščikovs 4-00669 02.09.2015. 7

Viktors Pinkus-Piņķis 4-04917 28.12.2018. 4

Viktors Pinkus-Piņķis 5-03489 28.12.2018. 3

Vladimirs Piroženko 4-00327 25.05.2015. 4

Aivars Pisarenoks 4-02531 08.02.2017. 4

Aivars Pisarenoks 5-01852 08.02.2017. 3

Ruslans Pisarenoks 3-02099 27.12.2018. 5

Edijs Pivarovičs 4-02317 29.09.2016. 4

Edijs Pivarovičs 5-02411 29.03.2018. 3

Valdis Pīpiņš 3-00470 29.09.2015. 5

Valdis Pīpiņš 4-00765 29.09.2015. 4

Valdis Pīpiņš 5-00611 29.09.2015. 3

Raimonds Pleiko 3-00153 29.04.2015. 5

Verners Plikše 5-03680 27.11.2020. 3

Vera Plotņikova 3-00803 08.01.2016. 5

Nikolajs Pļešakovs 4-00362 12.06.2015. 4

Marina Pļetņova 3-01511 20.11.2017. 5

Dmitrijs Pogrebņaks 4-03981 25.10.2018. 4

Maksims Polockis 4-04785 27.12.2018. 7

Zigurts Poļikovs 4-04907 28.12.2018. 4

Zigurts Poļikovs 5-03479 28.12.2018. 3

50


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Informatīvā daļa

Sfēra

Aleksandrs Poļivko 3-00543 15.10.2015. 5

Aleksandrs Poļivko 3-00543 15.10.2015. 9

Leonīds Ponkratjevs 4-00712 17.09.2015. 7

Leonīds Ponkratjevs 5-00572 17.09.2015. 6

Ainārs Pontags 4-04219 12.12.2018. 4

Ainārs Pontags 5-03008 12.12.2018. 3

Aleksandrs Popovs 4-02971 26.07.2017. 4

Aleksandrs Popovs 5-02126 26.07.2017. 3

Anatolijs Portnihs 3-00544 16.10.2015. 5

Anatolijs Portnihs 4-01682 14.04.2016. 4

Anatolijs Portnihs 5-01280 14.04.2016. 3

Vjačeslavs Posternaks 3-01556 17.01.2018. 5

Larisa Potapenko 3-00485 24.09.2015. 5

Larisa Potapenko 3-00485 24.09.2015. 9

Sergejs Potihoņins 4-03766 10.08.2018. 4

Sergejs Potihoņins 5-02639 10.08.2018. 3

Roberts Preiss 3-01476 04.10.2017. 5

Guntars Prenclavs 4-04832 27.12.2018. 4

Guntars Prenclavs 5-03402 27.12.2018. 3

Kristaps Priede 3-01089 02.06.2016. 5

Kristaps Priede 4-00745 10.09.2015. 4

Kristaps Priede 4-00745 10.09.2015. 7

Kristaps Priede 5-00593 10.09.2015. 3

Kristaps Priede 5-00593 10.09.2015. 6

Mareks Priedīte-Priede 3-00162 02.05.2015. 5

Mareks Priedīte-Priede 4-00217 27.03.2015. 4

Kārlis Priedītis 3-01057 17.05.2016. 9

Kārlis Priedītis 4-01896 17.05.2016. 7

Kārlis Priedītis 5-01430 17.05.2016. 6

Oskars Priedītis 4-04006 02.11.2018. 4

Oskars Priedītis 5-02811 02.11.2018. 3

Raimonds Priedītis 3-00979 29.03.2016. 5

Andrejs Prindulis 4-01500 01.03.2016. 4

Andrejs Prindulis 5-01156 01.03.2016. 3

Uģis Prindulis 4-04885 28.12.2018. 4

Uģis Prindulis 5-03457 28.12.2018. 3

Vladislavs Prohors 5-02129 27.07.2017. 3

Jurijs Prokopjevs 4-05258 23.07.2020. 4

Jurijs Prokopjevs 4-05258 23.07.2020. 7

Vjačeslavs Prudāns 3-01300 14.03.2017. 5

Aleksandrs Prušakevičs 4-04168 27.11.2018. 4

Aleksandrs Prušakevičs 5-02939 27.11.2018. 3

Janusz Przerwa 4-03260 19.01.2018. 4

Vladimirs Puciks 4-03115 23.10.2017. 4

Vladimirs Puciks 5-02221 23.10.2017. 3

Aleksandrs Pučenkins 3-00413 17.09.2015. 9

Aleksandrs Pučenkins 4-00713 17.09.2015. 4

Aleksandrs Pučenkins 4-00713 17.09.2015. 7

Jurijs Pučenkins 4-00704 10.09.2015. 7

Jurijs Pučenkins 5-00565 10.09.2015. 6

Arvīds Pučko 4-02650 23.03.2017. 4

Arvīds Pučko 5-01931 23.03.2017. 3

Guntis Pudulis 4-04791 04.01.2019. 4

Guntis Pudulis 5-03360 04.01.2019. 3

Imants Puķītis 4-01814 02.05.2016. 4

Māris Punculis 4-00480 01.07.2015. 4

Māris Punculis 5-00398 01.07.2015. 3

Viktors Pupins 4-04933 27.12.2018. 4

Viktors Pupins 5-03505 27.12.2018. 3

Līga Purauska-Krūmiņa 3-00826 21.01.2016. 9

Vitālijs Purpišs 4-00365 15.06.2015. 4

Vitālijs Purpišs 5-00312 15.06.2015. 3

Ilmārs Purviņš 3-02216 25.10.2019. 5

Miķelis Pušilovs 4-05137 16.09.2019. 4

Andris Putniņš 4-03806 17.08.2018. 4

Rihards Putniņš 5-03690 18.02.2021. 3

Andrejs Puzinovskis 4-01101 14.12.2015. 4

Andrejs Puzinovskis 5-00880 14.12.2015. 3

Jānis Pūce 4-05094 31.07.2019. 4

Jānis Pūce 5-02813 02.11.2018. 3

Jānis Pūce 5-03612 31.07.2019. 3

Svetlana Pūtere 3-00252 25.06.2015. 9

Eduards Rabčevskis 4-04261 19.12.2018. 4

Eduards Rabčevskis 5-03055 19.12.2018. 3

Andris Rabša 3-00011 16.12.2014. 5

Andris Rabša 3-00011 16.12.2014. 9

Andris Rabša 4-01064 04.12.2015. 4

Andris Račiks 4-04227 12.12.2018. 4

Andris Račiks 5-03016 12.12.2018. 3

Aleksandrs Radjuks 3-02103 27.12.2018. 5

Raimonds Radliško 4-01569 23.03.2016. 4

Raimonds Radliško 5-01203 23.03.2016. 3

Olga Radziņa 3-00583 21.10.2015. 9

Viktors Rahunoks 4-02459 16.12.2016. 4

Viktors Rahunoks 5-01816 16.12.2016. 3

Lauris Rakauskis 4-00249 27.04.2015. 4

Lauris Rakauskis 5-00222 27.04.2015. 3

Gatis Rakeckis 5-03670 28.09.2020. 3

Marija Raklinska 3-00323 29.07.2015. 9

Salvis Rambols 4-01826 05.05.2016. 4

Salvis Rambols 5-01383 05.05.2016. 3

Dainis Rancāns 5-03394 27.12.2018. 3

Sergio Rapino Carmona 3-02296 03.12.2020. 5

Sergio Rapino Carmona 3-02296 03.12.2020. 9

Dainis Rasa 4-00489 02.07.2015. 4

Dainis Rasa 5-00404 02.07.2015. 3

Jānis Rasmanis 4-03971 22.10.2018. 4

Jānis Rasmanis 5-02782 22.10.2018. 3

Ivars Ratseps 4-04894 28.12.2018. 4

Ivars Ratseps 5-03466 28.12.2018. 3

Rafails Rauhmans 3-00549 16.10.2015. 5

Edgars Rauza 4-00757 24.09.2015. 4

Viacheslav Razumov 4-03817 10.09.2018. 4

Alberts Razumovskis 3-01352 26.04.2017. 5

Alberts Razumovskis 4-02765 26.04.2017. 4

Alberts Razumovskis 5-01995 26.04.2017. 3

Romāns Rebrovs 4-01151 18.12.2015. 4

Jānis Rencis 4-01153 18.12.2015. 4

Jānis Rencis 5-00928 18.12.2015. 3

Pēteris Rezevskis 4-02092 21.06.2016. 4

Pēteris Rezevskis 5-01553 21.06.2016. 3

Konstantins Rezņuks 4-01824 05.05.2016. 4

Konstantins Rezņuks 5-01381 05.05.2016. 3

Ivans Ribakovs 4-04945 27.12.2018. 4

Ivans Ribakovs 5-03517 27.12.2018. 3

Aleksis Riguns 3-01018 02.05.2016. 5

Vadims Rims 4-01653 30.03.2016. 7

Māris Rimša 4-02995 22.08.2017. 4

Māris Rimša 5-02148 22.08.2017. 3

Oļegs Rinkevičs 4-03511 07.05.2018. 4

Oļegs Rinkevičs 5-02468 07.05.2018. 3

Edgars Ritums 3-00550 16.10.2015. 5

Mihails Riženkovs 4-00367 15.06.2015. 4

Mihails Riženkovs 5-00314 15.06.2015. 3

Ēriks Rjabiņins 3-01031 05.05.2016. 5

Ēriks Rjabiņins 4-04861 28.12.2018. 4

Ēriks Rjabiņins 5-03434 28.12.2018. 3

Genadijs Rjabovs 3-01491 23.10.2017. 5

Agris Robs 3-01882 22.11.2018. 5

Irina Romanova 4-04815 27.12.2018. 4

Irina Romanova 5-03386 27.12.2018. 3

Nikolajs Romanovs 4-03827 14.09.2018. 4

Nikolajs Romanovs 5-02689 14.09.2018. 3

Andrejs Romanovskis 4-04212 12.12.2018. 4

Andrejs Romanovskis 5-02996 12.12.2018. 3

Māris Romanovskis 3-02348 26.08.2021. 5

Māris Romanovskis 5-02985 12.12.2018. 3

Reinis Rozenbergs 5-02281 11.01.2018. 3

Aleksandrs Rožnovs 4-02979 08.08.2017. 4

Aleksandrs Rožnovs 5-02136 08.08.2017. 3

Nikolajs Rožnovs 4-01379 08.02.2016. 4

Nikolajs Rožnovs 5-01080 08.02.2016. 3

Ziedonis Māris Rubenis 4-02613 24.02.2017. 4

Evalds Rubins 3-00200 26.05.2015. 9

Evalds Rubins 5-00735 12.11.2015. 6

Valērijs Rubins 3-00680 20.11.2015. 5

Vitālijs Rubkovs 3-00640 12.11.2015. 9

Kārlis Rudens 4-01154 18.12.2015. 4

Kārlis Rudens 5-00929 18.12.2015. 3

Māris Rudovics 3-01896 27.11.2018. 5

Dainis Rudzāts 3-00254 26.06.2015. 5

Dainis Rudzāts 3-00254 26.06.2015. 9

Māris Rudzītis 4-02905 28.06.2017. 4

Māris Rudzītis 5-02092 28.06.2017. 3

Jānis Rudzroga 4-03126 03.11.2017. 4

Jānis Rudzroga 5-02226 03.11.2017. 3

Viktors Ruļovs 3-01301 14.03.2017. 5

Viktors Ruļovs 4-02549 23.02.2017. 4

Viktors Ruļovs 5-01866 23.02.2017. 3

Jānis Runčs 3-01431 26.07.2017. 5

Jānis Runčs 3-01431 26.07.2017. 9

Andris Rungevics 5-02989 12.12.2018. 3

Raimonds Runts 3-00621 03.11.2015. 5

Raimonds Runts 3-00621 03.11.2015. 9

Raimonds Runts 4-00909 03.11.2015. 7

Raimonds Runts 5-00725 03.11.2015. 6

Stefano Rusconi 3-02334 01.06.2021. 5

Stefano Rusconi 3-02334 01.06.2021. 9

Andris Ruskuls 4-02376 02.11.2016. 4

Andris Ruskuls 5-01754 02.11.2016. 3

Edgars Ruskuls 4-02375 02.11.2016. 4

Edgars Ruskuls 5-01753 02.11.2016. 3

Jānis Rušiņš 3-00146 24.04.2015. 5

Andrejs Ruškuts 4-04944 27.12.2018. 4

Andrejs Ruškuts 5-03516 27.12.2018. 3

Edgars Rutkovskis 4-04919 28.12.2018. 4

Edgars Rutkovskis 5-03491 28.12.2018. 3

Grzegorz Rutkowski 4-03259 19.01.2018. 4

Ilgvars Ruzaiķis 4-04171 30.11.2018. 4

Ilgvars Ruzaiķis 5-02942 30.11.2018. 3

Pēteris Rūķis 4-01502 02.03.2016. 4

Pēteris Rūķis 5-01158 02.03.2016. 3

Ģirts Rūsis 3-01017 29.04.2016. 5

Ģirts Rūsis 4-01685 19.04.2016. 4

Ģirts Rūsis 5-02603 13.07.2018. 3

Mariusz Rzadzinski 4-03266 19.01.2018. 4

Uģis Sabulis 3-01771 10.09.2018. 5

Romāns Sadovskis 3-00552 15.10.2015. 5

Romāns Sadovskis 3-00552 15.10.2015. 9

Romāns Sadovskis 4-01149 18.12.2015. 4

Romāns Sadovskis 4-01149 18.12.2015. 7

Romāns Sadovskis 5-00924 18.12.2015. 3

Romāns Sadovskis 5-00924 18.12.2015. 6

Aleksandrs Safronovs 4-03516 08.05.2018. 4

Aleksandrs Safronovs 5-02473 08.05.2018. 3

Jānis Sakniņš 3-00297 08.07.2015. 5

Jānis Sakniņš 4-00301 18.05.2015. 4

Jānis Sakniņš 5-00263 18.05.2015. 3

Kristaps Saliņš 3-01433 27.07.2017. 5

Dzintars Salmiņš 3-00553 16.10.2015. 5

Dzintars Salmiņš 4-01157 18.12.2015. 4

51


Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Dzintars Salmiņš 5-00932 18.12.2015. 3

Jurijs Saļa 3-00395 10.09.2015. 9

Jurijs Saļa 4-00703 10.09.2015. 7

Genādijs Samčuks 4-02981 08.08.2017. 4

Genādijs Samčuks 5-02138 08.08.2017. 3

Andrejs Samonovs 3-00014 16.12.2014. 9

Kaspars Sants 4-02273 16.09.2016. 4

Kaspars Sants 5-01683 16.09.2016. 3

Aleksandrs Sapožņikovs 3-02088 27.12.2018. 5

Raivo Sarkanābols 4-00562 27.07.2015. 7

Kaspars Sarmulis 3-01607 22.02.2018. 5

Antans Sauhats 3-02126 27.12.2018. 5

Antans Sauhats 4-04892 27.12.2018. 4

Antans Sauhats 5-03464 27.12.2018. 3

Igors Saveļjevs 4-02093 21.06.2016. 4

Ludmila Savicka 3-00386 08.09.2015. 9

Aleksandrs Savickis 4-00578 06.08.2015. 4

Aleksandrs Savickis 5-00473 06.08.2015. 3

Artūrs Savickis 4-04228 12.12.2018. 4

Artūrs Savickis 5-03017 12.12.2018. 3

Jānis Savickis 3-01026 05.05.2016. 5

Sergejs Savunovs 4-02532 09.02.2017. 4

Dmitrijs Sedihs 3-00483 24.09.2015. 5

Dmitrijs Sedihs 3-00483 24.09.2015. 9

Gatis Sedliņš 4-02617 07.03.2017. 4

Gatis Sedliņš 5-01905 07.03.2017. 3

Sergejs Sedojs 3-00554 15.10.2015. 5

Sergejs Sedojs 4-01160 18.12.2015. 4

Sergejs Sedojs 5-00934 18.12.2015. 3

Krišjānis Seinass 4-05418 15.09.2021. 4

Anatolijs Seļivjorstovs 4-00875 27.10.2015. 4

Anatolijs Seļivjorstovs 5-00695 27.10.2015. 3

Igors Semjonovs 3-00193 22.05.2015. 5

Igors Semjonovs 3-00193 22.05.2015. 9

Igors Semjonovs 4-01536 15.03.2016. 7

Igors Semjonovs 5-01178 15.03.2016. 6

Igors Semjonovs 6-00109 13.06.2017. 1

Mihails Semjonovs 3-00933 15.03.2016. 9

Mihails Semjonovs 4-01120 14.12.2015. 7

Mihails Semjonovs 5-01175 15.03.2016. 6

Genādijs Senņikovs 4-03138 23.11.2017. 4

Viktors Sergejenkovs 4-04200 30.11.2018. 4

Viktors Sergejenkovs 5-02977 30.11.2018. 3

Marina Sergejeva 3-01508 17.11.2017. 5

Andris Sergo 4-01161 18.12.2015. 4

Andris Sergo 5-00936 18.12.2015. 3

Jeļena Serova 3-00009 16.12.2014. 5

Jeļena Serova 3-00009 16.12.2014. 9

Aleksandrs Serovs 4-01235 12.01.2016. 4

Aleksandrs Serovs 5-00988 12.01.2016. 3

Nikolay Shapkin 3-01258 21.12.2016. 5

Tamara Sharashidze 3-00619 03.11.2015. 9

Vladimirs Sidorovs 3-00947 16.03.2016. 9

Vladimirs Sidorovs 4-00579 06.08.2015. 4

Jānis Silarājs 3-01302 15.03.2017. 5

Māris Silavs 4-00420 26.06.2015. 4

Māris Silavs 4-00420 26.06.2015. 7

Māris Silavs 5-00352 26.06.2015. 3

Māris Silavs 5-00352 26.06.2015. 6

Genādijs Siliņēvičs 4-00911 09.11.2015. 4

Genādijs Siliņēvičs 5-00727 09.11.2015. 3

Dainis Siliņš 4-05393 30.06.2021. 7

Ingus Siliņš 4-00767 30.09.2015. 4

Māris Siliņš 3-00926 10.03.2016. 5

Mārtiņš Siliņš 4-01851 12.05.2016. 4

Mārtiņš Siliņš 5-00223 28.04.2015. 3

Nikolajs Silionovs 4-05032 14.05.2019. 4

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Nikolajs Silionovs 5-03570 14.05.2019. 3

Viktors Silkāns 3-00938 15.03.2016. 9

Viktors Silkāns 4-01537 15.03.2016. 7

Viktors Silkāns 5-01179 15.03.2016. 6

Viktors Siņica 4-03216 12.01.2018. 4

Viktors Siņica 5-02283 12.01.2018. 3

Jurijs Siņukovs 4-04029 14.11.2018. 4

Konstantīns Sipins 4-00330 25.05.2015. 4

Konstantīns Sipins 5-00284 25.05.2015. 3

Sergejs Sirbu 4-02912 28.06.2017. 4

Sergejs Sirbu 5-02098 28.06.2017. 3

Aleksandrs Sisojevs 3-01261 13.01.2017. 5

Aleksandrs Sisojevs 4-03895 04.10.2018. 4

Agris Sīlis 3-01583 30.01.2018. 9

Agris Sīlis 4-03283 30.01.2018. 7

Andris Skerškāns 3-01458 20.09.2017. 5

Andris Skerškāns 4-03974 22.10.2018. 4

Andris Skerškāns 5-02786 22.10.2018. 3

Nataļja Skobeļeva 3-01375 23.05.2017. 5

Viktors Skredeļs 4-00715 17.09.2015. 7

Ingus Skrinda 5-01730 25.10.2016. 3

Vadims Skujiņš 3-01063 17.05.2016. 9

Vadims Skujiņš 4-01901 17.05.2016. 7

Vadims Skujiņš 5-01435 17.05.2016. 6

Vadims Skujiņš 6-00080 23.09.2016. 8

Vjačeslavs Skurihins 4-02476 12.01.2017. 4

Vjačeslavs Skurihins 5-01826 12.01.2017. 3

Andris Skutelis 4-04260 19.12.2018. 4

Andris Skutelis 5-03054 19.12.2018. 3

Aldis Slišans 4-04954 28.12.2018. 4

Aldis Slišans 5-03526 28.12.2018. 3

Dainis Slišāns 3-00684 20.11.2015. 5

Aleksandrs Slovcovs 3-00255 26.06.2015. 9

Mareks Smans 4-03900 03.10.2018. 4

Mareks Smans 5-02735 03.10.2018. 3

Ģirts Smēķis 4-01566 23.03.2016. 4

Ģirts Smilškalns 4-02524 31.01.2017. 4

Ģirts Smilškalns 5-01848 31.01.2017. 3

Inna Smirnova 3-01410 15.06.2017. 5

Igors Smirnovs 3-02080 27.12.2018. 5

Igors Smirnovs 4-04814 27.12.2018. 4

Igors Smirnovs 5-03385 27.12.2018. 3

Vitālijs Smirnovs 3-00201 26.05.2015. 9

Vitālijs Smirnovs 4-00347 27.05.2015. 4

Vitālijs Smirnovs 4-00347 27.05.2015. 7

Vitālijs Smirnovs 5-00294 27.05.2015. 3

Vitālijs Smirnovs 5-00294 27.05.2015. 6

Aleksandrs Smurģis 4-05203 28.02.2020. 7

Dmitrijs Smuss 3-00755 17.12.2015. 9

Dmitrijs Smuss 4-01139 17.12.2015. 7

Dmitrijs Smuss 5-00914 17.12.2015. 6

Artis Sniedze 4-04036 21.11.2018. 4

Kristaps Sniķers 3-01279 20.02.2017. 5

Aleksejs Soboļevskis 3-01811 15.10.2018. 5

Aleksejs Soboļevskis 3-01811 15.10.2018. 9

Dmitrijs Soboļevskis 3-01108 10.06.2016. 5

Pāvels Soboļs 3-01020 03.05.2016. 9

Oleg Sokol 3-01129 22.06.2016. 5

Oleg Sokol 4-00609 18.08.2015. 4

Oleg Sokol 5-00498 18.08.2015. 3

Jeļena Sokolova 3-01414 21.06.2017. 5

Jeļena Sokolova 4-02901 21.06.2017. 4

Jeļena Sokolova 5-02089 21.06.2017. 3

Ivars Sokolovskis 4-01236 12.01.2016. 4

Ivars Sokolovskis 4-01236 12.01.2016. 7

Ivars Sokolovskis 5-00989 12.01.2016. 3

Ivars Sokolovskis 5-00989 12.01.2016. 6

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Kristaps Sokolovskis 4-02382 04.11.2016. 4

Kristaps Sokolovskis 5-01759 04.11.2016. 3

Gennadijs Solovjovs 3-01709 26.06.2018. 5

Gennadijs Solovjovs 4-03177 29.11.2017. 4

Gennadijs Solovjovs 5-02259 29.11.2017. 3

Aigars Soms 4-00437 29.06.2015. 7

Matīss Soms 3-01456 07.09.2017. 5

Ģirts Sparinskis 3-01897 27.11.2018. 5

Ģirts Sparinskis 4-04158 27.11.2018. 4

Ģirts Sparinskis 5-02929 27.11.2018. 3

Haralds Spāģis 4-04224 12.12.2018. 4

Haralds Spāģis 5-03013 12.12.2018. 3

Arvis Spiridovskis 4-01392 15.02.2016. 4

Arvis Spiridovskis 5-01086 15.02.2016. 3

Ainārs Sproģis 3-00197 22.05.2015. 5

Ainārs Sproģis 5-00226 28.04.2015. 3

Jānis Sproģis 4-00205 05.03.2015. 4

Jānis Sproģis 5-00184 05.03.2015. 3

Oskars Sproģis 4-04856 28.12.2018. 4

Oskars Sproģis 5-03429 28.12.2018. 3

Raimonds Sproģis 4-04908 28.12.2018. 4

Artis Spruģevics 3-02120 27.12.2018. 5

Artis Spruģevics 4-04888 27.12.2018. 4

Artis Spruģevics 5-03460 27.12.2018. 3

Dzintars Sprūģis 4-04981 06.03.2019. 4

Dzintars Sribnijs 4-04923 28.12.2018. 4

Dzintars Sribnijs 5-03495 28.12.2018. 3

Andrejs Stalažs 3-01055 16.05.2016. 5

Andrejs Stalažs 4-01888 16.05.2016. 4

Andrejs Stalažs 5-01421 16.05.2016. 3

Kārlis Staltmanis 4-02928 13.07.2017. 4

Vadims Staltmanis 4-03597 30.05.2018. 4

Andris Staļģis 4-01238 12.01.2016. 4

Andris Staļģis 5-00991 12.01.2016. 3

Tomas Stanko 3-01845 05.11.2018. 9

Viktors Starodubcevs 4-04875 28.12.2018. 4

Viktors Starodubcevs 5-03448 28.12.2018. 3

Pawel Stasiak 4-03267 19.01.2018. 4

Gatis Stašulis 4-02336 31.10.2016. 7

Juris Stāmers 4-01823 05.05.2016. 7

Juris Stāmers 5-01380 05.05.2016. 6

Tatjana Stefanova 4-04023 12.11.2018. 4

Tatjana Stefanova 5-02829 12.11.2018. 3

Ainārs Stefanovičs 4-01240 12.01.2016. 4

Ainārs Stefanovičs 5-00993 12.01.2016. 3

Jānis Stepanovs 3-01862 12.11.2018. 5

Jānis Stepanovs 4-04028 12.11.2018. 4

Jānis Stepanovs 5-02836 12.11.2018. 3

Vladimirs Stepanovs 4-02900 20.06.2017. 4

Vladimirs Stepanovs 5-02088 20.06.2017. 3

Jeļena Stepčenko 3-00557 15.10.2015. 5

Valdis Stibe 4-02259 06.09.2016. 4

Valdis Stibe 5-01669 06.09.2016. 3

Ivars Stirāns 4-02161 27.07.2016. 7

Jānis Stirna 4-04844 28.12.2018. 4

Jānis Stirna 5-03416 28.12.2018. 3

Kristaps Stiurenieks 3-01863 21.11.2018. 5

Kristaps Stiurenieks 4-04035 21.11.2018. 4

Andris Stivriņš 3-01160 19.08.2016. 5

Andris Stivriņš 4-02180 19.08.2016. 4

Andris Stivriņš 5-01613 19.08.2016. 3

Juris Stivriņš 3-00965 22.03.2016. 5

Juris Stivriņš 4-01562 22.03.2016. 4

Juris Stivriņš 5-01198 22.03.2016. 3

Vadims Stojans 4-00218 07.04.2015. 4

Andris Strautiņš 3-00559 15.10.2015. 5

Ainis Strēlnieks 4-02922 28.06.2017. 4

52


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Informatīvā daļa

Sfēra

Ainis Strēlnieks 5-02106 28.06.2017. 3

Gunta Strupka 3-01111 13.06.2016. 5

Aleksejs Stukačs 4-00597 12.08.2015. 4

Aleksejs Stukačs 4-00597 12.08.2015. 7

Aleksejs Stukačs 5-00491 12.08.2015. 3

Aleksejs Stukačs 5-00491 12.08.2015. 6

Aleksejs Stupačenko 3-01357 27.04.2017. 5

Aleksejs Stupačenko 4-02776 27.04.2017. 4

Aleksejs Stupačenko 5-02003 27.04.2017. 3

Tatjana Sturme 3-00217 15.06.2015. 5

Roberts Stūre 3-01308 27.03.2017. 5

Roberts Stūre 4-04007 02.11.2018. 4

Roberts Stūre 5-02812 02.11.2018. 3

Oto Stūris 4-04784 27.12.2018. 7

Nataļja Sudaļenko 4-00262 30.04.2015. 7

Nataļja Sudaļenko 5-00236 30.04.2015. 6

Iveta Sudmale 3-00786 21.12.2015. 9

Ludmila Suhiha 4-00329 25.05.2015. 4

Aleksandrs Suhihs 4-04854 28.12.2018. 4

Aleksandrs Suhihs 4-04951 28.12.2018. 4

Aleksandrs Suhihs 5-03523 28.12.2018. 3

Juris Supe 4-02474 12.01.2017. 4

Juris Supe 5-01824 12.01.2017. 3

Irina Surikova 3-00558 16.10.2015. 5

Irina Surikova 6-00110 13.06.2017. 1

Vitālijs Surmovičs 3-00850 26.01.2016. 5

Vitālijs Surmovičs 4-01336 26.01.2016. 4

Vitālijs Surmovičs 5-01060 26.01.2016. 3

Vitālijs Surmovičs 5-01060 26.01.2016. 6

Guntars Sviķis 3-00760 17.12.2015. 9

Sergejs Šadrins 4-00072 22.01.2015. 4

Sergejs Šahovs 3-01329 04.04.2017. 5

Andrejs Šakelis 4-00768 30.09.2015. 4

Viktors Šakels 4-01381 15.02.2016. 4

Sergejs Šapovalovs 3-01030 05.05.2016. 5

Sergejs Šapovalovs 4-04799 19.12.2018. 4

Sergejs Šapovalovs 5-03369 19.12.2018. 3

Valentīns Ščedrovs 3-01416 22.06.2017. 5

Aivis Ščerbinskis 3-01665 25.04.2018. 5

Aivis Ščerbinskis 4-03506 25.04.2018. 4

Aivis Ščerbinskis 5-02463 25.04.2018. 3

Aleksejs Ščerbiņins 3-01107 10.06.2016. 5

Pjotrs Šebuņins 4-04914 28.12.2018. 4

Pjotrs Šebuņins 5-03486 28.12.2018. 3

Uldis Šervinskis 4-02614 28.02.2017. 4

Uldis Šervinskis 5-01903 28.02.2017. 3

Dmitrijs Šešukovs 4-00665 27.08.2015. 4

Dmitrijs Šešukovs 4-00665 27.08.2015. 7

Dmitrijs Šešukovs 5-00534 27.08.2015. 3

Vitālijs Ševčuks 3-00151 27.04.2015. 5

Vitālijs Ševčuks 3-00151 27.04.2015. 9

Sergejs Šihovs 4-00441 30.06.2015. 7

Oļegs Šilinskis 4-05146 26.09.2019. 7

Aleksejs Šilovs 5-00771 16.11.2015. 3

Aleksejs Šilovs 5-00771 16.11.2015. 6

Sergejs Šilovs 4-02181 22.08.2016. 7

Ērika Šilvāne 3-00807 12.01.2016. 5

Eduards Šiļins 4-03762 30.07.2018. 4

Eduards Šiļins 5-02634 30.07.2018. 3

Vladislavs Šimanskis 3-01155 01.08.2016. 5

Vladislavs Šimanskis 4-04948 12.12.2018. 4

Vladislavs Šimanskis 5-03520 12.12.2018. 3

Andrejs Šinkovs 4-04198 30.11.2018. 4

Jānis Šipkovs 3-00377 04.09.2015. 5

Jānis Šipkovs 4-03426 26.03.2018. 4

Raivis Širaks 5-02984 12.12.2018. 3

Mārtiņš Šīve 4-05180 02.12.2019. 4

Mareks Šķirmants 4-01553 21.03.2016. 4

Mareks Šķirmants 5-01193 21.03.2016. 3

Aleksandrs Šlotskis 4-00244 23.04.2015. 4

Juris Šmits 4-01895 17.05.2016. 4

Juris Šmits 5-01428 17.05.2016. 3

Mihails Šneiders 3-00112 26.02.2015. 9

Uģis Šņigirovs 3-01584 07.02.2018. 5

Aleksandrs Šoks 4-04231 12.12.2018. 4

Aleksandrs Šoks 5-03020 12.12.2018. 3

Igors Šošins 3-00135 11.04.2015. 5

Igors Šošins 4-00222 11.04.2015. 4

Igors Šošins 5-00202 11.04.2015. 3

Otto Šrams 3-00487 24.09.2015. 9

Otto Šrams 4-00794 24.09.2015. 7

Otto Šrams 5-00642 24.09.2015. 6

Jānis Štauers 4-00435 29.06.2015. 4

Jānis Štauers 4-00435 29.06.2015. 7

Jānis Štauers 5-00367 29.06.2015. 3

Jānis Štauers 5-00367 29.06.2015. 6

Toms Štāls 4-05147 27.09.2019. 4

Toms Štāls 4-05147 27.09.2019. 7

Nataļja Šteina 3-00115 03.03.2015. 5

Uldis Šteinbergs 3-00229 18.06.2015. 9

Uldis Šteinbergs 4-00376 18.06.2015. 7

Uldis Šteinbergs 5-00322 18.06.2015. 6

Leonīds Šteinbuks 4-00221 11.04.2015. 4

Danijs Štrauss 4-04884 28.12.2018. 4

Andris Šuksta 3-00727 08.12.2015. 9

Andris Šuksta 4-01069 08.12.2015. 4

Andris Šuksta 4-01069 08.12.2015. 7

Uldis Šulcs 3-00439 22.09.2015. 5

Juris Šutinis 4-03215 12.01.2018. 4

Juris Šutinis 5-02282 12.01.2018. 3

Aleksandrs Švaikovs 4-00642 25.08.2015. 4

Zigmārs Švāns 4-02793 09.05.2017. 4

Zigmārs Švāns 5-02019 09.05.2017. 3

Mārtiņš Šveide 3-00925 10.03.2016. 5

Mārtiņš Šveide 6-00147 25.09.2019. 1

Mārtiņš Tams 3-00320 28.07.2015. 9

Gaļina Tarancova 3-00121 03.03.2015. 5

Viktors Tatišvili 3-01534 11.12.2017. 5

Pēteris Tauriņš 3-00158 30.04.2015. 5

Pēteris Tauriņš 3-00158 30.04.2015. 9

Pēteris Tauriņš 5-00235 30.04.2015. 6

Pēteris Tauriņš 6-00088 25.10.2016. 1

Staņislavs Tenis 4-00555 23.07.2015. 4

Staņislavs Tenis 4-00555 23.07.2015. 7

Irina Terentjeva 3-00256 26.06.2015. 9

Inga Tereskina 3-00219 15.06.2015. 5

Inga Tereskina 3-00219 15.06.2015. 9

Iļja Teterko 3-01506 09.11.2017. 5

Iļja Teterko 4-02585 24.02.2017. 4

Iļja Teterko 5-01888 24.02.2017. 3

Iļja Teterko 5-01888 24.02.2017. 6

Iļja Teterko 6-00117 04.12.2017. 1

Roberts Tēviņš 4-04199 30.11.2018. 4

Roberts Tēviņš 5-02976 30.11.2018. 3

Nikolajs Tihomirovs 4-01668 12.04.2016. 7

Nikolajs Tihomirovs 5-01270 12.04.2016. 6

Iļja Tihonovs 4-01570 23.03.2016. 4

Iļja Tihonovs 5-01204 23.03.2016. 3

Aigars Tilgalis 4-05276 24.08.2020. 7

Aigars Tilgalis 5-03664 24.08.2020. 6

Viesturs Tilgass 5-02889 22.11.2018. 3

Svetlana Timofejeva 3-00092 26.02.2015. 5

Valdemārs Timofejevs 4-04026 12.11.2018. 4

Valdemārs Timofejevs 5-02832 12.11.2018. 3

Jurijs Timoņins 3-00147 27.04.2015. 5

Jurijs Timoņins 4-00247 27.04.2015. 4

Leons Tirša 4-01095 09.12.2015. 4

Dmitrijs Titovičs 5-01728 25.10.2016. 3

Jurijs Titovičs 4-02117 13.07.2016. 4

Aleksandrs Tkačenko 3-01181 09.09.2016. 5

Aleksandrs Tkačenko 4-01552 21.03.2016. 4

Igors Tkačenko 4-01080 08.12.2015. 4

Igors Tkačenko 4-01080 08.12.2015. 7

Ilgvars Tkačenko 4-00581 06.08.2015. 4

Ilgvars Tkačenko 5-00476 06.08.2015. 3

Andris Tolstihs 4-00912 09.11.2015. 4

Andris Tolstihs 5-00728 09.11.2015. 3

Viesturs Tombergs 4-01987 30.05.2016. 4

Germans Topraks 4-01242 12.01.2016. 4

Germans Topraks 5-00995 12.01.2016. 3

Aleksejs Tračevskis 4-02649 23.03.2017. 4

Aleksejs Tračevskis 5-01930 23.03.2017. 3

Jānis Trimdals 4-05403 09.08.2021. 7

Jeļena Trofimova 3-00315 27.07.2015. 5

Jeļena Trofimova 3-00315 27.07.2015. 9

Oļģerts Trulis 4-03972 22.10.2018. 4

Oļģerts Trulis 5-02783 22.10.2018. 3

Kaspars Trumpekojs 4-03510 02.05.2018. 4

Kaspars Trumpekojs 5-02467 02.05.2018. 3

Aleksandrs Trušus 3-00603 27.10.2015. 5

Ivars Trūps 4-04880 28.12.2018. 4

Ivars Trūps 5-00295 27.05.2015. 3

Ivars Trūps 5-00295 27.05.2015. 6

Uģis Tučs 5-00907 17.12.2015. 6

Vineta Tumane 4-00494 03.07.2015. 4

Vineta Tumane 5-00409 03.07.2015. 3

Ģirts Tumans 4-02987 17.08.2017. 4

Boriss Tumilovičs 4-01079 08.12.2015. 4

Boriss Tumilovičs 4-01079 08.12.2015. 7

Boriss Tumilovičs 5-00858 08.12.2015. 3

Boriss Tumilovičs 5-00858 08.12.2015. 6

Snežana Turčaņinova 3-01154 27.07.2016. 9

Valērijs Turkovs 4-02797 19.05.2017. 4

Valērijs Turkovs 5-02023 19.05.2017. 3

Olga Turlaja 3-00032 14.01.2015. 5

Jevgenijs Tverdohlebs 4-04851 28.12.2018. 4

Jevgenijs Tverdohlebs 5-03424 28.12.2018. 3

Andris Ulpke 3-01860 12.11.2018. 5

Edgars Upenieks 4-04848 28.12.2018. 4

Edgars Upenieks 5-03421 28.12.2018. 3

Valdis Upenieks 4-04169 27.11.2018. 4

Valdis Upenieks 5-02940 27.11.2018. 3

Juris Uppe 4-02512 24.01.2017. 4

Juris Uppe 5-01842 24.01.2017. 3

Juris Upzars 4-01509 07.03.2016. 4

Juris Upzars 5-01165 07.03.2016. 3

Andrejs Urbanovičs 4-02537 14.02.2017. 4

Andrejs Urbanovičs 5-01857 14.02.2017. 3

Valērijs Urbāns 4-04947 12.12.2018. 4

Valērijs Urbāns 5-03519 12.12.2018. 3

Siarhei Ustsinovich 4-05139 16.09.2019. 7

Jūliana Uškace 3-01412 20.06.2017. 5

Ingus Uškāns 4-04020 08.11.2018. 4

Raimonds Ūbelis 3-00257 26.06.2015. 9

Viktors Vahitovs 3-01215 04.11.2016. 5

Ēriks Vaivars 3-01421 07.07.2017. 5

Ēriks Vaivars 4-02925 07.07.2017. 4

Ēriks Vaivars 5-02109 07.07.2017. 3

Voldemārs Jānis Vaivods 4-00009 08.12.2014. 4

Juris Valmiers 5-02982 12.12.2018. 3

Jānis Valujevs 3-00604 27.10.2015. 5

53


Sertificētie elektroietaišu darbu speciālisti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Anatolijs Vaļickis 4-05236 16.06.2020. 7

Kaspars Vanags 4-01573 23.03.2016. 4

Kaspars Vanags 5-01205 23.03.2016. 3

Raimonds Vanags 3-00196 25.05.2015. 5

Inese Vancāne 3-00218 15.06.2015. 5

Vladimirs Varencovs 3-00074 26.02.2015. 5

Sergejs Vargušenko 4-04900 28.12.2018. 4

Sergejs Vargušenko 5-03472 28.12.2018. 3

Jūlija Vasiļjeva 3-02171 17.05.2019. 5

Aleksejs Vasiļjevs 3-02073 19.12.2018. 5

Igors Vasiļjevs 4-02104 05.07.2016. 4

Igors Vasiļjevs 5-01563 05.07.2016. 3

Andrejs Vasjanovičs 3-00216 15.06.2015. 5

Romāns Vasko 4-04852 28.12.2018. 4

Romāns Vasko 5-03425 28.12.2018. 3

Mihails Vavilovs 4-04808 27.12.2018. 4

Mihails Vavilovs 5-03379 27.12.2018. 3

Aleksandrs Važeņins 4-00593 11.08.2015. 4

Aleksandrs Važeņins 5-00487 11.08.2015. 3

Justīne Vārpa 3-01172 30.08.2016. 9

Ilze Vāvere 3-01925 12.12.2018. 5

Dmitrijs Vdovičenko 4-02983 09.08.2017. 4

Dmitrijs Vdovičenko 5-02140 09.08.2017. 3

Dmitrijs Vdovičenko 5-02140 09.08.2017. 6

Sergey Vedel 4-00709 16.09.2015. 4

Dmitrijs Vedels 4-03525 14.05.2018. 4

Jurijs Vedels 4-00592 11.08.2015. 4

Ilgonis Veikšins 3-01143 14.07.2016. 5

Ilgonis Veikšins 4-02921 28.06.2017. 4

Ilgonis Veikšins 5-02105 28.06.2017. 3

Edgars Veliks 4-02551 23.02.2017. 4

Edgars Veliks 5-01868 23.02.2017. 3

Dmitrijs Veļikovs 3-02108 28.12.2018. 5

Andris Vempers 3-02106 28.12.2018. 5

Guntars Vempers 3-02084 27.12.2018. 5

Guntars Vempers 6-00087 13.10.2016. 1

Vasily Verenikin 4-02285 21.09.2016. 4

Vasily Verenikin 5-01694 21.09.2016. 3

Aleksandrs Verhovcovs 4-01543 16.03.2016. 4

Ģirts Verners 4-03429 26.03.2018. 4

Ģirts Verners 5-02409 26.03.2018. 3

Ottomārs Vilcāns 3-00936 15.03.2016. 9

Ottomārs Vilcāns 5-00238 30.04.2015. 6

Gvido Vilkrists 4-04789 04.01.2019. 4

Gvido Vilkrists 5-03358 04.01.2019. 3

Raivo Vilks 4-00379 19.06.2015. 4

Raivo Vilks 4-00379 19.06.2015. 7

Raivo Vilks 5-03715 09.08.2021. 6

Dmitrijs Viļumsons 4-02899 20.06.2017. 4

Sergejs Viļumsons 4-04916 28.12.2018. 4

Sergejs Viļumsons 5-03488 28.12.2018. 3

Helmuts Vindbergs 3-01764 29.08.2018. 5

Deniss Vinokurovs 3-01024 05.05.2016. 5

Deniss Vinokurovs 4-01828 05.05.2016. 4

Deniss Vinokurovs 5-01385 05.05.2016. 3

Vasīlijs Vinokurovs 3-00624 06.11.2015. 9

Nataļja Visocka 3-01299 10.03.2017. 5

Marks Viškins 3-00968 23.03.2016. 5

Tatjana Vitkovska 3-00607 27.10.2015. 5

Edgars Vitkovskis 3-01274 08.02.2017. 5

Andris Vītoliņš 4-04895 28.12.2018. 4

Andris Vītoliņš 5-03467 28.12.2018. 3

Ivo Vītoliņš 4-02623 15.03.2017. 4

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Ivo Vītoliņš 5-01911 15.03.2017. 3

Jānis Vītoliņš 4-02648 27.03.2017. 4

Jānis Vītoliņš 5-01929 27.03.2017. 3

Māris Vītoliņš 3-00029 09.12.2014. 5

Indulis Vjaksa 4-02516 26.01.2017. 4

Indulis Vjaksa 5-01844 26.01.2017. 3

Mareks Vjaksa 4-04829 27.12.2018. 4

Mareks Vjaksa 5-03399 27.12.2018. 3

Sergejs Vobļikovs 3-00203 26.05.2015. 5

Aleksandrs Voitenkovs 3-00618 03.11.2015. 9

Aleksandrs Voitenkovs 4-00906 03.11.2015. 7

Aleksandrs Voitenkovs 5-00722 03.11.2015. 6

Mārtiņš Voitiškis 4-03889 26.09.2018. 4

Mārtiņš Voitiškis 5-02724 26.09.2018. 3

Igors Volkovs 3-01621 19.03.2018. 5

Kaspars Vorps 4-01229 08.01.2016. 4

Kaspars Vorps 5-00982 08.01.2016. 3

Konstantīns Vorslavs 3-00411 17.09.2015. 5

Konstantīns Vorslavs 3-00411 17.09.2015. 9

Konstantīns Vorslavs 4-00711 17.09.2015. 7

Deniss Vrevskis 4-01243 12.01.2016. 4

Deniss Vrevskis 5-00996 12.01.2016. 3

Kristaps Vucāns 5-03048 19.12.2018. 3

Ilmārs Vucēns 5-01133 22.02.2016. 6

Pāvels Zabalujevs 3-01924 12.12.2018. 5

Vjačeslavs Zaharčenko 4-01038 02.12.2015. 4

Vjačeslavs Zaharčenko 5-00905 17.12.2015. 3

Didzis Zaharovs 4-01503 03.03.2016. 4

Didzis Zaharovs 5-01159 03.03.2016. 3

Oļegs Zaicevs 4-00770 30.09.2015. 4

Oļegs Zaicevs 5-00616 30.09.2015. 3

Fēlikss Zajecs 4-04849 28.12.2018. 4

Fēlikss Zajecs 5-03422 28.12.2018. 3

Andris Zakarevskis 5-03444 28.12.2018. 3

Aivars Zakevics 4-01390 15.02.2016. 4

Dzintars Zaķis 4-05304 30.10.2020. 4

Sergejs Zaleckis 4-00342 26.05.2015. 7

Mārtiņš Zalonskis 4-04166 27.11.2018. 4

Mārtiņš Zalonskis 5-02937 27.11.2018. 3

Edgars Zalužinskis 3-00991 08.04.2016. 5

Normunds Zandovskis 4-01244 12.01.2016. 4

Normunds Zandovskis 5-00997 12.01.2016. 3

Andris Zariņš 4-05167 07.11.2019. 4

Sergejs Zbitņevs 4-02792 09.05.2017. 4

Sergejs Zbitņevs 5-02018 09.05.2017. 3

Raimonds Zdanovskis 3-00964 21.03.2016. 5

Rihards Zeile 4-03899 03.10.2018. 4

Rihards Zeile 5-02734 03.10.2018. 3

Visvaldis Zeimals 5-02986 12.12.2018. 3

Raimonds Zeiza 4-01150 18.12.2015. 7

Raimonds Zeiza 5-00925 18.12.2015. 6

Aleksandrs Zelčs 4-01491 23.02.2016. 7

Vilis Zelčs 4-02712 31.03.2017. 4

Vilis Zelčs 5-01968 31.03.2017. 3

Alberts Zeltiņš 3-00005 08.12.2014. 5

Austris Zeltiņš 3-01769 10.09.2018. 5

Austris Zeltiņš 4-04876 28.12.2018. 4

Austris Zeltiņš 5-03449 28.12.2018. 3

Andris Zemke 4-04010 22.10.2018. 4

Andris Zemke 5-02816 22.10.2018. 3

Jānis Zemnieks 5-00453 27.07.2015. 6

Sergejs Zemskovs 5-00309 12.06.2015. 3

Rolands Zeps 4-02969 25.07.2017. 4

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Guntis Zēbergs 4-01818 03.05.2016. 4

Guntis Zēbergs 5-01375 03.05.2016. 3

Mārcis Zēbergs 4-02427 01.12.2016. 4

Mārcis Zēbergs 5-01800 01.12.2016. 3

Pēteris Zērvēns 3-01772 14.09.2018. 5

Margarita Zharova 3-00737 11.12.2015. 5

Kamil Ziarnik 4-03263 19.01.2018. 4

Andis Ziediņš 4-01545 16.03.2016. 4

Andis Ziediņš 4-01545 16.03.2016. 7

Andis Ziediņš 5-01188 16.03.2016. 3

Andis Ziediņš 5-01188 16.03.2016. 6

Tālis Ziediņš 3-00767 18.12.2015. 9

Tālis Ziediņš 4-01148 18.12.2015. 7

Elmārs Ziemelis 4-04961 28.12.2018. 4

Elmārs Ziemelis 5-03533 28.12.2018. 3

Toms Ziemelis 3-01829 22.10.2018. 5

Sergejs Ziļs 4-00267 30.04.2015. 7

Viesturs Zimackis 3-01356 27.04.2017. 5

Aleksandrs Zinčenko 3-00791 21.12.2015. 9

Jurijs Zinčenko 4-04794 19.12.2018. 4

Jurijs Zinčenko 5-03363 19.12.2018. 3

Andrejs Ziņenko 4-00449 30.06.2015. 4

Tālivaldis Ziņģis 4-02529 08.02.2017. 4

Tālivaldis Ziņģis 5-01851 08.02.2017. 3

Olga Zīle 3-00054 04.02.2015. 5

Jānis Zīmels 4-01667 12.04.2016. 7

Jānis Zīmels 5-01269 12.04.2016. 6

Igors Zubs 4-02387 14.11.2016. 4

Igors Zubs 5-01762 14.11.2016. 3

Jānis Zupa 5-01729 25.10.2016. 3

Jānis Zutis 4-01216 23.12.2015. 4

Jānis Zutis 5-00970 23.12.2015. 3

Aldis Jānis Zūlis 4-03270 23.01.2018. 4

Aldis Jānis Zūlis 5-02301 23.01.2018. 3

Maksims Zverevs 4-00302 18.05.2015. 4

Maksims Zverevs 5-00264 18.05.2015. 3

Jānis Zvirbulis 3-01250 16.12.2016. 5

Kaspars Zvirbulis 4-05426 30.09.2021. 7

Aigars Zvirgzdiņš 5-02815 02.11.2018. 3

Artis Žagars 3-01801 04.10.2018. 5

Artis Žagars 4-04830 27.12.2018. 4

Artis Žagars 5-03400 27.12.2018. 3

Kaspars Žagars 4-02903 22.06.2017. 4

Kaspars Žagars 5-02090 22.06.2017. 3

Igors Žarčenko 4-00364 15.06.2015. 4

Andrejs Ždanovs 4-00071 23.01.2015. 4

Andrejs Ždanovs 5-00068 23.01.2015. 3

Sandris Želvis 3-00194 25.05.2015. 5

Andrejs Žigalovs 3-00128 07.03.2015. 5

Vitālijs Žiraveckis 4-00670 02.09.2015. 4

Vitālijs Žiraveckis 5-00538 02.09.2015. 3

Artis Žirba 4-02100 01.07.2016. 4

Artis Žirba 5-01559 01.07.2016. 3

Sergejs Živajevs 4-01246 12.01.2016. 4

Sergejs Živajevs 5-00999 12.01.2016. 3

Aigars Žogots 3-00714 02.12.2015. 5

Olga Žuka 3-02356 30.09.2021. 9

Igors Žuks 4-01497 01.03.2016. 7

Juris Žuks 4-01477 22.02.2016. 7

Juris Žuks 5-01139 22.02.2016. 6

Maksims Žuks 3-01526 28.11.2017. 9

Maksims Žuks 4-03173 28.11.2017. 7

54


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Sertificētie elektronisko un telekomunikāciju sakaru sistēmu speciālisti

SERTIFICĒTIE ELEKTRONISKO UN TELEKOMUNIKĀCIJU SAKARU

SISTĒMU SPECIĀLISTI

Uz 2021. gada 8. oktobri

www.bis.gov.lv

Sertificējošās institūcijas: Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

BVKB Būvniecības valsts kontroles birojs

1 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība

2 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana

3 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze

4 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Kaspars Adģers 4-00540 21.07.2015. 2

Uldis Aizupietis 4-02182 22.08.2016. 2

Andris Akmanis 4-01131 17.12.2015. 2

Raimonds Albrehts 3-00750 17.12.2015. 4

Vitālijs Aleksejevs 4-00557 27.07.2015. 2

Vitālijs Aleksejevs 5-00451 27.07.2015. 1

Andris Alkšņuzars 4-03705 03.07.2018. 2

Māris Ancītis 4-01898 17.05.2016. 2

Māris Ancītis 5-01432 17.05.2016. 1

Sergejs Anosovs 4-00569 28.07.2015. 2

Andris Apinis 4-01032 26.11.2015. 2

Valērijs Artemjevs 4-00507 14.07.2015. 2

Romans Artimovičs 3-00482 24.09.2015. 4

Romans Artimovičs 4-00758 24.09.2015. 2

Romans Artimovičs 5-00604 24.09.2015. 1

Aleksandrs Atrahimovičs 4-01894 17.05.2016. 2

Dzintars Avotiņš 4-01070 08.12.2015. 2

Armands Ābele 3-00590 22.10.2015. 4

Aleksandrs Babahins 4-00791 24.09.2015. 2

Jurijs Balonuškovs 4-03753 24.07.2018. 2

Aldis Baltadonis 3-00207 27.05.2015. 4

Aldis Baltadonis 4-00086 29.01.2015. 2

Aldis Baltadonis 5-00087 29.01.2015. 1

Gatis Bandenieks 3-00450 28.09.2015. 4

Gatis Bandenieks 6-00025 29.04.2016. 3

Leonids Bands 3-00752 17.12.2015. 4

Romans Barinovs 3-02176 20.06.2019. 4

Aleksandrs Basalajs 3-00481 24.09.2015. 4

Aleksandrs Basalajs 4-00786 01.10.2015. 2

Aleksandrs Basalajs 5-00634 01.10.2015. 1

Viktors Bavins 4-00789 24.09.2015. 2

Aigars Bāgunts 4-00792 24.09.2015. 2

Aigars Bāgunts 5-00640 24.09.2015. 1

Artūrs Bālēns 4-01811 29.04.2016. 2

Ilmārs Bebris 4-00048 10.11.2014. 2

Anna Bebriša 3-00245 25.06.2015. 4

Aivars Belovs 3-00387 08.09.2015. 4

Aivars Belovs 4-00688 08.09.2015. 2

Aivars Belovs 5-00552 08.09.2015. 1

Deniss Belugins 3-01208 31.10.2016. 4

Jevgēnijs Berdovs 4-05015 23.04.2019. 2

Egils Bergmanis 4-00561 27.07.2015. 2

Egils Bergmanis 5-00455 27.07.2015. 1

Juris Berķis 4-01203 21.12.2015. 2

Juris Berķis 5-00965 21.12.2015. 1

Bruno Bērziņš 5-01135 22.02.2016. 1

Guntars Biedriņš 3-00983 30.03.2016. 4

Jānis Biezbārdis 4-03123 31.10.2017. 2

Andrejs Bikovs 3-00711 26.11.2015. 4

Andrejs Bikovs 4-01036 26.11.2015. 2

Andrejs Bikovs 5-00819 26.11.2015. 1

Zigmārs Birkvalds 4-01568 23.03.2016. 2

Jeļena Bitiņeva 3-01603 27.02.2018. 4

Jeļena Bitiņeva 4-03351 27.02.2018. 2

Jeļena Bitiņeva 5-02343 27.02.2018. 1

Dmitrijs Bitiņevs 4-00686 08.09.2015. 2

Dmitrijs Bitiņevs 5-00551 08.09.2015. 1

Sergejs Blats 3-00580 21.10.2015. 4

Sergejs Blats 4-00850 21.10.2015. 2

Sergejs Blats 5-00677 21.10.2015. 1

Guntars Blāķis 4-01199 21.12.2015. 2

Viktors Bogdanovs 3-00993 15.04.2016. 4

Viktors Bogdanovs 4-01677 15.04.2016. 2

Rolands Bogdāns 4-01654 30.03.2016. 2

Vjačeslavs Boļšakovs 4-00893 28.10.2015. 2

Armands Broks 4-00710 16.09.2015. 2

Armands Broks 5-00570 16.09.2015. 1

Vladimirs Bronņikovs 3-00383 08.09.2015. 4

Vladimirs Bronņikovs 5-00548 08.09.2015. 1

Vladimirs Bronņikovs 6-00069 29.07.2016. 3

Modris Bruzis 4-00787 24.09.2015. 2

Normunds Brūders 3-00765 18.12.2015. 4

Normunds Brūders 4-01146 18.12.2015. 2

Normunds Brūders 5-00921 18.12.2015. 1

Ģirts Budevics 3-00730 08.12.2015. 4

Ģirts Budevics 4-01075 08.12.2015. 2

Ģirts Budevics 5-00854 08.12.2015. 1

Aleksandrs Bujaks 3-00123 03.03.2015. 4

Guntis Bulderbergs 3-00756 17.12.2015. 4

Guntis Bulderbergs 4-01140 17.12.2015. 2

Guntis Bulderbergs 5-00915 17.12.2015. 1

Andris Bumbieris 4-01351 28.01.2016. 2

Eduards Bunga 3-01496 31.10.2017. 4

Eduards Bunga 4-05275 24.08.2020. 2

Igors Buročkins 4-01837 09.05.2016. 2

Igors Buročkins 5-01429 17.05.2016. 1

Grigorijs Calpans 4-00702 10.09.2015. 2

Raimonds Cauna 4-00426 29.06.2015. 2

Edmunds Ceriņš 3-00732 08.12.2015. 4

Andris Cibiņš 3-00745 15.12.2015. 4

Roberts Cinītis 4-00896 29.10.2015. 2

Roberts Cinītis 5-00713 29.10.2015. 1

Uldis Cīrulis 4-04201 05.12.2018. 2

Elmārs Čečiņš 4-00087 29.01.2015. 2

Elmārs Čečiņš 5-00088 29.01.2015. 1

Artūrs Čepulis 3-00749 17.12.2015. 4

Valērijs Čiževskis 3-01062 17.05.2016. 4

Guntars Čoders 3-00984 30.03.2016. 4

Igors Davidovs 3-00505 13.10.2015. 4

Igors Davidovs 4-00899 28.10.2015. 2

Igors Davidovs 5-00716 28.10.2015. 1

Vladimirs Demčenko 4-00904 28.10.2015. 2

Vladimirs Demčenko 5-00721 28.10.2015. 1

Gaļina Dementjeva 3-00802 08.01.2016. 4

Aleksandrs Deņisovs 4-02541 20.02.2017. 2

Aleksandrs Deņisovs 5-01861 20.02.2017. 1

Valts Dilendorfs 3-01162 22.08.2016. 4

Sergei Dolgušev 3-00824 19.01.2016. 4

Dmitrijs Dolotovs 4-03357 06.03.2018. 2

Vladimirs Dorofejevs 3-01311 28.03.2017. 4

Anastasios Douvikas 3-02352 13.09.2021. 4

Sergejs Drebeiniks 4-03821 13.09.2018. 2

Gloria Drisaldi 3-01708 26.06.2018. 4

Vilnis Drīksna 4-00759 24.09.2015. 2

Valērijs Drozds 4-00085 29.01.2015. 2

Valērijs Drozds 5-00086 29.01.2015. 1

Tadeušs Dubaņevičs 4-00690 08.09.2015. 2

Anita Ducena 3-00321 28.07.2015. 4

Ruslans Dudkins 3-01060 17.05.2016. 4

Ruslans Dudkins 4-01899 17.05.2016. 2

Ruslans Dudkins 5-01433 17.05.2016. 1

Guntis Dukaļskis 3-00227 18.06.2015. 4

Guntis Dukaļskis 4-00375 18.06.2015. 2

Guntis Dukaļskis 5-00321 18.06.2015. 1

Jurijs Dunders 4-00014 16.12.2014. 2

Jurijs Dunders 5-00015 16.12.2014. 1

Oļegs Durnovs 4-00453 30.06.2015. 2

Edmunds Džiguns 3-01058 17.05.2016. 4

Edmunds Džiguns 4-01897 17.05.2016. 2

Edmunds Džiguns 5-01431 17.05.2016. 1

Ilgvars Ebels 4-04003 05.11.2018. 2

Jānis Eglītis 3-00489 24.09.2015. 4

Gatis Eglīts 3-02233 12.02.2020. 4

Gatis Eglīts 4-05193 12.02.2020. 2

Dzintars Eniņš 4-00427 29.06.2015. 2

Dzintars Eniņš 5-00359 29.06.2015. 1

Aleksandrs Flegontovs 4-01137 17.12.2015. 2

Aleksandrs Flegontovs 5-00912 17.12.2015. 1

Juris Francis 4-04838 27.12.2018. 2

Juris Francis 5-03409 27.12.2018. 1

Uldis Frančenko 3-00248 25.06.2015. 4

Dzintra Freiberga 3-00731 08.12.2015. 4

Dzintra Freiberga 4-01077 08.12.2015. 2

Dzintra Freiberga 5-00856 08.12.2015. 1

Matīss Freibergs 5-02728 03.10.2018. 1

Oļegs Frolovs 3-01105 09.06.2016. 4

Jānis Frunza 4-03708 10.07.2018. 2

Informatīvā daļa

55


Sertificētie elektronisko un telekomunikāciju sakaru sistēmu speciālisti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Jānis Frunza 5-02598 10.07.2018. 1

Oļegs Gaiduks 3-00586 22.10.2015. 4

Oļegs Gaiduks 4-00856 22.10.2015. 2

Oļegs Gaiduks 5-00683 22.10.2015. 1

Armīns Gailums 4-00879 28.10.2015. 2

Andrejs Gaiļevskis 3-00415 17.09.2015. 4

Andrejs Gaiļevskis 4-00714 17.09.2015. 2

Dmitrijs Gajevskis 4-05404 09.08.2021. 2

Jurijs Gakļins 3-00726 08.12.2015. 4

Jurijs Gakļins 4-01067 08.12.2015. 2

Jurijs Gakļins 5-00846 08.12.2015. 1

Salavats Galihanovs 4-01474 22.02.2016. 2

Igors Gaujenietis 3-02337 30.06.2021. 4

Igors Gaujenietis 4-00959 13.11.2015. 2

Aigars Geide 4-00428 29.06.2015. 2

Edgars Geide 4-01085 08.12.2015. 2

Edgars Geide 5-00864 08.12.2015. 1

Reinis Ginters 4-05223 19.05.2020. 2

Jurijs Goļevs 4-01134 17.12.2015. 2

Aleksejs Gorišnijs 4-00324 22.05.2015. 2

Aleksandrs Gorodničevs 4-01033 26.11.2015. 2

Ritvars Grāvelsiņš 3-01297 07.03.2017. 4

Ritvars Grāvelsiņš 4-02615 07.03.2017. 2

Ilmārs Gredzens 4-00346 27.05.2015. 2

Ilmārs Gredzens 5-00293 27.05.2015. 1

Aleksandrs Grigorjevs 4-00275 02.05.2015. 2

Armands Grīns 4-00851 21.10.2015. 2

Armands Grīns 5-00678 21.10.2015. 1

Māris Gureckis 4-02402 17.11.2016. 2

Ēriks Gusevs 4-00960 13.11.2015. 2

Ēriks Gusevs 5-00765 13.11.2015. 1

Juris Gusevs 4-05396 08.07.2021. 2

Renārs Hercmanis 4-00756 24.09.2015. 2

Ģirts Hildebrants 3-00466 28.09.2015. 4

Ģirts Hildebrants 4-01076 08.12.2015. 2

Ģirts Hildebrants 5-00855 08.12.2015. 1

Vladimirs Hlopoks 3-00467 28.09.2015. 4

Mihails Horoškins 3-02178 25.06.2019. 4

Mihails Horoškins 4-05053 25.06.2019. 2

Viktors Ignatjevs 4-01073 08.12.2015. 2

Viktors Ignatjevs 5-00852 08.12.2015. 1

Vladimirs Isajevs 4-00261 30.04.2015. 2

Jūlija Ivanova 3-00199 26.05.2015. 4

Jurijs Ivanovs 4-01119 14.12.2015. 2

Jurijs Ivanovs 5-00896 14.12.2015. 1

Sergejs Ivanovs 3-00263 26.06.2015. 4

Sergejs Ivanovs 4-00422 26.06.2015. 2

Aleksandrs Jacišins 4-00013 16.12.2014. 2

Aleksandrs Jacišins 5-00014 16.12.2014. 1

Guntis Jansons 5-00462 28.07.2015. 1

Ēvalds Jasāns 3-01495 31.10.2017. 4

Kaspars Jaunķierpis 4-00429 29.06.2015. 2

Kaspars Jaunķierpis 5-00361 29.06.2015. 1

Egons Jākobsons 4-01081 08.12.2015. 2

Aleksandrs Jemeļjanovs 4-05406 10.08.2021. 2

Arturs Jerišausks 4-03808 21.08.2018. 2

Andrejs Jermaks 3-00144 23.04.2015. 4

Aivars Jeromans 4-00565 28.07.2015. 2

Oskars Jozefs 3-02301 12.12.2020. 4

Oskars Jozefs 4-03411 27.03.2018. 2

Aleksandrs Juris 3-00709 26.11.2015. 4

Artjoms Kamenskis 3-00706 01.12.2015. 4

Artjoms Kamenskis 4-01030 01.12.2015. 2

Edgars Kaņepējs 3-02173 24.05.2019. 4

Egils Kikjauks 3-01330 11.04.2017. 4

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Egils Kikjauks 4-02718 11.04.2017. 2

Elvijs Kilberts 3-00113 26.02.2015. 4

Dmitrijs Kilups 3-01309 11.04.2017. 4

Artūrs Klidziņš 4-00885 15.10.2015. 2

Artūrs Klidziņš 5-00705 15.10.2015. 1

Aleksejs Kļimenkovs 4-01990 31.05.2016. 2

Oļegs Kobliņecs 4-01136 17.12.2015. 2

Oļegs Kobliņecs 5-00911 17.12.2015. 1

Ņikita Kočanovs 4-01138 17.12.2015. 2

Ņikita Kočanovs 5-00913 17.12.2015. 1

Andrejs Kogans 3-00007 16.12.2014. 4

Andrejs Kogans 4-00567 28.07.2015. 2

Vitālijs Kohanovičs 4-00454 30.06.2015. 2

Ņikita Kolpakovs 4-05405 10.08.2021. 2

Svetlana Komarova 3-00384 08.09.2015. 4

Vladimirs Komars 3-00766 18.12.2015. 4

Jevgēņijs Konovalovs 4-03752 24.07.2018. 2

Vadims Konovalovs 3-00758 17.12.2015. 4

Vadims Konovalovs 4-01142 17.12.2015. 2

Vadims Konovalovs 5-00917 17.12.2015. 1

Vjačeslavs Koričevs 3-00625 09.11.2015. 4

Vjačeslavs Koričevs 4-00538 21.07.2015. 2

Vjačeslavs Koričevs 5-00465 28.07.2015. 1

Aleksandrs Korņejevs 3-00708 01.12.2015. 4

Vladimirs Koroļovs 3-01812 15.10.2018. 4

Alberts Korotkēvičs 3-00215 15.06.2015. 4

Alberts Korotkēvičs 4-01147 18.12.2015. 2

Māris Korsietis 4-01068 08.12.2015. 2

Māris Korsietis 5-00847 08.12.2015. 1

Dmitrijs Korzenkovs 4-00560 27.07.2015. 2

Dmitrijs Korzenkovs 5-00454 27.07.2015. 1

Konstantīns Koržeņevskis 3-01086 31.05.2016. 4

Igors Kostiļevs 4-03807 21.08.2018. 2

Andrejs Kovaļčuks 3-01497 31.10.2017. 4

Andrejs Kovaļčuks 4-03124 31.10.2017. 2

Viesturs Krastiņš 4-00784 24.09.2015. 2

Viesturs Krastiņš 5-00632 24.09.2015. 1

Pēteris Kronis 4-01202 21.12.2015. 2

Pēteris Kronis 5-00964 21.12.2015. 1

Pāvels Krugļakovs 4-00733 18.09.2015. 2

Pāvels Krugļakovs 5-00584 18.09.2015. 1

Edgars Krūmiņš 4-00506 14.07.2015. 2

Edgars Krūmiņš 5-00415 14.07.2015. 1

Ilmārs Krūmiņš 5-00460 28.07.2015. 1

Jānis Kublinskis 3-01904 05.12.2018. 4

Igors Kučerjavijs 3-00010 16.12.2014. 4

Igors Kučerjavijs 4-00012 16.12.2014. 2

Igors Kučerjavijs 5-00013 16.12.2014. 1

Māris Kuļezņovs 4-02260 07.09.2016. 2

Māris Kuļezņovs 5-01670 07.09.2016. 1

Vladimirs Kuplais 3-00935 15.03.2016. 4

Valerijs Kuprijenko 4-00967 16.11.2015. 2

Valerijs Kuprijenko 5-00772 16.11.2015. 1

Irina Kuzmina 3-00448 25.09.2015. 4

Ivars Ķieģelis 4-00788 24.09.2015. 2

Dairis Laimiņš 3-00725 07.12.2015. 4

Dzintars Laķis 5-01374 03.05.2016. 1

Viesturs Langenfelds 4-02122 20.07.2016. 2

Viesturs Langenfelds 5-01578 20.07.2016. 1

Andris Lapiņš 4-05225 25.05.2020. 2

Edgars Lapiņš 4-01074 08.12.2015. 2

Edgars Lapiņš 5-00853 08.12.2015. 1

Vladimirs Lariošins 3-00317 27.07.2015. 4

Viktors Lavrenovs 3-00638 12.11.2015. 4

Viktors Lavrenovs 4-00924 12.11.2015. 2

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Viktors Lavrenovs 5-00736 12.11.2015. 1

Romāns Leičenko 4-00419 02.07.2015. 2

Einārs Lepnis 4-02774 27.04.2017. 2

Mārtiņš Linde 3-00053 29.01.2015. 4

Ivans Lisenko 3-00480 24.09.2015. 4

Ivans Lisenko 4-00785 24.09.2015. 2

Ivans Lisenko 5-00633 24.09.2015. 1

Laura Lībiete 3-01190 21.09.2016. 4

Juris Ločmelis 4-01113 14.12.2015. 2

Juris Ločmelis 5-00891 14.12.2015. 1

Dmitrijs Logačovs 4-04214 12.12.2018. 2

Olga Lopeta 3-00787 21.12.2015. 4

Andris Losāns 4-00854 21.10.2015. 2

Andris Losāns 5-00681 21.10.2015. 1

Igors Lubņins 3-02085 27.12.2018. 4

Igors Lubņins 4-04819 27.12.2018. 2

Leonīds Lucenko 4-01991 31.05.2016. 2

Jānis Lukaševics 5-00242 30.04.2015. 1

Gaļina Ļevkova 3-00318 27.07.2015. 4

Raimonds Maciass 4-03502 24.04.2018. 2

Jānis Mačuļskis 4-00349 27.05.2015. 2

Aleksejs Makarovs 4-05054 25.06.2019. 2

Olga Malaņjina 3-00788 21.12.2015. 4

Miervaldis Malēvics 4-00084 29.01.2015. 2

Jurijs Markins 4-00438 29.06.2015. 2

Andrejs Marudins 3-00261 26.06.2015. 4

Andrejs Marudins 4-00421 26.06.2015. 2

Andrejs Marudins 5-00353 26.06.2015. 1

Svetlana Maskajeva 3-01163 22.08.2016. 4

Vadims Matajevs 3-00013 16.12.2014. 4

Marina Matuseviča 3-00789 21.12.2015. 4

Jurijs Mažnijs 3-00768 18.12.2015. 4

Vitālijs Medaļkins 4-01201 21.12.2015. 2

Jānis Mellis 4-00447 30.06.2015. 2

Jānis Mellis 5-00378 30.06.2015. 1

Mihails Meļehovs 4-00554 27.07.2015. 2

Mihails Meļehovs 5-00684 22.10.2015. 1

Jan Michalko 3-02304 15.12.2020. 4

Aleksandrs Mickevičs 3-00012 16.12.2014. 4

Andris Miezis 3-00488 24.09.2015. 4

Andris Miezis 4-00795 24.09.2015. 2

Andris Miezis 5-00643 24.09.2015. 1

Jevgeņijs Miguša 4-01989 31.05.2016. 2

Jevgeņijs Miguša 5-01489 31.05.2016. 1

Uldis Minkevics 4-00605 18.08.2015. 2

Uldis Minkevics 5-00496 18.08.2015. 1

Anatolijs Mirošņiks 3-00911 01.03.2016. 4

Sergejs Miščenko 4-02775 27.04.2017. 2

Gatis Mišķis 5-01277 15.04.2016. 1

Viktors Mitrofanovs 4-00381 19.06.2015. 2

Dmitrijs Mokrovs 4-04942 27.12.2018. 2

Andrejs Molodcovs 5-00452 27.07.2015. 1

Artūrs Mucenieks 4-05119 05.09.2019. 2

Artūrs Mucenieks 5-03627 05.09.2019. 1

Normunds Mukstiņš 3-00490 24.09.2015. 4

Aleksejs Murašovs 3-00740 14.12.2015. 4

Aleksejs Murašovs 4-01117 14.12.2015. 2

Aleksejs Murašovs 5-00894 14.12.2015. 1

Igors Musijenko 3-00620 03.11.2015. 4

Igors Musijenko 4-00907 03.11.2015. 2

Igors Musijenko 5-00723 03.11.2015. 1

Igors Naumenko 4-01135 17.12.2015. 2

Igors Naumenko 5-00910 17.12.2015. 1

Jānis Neiberts 4-00570 29.07.2015. 2

Jānis Neiberts 5-00467 29.07.2015. 1

56


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Sertificētie elektronisko un telekomunikāciju sakaru sistēmu speciālisti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Informatīvā daļa

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Dmitrijs Nikešins 4-01259 19.01.2016. 2

Valērijs Nikolajevs 4-00432 29.06.2015. 2

Vadims Novikovs 4-00431 29.06.2015. 2

Genādijs Ņegoda 4-01198 21.12.2015. 2

Genādijs Ņegoda 5-00960 21.12.2015. 1

Vitalijs Oļeščuks 3-02074 19.12.2018. 4

Gundars Osipovs 5-02142 17.08.2017. 1

Nikolajs Osipovs 3-00486 24.09.2015. 4

Nikolajs Osipovs 4-00793 24.09.2015. 2

Nikolajs Osipovs 5-00641 24.09.2015. 1

Jānis Osītis 4-00563 27.07.2015. 2

Kaspars Ozoliņš 3-00784 21.12.2015. 4

Kaspars Ozoliņš 4-01196 21.12.2015. 2

Kaspars Ozoliņš 5-00958 21.12.2015. 1

Madars Ozoliņš 4-01111 14.12.2015. 2

Aivars Ozols 3-00484 24.09.2015. 4

Aivars Ozols 4-00790 24.09.2015. 2

Jānis Pakalniņš 4-01829 05.05.2016. 2

Māris Paksū 5-00897 15.12.2015. 1

Viktors Parfjonovs 4-03501 24.04.2018. 2

Zigmārs Parpucis 3-00251 25.06.2015. 4

Jānis Patmalnieks 3-00757 17.12.2015. 4

Jānis Patmalnieks 4-01141 17.12.2015. 2

Jānis Patmalnieks 5-00916 17.12.2015. 1

Viktors Pčolkins 4-00433 29.06.2015. 2

Vilnis Pedelis 3-01276 13.02.2017. 4

Vilnis Pedelis 4-02535 13.02.2017. 2

Vilnis Pedelis 5-01855 13.02.2017. 1

Mārtiņš Peisenieks 3-00409 15.09.2015. 4

Oļegs Petriks 4-03352 27.02.2018. 2

Sergejs Piļščikovs 3-01411 19.06.2017. 4

Sergejs Piļščikovs 4-00669 02.09.2015. 2

Maksims Polockis 4-04785 27.12.2018. 2

Aleksandrs Poļivko 3-00543 15.10.2015. 4

Leonīds Ponkratjevs 4-00712 17.09.2015. 2

Leonīds Ponkratjevs 5-00572 17.09.2015. 1

Larisa Potapenko 3-00485 24.09.2015. 4

Kristaps Priede 4-00745 10.09.2015. 2

Kristaps Priede 5-00593 10.09.2015. 1

Kārlis Priedītis 3-01057 17.05.2016. 4

Kārlis Priedītis 4-01896 17.05.2016. 2

Kārlis Priedītis 5-01430 17.05.2016. 1

Jurijs Prokopjevs 4-05258 23.07.2020. 2

Aleksandrs Pučenkins 3-00413 17.09.2015. 4

Aleksandrs Pučenkins 4-00713 17.09.2015. 2

Jurijs Pučenkins 4-00704 10.09.2015. 2

Jurijs Pučenkins 5-00565 10.09.2015. 1

Līga Purauska-Krūmiņa 3-00826 21.01.2016. 4

Svetlana Pūtere 3-00252 25.06.2015. 4

Andris Rabša 3-00011 16.12.2014. 4

Olga Radziņa 3-00583 21.10.2015. 4

Marija Raklinska 3-00323 29.07.2015. 4

Sergio Rapino Carmona 3-02296 03.12.2020. 4

Vadims Rims 4-01653 30.03.2016. 2

Evalds Rubins 3-00200 26.05.2015. 4

Evalds Rubins 5-00735 12.11.2015. 1

Vitālijs Rubkovs 3-00640 12.11.2015. 4

Dainis Rudzāts 3-00254 26.06.2015. 4

Jānis Runčs 3-01431 26.07.2017. 4

Raimonds Runts 3-00621 03.11.2015. 4

Raimonds Runts 4-00909 03.11.2015. 2

Raimonds Runts 5-00725 03.11.2015. 1

Stefano Rusconi 3-02334 01.06.2021. 4

Romāns Sadovskis 3-00552 15.10.2015. 4

Romāns Sadovskis 4-01149 18.12.2015. 2

Romāns Sadovskis 5-00924 18.12.2015. 1

Jurijs Saļa 3-00395 10.09.2015. 4

Jurijs Saļa 4-00703 10.09.2015. 2

Andrejs Samonovs 3-00014 16.12.2014. 4

Raivo Sarkanābols 4-00562 27.07.2015. 2

Ludmila Savicka 3-00386 08.09.2015. 4

Dmitrijs Sedihs 3-00483 24.09.2015. 4

Igors Semjonovs 3-00193 22.05.2015. 4

Igors Semjonovs 4-01536 15.03.2016. 2

Igors Semjonovs 5-01178 15.03.2016. 1

Mihails Semjonovs 3-00933 15.03.2016. 4

Mihails Semjonovs 4-01120 14.12.2015. 2

Mihails Semjonovs 5-01175 15.03.2016. 1

Jeļena Serova 3-00009 16.12.2014. 4

Tamara Sharashidze 3-00619 03.11.2015. 4

Vladimirs Sidorovs 3-00947 16.03.2016. 4

Māris Silavs 4-00420 26.06.2015. 2

Māris Silavs 5-00352 26.06.2015. 1

Dainis Siliņš 4-05393 30.06.2021. 2

Viktors Silkāns 3-00938 15.03.2016. 4

Viktors Silkāns 4-01537 15.03.2016. 2

Viktors Silkāns 5-01179 15.03.2016. 1

Agris Sīlis 3-01583 30.01.2018. 4

Agris Sīlis 4-03283 30.01.2018. 2

Viktors Skredeļs 4-00715 17.09.2015. 2

Vadims Skujiņš 3-01063 17.05.2016. 4

Vadims Skujiņš 4-01901 17.05.2016. 2

Vadims Skujiņš 5-01435 17.05.2016. 1

Vadims Skujiņš 6-00080 23.09.2016. 3

Aleksandrs Slovcovs 3-00255 26.06.2015. 4

Vitālijs Smirnovs 3-00201 26.05.2015. 4

Vitālijs Smirnovs 4-00347 27.05.2015. 2

Vitālijs Smirnovs 5-00294 27.05.2015. 1

Aleksandrs Smurģis 4-05203 28.02.2020. 2

Dmitrijs Smuss 3-00755 17.12.2015. 4

Dmitrijs Smuss 4-01139 17.12.2015. 2

Dmitrijs Smuss 5-00914 17.12.2015. 1

Aleksejs Soboļevskis 3-01811 15.10.2018. 4

Pāvels Soboļs 3-01020 03.05.2016. 4

Ivars Sokolovskis 4-01236 12.01.2016. 2

Ivars Sokolovskis 5-00989 12.01.2016. 1

Aigars Soms 4-00437 29.06.2015. 2

Tomas Stanko 3-01845 05.11.2018. 4

Gatis Stašulis 4-02336 31.10.2016. 2

Juris Stāmers 4-01823 05.05.2016. 2

Juris Stāmers 5-01380 05.05.2016. 1

Ivars Stirāns 4-02161 27.07.2016. 2

Aleksejs Stukačs 4-00597 12.08.2015. 2

Aleksejs Stukačs 5-00491 12.08.2015. 1

Oto Stūris 4-04784 27.12.2018. 2

Nataļja Sudaļenko 4-00262 30.04.2015. 2

Nataļja Sudaļenko 5-00236 30.04.2015. 1

Iveta Sudmale 3-00786 21.12.2015. 4

Vitālijs Surmovičs 5-01060 26.01.2016. 1

Guntars Sviķis 3-00760 17.12.2015. 4

Dmitrijs Šešukovs 4-00665 27.08.2015. 2

Vitālijs Ševčuks 3-00151 27.04.2015. 4

Sergejs Šihovs 4-00441 30.06.2015. 2

Oļegs Šilinskis 4-05146 26.09.2019. 2

Aleksejs Šilovs 5-00771 16.11.2015. 1

Sergejs Šilovs 4-02181 22.08.2016. 2

Mihails Šneiders 3-00112 26.02.2015. 4

Otto Šrams 3-00487 24.09.2015. 4

Otto Šrams 4-00794 24.09.2015. 2

Otto Šrams 5-00642 24.09.2015. 1

Jānis Štauers 4-00435 29.06.2015. 2

Jānis Štauers 5-00367 29.06.2015. 1

Toms Štāls 4-05147 27.09.2019. 2

Uldis Šteinbergs 3-00229 18.06.2015. 4

Uldis Šteinbergs 4-00376 18.06.2015. 2

Uldis Šteinbergs 5-00322 18.06.2015. 1

Andris Šuksta 3-00727 08.12.2015. 4

Andris Šuksta 4-01069 08.12.2015. 2

Mārtiņš Tams 3-00320 28.07.2015. 4

Pēteris Tauriņš 3-00158 30.04.2015. 4

Pēteris Tauriņš 5-00235 30.04.2015. 1

Staņislavs Tenis 4-00555 23.07.2015. 2

Irina Terentjeva 3-00256 26.06.2015. 4

Inga Tereskina 3-00219 15.06.2015. 4

Iļja Teterko 5-01888 24.02.2017. 1

Nikolajs Tihomirovs 4-01668 12.04.2016. 2

Nikolajs Tihomirovs 5-01270 12.04.2016. 1

Aigars Tilgalis 4-05276 24.08.2020. 2

Aigars Tilgalis 5-03664 24.08.2020. 1

Igors Tkačenko 4-01080 08.12.2015. 2

Jānis Trimdals 4-05403 09.08.2021. 2

Jeļena Trofimova 3-00315 27.07.2015. 4

Ivars Trūps 5-00295 27.05.2015. 1

Uģis Tučs 5-00907 17.12.2015. 1

Boriss Tumilovičs 4-01079 08.12.2015. 2

Boriss Tumilovičs 5-00858 08.12.2015. 1

Snežana Turčaņinova 3-01154 27.07.2016. 4

Siarhei Ustsinovich 4-05139 16.09.2019. 2

Raimonds Ūbelis 3-00257 26.06.2015. 4

Anatolijs Vaļickis 4-05236 16.06.2020. 2

Justīne Vārpa 3-01172 30.08.2016. 4

Dmitrijs Vdovičenko 5-02140 09.08.2017. 1

Ottomārs Vilcāns 3-00936 15.03.2016. 4

Ottomārs Vilcāns 5-00238 30.04.2015. 1

Raivo Vilks 4-00379 19.06.2015. 2

Raivo Vilks 5-03715 09.08.2021. 1

Vasīlijs Vinokurovs 3-00624 06.11.2015. 4

Aleksandrs Voitenkovs 3-00618 03.11.2015. 4

Aleksandrs Voitenkovs 4-00906 03.11.2015. 2

Aleksandrs Voitenkovs 5-00722 03.11.2015. 1

Konstantīns Vorslavs 3-00411 17.09.2015. 4

Konstantīns Vorslavs 4-00711 17.09.2015. 2

Ilmārs Vucēns 5-01133 22.02.2016. 1

Sergejs Zaleckis 4-00342 26.05.2015. 2

Raimonds Zeiza 4-01150 18.12.2015. 2

Raimonds Zeiza 5-00925 18.12.2015. 1

Aleksandrs Zelčs 4-01491 23.02.2016. 2

Jānis Zemnieks 5-00453 27.07.2015. 1

Andis Ziediņš 4-01545 16.03.2016. 2

Andis Ziediņš 5-01188 16.03.2016. 1

Tālis Ziediņš 3-00767 18.12.2015. 4

Tālis Ziediņš 4-01148 18.12.2015. 2

Sergejs Ziļs 4-00267 30.04.2015. 2

Aleksandrs Zinčenko 3-00791 21.12.2015. 4

Jānis Zīmels 4-01667 12.04.2016. 2

Jānis Zīmels 5-01269 12.04.2016. 1

Kaspars Zvirbulis 4-05426 30.09.2021. 2

Olga Žuka 3-02356 30.09.2021. 4

Igors Žuks 4-01497 01.03.2016. 2

Juris Žuks 4-01477 22.02.2016. 2

Juris Žuks 5-01139 22.02.2016. 1

Maksims Žuks 3-01526 28.11.2017. 4

Maksims Žuks 4-03173 28.11.2017. 2

57


Ēku projektēšanas, būvniecības, uzraudzības, ekspertīzes speciālisti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

ĒKU PROJEKTĒŠANAS, BŪVNIECĪBAS, UZRAUDZĪBAS,

EKSPERTĪZES SPECIĀLISTI

Uz 2021. gada 8. oktobri

www.bis.gov.lv

Sertificējošās institūcijas: LBS BSSI Latvijas Būvinženieru savienība

BVKB Būvniecības valsts kontroles birojs

1 Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze

2 Ēku būvdarbu būvuzraudzība

3 Ēku būvdarbu vadīšana

4 Ēku ekspertīze

5 Ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze

6 Ēku konstrukciju projektēšana

7 Inženierizpēte

8 Restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība

9 Restaurācijas būvdarbu vadīšana

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Marko Aalberg 4-00990 16.11.2015. 3

Andrejs Ablecs 4-04074 21.11.2018. 3

Lauris Abramovs 4-02851 26.05.2017. 3

Zane Actiņa 4-03052 20.09.2017. 3

Valdis Adamovičs 4-00406 17.06.2015. 3

Valdis Adamovičs 5-00341 17.06.2015. 2

Ēriks Afanasjevs 4-04387 23.12.2018. 3

Vladimirs Afanasjevs 4-00314 20.05.2015. 3

Vladimirs Afanasjevs 5-00272 20.05.2015. 2

Jurijs Aganovs 4-03569 16.05.2018. 3

Rudolfs Ahmanovs 4-03855 19.09.2018. 3

Jānis Aizsilnieks 4-02726 19.04.2017. 3

Jānis Aizsilnieks 5-01980 19.04.2017. 2

Jurijs Akimovs 3-01591 21.02.2018. 6

Zintis Akmentiņš 4-03299 21.02.2018. 3

Kaspars Aksenoks 5-02048 24.05.2017. 2

Kaspars Aksenoks 5-02048 24.05.2017. 8

Gaļina Aleksandrova 4-01705 20.04.2016. 3

Gaļina Aleksandrova 5-01307 20.04.2016. 2

Inga Aleksandroviča 3-01231 23.11.2016. 6

Deniss Aleksandrovs 4-04539 23.12.2018. 3

Aleksandrs Aleksejevs 4-04309 19.12.2018. 3

Aleksandrs Aleksejevs 5-03085 19.12.2018. 2

Jurijs Aleksejevs 4-03549 16.05.2018. 3

Sergejs Aleksejevs 4-04057 21.11.2018. 3

Sergejs Aleksejevs 4-04301 19.12.2018. 3

Sergejs Aleksejevs 5-02848 21.11.2018. 2

Andris Alksnis 4-02809 24.05.2017. 3

Andris Alksnis 5-02032 24.05.2017. 2

Kristers Alksnis 4-05268 13.08.2020. 3

Kaspars Alksnītis 4-04540 23.12.2018. 3

Kaspars Alksnītis 5-03195 23.12.2018. 2

Raivis Alkšārs 4-04064 21.11.2018. 3

Diāna Aļehnoviča 4-03235 17.01.2018. 3

Nadežda Aļhimoviča 4-02204 25.08.2016. 3

Nadežda Aļhimoviča 5-03722 15.09.2021. 2

Jevgēnijs Aļhimovičs 4-04486 23.12.2018. 3

Jevgēnijs Aļhimovičs 5-03721 15.09.2021. 2

Anastasija Anaņjeva 4-02763 21.04.2017. 3

Kristaps Ancāns 4-02203 25.08.2016. 3

Ansis Andersons 4-03147 22.11.2017. 3

Ansis Andersons 5-02244 22.11.2017. 2

Armands Andersons 4-03021 23.08.2017. 3

Klāvs Andersons 4-03108 18.10.2017. 3

Klāvs Andersons 5-02218 20.10.2017. 2

Normunds Andersons 3-01377 24.05.2017. 6

Vilnis Andersons 4-02555 22.02.2017. 3

Aleksandrs Andrejevs 4-00319 20.05.2015. 3

Ilmārs Andrējevs-Empelis 3-02221 09.12.2019. 6

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Eduards Andrjuščenko 4-04541 23.12.2018. 3

Madara Andruce 4-00462 30.06.2015. 3

Alvis Andrucis 4-01596 23.03.2016. 3

Alvis Andrucis 5-01225 23.03.2016. 2

Eriks Andžāns 4-03032 23.08.2017. 3

Eriks Andžāns 5-02171 23.08.2017. 2

Ilgvars Andžāns 4-02685 29.03.2017. 3

Ilgvars Andžāns 5-01951 29.03.2017. 2

Andrejs Anins 4-04522 23.12.2018. 3

Staņislavs Anošins 4-03757 25.07.2018. 3

Staņislavs Anošins 5-02631 25.07.2018. 2

Aleksandrs Ansons 5-02567 20.06.2018. 2

Dzintars Anspaks 4-04543 23.12.2018. 3

Dzintars Anspaks 5-03198 23.12.2018. 2

Ludmila Antonova 3-00772 16.12.2015. 6

Ludmila Antonova 3-01957 19.12.2018. 6

Vladislavs Antonovs 4-02583 22.02.2017. 3

Ivars Antons 4-01719 20.04.2016. 3

Raisa Anuška 4-03618 20.06.2018. 3

Nikolajs Anuškevičs 4-00047 09.12.2014. 3

Nikolajs Anuškevičs 5-00051 09.12.2014. 2

Vitālijs Aņisko 4-02942 19.07.2017. 3

Vitālijs Aņisko 5-02117 19.07.2017. 2

Māris Apelis 4-03798 15.08.2018. 3

Evika Apine 5-03636 11.12.2019. 2

Andris Apse 4-05419 15.09.2021. 3

Madara Apsīte 4-02201 25.08.2016. 3

Jānis Apsītis 4-01713 20.04.2016. 3

Jānis Apsītis 5-01313 20.04.2016. 2

Matīss Apsītis 3-01340 19.04.2017. 6

Matīss Apsītis 6-00010 03.03.2016. 5

Sandris Apsīts 4-00144 25.02.2015. 3

Sandris Apsīts 5-00137 25.02.2015. 2

Sandris Apsīts 6-00166 29.05.2020. 4

Didzis Apšāns 4-00724 16.09.2015. 3

Ģirts Apškrūms 4-03741 19.07.2018. 3

Nikolajs Arajevs 4-04262 19.12.2018. 3

Nikolajs Arajevs 5-03061 20.12.2018. 2

Sergejs Arehovs 3-01962 19.12.2018. 6

Arnis Arkliņš 4-05184 11.12.2019. 3

Māris Arnavs 5-03561 29.04.2019. 2

Ludmila Artjušina 5-02545 20.06.2018. 2

Mihails Artjušins 4-04330 19.12.2018. 3

Viesturs Asaris 4-04279 19.12.2018. 3

Nauris Asarītis 5-03186 23.12.2018. 2

Ingus Asarīts 4-00392 17.06.2015. 3

Ingus Asarīts 5-00333 17.06.2015. 2

Ingus Asarīts 6-00150 30.09.2019. 4

Rihards Asniņš 4-01969 20.05.2016. 3

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Jānis Atars 4-00645 25.08.2015. 3

Alvis Auga 4-03637 21.06.2018. 3

Romāns Auniņš 5-03656 27.07.2020. 2

Dainis Aunkrogers 4-04335 19.12.2018. 3

Teodors Ausejs 4-04043 21.11.2018. 3

Teodors Ausejs 5-02841 21.11.2018. 2

Roberts Auseklis 4-02405 24.11.2016. 3

Roberts Auseklis 5-01782 24.11.2016. 2

Aigars Ausējs 4-02848 26.05.2017. 3

Aigars Ausējs 5-02780 18.10.2018. 2

Krišjānis Auza 4-02656 30.03.2017. 3

Artis Auzāns 4-03745 19.07.2018. 3

Ģirts Auziņš 4-03742 19.07.2018. 3

Kristaps Auziņš 4-03114 20.10.2017. 3

Māris Avens 4-01673 06.04.2016. 3

Aivars Avotiņš 4-03380 14.03.2018. 3

Aivars Avotiņš 4-03380 14.03.2018. 9

Māris Avotiņš 4-04545 23.12.2018. 3

Aigars Ābele 4-03059 20.09.2017. 3

Aigars Ābele 5-02189 20.09.2017. 2

Jānis Ābele 4-01340 26.01.2016. 3

Jānis Ābele 4-03023 23.08.2017. 3

Aigars Āboliņš 4-01332 20.01.2016. 3

Aigars Āboliņš 5-01056 20.01.2016. 2

Ainārs Āboliņš 4-01972 18.05.2016. 3

Arvis Āboliņš 5-02708 20.09.2018. 2

Ilvars Āboliņš 4-04386 23.12.2018. 3

Jānis Āboliņš 4-03392 15.03.2018. 3

Jānis Āboliņš 4-05220 09.03.2020. 3

Jānis Āboliņš 5-02376 15.03.2018. 2

Pēteris Āboliņš 4-03654 20.06.2018. 3

Rihards Ābols 4-03017 23.08.2017. 3

Rihards Ābols 5-02166 23.08.2017. 2

Ivars Āboltiņš 3-01229 24.11.2016. 6

Mārtiņš Ābrams 4-03581 17.05.2018. 3

Andrejs Ādmīdiņš 4-02135 20.07.2016. 3

Andrejs Ādmīdiņš 4-02135 20.07.2016. 9

Uģis Ārgalis 4-02568 22.02.2017. 3

Jānis Āriņš 4-04087 21.11.2018. 3

Jānis Āva 5-03562 29.04.2019. 2

Vladimirs Babkins 4-02906 27.06.2017. 3

Sergejs Bačojs 4-02035 16.06.2016. 3

Andris Baikovs 3-00307 15.07.2015. 6

Andris Baikovs 6-00131 22.03.2019. 5

Valerio Baiocco 3-01679 16.05.2018. 6

Ainārs Bajārs 4-00032 17.12.2014. 3

Larisa Bakalinska 3-01963 19.12.2018. 6

Aleksejs Bakanovs 4-00632 14.08.2015. 3

Andrejs Balackis 4-01626 23.03.2016. 3

58


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Ēku projektēšanas, būvniecības, uzraudzības, ekspertīzes speciālisti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Informatīvā daļa

Sfēra

Andrejs Balackis 5-01243 23.03.2016. 2

Dmitrijs Balackis 4-05386 25.05.2021. 3

Dmitrijs Balackis 5-03713 19.07.2021. 2

Vilnis Balams 4-03051 20.09.2017. 3

Sergejs Balbatuns 4-01916 18.05.2016. 3

Arnis Balčus 6-00165 29.05.2020. 1

Gatis Balgalvis 2-00024 23.12.2018. 7

Ineta Balode 3-00970 23.03.2016. 6

Jānis Balodis 5-03694 04.03.2021. 2

Oskars Balodis 4-02870 14.06.2017. 3

Oskars Balodis 5-02072 14.06.2017. 2

Gatis Banga 4-02145 20.07.2016. 3

Kaspars Banga 4-04546 23.12.2018. 3

Kaspars Banga 5-03202 23.12.2018. 2

Pēteris Banga 4-04058 21.11.2018. 3

Pēteris Banga 5-03063 20.12.2018. 2

Armands Bankovs 4-00074 27.01.2015. 3

Armands Bankovs 5-00071 27.01.2015. 2

Armands Bankovs 6-00175 01.12.2020. 4

Imants Baņķis 3-00845 20.01.2016. 6

Anatolijs Barabaškins 4-03834 19.09.2018. 3

Dāvis Barbars 5-03640 07.02.2020. 2

Vitālijs Barcs 4-04548 23.12.2018. 3

Sergejs Barčuks 4-03330 21.02.2018. 3

Andris Bardulis 3-01463 20.09.2017. 6

Gunta Barkāne 4-04549 23.12.2018. 3

Gunta Barkāne 5-03204 23.12.2018. 2

Alberts Barkāns 3-00028 17.12.2014. 6

Alberts Barkāns 5-01549 15.06.2016. 2

Gunārs Barkāns 4-02252 24.08.2016. 3

Māris Barkāns 4-04969 22.02.2019. 3

Pāvels Baronskis 4-04355 19.12.2018. 3

Andris Barovskis 4-02753 19.04.2017. 3

Andris Barovskis 5-01993 19.04.2017. 2

Mihails Bartaševičs 4-03149 22.11.2017. 3

Mihails Bartaševičs 5-02246 22.11.2017. 2

Antons Basajs 5-01680 13.09.2016. 2

Romāns Basikirskis 5-01734 26.10.2016. 2

Aleksandrs Bass 4-02350 26.10.2016. 3

Aleksandrs Baškatovs 4-03444 18.04.2018. 3

Bruno Bašķers 3-02182 02.07.2019. 6

Māris Bauers 3-01247 16.12.2016. 6

Ilona Baumane 4-00514 15.07.2015. 3

Ilona Baumane 5-00420 15.07.2015. 2

Andrejs Baumanis 4-00387 17.06.2015. 3

Andrejs Baumanis 5-00330 17.06.2015. 2

Edvīns Baumanis 4-03247 17.01.2018. 3

Egils Baumanis 4-03662 20.06.2018. 3

Ingus Baumanis 4-03797 15.08.2018. 3

Vladimirs Bazans 4-03856 19.09.2018. 3

Vladimirs Bazans 5-02706 19.09.2018. 2

Uģis Bāliņš 4-02236 25.08.2016. 3

Uģis Bāliņš 5-01647 25.08.2016. 2

Edgars Bārda 4-01342 26.01.2016. 3

Eduards Beernaerts 6-00172 27.08.2020. 1

Eduards Begens 4-04340 19.12.2018. 3

Eduards Begens 5-03103 19.12.2018. 2

Marks Begens 4-05351 08.04.2021. 3

Juris Beinarovičs 5-02618 18.07.2018. 2

Mārtiņš Beiša 3-02242 09.03.2020. 6

Ainis Beitāns 3-01461 20.09.2017. 6

Ainis Beitāns 6-00040 02.06.2016. 5

Jānis Beitāns 4-00511 15.07.2015. 3

Kaspars Beitiņš 5-01835 18.01.2017. 2

Baiba Beķere 6-00134 11.04.2019. 1

Kaspars Beķeris 4-04054 21.11.2018. 3

Kaspars Beķeris 5-02847 21.11.2018. 2

Leonīds Beķers 4-00961 13.11.2015. 3

Leonīds Beķers 5-00768 13.11.2015. 2

Jurijs Belkovskis 4-05412 18.08.2021. 3

Ruslans Belokriļecs 4-03119 25.10.2017. 3

Ruslans Belokriļecs 5-02223 25.10.2017. 2

Lauris Belorags 4-03584 17.05.2018. 3

Lauris Belorags 4-03584 17.05.2018. 9

Lauris Belorags 5-03537 22.02.2019. 2

Marina Belousa 3-01453 24.08.2017. 6

Nadežda Belousova 3-00998 20.04.2016. 6

Sergejs Belousovs 4-04551 23.12.2018. 3

Sergejs Belousovs 5-03206 23.12.2018. 2

Anatolijs Belovs 3-01952 19.12.2018. 6

Jānis Belovs 4-02246 24.08.2016. 3

Aivars Beltiņš 4-02760 21.04.2017. 3

Josifs Beļskis 4-02229 24.08.2016. 3

Igors Beļuzovs 4-04458 23.12.2018. 3

Igors Beļuzovs 5-03163 23.12.2018. 2

Vitauts Berenis 4-04105 21.11.2018. 3

Andis Bergmanis 4-05425 28.09.2021. 3

Alvis Bergs 4-05375 13.05.2021. 3

Ivars Bergs 4-04552 23.12.2018. 3

Ronalds Bergs 4-03747 19.07.2018. 3

Gatis Bergsons 6-00086 13.10.2016. 1

Mārtiņš Bergsons 4-05350 08.04.2021. 3

Valerijs Bernatovičs 4-02682 29.03.2017. 3

Māris Bernāns 5-00143 25.02.2015. 2

Dzintars Bernhards 6-00004 19.02.2016. 1

Andrejs Bessoļcevs 4-02223 24.08.2016. 3

Andrejs Bessoļcevs 5-01640 24.08.2016. 2

Alvis Bete 4-05287 29.09.2020. 3

Rudīte Bete 5-03688 22.12.2020. 2

Andris Bezbailis 4-02238 24.08.2016. 3

Andris Bezbailis 5-01649 24.08.2016. 2

Igor Bezguzov 4-01280 20.01.2016. 3

Herberts Bēms 4-02508 20.01.2017. 3

Gints Bērtulis 4-04327 19.12.2018. 3

Gints Bērtulis 5-03098 19.12.2018. 2

Jānis Bērze 4-04554 23.12.2018. 3

Jānis Bērze 4-04554 23.12.2018. 9

Jānis Bērze 5-03207 23.12.2018. 2

Jānis Bērze 5-03207 23.12.2018. 8

Valda Bērze 4-01853 11.05.2016. 3

Valda Bērze 4-01853 11.05.2016. 9

Valda Bērze 5-01405 11.05.2016. 2

Valda Bērze 5-01405 11.05.2016. 8

Eleonora Bērziņa 4-03846 19.09.2018. 3

Eleonora Bērziņa 5-02699 19.09.2018. 2

Aigars Bērziņš 4-00657 18.08.2015. 3

Aigars Bērziņš 5-00527 18.08.2015. 2

Alvis Bērziņš 4-04555 23.12.2018. 3

Alvis Bērziņš 5-03208 23.12.2018. 2

Ģirts Bērziņš 4-03050 20.09.2017. 3

Ģirts Bērziņš 4-04556 23.12.2018. 3

Ģirts Bērziņš 5-03701 19.04.2021. 2

Juris Bērziņš 3-00900 17.02.2016. 6

Kārlis Bērziņš 4-01266 14.01.2016. 3

Kārlis Bērziņš 4-01266 14.01.2016. 9

Kārlis Bērziņš 5-01012 14.01.2016. 2

Kārlis Bērziņš 5-01012 14.01.2016. 8

Māris Bērziņš 3-01517 22.11.2017. 6

Māris Bērziņš 4-01854 11.05.2016. 3

Māris Bērziņš 4-01854 11.05.2016. 9

Māris Bērziņš 6-00011 03.03.2016. 5

Mārtiņš Bērziņš 4-04513 23.12.2018. 3

Pēteris Bērziņš 3-01956 19.12.2018. 6

Uldis Bērziņš 4-03788 15.08.2018. 3

Uldis Bērziņš 5-02656 15.08.2018. 2

Jānis Bērzmārtiņš 4-03056 20.09.2017. 3

Edgars Bērzs 4-00459 30.06.2015. 3

Sergejs Bičihins 4-03563 16.05.2018. 3

Sergejs Bičihins 5-02510 16.05.2018. 2

Anatolijs Bičkovskis 4-03376 14.03.2018. 3

Anatolijs Bičkovskis 5-02362 14.03.2018. 2

Klāvs Bidiņš 4-02965 21.07.2017. 3

Andris Bietags 4-05007 25.03.2019. 3

Andrejs Bikovskis 4-05420 15.09.2021. 3

Valdis Biķernieks 4-04083 21.11.2018. 3

Juris Birgers 4-01189 16.12.2015. 3

Juris Birgers 5-00953 16.12.2015. 2

Aina Birina 5-02867 21.11.2018. 2

Igors Birins 4-00424 17.06.2015. 3

Igors Birins 5-00356 17.06.2015. 2

Juris Biršs 5-01404 11.05.2016. 2

Juris Biršs 6-00073 08.08.2016. 4

Mārtiņš Birzenbergs 4-02354 26.10.2016. 3

Mārtiņš Birzenbergs 5-02378 16.03.2018. 2

Ilmārs Birzgalis 4-04558 23.12.2018. 3

Ilmārs Birzgalis 5-03210 23.12.2018. 2

Arvīds Birzītis 4-01587 23.03.2016. 3

Zigmunds Birzītis 4-04311 19.12.2018. 3

Zigmunds Birzītis 5-03086 19.12.2018. 2

Gundars Birzleja 5-01623 24.08.2016. 2

Mareks Birznieks 4-05104 09.08.2019. 3

Armands Bisenieks 6-00161 21.02.2020. 1

Sergejs Bistrickis 4-04510 23.12.2018. 3

Rolands Bistrovs 4-05337 15.03.2021. 3

Pāvels Bišarovs 4-03117 25.10.2017. 3

Andris Bišmeistars 4-02232 24.08.2016. 3

Andris Bite 4-02835 26.05.2017. 3

Andris Bite 5-02045 26.05.2017. 2

Ivars Bite 4-02240 24.08.2016. 3

Ojārs Bite 4-04441 23.12.2018. 3

Ojārs Bite 5-03156 23.12.2018. 2

Gints Bīmanis 4-01955 18.05.2016. 3

Mārtiņš Bīriņš 5-00268 20.05.2015. 2

Andris Blanks 4-01230 11.01.2016. 3

Andris Blanks 5-00983 11.01.2016. 2

Santa Blāze 4-01306 20.01.2016. 3

Santa Blāze 5-01040 20.01.2016. 2

Jānis Bleibergs 4-03728 18.07.2018. 3

Māris Bleive 4-03302 21.02.2018. 3

Māris Bleive 5-02317 21.02.2018. 2

Rūta Alda Bleive 4-02288 21.09.2016. 3

Jānis Blikerts 4-01647 30.03.2016. 3

Jānis Blikerts 5-01258 30.03.2016. 2

Jānis Blumbergs 5-01113 17.02.2016. 2

Gints Blūmentāls 4-03058 20.09.2017. 3

Gints Blūmentāls 5-02188 20.09.2017. 2

Andrejs Bočkarjovs 4-00292 14.05.2015. 3

Sergejs Bodnarskis 5-02383 16.03.2018. 2

Aleksandrs Bodrovs 4-04559 23.12.2018. 3

Aleksandrs Bogdanovs 3-01460 20.09.2017. 6

Kirils Bogdanovs 4-03096 18.10.2017. 3

Oļegs Bogdanovs 4-00405 17.06.2015. 3

Oļegs Bogdanovs 5-00340 17.06.2015. 2

Sergejs Bogdanovs 4-00412 25.06.2015. 3

Sergejs Bogdanovs 5-00345 25.06.2015. 2

Vadims Bogdanovs 4-00477 01.07.2015. 3

Vitālijs Bogdanovs 4-03166 23.11.2017. 3

Vladimirs Bogdanovs 4-01738 20.04.2016. 3

Jānis Boginskis 3-01248 16.12.2016. 6

Jānis Bokta 4-03683 27.06.2018. 3

Jānis Bokta 5-02587 27.06.2018. 2

59


Ēku projektēšanas, būvniecības, uzraudzības, ekspertīzes speciālisti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Toms Bokta 3-02292 29.10.2020. 6

Artūrs Bolmanis 3-00302 15.07.2015. 6

Leonid Bolshakov 4-03867 19.09.2018. 3

Mārīte Bondare 4-00937 11.11.2015. 3

Vitālijs Bondarevs 4-01449 17.02.2016. 3

Alvis Bondars 4-01183 16.12.2015. 3

Kaspars Bondars 3-00184 20.05.2015. 6

Kaspars Bondars 4-01448 17.02.2016. 3

Kaspars Bondars 5-01121 17.02.2016. 2

Kaspars Bondars 6-00100 20.01.2017. 5

Jānis Borisevičs 4-02966 21.07.2017. 3

Svetlana Borisjonoka 4-03939 17.10.2018. 3

Svetlana Borisjonoka 5-02762 17.10.2018. 2

Aleksejs Borisjonoks 4-05409 12.08.2021. 3

Viktors Borisovskis 4-04979 22.02.2019. 3

Jānis Bormanis 4-05235 03.06.2020. 3

Sandis Boroduška 4-05389 11.06.2021. 3

Uldis Bošs 4-01410 16.02.2016. 3

Māris Bože 5-02416 18.04.2018. 2

Normunds Bračka 4-03916 17.10.2018. 3

Viktors Braginskis 3-01746 16.08.2018. 6

Māris Brahmanis 4-04478 23.12.2018. 3

Kārlis Braivo 4-05127 05.09.2019. 3

Inese Brakanska 3-01133 05.07.2016. 6

Kārlis Brakanskis 3-00145 22.04.2015. 6

Ewald Brandner 4-05390 16.06.2021. 3

Imants Brants 4-00034 17.12.2014. 3

Oļegs Bratuss 4-02727 19.04.2017. 3

Vija Bratuškina 3-01688 16.05.2018. 6

Jānis Braunbergs 4-04560 23.12.2018. 3

Ivo Brālēns 4-03612 20.06.2018. 3

Ivo Brālēns 5-02547 20.06.2018. 2

Valdis Bremšmits 4-05170 12.11.2019. 3

Imants Bremze 4-01277 20.01.2016. 3

Imants Bremze 5-01018 20.01.2016. 2

Raitis Brencis 5-03173 23.12.2018. 2

Raimonds Bretšneiders 3-01124 15.06.2016. 6

Raimonds Bretšneiders 4-02081 15.06.2016. 3

Raimonds Bretšneiders 4-02081 15.06.2016. 9

Raimonds Bretšneiders 5-01550 15.06.2016. 2

Raimonds Bretšneiders 5-01550 15.06.2016. 8

Uģis Brēdiķis 4-03306 21.02.2018. 3

Dāvis Briedis 4-03026 23.08.2017. 3

Edgars Briedis 4-02444 14.12.2016. 3

Edgars Briedis 4-05345 26.03.2021. 3

Edgars Briedis 5-01811 14.12.2016. 2

Guntis Briedis 4-04562 23.12.2018. 3

Ivars Briedis 4-03481 18.04.2018. 3

Ivars Briedis 4-03481 18.04.2018. 9

Mārtiņš Briedis 4-02422 23.11.2016. 3

Oļegs Briedis 4-03167 23.11.2017. 3

Staņislavs Briedis 4-05316 10.12.2020. 3

Pāvels Brimerbergs 5-02630 24.07.2018. 2

Māris Briška 5-03168 23.12.2018. 2

Mārtiņš Briuks 4-04565 23.12.2018. 3

Mārtiņš Briuks 5-03215 23.12.2018. 2

Ruslans Brjuhovickis 4-04442 23.12.2018. 3

Mārcis Broders 4-01589 23.03.2016. 3

Tamāra Broka 4-02565 22.02.2017. 3

Tamāra Broka 5-01875 22.02.2017. 2

Aivars Brokāns 4-03036 24.08.2017. 3

Dzintars Broks 4-03739 18.07.2018. 3

Mārtiņš Broks 4-05361 22.04.2021. 3

Arnis Brolišs 4-04339 19.12.2018. 3

Ivans Brovdi 4-04196 04.12.2018. 3

Aivars Brudnis 4-00483 17.06.2015. 3

Romualds Brudnis 4-03791 15.08.2018. 3

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Romualds Brudnis 5-02657 15.08.2018. 2

Ilmārs Bruzguls 4-04566 23.12.2018. 3

Anastasija Bruže 3-01953 19.12.2018. 6

Lauris Bružis 4-02808 24.05.2017. 3

Lauris Bružis 5-02031 24.05.2017. 2

Jānis Brūders 4-00615 18.08.2015. 3

Jānis Brūders 5-00500 18.08.2015. 2

Kristaps Brūniņš 5-03677 15.10.2020. 2

Viesturs Brūniņš 3-01958 19.12.2018. 6

Mārtiņš Bubens 4-03868 19.09.2018. 3

Bernhard Buchner 4-05385 19.05.2021. 3

Vitālijs Bučinskis 3-01149 20.07.2016. 6

Vladimirs Budigins 4-04106 21.11.2018. 3

Vladimirs Budigins 4-04106 21.11.2018. 9

Edgars Bukavs 4-02849 26.05.2017. 3

Pāvels Bukrejevs 4-01801 06.04.2016. 3

Andris Buks 4-01692 06.04.2016. 3

Uģis Bukšs 4-05416 02.09.2021. 3

Kaspars Bulders 5-02451 20.04.2018. 2

Miķelis Edvards Bulmanis 5-03621 09.08.2019. 2

Oskars Buls 4-03208 22.12.2017. 3

Uldis Bumburs 4-03486 20.04.2018. 3

Uldis Bumburs 5-03703 22.04.2021. 2

Ivars Bungše 4-03454 18.04.2018. 3

Ivars Bungše 5-02429 18.04.2018. 2

Staņislavs Buraks 4-04367 19.12.2018. 3

Jānis Burģis 4-04322 19.12.2018. 3

Jānis Burģis 5-03093 19.12.2018. 2

Ilmārs Bušmanis 5-02694 19.09.2018. 2

Oļegs Bušnijs 4-02243 24.08.2016. 3

Oļegs Bušnijs 5-01653 24.08.2016. 2

Jānis Bušs 5-03084 19.12.2018. 2

Valentīns Butkevičs 4-04091 21.11.2018. 3

Ainārs Butkus 4-02567 22.02.2017. 3

Māris Būdnieks 2-00025 23.12.2018. 7

Ģirts Būmanis 5-03687 22.12.2020. 2

Rinalds Būmanis 4-02954 19.07.2017. 3

Guntis Būmeisters 4-02485 18.01.2017. 3

Guntis Būmeisters 5-01830 18.01.2017. 2

Oskars Caune 5-03219 23.12.2018. 2

Oskars Caune 6-00083 30.09.2016. 4

Aivars Caunīts 3-00651 13.11.2015. 6

Valērijs Caunīts 3-02333 27.05.2021. 6

Aleksandrs Ceicāns 4-04268 20.12.2018. 3

Dainis Celmiņš 4-04076 21.11.2018. 3

Dainis Celmiņš 5-02856 21.11.2018. 2

Kārlis Celmiņš 3-02293 29.10.2020. 6

Sandris Celmiņš 4-00946 11.11.2015. 3

Sandris Celmiņš 5-00750 11.11.2015. 2

Sandris Celmiņš 6-00154 19.12.2019. 4

Ģirts Celms 4-05256 22.07.2020. 3

Valdis Celms 4-02085 15.06.2016. 3

Juris Ceļmalnieks 4-00176 25.02.2015. 3

Juris Ceļmalnieks 5-00160 25.02.2015. 2

Uģis Cepurītis 5-03060 20.12.2018. 2

Jānis Cers 4-02677 29.03.2017. 3

Elmārs Cibis 4-05192 09.01.2020. 3

Aldis Cimermanis 4-02705 29.03.2017. 3

Ēriks Cimermanis 4-00060 21.01.2015. 3

Jānis Cinis 4-02710 29.03.2017. 3

Jānis Cinis 5-01966 29.03.2017. 2

Aleksandrs Cinne 4-04571 23.12.2018. 3

Vitālijs Cipļakovs 4-04316 19.12.2018. 3

Andris Circenis 4-04409 23.12.2018. 3

Arturs Circenis 4-00643 25.08.2015. 3

Arturs Circenis 5-00521 25.08.2015. 2

Edvīns Circenis 4-01592 23.03.2016. 3

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Edvīns Circenis 5-01223 23.03.2016. 2

Andris Cirmenieks 4-04572 23.12.2018. 3

Andris Cirmenieks 5-03223 23.12.2018. 2

Ēvalds Pēteris Cirsis 4-03672 27.06.2018. 3

Aigars Cīrulis 4-02709 29.03.2017. 3

Aigars Cīrulis 5-01965 29.03.2017. 2

Edgars Cīrulis 5-01793 23.11.2016. 2

Māris Cīrulis 4-03064 20.09.2017. 3

Māris Cīrulis 5-02200 22.09.2017. 2

Ralfs Cīrulis 5-03635 11.12.2019. 2

Toms Cīrulis 5-03668 18.09.2020. 2

Rolands Cukurs 4-02142 20.07.2016. 3

Rolands Cukurs 5-01593 20.07.2016. 2

Anatolijs Cunskis 4-04346 19.12.2018. 3

Jānis Cunskis 5-00946 16.12.2015. 2

Beata Cvečkovska 4-00285 05.05.2015. 3

Hermanis Cvetkovs 4-05378 18.05.2021. 3

Anton Čačo 3-02302 14.12.2020. 6

Juris Čagus 4-02696 29.03.2017. 3

Artūrs Čakste 4-03644 21.06.2018. 3

Rolands Čakšs 4-01409 17.02.2016. 3

Vitālijs Čaplinskis 4-00634 18.08.2015. 3

Vitālijs Čaplinskis 5-00513 18.08.2015. 2

Oļegs Čebotajevs 4-02254 24.08.2016. 3

Māris Čehovs 4-03091 18.10.2017. 3

Māris Čehovs 5-02210 18.10.2017. 2

Sergejs Čekans 4-01796 20.04.2016. 3

Didzis Čerbikovs 4-03567 16.05.2018. 3

Sergejs Čerkovskis 5-00334 17.06.2015. 2

Irina Irēna Černiša 4-02340 27.10.2016. 3

Aleksandrs Černiševs 4-04443 23.12.2018. 3

Ivans Černovs 4-01488 23.02.2016. 3

Andris Čerņavskis 5-01324 20.04.2016. 2

Jurijs Čerņikovs 3-01019 02.05.2016. 6

Valdis Čerpakovskis 4-00353 08.06.2015. 3

Valdis Čerpakovskis 5-01645 24.08.2016. 2

Ēriks Červinskis 4-02951 19.07.2017. 3

Ivars Česnauskis 4-04310 19.12.2018. 3

Andrejs Čevers 5-02703 19.09.2018. 2

Artūrs Čipats 4-02745 19.04.2017. 3

Aivars Čivčišs 4-01620 23.03.2016. 3

Aivars Čivčišs 5-01240 23.03.2016. 2

Einārs Čivkulis 4-03066 21.09.2017. 3

Arnis Čiževskis 3-00308 15.07.2015. 6

Dmitrijs Čižovs 4-01187 16.12.2015. 3

Ivars Čīma 5-02355 14.03.2018. 2

Jurijs Čmihovs 4-03458 18.04.2018. 3

Jurijs Čmihovs 5-02433 18.04.2018. 2

Juris Čubars 4-02083 15.06.2016. 3

Alvis Čudars 4-04326 19.12.2018. 3

Alvis Čudars 5-03097 19.12.2018. 2

Ēriks Čukans 4-03655 20.06.2018. 3

Emīls Čukurs 4-05233 03.06.2020. 3

Alfons Čupāns 3-00034 21.01.2015. 6

Iļja Čurins 4-04349 19.12.2018. 3

Andris Dadeika 4-02884 14.06.2017. 3

Andris Dadzis 4-05022 29.04.2019. 3

Egils Dadzis 4-05399 13.07.2021. 3

Mārtiņš Dadzītis 3-01523 23.11.2017. 6

Imants Daizis 4-02412 23.11.2016. 3

Armands Dalka 5-03723 15.09.2021. 2

Jurijs Daļeckis 4-00307 19.05.2015. 3

Vikentijs Daļeckis 4-02943 19.07.2017. 3

Vitālijs Daļeckis 4-02819 24.05.2017. 3

Aldis Dambis 4-01710 20.04.2016. 3

Uģis Dančauskis 5-02050 24.05.2017. 2

Tālivaldis Danga 4-02561 22.02.2017. 3

60


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Ēku projektēšanas, būvniecības, uzraudzības, ekspertīzes speciālisti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Informatīvā daļa

Sfēra

Tālivaldis Danga 5-01873 22.02.2017. 2

Gennady Danilyuk 3-00980 30.03.2016. 6

Aleksandrs Daņko 4-02132 20.07.2016. 3

Aleksandrs Daņko 5-01586 20.07.2016. 2

Gunārs Dardets 4-04466 23.12.2018. 3

Jevgenijs Daškevičs 4-05157 03.10.2019. 3

Igors Daukste 4-03730 18.07.2018. 3

Igors Daukste 5-02616 18.07.2018. 2

Armands Dauksts 4-01468 17.02.2016. 3

Armands Dauksts 4-01468 17.02.2016. 9

Jānis Dauksts 4-00174 25.02.2015. 3

Jānis Dauksts 5-00158 25.02.2015. 2

Jānis Daukšts 5-02176 23.08.2017. 2

Timur Davilov 4-03278 25.01.2018. 3

Emīls Dāvids 4-02871 14.06.2017. 3

Edmunds Dāvidsons 4-02482 18.01.2017. 3

Edmunds Dāvidsons 5-01828 18.01.2017. 2

Bart De Pauw 3-02179 02.07.2019. 6

Aleksandrs Degterevs 4-04577 23.12.2018. 3

Aleksandrs Degterevs 5-03225 23.12.2018. 2

Haralds Deģis 3-01599 21.02.2018. 6

Oskars Dejus 4-02570 22.02.2017. 3

Oskars Dejus 5-01878 22.02.2017. 2

Iļja Deņisovs 4-04394 23.12.2018. 3

Vladimirs Deņisovs 3-01601 21.02.2018. 6

Deniss Dergunovs 4-01275 20.01.2016. 3

Deniss Dergunovs 4-01275 20.01.2016. 9

Deniss Dergunovs 5-01016 20.01.2016. 2

Deniss Dergunovs 5-01016 20.01.2016. 8

Elena Derksene 4-00532 15.07.2015. 3

Vladimirs Deruks 4-01600 23.03.2016. 3

Voldemārs Dibaņins 5-01367 20.04.2016. 2

Andrejs Dibirovs 4-05382 18.05.2021. 3

Māris Dikmanis 4-03853 19.09.2018. 3

Māris Dikmanis 5-02704 19.09.2018. 2

Daneks Diks 3-01597 21.02.2018. 6

Gatis Diks 4-03779 15.08.2018. 3

Guntis Dimants 4-03976 23.10.2018. 3

Jānis Dimants 4-05219 09.03.2020. 3

Laimonis Dimants 4-03305 21.02.2018. 3

Laimonis Dimants 5-02319 21.02.2018. 2

Māris Dimants 4-00618 18.08.2015. 3

Māris Dimants 5-00503 18.08.2015. 2

Mareks Dimitrijevs 4-02554 22.02.2017. 3

Ivars Dimza 4-04366 19.12.2018. 3

Juris Dimza 3-02016 23.12.2018. 6

Krišjānis Dinsbergs 4-05333 09.03.2021. 3

Ivars Dinstmanis 4-03727 18.07.2018. 3

Ivars Dinstmanis 5-02615 18.07.2018. 2

Katerina Dinula 4-03206 22.12.2017. 3

Alla Dmitrijeva 4-05281 18.09.2020. 3

Andrejs Dmitrijevs 4-00239 22.04.2015. 3

Edvards Dmitrijevs 4-01169 16.12.2015. 3

Oļegs Dmitrijevs 4-04578 23.12.2018. 3

Andris Dobrovoļskis 4-04579 23.12.2018. 3

Aleksandrs Dokins 4-04580 23.12.2018. 3

Dairis Dombrovskis 4-05128 05.09.2019. 3

Egils Dombrovskis 4-01391 09.02.2016. 3

Haralds Dombrovskis 4-02908 27.06.2017. 3

Haralds Dombrovskis 5-02094 27.06.2017. 2

Jānis Doniņš 4-00054 21.01.2015. 3

Sergejs Dorofejevs 4-04111 21.11.2018. 3

Aleksandrs Dorogušs 4-05052 05.06.2019. 3

Aleksandrs Dorogušs 5-02196 21.09.2017. 2

Aleksejs Doroņins 4-04384 21.12.2018. 3

Viktors Dorožko 4-03054 20.09.2017. 3

Gļebs Draganovs 4-03659 20.06.2018. 3

Mārtiņš Draudiņš 4-02805 24.05.2017. 3

Mārtiņš Draudiņš 5-01331 20.04.2016. 2

Mārtiņš Draudiņš 5-01331 20.04.2016. 8

Mārtiņš Draudiņš 5-02030 24.05.2017. 2

Mārtiņš Draudiņš 6-00174 02.11.2020. 4

Reinis Draudiņš 4-04581 23.12.2018. 3

Elmārs Drātnieks 5-01789 23.11.2016. 2

Imants Dreiblats 4-03656 20.06.2018. 3

Imants Dreiblats 5-02565 20.06.2018. 2

Elita Dreimane 3-00099 25.02.2015. 6

Aiva Dreimane-Ozolzīle 3-00770 16.12.2015. 6

Aleksandra Drozdoviča 3-02017 23.12.2018. 6

Anatolijs Drozdovs 4-03593 24.05.2018. 3

Oļegs Drozdovs 4-03794 15.08.2018. 3

Kaspars Drubazs 4-03146 22.11.2017. 3

Kaspars Drubazs 5-02243 22.11.2017. 2

Salvis Druvaskalns 4-04793 23.12.2018. 3

Tatjana Dubina 4-02307 21.09.2016. 3

Tatjana Dubina 4-02307 21.09.2016. 9

Tatjana Dubina 5-01710 21.09.2016. 8

Dmitrijs Dubins 4-00079 28.01.2015. 3

Dmitrijs Dubins 4-03168 23.11.2017. 3

Leonards Dubkevičs 3-01171 24.08.2016. 6

Leonards Dubkevičs 5-01658 24.08.2016. 2

Leonards Dubkevičs 5-01658 24.08.2016. 8

Viktors Dubovs 4-01532 09.03.2016. 3

Aleksandrs Dubovskis 4-04269 20.12.2018. 3

Valdis Dubrovskis 4-05336 15.03.2021. 3

Anita Ducena 3-00321 28.07.2015. 6

Viktors Dudars 4-03024 23.08.2017. 3

Arnis Dukaļskis 4-02045 15.06.2016. 3

Arnis Dukaļskis 5-01526 15.06.2016. 2

Sergejs Duks 4-03544 16.05.2018. 3

Didzis Dumbris 4-01724 22.04.2016. 3

Uldis Dundurs 4-03951 17.10.2018. 3

Astrīda Dutkeviča 4-02188 23.08.2016. 3

Astrīda Dutkeviča 5-01616 23.08.2016. 2

Andris Dūmiņš 4-04104 21.11.2018. 3

Andris Dūmiņš 5-02874 21.11.2018. 2

Arnis Dzalbs 5-02351 14.03.2018. 2

Bruno Dzalbs 4-04444 23.12.2018. 3

Bruno Dzalbs 5-03157 23.12.2018. 2

Ēriks Dzalbs 4-03387 16.03.2018. 3

Jānis Dzalbs 5-01221 23.03.2016. 2

Kaspars Dzeguze 4-04583 23.12.2018. 3

Baiba Dzene 4-05384 19.05.2021. 3

Armands Dzenis 5-03579 05.06.2019. 2

Jānis Dzenis 3-02320 09.03.2021. 6

Jānis Dzenis 4-02111 05.07.2016. 3

Jānis Dzenis 5-01566 05.07.2016. 2

Rihards Dzenis 5-03228 23.12.2018. 2

Guntars Dzenītis 4-01417 17.02.2016. 3

Guntars Dzenītis 5-01098 17.02.2016. 2

Dainis Dzērvītis 4-00055 21.01.2015. 3

Sandis Dzērvītis 4-00224 16.04.2015. 3

Sandis Dzērvītis 5-02156 23.08.2017. 2

Artis Dzirkalis 3-01884 21.11.2018. 6

Artis Dzirkalis 5-02897 21.11.2018. 2

Oskars Dzirnieks 4-00286 29.04.2015. 3

Oskars Dzirnieks 5-00254 29.04.2015. 2

Maksims Dzivuļskis 3-01388 26.05.2017. 6

Serhiy Dzyuman 4-02639 22.03.2017. 3

Serhiy Dzyuman 5-01924 22.03.2017. 2

Gundars Dzīle 4-01165 16.12.2015. 3

Aleksejs Dzjuba 4-03675 27.06.2018. 3

Aivars Džeriņš 5-03229 23.12.2018. 2

Kirils Džuvaga 3-02250 03.06.2020. 6

Ionut Ealangi 3-02351 10.09.2021. 6

Kristaps Eglājs 4-03209 22.12.2017. 3

Janīna Egle 3-01487 18.10.2017. 6

Reinis Egle 4-02755 21.04.2017. 3

Andris Eglītis 4-03681 27.06.2018. 3

Andris Eglītis 5-02586 27.06.2018. 2

Arvīds Eglītis 4-03095 18.10.2017. 3

Arvīds Eglītis 5-02213 18.10.2017. 2

Edgars Eglītis 4-02507 20.01.2017. 3

Indulis Eglītis 4-04093 21.11.2018. 3

Indulis Eglītis 5-02863 21.11.2018. 2

Normunds Eglītis 5-01105 17.02.2016. 2

Sandis Eglītis 3-00306 15.07.2015. 6

Sandis Eglītis 6-00092 05.12.2016. 5

Uldis Eglītis 5-01709 21.09.2016. 2

Valdis Edvīns Eglītis 4-03620 20.06.2018. 3

Pēteris Eihenbaums 5-02430 18.04.2018. 2

Raimonds Eizenšmits 4-00929 11.11.2015. 3

Raimonds Eizenšmits 5-00740 11.11.2015. 2

Ingrīda Eklone 4-02741 19.04.2017. 3

Ingrīda Eklone 5-01986 19.04.2017. 2

Egils Elksnis 4-02068 15.06.2016. 3

Egils Elksnis 4-02068 15.06.2016. 9

Verners Elksnis 4-03744 19.07.2018. 3

Tālis Eltermanis 4-03634 19.06.2018. 3

Tālis Eltermanis 5-03231 23.12.2018. 2

Helēna

Endriksone-Severnaja 4-04085 21.11.2018. 3

Helēna

Endriksone-Severnaja 5-02860 21.11.2018. 2

Aldis Ermansons 4-03374 14.03.2018. 3

Aldis Ermansons 5-02361 14.03.2018. 2

Kārlis Ermansons 4-01339 26.01.2016. 3

Leonīds Ermansons 4-03094 18.10.2017. 3

Leonīds Ermansons 5-02212 18.10.2017. 2

Viktors Ermansons 4-01909 10.05.2016. 3

Gints Ernstsons 4-00407 17.06.2015. 3

Gints Ernstsons 5-00342 17.06.2015. 2

Jānis Erts 3-01123 15.06.2016. 6

Jānis Erts 4-02063 15.06.2016. 3

Inta Ezergala 4-03156 22.11.2017. 3

Inta Ezergala 5-02249 22.11.2017. 2

Reinis Ezeriņš 4-00146 25.02.2015. 3

Aivars Ezernieks 4-03852 19.09.2018. 3

Aivars Ezernieks 5-02702 19.09.2018. 2

Elīna Ēdolfa 4-03070 21.09.2017. 3

Pēteris Ērglis 4-03953 17.10.2018. 3

Toms Ēriķis 4-03915 17.10.2018. 3

Voldemārs Ēvele 5-02592 27.06.2018. 2

Voldemārs Ēvele 6-00153 19.12.2019. 4

Uģis Fausts 3-00797 16.12.2015. 6

Uģis Fausts 4-04588 23.12.2018. 3

Uģis Fausts 5-03232 23.12.2018. 2

Oļegs Fedjaņins 4-04073 21.11.2018. 3

Jānis Fedotovs 4-03769 15.08.2018. 3

Ilmārs Feldmanis 4-03673 27.06.2018. 3

Jānis Feldmanis 4-02610 24.02.2017. 3

Mārcis Feldmanis 4-02657 30.03.2017. 3

Māris Feldmanis 5-00384 30.06.2015. 2

Klāvs Felšs 5-03536 22.02.2019. 2

Pauls Feodorovs 4-05357 19.04.2021. 3

Aleksandrs Feofilovs 4-03750 18.07.2018. 3

Aleksandrs Feofilovs 5-02626 18.07.2018. 2

Adam Mieczyslaw Ferenz 3-01535 11.12.2017. 6

Boriss Filatovs 5-02121 19.07.2017. 2

Sergejs Filatovs 4-01206 22.12.2015. 3

Jurijs Fiļipovs 4-03107 18.10.2017. 3

61


Ēku projektēšanas, būvniecības, uzraudzības, ekspertīzes speciālisti

Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Jurijs Fiļipovs 5-02216 18.10.2017. 2

Sergejs Fiļippovs 4-04589 23.12.2018. 3

Bruno Fībigs 4-03785 16.08.2018. 3

Bruno Fībigs 4-03785 16.08.2018. 9

Bruno Fībigs 5-02549 20.06.2018. 2

Bruno Fībigs 5-02549 20.06.2018. 8

Ēriks Fībigs 5-02374 16.03.2018. 2

Mārtiņš Fībigs 3-01595 21.02.2018. 6

Georgijs Fjodorovs 4-02949 19.07.2017. 3

Jurģis Fokerots 4-05230 03.06.2020. 3

Iraida Fokova 3-01558 17.01.2018. 6

Inta Fomina 5-03234 23.12.2018. 2

Ivars Francis 4-02740 19.04.2017. 3

Edmunds Freibergs 4-00864 15.10.2015. 3

Jānis Freibergs 4-02037 16.06.2016. 3

Matīss Freibergs 5-02728 03.10.2018. 2

Einārs Freiborns 4-01945 18.05.2016. 3

Lauris Freidenbergs 4-03687 27.06.2018. 3

Raivis Freidensons 4-05196 07.02.2020. 3

Vadims Freimans 4-02086 15.06.2016. 3

Jānis Fricsons 4-04373 19.12.2018. 3

Jānis Fricsons 5-03132 19.12.2018. 2

Edmunds Frīdenbergs 4-04590 23.12.2018. 3

Guntars Frīdenbergs 4-03072 26.09.2017. 3

Guntars Frīdenbergs 5-02211 18.10.2017. 2

Aleksandrs Frolovs 4-01723 20.04.2016. 3

Aleksandrs Frolovs 5-01320 20.04.2016. 2

Sergejs Frolovs 5-00021 18.12.2014. 2

Aldis Fromanis 4-04343 19.12.2018. 3

Aldis Fromanis 4-04343 19.12.2018. 9

Aldis Fromanis 5-03104 19.12.2018. 2

Aldis Fromanis 6-00093 05.12.2016. 4

Kaspars Fromanis 4-02176 16.08.2016. 3

Kaspars Fromanis 6-00126 06.02.2019. 4

Mārtiņš Fronts 4-02744 19.04.2017. 3

Lilija Gabinska 3-01754 15.08.2018. 6

Alfrēds Gabrāns 4-05006 25.03.2019. 3

Natālija Gabrena 4-04523 23.12.2018. 3

Vladislavs Gabrens 4-03008 23.08.2017. 3

Vladislavs Gabrens 5-02161 23.08.2017. 2

Lauris Gadzāns 4-05349 08.04.2021. 3

Andris Gaidelions 3-02328 10.05.2021. 6

Jānis Gaigals 4-01173 16.12.2015. 3

Jānis Gaigals 5-00944 16.12.2015. 2

Jānis Gailāns 4-05131 05.09.2019. 3

Natālija Gaile 4-04591 23.12.2018. 3

Raivo Gailis 4-03439 18.04.2018. 3

Dzintars Gailītis 4-03482 19.04.2018. 3

Einārs Gailītis 4-03837 19.09.2018. 3

Reinis Gailītis 3-02223 09.12.2019. 6

Gatis Gailums 4-00038 17.12.2014. 3

Gatis Gailums 5-00042 17.12.2014. 2

Aleksandrs Gaisins 4-00968 11.11.2015. 3

Olga Galančuka 5-01736 26.10.2016. 2

Mārcis Galejs 3-02355 22.09.2021. 6

Oskars Galveits 4-04323 19.12.2018. 3

Eduards Gamajūnovs 5-01330 20.04.2016. 2

Agnese Ganceva-Tupule 4-04467 23.12.2018. 3

Nataļja Garajeva 4-00150 25.02.2015. 3

Rašids Garajevs 4-00151 25.02.2015. 3

Andris Garančs 4-01706 20.04.2016. 3

Andris Garančs 5-01308 20.04.2016. 2

Ivars Gardovičs 4-03955 17.10.2018. 3

Valdis Garjānis 4-02069 15.06.2016. 3

Valdis Garklāvs 4-00278 04.05.2015. 3

Viktors Gasjuļs 4-02697 29.03.2017. 3

Igors Gasparaitis 4-02723 19.04.2017. 3

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Mārtiņš Gavars 4-05251 08.07.2020. 3

Dmitrijs Gavilovskis 4-02680 29.03.2017. 3

Dmitrijs Gavilovskis 5-01948 29.03.2017. 2

Andrejs Gavrilovs 4-01288 20.01.2016. 3

Andrejs Gavrilovs 5-01026 20.01.2016. 2

Artūrs Gavrilovs 4-05271 13.08.2020. 3

Jevgenijs Gecko 2-00017 24.02.2017. 7

Mārcis Gedrovičs 4-00648 25.08.2015. 3

Juris Geidāns 4-00932 11.11.2015. 3

Dainis Gelbergs 3-02222 09.12.2019. 6

Gints Gemzis 4-04088 21.11.2018. 3

Gints Gemzis 5-02861 21.11.2018. 2

Gints Gemzis 6-00118 28.03.2018. 4

Edijs Gercs 3-01779 19.09.2018. 6

Aivars Gilucis 2-00014 23.11.2016. 7

Arnis Gimbutis 4-01278 20.01.2016. 3

Mareks Gindra 3-02260 19.06.2020. 6

Nadežda Giptere 5-02772 17.10.2018. 2

Jānis Girnis 4-02127 20.07.2016. 3

Jānis Girnis 5-01583 20.07.2016. 2

Viktors Giršsons 4-01447 17.02.2016. 3

Viktors Giršsons 5-01120 17.02.2016. 2

Aleksandrs Gjunsburgs 4-04592 23.12.2018. 3

Konstantīns Gladuščenko 4-00635 18.08.2015. 3

Konstantīns Gladuščenko 5-02353 14.03.2018. 2

Mihails Glazunovs 3-00875 09.02.2016. 6

Oļegs Gluščenko 4-03801 15.08.2018. 3

Anita Goba 3-01101 08.06.2016. 6

Diāna Golubeva 4-04460 23.12.2018. 3

Juris Golubovs 4-00537 15.07.2015. 3

Juris Golubovs 5-00434 15.07.2015. 2

Anatolijs Goļevs 4-00389 17.06.2015. 3

Anatolijs Goļevs 5-00332 17.06.2015. 2

Viktors Goļevs 4-00620 18.08.2015. 3

Viktors Goļevs 5-00505 18.08.2015. 2

Aleksandrs Gorbačovs 4-03738 18.07.2018. 3

Oļegs Gorbačovs 4-03869 19.09.2018. 3

Ņikita Gorbatko 4-05323 22.12.2020. 3

Jūlija Gorbunova 3-01965 19.12.2018. 6

Nikolajs Gorbunovs 4-04080 21.11.2018. 3

Nikolajs Gorbunovs 5-02857 21.11.2018. 2

Aleksandrs Gordijenko 4-01584 23.03.2016. 3

Aleksandrs Gordijenko 5-01216 23.03.2016. 2

Vadims Goremikins 3-01560 18.01.2018. 6

Viktors Gorjunovs 4-03920 17.10.2018. 3

Igors Gorniks 4-00101 18.02.2015. 3

Deniss Gorobecs 4-03946 17.10.2018. 3

Jurijs Gorodjanskis 3-00352 18.08.2015. 6

Sigita Gotlaufa 3-02327 10.05.2021. 6

Guntis Grabovskis 6-00142 10.07.2019. 1

Vladimirs Grabovskis 4-03200 20.12.2017. 3

Vladimirs Grabovskis 5-02274 20.12.2017. 2

Artūrs Grahoļskis 4-05424 23.09.2021. 3

Gunārs Grandāns 4-02441 14.12.2016. 3

Denis Grands 4-03231 17.01.2018. 3

Aldis Grasmanis 3-01610 14.03.2018. 6

Jānis Graudulis 3-01286 22.02.2017. 6

Jānis Graudulis 4-04593 23.12.2018. 3

Jānis Graudulis 5-01865 21.02.2017. 2

Jānis Graudulis 6-00045 14.06.2016. 4

Jānis Graudulis 6-00045 14.06.2016. 5

Mārtiņš Graudulis 4-03930 17.10.2018. 3

Ģirts Grauze 4-03787 15.08.2018. 3

Ģirts Grauze 5-02655 15.08.2018. 2

Ralfs Grauze 5-03642 09.03.2020. 2

Jānis Grāmatnieks 4-03743 19.07.2018. 3

Kārlis Grāmatnieks 4-00672 04.09.2015. 3

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Kārlis Grāmatnieks 5-00540 04.09.2015. 2

Māris Grāvītis 3-02019 23.12.2018. 6

Māris Grāvītis 6-00137 12.04.2019. 5

Andris Grebežs 5-01226 23.03.2016. 2

Aleksandrs Grečuha 4-01693 06.04.2016. 3

Anatolijs Grečuha 4-02304 21.09.2016. 3

Jānis Greiškalns 4-01639 23.03.2016. 3

Staņislavs Gribusts 5-02870 21.11.2018. 2

Artjoms Gridņevs 4-00486 02.07.2015. 3

Didzis Grieze 4-05368 05.05.2021. 3

Didzis Grieze 5-02562 21.06.2018. 2

Edgars Grieze 5-02556 20.06.2018. 2

Andris Griezītis 4-04097 21.11.2018. 3

Andris Griezītis 5-02866 21.11.2018. 2

Sergejs Grigorjans 4-03441 18.04.2018. 3

Sergejs Grigorjans 5-02420 18.04.2018. 2

Aleksandrs Grigorjevs 3-02020 23.12.2018. 6

Andrejs Grigorjevs 4-01302 20.01.2016. 3

Andrejs Grigorjevs 5-01036 20.01.2016. 2

Dmitrijs Grigorjevs 4-03933 17.10.2018. 3

Igors Grigorjevs 4-00716 16.09.2015. 3

Jurijs Grigorjevs 4-02228 24.08.2016. 3

Ingars Grimza 4-03378 14.03.2018. 3

Gunārs Grinbergs 4-01408 17.02.2016. 3

Gunārs Grinbergs 5-01091 17.02.2016. 2

Valdis Grinpukals 4-04431 23.12.2018. 3

Valdis Grinpukals 4-04431 23.12.2018. 9

Kristaps Grinšpons 4-05176 13.11.2019. 3

Gints Grišulis 4-00179 25.02.2015. 3

Gints Grišulis 5-00162 25.02.2015. 2

Anita Grīnfelde 2-00026 23.12.2018. 7

Artūrs Grīnis 4-05047 05.06.2019. 3

Roberts Grīnis 4-01982 25.05.2016. 3

Roberts Grīnis 5-03080 19.12.2018. 2

Jānis Grīnmanis 4-03453 18.04.2018. 3

Artūrs Grīns 4-03574 16.05.2018. 3

Kristers Grīva 4-05423 23.09.2021. 3

Jeļena Grjazniha 4-03583 17.05.2018. 3

Juris Grodņa 4-02413 23.11.2016. 3

Juris Grodņa 4-02413 23.11.2016. 9

Vjačeslavs Gromatovičs 4-05202 11.02.2020. 3

Guntars Grosbahs 4-02844 24.05.2017. 3

Guntars Grosbahs 5-02049 24.05.2017. 2

Vladimirs Groznovs 4-03732 18.07.2018. 3

Mārtiņš Grundmanis 4-02830 24.05.2017. 3

Jānis Gruntmanis 4-01770 24.04.2016. 3

Jānis Gruntmanis 5-01346 24.04.2016. 2

Kalvis Gruntmanis 4-02986 15.08.2017. 3

Kalvis Gruntmanis 5-02141 15.08.2017. 2

Eduards Gruzovs 4-00515 17.07.2015. 3

Inesis Grūbe 4-03611 20.06.2018. 3

Inesis Grūbe 5-02546 20.06.2018. 2

Igors Guba 5-03153 23.12.2018. 2

Alvina Gudele 4-03548 16.05.2018. 3

Alvina Gudele 5-02499 16.05.2018. 2

Anatolijs Guks 4-02128 20.07.2016. 3

Māris Gulāns 4-01986 25.05.2016. 3

Aivars Gulbis 5-00249 04.05.2015. 2

Aldis Gulbis 4-03949 17.10.2018. 3

Aldis Gulbis 5-02767 17.10.2018. 2

Elmārs Gulbis 5-02450 20.04.2018. 2

Jānis Gulbis 4-02811 24.05.2017. 3

Mārcis Gulbis 4-03159 22.11.2017. 3

Mārcis Gulbis 5-02251 22.11.2017. 2

Mārtiņš Gulbis 4-05159 03.10.2019. 3

Raimonds Gulbis 4-03573 16.05.2018. 3

Raitis Gultnieks 4-01582 26.03.2016. 3

62


Sīkāku informāciju skatīt: www.abc.lv

Ēku projektēšanas, būvniecības, uzraudzības, ekspertīzes speciālisti

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Sfēra

Vārds,

uzvārds

Sertifikāta

nr.

Piešķiršanas

datums

Informatīvā daļa

Sfēra

Raitis Gultnieks 5-01214 26.03.2016. 2

Jurijs Guļbinovs 4-03342 22.02.2018. 3

Juris Guščiks 4-00828 14.10.2015. 3

Zigurds Gutāns 5-00506 18.08.2015. 2

Dinārs Gūtmanis 4-02563 22.02.2017. 3

Dinārs Gūtmanis 5-01874 22.02.2017. 2

Juris Ģērmanis 4-01866 11.05.2016. 3

Juris Ģērmanis 5-01412 11.05.2016. 2

Margarita Hapova 3-01964 19.12.2018. 6

Andrejs Harčenkovs 4-01514 09.03.2016. 3

Jurijs Haritonovs 4-00461 30.06.2015. 3

Aleksandrs Harlaps 4-03379 14.03.2018. 3

Inguna Hartmane 3-00777 16.12.2015. 6

Oļegs Haruta 4-04154 29.11.2018. 3

Ivars Haselbaums 5-01701 21.09.2016. 2

Bernd Heer 2-00031 10.09.2021. 7

Arnis Heinrihsons 5-01707 21.09.2016. 2

Stephen Geoffrey

Heneghan 4-05395 06.07.2021. 3

Ilze Henricī-Gulbe 4-05130 05.09.2019. 3

Māris Hesse 5-03679 29.10.2020. 2

Ljubov Hitt 3-02245 10.03.2020. 6

Oļegs Hlusovs 4-03469 17.04.2018. 3

Oļegs Hlusovs 5-02439 17.04.2018. 2

Igors Hļebņikovs 4-03188 20.12.2017. 3

Jānis Hmeļņickis 4-04596 23.12.2018. 3

Einārs Holms 4-04597 23.12.2018. 3

Einārs Holms 5-03237 23.12.2018. 2

Sergejs Holods 4-03919 17.10.2018. 3

Jānis Holštroms 4-05168 12.11.2019. 3

Vitālijs Hrapovs 4-03438 18.04.2018. 3

Vitālijs Hrapovs 5-02418 18.04.2018. 2

Vladimirs Hudorožkovs 4-04337 19.12.2018. 3

Mārtiņš Iesalnieks 4-03239 17.01.2018. 3

Mārtiņš Iesalnieks 5-02290 17.01.2018. 2

Jānis Ieviņš 4-00529 15.07.2015. 3

Jānis Ieviņš 5-00426 15.07.2015. 2

Uldis Ieviņš 4-02248 24.08.2016. 3

Guntars Igaunis 4-04130 26.11.2018. 3

Jānis Igaunis 4-04516 23.12.2018. 3

Jānis Igaunis 5-02292 17.01.2018. 2

Kaspars Igaunis 4-01962 18.05.2016. 3

Kaspars Igaunis 5-01476 18.05.2016. 2

Oļegs Ignaškins 4-04529 23.12.2018. 3

Paulis Ignatjevs 4-02591 22.02.2017. 3

Sergejs Ignatjevs 4-04375 19.12.2018. 3

Vitālijs Ignatjevs 4-05051 05.06.2019. 3

Andrejs Ignatovičs 4-03010 23.08.2017. 3

Igors Ilarionovs 4-01910 10.05.2016. 3

Artūrs Illarionovs 3-00907 23.02.2016. 6

Anatolijs Iļjins 4-03942 17.10.2018. 3

Ints Indāns 2-00008 23.02.2016. 7

Jurijs Indriksons 4-03585 17.05.2018. 3

Juris Induss 4-02684 29.03.2017. 3

Nauris Inovskis 3-01191 23.09.2016. 6

Jānis Ipatjevs 4-03365 14.03.2018. 3

Svetlana Ipoļitova 3-01047 11.05.2016. 6

Jānis Irbe 3-01728 18.07.2018. 6

Viktors Isajevs 4-05211 09.03.2020. 3

Juzefa Isakova 5-00150 25.02.2015. 2

Gaļina Ivanova 3-01103 08.06.2016. 6

Aleksandrs Ivanovs 4-03232 17.01.2018. 3

Andrejs Ivanovs 3-01429 21.07.2017. 6

Jurijs Ivanovs 4-02339 27.10.2016. 3

Mārtiņš Ivanovs 4-03116 18.10.2017. 3

Nikolajs Ivanovs 4-03907 11.10.2018. 3

Pavels Ivanovs 3-00270 30.06.2015. 6

Vasilijs Ivanovs 4-01907 10.05.2016. 3

Broņislavs Ivanovskis 4-03141 22.11.2017. 3

Jānis Ivanovskis 4-03007 23.08.2017. 3

Jānis Ivanovskis 5-02160 23.08.2017. 2

Jānis Ivbulis 5-00766 13.11.2015. 2

Arnis Ivuškāns 3-00143 22.04.2015. 6

Arnis Ivuškāns 4-00237 22.04.2015. 3

Sintija Izaja 4-02281 23.09.2016. 3

Romuald Yakimovich 4-00326 25.05.2015. 3

Alens Jablonskis 4-02143 20.07.2016. 3

Pavels Jablonskis 4-03463 18.04.2018. 3

Nikolajs Jakimovs 4-00718 16.09.2015. 3

Aleksejs Jakimuškins 4-04601 23.12.2018. 3

Ludmila Jakoveca 3-02022 23.12.2018. 6

Andrejs Jakovļevs 3-00775 16.12.2015. 6

Sergejs Jakovļevs 4-00413 17.06.2015. 3

Sergejs Jakovļevs 4-02283 23.09.2016. 3

Sergejs Jakovļevs 5-00346 17.06.2015. 2

Sergejs Jakovļevs 5-01595 22.07.2016. 2

Viktors Jakovļevs 4-03539 16.05.2018. 3

Viktors Jakovļevs 5-02495 16.05.2018. 2

Gunārs Jakubovičs 3-01380 24.05.2017. 6

Gunārs Jakubovičs 6-00143 01.08.2019. 5

Juris Jakunovs 4-00388 17.06.2015. 3

Juris Jakunovs 5-00331 17.06.2015. 2

Roberts Jakušonoks 3-01690 16.05.2018. 6