Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija -

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās izglītības programma «Ēdināšanas pakalpojumi» mācību priekšmets «Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija» izstrādāts ESF projekta “Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošana un īstenošana” ietvaros 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3./09/APIA/VIAA/021 1

 • Page 2 and 3: Ēdināšanas uzņēmuma darba orga
 • Page 4 and 5: Sabiedriskās ēdināšanas nozare
 • Page 6 and 7: • I tūkstošgadē p.m.ē. Romas
 • Page 8 and 9: • Viduslaikos nozīmīgu vietu vi
 • Page 10 and 11: Ēdināšanas uzņēmumu attīstīb
 • Page 12 and 13: • Ceļotāji izmantoja iebraucam
 • Page 14 and 15: Ēdināšanas uzņēmumu veidi to r
 • Page 16 and 17: • Uzľēmumi ar pilnu ražošanas
 • Page 18 and 19: Rietumu valstīs ēdināšanas uzľ
 • Page 20 and 21: • Apmeklētājiem tiek piedāvāt
 • Page 22 and 23: Restorānu klasifikācija • Pēc
 • Page 24 and 25: Nacionālais restorāns (folkloras)
 • Page 26 and 27: Specializētais restorāns Darbība
 • Page 28 and 29: Muzikālais un koncertu restorāns
 • Page 30 and 31: Hoteļu restorāni Restorāns ir da
 • Page 32 and 33: Pašapkalpošanās restorāns (ātr
 • Page 34 and 35: • Bāri Tie ir ēdināšanas uzľ
 • Page 36 and 37: • Tavernas un krogi Tas ir neform
 • Page 38 and 39: Uzņēmuma veids Ēdināšanas uzņ
 • Page 40 and 41: Mākslas galeriju, izstāžu zāļu
 • Page 42 and 43: Mājas uzdevums • Izveidot restor
 • Page 44 and 45: Ēdināšanas uzņēmuma organizato
 • Page 46 and 47: • Darbinieki iedalās trīs pamat
 • Page 48 and 49: Šefpavārs Pavāri Konditori Resto
 • Page 50 and 51: Telpu plānošana ēdināšanas uz
 • Page 52 and 53:

  Uzņēmuma telpu funkcionālā un t

 • Page 54 and 55:

  Ēdināšanas uzņēmuma telpu ieda

 • Page 56 and 57:

  • Sakņu un dārzeņu noliktava -

 • Page 58 and 59:

  • Taru iedala: 1. ilgstoši lieto

 • Page 60 and 61:

  • Grīdu segumam jābūt ūdens n

 • Page 62 and 63:

  Dārzeņu apstrādes telpa • Dār

 • Page 64 and 65:

  Gaļas - zivju apstrādes telpa •

 • Page 66 and 67:

  • Mazos un vidējos uzľēmumos g

 • Page 68 and 69:

  Karsto ēdienu gatavošanas telpa j

 • Page 70 and 71:

  • Karstajā cehā tiek vārīti a

 • Page 72 and 73:

  Sadale Sadale ir ēdienu izsniegša

 • Page 74 and 75:

  Nepieciešamās telpas konditorejas

 • Page 76 and 77:

  • Vietā, kur notiek mīklas gata

 • Page 78 and 79:

  Galda trauku mazgātava • Tā ir

 • Page 80 and 81:

  Telpa pārtikas atkritumiem • Š

 • Page 82 and 83:

  Tehniskās telpas Dažādas remonta

 • Page 84 and 85:

  Telpas apmeklētāju apkalpošanai

 • Page 86 and 87:

  • Estrādes un deju laukumi ir at

 • Page 88 and 89:

  Restorāna telpu apjomu plānošana

 • Page 90 and 91:

  Mikroklimats Ēdināšanas uzľēmu

 • Page 92 and 93:

  Ražošanas telpas nosaukums Pusdie

 • Page 94 and 95:

  Projektēšanas īpatnības Interje

 • Page 96 and 97:

  • Zālei jābūt nodalītai no da

 • Page 98 and 99:

  Ārējais skats • Ēkas fasāde p

 • Page 100 and 101:

  Mēbeles Mēbelēm jābūt saskaľo

 • Page 102 and 103:

  Aptuvenās telpu platības normas,

 • Page 104 and 105:

  • Ražošanā jāľem vērā, ka

 • Page 106 and 107:

  Restorānu biznesa reklāmas īpatn

 • Page 108 and 109:

  Reklāmas uzdevumi: • iepazīstin

 • Page 110 and 111:

  3. visas iespējamās atlaides, dis

 • Page 112 and 113:

  • Pasta reklāma (brošūras, vē

 • Page 114 and 115:

  • Ekspo - Piedalīšanās izstād

 • Page 116 and 117:

  • Iekšējā reklāma Tās ir viz

 • Page 118 and 119:

  Iekšējais PR: • darbinieku apta

 • Page 120 and 121:

  Netiešā reklāma Netiešā reklā

 • Page 122 and 123:

  Patstāvīgais darbs • Sastādīt

 • Page 124 and 125:

  Atlaižu veidi • Bonusu sistēma

 • Page 126 and 127:

  Pārtikas pasūtīšana Piegādes u

 • Page 128 and 129:

  Sagādes avotu izvēles kritēriji

 • Page 130 and 131:

  Pirmais noteikums • Produktu sert

 • Page 132 and 133:

  Trešais noteikums • Piegādātā

 • Page 134 and 135:

  Piegādes un pieņemšanas noteikum

 • Page 136 and 137:

  Produktu izvēles nosacījumi • P

 • Page 138 and 139:

  Izejvielu uzglabāšanas nosacījum

 • Page 140 and 141:

  Kādi paņēmieni pagarina uzglabā

 • Page 142 and 143:

  • Gatavo ēdienu realizācijas la

 • Page 144 and 145:

  Kādi administratīvie sodi paredz

 • Page 146 and 147:

  Pārtikas apstrādes terminoloģija

 • Page 148 and 149:

  • Pārtikas higiēna- pasākumu u

 • Page 150 and 151:

  Higiēnas prasības telpu uzkopšan

 • Page 152 and 153:

  Ūdens patēriņa normas ēdināša

 • Page 154 and 155:

  Pavāra darba pienākumi Pavāra pi

 • Page 156 and 157:

  Šefpavāra darba pienākumi: Ražo

 • Page 158 and 159:

  Šefpavāram jābūt zināšanām p

 • Page 160 and 161:

  Šefpavāra atbildība • Par savu

 • Page 162 and 163:

  Tehnoloģiskā karte Tehnoloģiskaj

 • Page 164 and 165:

  Tehnoloģiskās kartes turpinājums

 • Page 166 and 167:

  Kalkulācijas karte • Uzľēmuma

 • Page 168 and 169:

  Izejvielu kvalitatīvais un kvantit

 • Page 170 and 171:

  Vidējie svara zudumi pirmapstrād

 • Page 172 and 173:

  Viens no identifikācijas veidiem i

 • Page 174 and 175:

  Realizācijas apstākļi. Tehnoloģ

 • Page 176 and 177:

  • Pašgatavotai produkcijai (pusf

 • Page 178 and 179:

  Organoleptiskie rādītāji Produkt

 • Page 180 and 181:

  Mikrobioloģiskie rādītāji Rakst

 • Page 182 and 183:

  Iegādes datums 07.03. 2011. Produk

 • Page 184 and 185:

  • Kā iemesli var būt: 1. Dabisk

 • Page 186 and 187:

  Plānveidīgās un pēkšņās inve

 • Page 188 and 189:

  • Materiālās vērtības tiek p

 • Page 190 and 191:

  • Inventarizācijas laikā tiek n

 • Page 192 and 193:

  ĒU cenu politika • Ēdināšanas

 • Page 194 and 195:

  Cenu noteikšanas metodes 1. Salīd

 • Page 196 and 197:

  3. Tirgus metode Dažādiem ēdieni

 • Page 198 and 199:

  Kalkulācijas karte • Kalkulācij

 • Page 200 and 201:

  • Ēdieni “noslēpumi” - risk

 • Page 202 and 203:

  • Ēdieni “klaiņojošie suņi

 • Page 204 and 205:

  Ēdināšanas uzņēmumu attīstīb

 • Page 206 and 207:

  Pakalpojumu kvalitāti raksturo:

 • Page 208 and 209:

  Ēdināšanas uzņēmumu uzdevumi v

 • Page 210 and 211:

  Kā uzlabot apkalpošanas kvalitāt

 • Page 212:

  • kvalitāte Galvenie principi kl

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Darba vides riska novertešanas metode