Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmumu

Ēdināšanas uzņēmumu attīstība Latvijā • Zviedru valdīšanas laikā, 1630.gadā tika izdota rīkojums, ka uz stratēģiski svarīgajiem ceļiem iebraucamām vietām jābūt ik pēc trim jūdzēm (Zviedrijas 1 jūdze = 10,7 km) , kur zirgam atspirdzināties un atgūt spēkus tālākajam ceļam. Rīkojums tapa izdots, lai būtu iespēja nogādāt pasta sūtījumus. • Viena no iebraucamām vietām ir aplūkojama Latvijas Etnogrāfiskajā muzejā. Tā atradās Bauskas apgabala Vecumnieku draudzē, būvēta 1841.gadā. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 10

Vecumnieku draudzes iebraucamā vieta 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 11

 • Page 1 and 2: Mācību-metodiskais līdzeklis Pro
 • Page 3 and 4: Ēdināšanas uzņēmumu attīstīb
 • Page 5 and 6: Ēdināšanas nozares vēsture Ēdi
 • Page 7 and 8: • Privāto iebraucamo vietu attī
 • Page 9: Ēdināšanas uzņēmumu attīstīb
 • Page 13 and 14: • Sākot ar 18.gs. beigām Latvij
 • Page 15 and 16: Ēdināšanas uzņēmumu veidi •
 • Page 17 and 18: Ēdināšanas uzņēmumu raksturoju
 • Page 19 and 20: Pilna servisa restorāni • Nodro
 • Page 21 and 22: Specializētie restorāni • Piem
 • Page 23 and 24: Mūsdienīgu restorānu veidi • S
 • Page 25 and 26: Etniskais restorāns Specializācij
 • Page 27 and 28: Interjera un ainavu restorāni Rest
 • Page 29 and 30: Ģimenes restorāns • Parasti š
 • Page 31 and 32: Jaukta tipa restorāns Parasti klas
 • Page 33 and 34: Citi ēdināšanas uzņēmumi • K
 • Page 35 and 36: Bāri var būt klasiskie un special
 • Page 37 and 38: • Klubi Uzľēmuma galvenais uzde
 • Page 39 and 40: Bāri Naktsklubi Nacionālo ēdienu
 • Page 41 and 42: Klientu apkalpošanas formas • Se
 • Page 43 and 44: Ēdināšanas uzņēmuma organizato
 • Page 45 and 46: • Organizatoriskā struktūra dok
 • Page 47 and 48: • Speciālisti - vadības līmeľ
 • Page 49 and 50: Ēdināšanas uzņēmuma telpu plā
 • Page 51 and 52: Šāda tipa uzľēmumos ražošanas
 • Page 53 and 54: Noliktavu telpas Paredzētas no pie
 • Page 55 and 56: Noliktavu telpas nodrošina kvalita
 • Page 57 and 58: • Taras noliktava - tā paredzēt
 • Page 59 and 60: Ražošanas telpu raksturojums Proj
 • Page 61 and 62:

  Ražošanas telpas Paredzētas izej

 • Page 63 and 64:

  • Sakľu apstrādes telpā paredz

 • Page 65 and 66:

  • Darba virsmas šajā telpā ir

 • Page 67 and 68:

  Pusfabrikātu Pagatavošanas galds

 • Page 69 and 70:

  • Karstajā cehā iekārto sekojo

 • Page 71 and 72:

  Auksto un saldo ēdienu pārstrāde

 • Page 73 and 74:

  Konditorejas cehs • Konditorejas

 • Page 75 and 76:

  Šāds telpu daudzums ir iespējams

 • Page 77 and 78:

  Maizes grieztuve • Ēdināšanas

 • Page 79 and 80:

  Virtuves trauku mazgātava • Šo

 • Page 81 and 82:

  Dienesta telpas Nodrošina darbinie

 • Page 83 and 84:

  Tirdzniecības telpu raksturojums

 • Page 85 and 86:

  • Zāles priekštelpa - tā ir vi

 • Page 87 and 88:

  Ēdināšanas uzľēmuma konkrēts

 • Page 89 and 90:

  Patstāvīgais darbs 1. Uzzīmēt r

 • Page 91 and 92:

  Ventilācija • Telpu ventilācija

 • Page 93 and 94:

  Cehi: pirmapstrādes, aukstie Cehi:

 • Page 95 and 96:

  “fokusējošā punkta” princips

 • Page 97 and 98:

  • Nepieciešamas, lai ēdieni vie

 • Page 99 and 100:

  Ārējā reklāma 2010/0104/1DP/1.2

 • Page 101 and 102:

  Galdu un krēslu izmēri • apaļi

 • Page 103 and 104:

  Ēdināšanas uzņēmuma raksturīg

 • Page 105 and 106:

  Reklāma restorānu biznesā 2010/0

 • Page 107 and 108:

  Reklāmas mērķis • Tiešais - s

 • Page 109 and 110:

  Reklāmas virzība Mūsdienīgā re

 • Page 111 and 112:

  Tiešā reklāma • Ēdienkarte (r

 • Page 113 and 114:

  • Radio izraisa acumirklīgu reak

 • Page 115 and 116:

  • Ārējā reklāma Tā ir labi p

 • Page 117 and 118:

  Sabiedriskās attiecības (Public r

 • Page 119 and 120:

  Ārējais PR Sabiedriskais darbs re

 • Page 121 and 122:

  PR akcijas • «Promo» akcijas ir

 • Page 123 and 124:

  Atlaides restorānu biznesā • At

 • Page 125 and 126:

  • Skaitliskās atlaides Atlaide i

 • Page 127 and 128:

  Pārtikas preču sagādes avoti Par

 • Page 129 and 130:

  • Lētākais piedāvājums ne vie

 • Page 131 and 132:

  Otrais noteikums • Garantētas pr

 • Page 133 and 134:

  Preču pasūtīšana • Parasti no

 • Page 135 and 136:

  Materiāli tehniskā apgāde • Li

 • Page 137 and 138:

  Cik bieži notiek izejvielu piegād

 • Page 139 and 140:

  Sabiedriskās ēdināšanas uzņēm

 • Page 141 and 142:

  Ēdināšanas uzņēmumam ir jānos

 • Page 143 and 144:

  • Nav noteiktas metodes, pēc kur

 • Page 145 and 146:

  Pārtikas apstrādes terminoloģija

 • Page 147 and 148:

  • Labas higiēnas prakse- ir pras

 • Page 149 and 150:

  • Tīrs ūdens- ir tīrs, līdzī

 • Page 151 and 152:

  • Reizi nedēļā, ja nepiecieša

 • Page 153 and 154:

  Pavāra un šefpavāra darba pienā

 • Page 155 and 156:

  • Sarežģītu karsto ēdienu pag

 • Page 157 and 158:

  • Tehnoloģisko procesu organizē

 • Page 159 and 160:

  • Ēdienu kalkulāciju un cenu iz

 • Page 161 and 162:

  Virtuves dokumentācija Jebkuram ē

 • Page 163 and 164:

  Tehnoloģiskās kartes piemērs: Pi

 • Page 165 and 166:

  Tehnoloģiskās shēmas piemērs: 2

 • Page 167 and 168:

  Ēdiena nosaukums. Informāciju par

 • Page 169 and 170:

  Izejvielu daudzuma izmaiņas ir atk

 • Page 171 and 172:

  Izejvielu izsekojamība. Pārtikas

 • Page 173 and 174:

  Tehnoloģiskā procesa norise. Ēdi

 • Page 175 and 176:

  Ieteikumi sastādot tehnoloģisko k

 • Page 177 and 178:

  • Kulinārās produkcijas kvalit

 • Page 179 and 180:

  Fizikāli ķīmiskie rādītāji

 • Page 181 and 182:

  Ēdināšanas uzľēmumi konkrētu

 • Page 183 and 184:

  Inventarizācija • Inventarizāci

 • Page 185 and 186:

  • Atkarībā no līdzekļu aptver

 • Page 187 and 188:

  Kā tiek veikta inventarizācija?

 • Page 189 and 190:

  • Inventarizācijas saraksti ir

 • Page 191 and 192:

  Cenu veidošana ēdināšanas uzņ

 • Page 193 and 194:

  Faktori, kas ietekmē ĒU cenas Kon

 • Page 195 and 196:

  2. Uzcenojuma metode Tiek izmantots

 • Page 197 and 198:

  Ēdienu un dzērienu pārdošanas T

 • Page 199 and 200:

  Ēdienu klasifikācija pēc to popu

 • Page 201 and 202:

  • Ēdieni “jājamais zirdziņš

 • Page 203 and 204:

  Ēdināšanas uzņēmumu attīstīb

 • Page 205 and 206:

  Ēdināšanas uzņēmumu darbību a

 • Page 207 and 208:

  Vērtēšanas kritēriju īpatsvars

 • Page 209 and 210:

  Ēdināšanas uzņēmumu pakalpojum

 • Page 211 and 212:

  Ēdināšanas uzņēmumu attīstīb

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana