Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Iekšējā reklāma

• Iekšējā reklāma Tās ir vizītkartes, bukleti, informatīvās lapas par restorānu un organizētajiem pasākumiem. • Suvenīru reklāma Suvenīru izplatīšana, kas apzīmēti ar firmas zīmi: sērkociľi, pildspalvas, šķiltavas, glāzes, maisiľi, krekliľi u.c. • Mutiskās atsauksmes Atsauksmes, ko izsaka restorāna apmeklētāji. Tā ir vienīgā reklāma, kas objektīvi atspoguļo firmas tēlu, tādēļ jārūpējas, lai atsauksmes vienmēr būtu pozitīvas. Šī reklāma var būt gan pozitīva, gan negatīva, pie kam negatīvās atsauksmes uz klientiem atstāj daudz lielāku iespaidu nekā pozitīvās. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 116

Sabiedriskās attiecības (Public relation) PR • PR ir tehnoloģija, kas ļauj radīt labvēlīgus uzskatus par restorānu Jūsu biznesam nozīmīgu cilvēku vidū. • PR ir: - uzľēmuma unikāla tēla veidošana; - pozitīvas sabiedriskās domas organizācija; - reputācijas paaugstināšana. • PR ir vadības funkcija, kas sekmē komunikācijas uzturēšanu starp uzľēmumu un sabiedrību. • Galvenais PR mērķis ir pastiprināt klienta interesi par uzľēmumu, nodrošināt klientu pozitīvu attieksmi un uzticēšanos. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 117

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana