Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Iekšējais PR: •

Iekšējais PR: • darbinieku aptauja, to viedokļa izpēte un novērtējums; • personālie raksturojumi; • brīvā laika pavadīšanas programma; • kvalifikācijas semināri un izziľu literatūra; • ziľojumi presē par labākajiem uzľēmuma darbiniekiem; • dalība konkursos un sacensībās; • darbinieku iesaistīšana pasākumu plānošanā un organizēšanā; • orientieri jaunajiem darbiniekiem. Iekšējā PR mērķis ir veidot labvēlīgas attiecības starp uzľēmuma darbiniekiem un uzticēšanos starp vadītājiem un izpildītājiem. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 118

Ārējais PR Sabiedriskais darbs restorānos nozīmē attiecību uzturēšanu ar potenciālajiem klientiem, masu informācijas līdzekļiem, partneriem, piegādātājiem, valsts struktūrām, investoriem, konkurentiem, asociācijām. Tāds darbs ilgtermiľā nodrošina PR veidošanas pasākumus- tiek veidots pozitīvs uzľēmuma imidžs, kad klienti un sabiedrība pozitīvi novērtē uzľēmuma nozīmi, prestižu, reputāciju un popularitāti. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 119

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...