Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Piegādes un

Piegādes un pieņemšanas noteikumi • Piegādātājs piegādājot preci atved preču pavadzīmi, kas sastādīta trīs eksemplāros. • Izejvielu saľemšanu veic ekspeditors, uzľēmuma vadītājs, noliktavas pārzinis vai cita materiāli atbildīgā persona. • Pirms izejvielu izkraušanas pārbauda transportēšanas apstākļus - t° režīms, piegādes laiks. • Preču izkraušanas process ir jākontrolē, ja preču pieľēmējam rodas pretenzijas, kas saistītas ar izkraušanas procesu, tad piegādātāja klātbūtnē jāsastāda akts. • Pasūtītājs pārbauda preču sortimentu, skaitu un kvalitāti un taru • Pēc tam paraksta preču pavadzīmes visus eksemplārus, sev paturot divus – vienu atgriežot piegādātājam • Neskaidrības risina pēc līgumā atrunātiem noteikumiem • Ja rodas materiālie zaudējumi pieľēmēja kļūdas pēc, tad tas nes pilnu materiālo atbildību. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 134

Materiāli tehniskā apgāde • Liela uzmanība jāpievērš uzņēmuma materiāli tehniskai bāzei: - Kādas ir noliktavu telpas - Kā tiek ievērotas pārtikas produktu uzglabāšanas normas - Kāds auto transports tiek izmantots produktu pārvadāšanai - Kāda tehnika tiek izmantota 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 135

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās