Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Gatavo ēdienu

• Gatavo ēdienu realizācijas laikus nosaka pats ražošanas uzľēmums, kuram ir jāveic riska analīze, novērtējot visas darbības un soļus, kas var veicināt pārtikas piesārľojumu. • Realizācijas laikus varētu ietekmēt, piemēram, izejvielu kvalitāte, produkta (ēdiena) sastāvs, ražošanas (gatavošanas tehnoloģija), pārtikas piedevu lietošana, tehnoloģisko iekārtu atbilstība un tehnoloģisko plūsmu organizācija, vispārējās un personīgās higiēnas līmenis uzľēmumā, temperatūras prasības un to ievērošana uzľēmumā un citi faktori. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 142

• Nav noteiktas metodes, pēc kurām uzľēmumam būtu jānosaka produkcijas realizācijas termiľi, taču šim realizācijas laikam, kuru nosaka uzľēmums, ir jābūt pamatotam. Oobjektīvākais veids, kā to izdarīt, ir produkcijas laboratoriska pārbaude. Tās laikā nosaka gatavo ēdienu mikrobioloģisko piesārľojumu. • Faktiski uzľēmums pats veido savu paškontroles sistēmu. • Realizācijas laika gaitā produkcijas ražotājs garantē, ka pārtikas produkti (gatavie ēdieni) neradīs kaitējumu patērētāja veselībai. • Profesionālajā literatūrā un atsevišķu valstu labas higiēnas prakses vadlīnijās ir rodami orientējoši (rekomendējoši) realizācijas nosacījumi sabiedriskās ēdināšanas uzľēmumos gatavotajiem ēdieniem un izstrādājumiem, tomēr būtu ieteicams tos pārbaudīt sava uzľēmuma praksē, jo par pārtikas nekaitīguma nodrošināšanu atbild pārtikas uzľēmums. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 143

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās